2006.gads

hipo.lv

2006.gads

44FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI35 AKT±VU UN PAS±VU TERMIøANAL±ZE, pamatojoties uz procentu likmju izmai¿Çm (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰i1 – 5 VairÇk kÇgadi 5 gadiBez procentiemAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 58,007 - - - - - - 58,007Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 697 3,940 10,519 55 26,028 11,642 145 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - - 2,253 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 63,024 6,683 2,127 6 181 - - 72,021AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - - - - 2Kred¥ti 120,158 130,797 174,370 12,144 51,466 10,549 - 499,484L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 422 422NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 1,314 1,314Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 8,134 8,134PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 2,748 2,748NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 605 605KopÇ akt¥vi 241,888 141,420 187,016 12,205 77,675 22,191 15,621 698,016Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 18,911 241,556 35,458 304 - - - 296,229Noguld¥jumi 199,689 16,152 14,783 32,035 11,098 286 - 274,043AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - - - - 20Tranz¥tresursi - - 2,869 - - - - 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 29,687 - 2,741 2,187 8,596 - 43,211PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 5,160 5,160NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 1,778 1,778MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - - 796 796AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - - 899 899PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 - 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - - 59,709 59,709KopÇ pas¥vi 218,620 287,395 53,112 35,080 16,585 18,882 68,342 698,016Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 23,268(145,975) 133,904 (22,875) 61,090 3,309 (52,721) -2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 164,645 101,735 134,051 7,127 25,903 11,685 11,062 456,208KopÇ pas¥vi 88,845 165,276 38,808 44,864 38,843 19,849 59,723 456,208Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 75,800 (63,541) 95,243 (37,737) (12,940) (8,164) (48,661) -KopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Koncerna akt¥vusun pas¥vus, kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaitesdatuma l¥dz tuvÇkajam no diviem datumiem – dzï‰anasdatumam vai procentu likmju pÇrskat¥‰anas datumam.

More magazines by this user
Similar magazines