12.07.2015 Views

KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM 2012 Janvāris–jūnijs - Academia

KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM 2012 Janvāris–jūnijs - Academia

KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM 2012 Janvāris–jūnijs - Academia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM<strong>2012</strong>Janvāris–jūnijsVentspils Galvenā bibliotēkaRīgaLatvijas Nacionālā bibliotēkaBibliotēku attīstības institūts2011© Latvijas Nacionālā bibliotēkaISSN 2255-7539Sast.: Inese Kazāka, red.: Māra JēkabsoneE-pasts: inese.kazaka@lnb.lv


SATURS2PRIEKŠVĀRDS ......................................................................................................................................... 3JANVĀRIS ................................................................................................................................................. 4FEBRUĀRIS.............................................................................................................................................. 8MARTS .................................................................................................................................................... 11APRĪLIS .................................................................................................................................................. 15MAIJS...................................................................................................................................................... 18JŪNIJS .................................................................................................................................................... 22


PRIEKŠVĀRDS3Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta izdevumā “Kalendārs bibliotēkām”rodama informācija par ievērojamiem jubilāriem, svētku un atceres dienām, nozīmīgu notikumugadskārtām <strong>2012</strong>.gada 1.pusgadā.Izdevums izmantojams bibliotēku publicitātes darbā — izstāžu veidošanā, uzziĦu un informācijassniegšanā, kā arī citos bibliotekārā darba procesos. Informācijai pievienotas norādes uz pēdējos desmitgados izdotajiem izdevuma “Kalendārs bibliotēkām” (agrāk — “Svarīgākie notikumi, jubilejas unatceres dienas”) numuriem.Laika gaitā izdevums vairākkārt mainījis gan nosaukumu, gan formātu. IzmaiĦas veiktas arīnākamā gada izdevumam — ar <strong>2012</strong>.gadu “Kalendārs bibliotēkām” no ceturkšĦa izdevuma kĜuvis parpusgada izdevumu. Bibliogrāfiskie saraksti turpmāk vairs netiks veidoti, jo bibliogrāfiskā informācijaplašā klāstā ikvienam interesentam rodama valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā, monogrāfiju unturpinājumizdevumu datubāzē, kā arī nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē(https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=lnc04).Liela uzmanība izdevumā turpmāk tiks pievērsta informācijai par nozīmīgiem notikumiem. Īpašigribētos akcentēt nozares aktualitātes, tādēĜ aicinām visus bibliotekārus piedalīties izdevuma veidošanāun iesūtīt datus par nozīmīgām jubilejām un notikumiem <strong>2012</strong>.gada 2.pusgadā.Veiksmīgu <strong>2012</strong>.gadu!Kalendāra veidotājas


JANVĀRIS4Sv 1.IJaungada dienamākslas zinātniekam Edgaram DubiĦam — 75 (1937)literatūrzinātniecei Ievai KalniĦai — 55 (1957)P 2.I rakstniekam Jēkabam Birgeram — 135 (1877–1966)biologam, politiėim Indulim Emsim — 60 (1952)O 3.I angĜu rakstniekam Džonam Ronaldam Rūelam Tolkīnam — 120 (1892–1973)T 4.I baltvācu mācītājam, valodniekam, rakstniekam Heinriham Heselbergam — 220(1792–1848)rakstniekam, literatūrzinātniekam Jānim KalniĦam — 90 (1922–2000)teātra un kino kritiėei, tulkotājai Maijai Augstkalnai 1 — 80 (1932–2007)C 5.I rakstniekam Albertam Gulbim — 120 (1892–1983)itāliešu rakstniekam, filozofam Umberto Eko — 80 (1932)pirms 190 gadiem (1822) Jelgavā (Mītavā) sāk iznākt pirmais laikraksts latviešuvalodā — “Latviešu Avīzes”Pt 6.I vācu arheologam Heinriham Šlīmanim — 190 (1822–1890)franču grafiėim Gistavam Dorē — 180 (1832–1883)miltitārajam darbiniekam, pulkvedim, Lāčplēša Kara ordeĦa kavalierimOskaram Kalpakam 2 — 130 (1882–1919)rakstniekam Egilam Lukjanskim 3 — 75 (1937–2008)kinokritiėei Ditai Rietumai — 45 (1967)S 7.I igauĦu rakstniekam Oskaram Lutsam — 125 (1887–1953)dziedātājai Olgai Rajeckai — 50 (1962)1 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.2 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.3 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf


Sv 8.I pedagoăei, tulkotājai Mirdzai Karmenai ZariĦai — 90 (1922–1997)5O 10.I tiesību vēsturniekam, arhivāram Tālivaldim Jānim Zemzarim — 110 (1902–1996)rakstniekam Olafam Gūtmanim — 85 (1927)T 11.I zinātnes vēsturniekam, sociologam Tālivaldim VilciĦam — 90 (1922–1997)C 12.Irakstniekam, sabiedriskajam darbiniekam Skuju Frīdim (īst. v. GotfrīdsMīlbergs) — 125 (1887–1942)literatūrkritiėei Skaidrītei Rubenei — 85 (1927)literātam, publicistam Aivaram OzoliĦam — 55 (1957)teātra zinātniekam, kinokritiėim Normundam Naumanim — 50 (1962)Pt 13.I dzejniekam, žurnālistam Kārlim Eduardam Rabācam (arī Kārlis Rabācis) — 110(1902–1983)tulkotājam Paulim Birzniekam — 80 (1932)literatūrkritiėim MārtiĦam Poišam — 75 (1937)dzejniekam Jānim Sirmbārdim — 75 (1937)S 14.I britu aktrisei Emīlijai Vatsonei — 45 (1967)Sv 15.I franču dramaturgam Moljēram (īst. v. Žans Batists Poklēns) — 390 (1622–1673)P 16.I literātam Jānim Ēvaldam Pētersonam — 110 (1902–1936)tēlniekam Andrejam Jansonam — 75 (1937–2006)rakstniecei Andrai Neiburgai 4 — 55 (1957)O 17.I diriăentam Edgaram Tonam — 95 (1917–1967)T 18.I angĜu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam — 130 (1882–1956)4 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf


C 19.I valodniecei Rasmai Grīslei — 90 (1922)aktrisei, režisorei, dramaturăei Mārai Rozītei — 60 (1952)6Pt 20.I1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienavācu tautības latviešu garīgās literatūras autoram Joahimam Baumanim — 300(1712–1759)tulkotājai Zelmai Mežsētai — 110 (1902–1976)rakstniecei Laimai Muktupāvelai 5 — 50 (1962)S 21.I bibliotekārei, literātei Jānai Priedei (īst. v. Tatjana Rauhingere) — 105 (1907–1974)dzejniecei, tulkotājai Elzai Sudmalei — 90 (1922–2005)mākslas zinātniekam Mārim Brancim — 65 (1947)Sv 22.I vēsturniekam, rakstniekam Tadeušam Puisānam — 90 (1922–2006)dziedātājam Miervaldim Jenčam — 50 (1962)P 23.I itāliešu izcelsmes angĜu pianistam, komponistam Mucio Klementi — 260 (1752–1832)franču gleznotājam Eduāram Manē — 180 (1832–1883)datorzinātĦu speciālistam Jānim BārzdiĦam — 75 (1937)O 24.I franču dramaturgam Pjēram Bomaršē — 280 (1732–1799)bibliogrāfam Jānim Tālem — 110 (1902–1983)literatūrzinātniecei, tulkotājai Dzidrai KalniĦai — 85 (1927–1984)T 25.I britu zinātniekam Robertam Boilam — 385 (1627–1691)valodniecei, folkloristei Veltai Rūėei-DraviĦai — 95 (1917–2003)gleznotājai, grafiėei, dzejniecei Gunai Ikonai — 90 (1922)valodniekam Antonam Breidakam — 80 (1932–2002)C 26.ILatvijas Republikas starptautiskās (de iure) atzīšanas dienaizdevējam un rakstniekam Vladislavam Locim (arī Lōcis) — 100 (1912–1984)5 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf


Pt 27.I angĜu rakstniekam Lūisam Kerolam (īst. v. Čārlzs Latvidžs Dodžsons) — 180(1832–1898)7S 28.I amerikāĦu pianistam Arturam Rubinšteinam — 125 (1887–1982)rakstniekam, kultūrvēsturniekam Andrejam Johansonam — 90 (1922–1983)dzejniekam Vitautam ěūdēnam — 75 (1937–2010)dzejniekam, ăitāristam Andrim KārkliĦam — 70 (1942–2011)Sv 29.I žurnālistam, dramaturgam Teodoram Hānam — 150 (1862–1897)aktierim Edgaram Liporam — 40 (1972)P 30.I dramaturăei Leldei Stumbrei 6 — 60 (1952)O 31.I austriešu komponistam Francim Šūbertam — 215 (1797–1828)gleznotājam Kārlim Miesniekam — 125 (1887–1977)dzejniecei Veltai Tomai 7 — 100 (1912–1999)muzikoloăei Ingrīdai Zemzarei — 60 (1952)6 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.7 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.


