12.07.2015 Views

Kvartāra veidojumi, procesi un laiktelpiskās izmaiņas

Kvartāra veidojumi, procesi un laiktelpiskās izmaiņas

Kvartāra veidojumi, procesi un laiktelpiskās izmaiņas

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kvartāra <strong>veidojumi</strong>, <strong>procesi</strong> <strong>un</strong> laiktelpiskās izmaiņasVadītājs: lekt. Māris Nartišs (e-pasts: maris.nartiss@gmail.com)Koordinators: Māris Krievāns (e-pasts: Maris.Krievans@lu.lv)2013. gada 31. janvārī, plkst. 9:00Ģeogrāfijas <strong>un</strong> Zemes zinātņu fakultāte, 216. aud.Alberta iela 10, RīgaGlaciālie pētījumiSēdes vadītājs: Māris Nartišs9:05 – 9:25 Tomas Saks, Jānis Ukass, Konrāds Popovs, Jānis JātnieksAprakto ieleju morfoloģija <strong>un</strong> sastāvs Latvijā <strong>un</strong> Iga<strong>un</strong>ijā9:25 – 9:45 Reinis Ošs, Kristaps LamstersZemgales rievoto morēnu izplatība, morfoloģija <strong>un</strong> iekšējā uzbūve Viduslatvijas zemienē9:45 – 10:05 Kristaps Lamsters, Reinis Ošs, Vitālijs ZelčsDrumlinu izplatība, morfoloģija <strong>un</strong> iekšējā uzbūve Viduslatvijas <strong>un</strong> Viduslietuvas zemienēs10:05 – 10:20 Kafijas pauzeFluviālie pētījumiSēdes vadītājs: Dr. Juris Soms10:20 – 10:40 Māris Krievāns, Agnis Rečs, Māris NartišsGaujas trešās virspalu terases nogulumu sastāvs <strong>un</strong> sedimentācijas vides īpatnībassanatorijas „Līči” apkārtnē10:40 – 11:00 Juris Soms, Atis TreijsErozijas tīkla veidošanos ietekmējošo faktoru analīze <strong>un</strong> modelēšana: Burzavas paugurainespiemērs11:00 – 11:20 Žanis Smilgins, Juris SomsDaugavas senielejas Krāslavas – Naujenes posma terasēto nogāžu šķērsprofili <strong>un</strong> virspaluterašu līmeņi11:20 – 12:00 Stenda referātu sesija ar diskusiju pie kafijas tases


Paleoģeogrāfiskie pētījumiSēdes vadītājs: Dr. Vitālijs Zelčs12:00 – 12:20 Māris NartišsZembaseina nogulumu virsmas rekonstruēšana ĢIS vidē. Vidusgaujas <strong>un</strong> Ziemeļlatvijaszemieņu piemērs12:20 – 12:40 Agnis RečsBaltijas Ledus ezera krasta līnijas Valgales ezera apkārtnē12:40 – 13:00 Norm<strong>un</strong>ds StivriņšHolocēna vides apstākļi Austrumlatvijā13:00 – 13:20 Edyta Kalinska, Māris NartišsIekšzemes eolo nogulumu kvarca graudu teksturālās īpašības Latvijā13:20 – 13:40 Ivars Celiņš, Jan-Pieter Buylaert, Andrew S. Murray, Māris Nartišs, Christine ThielOptiski stimulētās luminiscences datēšanas metodes problemātika iekšzemes eolo nogulumuvecuma noteikšanai Latvijā13:40 Noslēguma diskusija.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!