Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

N.p.k. Rādītāji 2011.gadaizpildeIzdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām(kopā) 8 775 738 10 530 222 9 371 0762.2.2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 416 066 6 109 162 6 858 1022.2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 554 515 5 606 139 6 362 009atalgojums 3 056 671 3 058 886 3 351 323darba devēja valsts sociālās .apdrošināšanasobligātas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti unkompensācijas 746 365 744 800 815 646mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,darba braucieni 22 743 20 903 23 641pakalpojumi 1 144 064 1 203 921 1 490 908krājumi, materiāli, energoresursi, preces, birojapreces un inventārs 552 024 537 138 654 861izdevumi periodikas iegādei 5 464 5 386 5 244budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 27 184 35 105 20 3862.2.1.2. Procentu izdevumi 212 892 137 088 67 5472.2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 421 134 266 257 339 404tai skaitā :subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām unnodibinājumiem;sociālie pabalsti31 92231 30236 467389 212 234 955 302 937Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas unmērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas2.2.1.4. izdevumiem 227 525 99 678 89 1422.2.2. Kapitālie izdevumi 2 331 562 4 421 060 2 512 9742.2.3.tai skaitā :pamatkapitāla veidošana;kapitālo izdevumu transferti2 331 56204 412 1168 9442 512 9740Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanasprincipa un nav klasificēti iepriekš 28 110 0 03 Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) -56 116 -1 436 728 -1 150 3914 Aizņēmumi (kopā): -300 724 1 106 581 29 8164.1. Saņemtie aizņēmumi (kopā) 0 1 398 916 302 7764.2. Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā) -300 724 -292 335 -272 960-55 846 -59 507 -229 7135 Akcijas un cita līdzdalība komersantupašu kapitālā2012.gadaizpilde2013.gadaplānsDatu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa47

More magazines by this user
Similar magazines