2006.gads

hipo.lv

2006.gads

GADA PÅRSKATS


GADA PÅRSKATSVispÇrïja informÇcija 2Padomes un Valdes zi¿ojums 3Padomes un Valdes sastÇvs 8Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu 9Revidentu zi¿ojums 10Finan‰u pÇrskati:Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins 12Bilance 13KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats 14Naudas plapplesmas pÇrskats 16Finan‰u pÇrskata pielikumi 17


2VISPÅRîJA INFORMÅCIJALatvijas Hipotïku un zemes banku nodibinÇja Latvijas vald¥ba1993. gada 19. martÇ ar LR Ministru kabineta r¥kojumu Nr. 140,kÇ valsts komercbanku. Banka tika reÆistrïta LR Uz¿ïmumureÆistrÇ 1993. gada 3. japplenijÇ. Saska¿Ç ar Komerclikuma reformuBanka 2004. gada 14. japplelijÇ ir reÆistrïta komercreÆistrÇ.Savas darb¥bas veik‰anai Banka ir sa¿ïmusi licences (at∫aujas):Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas licenci kred¥tiestÇdesdarb¥bai;Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta licenci nekustamÇ¥pa‰uma taksÇcijai un vïrtï‰anai;Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas speciÇlu at∫auju(licenci) par ties¥bÇm nodarboties ar privatizÇcijas sertifikÇtutirdzniec¥bu un privatizÇcijas sertifikÇtu kontu atvïr‰anai bankÇ;Latvijas Republikas Vïrtspap¥ru tirgus komisijas izsniegtalicence starpniec¥bas darb¥bai vïrtspap¥ru publiskajÇ apgroz¥bÇ.Bankas darb¥bu regulï Kred¥tiestÇÏu likums, kÇ ar¥ citi LR spïkÇeso‰ie likumi, tÇs Statappleti, Latvijas Bankas un Finan‰u un kapitÇlatirgus komisijas norÇd¥jumi, kÇ ar¥ LR Ministru kabineta r¥kojumiun noteikumi. Banka atrodas LR Finan‰u ministrijas pÇrzi¿Ç, kasLatvijas Republikas Ministru kabineta vÇrdÇ pÇrstÇv akcionÇraintereses un ir 100% Bankas akciju turïtÇja.Saska¿Ç ar 1998. gada 10. septembr¥ SaeimÇ pie¿emto “HipotekÇro˙¥lu z¥mju likumu” Bankai ir ties¥bas emitït hipotekÇrÇs ˙¥luz¥mes.·obr¥d Bankai ir 30 filiÇles katrÇ Latvijas rajona centrÇ un 9norï˙inu grupas daÏÇdos Latvijas reÆionos, kas nodro‰ina klientuapkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ. Banka pastÇv¥gi veic savufiliÇ∫u modernizÇciju un labiekÇrto‰anu. Bankas centrÇlais birojsatrodas Doma laukumÇ 4, R¥gÇ.2006. gadÇ Banka veica ‰Çdas bankas operÇcijas:kreditï‰ana;fizisko un juridisko personu norï˙inu kontu un ar tiem saist¥toproduktu apkalpo‰ana un kases operÇciju veik‰ana latos unÇrvalstu valappletÇs;starptautisko maksÇjumu kar‰u izsnieg‰ana;valappletas pirk‰ana un pÇrdo‰ana;hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisija;vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰ana, operÇcijas ar vïrtspap¥riemR¥gas Fondu birÏÇ un ÇrpusbirÏas tirgapple;nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰ana, dar¥jumi ar nekustamiem¥pa‰umiem;zemes un dz¥vok∫u privatizÇcijas procesa apkalpo‰ana;privatizÇcijas sertifikÇtu kontu apkalpo‰ana, uz¿ïmumuprivatizÇcijas procesa nodro‰inljana.Valsts akciju sabiedr¥ba “Latvijas Hipotïku un zemes banka” irpÇrstÇvïta ‰ÇdÇs institapplecijÇs:Latvijas Komercbanku asociÇcija;Latvijas Tirdzniec¥bas un Rapplepniec¥bas kamera;Latvijas Zemnieku FederÇcija;Latvijas BioloÆiskÇs lauksaimniec¥bas organizÇciju apvien¥ba;Latvijas Iek‰ïjo auditoru institapplets;Latvijas ±pa‰uma vïrtïtÇju asociÇcija;Eiropas Valsts banku asociÇcija (European Association ofPublic Banks);Eiropas HipotekÇrajÇ federÇcija (European Mortgage Federation);Eiropas MVU finan‰u institappleciju t¥kls (NEFI);Eiropas Savien¥bas ilgtermi¿a kreditï‰anas specializïtoinstitappleciju klubs;Latvijas PersonÇla vad¥bas asociÇcija.


3GADA PÅRSKATSPADOMES UN VALDES ZIøOJUMS


4PADOMES UN VALDES ZIøOJUMSPasaules ekonomikas izaugsme 2006. gadÇ prognozïta straujÇkanekÇ gadu iepriek‰ - 5,1% apjomÇ (2005. gadÇ pasaules ekonomikapalielinÇjÇs par 4,9%). No pasaules vado‰ajÇm att¥st¥tajÇm valst¥mlielÇkais iek‰zemes kopprodukta (IK) pieaugums ir sagaidÇmsAmerikas SavienotajÇs Valst¥s – par 3,4%, savukÇrt EiropasSavien¥bas valstu izaugsme sasniegs 2,8%. CentrÇleiropas unAustrumeiropas valstu IK palielinÇsies par vidïji 5,3%, Krievijasekonomikai 2006. gadÇ prognozïta izaugsme par 6,5%, bet µ¥nasekonomikai - par 10%.2006. gadÇ Latvijas tautsaimniec¥ba sasniedza rekordlielu izaugsmi,ko veicinÇja Eiropas Savien¥bas (ES) integrÇcijas process un valst¥veiktÇs reformas. Izaugsmi noteica iek‰ïjÇ piepras¥juma kÇpums,ko stimulïja darba samaksas kÇpums, kred¥tu ekspansija,nekustamÇ ¥pa‰uma akt¥vu vïrt¥bas pieaugums un vispÇrïjsoptimisms par ekonomisko att¥st¥bu. Tomïr, paralïli izaugsmei,arvien vairÇk iez¥mïjÇs ar¥ bappletiskas makroekonomikas problïmas– notur¥gs inflÇcijas l¥menis, augsts teko‰Ç konta defic¥ts, kÇ ar¥zema produktivitÇte un darbaspïka trapplekums. Latvijas ekonomiskoatt¥st¥bu atzin¥gi ir novïrtïju‰as starptautiskÇs reitingu aÆentappleras.Kred¥treitingu aÆentappleras Fitch Ratings, Moody’s un Standard &Poor’s 2006. gadÇ ir apstiprinÇju‰as Latvijas reitingu ilgtermi¿asaist¥bÇm latos un Çrvalstu valappletÇ saglabljanu iepriek‰ïjÇ l¥men¥.2006. gada devi¿os mïne‰os Latvijas iek‰zemes kopproduktaapjoms, sal¥dzinot ar pagÇju‰Ç gada attiec¥go periodu, ir pieaudzispar 11,9% (2005. gadÇ IK pieaugums - 10,2%). IK pieaugumu‰ajÇ periodÇ veicinÇja apjomu kÇpums ‰ÇdÇs nozarïs: tirdzniec¥bÇ– par 18,5%, transporta un sakaru nozarï – par 9,8%, apstrÇdesrapplepniec¥bÇ – par 6,8%, bapplevniec¥bÇ – par 14,8%. 2006. gadÇLatvijas ekonomika bija visstraujÇk augo‰Ç ekonomika EiropasSavien¥bÇ.2006. gadÇ LatvijÇ saglabÇjÇs augsts patïri¿a cenu pieaugumatemps - vidïjais cenu l¥menis, sal¥dzinot ar iepriek‰ïjÇ gada vidïjol¥meni, paaugstinÇjÇs par 6,5% (2005. gadÇ – par 6,7%). LielÇkÇietekme uz patïri¿a cenu pieaugumu bija pÇrtikas preãu un armÇjok∫a uzturï‰anu saist¥to preãu un pakalpojumu cenu kÇpumam(sadÇrdzinÇjÇs siltumenerÆija, gÇze, elektroenerÆija, appledens piegÇdeu.c.). 2006. gadÇ LatvijÇ reÆistrïtais gada inflÇcijas rÇd¥tÇjs ir viensno augstÇkajiem ES dal¥bvalstu patïri¿a cenu pieauguma rÇd¥tÇjiem.2006. gada laikÇ bezdarba l¥menis (bezdarbnieku skaits ekonomiskiakt¥vo iedz¥votÇju skaitÇ) LatvijÇ samazinÇjÇs no 7,4% l¥dz 6,5%,ko veicinÇja gan ekonomikas pieaugums, gan darbaspïka migrÇcijauz Çrzemïm.Latvijas ÇrïjÇs tirdzniec¥bas apjomi 2006. gadÇ turpinÇja pieaugt.Gada pirmajos 11 mïne‰os, sal¥dzinot ar iepriek‰ïjÇ gada attiec¥goperiodu, eksports ir palielinÇjies par 14%, bet imports - par 30%;importa pÇrsvars pÇr eksportu bija 90%. Latvijas galvenÇstirdzniec¥bas partneres ir Eiropas Savien¥bas dal¥bvalstis, kuru da∫akopïjÇ valsts ÇrïjÇs tirdzniec¥bas apgroz¥jumÇ pÇrsniedz 75%.Straujie ekonomikas izaugsmes tempi ir nodro‰inÇju‰i ar¥ Latvijasbanku sektora sekm¥gu att¥st¥bu. 2006. gada laikÇ ir main¥jieskomercbanku skaits – gada beigÇs LatvijÇ strÇdÇja 21 banka untr¥s Çrvalstu banku filiÇles. Komercbanku bruto akt¥vi 2006. gadalaikÇ ir pieaugu‰i par 45%, decembra beigÇs sasniedzot 15,9miljardus latu, noguld¥jumi (ieskaitot tranz¥tfondus) pieaugu‰i par25%, izsniegto kred¥tu apjoms palielinÇjies par 56%, bet bankukapitÇls un rezerves par 45%. Banku neauditïtÇ pe∫¿a 2006. gadÇsasniedza 265,9 miljonus latu, kas ir par 72,8 miljoniem latu jebpar 38% vairÇk nekÇ 2005. gadÇ.2006. gada laikÇ Latvijas komercbankas turpinÇja akt¥vi reklamïthipotekÇros kred¥tus, piedÇvÇjot ¥pa‰us noteikumus un pievilc¥gasaizdevumu procentu likmes. TÇ rezultÇtÇ gada laikÇ strauji palielinÇjiesbanku izsniegto kred¥tu mÇjsaimniec¥bÇm mÇjok∫a iegÇdei apjoms- par 86%, kÇ ar¥ kopïjais hipotekÇro kred¥tu apjoms - par 92%.Makroekonomikas stabilizÇcijas nolapplekÇ Latvijas Banka 2006. gadÇpie¿ïma vairÇkus lïmumus kreditï‰anas ierobeÏo‰anai: tikapapla‰inÇta obligÇto rezervju bÇze, iek∫aujot ar¥ banku saist¥basar noteikto termi¿u virs 2 gadiem (spïkÇ no 24. maija), kÇ ar¥divas reizes tika paaugstinÇta refinansï‰anas procentu likme par0,5 procenta punktiem – no 4% l¥dz 4,5% (spïkÇ no 15. japplelija) un


5GADA PÅRSKATSno 4,5% l¥dz 5% (spïkÇ no 17. novembra). Eiropas CentrÇlÇ banka2006. gadÇ vairÇkkÇrt palielinÇja eiro bÇzes procentu likmi (l¥dz3,5%), ar¥ ASV FederÇlo Rezervju sistïma atkÇrtoti paaugstinÇjadolÇra bÇzes procentu likmi (l¥dz 5,25%). TÇpïc gada laikÇ ievïrojamipieaugu‰as Latvijas komercbanku izsniegto kred¥tu vidïjÇs procentulikmes. PrivÇtpersonÇm izsniegto aizdevumu (latos) vidïjÇs procentulikmes ir palielinÇju‰Çs no 7,2% (janvÇr¥) l¥dz 9,9% (decembr¥), betjuridiskÇm personÇm - no 6,4% l¥dz 6,8% attiec¥gajÇ periodÇ.VidïjÇs procentu likmes kred¥tiem (Çrvalstu valappletÇ), kas pie‰˙irtiprivÇtpersonÇm, pieauga no 4,7% (janvÇr¥) l¥dz 5,7% (decembr¥),bet juridiskajÇm personÇm - no 5,3% l¥dz 5,9% attiec¥gajÇ periodÇ.Hipotïku banka ar¥ 2006. gadÇ turpinÇja savu izaugsmi, ko apliecinavisi galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vu apjoms pieaugal¥dz 692 miljoniem latu jeb par 47%, savukÇrt Bankas pe∫¿a bija5,18 miljoni latu, kas par 0,78 miljoniem latu jeb par 18% pÇrsniedz2005. gada auditïto pe∫¿u.Hipotïku bankas bruto kred¥tportfelis 2006. gada laikÇ ir palielinÇjiespar 109,5 miljoniem latu jeb par 29%, decembra beigÇs sasniedzot491,4 miljonus latu. Banka pïc kred¥tportfe∫a apjoma 2006. gadabeigÇs ie¿ïma 7. vietu Latvijas komercbanku vidapple ar 4,5% tirgusda∫u. Uzlabojot Hipotïku bankas klientu apkalpo‰anas kvalitÇti,gada sÇkumÇ izveidota attÇlinÇtÇ aizdevuma pieteikuma formainternetÇ, kas klientam ∫auj sa¿emt izsme∫o‰u informÇciju paraizdevuma iespïjÇm vai jau konkrïtu aizdevuma piedÇvÇjumu.2006. gadÇ Banka organizïja ar¥ vairÇkas aizdevumu reklÇmaskampa¿as (Mazo un vidïjo uz¿ïmumu (MVU) un mÇjok∫uaizdevumiem), kÇ ar¥ izveidoja jaunu un viegli pieejamu produktuuz¿ïmïjiem – „Vieglo kred¥tu”.Noguld¥jumu apjoms BankÇ 2006. gada laikÇ ir palielinÇjies par79,8 miljoniem latu jeb par 41%, sasniedzot 274,2 miljonus latu.Pïc noguld¥jumu (ieskaitot tranz¥tfondus) apjoma decembra beigÇsHipotïku banka ie¿ïma 8. vietu Latvijas komercbanku vidapple (tirgusda∫a – 3,5%). Lai piesaist¥tu noguld¥jumus, Banka akt¥vi reklamïjadaÏÇdas noguld¥‰anas iespïjas un organizïja ikgadïjÇstermi¿noguld¥jumu akcijas „Åbele” un „Ozols”.Inesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs


