Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

infrastruktūras atjaunošana,2.kārta”32. Hokeja laukuma izveide Blomespagastā33. Skrejceļa izbūve Grundzāles sportalaukumā34. Ielu apgaismojuma izbūveSmiltenē, Mazā Dārza ielā,Druvas ielā, Podnieku ielā, Lielāielā, Kapu ielā.35. Grundzāles pamatskolasrekonstrukcija un rotaļu laukumaizbūve36. Jumta vienkāršotā renovācijaPalsmanes speciālāinternātskola,37. Silvas ciemata ielu segumaremonts38.Smiltenes stadiona rekonstrukcija39. Raiņa ielas rekonstrukcija (no Ābeļuielas līdz Rīgas ielai)40. Smiltenes pilsētas Vecā parkarekonstrukcija41.Dakteru ielas rekonstrukcija42.43.Mēru muižas rekonstrukcijaIetve no Smiltenes uz SilvuVariņi,BilskaBlomeGrundzāleSmilteneGrundzālespag.Palsmanespag.Launkanespag.Smiltenes pag.SmilteneSmilteneSmilteneBilskas pag.Launkalnespag.4963 2013.g. ELFLA unpašvaldība18150 2013.g. ELFLA unpašvaldība23970 2012.- pašvaldība2013.g.29865 2013.g. pašvaldība25432 2013.g. pašvaldība29997 2013.g. pašvaldībaprojektēšanaprojektēšanaprojektēšanaprojektēšanaprojektēšanaprojektēšanaArī Smiltenes novada izglītības ir aktīvas dažādu sadarbības projektu īstenošanā tādāsprogrammās kā „Nordplus Junior”, „Comenius”, u.c.45

More magazines by this user
Similar magazines