12.07.2015 Views

Sabiedrības integrācijas projekta pieteikums. Piemērs.

Sabiedrības integrācijas projekta pieteikums. Piemērs.

Sabiedrības integrācijas projekta pieteikums. Piemērs.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sabiedrības integrācijas <strong>projekta</strong> PIETEIKUMSNOSAUKUMSAtspoguļo <strong>projekta</strong> IDEJU!Īsi un konkrēti!1.SADAĻA – ZIŅAS PAR PRETENDENTU1.1.PretendentsIestādes nosaukumsJuridiskā adreseReģistrācijas numursTālrunisFakssE-pasta adreseMājas lapaVadītāja vārds, uzvārdsVadītāja amata nosaukums1.2. Persona, kura ir atbildīga par projektu (kontaktpersona)Vārds, uzvārdsAmata nosaukumsTālrunis, mobilais tālrunisE-pasta adrese1.3. Īss Pretendenta apraksts, pieredzes un kompetences raksturojums saistībāar sabiedrības integrācijas jautājumiem(ne vairāk kā 1 lpp.)Skaidri jānorāda iepriekšēja pieredze saistībā ar sabiedrībasintegrācijas jautājumiem, tajā jomā, kurā iesniedzat projektu!Jānorāda pieredze saistībā ar izvēlēto mērķa grupu.Vērtēšanā tiek ņemta vērā gan iestādes pieredze kopumā, ganiesaistīto ekspertu, konsultantu, darbinieku pieredze!2. SADAĻA – ZIŅAS PAR PROJEKTU1


2.1. Īss <strong>projekta</strong> apraksts (kopsavilkums)(ne vairāk kā 200 vārdi)Kas, Ko, Kad DARĪS? Kas ir mērķa grupa? Kāds būs rezultāts?ĪSI un KONKRĒTI!Šī informācija tiks izmantota publicējot projektu konkursa rezultātusmājas lapā, tādēļ tai jābūt skaidri uztveramai.2.2. FinansējumsProjekta kopsummaLVL Norādiet kopējo summu!2.3. Īstenošanas laiksNo (datums) projekts tiek uzsākts neātrāk kā 12.martāLīdz (datums) visām aktivitātēm jābūtpabeigtām līdz 30.novembrimJānorāda kopējais <strong>projekta</strong> īstenošanas laiks (tajā skaitā sagatavošanās<strong>projekta</strong> aktivitāšu īstenošanai)!2.4. Īstenošanas vieta Norādiet, kur norisināsies <strong>projekta</strong>aktivitātes2.5. Tematiskā jomaProjekta ietvaros ir paredzēts īstenotaktivitātes šādā tematiskajā jomā(Lūdzu, atzīmējiet tikaiVIENU jomu!)pilsoniskās līdzdalības un savstarpējāssadarbības attīstībasociālās integrācijas veicināšanaiecietības veicināšana un jebkādasdiskriminācijas novēršanaSVARĪGI izvēlēties atbilstošu jomu, jo vērtējot projektus, vienastematiskās jomas projekti tiek savstarpēji salīdzināti. Tātad, ja jūsizvēlaties neatbilstošu jomu, pat ja Jūsu projekts ir ļoti labs, taskopvērtējumā ar citiem, jomai atbilstošākiem projektiem, var saņemtzemāku vērtējumu.2


2.6. Projekta nepieciešamības pamatojums jeb esošās situācijas apraksts unproblēmu raksturojums(ne vairāk kā 1 lpp.)Aprakstīt problēmu Rīgas pilsētas un Rīgas iedzīvotāju kontekstā,kuru risināsiet īstenojot savu projektu. Aprakstu sniegt pēc iespējaskonkrētāku, balstoties uz Jūsu iestādes pieredzi, vai citiemkonkrētiem datu avotiem.2.7. Projekta mērķa grupas skaits un raksturojums; mērķa grupas vajadzības;mērķa grupas sasniegšanas un iesaistīšanas plāns(ne vairāk kā 100 vārdi)Tieši projektā iesaistītā mērķa grupa – kas piedalīsies <strong>projekta</strong>aktivitātēs kā dalībnieki!Sniegt mērķagrupas raksturojumu (kādai sabiedrības grupai pieder,vecumu, dzimumu, izglītību un citus rādītājus). Norādīt konkrētuskaitli, kas tiks iesaistīti <strong>projekta</strong> aktivitātēs.Aprakstiet konkrētās mērķa grupas vajadzības!Norādiet veidu kā Jūs sasniegsiet un iesaistīsiet mērķa grupu, šimplānam jābūt reālam.Projekta mērķa grupai/ labuma saņēmējiem jābūt Rīgas pilsētasiedzīvotājiem.2.8. Projekta mērķis(ne vairāk kā 100 vārdi)Ko Jūs vēlaties sasniegt īstenojot projektu?(ņemiet vērā Konkursa nolikumā noteikto mērķi)2.9. Plānoto aktivitāšu kalendārais plānsNr.AktivitātesnosaukumsDetalizēts aktivitātes aprakstsAktivitātesīstenošanaslaiks (datums,ilgums)3