6PADOMES UN VALDES ZIøOJUMSHipotïku banka 2006. gadÇ turpinÇja realizït virkni att¥st¥basprogrammu, kuru ietvaros vald¥bas uzdevumÇ tiek sniegts atbalstsnoteiktÇm uz¿ïmïju un iedz¥votÇju grupÇm. Tiek ¥stenota MVUatt¥st¥bas programma, kÇ ar¥ MÇjok∫u att¥st¥bas kreditï‰anasprogramma, Lauksaimniec¥bas ilgtermi¿a invest¥ciju aizdevumuprogramma, Lauksaimniec¥bÇ izmantojamÇs zemes iegÇdeskreditï‰anas programma, EnergoefektivitÇtes fonda aizdevumi unprojekts „MÇjok∫a sanÇcijas iniciat¥va enerÆijas taup¥‰anai”. TÇpattiek turpinÇta sadarb¥ba ar kooperat¥vajÇm krÇjaizdevu sabiedr¥bÇm.SÇkot ar 2006. gadu, Hipotïku banka, mazo un vidïjo uz¿ïmumukreditï‰anas atbalsta programmas ietvaros, uzsÇkusi aizdevumupie‰˙ir‰anu 8 miljonu eiro apmïrÇ no Eiropas Padomes Att¥st¥basbankas (Council of Europe Development Bank) un VÇcijas Att¥st¥basbankas (Kreditanstalt für Wiederaufbau) resursiem, kas bankaipie‰˙irti ar Eiropas Savien¥bas atbalstu. Aizdevumi no ‰iem resursiemparedzïti sekojo‰iem mïr˙iem: aizdevumiem mikro uz¿ïmumiemun aizdevumiem inovat¥viem projektiem.2006. gada apr¥l¥ ReÆionÇlÇs att¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietu ministrija,Hipotïku banka un Nordea banka parakst¥ja sadarb¥bas l¥gumu,ar kuru stÇjas spïkÇ MÇjok∫u galvojumu programma. TÇ ir ReÆionÇlÇsatt¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietu ministrijas pÇrzi¿Ç eso‰a programma,un tÇs ietvaros denacionalizïto mÇju ¥rnieki un Æimenes ar bïrniemvar sa¿emt galvojumu, ja tiek ¿emts aizdevums mÇjok∫a iegÇdeivai bapplevniec¥bai.2006. gada decembr¥ Hipotïku bankas Atbalsta programmu pÇrvaldeALTUM uzsÇka jaunu programmu topo‰ajiem uz¿ïmïjiem -"ApmÇc¥bas, konsultÇcijas un finansiÇlais atbalsts komercdarb¥basvai pa‰nodarbinÇt¥bas uzsÇk‰anai". TÇs mïr˙is ir aktivizïtuz¿ïmïjdarb¥bas vidi un palielinÇt uz¿ïmïju skaitu LatvijÇ.Programmas ietvaros l¥dz 2008.gada apr¥lim paredzïts apmÇc¥t1000 topo‰os uz¿ïmïjus un 300 no tiem pie‰˙irt finan‰u l¥dzek∫usuz¿ïmïjdarb¥bas uzsÇk‰anai.Att¥stot norï˙inu pakalpojumus, Hipotïku banka 2006. gadÇ irizveidojusi ¥pa‰u produktu – norï˙inu komplektu, kas sev¥ ietvernorï˙inu kontu, internetbanku HipoNet un Maestro vai MasterCardmaksÇjumu karti. Izvïloties norï˙inu komplektu, klientam ir jÇmaksÇmazÇk nekÇ iegÇdÇjoties katru pakalpojumu atsevi‰˙i.Pamatojoties uz arvien straujÇk pieaugo‰o ce∫ojumu un tiempatïrïto finan‰u l¥dzek∫u apjomu, no 2006. gada augusta Hipotïkubanka piedÇvÇ savu pirmo specializïto kred¥tkarti ce∫o‰anai -„Pasaules karti”. Ar to var iegÇdÇties bi∫etes internetÇ, rezervïtun apmaksÇt viesn¥cas, bez komisijas maksas norï˙inÇties LatvijÇun Çrzemïs, sa¿emt atlaides tapplerisma firmÇs un izmantot citaspriek‰roc¥bas. Kartes ¥pa‰niekam Banka piedÇvÇ aizdevumu apmïrÇl¥dz piecÇm mïne‰algÇm, „kred¥ta br¥vdienas” un, ja rodas neparedzïtitïri¿i, jaunÇs „Pasaules kartes” ¥pa‰niekiem ir pieejams ¥pa‰sHipotïku bankas pakalpojums - „GlÇbïjzvans”.Hipotïku banka ir viena no vado‰ajÇm bankÇm Latvijas vïrtspap¥rutirgapple. Hipotïku banka akt¥vi darbojas gan parÇda vïrtspap¥ru, ganakciju tirgapple. No 2006. gada 1.japplelija Hipotïku banka saviem klientiempiedÇvÇ papildus strÇdÇt Tallinas un Vi∫¿as fondu birÏÇs. Klientiemdar¥jumu veik‰anai TallinÇ un Vi∫¿Ç ir iespïja izmantot ar¥ tie‰otirdzniec¥bas sistïmu I-Brokeris. TÇ kÇ banka ir ar¥ R¥gas FondubirÏas biedre, tÇ k∫uvusi par vienpadsmito banku, kurai ir biedresstatuss visÇs Baltijas birÏÇs.2006. gada 21. - 22. septembr¥ LR Ekonomikas ministrija, sadarb¥bÇar Latvijas Biznesa konsultantu asociÇciju un Hipotïku bankasatbalstu, organizïja „Uz¿ïmïju zin¥bu dienas”. ·Çds zinljanugadatirgus ir noz¥m¥gs ieguld¥jums uz¿ïmïjdarb¥bas vides sociÇlÇun zinljanu kapitÇla atbalstam un izaugsmei, kas kopumÇ veicinauz zinljanÇm un biznesa vad¥bas inovÇcijÇm balst¥taskonkurïtspïj¥gas uz¿ïmïjdarb¥bas vides att¥st¥bu LatvijÇ un kopïjÇES tirgapple.2006. gadÇ Hipotïku banka piedal¥jÇs inval¥du uz¿ïmïjdarb¥basveicinljanas projektÇ, ko organizïja apvien¥ba "Apeirons" sadarb¥bÇar Latvijas UniversitÇti. Projekta ietvaros tÇlmÇc¥bas programmÇpar uz¿ïmïjdarb¥bas sÇk‰anu izgl¥toja cilvïkus ar invaliditÇti vaivi¿u atbalsta personas.


7GADA PÅRSKATS2006. gadÇ, tÇpat kÇ divus iepriek‰ïjos gadus, Hipotïku bankavisas vasaras garumÇ r¥koja talkas tajÇs Latvijas pilsïtÇs, kurÇsatrodas Bankas filiÇles. Uz talkÇm tika aicinÇti gan Hipotïku bankasklienti, gan darbinieki, gan vienkÇr‰i savas pilsïtas patrioti. 25talku laikÇ tika turpinÇti jau iesÇktie un uzsÇkti jauni pilsïtusakop‰anas projekti.2006. gads bija noz¥m¥gs gads Hipotïku bankas vïsturï, jo Bankas¥pa‰nieks, Latvijas Republikas vald¥ba, pie¿ïma lïmumu atstÇtBanku valsts ¥pa‰umÇ kÇ efekt¥vu valsts pÇrvaldes instrumentu,ar kura pal¥dz¥bu valsts sekmï Latvijas ekonomisko att¥st¥buatbilsto‰i sabiedr¥bas interesïm un nodro‰ina sabiedr¥bas interesïmatbilsto‰u kvalitat¥vu valsts atbalstu un ietekmi finan‰u pakalpojumujomÇ.2006. gada 24. oktobr¥ Ministru kabinets atbalst¥ja koncepcijas„Par valsts akciju sabiedr¥bas „Latvijas Hipotïku un zemes banka”att¥st¥bu 2007.-2013. gadam” kopsavilkumÇ ietverto risinÇjumu,kas paredz pakÇpenisku Hipotïku bankas pÇrveido‰anu par pilnaspektra att¥st¥bas banku. Hipotïku bankai ‰Çds lïmums ∫auj izvïrstsavu darb¥bu visdaÏÇdÇkajÇs jomÇs, kas sekmï Latvijas ekonomiskoatt¥st¥bu.Hipotïku banka ir k∫uvusi par pirmo banku LatvijÇ, kurÇ ir izstrÇdÇtsun parakst¥ts darbinieku kopl¥gums. Hipotïku bankas galvenÇvïrt¥ba ir tÇs darbinieki. TÇpïc darbinieku kopl¥guma noslïg‰anair loÆisks solis ‰¥s vïrt¥bas realizÇcijÇ, kÇ ar¥ ïtiskas un sociÇliatbild¥gas bankas veido‰anas virzienÇ.2006. gadÇ Hipotïku banka turpinÇja modernizït un labiekÇrtotsavu filiÇ∫u un norï˙inu grupu t¥klu, dodot iespïju klientiem ïrtÇksa¿emt Bankas pakalpojumus. ·obr¥d Bankai ir 30 filiÇles katrÇLatvijas rajona centrÇ un 9 norï˙inu grupas daÏÇdos LatvijasreÆionos, kas nodro‰ina klientu apkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ.Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs


8PADOMES UN VALDES SASTÅVSPadome (2006. gada 31. decembr¥)Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaZaiga Liepi¿aPadomes priek‰sïdïtÇjas vietnieceUldis ApelsPadomes loceklisLinda Ka¿epePadomes locekleVija GïmePadomes locekleMÇris KlismetsPadomes loceklisLaimdota Straujuma Padomes locekleValde (2006. gada 31. decembr¥)Inesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjsRolands Pa¿ko Valdes priek‰sïdïtÇja vietnieksAija LaicÇneValdes locekle, GalvenÇ grÇmatvedeJïkabs Krievi¿‰ Valdes loceklis, Kred¥tdirektorsPÇrskata gada laikÇ Padomes un Valdes sastÇvs nav main¥jies.Pïc pÇrskata gada beigÇm, 2007. gada 14. februÇr¥, Padomeievïlïjusi Andri Rieksti¿u par Bankas valdes locekli.


10NEATKAR±GU REVIDENTU ZIøOJUMSVA/S Latvijas Hipotïku un zemes bankaZi¿ojums par finan‰u pÇrskatiemMïs esam veiku‰i pievienotÇ VA/S Latvijas Hipotïku un zemesbanka un tÇs meitas uz¿ïmumu (Koncerns) 2006. gada pÇrskatÇietvertÇ konsolidïtÇ finan‰u pÇrskata un VA/S Latvijas Hipotïkuun zemes banka (Banka) 2006. gada pÇrskatÇ ietvertÇ finan‰upÇrskata, kas atspogu∫oti no 12. l¥dz 48. lappusei, rev¥ziju. Revidïtiefinan‰u pÇrskati ietver Koncerna un Bankas 2006. gada 31. decembrabilances, 2006. gada pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inus, pa‰u kapitÇlaizmai¿u pÇrskatus un naudas plapplesmas pÇrskatus, kÇ ar¥ noz¥m¥gugrÇmatved¥bas uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojo‰uinformÇciju pielikumÇ.Vad¥bas atbild¥ba par finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anuVad¥ba ir atbild¥ga par ‰o finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anu un tajossniegtÇs informÇcijas patiesu atspogu∫o‰anu saska¿Ç ar ESapstiprinÇtajiem Starptautiskajiem finan‰u pÇrskatu standartiem.·¥ atbild¥ba ietver tÇdu iek‰ïjÇs kontroles izveido‰anu, ievie‰anuun uzturï‰anu, kas nodro‰ina finan‰u pÇrskatu, kas nesatur nekrÇp‰anas, ne k∫appledu izrais¥tas bappletiskas neatbilst¥bas, sagatavo‰anuun patiesu atspogu∫ojumu, piemïrotas grÇmatved¥bas politikasizvïli un lieto‰anu, kÇ ar¥ apstÇk∫iem atbilsto‰u grÇmatved¥basaplï‰u sagatavo‰anu.Revidenta atbild¥baMïs esam atbild¥gi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mapplesuveikto rev¥ziju, izsakÇm par ‰iem finan‰u pÇrskatiem. Mïs veicÇmrev¥ziju saska¿Ç ar Starptautiskajiem rev¥zijas standartiem. ·iestandarti nosaka, ka mums jÇievïro ïtikas pras¥bas un jÇplÇnoun jÇveic rev¥zija tÇ, lai iegappletu pietiekamu pÇrliec¥bu par to, kafinan‰u pÇrskatos nav bappletisku neatbilst¥bu.Rev¥zija ietver procedappleras, kas tiek veiktas, lai iegappletu rev¥zijaspierÇd¥jumus par finan‰u pÇrskatos uzrÇd¥tajÇm summÇm un atklÇtoinformÇciju. Procedappleras tiek izvïlïtas, pamatojoties uz revidentaprofesionÇlu vïrtïjumu, ieskaitot krÇp‰anas vai k∫appledu izrais¥tubappletisku neatbilst¥bu riska novïrtïjumu finan‰u pÇrskatos. Veicot‰o riska novïrtïjumu, revidents ¿em vïrÇ iek‰ïjo kontroli, kasizveidota, lai nodro‰inÇtu finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anu un tajossniegtÇs informÇcijas patiesu atspogu∫o‰anu, ar mïr˙i noteiktapstÇk∫iem piemïrotas rev¥zijas procedappleras, bet nevis lai izteiktuatzinumu par kontroles efektivitÇti. Rev¥zija ietver ar¥ pielietotogrÇmatved¥bas principu un noz¥m¥gu vad¥bas izdar¥to pie¿ïmumupamatot¥bas, kÇ ar¥ finan‰u pÇrskatos sniegtÇs informÇcijas vispÇrïjuizvïrtïjumu.UzskatÇm, ka mapplesu iegappletie rev¥zijas pierÇd¥jumi ir pietiekami unatbilsto‰i mapplesu rev¥zijas atzinuma izteik‰anai.AtzinumsMapplesuprÇt, iepriek‰ minïtie finan‰u pÇrskati sniedz patiesu unskaidru priek‰statu par Koncerna un Bankas finansiÇlo stÇvokli2006. gada 31. decembr¥, kÇ ar¥ par to darb¥bas finan‰u rezultÇtiemun naudas plapplesmÇm 2006. gadÇ saska¿Ç ar ES apstiprinÇtajiemStarptautiskajiem finan‰u pÇrskatu standartiem.Zi¿ojums par citÇm normat¥vo aktu pras¥bÇmMïs esam iepazinu‰ies ar¥ ar vad¥bas zi¿ojumu par 2006. gadu,kas atspogu∫ots no 4. l¥dz 7. lappusei, un neesam atklÇju‰i bappletiskasneatbilst¥bas starp ‰ajÇ vad¥bas zi¿ojumÇ un 2006. gada finan‰upÇrskatos atspogu∫oto finan‰u informÇciju.PricewaterhouseCoopers SIAKomercsabiedr¥bas licence Nr. 5R¥ga, Latvija2007. gada 7. martÇJuris Lap‰eZvïrinÇts revidentsSertifikÇts Nr. 116Valdes loceklisPricewaterhouseCoopers SIAKr. ValdemÇra iela 19, R¥gaLV 1010, LatvijaTelephone +371 709 4400Facsimile +371 783 0055


11GADA PÅRSKATSFINAN·U PÅRSKATS


12PEπøAS UN ZAUDîJUMU APRîµINS(visas summas ir tappleksto‰os latu) Pielikumi 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu ie¿ïmumi 3 32,928 31,644 23,640 22,926Procentu izdevumi 4 (16,297) (16,174) (11,017) (11,017)T¥rie procentu ie¿ïmumi 16,631 15,470 12,623 11,909Komisijas naudas ie¿ïmumi 5 3,533 3,483 2,976 2,975Komisijas naudas izdevumi 6 (640) (618) (511) (503)T¥rie komisijas ie¿ïmumi 2,8932,865 2,465 2,472DividenÏu ienÇkumi 1 - - -Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un Çrvalstu valappletu 7 1,255 1,272 1,582 1,569Citi ie¿ïmumi 8 3,941 2,978 3,312 3,248PersonÇla izmaksas 9 (7,606) (6,924) (5,772) (5,514)Administrat¥vie izdevumi 10 (6,557) (6,167) (5,327) (5,153)NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u vïrt¥bas nolietojums (2,189) (2,124) (2,071) (2,049)UzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam 11 (1,159) (1,159) (1,284) (1,284)Pe∫¿a pirms uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a 7,210 6,211 5,528 5,198Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 12 (1,204) (1,027) (857) (803)PÇrskata perioda pe∫¿a 6,006 5,184 4,671 4,395Pielikumi no 17. l¥dz 48. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.·os finan‰u pÇrskatus no 12. l¥dz 48. lapai ir akceptïjusi Valde 2007. gada27. februÇr¥ un akceptïjusi Padome 2007. gada 7. martÇ un tos ir parakst¥ju‰i:Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs


BILANCE GADA PÅRSKATS 13(visas summas ir tappleksto‰os latu)Pielikumi 31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaAkt¥viKase un pras¥bas uz piepras¥jumu pret CentrÇlo Banku 13 58,007 58,006 15,843 15,843Tirgojamie vïrtspap¥ri 14 2,852 2,852 2,269 2,269Vïrtspap¥ri pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç un zaudïjumos 14 - - 8,277 8,277Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri – pieejami pÇrdo‰anai 14 50,174 50,174 16,238 16,238Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 16 72,021 71,949 20,804 20,768AtvasinÇtie l¥gumi 17 2 2 - -Kred¥ti 18 499,484 489,250 379,576 378,651Ieguld¥jumu ¥pa‰umi 15 2,253 2,253 2,139 2,139L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 19 422 424 174 474NemateriÇlie akt¥vi 20 1,314 1,264 1,345 1,306Pamatl¥dzek∫i 21 8,134 7,822 8,079 7,974PÇrïjie akt¥vi 2,748 622 758 672NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 605 512 706 687KopÇ akt¥vi 698,016 685,130 456,208 455,298Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 22 296,229 285,566 152,072 152,072Noguld¥jumi 23 274,043 274,185 194,324 194,345AtvasinÇtie l¥gumi 17 20 20 - -Tranz¥tresursi 2,869 2,869 3,160 3,160HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 24 43,211 43,211 33,627 33,627PÇrïjÇs saist¥bas 5,160 4,604 1,682 1,290NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 1,778 1,326 1,152 972MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis 796 569 363 305AtliktÇs nodok∫u saist¥bas 25 899 890 970 968PakÇrtotÇs saist¥bas 26 13,302 13,302 13,302 13,302KopÇ saist¥bas 638,307 626,542 400,652 400,041KapitÇls un rezervesAkciju kapitÇls 27 48,513 48,513 48,513 48,513Rezerves kapitÇls 2,524 2,063 2,063 2,063PÇrdo‰anai pieejamo ieguld¥jumu pÇrvïrtï‰anas rezerve (615) (615) (35) (35)Nesadal¥tÇ pe∫¿a 9,287 8,627 5,015 4,716KopÇ kapitÇls un rezerves 59,709 58,588 55,556 55,257KopÇ pas¥vi 698,016 685,130 456,208 455,298Årpusbilances poste¿iIespïjamÇs saist¥bas 31 11,891 11,891 4,605 4,605FinansiÇlÇs saist¥bas 31 36,077 40,453 25,033 26,915Pielikumi no 17. l¥dz 48. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.·os finan‰u pÇrskatus no 12. l¥dz 48. lapai ir akceptïjusi Valde 2007. gada27. februÇr¥ un akceptïjusi Padome 2007. gada 7. martÇ un tos ir parakst¥ju‰i:Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs


14KONSOLIDîTAIS KAPITÅLA UNREZERVJU IZMAIøU PÅRSKATS(visas summas ir tappleksto‰os latu)AkcijukapitÇlsRezerveskapitÇlsPÇrdo‰anaipieejamoNesadal¥tÇpe∫¿aKopÇkapitÇlsieguld¥jumupÇrvïrtï‰anasrezerveBilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 - 845 25,728Izmai¿as grÇmatved¥bas uzskaites politikÇ (1. pielikums) - - - (39) (39)KoriÆïtÇ bilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 - 806 25,689Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (462) (462)PamatkapitÇla palielinljana 25,693 - - - 25,693Neto zaudïjumi no pÇrdo‰anai pieejamajiem ieguld¥jumiem - - (35) - (35)PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 4,671 4,671Bilance 2005. gada 31. decembr¥ 48,513 2,063 (35) 5,015 55,556Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (1,273) (1,273)Atskait¥jumi no pe∫¿as rezervju papildinljanai - 461 - (461) -Neto zaudïjumi no pÇrdo‰anai pieejamajiem ieguld¥jumiem - - (580) - (580)PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 6,006 6,006Bilance 2006. gada 31. decembr¥ 48,513 2,524 (615) 9,287 59,709Pielikumi no 17. l¥dz 48. lapai ir neat¿emama‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.


