Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešanaorganizēta laika posmā no 2012.gada 1.februāra līdz 1.martam. Apspriešanas laikāizstrādātās anketas aizpildīja 19 personas, papildus priekšlikumus un labojumus iesniedza21 persona.Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes notika:o 2012. gada 14.februārī plkst.17.30 Smiltenes valsts tehnikuma - profesionālāsvidusskolas zālē, Pils ielā 8, Smiltenē. Piedalījās 16 interesenti.o 2012. gada 16.februārī plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā, Palsmanē.Piedalījās 31 interesents.Pēc Smiltenes novada attīstības programmas apstiprināšanas Smiltenes pilsētasattīstības programma vairs nav spēkā.Efektīvas pārvaldības nozīmīgs un neatņemams posms ir monitorings – uzraudzība unnovērtēšana konkrētā laika posmā. Monitoringa ietvaros tiek izvērtēta noteikto mērķu unrezultātu sasniegšanas pakāpe, kas sasniegta īstenojot politiku, ieguldot resursus, kā arī ārējāsvides faktoru ietekmē. Lai novērtētu šī plānošanas dokumenta izpildi, līdz ar Smiltenes novadaattīstības programmu, 2012. gada laikā sagatavots Smiltenes pilsētas attīstības programmas2008.-2014.gadam pārskats par plānošanas dokumenta īstenošanu (situāciju) 2012.gadā.Tabula nr. 9 Kopsavilkums par Smiltenes pilsētas investīciju plāna īstenošanuPlānotaisprojektuskaitsIndikatīvāsumma,LVLSummaprojektusrealizējot,LVLPrioritāte/stratēģiskaismērķisRealizētsDaļējirealizētsNavrealizēts Procesā1.Aktīva un vispusīgiattīstīta SABIEDRĪBA 31 8 7 14 2 13 057 335 6 509 0762. Sakārtotainfrastruktūra unpievilcīga PILSĒTVIDE 29 9 6 11 3 12 894 333 7 391 6323. AttīstītaUZŅĒMĒJDARBĪBA 6 0 3 3 0 386 500 0Pavisam kopā: 66 17 16 28 5 26338168 13900708c. Smiltenes novada teritorijas plānojumsTeritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments,kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums,publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijasizmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.Smiltenes novada domes sēdē 2009.gada 30.septembrī (sēdes protokols Nr.9, 17.§.) apstiprinātiSmiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijasplānojumiem”.Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no: Bilskas pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 22.martā); Blomes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 27.jūnijā); Brantu pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2009.gada 27.martā); Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2008.gada 16.septembrī); Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 20.oktobrī); Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2008.gada 30.janvārī); Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2007.gada 26.septembrī); Smiltenes pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 21.augustā); Variņu pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2009.gada 27.janvārī).39

More magazines by this user
Similar magazines