FEBRUĀRIS8T 1.II vācu tautības latviešu literātam, tulkotājam Kristofam Reinholdam Girgensonam — 260(1752–1814)C 2.IISveču dienaīru rakstniekam Džeimsam Džoisam — 130 (1882–1941)politiėim, diplomātam Alfredam Bīlmanim — 125 (1887–1948)Pt 3.II aktierim Luijam Šmitam — 105 (1907–1985)diriăentam, komponistam, ērăelniekam Viktoram Baštikam — 100 (1912–2001)S 4.II dzejniecei Rūtai Ventai — 75 (1937)Sv 5.II politiėim, diplomātam, bij. Latvijas ārlietu ministram Zigfrīdam Anna Meierovicam — 125(1887–1925)aktrisei Maijai Ėirsei — 55 (1957)P 6.II publicistam Kristapam Bahmanim — 145 (1867–1942)operdziedātājai Elfrīdai Pakulei — 100 (1912–1991)O 7.IIPasaules drošāka interneta dienaangĜu rakstniekam Čārlzam Dikensam — 200 (1812–1870)vācu tautības latviešu mācītājam, literātam Ludvigam Leonardam KārlimHērvāgenam — 195 (1817–1899)dziedātājam MārtiĦam Freimanim — 35 (1977–2011)pirms 20 gadiem (1992) Māstrihtā (Nīderlande) parakstīts līgums parEiropas Savienības izveidošanuC 9.II rakstniekam Voldemāram Brankam — 115 (1897–1973)dzejniecei Mirdzai Ėempei — 105 (1907–1974)kordiriăentam Daumantam Gailim — 85 (1927–1991)


Pt 10.II aktrisei Mirdzai Šmithenei — 125 (1887–1978)aktrisei Elzai RadziĦai — 95 (1917–2005)dzejniekam Tālivaldim Bričkam — 85 (1927–1954)politiėim Anatolijam Gorbunovam — 70 (1942)9S 11.II franču rakstniekam, zinātniekam Bernāram de Fontenelam — 355 (1657–1757)amerikāĦu uzĦēmējam, izgudrotājam Tomasam Alva Edisonam — 165 (1847–1931)amerikāĦu rakstniekam Sidnijam Šeldonam 8 — 95 (1917–2007)aktierim Tālivaldim ĀboliĦam — 80 (1932–1991)režisoram OĜăertam Dunkeram 9 — 80 (1932–1997)pirms 90 gadiem (1922) pieĦemts Latvijas Kultūras fonda lēmums izveidotbibliotēku tīklu LatvijāP 13.II komponistam Jāzepam MediĦam 10 — 135 (1877–1947)O 14.II rakstniecei Astrīdai Beinārei — 75 (1937)T 15.II rakstniekam Miermīlim Steigam — 85 (1927)C 16.IILietuvas Republikas Neatkarības dienaskolotājam, literātam Ontonam Matvejānam — 75 (1937–2008)Pt 17.II aktrisei Eleonorai Dūdai — 85 (1927–2007)S 18.II teātra un kino zinātniecei Valentīnai Freimanei 11 — 90 (1922)dzejniekam Kārlim Ābelem — 75 (1937)dzejniecei, dramaturăei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei 12 — 60 (1952)8 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf9 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.10 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf11 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.12 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.


Sv 19.II māksliniekam, gleznotājam Pāvilam LūciĦam — 85 (1927–2008)10P 20.IIPasaules sociālā taisnīguma dienarakstniekam, publicistam Jūlijam Rozem — 120 (1892–1972)O 21.IIStarptautiskā dzimtās valodas dienaT 22.II pirmajam ASV prezidentam Džordžam Vašingtonam — 280 (1732–1799)vācu fiziėim Heinriham Hercam — 155 (1857–1894)aktrisei Baibai Indriksonei — 80 (1932)C 23.II dzejniekam Tālivaldim Kalnājam — 90 (1922–1955)kordiriăentam Paulam Kveldem — 85 (1927)Pt 24.IIIgaunijas Republikas Neatkarības dienarakstniecei Leonijai Ozolkalnei — 110 (1902–1995)rakstniecei Skaidrītei Kaldupei — 90 (1922)franču komponistam, pianistam, aranžētājam Mišelam Legrānam — 80 (1932)S 25.II itāliešu dramaturgam Karlo Goldoni — 305 (1707–1793)angĜu rakstniekam Entonijam Bērdžesam — 95 (1917–1993)Sv 26.II franču rakstniekam Viktoram Igo — 210 (1802–1885)P 27.II literatūras un mākslas kritiėim, publicistam Jānim Asaram — 135 (1877–1908)gleznotājam Kārlim SūniĦam — 105 (1907–1979)amerikāĦu rakstniekam Džonam Ernstam Steinbekam — 110 (1902–1968)fiziėim, izgudrotājam Konstantīnam Počam — 100 (1912–1994)vijolniekam Gidonam Krēmeram 13 — 65 (1947)T 29.II itāliešu komponistam Džoakīno Rosīni — 220 (1792–1868)13 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf


MARTS11C 1.III Pasaules civilās aizsardzības dienadzejniekam Arvīdam Skalbem — 90 (1922–2002)pirms 140 gadiem (1872) Jelloustounā (ASV) dibināts pasaulē pirmais nacionālais parks1.–4.III starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Baltijas grāmatu svētki <strong>2012</strong>”Pt 2.III gleznotājai Sandrai KrastiĦai — 55 (1957)S 3.IIILielie lasīšanas svētki Ėīpsalāskotu izcelsmes amerikāĦu fiziologam, fiziėim, telefona patenta ieguvējamAleksandram Greiemam Bellam — 165 (1847–1922)sabiedriskajam darbiniekam, politiėim Paulam KalniĦam — 140 (1872–1945)gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim — 140 (1872–1945)aktierim Zigurdam Neimanim 14 — 65 (1947)gleznotājam Normundam BrasliĦam — 50 (1962)Sv 4.III ārstam, rakstniekam Edmundam Rudzītim — 70 (1942–2010)komponistam Pēterim Plakidim — 65 (1947)P 5.III flāmu kartogrāfam, ăeogrāfam Gerhardam Merkatoram — 500 (1512–1594)aktierim Valdemāram Zandbergam — 85 (1927–1994)O 6.IIIpirms 20 gadiem (1992) dibināta Baltijas jūras valstu padomeT 7.III žurnālistam Hermanim Asaram — 130 (1882–1942)C 8.IIIStarptautiskā sieviešu dienaitāliešu komponistam Rudžjēro Leonkavallo — 155 (1857–1919)gleznotājam Harijam Veldrem — 85 (1927–1999)literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 15 — 60 (1952)14 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf


Pt 9.III basketbolistei UĜjanai Semjonovai 16 — 60 (1952)12S 10.III folkloristei Almai Mednei-Romanei — 105 (1907–1950)žurnālistei Ilzei Strengai — 55 (1957)Sv 11.III grafiėei, gleznotājai Ilonai Ceipei — 75 (1937–1991)P 12.III mediėim, antropologam, anatomam Jēkabam Prīmanim — 120 (1892–1971)amerikāĦu rakstniekam Džekam Keruakam — 90 (1922–1969)gleznotājai Vijai Maldupei — 65 (1947–1996)dziedātājai Maijai Lūsēnai — 55 (1957)O 13.III karikatūristam Ērikam Ošam — 85 (1927)dziedātājai Norai Bumbierei — 65 (1947–1994)tulkotājai Intai Geilei-Sīpolniecei — 60 (1952)T 14.III amerikāĦu bibliotēkzinātnes speciālistam Čārlzam Ami Kateram — 175 (1837–1903)dzejniekam Imantam Lasmanim — 75 (1937–1977)literatūras zinātniecei, kritiėei Inesei Treimanei — 60 (1952)C 15.III dramaturgam Jezupam Kazlasam — 125 (1887–1965)rakstniecei Vilmai Dellei — 120 (1892–1980)operdziedātājai Hertai Lūsei — 120 (1892–1980)rakstniecei, tulkotājai Verai Kacenai — 100 (1912–1999)valodniekam, rakstniekam Jezupam Lelim (arī Jāzeps Lelis) — 85 (1927–1989)rakstniekam, žurnālistam Osvaldam MauriĦam — 80 (1932)dzejniekam Mārim Melgalvam 17 — 55 (1957–2005)Pt 16.III dzejniekam, publicistam Ērikam Lejietim — 80 (1932)15 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.16 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.17 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf


S 17.III gleznotājai Aleksandrai BeĜcovai — 120 (1892–1981)žurnālistam, rakstniekam Arnoldam Jansonam — 100 (1912–1991)aktierim Miervaldim OzoliĦam — 90 (1922–1999)animācijas filmu režisorei Rozei Stiebrai — 70 (1942)13Sv 18.III literatūrkritiėim, publicistam Janim Jansonam (arī Janis Jansons-Brauns) — 140(1872–1917)dzejniekam, gleznotājam Danielam Grečam — 110 (1902–1986)rakstniekam Jānim Dimantam (īst. v. Jānis Dzelde) — 110 (1902–1977)valodniekam, folkloristam Arturam Ozolam — 100 (1912–1964)amerikāĦu rakstniekam Džonam Apdaikam — 80 (1932–2009)P 19.III ārstam, bioėīmiėim Aleksandram Šmitam — 120 (1892–1978)publicistam, gleznotājam Ernestam BrastiĦam — 120 (1892–1941)publicistei, skolu darbiniecei, folkloras vācējai Agnesei Garijonei — 115 (1897–1979)vēsturniekam Ervinam Oberlenderam — 75 (1937)vēsturniecei Veltai Pāvulānei — 75 (1937)O 20.III rakstniekam Tālim Vaidaram (īst. v. Tālivaldis Sīlis) — 85 (1927–1972)T 21.IIIPasaules dzejas dienaStarptautiskā rasu diskriminācijas novēršanas dienafiziėim Edgaram Imantam SiliĦam 18 — 85 (1927–1998)C 22.IIIPasaules ūdens dienaPt 23.IIIPasaules meteoroloăijas dienarakstniekam Jānim Plotniekam — 80 (1932–2003)S 24.IIIPasaules tuberkulozes apkarošanas dienadzejniecei Valdai Morai (arī Valda Moora) 19 — 110 (1902–2001)18 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada I ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_I.pdf