BANKAS KAPITÅLA UNREZERVJU IZMAIøU PÅRSKATSGADA PÅRSKATS15(visas summas ir tappleksto‰os latu)AkcijukapitÇlsRezerveskapitÇlsPÇrdo‰anaipieejamoNesadal¥tÇpe∫¿aKopÇkapitÇlsieguld¥jumupÇrvïrtï‰anasrezerveBilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 - 783 25,666Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (462) (462)PamatkapitÇla palielinljana 25,693 - - - 25,693Neto zaudïjumi no pÇrdo‰anai pieejamajiem ieguld¥jumiem - - (35) - (35)PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 4,395 4,395Bilance 2005. gada 31. decembr¥ 48,513 2,063 (35) 4,716 55,257Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (1,273) (1,273)Neto zaudïjumi no pÇrdo‰anai pieejamajiem ieguld¥jumiem - - (580) - (580)PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 5,184 5,184Bilance 2006. gada 31. decembr¥ 48,513 2,063 (615) 8,627 58,588Pielikumi no 17. l¥dz 48. lapai ir neat¿emama‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.


16NAUDAS PLÌSMAS PÅRSKATS(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaNaudas plapplesma pamatdarb¥bas rezultÇtÇPe∫¿a pirms nodok∫iem 7,210 6,211 5,528 5,198NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u nolietojums 2,189 2,124 2,071 2,049UzkrÇjumu vïrt¥bas samazinÇjumam pieaugums / (samazinÇjums) (787) (787) 288 288Årvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas (pe∫¿a) / zaudïjumi (105) (122) 155 168Pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰anas (pe∫¿a) / zaudïjumi 18 7 (13) (13)NÇkamo periodu ie¿ïmumu un uzkrÇto izdevumu pieaugums / (samazinÇjums) 555 354 88 (61)NÇkamo periodu izdevumu un uzkrÇto ie¿ïmumu (pieaugums) / samazinÇjums 166 175 (172) (155)PÇrïjo akt¥vu (pieaugums) (207) (583) (1,744) (1,692)PÇrïjo saist¥bu pieaugums 3,196 3,295 616 292Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums pamatdarb¥basrezultÇtÇ pirms izmai¿Çm akt¥vos un saist¥bÇs 12,235 10,674 6,817 6,074Pras¥bu pret kred¥tiestÇdïm (pieaugums) (6,156) (6,156) (90) (90)Kred¥tu pieaugums (122,466) (109,836) (112,171) (111,555)Tirgojamo vïrtspap¥ru (pieaugums) / samazinÇjums (583) (583) 773 773Saist¥bu pret kred¥tiestÇdïm pieaugums 140,661 129,998 86,427 86,427Noguld¥jumu pieaugums 80,394 79,840 28,973 28,974Tranz¥tresursu samazinÇjums (291) (291) (323) (323)HipotekÇro ˙¥lu z¥mju pieaugums / (samazinÇjums) 9,584 9,584 (4,583) (4,583)Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums pamatdarb¥bas rezultÇtÇ 113,378 113,230 5,823 5,697SamaksÇtais uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis (841) (841) (196) (196)Naudas plapplesma invest¥ciju darb¥bas rezultÇtÇIeguld¥jumu vïrtspap¥ros pieaugums (25,659) (25,659) (16,329) (16,329)Pamatl¥dzek∫u un nemateriÇlo akt¥vu iegÇde (2,048) (1,967) (2,022) (1,887)Pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰ana 67 30 63 63L¥dzdal¥bas uz¿ïmumu kapitÇlÇ (pirk‰ana) - 50 (55) (55)Nauda un tÇs ekvivalenti invest¥ciju darb¥bas rezultÇtÇ (27,640) (27,546) (18,343) (18,208)Naudas plapplesma finansï‰anas darb¥bas rezultÇtÇAkciju kapitÇla piesaiste - - 25,693 25,693IzmaksÇtÇs dividendes (1,273) (1,273) (462) (462)Nauda un tÇs ekvivalenti finansï‰anas darb¥bas rezultÇtÇ (1,273) (1,273) 25,231 25,231Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums 83,624 83,570 12,515 12,524Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda sÇkumÇ 34,224 34,188 21,864 21,832Årvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas pe∫¿a / (zaudïjumi) 105 122 (155) (168)Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda beigÇs 117,953 117,880 34,224 34,188Pielikumi no 17. l¥dz 48. lapai ir neat¿emama‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI1 NOZ±M±GÅKO UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMSGADA PÅRSKATS17(1) VispÇrïjie uzrÇd¥‰anas pamatprincipiFinan‰u pÇrskati sagatavoti saska¿Ç ar Eiropas savien¥bÇapstiprinÇtajiem Starptautiskajiem finan‰u pÇrskatu standartiem(SFPS). Finan‰u pÇrskati ir sastÇd¥ti, saska¿Ç ar sÇkotnïjo izmaksuuzskaites principu, papildus pielietojot pÇrvïrtï‰anu pïc patiesÇsvïrt¥bas finan‰u akt¥viem pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anupe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ, pÇrdo‰anai pieejamiem finan‰uakt¥viem, tirgojamiem vïrtspap¥riem, atvasinÇtajiem finan‰uinstrumentiem un ieguld¥jumu ¥pa‰umiem.Finan‰u pÇrskatu sagatavo‰ana saska¿Ç ar vispÇrpie¿emtajiemgrÇmatved¥bas uzskaites principiem ietver aplïses un pie¿ïmumus,kas ietekmï akt¥vu un saist¥bu vïrt¥bu un Çrpusbilances akt¥vusun saist¥bas finan‰u pÇrskatu sastÇd¥‰anas datumÇ, kÇ ar¥ pÇrskataperiodÇ atz¥tos ienÇkumus un izdevumus. Lai ar¥ ‰Çdas aplïses irbalst¥tas uz vad¥bai pieejamo ticamÇko informÇciju par attiec¥gajiemnotikumiem un darb¥bÇm, faktiskie rezultÇti var at‰˙irties no ‰¥maplïsïm.Finan‰u pÇrskati ir sastÇd¥ti tappleksto‰os latu, ja vien nav norÇd¥tscitÇdi.Sal¥dzinÇjumÇ ar grÇmatved¥bas uzskaites metodïm, kuras tikaizmantotas, sagatavojot 2005. gada finan‰u pÇrskatus, 2006. gadafinan‰u pÇrskatu sagatavo‰anÇ izmantotÇs grÇmatved¥bas uzskaitesmetodes nav main¥tas, iz¿emot ‰Çdas izmai¿as:·ajos 2006. gada finan‰u pÇrskatos noteikti ienÇkumi nokred¥tu komisijÇm, kas iepriek‰ïjos periodos tika iek∫autikomisijas naudas ie¿ïmumos, ir iek∫auti procentu ie¿ïmumos,lai nodro‰inÇtu konsekventu grÇmatved¥bas politikas ievïro‰anuattiec¥bÇ uz sa¿emtajÇm vai samaksÇtajÇm komisijÇm parfinan‰u akt¥viem vai resursiem. MinïtÇ labojuma rezultÇtÇKoncerna procentu ie¿ïmumi palielinÇjÇs un komisijas naudasie¿ïmumi samazinÇjÇs par LVL 1,853 tappleksto‰i (LVL 2,065tappleksto‰i), un Bankas attiec¥gie poste¿i main¥jÇs par LVL 1,794tappleksto‰i (LVL 1,671 tappleksto‰i).KonsolidïtajÇ gada pÇrskatÇ ir main¥ta meitas uz¿ïmumaoperat¥vÇs nomas l¥gumu klasifikÇcija, jo saska¿Ç ar 17. SGS„Noma” pras¥bÇm ‰ie l¥gumi klasificïjami kÇ finan‰u noma.Meitas uz¿ïmumiem ir main¥ta ar¥ komisijas ie¿ïmumu atz¥‰anasuzskaites politika, kas tika piemïrota retrospekt¥vi. Minïtoizmai¿u ietekme bija ‰Çda (tappleksto‰os LVL):Ietekme uz pÇrskata periodiem pirms 2005. gada:Nesadal¥tÇs pe∫¿as samazinÇjums operat¥vÇsnomas l¥gumu reklasifikÇcijas un komisijasie¿ïmumu atz¥‰anas politikas mai¿as rezultÇtÇ 39Ietekme uz 2005. gadu:Operat¥vÇs nomas l¥gumu reklasifikÇcija:Kred¥tu pieaugums 4,922Pamatl¥dzek∫u samazinÇjums 5,658NÇkamo periodu ie¿ïmumu unuzkrÇto izdevumu samazinÇjums 7365,658 5,658Nesadal¥tÇs pe∫¿as samazinÇjumsoperat¥vÇs nomas l¥gumu reklasifikÇcijasun komisijas ie¿ïmumu atz¥‰anaspolitikas mai¿as rezultÇtÇ 51(2) KonsolidÇcija un ieguld¥jumi meitas uz¿ïmumosMeitas uz¿ïmumi, kuros Bankai tie‰i vai netie‰i ir ties¥bas pÇrvald¥tfinan‰u un darb¥bas politiku un kuru darb¥bas apjomi ir bappletiski,‰ajÇ pÇrskatÇ ir konsolidïti, apvienojot attiec¥gus akt¥vu, saist¥bu,ienÇkumu un izdevumu poste¿us.KonsolidïtÇ finan‰u pÇrskata sagatavo‰anas gaitÇ ir izslïgti KoncernÇietilpsto‰o un konsolidïto uz¿ïmumu savstarpïjie bilances atlikumiun pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ atspogu∫otie dar¥jumi, tajÇ skaitÇprocentu ienÇkumi un izdevumi, kÇ ar¥ savstarpïjo dar¥jumunerealizïtÇ pe∫¿a un zaudïjumi. Kur nepiecie‰ams, meitas uz¿ïmumugrÇmatved¥bas politikas tiek main¥tas, lai nodro‰inÇtu to konsekvenciar Koncerna pie¿emtajÇm politikÇm.Ieguld¥jumi meitas uz¿ïmumosBankas nekonsolidïtajos finan‰u pÇrskatos l¥dzdal¥ba meitasuz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ tiek uzskait¥ta pïc izmaksu metodes.Banka atz¥st ienÇkumos no l¥dzdal¥bas tikai sa¿emtÇs dividendesno meitas uz¿ïmumu pe∫¿as, kas gappleta pïc to iegÇdes.Ieguld¥jumi asociïtajos uz¿ïmumosAsociïtie uz¿ïmumi ir visi tie uz¿ïmumi, kuros Koncernam unBankai ir bappletiska l¥dzdal¥ba, bet nav kontrole. Ieguld¥jumi asociïtajosuz¿ïmumos tiek uzskait¥ti pïc izmaksu metodes.(3) Årvalstu valappletu pÇrvïrtï‰anaDar¥jumi Çrvalstu valappletÇ tiek pÇrvïrtïti latos pïc dar¥juma dienÇspïkÇ eso‰Ç Latvijas Bankas noteiktÇ Çrvalstu valappletas mai¿askursa. MonetÇrie akt¥vi un pas¥vi, kÇ ar¥ Çrpusbilances pras¥basun saist¥bas Çrvalstu valappletÇs tiek pÇrvïrtïtas latos pïc Latvijas


18FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMIBankas noteiktÇ Çrvalstu valappletu kursa pÇrskata perioda beigÇs. ArÇrvalstu valappletu kursu izmai¿Çm saist¥tie ienÇkumi vai zaudïjumitiek iek∫auti pÇrskata perioda pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.Pielietotie Çrvalstu valappletu kursi noz¥m¥gÇkajÇm valappletÇm pÇrskataperioda beigÇs bija ‰Çdi:2006. gada 31. decembr¥ 2005. gada 31. decembr¥1 EUR = LVL 0.702804 1 EUR = LVL 0.7028041 USD = LVL 0.536000 1 USD = LVL 0.5930001 GBP = LVL 1.048000 1 GBP = LVL 1.021000(4) Ie¿ïmumu un izdevumu atz¥‰anaVisi noz¥m¥gie procentu ienÇkumi un izdevumi tiek uzskait¥ti,pamatojoties uz uzkrÇjumu veido‰anas principu, izmantojot efekt¥vÇsprocentu likmes metodi, kas balst¥ta uz iegÇdes vïrt¥bu.Komisijas naudas ienÇkumi vai izdevumi par ilgtermi¿a akt¥viemvai ilgtermi¿a finan‰u resursiem tiek iek∫auti efekt¥vÇs procentulikmes aprï˙inljanÇ.PÇrïjie komisijas naudas ienÇkumi un izdevumi tiek iegrÇmatotipe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ attiec¥gÇ dar¥juma veik‰anas br¥d¥.(5) Tirgojamie un ieguld¥jumu vïrtspap¥riTirgojamos un ieguld¥jumu vïrtspap¥rus veido ‰Çdu kategorijuvïrtspap¥ri:Tirgojamie vïrtspap¥ri sastÇv no parÇda vïrtspap¥riem un birÏÇskotïtÇm akcijÇm, kurus Banka tur tirdzniec¥bas nolapplekÇ, ar mïr˙igapplet pe∫¿u no ¥stermi¿a cenu svÇrst¥bÇm. Tie tiek uzskait¥tipatiesajÇ vïrt¥bÇ, visa pÇrvïrtï‰anas un tirdzniec¥bas pe∫¿a vaizaudïjumi tiek atz¥ti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.PÇrdo‰anai pieejamie ieguld¥jumu vïrtspap¥ri ir valsts parÇdz¥mesun citi parÇda vïrtspap¥ri, kurus Banka tur nenoteiktu laiku unkas var tikt pÇrdoti likviditÇtes vajadz¥bÇm vai ar¥ mainotiesprocentu likmïm un valappletas kursiem. Tie tiek uzskait¥ti patiesajÇvïrt¥bÇ, visa pÇrvïrtï‰anas pe∫¿a vai zaudïjumi tiek atz¥ti pa‰ukapitÇlÇ, caur kapitÇla izmai¿u pÇrskatu, iz¿emot akt¥vu vïrt¥bassamazinljanÇs zaudïjumus. Izslïdzot akt¥vus no bilances,kumulat¥vÇ pe∫¿a vai zaudïjumi, kas iepriek‰ tika atz¥ti pa‰ukapitÇlÇ, tiek atz¥ti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.Finan‰u akt¥vi pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç unzaudïjumos ir parÇda vïrtspap¥ri, kurus Banka tur likviditÇtesnolapplekÇ un kuri iegÇdes br¥d¥ tika klasificïti kÇ vïrtspap¥ri pïcpatiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.Tie tiek uzskait¥ti patiesajÇ vïrt¥bÇ, visa pÇrvïrtï‰anas untirdzniec¥bas pe∫¿a vai zaudïjumi tiek atz¥ti pe∫¿as un zaudïjumuaprï˙inÇ.Visi vïrtspap¥ru pirkumi vai pÇrdevumi, kuros vïrtspap¥ru piegÇdetiek veikta laika periodÇ, kas noteikts ar nolikumu vai tirguskonvenciju (‘regulÇrÇ veida’ pirk‰ana un pÇrdo‰ana), tiek atz¥tinorï˙inu datumÇ, kas ir datums, kad akt¥vs tiek nodots Koncernamvai Bankai vai Koncerns vai Banka to nogÇdÇ pircïjam. Jebkurasizmai¿as akt¥vu patiesajÇ vïrt¥bÇ periodÇ starp tirdzniec¥basdatumu un norï˙inu datumu tiek atz¥tas pe∫¿as un zaudïjumuaprï˙inÇ attiec¥bÇ uz pÇrdo‰anai pieejamiem akt¥viem.(6) Aizdevumi un pras¥basPras¥bas pret kred¥tiestÇdïm un izsniegtie kred¥ti tiek uzskait¥tikÇ aizdevumi un avansi un uzskait¥ti amortizïtajÇ vïrt¥bÇ. Aizdevumiun avansi ir neatvasinÇti finan‰u akt¥vi, kuriem ir fiksïti vainosakÇmi maksÇjumi un kuri netiek kotïti akt¥vÇ tirgapple. Visi kred¥titiek atz¥ti Koncerna un Bankas pÇrskatÇ, pamatojoties uz naudasizsnieg‰anas br¥di.Visiem kred¥tiem vad¥ba apsver riskus un nosaka atbilsto‰usuzkrÇjumus to vïrt¥bas samazinÇjumam un iespïjamiemzaudïjumiem.UzkrÇjumi individuÇlajiem kred¥tiem to vïrt¥bas samazinÇjumamtiek veidoti, ja ir radusies pÇrliec¥ba, ka netiks atmaksÇta da∫a vaiviss aizdevums, kuru bappletu jÇatmaksÇ saska¿Ç ar aizdevuma l¥gumanoteikumiem. UzkrÇjumu apjoms ir starp¥ba starp kred¥ta uzskaitesvïrt¥bu un atgapplestamo vïrt¥bu, kas ir noteikta kÇ sagaidÇmÇsnaudas plapplesmas tagadnes vïrt¥ba, ieskaitot atgapplestamos l¥dzek∫usno garantijÇm un citiem kred¥ta nodro‰inÇjumiem.Papildus uzkrÇjumiem individuÇlajiem kred¥tiem, ir izveidoti uzkrÇjumiviendab¥gu aizdevumu grupÇm. Viendab¥gu aizdevumu grupÇ tiekiek∫auti aizdevumi ar l¥dz¥gu kred¥trisku, kred¥tportfe∫a apmïru,kvalitÇti un termi¿u.Veidojot uzkrÇjumus viendab¥gu aizdevumu grupÇm, tiek ¿emtavïrÇ Koncerna un Bankas iepriek‰ïjo darb¥bas periodu pieredzear ‰¥ veida aizdevumiem, t.sk., vïsturisko maksÇjumu savlaic¥gumsun zaudïjumu apjoms, kÇ ar¥ konkrïtas nozares ekonomiskÇsituÇcija.UzkrÇjumu kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam un iespïjamiemzaudïjumiem metodes un pie¿ïmumi tiek regulÇri pÇrskat¥ti, lainovïrstu jebkuras at‰˙ir¥bas starp izveidoto uzkrÇjumu vïrt¥bassamazinÇjumam un faktisko zaudïjumu apjomu.Koncerna un Bankas vad¥ba ir veikusi zaudïjumu aprï˙inus,pamatojoties uz visiem tai zinÇmajiem faktiem, objekt¥viem vïrt¥bassamazinljanÇs apliecinÇjumiem, un uzskata, ka tie aprï˙ini, kasatspogu∫oti finan‰u pÇrskatos ir saprÇt¥gi, ¿emot vïrÇ pieejamoinformÇciju. Tomïr, ¿emot vïrÇ eso‰Çs zinljanas, ir iespïjams, kanÇkamÇ gada faktisko notikumu rezultÇtÇ, kuri bapples at‰˙ir¥gi no


