2006.gads

hipo.lv

2006.gads

GADA PÅRSKATSVispÇrïja informÇcija 2Padomes un Valdes zi¿ojums 3Padomes un Valdes sastÇvs 8Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu 9Revidentu zi¿ojums 10Finan‰u pÇrskati:Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins 12Bilance 13KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats 14Naudas plapplesmas pÇrskats 16Finan‰u pÇrskata pielikumi 17

More magazines by this user
Similar magazines