Sv 25.III Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas diena (1949)ăeogrāfam Ādolfam Krauklim — 75 (1937–2006)britu komponistam dziedātājam, pianistam Eltonam Džonam — 65 (1947)14O 27.IIIStarptautiskā teātra dienakrievu čellistam, diriăentam Mstislavam Rostropovičam — 85 (1927–2007)dzejniekam, publicistam, tulkotājam JōĦam Riučānam (arī Ryučāns) — 50 (1962)rakstniekam Jānim Einfeldam — 45 (1967)T 28.III franču politiėim Aristīdam Briānam — 150 (1862–1932)režisorei, literātei Margai Teterei — 100 (1912–1991)komponistam, mūziėim Gunāram Ordelovskim — 85 (1927–1990)ekonomistam Kazimiram Špoăim — 85 (1927–2010)aktrisei Santai Didžus — 40 (1972)C 29.III sabiedriskajam un teātra darbiniekam, ārstam Ernestam Ekšteinam — 140 (1872–1941)gleznotājam, scenogrāfam Herbertam Līkumam — 110 (1902–1980)Pt 30.III dzejniekam Oskaram Liepāram — 100 (1912–2004)kordiriăentam Jānim DūmiĦam — 90 (1922–2011)literatūras zinātniekam, kritiėim Harijam Hiršam — 75 (1937–2007)valodniecei, dramaturăei Baibai Kangerei — 70 (1942)S 31.III austriešu komponistam Jozefam Haidnam — 280 (1732–1809)režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem — 95 (1917)žurnālistam, rakstniekam Edgaram Preilim — 80 (1932–1983)19 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada I ceturksnī.


APRĪLIS15Sv 1.IV žurnālistam, rakstniekam, tulkotājam Oskaram Grosbergam — 150 (1862–1941)rakstniekam Andrejam Skailim (īst. v. Andrejs Vite) 20 — 85 (1927)P 2.IVStarptautiskā bērnu grāmatu dienaaktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Feliksam Deičam — 75 (1937)O 3.IV rakstniecei, publicistei Mariannai IeviĦai — 90 (1922–2007)T 4.IV krievu kinorežisoram Andrejam Tarkovskim — 80 (1932–1986)īru ăitāristam, dziedātājam, komponistam Gerijam Mūram — 60 (1952–2011)C 5.IV vācu izcelsmes latviešu literātam Emīlam Paulam Šacam — 205 (1807–1862)folkloristam, literatūrzinātniekam Jānim Albertam Jansonam — 120 (1892–1971)rakstniecei, arhitektei Laimai KalniĦai — 90 (1922)rakstniecei Veltai Spārei — 90 (1922–1981)Pt 6.IVLielā PiektdienaS 7.IV Pasaules veselības diena 21dzejniekam Kārlim Studentam — 120 (1892–1947)mācītājam, reliăisku darbu autoram Kārlim Bilzenam (arī Kārlis Bilzēns) — 100(1912–1993)Sv 8.IVPirmās Lieldienasrakstniekam Fallijam (īst. v. Konrāds Bullāns) 22 — 135 (1877–1915)dzejniekam Augustam Brocim — 100 (1912–1942)žurnālistei, politiėei Sarmītei Ēlertei — 55 (1957)20 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf21 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.22 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf


P 9.IVOtrās Lieldienasrakstniekam Esenberău Jānim (Jānis Esenberăis-Hess) — 150 (1862–1890)publicistam Arturam Kroderam — 120 (1892–1973)teātra kritiėim, tulkotājam Robertam Kroderam — 120 (1892–1956)16O 10.IV amerikāĦu žurnālistam, izdevējam Džozefam Puliceram — 165 (1847–1911)T 11.IV tulkotājam, pedagogam Ăirtam BĜodniekam — 90 (1922–1987)C 12.IV rakstniekam Andrievam SalmiĦam — 80 (1932–1978)dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai — 75 (1937)Pt 13.IV kinooperatoram Eduardam Tisē — 115 (1897–1961)baletmeistarei Helēnai Tangijevai-Birzniecei — 105 (1907–1965)S 14.IV rakstniekam Pērsietim (īst. v. Kārlis Zemītis) — 150 (1862–1901)rakstniekam, žurnālistam Arnoldam Rasam — 105 (1907–1975)Sv 15.IV itāliešu māksliniekam, arhitektam, izgudrotājam Leonardo da Vinči — 560 (1452–1519)pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, valodniekam Atim Kronvaldam(arī Kronvaldu Atis) — 175 (1837–1875)rakstniekam, publicistam, mākslas teorētiėim Viktoram Eglītim — 135 (1877–1945)dzejniekam Pēterim Voitkānam — 110 (1902–1945)aktierim Uldim Pūcītim — 75 (1937–2000)P 16.IV Romas pāvestam Benediktam XVI (īst. v. Jozefs Ratcingers) — 85 (1927)O 17.IV literātam Jānim MāliĦam — 100 (1912–1984)T 18.IVStarptautiskā pieminekĜu un ievērojamu vietu dienaLatvijas Bibliotekāru biedrības 15.konferenceC 19.IV gleznotājai Ievai Iltnerei — 55 (1957)


Pt 20.IV dzejniekam Andrim Vējānam (īst. v. Donats Kalnačs) — 85 (1927–2005)rakstniekam Leonam Šīrinam — 75 (1937)17S 21.IV aktierim Valentīnam Skulmem — 90 (1922–1989)Sv 22.IVPasaules Zemes dienaP 23.IV Pasaules grāmatu un autortiesību dienarakstniecei Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna Jātniece) — 85 (1927)pirms 90 gadiem (1922) dibināta Latvijas Olimpiskā komiteja23.–29.IV Bibliotēku nedēĜaO 24.IV aviokonstruktoram Jānim Rūdolfam Akermanim — 115 (1897–1972)dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim 23 — 55 (1957–2011)T 25.IV bibliotekāram, bibliogrāfam, bibliofilam Jānim MisiĦam — 150 (1862–1945)rakstniekam, publicistam Aleksandram Plensneram — 120 (1892–1984)dzejniekam, publicistam Albertam Eglītim — 95 (1917–2007)C 26.IV dzejniekam, pedagogam, novadpētniekam Voldemāram Ziemelim — 110 (1902–1981)Pt 27.IV literatūrkritiėim, publicistam, dzejniekam Osvaldam Kravalim — 70 (1942–2008)S 28.IV astronomam, fiziėim Jānim Ikauniekam — 100 (1912–1969)23 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf


MAIJS18O 1.VDarba svētkiLatvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena (1920)katoĜu garīdzniekam, garīgās literatūras autoram, valodniekam, dramaturgamPēterim Strodam — 120 (1892–1960)mūziėim, dzejniekam Kasparam Dimiteram 24 — 55 (1957)dziedātājai Ingai Kalnai — 40 (1972)pirms 50 gadiem (1962) dibināts Jūrmalas Pilsētas muzejsT 2.Vpedagogam, zinātĦu popularizētājam, zinātniski fantastiska romāna autoramJānim Ăirupniekam — 125 (1887–1964)rakstniekam Alfredam DziĜumam — 105 (1907–1976)rakstniekam, žurnālistam Pāvilam Klānam (īst. v. Pauls KovaĜevskis) — 100 (1912–1979)C 3.VPasaules preses brīvības dienaliteratūrzinātniecei, literatūrkritiėei Astrīdai Skurbei — 75 (1937)Pt 4.VLatvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienaSv 6.V Latvijas armijas ăenerālim, Lāčplēša Kara ordeĦa kavalierim Jānim Kurelim — 130(1882–1954)P 7.V Pirms 20 gadiem (1992) apgrozībā ieviests Latvijas rublisO 8.VNacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiĦas dienarakstniecei Lūcijai BērziĦai — 105 (1907–1999)latviešu izcelsmes amerikāĦu fotogrāfam Ulvim Albertam — 70 (1942)24 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf