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMIGADA PÅRSKATS19pie¿ïmumiem, bapples nepiecie‰ami attiec¥go akt¥vu un saist¥bu bilancesvïrt¥bas labojumi.(7) NemateriÇlie akt¥viIegappletÇs datorprogrammas un to licences tiek atz¥tas kÇ nemateriÇlieakt¥vi pïc to pa‰izmaksas, ieskaitot pirk‰anas cenu un izmaksas,kas saist¥tas ar datorprogrammu sagatavo‰anu to paredzïtajaiizmanto‰anai. NemateriÇlie akt¥vi tiek amortizïti visÇ to lietder¥gÇsizmanto‰anas laikÇ (5 gados).Izmaksas, kas saist¥tas ar datorprogrammu att¥st¥bu un uzturï‰anutiek atz¥tas izdevumos, kad tÇs rodas.(8) Pamatl¥dzek∫i un to nolietojumsPamatl¥dzek∫i tiek uzskait¥ti to iegÇdes vïrt¥bÇ, no kuras atskait¥tsuzkrÇtais nolietojums.Nolietojumu aprï˙ina pïc lineÇrÇs metodes attiec¥go pamatl¥dzek∫ulietder¥gÇs izmanto‰anas perioda garumÇ, lai norakst¥tu pamatl¥dzek∫uvïrt¥bu l¥dz tÇ aplïstajai atliku‰ajai vïrt¥bai lietder¥gÇs izmanto‰anasperioda beigÇs. Akt¥vu atliku‰Çs vïrt¥bas un lietder¥gÇs izmanto‰anaslaiki tiek pÇrskat¥ti un nepiecie‰am¥bas gad¥jumÇ koriÆïti katrÇpÇrskata datumÇ. Nolietojuma aprï˙inÇ izmanto ‰Çdas likmes:Pamatl¥dzek∫u kategorijaîkasMïbeles un apr¥kojumsDatori un iekÇrtasTransporta l¥dzek∫iIeguld¥jumi nomÇto telpurekonstrukcijÇNolietojums procentos2% gadÇ10 - 20% gadÇ10 - 33% gadÇ20% gadÇpïc noslïgto nomasl¥gumu termi¿aJa pamatl¥dzek∫a atgapplestamÇ vïrt¥ba k∫applest mazÇka par tÇ bilancesvïrt¥bu, ‰¥ pamatl¥dzek∫a bilances vïrt¥ba tiek samazinÇta l¥dz tÇatgapplestamajai vïrt¥bai.Pe∫¿a vai zaudïjumi, kas rodas, pamatl¥dzek∫us pÇrdodot vainorakstot, ir starp¥ba starp pÇrdo‰anas ie¿ïmumiem un pamatl¥dzek∫ubilances vïrt¥bu un tiek iek∫auti pamatdarb¥bas ie¿ïmumos vaiizdevumos. Pamatl¥dzek∫u uzturï‰anas un remontu izdevumi tiekieskait¥ti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ to ra‰anÇs br¥d¥. Pamatl¥dzek∫itiek periodiski pÇrskat¥ti, lai noteiktu to vïrt¥bas samazinljanos.(9) Ieguld¥jumu ¥pa‰umiIeguld¥jumu ¥pa‰umus veido zeme un ïkas, kuras tiek turïtas armïr˙i gapplet nomas ienÇkumu vai vïrt¥bas pieaugumu, vai abus divus,un kurus Koncerns neizmanto savÇm vajadz¥bÇm, kÇ ar¥ neturpÇrdo‰anai. ±pa‰umi, kas tiek turïti nomas bez izpirkuma ties¥bÇmvajadz¥bÇm, tiek uzskait¥ti kÇ ieguld¥jumu ¥pa‰umi tikai un vien¥gitad, ja tie atbilst ieguld¥jumu ¥pa‰umu defin¥cijai.Ieguld¥juma ¥pa‰umi tiek atspogu∫oti to patiesajÇ vïrt¥bÇ. PatiesÇvïrt¥ba balstÇs uz akt¥va tirgus cenÇm, kuras nepiecie‰am¥basgad¥jumÇ tiek koriÆïtas par jebkÇdÇm izmai¿Çm ¥pa‰uma bapplet¥bÇ,izvietojumÇ vai stÇvokl¥. Ja ‰Çda informÇcija nav pieejama, Koncernspielieto alternat¥vas novïrtïjuma metodes, piemïram, diskontïtÇsnaudas plapplesmas metodi.Izmai¿as ieguld¥jumu ¥pa‰umu patiesajÇ vïrt¥bÇ tiek atz¥tas pe∫¿asun zaudïjumu aprï˙inÇ.(10) Noma, ja Koncerns ir nomas devïjsNo neto nomas ar izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas nomassÇkumÇ tiek uzrÇd¥tas kÇ akt¥vi, kas atspogu∫oti zemÇkajÇ nonomÇtÇ ¥pa‰uma patiesÇs vai minimÇlo nomas maksÇjumu pa‰reizïjÇsvïrt¥bas. No nomas ar izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas pretklientiem tiek uzskait¥tas bilancï, atskaitot nodok∫us un attiec¥gosuzkrÇjumus aizdevumu vïrt¥bas samazinÇjumam.Akt¥vi, kas tiek iznomÇti nomÇ bez izpirkuma ties¥bÇm, tiek uzrÇd¥tipamatl¥dzek∫u sastÇvÇ iegÇdes vïrt¥bÇ, atskaitot nolietojumu.Nolietojumu aprï˙ina pïc lineÇrÇs metodes attiec¥go pamatl¥dzek∫ulietder¥gÇs izmanto‰anas perioda garumÇ, lai norakst¥tu pamatl¥dzek∫avïrt¥bu l¥dz tÇ aplïstajai atliku‰ajai vïrt¥bai lietder¥gÇs izmanto‰anasperioda beigÇs, izmantojot likmes, kas noteiktas l¥dz¥giem Koncernapamatl¥dzek∫iem.(11) Aiz¿ïmumiAiz¿ïmumi tiek atz¥ti sÇkotnïji patiesajÇ vïrt¥bÇ, kas ir to izveidesie¿ïmumi, atskaitot dar¥juma izmaksas (sa¿emtÇs atl¥dz¥bas patiesÇvïrt¥ba). Aiz¿ïmumi pïc tam tiek atspogu∫oti amortizïtajÇ iegÇdesvïrt¥bÇ un jebkura starp¥ba starp sa¿emto vïrt¥bu un dzï‰anasvïrt¥bu tiek atz¥ta pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ aiz¿ïmumuperiodÇ, izmantojot efekt¥vÇs procentu likmes aprï˙inljanas metodi.(12) AtvasinÇtie finan‰u instrumentiAtvasinÇtie finan‰u instrumenti, tajÇ skaitÇ valappletas mijmai¿as l¥gumi,sÇkotnïji bilancï tiek atz¥ti to iegÇdes vïrt¥bÇ (ieskaitot dar¥jumaizmaksas) un turpmÇk tiek pÇrvïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ. PatiesÇvïrt¥ba tiek noteikta pïc kotïtÇm tirgus cenÇm vai diskontïtasnaudas plapplesmas mode∫iem. Visi atvasinÇtie l¥gumi tiek atspogu∫otikÇ akt¥vi, ja to patiesÇ vïrt¥ba ir pozit¥va, un kÇ saist¥bas, ja topatiesÇ vïrt¥ba ir negat¥va. Izmai¿as patiesajÇ vïrt¥bÇ tiek iek∫autaspe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.(13) Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklisPÇrskata gada uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a izmaksas ir iek∫autasfinan‰u pÇrskatÇ, pamatojoties uz vad¥bas saska¿Ç ar LatvijasRepublikas nodok∫u likumdo‰anu veiktajiem aprï˙iniem.Atliktais nodoklis tiek uzkrÇts pilnÇ apmïrÇ saska¿Ç ar saist¥bumetodi attiec¥bÇ uz visÇm pagaidu at‰˙ir¥bÇm starp akt¥vu un


20FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMIsaist¥bu vïrt¥bÇm finan‰u pÇrskatos un to vïrt¥bÇm nodok∫u aprï˙inumïr˙iem.AtliktÇ nodok∫a aprï˙inos tiek izmantota spïkÇ eso‰Ç nodok∫ulikme, kas sagaidÇma periodos, kad pagaidu at‰˙ir¥bas izl¥dzinÇsies,pamatojoties uz bilances datumÇ noteiktajÇm nodok∫u likmïm.Pagaidu at‰˙ir¥bas galvenokÇrt rodas, izmantojot at‰˙ir¥gaspamatl¥dzek∫u nolietojuma likmes, kÇ ar¥ no ieguld¥jumu ¥pa‰umupÇrvïrtï‰anas un nodok∫u zaudïjumiem, kas pÇrnesami uznÇko‰ajiem taksÇcijas periodiem. Gad¥jumos, kad kopïjais atliktÇnodok∫a aprï˙ina rezultÇts bappletu atspogu∫ojams bilances akt¥vÇ,to iek∫auj finan‰u pÇrskatÇ tikai tad, kad tÇ atgapple‰ana ir dro‰isagaidÇma.(14) Nauda un naudas ekvivalentiNaudas l¥dzek∫i un to ekvivalenti ietver kases atlikumu, pras¥basuz piepras¥jumu pret Latvijas Banku un citÇm kred¥tiestÇdïm unnoguld¥jumus citÇs kred¥tiestÇdïs ar dzï‰anas termi¿u l¥dz 3mïne‰iem.(15) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrsHipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra ve‰ana BankÇ tiek veiktasaska¿Ç ar Latvijas Republikas likumdo‰anu, tajÇ skaitÇ normat¥vajiemdokumentiem, kas regulï hipotekÇros dar¥jumus.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇrospras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu BankapÇrvalda ‰˙irti no pÇrïjiem akt¥viem.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇrospras¥jumus pïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu Bankaizmanto tikai to saist¥bu izpildes nodro‰inÇjumam, kuras rodas uz˙¥lu z¥mju emisijas pamata.Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes pïc to kopïjÇsnominÇlvïrt¥bas ir piln¥bÇ segtas ar hipotekÇrajiem aizdevumiem.µ¥lu z¥mju kopïjie procentu izdevumi ir segti ar tÇda pa‰a apjomakopïjiem procentu ienÇkumiem no hipotekÇrajiem kred¥tiem.(16) UzkrÇjumiUzkrÇjumi tiek atz¥ti, kad Koncernam un Bankai ir pa‰reizïjasjuridiskas vai prakses rad¥tas saist¥bas iepriek‰ïjo notikumurezultÇtÇ, un ir iespïjams, ka bapples nepiecie‰ama uz¿ïmuma resursusamazinljana ‰o saist¥bu seg‰anai un var tikt aprï˙inÇta ticamasaist¥bu vïrt¥ba. ·ie uzkrÇjumi attiecas uz izdotajÇm garantijÇmun citiem Çrpusbilances poste¿iem.(17) SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksasKoncerns un Banka veic sociÇlÇs apdro‰inljanas maksÇjumusvalsts pensiju apdro‰inljanai un valsts fondïto pensiju shïmÇsaska¿Ç ar Latvijas likumdo‰anu. Valsts fondïto pensiju shïmair fiksïtu iemaksu pensiju plÇns saska¿Ç ar kuru Koncernam unBankai jÇveic likumÇ noteikta apjoma maksÇjumi un tiem nerodaspapildus juridiskas vai prakses rad¥tas saist¥bas veikt papildusmaksÇjumus, ja valsts pensiju apdro‰inljanas sistïma vai valstsfondïto pensiju shïma nevar nokÇrtot savas saist¥bas pretdarbiniekiem. SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas tiek atz¥tas kÇizmaksas, izmantojot uzkrÇjumu principu un ir iek∫autas darbiniekuizmaksÇs.(18) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥baPatiesÇ vïrt¥ba ir summa, par kÇdu akt¥vu iespïjams apmain¥t,vai saist¥bu iespïjams samaksÇt dar¥jumÇ starp labi informïtÇm,ieinteresïtÇm pusïm, kuras nav finansiÇli saist¥tas.Finan‰u akt¥vu un saist¥bu, ieskaitot atvasinÇtos finan‰uinstrumentus, patiesÇs vïrt¥bas tiek noteiktas, izmantojot akt¥vÇtirgapple kotïtas tirgus cenas. Ja finan‰u akt¥va vai saist¥bas tirgusnav akt¥vs (kÇ ar¥ birÏÇ nekotïtÇm akcijÇm), Koncerns nosakapatieso vïrt¥bu, izmantojot vïrtï‰anas mode∫us, tajÇ skaitÇdiskontïtÇs naudas plapplesmas anal¥zi, iespïju l¥gumu ceno‰anasmode∫us un nesen veiktus sal¥dzinÇmus dar¥jumus.Ja pïc Bankas vad¥bas domÇm, finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇvïrt¥ba bappletiski at‰˙iras no to bilancï uzrÇd¥tÇs vïrt¥bas, tad ‰oakt¥vu un pas¥vu patiesÇ vïrt¥ba tiek atsevi‰˙i atspogu∫ota finan‰upÇrskata pielikumos.(19) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu savstarpïjais ieskaitsFinan‰u akt¥vi un saist¥bas tiek savstarpïji ieskait¥ti un bilancïuzrÇd¥ti neto vïrt¥bÇ gad¥jumos, ja pastÇv juridiskas ties¥bas veikt‰o poste¿u ieskaitu vai poste¿i tiks dzïsti to neto vïrt¥bÇ, vaiar¥ akt¥vi tiks dzïsti un saist¥bas nokÇrtotas vienlaic¥gi.(20) PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰umsPÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums ir ¥pa‰ums, kura uzskaites vïrt¥buKoncerns vai Banka plÇno atgapplet ‰o ¥pa‰umu pÇrdodot nevisizmantojot savÇ darb¥bÇ. PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums tiekatz¥ts zemÇkajÇ no tÇ uzskaites vïrt¥bas un patiesÇs vïrt¥bas,atskaitot pÇrdo‰anas izmaksas.(21) Sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇjiNepiecie‰am¥bas gad¥jumos sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇji ir laboti vaipÇrklasificïti, lai tie bappletu sal¥dzinÇmi ar ‰¥ pÇrskata gada rÇd¥tÇjiemun izmantoto atspogu∫ojumu pÇrskatÇ.(22) Jauno vai pÇrskat¥to standartu un interpretÇciju un jaunogrÇmatved¥bas pazi¿ojumu piemïro‰anaAr 2006. gada 1. janvÇri spïkÇ stÇjÇs vairÇki jauni SFPS, kaspiemïrojami Koncerna finan‰u pÇrskatu sastÇd¥‰anÇ. TurpmÇktekstÇ ir sniegts to pÇrskat¥to standartu vai interpretÇciju


