12.07.2015 Views

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> <strong>pašvaldības</strong> iestāžu, aģentūru, amatpersonām izmaksātoatalgojumu <strong>saraksts</strong> par 2012. gada augustu.N.p.k.Vārds, uzvārds Amats IzmaksātāsummaPAŠVALDĪBA1. LĪGA AKERMANE Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja. Zemes komisijas566.59priekšsēdētāja, Izsoļu komisijas locekle2. RAJA ALVATERE Transporta komisijas locekle 0.003. VIJA ASTAŠEVSKA <strong>Kuldīgas</strong> pilsētas bāriľtiesas priekšsēdētāja, Dzīvokļu541.74komisijas locekle4. GINTS ASTIČS Būvniecības komisijas priekšsēdētājs 66.885. DAINA BĒRENDE Lauku attīstības komisijas locekle 0.006. AIVARS BERGMANIS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis 2.247. TĀLVALDISLauku attīstības komisijas priekšsēdētājs 0.00BERGMANIS8. INGA BĒRZIĽA Novada domes priekšsēdētāja, Finanšu komitejas980.13priekšsēdētāja, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas undzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja,<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijaspriekšsēdētāja, Uzľēmējdarbības atbalsta komisijaspriekšsēdētāja, konkursa ”<strong>Kuldīgas</strong> logotipa izstrādāšana„ţūrijas komisijas priekšsēdētāja9. ULDIS GAILĪTIS Būvinspektors 438.9210. INESE SULOJEVA Projektu speciāliste 0.0011. MĀRCISLauku attīstības komisijas loceklis 1.40BRANTEVICS12. VAIRA BRŪDERE Novada domes deputāte, Finanšu komitejas locekle,85.23Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo mājuprivatizācijas komisijas locekle, Transporta komisijas locekle.Politiski represēto personu komisijas priekšsēdētāja13. IVETA BŪDENIECE <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas locekle 0.0014. GUNTRA BUIVIDA Izglītības komisijas locekle 0.0015. AGNESE BUKA Attīstības pārvaldes vadītāja 623.6416. GUNTIS BŪMEISTERS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, Attīstības 54.94komitejas loceklis17. DACE CIELAVA Licencēšanas komisijas locekle, Lauku attīstības komisijas3.73locekle18. MARIJA CĪRULE Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja,0.00Bāriľtiesas locekle19. GUNTIS DADZIS Zemes komisijas loceklis 0.0020. ILZE DAMBĪTE - Novada domes izpilddirektore, Publisko iepirkumu komisijas 696.21DAMBERGAlocekle, Sabiedriskās kārtības komisijas locekle21. INGRĪDA DĪRIĽA Bāriľtiesas locekle 0.0022. SANTA DUBURE Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja , Bērnu lietu komisijas 530.04locekle23. LARISA FLUGRĀTE Bāriľtiesas locekle 0.0024. INTA FREIBERGA Lauku attīstības komisijas locekle 0.0025. BRIGITA FREIJA Novada domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,53.83Izglītības komisijas priekšsēdētāja26. INDRA GAILE Konkursa ”Darīsim paši „ ţūrijas komisijas locekle 0.0027. DACE GIELA Bāriľtiesas locekle 8.4128. VIKTORS871.21GOTFRIDSONSNovada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Finanšukomitejas loceklis, Izsoļu komisijas priekšsēdētājs, Publiskoiepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Sabiedriskās kārtības


komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Uzľēmējdarbībaskomisijas loceklis29. ALDA GRĪNA Bāriľtiesas locekle 0.0030. LAURA GRĪNBERGA Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja 3.7331. ARTIS GUSTOVSKIS Novada domes deputāts, Attīstības komitejas loceklis,63.92Vecpilsētas vides komisijas loceklis, Kultūras, tūrisma unstarptautiskās komisijas loceklis32. DACE GŪTMANE Lauku attīstības komisijas locekle 0.0033. IVETA HEIDENA Projektu speciāliste 442.3634. VINETABāriľtiesas locekle 0.00HILDEBRANTE35. JĀNIS IESALNIEKS <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas loceklis 0.0036. RAMONA IRBE Novada Domes deputāte, Bāriľtiesas loceklis 73.7237. SAILA JANSONE Sporta komisijas priekšsēdētāja, Pedagogu profesionālās0.00darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle38. MAREKS JANSONS <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas loceklis 0.0039. MARUTA JAUTAIĶE Dzīvokļu komisijas locekle 0.0040. JANA JĀKOBSONE Būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte, Vecpilsētas vides 525.67komisijas locekle, Zemes komisijas locekle, Būvniecībaskomisijas locekle41. MĀRTIĽŠPašvaldības policijas inspektors 621.13JERMOLOVS42. SKAIDRĪTEPilsētas bāriľtiesas pr. v. , Bērnu lietu komisijas locekle, 500.93JUREVSKA43. KRISTĪNE KALNIĽA Plānotāja 305.6344. ANDRIS KĀRKLIĽŠ Transporta komisijas loceklis 0.0045. NELLIJA<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas0.00KLEINBERGA priekšsēdētāja pirmā vietniece46. INESE KLEINBERGA Administratīvās komisijas locekle 9.3447. VALDA KRAUZE Izglītības komisijas locekle 386.3848. ZAIGA KUDIĽA Iepirkumu speciālists 0.0049. LAILA KUDIĽA Bāriľtiesas locekle 0.0050. JURIS KŪLIS Pašvaldības policijas inspektors 361.0151. DAIGA KŪMA Bāriľtiesas locekle 0.0052. LĪGA KURŠINSKA Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 0.0053. ILONA ĶESTERE Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste, Administratīvās komisijas 413.96locekle54. KASPARS ĶESTERS Pašvaldības policijas inspektors 465.0955. GUNTARS ĶĪVĪTS Pašvaldības policijas inspektors 205.9956. UĢIS LAGZDIĽŠ Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, Attīstības 89.71komitejas loceklis, Publisko iepirkumu komisijas loceklis57. GUNTA LAIZĀNE Juriste, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Būvniecības 670.14komisijas locekle, Sabiedriskās kārtības komisijas locekle,Licencēšanas komisijas locekle58. BRIGITA LANGE Lauku attīstības komisijas locekle 0.0059. ALEKSANDRS LANGE Novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Attīstības komitejas 808.51loceklis, Finanšu komitejas loceklis, SIA ”Pelčinieks”,Īvandes muiţa, „Turlavas kronis” kap. d. tur., Zemeskomisijas loceklis, Lauku attīstības komisijas loceklis,<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas loceklis,konkursa ”Darīsim paši” ţūrijas komisijas priekšsēdētājs,Sabiedriskās kārtības komisijas priekšsēdētājs60. MĀRTIĽŠ LASMANIS Transporta komisijas loceklis 0.0061. ANTRA LAUMANE Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja, Izsoļu komisijas 705.90locekle62. OSKARS LINKOVSKIS Pašvaldības policijas inspektors 362.56


63. JURIS LIPSNIS Būvniecības komisijas loceklis 22.6064. ILZE LORENCE Sporta komisijas locekle 0.0065. DIĀNA LŪSE Dzīvokļu komisijas locekle 0.0066. ILZE MEDNIECE Bāriľtiesas locekle 0.9467. LĪGA MEGNE Medicīniski pedagoģiskās komisijas locekle 0.0068. INETA MEIERE Pašvaldības policijas kārtībniece 344.6769. MEINARDS MĒTELIS Licencēšanas komisijas loceklis, Pašvaldības īpašumu3.80atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijasloceklis70. NAURIS NAZAROVS Būvniecības komisijas loceklis, komisijas finansējuma453.74piešķiršanai dzīvojamo māju īpašniekiem loceklis71. ANDRIS NEILANDS Lauku attīstības komisijas loceklis 0.0072. MAIJRITA NORDENA Nodokļu speciāliste 385.2473. INĀRA OĻENA Izglītības komisijas locekle, Pedagogu profesionālās darbības 0.00kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle74. TĀLIS ORLOVS Sporta komisijas loceklis 0.0075. SANTA OSE Administratīvās komisijas locekle, Bērnu