Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atbilstošifunkcionālajām kategorijāmPašvaldības būtiskāko izdevumu daļu sastāda izdevumi izglītībai – 42 % no visiemizdevumiem, ekonomiskai darbībai 21 %, atpūtai, kultūrai un reliģijai 16%.17.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2012.gadāPašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 119,99 % pret iepriekšējo periodu,kopējais palielinājums ir 1 754 484 LVL. Palielinājums skaidrojams ar to, ka 2012.gadāSmiltenes novada pašvaldība veica vairākus nozīmīgus projektus.Vislielākais palielinājums 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, ir ekonomiskai darbībai, kassaistīts ar izdevumu klasifikācijas atbilstoši funkcionālajām kategorijām maiņu pakalpojumiemsaistībā ar ceļu infrastruktūras uzturēšanu, kā arī ar ielu un ceļu rekonstrukcijas darbiem.2012.gadā veikta ielu un ceļu rekonstrukcija par 2 096 760 LVL, tai skaitā, dažādu projektuietvaros 2 030 424 LVL. 2012.gadā uzsākts projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”,izdevumi bija 72 859 LVL.Izdevumu atpūtai, kultūrai un reliģijai pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu,skaidrojams ar projekta „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē”realizāciju.Izdevumi izglītībai, salīdzinot ar 2011.gadu, ir 144,97%, kas saistīts ar Palsmanespirmskolas izglītības iestādes un Grundzāles pamatskolas renovāciju atbilstoši augstāmenergoefektivitātes prasībām.Vislielākais samazinājums 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, ir teritoriju un mājokļuapsaimniekošanas izdevumiem, jo ceļu infrastruktūras uzturēšanu uzskaitīja funkcijā ekonomiskādarbība.Izdevumi sociālai aizsardzībai ir 60,25% pret izdevumiem 2011.gadā. Noslēdzās projekts,kurā tika izmaksātas bezdarbnieka stipendijas.Vispārējo valdības dienestu izdevumu samazinājums saistīts ar procentu izdevumusamazināšanos. Pārskata gadā pašvaldība lūdza mainīt izsniegto valsts aizdevumu piemērojamoprocentu likmi uz mainīgo procentu likmi ar fiksēšanas periodu ik pēc viena gada, kassamazināja aizņēmumu procentu apjomu par 76 278 LVL.51

More magazines by this user
Similar magazines