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMIGADA PÅRSKATS21uzskait¥jums, kuriem ir tie‰a ietekme uz Koncerna ikdienas darb¥bu,un to ietekmi uz Koncerna uzskaites principiem.(a) 4. SFPIK, Nomas elementa identificï‰ana dar¥jumÇ (spïkÇ no2006. gada 1. janvÇra). 4.SPFIK nosaka, ka tas, vai dar¥jums ir vaisatur nomas elementu ir jÇizvïrtï pamatojoties uz dar¥jumaekonomisko bapplet¥bu. Saska¿Ç ar ‰o interpretÇciju ir jÇnosaka, vai(a) dar¥juma izpilde ir atkar¥ga no konkrïta akt¥va vai akt¥vu (akt¥va)izmanto‰anas un (b) vai dar¥jums paredz ties¥bas izmantot akt¥vu.Koncerns ir izvïrtïjis eso‰os dar¥jumus un konstatïjis, ka navnepiecie‰ams veikt labojumus saska¿Ç ar 4. SFPIK ievie‰anu.(b) 39. SGS (pÇrskat¥ts) – PatiesÇs vïrt¥bas opcija (spïkÇ no2006. gada 1. janvÇra). 39. SGS (pÇrskat¥ts 2003. gadÇ) at∫Çvauz¿ïmumiem sÇkotnïji atz¥t praktiski jebkuru finan‰u instrumentupïc patiesÇs vïrt¥bas, iek∫aujot pÇrvïrtï‰anas pe∫¿u vai zaudïjumusuz¿ïmuma pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ (“pïc patiesÇs vïrt¥basar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç vai zaudïjumos”). PÇrskat¥tajÇ standartÇfinan‰u instrumentu “pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Çvai zaudïjumos” defin¥cija ir main¥ta un ierobeÏo finan‰uinstrumentu klasificï‰anu ‰ajÇ kategorijÇ. Koncerns ir izvïrtïjisstandarta izmai¿u piemïro‰anas ietekmi uz pielietotajiem uzskaitesprincipiem attiec¥bÇ uz minïto finan‰u akt¥vu kategoriju, un navkonstatïti labojumi, kas bappletu jÇveic standarta izmai¿u piemïro‰anasrezultÇtÇ.(c) 39. SGS (pÇrskat¥ts) – Finan‰u garantijas (spïkÇ no 2006. gada1. janvÇra). PÇrskat¥tÇ standarta izmai¿u rezultÇtÇ Koncerns izdotÇsgarantijas sÇkotnïji vïrtï to patiesajÇ vïrt¥bÇ, kas parasti ir vienÇdaar sa¿emtÇm komisijas naudÇm par garantijas izsnieg‰anu. ·¥summa pïc tam tiek norakst¥ta pïc lineÇrÇs metodes garantijastermi¿a laikÇ. Bilances datumÇ izsniegtÇs garantijas tiek vïrtïtasaugstÇkajÇ no (a) neamortizïtÇs vïrt¥bas un (b) labÇkÇs izdevumuaplïses, kas bappletu nepiecie‰ami, lai nokÇrtotu iespïjamÇs saist¥basbilances datumÇ. ·¥m izmai¿Çm nav bappletiskas ietekmes uz finan‰upÇrskatiem.Ir publicïti vairÇki jauni standarti un interpretÇcijas, kam ir tie‰aietekme uz Koncerna pÇrskata periodiem, kas sÇkas 2007. gada1. janvÇr¥ vai vïlÇk, un kurus Koncerns nav piemïrojis ar agrÇkudatumu:(a) 7. SFPS, Finan‰u instrumenti: InformÇcijas atklljana (spïkÇ no2007. gada 1. janvÇra). SFPS nosaka informÇcijas atklljanaspras¥bas, lai uzlabotu informÇciju par finan‰u instrumentiem,uzsverot nepiecie‰am¥bu atklÇt riska poz¥ciju un riska vad¥basmetoÏu kvantitat¥vos rÇd¥tÇjus. 7. SFPS piemïro‰anas rezultÇtÇbapples jÇsniedz papla‰inÇta kvantitat¥va japplet¥guma anal¥ze un informÇcijasatklljana finan‰u pÇrskatos par Koncerna ¥pa‰umÇ eso‰ajiemfinan‰u instrumentiem.(b) 8. SFPIK, 2. SFPS (spïkÇ pÇrskata periodiem, kas sÇkas 2006.gada 1. maijÇ vai vïlÇk, tas ir no 2007. gada 1. janvÇra);(c) 9 SFPIK, Iegappleto atvasinÇto finan‰u instrumentu pÇrvïrtï‰ana(spïkÇ pÇrskata periodiem, kas sÇkas 2006. gada 1. japplenijÇ vaivïlÇk);(d) 10. SFPIK, Starpposma finan‰u informÇcija un vïrt¥bassamazinljanÇs (spïkÇ pÇrskata periodiem, kas sÇkas 2007. gada1. martÇ vai vïlÇk);(e) 11. SFPIK, 2. SFPS – Koncerna un pa‰u akciju dar¥jumi (spïkÇpÇrskata periodiem, kas sÇkas 2007. gada 1. martÇ vai vïlÇk).


22FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI2 RISKU PÅRVALD±·ANAKoncerns un Banka ¥steno visu bappletiskÇko Koncerna un Bankasdarb¥bu ietekmïjo‰o risku pÇrvald¥‰anu atbilsto‰i Bankas PadomesapstiprinÇtajai Risku pÇrvald¥‰anas politikai, kas apraksta un nosakal¥dzek∫u kopumu, ar kuru pal¥dz¥bu var tikt maksimÇli samazinÇtavarbapplet¥ba Koncernam vai Bankai ciest zaudïjumus gad¥jumos, kadKoncerna vai Bankas ieguld¥tie vai tiem pienÇko‰ie l¥dzek∫i netiktuatmaksÇti vai atgappleti laikÇ vai pilnÇ apmïrÇ vai ar¥ Koncerns vaiBanka ciestu cita veida zaudïjumus vai negappletu plÇnoto pe∫¿u.Risku pÇrvald¥‰anÇ Koncerns un Banka ievïro sekojo‰us principus:uz¿emoties riskus, Koncerns un Banka saglabÇ ilgtermi¿a spïju¥stenot tÇs att¥st¥bas stratïÆijÇ noteiktos mïr˙us un uzdevumus;Koncerns un Banka veic savu darb¥bu, uzturot optimÇlu attiec¥bustarp ienes¥gumu un Koncerna un Bankas aizsargÇt¥bu pretriskiem;riska novïrtï‰ana un vad¥ba ir Koncerna un Bankas darb¥basikdienas funkciju sastÇvda∫a;Koncerna un Bankas darbiniekam, atbilsto‰i pilnvarojumam unkompetencei, ir jÇzina klients un piln¥bÇ jÇizprot katra konkrïtÇdar¥juma (operÇcijas) saturs, lai spïtu noteikt un novïrtït ardar¥jumu (operÇciju) saist¥tos riskus un rastu gan klientam, ganKoncernam un Bankai optimÇlu risinÇjumu;Koncerns un Banka novïrtï iespïjamos zaudïjumus, ko tÇvarïtu ciest, uz¿emoties riskus, un izvairÇs no ÇrkÇrtaszaudïjumiem savÇ darb¥bÇ;Koncerns un Banka nosaka un novïrtï iespïjamos riskus pirmsjaunu produktu vai pakalpojumu pÇrdo‰anas vai iesaist¥‰anÇsjaunos tirgos;Koncerns un Banka, kur tas nepiecie‰ams, pazemina riskalimitus, pÇrdod riskam pak∫autos akt¥vus vai pat aiziet noattiec¥giem tirgiem, ja tos novïrtï par pÇrÇk riskantiem.Risku pÇrvald¥‰anai Koncerns un Banka pielieto daÏÇdas metodesun pasÇkumus, tajÇ skaitÇ, nosaka riska ierobeÏojumus (limitus),lai samazinÇtu vai izvair¥tos no iespïjamiem zaudïjumiem, unpilnvaras lïmuma pie¿em‰anai un dar¥jumu (operÇciju) veik‰anai,veido uzkrÇjumus atsevi‰˙u risku rad¥to zaudïjumu seg‰anai, kÇar¥ uztur atbilsto‰as kontroles procedappleras.Kred¥trisksKoncerns un Banka ir pak∫auti kred¥triskam, kas ir risks, ja Koncernavai Bankas klients vai sadarb¥bas partneris nespïj vai atsakÇspild¥t saist¥bas pret Koncernu vai Banku pilnÇ apmïrÇ un noteiktajÇtermi¿Ç. Koncerns un Banka kontrolï kred¥trisku atsevi‰˙a klienta,savstarpïji saist¥tu klientu un tautsaimniec¥bas nozaru l¥men¥atbilsto‰i KoncernÇ un BankÇ apstiprinÇtajiem riska limitiem.Kred¥triska pÇrvald¥‰anas principi ir aprakst¥ti un noteikti BankasKred¥tpolitikÇ, un tÇ attiecas uz visÇm Koncerna un Bankas darb¥bÇm,kas ietver kred¥trisku – kreditï‰anu, finan‰u tirgus dar¥jumus(operÇcijas), starpniekdarb¥bu klienta vÇrdÇ un galvojumu snieg‰anutre‰ajÇm pusïm. Koncerns un Banka regulÇri veic kred¥triskauzraudz¥bu, patstÇv¥gi novïrtïjot klienta vai sadarb¥bas partnerakred¥tspïju un saist¥bu nodro‰inÇjuma pietiekam¥bu.Kred¥triska vad¥bu ikdienÇ atbilsto‰i noteiktajÇm funkcijÇm ¥stenoAizdevumu departaments un Finan‰u vad¥bas departaments.Lïmumus par kred¥triska uz¿em‰anos noteikto limitu ietvarospie¿em CentrÇles, reÆionu un filiÇ∫u kred¥tkomitejas, kamïr Riskuvad¥bas komiteja ir atbild¥ga par kred¥triska novïrtï‰anu.LikviditÇtes risksLikviditÇtes risks ir saist¥ts ar Koncerna un Bankas spïju savlaic¥gidzïst klientu un citu Koncerna vai Bankas kreditoru juridiskipamatotÇs pras¥bas un nodro‰inÇt iepriek‰ plÇnoto pras¥bupieaugumu ar saprÇt¥gÇm izmaksÇm. LikviditÇtes riska pÇrvald¥‰anasprincipi ir noteikti Bankas LikviditÇtes politikÇ. Banka patstÇv¥gikontrolï, lai tÇs likv¥die akt¥vi nebappletu mazÇki par 30% no Bankas¥stermi¿a saist¥bÇm. LikviditÇtes riska pÇrvald¥‰anas vadl¥nijasnosaka un uzraudz¥bu veic Bankas Akt¥vu un pas¥vu vad¥baskomiteja, savukÇrt likviditÇtes riska vad¥bu ikdienÇ nodro‰inaFinan‰u vad¥bas departaments. ·o finan‰u pÇrskatu 33. un 34.pielikums atspogu∫o Koncerna un Bankas likviditÇtes rÇd¥tÇjus2006. gada 31. decembr¥.Årvalstu valappletu risksÅrvalstu valappletu risks ir saist¥ts ar Çrvalstu valappletu akt¥vu un saist¥bupoz¥ciju at‰˙ir¥bÇm, kas valappletas kursu izmai¿u rezultÇtÇ ietekmïKoncerna un Bankas naudas plapplesmu un finansu rezultÇtu. Årvalstuvalappletu riska pÇrvald¥‰anas principi ir noteikti Bankas Valappletas riskapÇrvald¥‰anas politikÇ.Koncerns un Banka kontrolï Çrvalstu valappletu risku, nosakot atvïrtovalappletas poz¥ciju ierobeÏojumus (limitus) katrÇ atsevi‰˙Ç valappletÇ unkonsolidïti latos visÇm valappletÇm, kÇ ar¥ ievïro Kred¥tiestÇÏu likumÇnoteiktos atvïrto valappletas poz¥ciju ierobeÏojumus. Koncerna unBankas atvïrtÇs valappletas poz¥cijas sadal¥jumÇ pa valappletÇm 2006. gada31. decembr¥ ir atspogu∫otas ‰o finan‰u pÇrskatu 37. un 38.pielikumÇ.


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMIGADA PÅRSKATS23Procentu likmju risksProcentu likmju risks ir saist¥ts ar tirgus likmju izmai¿u ietekmi uzKoncerna un Bankas procentu ie¿ïmumiem un izdevumiem. Lainovïrtïtu procentu likmju risku, Koncerns un Banka regulÇri analizïprocentu likmju japplet¥go akt¥vu un saist¥bu termi¿struktappleru un tÇsjapplet¥gumu pret iespïjamÇm procentu likmju izmai¿Çm. Procentulikmju riska uzraudz¥bu veic Akt¥vu un pas¥vu vad¥bas komiteja,savukÇrt par procentu likmju riska pÇrvaldi ir atbild¥gs Finan‰uvad¥bas departaments. Koncerna un Bankas akt¥vu un saist¥busadal¥jums pïc atliku‰Ç laika l¥dz procentu pÇrskat¥‰anas datumamir atspogu∫ots ‰o finan‰u pÇrskatu 35. un 36. pielikumÇ.OperacionÇlais risksOperacionÇlais risks izriet no apzinÇtÇm vai neapzinÇtÇm atkÇpïmno pie¿emtajiem principiem Koncerna un Bankas ikdienas darb¥bÇ,piemïram, cilvïku k∫appledas vai krÇp‰ana, informÇcijas sistïmudarb¥bas traucïjumi, nepietiekamas kontroles procedappleras vai toneievïro‰ana. OperacionÇlÇ riska vad¥ba un kontrole KoncernÇ unBankÇ tiek veikta ar Iek‰ïjÇs kontroles sistïmas pal¥dz¥bu. Koncernaun Bankas struktapplervien¥bas ir atbild¥gas par operacionÇlÇ riskapÇrvald¥‰anu ikdienas darb¥bÇ, savukÇrt Bankas Risku vad¥baskomiteja veic operacionÇlÇ riska uzraudz¥bu.Banka veic ar¥ citu Risku pÇrvald¥‰anas politikÇ minïto riskupÇrvald¥‰anu un uzraudz¥bu.Pilnveidojot risku vad¥bas sistïmu, BankÇ ir ieviests Darb¥basnepÇrtraukt¥bas plÇns, kas paredz Bankas, tÇs struktapplervien¥bu undarbinieku r¥c¥bu kr¥zes situÇcijÇ, iestÇjoties riskiem, kas varnelabvïl¥gi ietekmït Bankas darb¥bu.2006. gadÇ Koncerns un Banka atjaunoja Londonas apdro‰inljanastirgapple iegÇdÇto Koncerna un Bankas darb¥bas risku apdro‰inljanaspolisi, kas ir noz¥m¥gs risku vad¥bas instruments, jo aizsargÇKoncerna un Bankas akt¥vus un kapitÇlu pret daÏÇdiem zaudïjumiem,ko Koncernam un Bankai varïtu rad¥t tÇs darbinieki vai tre‰Çspersonas.2006. gadÇ BankÇ tika apstiprinÇts darb¥bas plÇns, lai ieviestuEiropas Savien¥bas jaunos kapitÇla pietiekam¥bas aprï˙inljanasnoteikumus (BÇzele II). Gal¥gÇ jauno pras¥bu ievie‰ana tiks pabeigtal¥dz 2007. gada beigÇm.


24FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI3 PROCENTU IEøîMUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu ie¿ïmumi:- no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 1,733 1,733 599 599- no kred¥tiem 29,791 28,507 22,291 21,577- no ieguld¥jumiem vïrtspap¥ros 1,404 1,404 750 75032,928 31,644 23,640 22,926Sa¿emtie procenti 31,500 30,233 23,522 22,8084 PROCENTU IZDEVUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu izdevumi:- par saist¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 6,731 6,606 2,810 2,810- par noguld¥jumiem 6,507 6,508 5,233 5,233- par tranz¥tresursiem 130 130 118 118- par pakÇrtotajÇm saist¥bÇm 765 765 765 765- par emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm 2,125 2,125 2,040 2,040- pÇrïjie procentu izdevumi 39 39 51 5116,297 16,174 11,017 11,017SamaksÇtie procenti 15,185 15,062 10,473 10,4735 KOMISIJAS NAUDAS IEøîMUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaKomisijas naudas ie¿ïmumi:- no kred¥toperÇcijÇm 1,505 1,452 1,246 1,224- no naudas pÇrskait¥jumiem un kontu apkalpo‰anas 1,266 1,292 1,143 1,165- no maksÇjumu kar‰u apkalpo‰anas 569 569 317 317- no vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰anas 57 57 60 60- no apdro‰inljanas starpniec¥bas 87 80 68 68- pÇrïjie komisijas naudas ie¿ïmumi 49 33 142 1413,533 3,483 2,976 2,975


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 256 KOMISIJAS NAUDAS IZDEVUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaKomisijas naudas izdevumi:- par kontu apkalpo‰anu 207 207 229 229- par maksÇjumu kartïm 312 312 190 190- par dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem 40 40 38 38- pÇrïjie komisijas naudas izdevumi 81 59 54 46640 618 511 5037 PEπøA NO DAR±JUMIEM AR VîRTSPAP±RIEM UN ÅRVALSTU VALÌTU(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a no tirgojamiem vïrtspap¥riem 570 570 656 656Pe∫¿a / (zaudïjumi) no patiesajÇ vïrt¥bÇ vïrtïtajiem vïrtspap¥riem (250) (250) 311 311Pe∫¿a no Çrvalstu valappletu un citu finan‰u instrumentu tirdzniec¥bas un pÇrvïrtï‰anas 935 952 615 6021,255 1,272 1,582 1,5698 CITI IEøîMUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaMaksa par pakalpojumiem ¥pa‰uma privatizÇcijÇ 443 443 299 299Ie¿ïmumi no atgappletajiem Valsts ±pa‰uma privatizÇcijas fonda kred¥tiem 16 16 24 24Soda naudas par kavïtiem kred¥tmaksÇjumiem 453 376 588 570KompensÇcijas 625 625 75 75Ieguld¥jumu ¥pa‰umu pÇrvïrtï‰ana 114 114 1,309 1,309Citi ie¿ïmumi 2,290 1,404 1,017 9713,941 2,978 3,312 3,248


26FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI9 PERSONÅLA IZMAKSAS(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaPadomes un Valdes locek∫u atalgojums 314 275 273 241PersonÇla atalgojums 5,863 5,350 4,411 4,235SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas 1,429 1,299 1,088 1,0387,606 6,924 5,772 5,514PÇrskata gada laikÇ Bankas vidïjais darbinieku skaits bija 608 (2005: 589).10 ADMINISTRAT±VIE IZDEVUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaPersonÇla att¥st¥bas izdevumi 520 491 404 399Telpu un tehnikas ekspluatÇcijas izdevumi 1,767 1,679 1,652 1,602InformÇcijas un sakaru sistïmu izdevumi 1,379 1,317 1,241 1,213ReklÇmas un sabiedrisko attiec¥bu izdevumi 1,429 1,338 817 761ProfesionÇlie pakalpojumi 480 459 481 471NekustamÇ ¥pa‰uma nodoklis 56 56 44 44Pamatl¥dzek∫u norakst¥‰ana 34 23 22 22MaksÇjumi noguld¥jumu garantijas fondÇ 385 385 310 310Citi izdevumi 507 419 356 3316,557 6,167 5,327 5,15311 UZKRÅJUMI VîRT±BAS SAMAZINÅJUMAM(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaIzdevumi uzkrÇjumu veido‰anai:- uzkrÇjumi kred¥tiem 1,887 1,887 2,344 2,344- uzkrÇjumi citiem akt¥viem 34 34 84 84- uzkrÇjumi ieguld¥jumiem saist¥tos un meitas uz¿ïmumos 50 50 - -- uzkrÇjumi Çrpusbilances saist¥bÇm 39 39 - -- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem 161 161 331 3312,171 2,171 2,759 2,759UzkrÇjumu samazinljanas ie¿ïmumi:- uzkrÇjumi kred¥tiem (748) (748) (1,272) (1,272)- uzkrÇjumi citiem akt¥viem (26) (26) - -- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem (238) (238) (203) (203)(1,012) (1,012) (1,475) (1,475)KopÇ uzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam – izdevumi 1,159 1,159 1,284 1,284


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 2712 UZøîMUMU IENÅKUMA NODOKLIS(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaUz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 1,275 1,105 557 501Atliktais nodoklis (skat¥t 25. pielikumu) (71) (78) 300 3021,204 1,027 857 803Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis at‰˙iras no teorïtiskÇs nodok∫a summas, kas bappletu jÇmaksÇ,ja Bankas un Koncerna pe∫¿ai pirms nodok∫iem piemïrotu likumÇ noteikto 15% likmi:(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a pirms nodok∫iem 7,210 6,211 5,528 5,198Teorïtiski aprï˙inÇtais nodoklis, piemïrojot 15% likmi 1,082 932 829 780Zaudïjumi, kas nav atskaitÇmi uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a mïr˙iem, neto 122 95 28 23Nodoklis par gadu, kas beidzÇs 31. decembr¥ 1,204 1,027 857 80313 KASE UN PRAS±BAS UZ PIEPRAS±JUMU PRET CENTRÅLO BANKU(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaKase 5,678 5,677 4,381 4,381Pras¥bas pret Latvijas Banku 52,329 52,329 11,462 11,46258,007 58,006 15,84315,843Naudas l¥dzek∫u atlikumu Latvijas BankÇ veido kl¥ringa kontÇ eso‰ie naudas l¥dzek∫i.Saska¿Ç ar Latvijas Bankas norÇd¥jumiem, Bankas naudas l¥dzek∫u kontÇ eso‰ie naudasl¥dzek∫i nedr¥kst bapplet mazÇki par obligÇtajÇm rezervïm, kas tiek aprï˙inÇtas no mïne‰avidïjÇs saist¥bu apjoma summas. 2006. gadÇ Banka bija ievïrojusi minïtÇs pras¥bas.


28FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI14 TIRGOJAMIE UN IEGULD±JUMU VîRTSPAP±RI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaTirgojamieLatvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes 379 379 1,219 1,219Ne-OECD valstu vald¥bas obligÇcijas 1,238 1,238 121 121Latvijas kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 95 95 94 94OECD valstu kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 721 721 722 722Ne-OECD valstu kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 274 274 - -Latvijas uz¿ïmumu akcijas 127 127 113 113Ne-OECD valstu uz¿ïmumu akcijas 18 18 - -Tirgojamie vïrtspap¥ri kopÇ 2,852 2,852 2,269 2,269Pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç un zaudïjumosLatvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes - - 8,277 8,277Pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç un zaudïjumos kopÇ - - 8,277 8,277Pieejami pÇrdo‰anaiLatvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes 13,362 13,362 6,695 6,695OECD valstu vald¥bas obligÇcijas 2,207 2,207 1,162 1,162Ne-OECD valstu vald¥bas obligÇcijas 6,682 6,682 3,125 3,125Ne-OECD valstu kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 14,605 14,605 - -Latvijas kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 13,318 13,318 5,256 5,256PÇrdo‰anai pieejamie vïrtspap¥ri kopÇ 50,174 50,174 16,238 16,238Tirgojamie un ieguld¥jumu vïrtspap¥ri kopÇ 53,026 53,026 26,784 26,784VidïjÇ ienes¥guma likme no vïrtspap¥riem 2006. gada 31. decembr¥ bija 6.12%(2005. gada 31. decembr¥: 4.22%).15 IEGULD±JUMU ±PA·UMI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaUzskaites vïrt¥ba 1. janvÇr¥ 2,139 2,139 830 830PÇrvïrtï‰anas pe∫¿a 114 114 1,309 1,309Uzskaites vïrt¥ba 31. decembr¥ 2,253 2,253 2,139 2,139Ieguld¥jumu ¥pa‰umi ietver nekustamo ¥pa‰umu Jïkaba ielÇ 6/8, R¥gÇ,ar uzskaites vïrt¥bu 2006. gada 31. decembr¥ LVL 2,253 tappleksto‰i(2005. gada 31. decembr¥ – LVL 2,139 tappleksto‰i). Minïtais ¥pa‰umstiek uzskait¥ts tÇ patiesajÇ vïrt¥bÇ, pamatojoties uz neatkar¥gu vïrtïtÇjuvïrtïjumu. Izmantotajiem vïrtïtÇjiem ir liela pieredze attiec¥gÇizvietojuma un kategorijas nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰anÇ, kÇ ar¥atbilsto‰s nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰anas profesionÇlas kvalifikÇcijassertifikÇts. Vïrtï‰ana tiek veikta, pamatojoties uz jaunÇkajiemsal¥dzinÇmajiem datiem no vietïjÇ tirgus un/vai pamatojoties uznomas ie¿ïmumiem, kas diskontïti ar atbilsto‰u likmi.


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 2916 PRAS±BAS PRET CITÅM KRED±TIESTÅDîM(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaOECD reÆistrïtas kred¥tiestÇdes 35,565 35,565 3,326 3,326LR reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 33,031 32,959 17,441 17,405PÇrïjÇs valst¥s reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 3,425 3,425 37 3772,021 71,949 20,804 20,768Bankai ir korespondïjo‰ie konti 20 bankÇs (2005: 21 bankÇ).VidïjÇ ienes¥guma likme no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 2006. gada 31. decembr¥ bija3.94% (2005. gada 31. decembr¥: 3.87%).17 ATVASINÅTIE L±GUMIKoncerns un Banka izmanto sekojo‰us atvasinÇtos finan‰uinstrumentus:Valappletas mijmai¿as l¥gumi (currency swaps) ir l¥gumi, kas paredzapmai¿u ar maksÇjumu plapplesmÇm. Mijmai¿as l¥gumu rezultÇtÇnotiek apmai¿a ar valappletÇm.Koncerna un Bankas kred¥trisks ir potenciÇlie nÇkotnes unmijmai¿as l¥gumu aizvieto‰anas izdevumi, ja dar¥jumu partnerinepild¥s savas saist¥bas. Lai kontrolïtu kred¥triska l¥meni,Koncerns un Banka novïrtï dar¥jumu partneru risku pïc tÇspa‰as metodes, kÇ vïrtïjot kreditï‰anas dar¥jumus.Finan‰u instrumentu l¥gumu nosac¥tÇ pamatvïrt¥ba nosakasal¥dzinljanas bÇzi ar instrumentiem, kas tiek atz¥ti bilancï,bet ne vienmïr norÇda uz nÇkotnes naudas plapplesmas apjomiemvai instrumenta patieso vïrt¥bu, tÇdï∫ nevar tikt izmantota, lainoteiktu, kÇdÇ l¥men¥ Koncerns un Banka ir pak∫auti kred¥triskam.AtvasinÇtie finan‰u instrumenti k∫applest izdev¥gi vai neizdev¥giatkar¥bÇ no valappletas kursu svÇrst¥bÇm.AtvasinÇto finan‰u instrumentu nosac¥tÇs l¥gumu pamatvïrt¥basir atspogu∫otas sekojo‰ajÇ tabulÇ:(visas summas ir tappleksto‰os latu) Nosac¥tÇ 31/12/06 31/12/06L¥guma PatiesÇ vïrt¥ba PatiesÇ vïrt¥bapamatvïrt¥ba Akt¥vi Saist¥basValappletas mijmai¿as l¥gumi 7,028 2 20


30FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI18 KRED±TI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns Banka(a) Izsniegto kred¥tu sadal¥jums pïc aiz¿ïmïju veidaKred¥ti pa‰vald¥bÇm 957 755 1,049 908Kred¥ti valsts uz¿ïmumiem 362 362 284 284Kred¥ti finan‰u institapplecijÇm 349 46,803 - 28,156Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem 304,519 255,098 239,047 213,578Kred¥ti privÇtpersonÇm 190,180 183,382 138,780 135,371Kred¥ti vad¥bai un personÇlam 4,516 4,279 3,204 3,148Kred¥ti sabiedriskajÇm un reliÆiskajÇm organizÇcijÇm 712 699 481 476501,595 491,378 382,845 381,921UzkrÇtie procenti 1,488 1,471 1,093 1,092UzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (3,599) (3,599) (4,362) (4,362)KopÇ kred¥ti 499,484 489,250 379,576 378,651(b) Kred¥tu veidu anal¥zeKomerckred¥ti 202,146 198,964 143,337 148,713Patïri¿a kred¥ti 52,372 45,337 36,942 30,642HipotekÇrie kred¥ti 167,197 167,197 118,939 118,939Lauku uz¿ïmïjdarb¥bas kred¥ti 19,682 19,682 15,938 15,938Lauku att¥st¥bas kred¥ti 1,167 1,167 1,713 1,713Mazo un vidïjo uz¿ïmumu att¥st¥bas kred¥ti 38,842 38,842 41,497 41,497MÇjok∫u att¥st¥bas kred¥ti 16,327 16,327 24,021 24,021PÇrïjie kred¥ti 3,862 3,862 458 458KopÇ 501,595 491,378 382,845 381,921(c) UzkrÇjumu kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam kust¥bas anal¥zeUzkrÇjumi perioda sÇkumÇ 4,362 4,362 4,094 4,094UzkrÇjumu palielinÇjums pÇrskata perioda laikÇ 2,048 2,048 2,675 2,675UzkrÇjumu samazinÇjums pÇrskata perioda laikÇ (986) (986) (1,475) (1,475)Korekcija (valappletas svÇrst¥bas) (76) (76) 104 104Norakst¥tie kred¥ti (1,749) (1,749) (1,036) (1,036)UzkrÇjumi perioda beigÇs 3,599 3,599 4,362 4,362


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 3118 KRED±TI (turpinÇjums)(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns Banka(d) Izsniegto kred¥tu sadal¥jums pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿aKred¥ti, kuru atmaksas termi¿‰ nokavïts 1,969 1,830 2,199 2,199Kred¥ti, kas atmaksÇjami:1 mïne‰a laikÇ 12,348 11,069 9,008 8,1831 – 3 mïne‰u laikÇ 22,050 19,411 15,758 14,2203 – 6 mïne‰u laikÇ 24,695 20,483 21,762 19,1986 –12 mïne‰u laikÇ 49,462 41,139 34,881 30,2741 – 5 gadu laikÇ 204,305 212,610 162,617 171,231pïc 5 gadiem 188,254 186,307 137,713 137,708Kred¥ti kopÇ 503,083 492,849 383,938 383,013Atskaitot uzkrÇjumus (3,599) (3,599) (4,362) (4,362)Neto kred¥ti 499,484 489,250 379,576 378,651(e) Izsniegto kred¥tu sadal¥jums pïc procentu ie¿ïmumu atz¥‰anas principaKred¥ti, kuriem tiek ievïroti sÇkotnïjie maksÇjumu noteikumi 498,988 488,893 380,243 379,318Kred¥ti, kuriem procentu vai pamatsummas maksÇjumu termi¿‰nokavïts par vairÇk nekÇ 90 dienÇm 4,095 3,956 3,695 3,695Kred¥ti kopÇ 503,083 492,849 383,938 383,013Atskaitot uzkrÇjumus (3,599) (3,599) (4,362) (4,362)Neto kred¥ti 499,484 489,250 379,576 378,651Bilances posten¥ Kred¥ti ir iek∫autas no nomas ar izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas,kas pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿a bija sekojo‰as:(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/06 31/12/05Koncerns Koncerns1 mïne‰a laikÇ 1,734 8231 – 3 mïne‰u laikÇ 3,040 1,5383 – 6 mïne‰u laikÇ 4,214 2,5646 –12 mïne‰u laikÇ 8,329 4,6081 – 5 gadu laikÇ 38,510 19,542pïc 5 gadiem 2,170 5KopÇ 57,997 29,080VidïjÇ Bankas kred¥tportfe∫a gada procentu likme 2006. gada 31. decembr¥ bija 6.41%(2005. gada 31. decembr¥: 5.72%).


32FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI19 L±DZDAL±BA SAIST±TO UN MEITAS UZøîMUMU PAMATKAPITÅLÅBankas l¥dzdal¥bu saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ var atspogu∫ot ‰Çdi:(visas summas ir tappleksto‰os latu)PamatkapitÇlsKopÇkapitÇls unrezervesBankasda∫a (%)L¥dzdal¥ba31/12/06L¥dzdal¥ba31/12/05SIA “Hipol¥zings” 645 1,218 100% 300 300SIA “Hipotïku bankas finan‰u konsultÇciju centrs” - - - - 50SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” 50 505 100% 50 50KS „Mazo un vidïjo komersantu atbalsta fonds” 155 149 47.62% 74 74KopÇ 424 474PÇrskata periodÇ notika meitas uz¿ïmumu reorganizÇcija – SIA “Hipotïku bankasfinan‰u konsultÇciju centrs” tika pievienots SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰umaaÆentapplera”. MinïtÇs izmai¿as ir reÆistrïtas LR Uz¿ïmumu reÆistrÇ 2006. gada 18. decembr¥.20 NEMATERIÅLIE AKT±VI(visas summas ir tappleksto‰os latu) Koncerns BankaSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2006. gada 1. janvÇr¥ 2,689 2,638Gada laikÇ iegÇdÇti 470 4452006. gada 31. decembr¥ 3,159 3,083UzkrÇtais nolietojums2006. gada 1. janvÇr¥ 1,344 1,332Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 501 4872006. gada 31. decembr¥ 1,845 1,819Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 1,345 1,306Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2006. gada 31. decembr¥ 1,314 1,264


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 3321 PAMATL±DZEKπINÇkamÇ tabula atspogu∫o 2006. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Bankas pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransporta Biroja Ieguld¥jumil¥dzek∫i apr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2006. gada 1. janvÇr¥ 3,803 997 7,148 1,025 12,973Gada laikÇ iegÇdÇti 207 190 944 181 1,522Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (144) (405) (27) (576)2006. gada 31. decembr¥ 4,010 1,043 7,687 1,179 13,919UzkrÇtais nolietojums2006. gada 1. janvÇr¥ 347 456 3,967 229 4,999Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 66 182 1,282 107 1,637Nolietojuma norakst¥‰ana - (123) (389) (27) (539)2006. gada 31. decembr¥ 413 515 4,860 309 6,097Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2006. gada 31. decembr¥ 3,597 528 2,827 870 7,822KopÇNÇkamÇ tabula atspogu∫o 2005. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Bankas pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransporta Biroja Ieguld¥jumil¥dzek∫i apr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2005. gada 1. janvÇr¥ 3,577 990 6,436 994 11,997Gada laikÇ iegÇdÇti 226 238 917 34 1,415Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (231) (205) (3) (439)2005. gada 31. decembr¥ 3,803 997 7,148 1,025 12,973UzkrÇtais nolietojums2005. gada 1. janvÇr¥ 285 487 2,911 130 3,813Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 62 170 1,242 101 1,575Nolietojuma norakst¥‰ana - (201) (186) (2) (389)2005. gada 31. decembr¥ 347 456 3,967 229 4,999Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 3,456 541 3,181 796 7,974KopÇ


34FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI21 PAMATL±DZEKπI (turpinÇjums)NÇkamÇ tabula atspogu∫o 2006. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Koncerna pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransporta Biroja Ieguld¥jumil¥dzek∫i apr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2006. gada 1. janvÇr¥ 3,803 1,066 7,209 1,026 13,104Iepriek‰ nekonsolidïtie meitas uz¿ïmumi 207 29 74 - 310Gada laikÇ iegÇdÇti 207 204 986 181 1,578Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (195) (405) (27) (627)2006. gada 31. decembr¥ 4,217 1,104 7,864 1,180 14,365UzkrÇtais nolietojums2006. gada 1. janvÇr¥ 347 460 3,988 230 5,025Iepriek‰ nekonsolidïtie meitas uz¿ïmumi 22 10 28 - 60Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 76 194 1,311 107 1,688Nolietojuma norakst¥‰ana - (126) (389) (27) (542)2006. gada 31. decembr¥ 445 538 4,938 310 6,231Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2006. gada 31. decembr¥ 3,772 566 2,926 870 8,134KopÇNÇkamÇ tabula atspogu∫o 2005. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Koncerna pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransporta Biroja Ieguld¥jumil¥dzek∫i apr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2005. gada 1. janvÇr¥ 3,577 996 6,477 995 12,045Gada laikÇ iegÇdÇti 226 301 938 34 1,499Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (231) (206) (3) (440)2005. gada 31. decembr¥ 3,803 1,066 7,209 1,026 13,104UzkrÇtais nolietojums 2005. gada 1. janvÇr¥ 285 488 2,921 130 3,824Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 62 173 1,253 102 1,590Nolietojuma norakst¥‰ana - (201) (186) (2) (389)2005. gada 31. decembr¥ 347 460 3,988 230 5,025Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 3,456 606 3,221 796 8,079KopÇ


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 3522 SAIST±BAS PRET KRED±TIESTÅDîM(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaOECD reÆistrïtas kred¥tiestÇdes 290,545 279,882 148,902 148,902LR reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes un citas monetÇrÇs finan‰u institapplecijas 5,684 5,684 3,170 3,170296,229 285,566 152,072 152,072Saist¥bas uz piepras¥jumu 116 116 560 560Termi¿saist¥bas 296,113 285,450 151,512 151,512296,229 285,566 152,072 152,072VidïjÇ gada procentu likme par aiz¿ïmumiem no kred¥tiestÇdïm 2006. gada 31. decembr¥bija 3.82% (2005. gada 31. decembr¥: 2.64%).23 NOGULD±JUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaCentrÇlÇ vald¥ba - - 2 2Pa‰vald¥bas 13,023 13,023 3,925 3,925Valsts uz¿ïmumi 11,243 11,243 7,126 7,126Finan‰u institapplecijas 22,652 22,784 17,795 17,816PrivÇtuz¿ïmumi 43,388 43,398 27,287 27,287PrivÇtpersonas 179,117 179,117 135,049 135,049SabiedriskÇs un reliÆiskÇs organizÇcijas 2,405 2,405 1,269 1,269271,828 271,970 192,453192,474UzkrÇtie procenti 2,215 2,215 1,871 1,871KopÇ noguld¥jumi 274,043 274,185 194,324 194,345Piepras¥juma noguld¥jumi 81,640 81,782 62,556 62,577Termi¿noguld¥jumi 192,403 192,403 131,768 131,768KopÇ noguld¥jumi 274,043 274,185 194,324 194,34599.2% no Bankas piesaist¥tajiem noguld¥jumiem ir Bankas saist¥baspret Latvijas rezidentiem, 0.7% ir saist¥bas pret OECD valsturezidentiem, atliku‰ie 0.1% no piesaist¥tajiem noguld¥jumiem irsaist¥bas pret ne-OECD valstu rezidentiem.VidïjÇ gada procentu likme par piepras¥juma noguld¥jumiem 2006.gada 31. decembr¥ bija 0.55 % (2005. gada 31. decembr¥: 0.47%),par termi¿noguld¥jumiem – 4.49% (2005. gada 31. decembr¥: 3.88%).


36FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI24 HIPOTEKÅRÅS µ±LU Z±MESBankas emitïto parÇda vïrtspap¥ru apjomu 2006. gada 31. decembr¥veido apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes par kopïjonominÇlvïrt¥bu summu LVL 43,964 tappleksto‰i (2005. gada 31.decembr¥ – LVL 41,837 tappleksto‰i). 2006. gada 31. decembr¥ Bankabija atpirkusi ˙¥lu z¥mes par kopïjo nominÇlvïrt¥bu summu LVL1,571 tappleksto‰i (2005. gada 31. decembr¥ – LVL 8,881 tappleksto‰i).Finan‰u pÇrskatÇ hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir uzrÇd¥tas neto arnominÇlvïrt¥bas summu LVL 42,393 tappleksto‰i un uzskaites vïrt¥bassummu LVL 43,211 tappleksto‰i latu (2005. gada 31. decembr¥ – LVL33,627 tappleksto‰i).µ¥lu z¥mju emitï‰anas mïr˙is ir naudas l¥dzek∫u piesaist¥‰ana Bankasizsniegto ilgtermi¿a hipotekÇro kred¥tu refinansï‰anai. Ienes¥gums˙¥lu z¥mïm latos svÇrst¥jÇs no 4.12% l¥dz 5.18% gadÇ, ˙¥lu z¥mïmASV dolÇros no 5.50% l¥dz 6.24%. Ienes¥gums ˙¥lu z¥mïm Eiro bija3.76%.VisÇm Bankas emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm ir pie‰˙irts Moody’s InvestorsService reitings A1, un tÇs tiek kotïtas R¥gas Fondu birÏas oficiÇlajÇsarakstÇ.2006. gadÇ Banka emitïja CA sïrijas hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes parkopïjo summu EUR 20,000 tappleksto‰i un nodzïsa LVL 3,000 tappleksto‰usAD, USD 4,000 tappleksto‰us BA un USD 10,000 BB sïrijas hipotekÇrÇs˙¥lu z¥mes.PÇrskats par hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistru 2006. gada 31. decembr¥(a) Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mesISINSïrijaSkaitsNominÇlvïrt¥bavalappletÇReÆistrïtaisapjomsvalappletÇKuponalikmeDzï‰anas Apjomsdatums apgroz¥bÇ (netovïrt¥bÇ), LVLUzskaitesvïrt¥ba,LVLLV0000800092 AG 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 7.5% 15.08.2007. 2,738,800 2,819,169LV0000800118 AI 20,000 100 LVL 2,000,000 LVL 7.0% 15.08.2008. 1,048,200 1,090,411LV0000800167 AJ 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 5.25% * 15.08.2008. 2,995,000 3,054,402LV0000800183 AK 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 5.25% * 15.08.2009. 2,935,600 2,993,832LV0000800266 AN 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 5.25% * 15.08.2010. 3,000,000 3,065,430LV0000800100 AH 20,000 100 LVL 2,000,000 LVL 7.5% 15.08.2011. 1,129,200 1,156,915LV0000800217 BA 100,000 100 USD 10,000,000 USD 6.25% ** 15.08.2011. 3,216,000 3,291,933LV0000800340 CA 200,000 100 EUR 20,000,000 EUR 3,69 **** 15.02.2012. 14,026,000 14,215,188LV0000800142 AL 50,000 100 LVL 5,000,000 LVL 6.0% 15.08.2012. 4,810,600 4,910,757LV0000800159 AM70,000 100 LVL 7,000,000 LVL 5.25% 15.08.2013. 3,814,000 3,869,652LV0000800241 BB 150,000 100 USD 15,000,000 USD 6.25% *** 15.08.2014. 2,680,000 2,743,278KopÇ 42,393,400 43,210,967* main¥ga kupona likme (6 mïne‰u RIGIBOR plus 0.5%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ** main¥ga kupona likme (6 mïne‰u LIBOR plus 0.8%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ*** main¥ga kupona likme (6 mïne‰u LIBOR plus 0.7%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ**** main¥ga kupona likme (6 mïne‰u EURIBOR plus 0.29%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ(b) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra struktappleraApgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir nodro‰inÇtas arhipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autajiem akt¥viem, kas2006. gada 31. decembr¥ bija LVL 115,083 tappleksto‰i (2005. gada31.decembr¥ – LVL 83,571 tappleksto‰i). HipotekÇro ˙¥lu z¥mju segumareÆistrÇ iek∫autos akt¥vus veidoja hipotekÇrie aizdevumi LVL113,986 tappleksto‰i (2005. gada 31.decembr¥ – LVL 77,877 tappleksto‰i)un aizstÇjïjsegums LVL 1,097 tappleksto‰i (2005. gada 31. decembr¥– LVL 5,694 tappleksto‰i).2006. gada 31. decembr¥ aizstÇjïjseguma un apgroz¥bÇ eso‰ohipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjomu attiec¥ba (maksimÇli pie∫aujamÇpras¥ba - 20%) bija 2.5% (2005. gada 31.decembr¥ – 13.6%),savukÇrt hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto akt¥vuapjoma pÇrsniegums pÇr apgroz¥bÇ eso‰o ˙¥lu z¥mju apjomu bija63.2% (2005. gada 31.decembr¥ – 55.5%) no hipotekÇro ˙¥lu z¥mjuseguma reÆistrÇ iek∫auto svïrto akt¥vu kopsummas (virssegumaminimÇlÇ pras¥ba – 10%).


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 3724 HIPOTEKÅRÅS µ±LU Z±MES (turpinÇjums)(c) Apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bas aprï˙insµ¥lu z¥mjudzï‰anas unprocentumaksÇjumudatumiµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥bapar stÇvokliiepriek‰ïjÇmaksÇjumadatumÇ*HipotekÇropras¥jumupamatsummasmaksÇjumiHipotekÇropras¥jumuprocentumaksÇjumiApgroz¥bÇeso‰o ˙¥lu z¥mjudzï‰anasmaksÇjumiApgroz¥bÇeso‰o ˙¥lu z¥mjuprocentumaksÇjumiAizstÇjïjsegumsµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥ba(1+2+3-4-5+6)A 1 2 3 4 5 6 715.02.2007 - 879 777 - (1,157) - 49915.08.2007 879 2,988 3,473 (3, 000) (1,157) - 3,18315.02.2008 867 3,685 3,357 - (1,044) - 6,86515.08.2008 4,552 3,499 3,242 (5,000) (1,044) - 5,24915.02.2009 3,051 5,686 3,086 - (895) - 10,92815.08.2009 8,737 4,025 2,932 (3,000) (895) - 11,79915.02.2010 9,762 5,254 2,763 - (817) - 16,96215.08.2010 15,016 3,163 2,641 (3,000) (817) - 17,00315.02.2011 15,179 3,169 2,535 - (738) - 20,14515.08.2011 18,348 3,690 2,426 (4,366) (738) - 19,36015.02.2012 17,672 2,956 2,312 (14,056) (594) - 8,29015.08.2012 6,572 3,159 2,213 (5,000) (335) - 6,60915.02.2013 4,731 3,318 2,103 - (185) - 9,96715.08.2013 8,049 5,745 1,970 (3,862) (185) - 11,71715.02.2014 9,932 3,746 1,795 - (84) - 15,38915.08.2014 13,678 38,908 8,034 (2,680) (84) - 57,85615.02.2015 49,906 20,116 5,197 - - - 75,219KopÇ 113,986 50,856 (43,964) (10,769) -* ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bu par stÇvokli iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ aprï˙ina:iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ atspogu∫oto datu 7. aile - (3. aile - 5. aile)(d) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto hipotekÇro aizdevumu struktapplera pïc nekustamÇ ¥pa‰uma veidiem(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/05Banka BankaMÇjok∫u hipotekÇrie aizdevumi 65,182 38,855KomerciÇlie hipotekÇrie aizdevumi 48,804 39,022KopÇ 113,986 77,877


38FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI25 ATLIKTÅ NODOKπA SAIST±BAS(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaIzmai¿as uzkrÇjumos atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm:Atliktais nodoklis pÇrskata gada sÇkumÇ 970 968 670 666UzkrÇjumu atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm pieaugums / (samazinÇjums) (71) (78) 300 302Atliktais nodoklis pÇrskata gada beigÇs 899 890 970 968AtliktÇ nodok∫a aprï˙inljana:AtliktÇ nodok∫a saist¥bas: 1,085 1,070 1,060 1,052Pamatl¥dzek∫u nolietojuma pagaidu at‰˙ir¥bas 803 788 795 787Ieguld¥jumu ¥pa‰umu pÇrvïrtï‰ana 282 282 265 265AtliktÇ nodok∫a akt¥vi: 186 180 90 84UzkrÇjumi atva∫inÇjumiem 49 45 38 36Citas pagaidu at‰˙ir¥bas 137 135 52 48KopÇ atliktÇ nodok∫a saist¥bas 899 890 970 96826 PAKÅRTOTÅS SAIST±BAS2001. gada 1. augustÇ tika noslïgts l¥gums starp Banku un Finan‰uministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 3,300 tappleksto‰i,tÇ atmaksas termi¿‰ ir 2008. gada 31. augusts un uz 2006. gada31. decembri procentu likme ir 5.88%.2003. gada 27. novembr¥ tika noslïgts l¥gums starp Banku unFinan‰u ministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 10,000tappleksto‰i, tÇ atmaksas termi¿‰ ir 2013. gada 7. februÇris un uz2006. gada 31. decembri procentu likme bija 5.6%.27 AKCIJU KAPITÅLSBankas akciju kapitÇls 2006. un 2005. gada 31. decembr¥ bija sekojo‰s:31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Skaits LVL Skaits LVLApmaksÇtais akciju kapitÇlsParastÇs akcijas 48,513,143 48,513,143 48,513,143 48,513,143KopÇ: 48,513,143 48,513,143 48,513,143 48,513,143Bankas apmaksÇtais kapitÇls saska¿Ç ar Statappletiem sadalÇs parastajÇsakcijÇs ar balssties¥bÇm skaitÇ 48,513,143 un summÇ LVL 48,513,143,kas pieder Latvijas valstij. Katras akcijas nominÇlvïrt¥ba ir LVL 1.PÇrskata periodÇ Banka ir izmaksÇjusi no 2005. gada pe∫¿asLatvijas Republikas Finan‰u ministrijai maksu par valsts kapitÇlaizmanto‰anu LVL 1,273 tappleksto‰u apmïrÇ. Par pÇrskata gaduatbilsto‰i Ministru Kabineta noteikumiem Banka aprï˙inÇjusi valstsnodevu LVL 1,400 tappleksto‰u apmïrÇ, kas sastÇda 27% no BankaspÇrskata gada pe∫¿as.


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 3928 NAUDA UN TÅS EKVIVALENTI(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaNaudaKase 5,678 5,677 4,381 4,381±stermi¿a noguld¥jumi Latvijas BankÇ 52,329 52,329 11,462 11,462±stermi¿a noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs 61,621 61,549 11,938 11,902Noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem 4,013 4,013 8,635 8,635Citu kred¥tiestÇÏu noguld¥jumi ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem (5,688) (5,688) (2,192) (2,192)117,953 117,880 34,224 34,18829 DAR±JUMI AR SAIST±TÅM PERSONÅMPar saist¥tÇm personÇm tiek uzskat¥ti Bankas Padomes un Valdeslocek∫i un vado‰ie darbinieki, vi¿u tuvi radinieki, kÇ ar¥ vi¿u kontrolïeso‰Çs uz¿ïmïjsabiedr¥bas, un Bankas meitas uz¿ïmumi unuz¿ïmumi, kuros Bankai ir bappletiska ietekme.NÇkamÇ tabula atspogu∫o saist¥to personu aizdevumu un noguld¥jumu apjomu gada beigÇs:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/05Banka BankaAizdevumi:- Padomes, Valdes locek∫iem un vado‰iem darbiniekiem 1,489 1,247- meitas uz¿ïmumiem 47,221 29,343- pÇrïjÇm saist¥tÇm personÇm 1,783 2,338KopÇ aizdevumi saist¥tÇm personÇm 50,49332,928Noguld¥jumi:- Padomes, Valdes locek∫u un vado‰o darbinieku 553 495- meitas uz¿ïmumu 144 188- pÇrïjo saist¥to personu 40 546KopÇ saist¥to personu noguld¥jumi 737 1,229Bankas ie¿ïmumi / (izdevumi) no dar¥jumiem ar saist¥tÇm personÇm:(visas summas ir tappleksto‰os latu)Procentu ie¿ïmumi no aizdevumiem saist¥tÇm personÇm 1,630 840Procentu izdevumi par saist¥to personu noguld¥jumiem (14) (40)KopÇ ie¿ïmumi 1,616 800VidïjÇs procentu likmes ‰iem aizdevumiem 2006. gada 31. decembr¥ bija 4.12% gadÇ(2005. gada 31. decembr¥: 3.47%). Noguld¥jumu vidïjÇ likme 2006. gada 31. decembr¥bija 2.41% gadÇ (2005.gada 31.decembr¥: 1.14%).2006 2005Banka Banka


40FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI29 DAR±JUMI AR SAIST±TÅM PERSONÅM (turpinÇjums)NÇkamÇ tabula atspogu∫o Bankas pras¥bas un saist¥bas pret LR vald¥bu, valsts uz¿ïmumiem un institapplecijÇm:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/05Banka BankaPras¥bas:Latvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes 13,741 16,191Aizdevumi valsts uz¿ïmumiem 362 284KopÇ 14,10316,475Saist¥bas:PakÇrtotÇs saist¥bas 13,302 13,302CentrÇlÇs vald¥bas un valsts uz¿ïmumu noguld¥jumi 11,243 7,128KopÇ 24,545 20,430Bankas ie¿ïmumi / (izdevumi) no pras¥bÇm un saist¥bÇm pret LR vald¥bu, valsts uz¿ïmumiem un institapplecijÇm:(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2005Banka BankaProcentu ie¿ïmumi 627 572Procentu izdevumi (1,625) (1,036)KopÇ izdevumi (998) (464)30 NOTIKUMI PîC PÅRSKATA GADA BEIGÅM2007. gada 3. janvÇr¥ Banka palielinÇja konsolidïto saist¥bu limitupret meitas uz¿ïmumu SIA “Hipol¥zings” par kopïjo summu LVL58,720 tappleksto‰i.Iz¿emot augstÇk minïto, laika periodÇ kop‰ pÇrskata gada pïdïjÇsdienas nav biju‰i notikumi, kas bappletiski ietekmïtu Bankas un KoncernafinansiÇlo stÇvokli 2006. gada 31. decembr¥.