lietu komisijas6.54locekle76. LELDE OSE Lauku attīstības komisijas locekle 0.0077. IRĒNA OSE Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 0.0078. INESE OZOLA Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste, Publisko iepirkumu 652.57GŪTPELCAkomisijas locekle, bāriľtiesas locekle79. INĀRA PAIČA Lauku attīstības komisijas locekle 0.0080. MARTA RUŠMANE Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja 0.0081. DZINTARS PAKALNS <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas vadītāja 426.88vietnieks, Pašvaldības policijas vecākais inspektors82. EVITA PĒTERSONE Vides speciāliste 452.7183. LIDIJA PETREVICA Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja 0.0084. VINETA PETRIKA Juriste, Izsoļu komisijas locekle 455.5085. ILMĀRS PILENIEKS <strong>novada</strong> domes deputāts, Attīstības komitejas loceklis 3.4286. GINTS PREISS Projektu speciālists, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 638.22dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, politiskirepresēto personu komisijas loceklis, Izsoļu komisijasloceklis87. KASPARS RASA Publisko iepirkumu komisijas loceklis, Transporta komisijas 2.33priekšsēdētājs88. DACE REINKOPA Kultūras pārvaldes vadītāja, <strong>novada</strong> domes deputāte, Sociālo 738.40lietu komisijas priekšsēdētāja, Kultūras, tūrisma unstarptautiskās sadarbības komisijas priekšsēdētāja,Sabiedriskās kārtības komisijas locekle89. ARTIS ROBERTS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, Sociālo 17.94lietu komitejas loceklis,90. INĀRA ROZENTALE Novada domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,46.75Attīstības komitejas locekle konkursa ”<strong>Kuldīgas</strong> logotipaizstrādāšana „ţūrijas komisijas locekle91. GITA ROZĪTE Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības komisijas0.00locekle92. SERGEJS ROZĪTIS Administratīvās komisijas loceklis 9.4293. VIJA ROŢKALNA Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Bāriľtiesas locekle 525.0794. AIVARS RUDZROGA Novada domes deputāts, Sociālo lietu komitejas loceklis 29.1695. AIGA SAULGRIEZE Bāriľtiesas locekle 0.0096. ILZE SEDLIĽA Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 0.0097. RENĀTE SLŪKA Bāriľtiesas locekle 0.0098. ARVIS SPRUDE Sporta komisijas loceklis 0.0099. TERĒZA STRAUTA Projektu speciāliste, konkursa ”Darīsim paši” ţūrijas locekle 619.91100. DZINTRA STRAZDA Apstādījumu uzraudzības komisijas locekle 0.00


101. INTA SŪNA <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bāriľtiesas priekšsēdētāja 539.59102. LIJA ŠĒLE Lauku attīstības komisijas loceklis 0.00103. DINA ŠIMPERMANE Dzīvokļu komisijas locekle 0.00104. NAIRA ŠĶONE Bērnu lietu komisijas locekle 0.00105. VIKTORSIzglītības komisijas loceklis, Pedagogu profesionālās darbības 0.00ŠTEINBERGSkvalitātes novērtēšanas komisijas loceklis106. JURIS ŠTORHS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis 52.45107. MĀRIS TAURĪTE Transporta komisijas loceklis 0.00108. INDULIS TUNNIS Pašvaldības policijas inspektors 345.06109. ANDA UPLEJA Lauku attīstības komisijas locekle 0.00110. ANDRIS UPMALIS Transporta komisijas loceklis 0.00111. SIGITA VAIVADE <strong>novada</strong> domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,20.18Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības komisijaslocekle112. NORMUNDSPašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju0.00VITOMSKISprivatizācijas komisijas loceklis113. DAIGA MELLERE Konkursa „”Darīsim paši” ţūrijas komisijas locekle 0.00114. RITA ZAICE Lauku attīstības komisijas