Mālpils novada attīstības programma elektroniski pieejama šeit...

malpils.lv

Mālpils novada attīstības programma elektroniski pieejama šeit...

Mālpils novadaAttīstības programma2012. – 2018.


2 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SATURA RĀDĪTĀJSSATURA RĀDĪTĀJS .............................................................................................................................................. 2ATTĒLU UN TABULU SARAKSTS ............................................................................................................................. 5SAĪSINĀJUMI ..................................................................................................................................................... 6IEVADS .............................................................................................................................................................. 7PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE .......................................................... 8NOVADA VIZĪTKARTE .......................................................................................................................................... 91. IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA ................................................................................................ 10Iedzīvotāju skaita dinamika .................................................................................................................. 10Dzimumstruktūra un galvenās vecuma grupas ................................................................................... 10Demogrāfiskā slodze .............................................................................................................................. 10Nacionālais sastāvs un pilsonība ......................................................................................................... 11Apdzīvojuma struktūra ........................................................................................................................... 11Novērtējums ............................................................................................................................................. 112. PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI ...................................................................................................................... 12Novada domes struktūra ....................................................................................................................... 12Budžets ..................................................................................................................................................... 12Izglītība ..................................................................................................................................................... 13Veselības un sociālā aprūpe un pakalpojumi ..................................................................................... 15Bāriņtiesa ................................................................................................................................................. 15Kultūra ...................................................................................................................................................... 15Bibliotēkas ............................................................................................................................................... 16Sports ........................................................................................................................................................ 16Informācijas kanāli ................................................................................................................................. 16Nevalstiskās organizācijas .................................................................................................................... 16Projekti ...................................................................................................................................................... 17Sadarbība un funkcionālās saites ........................................................................................................ 18Sabiedriskā kārtība, drošība ................................................................................................................. 18Pasts .......................................................................................................................................................... 18Sabiedriskā ēdināšana .......................................................................................................................... 18Novērtējums ............................................................................................................................................. 183. VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS ...................................................................................................... 20Ģeogrāfiskais novietojums, reljefs un klimats ..................................................................................... 20Dabas resursi ........................................................................................................................................... 20Pašvaldības īpašumi un zeme ............................................................................................................... 21Aizsargājamie dabas objekti, teritorijas .............................................................................................. 21Piesārņotās vietas ................................................................................................................................... 21Kultūrvēsturiskie objekti .......................................................................................................................... 22Novērtējums ............................................................................................................................................. 224. INFRASTRUKTŪRA ...................................................................................................................................... 23Ceļu infrastruktūra ................................................................................................................................... 23Sabiedriskais transports ......................................................................................................................... 23Komunālie pakalpojumi, labiekārtošana ............................................................................................ 23


3 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Lidlauks .................................................................................................................................................... 24Novērtējums ............................................................................................................................................. 245. UZŅĒMĒJDARBĪBA .................................................................................................................................... 25Uzņēmumu skaits .................................................................................................................................... 25Uzņēmējdarbības nozares un apgrozījums ......................................................................................... 25Ekonomiskā aktivitāte ............................................................................................................................ 25Nodarbinātība ......................................................................................................................................... 25Vidējā darba samaksa .......................................................................................................................... 26Lauksaimniecība un lopkopība ............................................................................................................. 26Tūrisms ...................................................................................................................................................... 28Novērtējums ............................................................................................................................................. 28SVID ANALĪZE ................................................................................................................................................. 29Formālās izglītības jomas SVID analīze ............................................................................................... 30Mūžizglītības jomas SVID analīze ......................................................................................................... 31Kultūra, sports un tūrisma jomas SVID analīze .................................................................................... 33Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomas SVID analīze ..................................................... 34Tehniskās infrastruktūras, vides un teritorijas labiekārtošanas jomas SVID analīze ...................... 35Pārvaldes, komunikācijas un sabiedriskās drošības jomas SVID analīze ....................................... 37Uzņēmējdarbības jomas SVID analīze ................................................................................................. 37PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS ............................................................................................ 39STRATĒĢISKĀ DAĻA ..................................................................................................................... 40TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS POLITIKA LATVIJĀ ........................................................................................ 41STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA ............................................................................................................................... 42NOVADA VIEDOKĻU LĪDERU REDZĒJUMS ............................................................................................................. 44Jautājums: „Ar ko Mālpils novads var lepoties?” ............................................................................... 44Jautājums: „Kādu jūs vēlētos redzēt Mālpils novadu pēc 10 gadiem?” ......................................... 44VĪZIJA ............................................................................................................................................................. 46STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI .............................................................................................................................. 47PRIORITĀTES UN RĪCĪBU VIRZIENI ........................................................................................................................ 48Ilgtermiņa prioritātes .............................................................................................................................. 48Vidēja termiņa prioritātes ...................................................................................................................... 48Rīcību virzieni ........................................................................................................................................... 49UZDEVUMI ...................................................................................................................................................... 50NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA ............................................................................................................ 51FUNKCIONĀLO SAIŠU STIPRINĀŠANA ................................................................................................................. 51ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA .................................................................................... 52Atbilstība Latvija 2030 ............................................................................................................................ 52Atbilstība NAP .......................................................................................................................................... 52Atbilstība Rīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģijai ................................................................ 53Vietēja līmeņa plānošanas dokumenti ................................................................................................ 53Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti ....................................................................................... 53RĪCĪBAS PLĀNS ............................................................................................................................ 55SM1 Pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecuma grupām ......................................................... 57SM2 sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide ................................................................................. 61


