2006.gads

hipo.lv

2006.gads

FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 256 KOMISIJAS NAUDAS IZDEVUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaKomisijas naudas izdevumi:- par kontu apkalpo‰anu 207 207 229 229- par maksÇjumu kartïm 312 312 190 190- par dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem 40 40 38 38- pÇrïjie komisijas naudas izdevumi 81 59 54 46640 618 511 5037 PEπøA NO DAR±JUMIEM AR VîRTSPAP±RIEM UN ÅRVALSTU VALÌTU(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a no tirgojamiem vïrtspap¥riem 570 570 656 656Pe∫¿a / (zaudïjumi) no patiesajÇ vïrt¥bÇ vïrtïtajiem vïrtspap¥riem (250) (250) 311 311Pe∫¿a no Çrvalstu valappletu un citu finan‰u instrumentu tirdzniec¥bas un pÇrvïrtï‰anas 935 952 615 6021,255 1,272 1,582 1,5698 CITI IEøîMUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaMaksa par pakalpojumiem ¥pa‰uma privatizÇcijÇ 443 443 299 299Ie¿ïmumi no atgappletajiem Valsts ±pa‰uma privatizÇcijas fonda kred¥tiem 16 16 24 24Soda naudas par kavïtiem kred¥tmaksÇjumiem 453 376 588 570KompensÇcijas 625 625 75 75Ieguld¥jumu ¥pa‰umu pÇrvïrtï‰ana 114 114 1,309 1,309Citi ie¿ïmumi 2,290 1,404 1,017 9713,941 2,978 3,312 3,248