2006.gads

hipo.lv

2006.gads

5GADA PÅRSKATSno 4,5% l¥dz 5% (spïkÇ no 17. novembra). Eiropas CentrÇlÇ banka2006. gadÇ vairÇkkÇrt palielinÇja eiro bÇzes procentu likmi (l¥dz3,5%), ar¥ ASV FederÇlo Rezervju sistïma atkÇrtoti paaugstinÇjadolÇra bÇzes procentu likmi (l¥dz 5,25%). TÇpïc gada laikÇ ievïrojamipieaugu‰as Latvijas komercbanku izsniegto kred¥tu vidïjÇs procentulikmes. PrivÇtpersonÇm izsniegto aizdevumu (latos) vidïjÇs procentulikmes ir palielinÇju‰Çs no 7,2% (janvÇr¥) l¥dz 9,9% (decembr¥), betjuridiskÇm personÇm - no 6,4% l¥dz 6,8% attiec¥gajÇ periodÇ.VidïjÇs procentu likmes kred¥tiem (Çrvalstu valappletÇ), kas pie‰˙irtiprivÇtpersonÇm, pieauga no 4,7% (janvÇr¥) l¥dz 5,7% (decembr¥),bet juridiskajÇm personÇm - no 5,3% l¥dz 5,9% attiec¥gajÇ periodÇ.Hipotïku banka ar¥ 2006. gadÇ turpinÇja savu izaugsmi, ko apliecinavisi galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vu apjoms pieaugal¥dz 692 miljoniem latu jeb par 47%, savukÇrt Bankas pe∫¿a bija5,18 miljoni latu, kas par 0,78 miljoniem latu jeb par 18% pÇrsniedz2005. gada auditïto pe∫¿u.Hipotïku bankas bruto kred¥tportfelis 2006. gada laikÇ ir palielinÇjiespar 109,5 miljoniem latu jeb par 29%, decembra beigÇs sasniedzot491,4 miljonus latu. Banka pïc kred¥tportfe∫a apjoma 2006. gadabeigÇs ie¿ïma 7. vietu Latvijas komercbanku vidapple ar 4,5% tirgusda∫u. Uzlabojot Hipotïku bankas klientu apkalpo‰anas kvalitÇti,gada sÇkumÇ izveidota attÇlinÇtÇ aizdevuma pieteikuma formainternetÇ, kas klientam ∫auj sa¿emt izsme∫o‰u informÇciju paraizdevuma iespïjÇm vai jau konkrïtu aizdevuma piedÇvÇjumu.2006. gadÇ Banka organizïja ar¥ vairÇkas aizdevumu reklÇmaskampa¿as (Mazo un vidïjo uz¿ïmumu (MVU) un mÇjok∫uaizdevumiem), kÇ ar¥ izveidoja jaunu un viegli pieejamu produktuuz¿ïmïjiem – „Vieglo kred¥tu”.Noguld¥jumu apjoms BankÇ 2006. gada laikÇ ir palielinÇjies par79,8 miljoniem latu jeb par 41%, sasniedzot 274,2 miljonus latu.Pïc noguld¥jumu (ieskaitot tranz¥tfondus) apjoma decembra beigÇsHipotïku banka ie¿ïma 8. vietu Latvijas komercbanku vidapple (tirgusda∫a – 3,5%). Lai piesaist¥tu noguld¥jumus, Banka akt¥vi reklamïjadaÏÇdas noguld¥‰anas iespïjas un organizïja ikgadïjÇstermi¿noguld¥jumu akcijas „Åbele” un „Ozols”.Inesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs

More magazines by this user
Similar magazines