locekle 0.00115. GUNTIS PUTNIĽŠ Vienotas iepirkumu komisijas ar Skrundas pašvaldību0.00projekta realizācijai loceklis116. LĀSMA ZĪBERGA Bāriľtiesas locekle 0.00117. ILZE ZINGBERGA Bērnu lietu komisijas locekle 0.00118. PĒTERIS ŠNEIDERS Konkursa „”Darīsim paši” ţūrijas komisijas loceklis 0.00119. IVETA ZVIRBULE Zemes ierīkotāja, Zemes komisijas locekle 427.50120. RINALDS GŪTPELCS Pašvaldības policijas priekšnieks, Bērnu lietu komisijas522.61priekšsēdētājs, Administratīvās komisijas loceklis,Sabiedriskās kārtības komisijas loceklis, Licencēšanaskomisijas loceklis121. AIVIS TJAGUNOVIČS Jurists, Bērnu lietu komisijas loceklis 523.87122. DIĀNA ZALĀNE Vecpilsētas vides komisijas locekle 0.00123. JĀNIS MIEZĪTIS Sporta komisijas loceklis 0.00124. JURIS ZVIEDRĀNS Vecpilsētas vides komisijas loceklis 0.00125. AIJA PIĻKA Kultūras, tūrisma, un starptautiskās sadarbības komisijaslocekle0.00126. ELĪNA ORNA Projektu speciāliste 445.85127. ULDIS OĻEHNOVIČS Projektu speciālists 446.08128. GATIS BAJINSKIS CA komisijas priekšsēdētāja vietnieks 0.00129. ZANE EGLĪTE Vienotas Iepirkuma komisijas ar Skrundas pašvaldību0.00projekta realizācijai locekle130. SANTA LENCBERGA Vienotas Iepirkuma komisijas ar Skrundas pašvaldību0.00projekta realizācijai locekle131. LINDA KALNIĽA Iepirkuma speciāliste 346.18132. KASPARS ŠABĀNS Pašvaldības policijas inspektors 375.42133. IVARS KRŪMIĽŠ Pašvaldības policijas inspektors 375.42134. ANDRIS ZEMKE Projektu speciālists 497.28135. IVETA GRĪNIĽA Konkursa ”Darīsim paši” ţūrijas komisijas locekle 0.00PAGASTU PĀRVALDESĒdoles pagasta pārvalde1. Ligita Bergmane Sociālais darbinieks 459.222. Aira Celma Bibliotēkas vadītājs 257.06


3. Austra Lūciľa Kultūras nama vadītāja 247.544. Anda Upleja Pārvaldes vadītāja 469.735. Rita Zaice Pilnvarotā persona iepirkumu veikšanai 178.486. Ingrīda Dīriľa Bāriľtiesas locekle 344.46Īvandes pagasta pārvalde1. Vineta Avdjukeviča Sociālā darbiniece, kultūras un sporta pasākumu organizatore 220.992. Anda Upleja pārvaldes vadītāja 40.343. Gunta Zingberga Bibliotēkas vadītāja 241.99Gudenieku pagasta pārvalde1. Daina Bērende pārvaldes vadītāja 386.802. Jolanta Dombrovska Sociālā darba speciāliste 316.683. Lūcija Kalniľa Iepirkumu komisijas locekle 527.134. Daiga Kūma Iepirkuma komisijas vadītāja 145.51Kabiles pagasta pārvalde1. Aigars Ādlers Iepirkuma komisijas loceklis 55.902. Tālvaldis Bergmanis Pārvaldes vadītājs 484.493. Aivija Blinde Sociālais darbinieks 261.714. Ingrīda Dubane Iepirkuma komisijas locekle 434.885. Aiga Saulgrieze Dzimtsarakstu 104.816. Sarmīte Šulca iepirkuma komisijas locekle 252.627. Daiga Rieţniece Kabiles bibliotēka – bibliotēkas vadītāja 294.73Kurmāles pagasta pārvalde1. Lāsma Veigelte Bibliotēkas vadītāja 285.332. Dace Gūtmane Pagasta pārvaldes vadītāja 575.843. Gunta Alkšľuzara Sociālā darbiniece 290.004. Ţanna Rossinska Bibliotēkas vadītāja 490.775. Renāte Slūka Bāriľtiesas locekle 602.486. Agrita Svilpe Sociālā darbiniece 315.25Laidu pagasta pārvalde1. Vizma Hartmane Bibliotekāre 262.662. Daiga Korpfa Sociālais darbinieks 263.043. Andris Neilands Pagasta pārvaldes vadītājs 208.464. Inese Štorha Bibliotekāre 77.835. Māra Vītola Vangas bibliotēka - bibliotekāre 159.04Padures pagasta pārvalde1. Arnita Dobele sociālā darba speciāliste 122.912. Brigita Lange pagasta pārvaldes vadītāja 620.683. Aina Salma Bibliotēkas vadītāja 135.454. Ilze Medniece Bāriľtiesas locekle 318.25Pelču pagasta pārvalde1. Daina Girvaite Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja, publisko iepirkumu242.87komisijas locekle2. Dagnija Voika Pelču pagasta sociālā darbiniece, iepirkuma komisijas locekle 32.013. Edīte Krasnopa Pelču pagasta tautas nama vadītāja, publisko iepirkumu288.98komisijas locekle4. Dace Cielava Pagasta pārvaldes vadītāja 507.775. Marija Cīrule <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bāriľtiesas locekle 217.936. Vija Leimane Pelču pagasta sociālā darbiniece, publisko iepirkumukomisijas locekle246.59


