2006.gads

hipo.lv

2006.gads

FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 4738 AKT±VU UN PAS±VU ANAL±ZE PîC VALÌTÅM (Banka)(visas summas ir tappleksto‰os latu) LVL USD EUR Citu valstuvalappletÇsKopÇAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 56,089 625 805 487 58,006Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 16,949 24,530 11,417 130 53,026Ieguld¥jumu ¥pa‰umi 2,253 - - - 2,253Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 4,896 9,267 57,644 122 71,949AtvasinÇtie l¥gumi 2 - - - 2Kred¥ti 213,803 9,412 266,035 - 489,250L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 424 - - - 424NemateriÇlie akt¥vi 1,264 - - - 1,264Pamatl¥dzek∫i 7,822 - - 7,822PÇrïjie akt¥vi 521 12 84 5 622NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 391 - 121 - 512KopÇ akt¥vi 304,414 43,846 336,126 744 685,130Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 5,682 - 279,884 - 285,566Noguld¥jumi 187,973 30,932 54,849 431 274,185AtvasinÇtie l¥gumi 20 - - - 20Tranz¥tresursi 526 - 2,343 - 2,869HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 22,961 6,035 14,215 - 43,211PÇrïjÇs saist¥bas 4,549 3 52 - 4,604NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 1,312 - 14 - 1,326MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis 569 - - - 569AtliktÇ nodok∫a saist¥bas 890 - - - 890PakÇrtotÇs saist¥bas 13,302 - - - 13,302KapitÇls un rezerves 58,588 - - - 58,588KopÇ pas¥vi 296,372 36,970 351,357 431 685,130Spot valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 1 (103) 102 -NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - (7,046) 7,028 - (18)Valappletas poz¥cija 8,042 (169) (8,306) 415 (18)2005. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 241,143 32,835 180,664 656 455,298KopÇ pas¥vi 231,231 36,535 187,204 328 455,298Spot valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 1,053 (1,072) 18 (1)NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 2,108 (2,108) - -Valappletas poz¥cija 9,912 (539) (9,720) 346 (1)

More magazines by this user
Similar magazines