Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

5.3 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālāBūtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrībukapitālā. Smiltenes novada pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto uzņēmumukapitālos un pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu metodi.Uzņēmuma nosaukums,juridiskā adrese,reģistrācijas numursTabula Nr. 25 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņasLīdzdalība31.12.2011.Saņemts2012.g.Vērtībassamazinājums2012.gadāLīdzdalība31.12.2012.Kapitāladaļu skaitsKapitāladaļuīpatsvarskopējāuzņēmumukapitāla daļuskaitāLVL LVL LVL LVLSIA „Smiltenes NKUP”Pils iela 3, SmilteneReģ.Nr.43903000435 393 151 116 978 0 510 129 510 129 100%SIA „Līvena aptieka”Dakteru iela 14, SmilteneReģ.Nr.44103018609 57 497 0 0 57 497 3 400 100%SIA „Sarkana KrustaSmiltenes slimnīca”Dakteru iela 14, SmilteneReģ.Nr.40003189328 2 552 739 0 -95 749 2 456 990 2 857 299 100%Kopā 3 003 387 116 978 -95 749 3 024 616 3 370 828Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa2012.gadā Smiltenes novada dome veica ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības SIA„Smiltenes NKUP” kapitālā 116 978 LVL, tai skaitā, mantiskais ieguldījums 100 510 LVL.Mantiskais ieguldījums veikts pēc pamatlīdzekļu patiesās vērtības, kuru noteica sertificētaisvērtētājs. Ieguldīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 78 434 LVL.Saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu tika veikts ilgtermiņa finanšu ieguldījumuvērtības samazinājums radniecīgas kapitālsabiedrības SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”kapitālā par 95 749 LVL. Pēc stāvokļa uz 31.12.2012. Smiltenes novada domei pieder: SIA „Smiltenes NKUP” 510 129 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL; SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2 857 299 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL; SIA „Līvena aptieka” 3 400 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL.60

More magazines by this user
Similar magazines