Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

3. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA3.1. Attīstības plānošanas dokumentiSmiltenes novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, kuros noteiktas pašvaldībasattīstības iespējas, ir Smiltenes novada teritorijas plānojums, Smiltenes novada attīstībasprogramma, kā arī citi plānošanas dokumenti.Vietējai pašvaldībai var būt šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:a. vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija;b. vietējās pašvaldības attīstības programma;c. vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;d. detālplānojumi;e. lokālplānojumi;f. tematiskie plānojumi.a. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijaIlgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskāsattīstības perspektīva. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde uzsākta saskaņāar Smiltenes novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.12, 4.§. ”Par Smiltenes novadailgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu”.b. Smiltenes novada attīstības programmaAttīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurānoteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējāspašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.16, 5.§. „Par Smiltenesnovada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” apstiprinātaSmiltenes novada attīstības programma. Smiltenes novada attīstības programmai ir ietvertasšādas nodaļas, kas izstrādātas atsevišķos sējumos:1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (I sējums) un pielikumi,2. Stratēģiskā daļa un programmas uzraudzības kārtība (II sējums);3. Rīcības plāns (III sējums);4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (IV sējums).Smiltenes novada attīstības programmas izstrādē veikta sabiedrības iesaiste: Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, laikrakstā „Ziemeļlatvija” un „Smiltenesnovada domes vēstis” tika ievietoti paziņojumi par Smiltenes novada integrētās attīstībasprogrammas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu, kā arī informācija par izstrādesgaitu. Smiltenes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas laikā no 2011.gada 12.jūlija līdz2011.gada 10.augustam piedalījās 113 iedzīvotāji un 42 uzņēmēji. Aptaujās rezultātāiegūtā informācija izmantota rīcības plāna un stratēģiskās sadaļas izstrādē. Aptaujasrezultātu apkopojums ievietots Smiltenes pašvaldības mājas lapā –www.smiltene.lv/attistibas_planosana. Programmas izstrādes gaitā organizēts darbs 4 darba grupās– Infrastruktūra,Uzņēmējdarbība, Dzīves vide (izglītība, kultūra, sociālie), Publiskā pārvalde. Dalībaidarba grupās varēja pieteikties ikviens interesents. Materiāli, viedokļi izmantoti SVIDanalīzes veikšanai, esošās situācijas analīzei, stratēģijas izstrādei. Intervijas ar aktīvākajiem dažādu nozaru pārstāvjiem – kopā notikušas 38 intervijas.Materiāli izmantoti esošās situācijas analīzē, specializācijas noteikšanā, rīcības plānaizstrādē.38

More magazines by this user
Similar magazines