Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

īstenotajiem un plānotajiem ES projektiem Smiltenes novadā. Informatīvajā teltī tika izvietotiuzskates materiāli, kā arī projektu tehniskā dokumentācija. Kopumā pie telts pienāca 85interesenti, no kuriem lielākā daļa atzinīgi novērtēja šādu informācijas pasniegšanas veidu.Pašvaldības speciālisti atbildēja uz jautājumiem un uzklausīja ierosinājumus.2013. gadā paredzēts turpināt jau realizācijas stadijā esošos projektus, kā arī gatavot jaunuprojektu dokumentāciju un uzsākt jaunu infrastruktūras projektu realizāciju.Nr.p.k.Tabula nr.11 Realizācijas stadijā esošie un plānotie projekti. 21Projekta nosaukums Teritorija Projekta Plānotaiskopējā ieviešanasumma s laiks(LVL)1. Kultūras un interešu izglītībasinfrastruktūras atjaunošanaSmiltenē2. „Cross Border Athletics”(sadarbībā ar Porhovas pašvaldībuKrievijā)3. Ūdenssaimniecības attīstība Bilskaspagasta Bilskas ciemā4. Ūdenssaimniecības attīstībaGrundzāles pagasta Grundzālesciemā5. Ūdenssaimniecības attīstība Variņupagasta Variņu ciemā6. Ūdenssaimniecības attīstībaPalsmanes pagasta Palsmanesciemā7. Ūdenssaimniecības attīstība Blomespagasta Blomes ciemāSmiltene 1 833 961Smiltenespag.,220 000EUR2011.g. –2013.g.2013.g.-2014.g.Bilskas pag. 224 642 2012.g.-2013.g.Grundzālespag.417 377 2012.g.-2013.g.Variņu pag. 425 104 2013.g.-2014.g.Palsmanespag.425 179 2013.g.-2014.g.Blomes pag. 425 131 2013.g.-2014.g.FinansētājsERAF unpašvaldībaInterreg unpašvaldībaERAF,NKUP unpašvaldībaERAF,NKUP unpašvaldībaERAF,NKUP unpašvaldībaERAF,NKUP unpašvaldībaERAF,NKUP unpašvaldībaELFLA unpašvaldībaESF8. Smiltenes novada pašvaldības ceļurekonstrukcijaVisi novadapagasti.946 706 2011.g.-2013.g.9. Smiltenes novada pašvaldības Viss novads 25 000 2011.g.-attīstības plānošanas kapacitātes2013.g.paaugstināšana10. Smiltenes novada Grundzāles un Grundzāles 608 698 2011.g.- KPFI unPalsmanes pagastu izglītības pag.;2013.g. pašvaldībaiestāžu renovācija atbilstoši Palsmanesaugstām energoefektivitātes pag.prasībām11. Smiltenes novada pašvaldības Viss novads 11462 2012.g.- ESFpārvaldes institūciju kapacitātes2013.g.stiprināšana12. Smiltenes pilsētas Valkas ielas590 000 2013.g.- ERAF unSmiltenerekonstrukcija2014.g. pašvaldība13. Brīvdabas estrādes izbūveGrundzāles 47 000 2012.g.- ELFLA unGrundzālēpag.2013.g. pašvaldība14. Publisko interneta pieejas punktu Viss novads 88 000 2013.g.- ERAF un21 Datu avots: Smiltenes novada Attīstības un plānošanas nodaļa43

More magazines by this user
Similar magazines