Rendas pagasta pārvalde1. Inta Freiberga pagasta pārvaldes vadītāja2. Tamāra Nolmane Sociālā darba speciāliste3. Inese Šarkovska Pašvaldības iestādes vadītājs4. Dace Pušīlova Kultūras nama vadītājaRumbas pagasta pārvalde1. Līvija Dortāne Sociālais darbinieks 280.252. Larisa Flugrāte Bāriľtiesas priekšsēdētāja 166.543. Ināra Stāraste Bibliotēkas vadītāja 329.474. Lija Šēle Pārvaldes vadītāja 496.365. Elita Erba Sociālais darbinieks 374.43Snēpeles pagasta pārvalde1. Ilze Medniece Bāriľtiesas priekšsēdētāja 142.222. Ārija Brūdere Sociālā darbiniece 347.933. Ināra Paiča pārvaldes vadītāja 509.144 Agita Kuhare Snēpeles bibliotēka – Bibliotēkas vadītāja 426.095. Raimonda Vilmane Tautas nama vadītāja 247.54Turlavas pagasta pārvalde1. Sandra Brantevica Bibliotēkas vadītāja 273.972. Mārcis Brantevics pārvaldes vadītājs 543.493. Agnese Inapša Sociālā darbiniece 167.204. Inese Rubīne Bibliotēkas vadītāja 325.795. Lāsma Zīberga Bāriľtiesas locekle 126.54Vārmes pagasta pārvalde1. Dace Blathena Kultūras nama vadītāja 397.272. Māris Karlštrēms Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 342.863. Iveta Okmane Bibliotēkas vadītāja 236.204. Lelde Ose pārvaldes vadītāja 447.135. Laila Kudiľa Bāriľtiesas locekle 138.17IESTĀDESSociālās aprūpes centrs ”Venta”1. Dzintra Fiļippova Iepirkuma komisijas locekle2. Inta Strazde Iepirkuma komisijas locekle3. Astrīda Stumbre direktore4. Zigrīda Šķēle Iepirkuma komisijas locekle<strong>Kuldīgas</strong> tūrisma attīstības centrs1. Artis Gustovskis Iestādes vadītājs 456.47P/A AĢENTŪRASSociālais dienests1. Ineta Eľģele Sociālās komisijas locekle 371.372. Kristīne Ivanovska Sociālās komisijas locekle 603.473. Inese Jaunzeme Sociālās komisijas locekle 395.734. Maruta Jautaiķe Direktore 62.595. Lorita Rimaševska Sociālās komisijas locekle 284.196. Dace Strazda Sociālās komisijas locekle 167.167. Naira Šķone Sociālās komisijas locekle 395.73


8. Anda Šlakorciľa Direktora vietniece 445.279. Daiga Zemke Sociālās komisijas locekle 498.62<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> muzejs1. Daina Antoniška Direktora vietniece 285.322. Dace Bumbiere direktore 458.553. Juris Freijs Direktora vietnieks 339.434. Jolanta Mediľa Iepirkuma komisijas locekle 145.085. Indra Orehova Iepirkuma komisijas locekle 0.006. Elita Pūrīte Iepirkuma komisijas loceklis 215.65<strong>Kuldīgas</strong> galvenā bibliotēka1. Laima Mirdza Ostele direktore 541.852. Raima Preisa Iepirkuma komisijas locekle 201.233. Rasma Puriľa Krājuma komisijas priekšsēdētāja 304.664. Māra Stepiľa Krājumu komisijas locekle 264.235. Gatis Dēnavs Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 330.53<strong>Kuldīgas</strong> attīstības aģentūra1. Kaspars Rasa direktors2. Annija Stūrmane Iepirkuma komisijas locekle3. Klāvs Svilpe Iepirkuma komisijas loceklis<strong>Kuldīgas</strong> kultūras centrs1. Inta Burnevica direktore2. Andris Grīnvalds izpilddirektors3. Daiga Pirtniece direktora vietnieceIzglītības iestādes<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> bērnu un jauniešu centrs1. Ruta Orlova direktore 550.782. Ainars Paipa direktora