T 9.V Eiropas dienakinorežisoram Rolandam KalniĦam — 90 (1922)19Pt 11.V aktierim, baleta māksliniekam Haraldam Ritenbergam 25 — 80 (1932)S 12.V literatūrteorētiėim Kārlim Kurcaltam — 105 (1907–1978)biologam, rododendru selekcionāram Rihardam Kondratovičam — 80 (1932)Sv 13.VMātes dienadzejniekam, publicistam Jurim Alunānam — 180 (1832–1864)angĜu rakstniecei Dafnei di Morjē 26 — 105 (1907–1989)rakstniekam Dzintaram Sodumam 27 — 90 (1922–2008)vides aizsardzības darbiniekam, politiėim Arvīdam Ulmem — 65 (1947)P 14.V angĜu gleznotājam Tomasam Geinsboro — 285 (1727–1788)komponistei, pianistei, dzejniecei, pedagoăei Lūcijai Garūtai — 110 (1902–1977)tēlniecei Valentīnai Zeilei — 75 (1937)kinorežisoram Augustam Sukutam — 65 (1947)O 15.V Starptautiskā Ăimenes diena 28itāliešu komponistam Klaudio Monteverdi — 445 (1567–1643)T 16.V Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam — 55 (1957)C 17.VPasaules telekomunikāciju un informācijas sabiedrības dienaUgunsdzēsēju un glābēju dienadāĦu rakstniekam Pēteram Hēgam — 55 (1957)25 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.26 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf27 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī; Latviešu trimdas rakstnieki: bibliogr. rād. Rīga: Latvijas Nacionālābibliotēka, 1994. 1.d.28 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.


Pt 18.V20Starptautiskā muzeju dienapublicistam, sabiedriskajam darbiniekam Vilim Olavam (arī Vilis Plute) — 145 (1867–1917)rakstniekam, kritiėim Eduardam Silkalnam — 75 (1937)S 19.V aktrisei, rakstniecei Tijai Bangai — 130 (1882–1957)Sv 20.V norvēău rakstniecei Sigrijai Unsetei — 130 (1882–1949)P 21.VPasaules diena “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”vācu tautības latviešu literātam Konrādam Oto Lībegotam Šulcam — 240 (1772–1840)vēsturniekam Ādolfam Šildem — 105 (1907–1990)dzejniecei, literatūrzinātniecei Valdai Dreimanei — 80 (1932–1994)šėēpmetējai, olimpiskajai čempionei, ārstei Inesei Jaunzemei — 80 (1932–2011)aktrisei Dinai Bitēnai — 60 (1952)O 22.VStarptautiskā bioloăiskās daudzveidības dienakinokritiėei Dairai ĀboliĦai — 50 (1962)T 23.V zviedru dabaspētniekam Kārlim Linnejam — 305 (1707–1778)aktierim, dzejniekam Jānim Veinaldam — 105 (1907–1937)Pt 25.V rakstniekam Alvilam Ceplim — 115 (1897–1943)rakstniecei Irmai Grebzdei 29 — 100 (1912–2000)dramaturgam, kinoscenāristam Jānim Lūsim — 80 (1932–2008)S 26.V valodniecei Vallijai Dambei — 100 (1912–1995)aktrisei Intai Tirolei 30 — 75 (1937)Sv 27.VVasarsvētkirakstniekam Valentīnam Jakobsonam — 90 (1922–2005)29 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.30 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf


P 28.V dzejniecei Rūtai SkujiĦai — 105 (1907–1964)21O 29.V ASV 35.prezidentam Džonam Kenedijam — 95 (1917–1963)T 30.V māksliniecei, grafiėei Inārai Garklāvai — 55 (1957)C 31.VPasaules diena bez tabakasvācu tautības latviešu garīgās literatūras autoram, tulkotājam JohanamKristofam Baumbaham — 270 (1742–1801)


JŪNIJS22Pt 1.VI Starptautiskā bērnu aizsardzības diena 31literātam Robertam Akmenim (īst. v. Roberts Akots) — 100 (1912–1984)latgaliešu kultūrvēsturniekam, literatūrvēsturniekam, valodniekam, publicistamMiėelim Bukšam — 100 (1912–1977)dzejniekam, literatūrzinātniekam Austrim Grasim 32 — 70 (1942)Pirms 100 gadiem (1912) darbību sāk komanditsabiedrība “A.Valters, J.Rapa un biedri”(a/s Valters un Rapa)S 2.VI bibliogrāfam, literatūrvēsturniekam, tulkotājam Kārlim Eglem — 125 (1887–1974)dziedātājai, mūzikas pedagoăei Bertai Ėuzei — 120 (1892–1957)Sv 3.VI rakstniekam Laimonim Puram (īst. v. Laimonis StrazdiĦš) — 90 (1922)valodniecei Benitai Laumanei — 75 (1937)P 4.VINevainīgo bērnu, agresijas upuru starptautiskā piemiĦas dienaaktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam, literātam Emīlam Mačam — 120(1892–1958)karikatūristam Gunāram BērziĦam 33 — 85 (1927–1999)kinorežisorei Lailai PakalniĦai — 50 (1962)O 5.VIPasaules vides aizsardzības dienadramaturgam, teātra darbiniekam Arturam Rubenim — 85 (1927)T 6.VI dzejniecei Zinaīdai Lazdai 34 — 110 (1902–1957)gleznotājai Birutai Baumanei — 90 (1922)dzejniecei Koletai Andžānei — 85 (1927–2007)pirms 100 gadiem (1912) dibināts Moricsalas rezervāts31 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.32 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf33 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf34 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.


