Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiemSalīdzinot pašvaldības 2012.gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu 9 093494 LVL ar iepriekšējā perioda budžeta ieņēmumu daļu 8 719 622 LVL, redzams, ka 2012.gadaieņēmumi sastāda 104,29 % pret 2011.gada ieņēmumiem un kopējais palielinājums ir 373 872LVL, tai skaitā, par 682 357 LVL palielinājušies nodokļu ieņēmumi, par 50 400 LVL -nenodokļu ieņēmumi, par 3 290 LVL - budžeta iestāžu ieņēmumi. Par 362 175 LVLsamazinājušies transfertu ieņēmumi no citiem budžetiem.15.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā. 2216.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011. un 2012.gadā.22 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa48

More magazines by this user
Similar magazines