4 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SM3 Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstību veicinoša vide ...................................................... 65SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts ............................................................................. 68INVESTĪCIJU PLĀNS ..................................................................................................................... 71UZRAUDZĪBAS PLĀNS ................................................................................................................. 73ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA ................................................................................... 74Attīstības programmas īstenošana ....................................................................................................... 74Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība................................................................................. 74Priekšlikums Attīstības programmas Uzraudzības ziņojuma struktūrai ............................................ 74Uzraudzības process .............................................................................................................................. 75Rezultatīvie Rādītāji ................................................................................................................................ 75


5 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.ATTĒLU UN TABULU SARAKSTSAttēls 1: Mālpils novada novietojums Latvijā ............................................................................................... 9Attēls 2: Iedzīvotāju skaita dinamika ........................................................................................................... 10Attēls 3: Iedzīvotāju dzimumstruktūra un vecuma grupas ........................................................................ 10Attēls 4: Iedzīvotāju skaita salīdzinājums ar apkārtējiem novadiem ...................................................... 10Attēls 5: Iedzīvotāju nacionālais sastāvs ..................................................................................................... 11Attēls 6: Budžeta izdevumu sadalījums 2010.gadā ................................................................................... 12Attēls 7: Pārvaldes struktūra ......................................................................................................................... 13Attēls 8: Zemes resursu sadalījums .............................................................................................................. 20Attēls 9: Pašvaldības īpašumā esošo zemes resursu sadalījums ............................................................. 21Attēls 10:Pašvaldības lietošanā esošo zemes resursu sadalījums ........................................................... 21Attēls 11: Bezdarbnieku izglītības līmenis ................................................................................................... 26Attēls 12: Reģistrēto dzīvnieku skaits ........................................................................................................... 27Attēls 13: Reģistrēto liellopu skaits ............................................................................................................... 27Tabula 1: Kultūrvēsturiskie objekti ................................................................................................................ 22Tabula 2: Bezdarba rādītāji .......................................................................................................................... 26Tabula 3: Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu .............................................................................................. 27Tabula 4: Atbilstība Latvija 2030 ................................................................................................................... 52Tabula 5: Atbilstība reģiona attīstības stratēģijai ...................................................................................... 54Tabula 6: Teritorijas attīstības rādītāji .......................................................................................................... 75*Dokumentā izmantoto fotogrāfiju avots: Mālpils novada dome


6 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SAĪSINĀJUMI0C – Celsija grādiAS – Akciju SabiedrībaBO – Bezpeļņas organizācijaDUS – Degvielas uzpildes stacijaERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fondsES – Eiropas SavienībaESF – Eiropas Sociālais fondsha - hektāriIK – Individuālais komersantsIP – Ilgtermiņa prioritātekm - kilometriKS - kooperatīvā sabiedrībaLIZ – Lauksaimniecībā izmantojamā zemeLVL – Latvijas Latsm – metriMK – Ministru Kabinetsmm – milimetriNAP – Nacionālais attīstības plānsnr. – numursNVA – Nodarbinātības Valsts AģentūraNVO – nevalstiskās organizācijasPA – Pašvaldības AģentūraPII – Pirmskolas izglītības iestādeR- RīcībaRV – Rīcības virziensSIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuSM – Stratēģiskais mērķisSVID – stiprās vājās puses, iespējas, draudiU – Uzdevumsvjl. – virs jūras līmeņaVKPAI - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijasVTP – Vidēja termiņa prioritāteZS – Zemnieku saimniecība