C 7.VIpublicistam, laikraksta “Latviešu Avīzes” dibinātājam un redaktoram KārlimFridriham Vatsonam — 235 (1777–1826)aktierim, režisoram, literātam, grāmatu ilustratoram, karikatūristam ReinimBirzgalim — 105 (1907–1990)rakstniecei, tulkotājai Aijai Vālodzei — 55 (1957)23Pt 8.VI rakstniekam Haraldam Eldgastam (īst. v. Jānis Miėelsons) — 130 (1882–1926)Sv 10.VIvācu izcelsmes latviešu literatūrvēsturniekam Ulriham ErnstamCimmermanim — 240 (1772–1820)amerikāĦu aktrisei, dziedātājai Džūdijai Gārlendai — 90 (1922–1969)komponistam Valdim Aivaram — 60 (1952)O 12.VI juristam, skolotājam Ansim Kurmim — 125 (1887–1974)gleznotājai Dacei Lielajai — 55 (1957)T 13.VI aktierim Jurim Strengam — 75 (1937)C 14.VI Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas diena (1941)vēsturniekam, literatūrvēsturniekam, tulkotājam, diplomātam ArnoldamSpekem (arī Arnolds Spekke) — 125 (1887–1972)dramaturgam Elmāram Ansonam — 85 (1927–2009)gleznotājam, mākslas zinātniekam Romim Bēmam — 85 (1927–1993)Pt 15.VI rakstniekam Valfrīdam Teodoram Celmam (arī Vidvuds Celms) — 105 (1907–1986)S 16.VI muzikologam Valdim KrastiĦam — 85 (1927)


Sv 17.VILatvijas Republikas okupācijas dienaMedicīnas darbinieku dienakrievu komponistam, diriăentam Igoram Stravinskim — 130 (1882–1971)publicistam, redaktoram JōĦam Somam — 105 (1907–1987)kordiriăentam Jānim Erenštreitam 35 — 70 (1942)aktrisei Lāsmai Kugrēnai 36 — 60 (1952)komponistam, mūziėim Uăim PrauliĦam — 55 (1957)rakstniekam Rimantam Ziedonim — 50 (1962)24O 19.VI literātam, žurnālistam Žanim Unāmam (arī Unams) — 110 (1902–1989)T 20.VI aktierim Vaironim Jakānam — 85 (1927–2008)amerikāĦu aktrisei Nikolai Kidmenai — 45 (1967)C 21.VI aktierim Harijam MisiĦam — 95 (1917–1984)krievu rokmūziėim, dzejniekam, aktierim Viktoram Cojam — 50 (1962–1990)Pt 22.VIVaroĦu piemiĦas diena, Cēsu kauju atceres diena (latviešu-igauĦu apvienotākaraspēka uzvara Cēsu kaujās 1919.gadā)dzejniecei Martai Mendei — 115 (1897–1926)rakstniekam Erikam Ādamsonam — 105 (1907–1946)S 23.VILīgo dienamāksliniekam, grafiėim Gunāram Krollim 37 — 80 (1932)rakstniekam Aivaram Tarvidam 38 — 55 (1957)Sv 24.VIJāĦu dienakomponistam Ungaram Savickim — 60 (1952)35 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.36 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.37 “Kalendārs bibliotēkām” 2002.gada II ceturksnī.38 “Kalendārs bibliotēkām” 2007.gada II ceturksnī. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2007_II.pdf


O 26.VIStarptautiskā diena cīĦai pret narkotikām un cilvēktirdzniecību25T 27.VI arheologam, vēsturniekam Andrim Caunem — 75 (1937)aktrisei Sandrai Zvīgulei — 40 (1972)C 28.VI flāmu gleznotājam Pīteram Paulam Rubensam — 435 (1577–1640)franču filozofam, rakstniekam Žanam Žakam Ruso — 300 (1712–1778)aktierim, režisoram Pēterim Lūcim — 105 (1907–1991)Pt 29.VI katoĜu garīdzniekam, rakstniekam Pīteram Apšinīkam — 125 (1887–1942)dziedātājam Igo (īst. v. Rodrigo Fomins) — 50 (1962)S 30.VI valodniecei, tulkotājai Jausmai Ābramai — 100 (1912–1994)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!