vietnieks 221.92<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> PIC1. Una Matisone metodiķe/projektu vadītāja 388.482. Ināra Oļena vadītāja 148.77<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> sporta skola1. Saila Jansone direktora vietniece 516.462. Agris Kimbors direktors 682.253. Tālis Orlovs direktora vietnieks 492.094. Ilze Stukule Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 430.535. Inita Šneidere Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 432.98PII „Bitīte”1. Līga Megne vadītāja 0.002. Aija Zepa vadītāja vietniece 429.90PII „Ābelīte”1. Ilze Stieģele Metodiķe-vad.v. 216.002. Ruta Ziemele vadītāja 400.40PII ”Cīrulītis”1. Brigita Beinaroviča vadītāja 278.002. Astrīda Mārtinsena metodiķe 53.33


3. Aina Priediľa Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00Laidu pamatskola1. Jolanta Hecenberga direktora vietniece 0.002. Elita Tisjaka direktore 559.36Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs1. Vera Balandina Iepirkumu komisijas locekle 0.002. Dace Cildermane Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 400.003. Marija Cīrule Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 418.60komisijas locekle4. Iveta Dirţininka Direktora vietniece. 343.585. Vēsma Eida Struktūrvienības vadītāja. Vecākā audzinātāja. Pedagogu 380.18darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle6. Agita Gerasimoviča Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 200.577. Aivara Kapačs Iepirkuma komisijas loceklis 0.008. Līga Kuršimska Direktora vietniece.368.84Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle9. Ināra Oļena Direktore, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas 618.29vadītāja10. Iveta Pucena Iepirkumu komisijas locekle 0.0011. Agnese Veldre Direktora vietniece 357.4812. Jadviga Vingolde Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanaskomisijas locekle349.01<strong>Kuldīgas</strong> centra vidusskola1. Iveta Eglīte Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijas 261.69locekle2. Larisa Flugrāte direktora vietniece, Iepirkuma komis.vadītāja 236.653. Brigita Freija direktore 557.194. Indra Gaile direktora vietniece 220.545. Lelede Rolava direktora vietniece 256.226. Aldis Štembergs Saimn.vadītājs, Iepirkuma komisijas loceklis 362.007. Kristīne Roķe Virtuves vadītāja, Iepirkuma komisijas locekle 0.008. Indra Tīruma Direktora vietniece izglītības jomā 219.739. Alda Urtāne direktora vietniece 231.7610. Ilze Roberta Direktora vietniece 192.85Ēdoles pamatskola1. Aigars Matevičs direktors2. Ligita Mateviča direktora vietniece<strong>Kuldīgas</strong> alternatīvā sākumskola1. Lāsma Balode Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijas 179.95locekle2. Sandra Blumberga direktora vietniece 270.203. Lorita Dermane direktore 492.684. Vigra Leismane direktora vietniece 229.745. Sandra Poriľa direktora vietniece 140.41<strong>Kuldīgas</strong> 2. vidusskola1. Inita Embrekte Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu 239.73vērtēšanas komisijas loceklis2. Agita Grāvere – direktora vietniece 0.00Prenclava3. Astra Gūtmane direktore 470.40


Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola1. Līga Bergmane direktore 350.722. Natālija Vizbule Metodiskās padomes locekle 63.90Turlavas pamatskola1. Aina Bulle direktora vietniece 245.062. Elita Lampa direktora vietniece 58.493. Ināra Uzulēna direktore 323.514. Dţanita Freija Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas komisijas locekle 207.66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!