KAD un CIKILGI?1.…Šeit nepieciešamsnosaukt tāsaktivitātes, kastiks veikts, lainodrošinātu<strong>projekta</strong>īstenošanu unrezultātusasniegšanu.Konkrēti un detalizētiaprakstīt aktivitātes saturu –kas tiks darīts.Norādīt darba metodes.Stunduskaits, dienuskaits(piemēram,ja plānotasnodarbības,tad cik reizesun cikstundas).Ja nezinātkonkrētudatumu, varnorādītmēnesi, kurātiks īstenots.4


2.10. Plānotie <strong>projekta</strong> rezultāti un <strong>projekta</strong> rezultātu ilgtspēja pēc <strong>projekta</strong>beigāmAprakstīt kādi būs <strong>projekta</strong> rezultāti, vēlams norādīt konkrētuizmērāmu rezultātu. Pārdomājiet, kā Jūs uzskaitīsiet un apliecināsiet<strong>projekta</strong> rezultātus.Kāds būs ieguvums tieši iesaistītajai mērķa grupai. Kāds būsieguvums no <strong>projekta</strong> īstenošanas Rīgas iedzīvotājiem plašākāizpratnē.Kā <strong>projekta</strong> īstenošana uzlabos situāciju Jūsu izvēlētajā tematiskajājomā. Kā tiks atrisināta sākumā norādītā problēma.Vai <strong>projekta</strong>m ir ilgtermiņa ietekme? Vai ir paredzams, ka <strong>projekta</strong>rezultāti tiks izmantoti arī pēc <strong>projekta</strong> beigām? Vai paredzams, ka<strong>projekta</strong> rezultātus varēs izmantot ne tikai tieši iesaistītie dalībnieki,bet arī citi iedzīvotāji?Visi minētie <strong>projekta</strong> rezultāti ir JĀSASNIEDZ īstenojot projektu,pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka līgums par <strong>projekta</strong> īstenošanu navpilnībā izpildīts.2.11. Projekta īstenošanā iesaistītais personāls un ekspertiPieteikumā jānorāda <strong>projekta</strong> īstenošanā iesaistīta personāla un ekspertu veicamieuzdevumi. Ja zināmās konkrētās personas, kas tiks iesaistītas <strong>projekta</strong> īstenošanā,<strong>projekta</strong> iesniegumam jāpievieno viņu CV.Projektāieņemamais amatsGalvenie veicamie uzdevumi Vārds, uzvārds (ja attiecināms)Plānojot <strong>projekta</strong> aktivitātes, jāparedz kādi cilvēku resursi būsnepieciešami, precīzi jāapraksta šī informācija.Šeit jānorada VISAS personas, kas tiks iesaistītas projektā (piem.,<strong>projekta</strong> koordinators, grāmatvedis, lektori, eksperti, u.c.)Norādot ieņemamo amatu un galvenos veicamos uzdevumus,pārliecinieties, ka 2.10. punktu aprakstā esat snieguši informāciju paraktivitātēm, kur plānotais personāls un eksperti nepieciešami.5


2.12. Plānotie informācijas un publicitātes pasākumiAprakstiet, kā plānots informēt sabiedrību par projektu tā īstenošanas laikā un tārezultātiem.Raksti savā mājas lapāRaksti/ informācija citos interneta portālos, blogos, sociālajos tīklosPreses relīzes, publikācijas laikrakstosVizuālās informācijas izvietošana publiskajā telpāPlānojot publicitātes pasākumus, pārdomājiet vai varēsiet tos reāliīstenot!3. SADAĻA – PARAKSTSPretendentsNosaukums:Likumīgais pārstāvisVārds/ uzvārds:Amats:Vieta:Datums:Parakstsuniesniedzējazīmogs:6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!