2006.gads

hipo.lv

2006.gads

26FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI9 PERSONÅLA IZMAKSAS(visas summas ir tappleksto‰os latu)2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaPadomes un Valdes locek∫u atalgojums 314 275 273 241PersonÇla atalgojums 5,863 5,350 4,411 4,235SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas 1,429 1,299 1,088 1,0387,606 6,924 5,772 5,514PÇrskata gada laikÇ Bankas vidïjais darbinieku skaits bija 608 (2005: 589).10 ADMINISTRAT±VIE IZDEVUMI(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaPersonÇla att¥st¥bas izdevumi 520 491 404 399Telpu un tehnikas ekspluatÇcijas izdevumi 1,767 1,679 1,652 1,602InformÇcijas un sakaru sistïmu izdevumi 1,379 1,317 1,241 1,213ReklÇmas un sabiedrisko attiec¥bu izdevumi 1,429 1,338 817 761ProfesionÇlie pakalpojumi 480 459 481 471NekustamÇ ¥pa‰uma nodoklis 56 56 44 44Pamatl¥dzek∫u norakst¥‰ana 34 23 22 22MaksÇjumi noguld¥jumu garantijas fondÇ 385 385 310 310Citi izdevumi 507 419 356 3316,557 6,167 5,327 5,15311 UZKRÅJUMI VîRT±BAS SAMAZINÅJUMAM(visas summas ir tappleksto‰os latu) 2006 2006 2005 2005Koncerns Banka Koncerns BankaIzdevumi uzkrÇjumu veido‰anai:- uzkrÇjumi kred¥tiem 1,887 1,887 2,344 2,344- uzkrÇjumi citiem akt¥viem 34 34 84 84- uzkrÇjumi ieguld¥jumiem saist¥tos un meitas uz¿ïmumos 50 50 - -- uzkrÇjumi Çrpusbilances saist¥bÇm 39 39 - -- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem 161 161 331 3312,171 2,171 2,759 2,759UzkrÇjumu samazinljanas ie¿ïmumi:- uzkrÇjumi kred¥tiem (748) (748) (1,272) (1,272)- uzkrÇjumi citiem akt¥viem (26) (26) - -- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem (238) (238) (203) (203)(1,012) (1,012) (1,475) (1,475)KopÇ uzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam – izdevumi 1,159 1,159 1,284 1,284

More magazines by this user
Similar magazines