2006.gads

hipo.lv

2006.gads

FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 3321 PAMATL±DZEKπINÇkamÇ tabula atspogu∫o 2006. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Bankas pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransporta Biroja Ieguld¥jumil¥dzek∫i apr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2006. gada 1. janvÇr¥ 3,803 997 7,148 1,025 12,973Gada laikÇ iegÇdÇti 207 190 944 181 1,522Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (144) (405) (27) (576)2006. gada 31. decembr¥ 4,010 1,043 7,687 1,179 13,919UzkrÇtais nolietojums2006. gada 1. janvÇr¥ 347 456 3,967 229 4,999Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 66 182 1,282 107 1,637Nolietojuma norakst¥‰ana - (123) (389) (27) (539)2006. gada 31. decembr¥ 413 515 4,860 309 6,097Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2006. gada 31. decembr¥ 3,597 528 2,827 870 7,822KopÇNÇkamÇ tabula atspogu∫o 2005. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Bankas pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransporta Biroja Ieguld¥jumil¥dzek∫i apr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2005. gada 1. janvÇr¥ 3,577 990 6,436 994 11,997Gada laikÇ iegÇdÇti 226 238 917 34 1,415Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (231) (205) (3) (439)2005. gada 31. decembr¥ 3,803 997 7,148 1,025 12,973UzkrÇtais nolietojums2005. gada 1. janvÇr¥ 285 487 2,911 130 3,813Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 62 170 1,242 101 1,575Nolietojuma norakst¥‰ana - (201) (186) (2) (389)2005. gada 31. decembr¥ 347 456 3,967 229 4,999Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 3,456 541 3,181 796 7,974KopÇ

More magazines by this user
Similar magazines