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 4131 ÅRPUSBILANCES POSTEøI UN IESPîJAMÅS SAIST±BAS(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaIespïjamÇs saist¥bas 11,891 11,891 4,605 4,605galvojumi un garantijas 11,891 11,891 4,605 4,605FinansiÇlÇs saist¥bas 36,077 40,453 25,033 26,915saist¥bas par kred¥tu izsnieg‰anu 35,519 39,895 24,169 26,051citas saist¥bas 558 558 864 86432 FINAN·U AKT±VU UN SAIST±BU PATIESÅS VîRT±BASVad¥ba uzskata, ka to finan‰u akt¥vu un saist¥bu uzskaites vïrt¥ba, kas Koncerna bilancï netiek novïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ, at‰˙irasno ‰o finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇs vïrt¥bas ‰Çdi:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Uzskaites PatiesÇ Uzskaites PatiesÇvïrt¥ba vïrt¥ba vïrt¥ba vïrt¥baAkt¥viPras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 72,021 72,013 20,804 20,810Kred¥ti 499,484 500,016 379,576 380,219Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 296,229 296,204 152,072 152,121Noguld¥jumi 274,043 272,314 194,324 194,921HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 43,211 43,800 33,627 34,266Nosakot at‰˙ir¥bas starp uzskaites un patiesajÇm vïrt¥bÇm, vad¥bapielieto diskontïto naudas plapplesmas anal¥zi tiem finan‰u akt¥viemun pas¥viem, kuriem likmes ir fiksïtas fiksïtos termi¿os. Visi poste¿i,kuriem procentu likmes ir piesaist¥tas main¥gajÇm tirgus procentulikmïm, netiek pÇrrï˙inÇti, to uzskaites vïrt¥ba tiek uzskat¥ta parvienÇdu ar patieso vïrt¥bu.


42FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI33 AKT±VU UN PAS±VU TERMIøANAL±ZE pïc to atliku‰Ç atmaksas un dzï‰anas termi¿a (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadi unbezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 58,007 - - - - - 58,007Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 198 456 3,008 1,416 36,162 11,786 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - 2,253 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 61,621 4,013 1,432 3,376 1,579 - 72,021AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - - - 2Kred¥ti 13,216 21,946 24,491 49,237 203,009 187,585 499,484L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - 422 422NemateriÇlie akt¥vi - - - - - 1,314 1,314Pamatl¥dzek∫i - - - - - 8,134 8,134PÇrïjie akt¥vi - - - - - 2,748 2,748NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - 605 605KopÇ akt¥vi 133,044 26,415 28,931 54,029 240,750 214,847 698,016Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 2,425 3,384 1,815 13,004 231,382 44,219 296,229Noguld¥jumi 199,689 16,152 14,783 32,035 11,098 286 274,043AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - - - 20Tranz¥tresursi - - 164 145 1,269 1,291 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 835 - 2,741 14,340 25,295 43,211PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - 5,160 5,160NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - 1,778 1,778MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - 796 796AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 899 899PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - 59,709 59,709KopÇ pas¥vi 202,134 20,371 16,764 47,925 261,389 149,433 698,016LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (69,090) 6,044 12,167 6,104 (20,639) 65,414 -2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 47,526 16,077 22,257 36,958 174,832 158,558 456,208KopÇ pas¥vi 86,829 17,030 22,969 46,150 79,786 203,444 456,208LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (39,303) (953) (712) (9,192) 95,046 (44,886) -1 – 5gadiKopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Koncerna akt¥vusun pas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaitesdatuma l¥dz to dzï‰anas termi¿iem.


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 4334 AKT±VU UN PAS±VU TERMIøANAL±ZE pïc to atliku‰Ç atmaksas un dzï‰anas termi¿a (Banka)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadi unbezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 58,006 - - - - - 58,006Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 198 456 3,008 1,416 36,162 11,786 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - 2,253 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 61,546 4,013 1,432 3,376 1,579 - 71,949AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - - - 2Kred¥ti 11,798 19,307 20,280 40,914 211,314 185,637 489,250L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - 424 424NemateriÇlie akt¥vi - - - - - 1,264 1,264Pamatl¥dzek∫i - - - - - 7,822 7,822PÇrïjie akt¥vi - - - - - 622 622NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - 512 512KopÇ akt¥vi 131,553 23,776 24,720 45,706 249,055 210,320 685,130Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 2,425 3,263 1,815 2,462 231,382 44,219 285,566Noguld¥jumi 199,831 16,152 14,783 32,035 11,098 286 274,185AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - - - 20Tranz¥tresursi - - 164 145 1,269 1,291 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 835 - 2,741 14,340 25,295 43,211PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - 4,604 4,604NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - 1,326 1,326MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - 569 569AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 890 890PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - 58,588 58,588KopÇ pas¥vi 202,276 20,250 16,764 37,383 261,389 147,068 685,130LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (70,723) 3,526 7,956 8,323 (12,334) 63,252 -2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 46,665 14,539 19,693 32,351 183,446 158,604 455,298KopÇ pas¥vi 86,850 17,030 22,969 46,150 79,786 202,513 455,298LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (40,185) (2,491) (3,276) (13,799) 103,660 (43,909) -1 – 5gadiKopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Bankas akt¥vus unpas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaitesdatuma l¥dz to dzï‰anas termi¿iem.


44FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI35 AKT±VU UN PAS±VU TERMIøANAL±ZE, pamatojoties uz procentu likmju izmai¿Çm (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰i1 – 5 VairÇk kÇgadi 5 gadiBez procentiemAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 58,007 - - - - - - 58,007Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 697 3,940 10,519 55 26,028 11,642 145 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - - 2,253 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 63,024 6,683 2,127 6 181 - - 72,021AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - - - - 2Kred¥ti 120,158 130,797 174,370 12,144 51,466 10,549 - 499,484L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 422 422NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 1,314 1,314Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 8,134 8,134PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 2,748 2,748NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 605 605KopÇ akt¥vi 241,888 141,420 187,016 12,205 77,675 22,191 15,621 698,016Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 18,911 241,556 35,458 304 - - - 296,229Noguld¥jumi 199,689 16,152 14,783 32,035 11,098 286 - 274,043AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - - - - 20Tranz¥tresursi - - 2,869 - - - - 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 29,687 - 2,741 2,187 8,596 - 43,211PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 5,160 5,160NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 1,778 1,778MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - - 796 796AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - - 899 899PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 - 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - - 59,709 59,709KopÇ pas¥vi 218,620 287,395 53,112 35,080 16,585 18,882 68,342 698,016Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 23,268(145,975) 133,904 (22,875) 61,090 3,309 (52,721) -2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 164,645 101,735 134,051 7,127 25,903 11,685 11,062 456,208KopÇ pas¥vi 88,845 165,276 38,808 44,864 38,843 19,849 59,723 456,208Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 75,800 (63,541) 95,243 (37,737) (12,940) (8,164) (48,661) -KopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Koncerna akt¥vusun pas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaitesdatuma l¥dz tuvÇkajam no diviem datumiem – dzï‰anasdatumam vai procentu likmju pÇrskat¥‰anas datumam.


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 4536 AKT±VU UN PAS±VU TERMIøANAL±ZE, pamatojoties uz procentu likmju izmai¿Çm (Banka)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰i1 – 5 VairÇk kÇgadi 5 gadiBez procentiemAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 58,006 - - - - - - 58,006Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 697 3,940 10,519 55 26,028 11,642 145 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - - 2,253 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 62,952 6,683 2,127 6 181 - - 71,949AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - - - - 2Kred¥ti 108,906 131,198 174,372 12,148 51,854 10,772 - 489,250L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 424 424NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 1,264 1,264Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 7,822 7,822PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 622 622NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 512 512KopÇ akt¥vi 230,563 141,821 187,018 12,209 78,063 22,414 13,042 685,130Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 18,911 230,893 35,458 304 - - - 285,566Noguld¥jumi 199,831 16,152 14,783 32,035 11,098 286 - 274,185AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - - - - 20Tranz¥tresursi - - 2,869 - - - - 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 29,687 - 2,741 2,187 8,596 - 43,211PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 4,604 4,604NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 1,326 1,326MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - - 569 569AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - - 890 890PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 - 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - - 58,588 58,588KopÇ pas¥vi 218,762 276,732 53,112 35,080 16,585 18,882 65,977 685,130Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 11,801(134,911) 133,906 (22,871) 61,478 3,532 (52,935) -2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 163,684 101,735 134,051 7,127 25,903 9,546 13,252 455,298KopÇ pas¥vi 88,866 165,276 38,808 44,864 38,843 19,849 58,792 455,298Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 74,818 (63,541) 95,243 (37,737) (12,940) (10,303) (45,540) -KopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Bankas akt¥vus unpas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaitesdatuma l¥dz tuvÇkajam no diviem datumiem – dzï‰anasdatumam vai procentu likmju pÇrskat¥‰anas datumam.


46FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI37 AKT±VU UN PAS±VU ANAL±ZE PîC VALÌTÅM (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu) LVL USD EUR Citu valstuvalappletÇsKopÇAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 56,090 625 805 487 58,007Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 16,949 24,530 11,417 130 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi 2,253 - - - 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 4,928 9,269 57,702 122 72,021AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - 2Kred¥ti 212,529 9,319 277,636 - 499,484L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 422 - - - 422NemateriÇlie akt¥vi 1,314 - - - 1,314Pamatl¥dzek∫i 8,134 - - - 8,134PÇrïjie akt¥vi 2,600 12 131 5 2,748NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 484 - 121 - 605KopÇ akt¥vi 305,705 43,755 347,812 744 698,016Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 5,682 - 290,547 - 296,229Noguld¥jumi 187,844 30,926 54,842 431 274,043AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - 20Tranz¥tresursi 526 - 2,343 - 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 22,961 6,035 14,215 - 43,211PÇrïjÇs saist¥bas 4,797 3 360 - 5,160NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 1,764 - 14 - 1,778MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis 796 - - - 796AtliktÇ nodok∫a saist¥bas 899 - - - 899PakÇrtotÇs saist¥bas 13,302 - - - 13,302KapitÇls un rezerves 59,709 - - - 59,709KopÇ pas¥vi 298,300 36,964 362,321 431 698,016Spot valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 1 (103) 102 -NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - (7,046) 7,028 - (18)Valappletas poz¥cija 7,405 (254) (7,584) 415 (18)2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 245,614 32,824 177,114 656 456,208KopÇ pas¥vi 231,885 36,535 187,460 328 456,208Spot valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 1,053 (1,072) 18 (1)NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 2,108 (2,108) - -Valappletas poz¥cija 13,729 (550) (13,526) 346 (1)


FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 4738 AKT±VU UN PAS±VU ANAL±ZE PîC VALÌTÅM (Banka)(visas summas ir tappleksto‰os latu) LVL USD EUR Citu valstuvalappletÇsKopÇAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 56,089 625 805 487 58,006Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 16,949 24,530 11,417 130 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi 2,253 - - - 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 4,896 9,267 57,644 122 71,949AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - 2Kred¥ti 213,803 9,412 266,035 - 489,250L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 424 - - - 424NemateriÇlie akt¥vi 1,264 - - - 1,264Pamatl¥dzek∫i 7,822 - - 7,822PÇrïjie akt¥vi 521 12 84 5 622NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 391 - 121 - 512KopÇ akt¥vi 304,414 43,846 336,126 744 685,130Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 5,682 - 279,884 - 285,566Noguld¥jumi 187,973 30,932 54,849 431 274,185AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - 20Tranz¥tresursi 526 - 2,343 - 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 22,961 6,035 14,215 - 43,211PÇrïjÇs saist¥bas 4,549 3 52 - 4,604NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 1,312 - 14 - 1,326MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis 569 - - - 569AtliktÇ nodok∫a saist¥bas 890 - - - 890PakÇrtotÇs saist¥bas 13,302 - - - 13,302KapitÇls un rezerves 58,588 - - - 58,588KopÇ pas¥vi 296,372 36,970 351,357 431 685,130Spot valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 1 (103) 102 -NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - (7,046) 7,028 - (18)Valappletas poz¥cija 8,042 (169) (8,306) 415 (18)2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 241,143 32,835 180,664 656 455,298KopÇ pas¥vi 231,231 36,535 187,204 328 455,298Spot valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 1,053 (1,072) 18 (1)NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 2,108 (2,108) - -Valappletas poz¥cija 9,912 (539) (9,720) 346 (1)


48FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI39 KAPITÅLA PIETIEKAM±BAKapitÇla pietiekam¥ba atspogu∫o tos kapitÇla resursus, kasnepiecie‰ami, lai nodro‰inÇtos pret tirgus un kred¥triskiem, kassaist¥ti ar akt¥viem un Çrpusbilances poste¿iem.2006. gada 31. decembr¥ saska¿Ç ar starptautiskajiem standartiemaprï˙inÇtais Koncerna kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs bija 13.3%, kaspÇrsniedza 1988. gada BÇzeles Komitejas ieteikto 8% minimumu.TajÇ pa‰Ç laikÇ atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇmaprï˙inÇtais Koncerna kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs bija attiec¥gi12.5%. Finan‰u un kapitÇla tirgus komisija, kas regulï banku darb¥buvalst¥, ir noteikusi, ka pa‰u kapitÇla attiec¥bai pret svïrtajiem akt¥viemun Çrpusbilances poste¿iem un nosac¥to svïrto akt¥vu un Çrpusbilancessummu, kas tiek noteikta kÇ tirgus risku kapitÇla kopsumma, jÇbappletvismaz 8%, pamatojoties uz finan‰u pÇrskatiem, kas sagatavotisaska¿Ç ar Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm.Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bas pamatÇ atbilst BÇzelesKomitejas izstrÇdÇtajÇm vadl¥nijÇm un Eiropas Savien¥bas direkt¥vÇmpar kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇja aprï˙inljanÇ izmantojamo pa‰ukapitÇla aprï˙ina metodiku.Koncerna un Bankas aprï˙inÇtais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm bija ‰Çds:(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaPa‰u kapitÇls kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇja aprï˙inljanai 69,055 67,984 65,621 65,271Svïrtie akt¥vi un Çrpusbilances poste¿i 550,550 540,169 387,634 386,949KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs 12.5% 12.6% 16.9% 16.9%Koncerna un Bankas aprï˙inÇtais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs atbilsto‰i BÇzeles Komitejas pras¥bÇm bija ‰Çds:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/06 31/12/05 31/12/05Koncerns Banka Koncerns BankaPa‰u kapitÇls kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇja aprï˙inljanai 70,984 69,863 66,966 66,577Svïrtie akt¥vi un Çrpusbilances poste¿i 533,334 520,506 399,938 399,252KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs 13.3% 13.4% 16.7% 16.7%


KontakttÇlru¿iR¥gaVidzemes filiÇle tÇlr. 7279966Ìnijas filiÇle tÇlr. 7840513Centra filiÇle tÇlr. 7774268R¥gas filiÇle tÇlr. 7774353µengaraga norï˙inu grupa tÇlr. 7187195Melnsila filiÇle tÇlr. 789201211. novembra norï˙inu grupa tÇlr. 722815513. janvÇra norï˙inu grupa tÇlr. 7222088LatvijaAizkraukles filiÇle tÇlr. 5121173Alappleksnes filiÇle tÇlr. 4381590Balvu filiÇle tÇlr. 4522708Bauskas filiÇle tÇlr. 3928501Cïsu filiÇle tÇlr. 4124695Daugavpils filiÇle tÇlr. 5427931Dobeles filiÇle tÇlr. 3725582îrg∫u norï˙inu grupa tÇlr. 4871668Gulbenes filiÇle tÇlr. 4473967Iecavas norï˙inu grupa tÇlr. 3942200Jelgavas filiÇle tÇlr. 3026729Jïkabpils filiÇle tÇlr. 5233722KrÇslavas filiÇle tÇlr. 5626058Kuld¥gas filiÇle tÇlr. 3322077LiepÇjas filiÇle tÇlr. 3426493LimbaÏu filiÇle tÇlr. 4021584Ludzas filiÇle tÇlr. 5724201Madonas filiÇle tÇlr. 4821655Ogres filiÇle tÇlr. 5046999Prei∫u filiÇle tÇlr. 5307062Rïzeknes filiÇle tÇlr. 4624530Salacgr¥vas norï˙inu grupa tÇlr. 4071346Saldus filiÇle tÇlr. 3823808Siguldas norï˙inu grupa tÇlr. 7976067Smiltenes norï˙inu grupa tÇlr. 4773768Talsu filiÇle tÇlr. 3222301Tukuma filiÇle tÇlr. 3181155Valkas filiÇle tÇlr. 4724306Valmieras filiÇle tÇlr. 4222860Ventspils filiÇle tÇlr. 3623724


Bankas centrÇle:Doma lauk. 4, R¥ga, LV-1977TÇlr. 7222945, fakss 7820143SWIFT kods LHZBLV22e-pasts banka@hipo.lvInformat¥vais tÇlr. 8000100www.hipo.lv

More magazines by this user
Similar magazines