2006.gads

hipo.lv

2006.gads

42FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI33 AKT±VU UN PAS±VU TERMIøANAL±ZE pïc to atliku‰Ç atmaksas un dzï‰anas termi¿a (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadi unbezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 58,007 - - - - - 58,007Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 198 456 3,008 1,416 36,162 11,786 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - 2,253 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 61,621 4,013 1,432 3,376 1,579 - 72,021AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - - - 2Kred¥ti 13,216 21,946 24,491 49,237 203,009 187,585 499,484L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - 422 422NemateriÇlie akt¥vi - - - - - 1,314 1,314Pamatl¥dzek∫i - - - - - 8,134 8,134PÇrïjie akt¥vi - - - - - 2,748 2,748NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - 605 605KopÇ akt¥vi 133,044 26,415 28,931 54,029 240,750 214,847 698,016Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 2,425 3,384 1,815 13,004 231,382 44,219 296,229Noguld¥jumi 199,689 16,152 14,783 32,035 11,098 286 274,043AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - - - 20Tranz¥tresursi - - 164 145 1,269 1,291 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 835 - 2,741 14,340 25,295 43,211PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - 5,160 5,160NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - 1,778 1,778MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - 796 796AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 899 899PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - 59,709 59,709KopÇ pas¥vi 202,134 20,371 16,764 47,925 261,389 149,433 698,016LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (69,090) 6,044 12,167 6,104 (20,639) 65,414 -2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 47,526 16,077 22,257 36,958 174,832 158,558 456,208KopÇ pas¥vi 86,829 17,030 22,969 46,150 79,786 203,444 456,208LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (39,303) (953) (712) (9,192) 95,046 (44,886) -1 – 5gadiKopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Koncerna akt¥vusun pas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaitesdatuma l¥dz to dzï‰anas termi¿iem.

More magazines by this user
Similar magazines