7 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.IEVADSMālpils novada Attīstības programma ir vidējatermiņa politisks dokuments, kurā noteiktspasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšuīstenošanai. Attīstības programma sastāv nonovada esošās situācijas raksturojuma unanalīzes, stratēģiskās daļas, rīcības plāna untā īstenošanas uzraudzības kārtības laikaposmā no 2012. līdz 2018.gadam.Attīstības stratēģija nosaka novadailgtspējīgas attīstības vīziju, kā arī attīstībasvirziena stratēģiskos mērķus un novadaprioritātes.Tāpat dokuments izvirza konkrētus uzdevumusun rīcības stratēģisko mērķu sasniegšanainoteiktajā laika posmā. Lai uzdevumi tikusekmīgi izpildīti sasniedzot uzstādītos mērķusun novada vīzija piepildīta, tas ietver arīrīcības plānu un tā uzraudzību, ka arīinvestīciju plānu.Mālpils novada Attīstības programma 2012. –2018. gadam ir pamats novada domesilgtspējīgai rīcību un investīciju plānošanai unpiesaistei.Pašreizējāssituācijasraksturojumsun analīzeStratēģiskādaļaRīcībasplāns unuzraudzībaMālpils novada iedzīvotājs ir svarīgākā ungalvenā novada vērtība. Vietējās sabiedrībaslabklājība un apmierinātība ar dzīvi savānovadā ir prioritāte un pamats jebkurai arnovada attīstību un ilgtspējīguma veicināšanusaistītai darbībai.Lai Mālpils novada iedzīvotājs būtuapmierināts ar savu novadu, apkārtējai videi irjābūt sakoptai un unikālajām dabas unkultūras vērtībām saglabātām. Savukārtpakalpojumiem, kurus sniedz pašvaldība irjābūt tādiem, lai novada iedzīvotājam visasdzīvošanai nepieciešamās prasības būtunodrošināts atbilstošā kvalitātē. Tehniskaiinfrastruktūrai ir jābūt kvalitatīvai un jāradadrošu vidi dzīvošanai novadā. Savukārtnovada uzņēmējdarbības videi - ekonomiskistabilai un attīstību veicinošai. Arī sociālaisdialogs ar sabiedrību lēmumu pieņemšanā unvērtēšanā ir būtisks. Novada pārvaldeijāstrādā efektīvi un organizēti.Tikai šāds novads, kas ietver sevī visu minēto,spēs nodrošināt Mālpils novada iedzīvotājulabklājību un patiku pret savu novadu, kā arīveicināt vietējo jauniešu atgriešanos novadāun piesaistīt arvien jaunus iedzīvotājus.Pārvalde unpakalpojumiUzņēmējdarbībaMĀLPILSNOVADAIEDZĪVOTĀJSVideInfrastruktūra


8 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Pašreizējās situācijasraksturojums unanalīze


9 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.NOVADA VIZĪTKARTEMālpils novads atrodas Vidzemē, 60kmattālumā no Rīgas un 19km attālumā noSiguldas. Pašvaldība robežojas ar Ropažu,Siguldas, Amatas un Ogres novadiem.Nodarbinātība: 2011.gada 31. jūlijāreģistrēto bezdarbnieku skaits 3 Mālpilsnovadā bija 220 jeb 8,1%Uzņēmējdarbība:Galvenāsuzņēmējdarbības nozares irmazumtirdzniecība, lauksaimniecība,mežsaimniecība, kokapstrāde unpakalpojumu sniegšana.Dabas resursi: 50% novada teritorijas klājmeža zemes. Teritorijā ir ģipšakmens iegulas,kūdras, smilts un grants atradnes.Transporta infrastruktūra: Novada teritorijušķērso reģionālie autoceļi Garkalne – Alauksts(P3) un Inciems – Sigulda – Ķegums (P8).Attēls 1: Mālpils novada novietojums LatvijāNovada teritorijas platība 1 : 21948,6 haIedzīvotāju skaits 2 : 3990Iedzīvotāju blīvums: 18,2 cilvēki/km 2Administratīvais centrs: MālpilsApdzīvojuma struktūra: Novadu veido vienaadministratīvi teritoriālā vienībā - bijušaisMālpils pagasts, kurā par apdzīvotām vietāmuzskatāmi Mālpils, Sidgundas un Upmalu(Niču) ciemi.Izglītība: Novada izglītības iestāžu struktūruveido Pirmskolas izglītības iestāde„Māllēpīte”, Sidgundas pamatskola, Mālpilsvidusskola, Mālpils internātpamatskola,Mālpils Profesionālā vidusskola. Novadā ir arībiedrība Mālpils Tautskola, kas nodrošinamūžizglītības iespējas.Teritorijas attīstības indekss: Novadateritorijas attīstības līmeņa indekss pēc2010.gada datiem, salīdzinot ar 2010.gadavidējiem rādītājiem ir 0,488. Salīdzinot ar2009.gada vidējiem datiem 4 . tas ir 0,666.Starp 109 Latvijas novadiem Mālpils novadsieņem 21.vietu. Teritorijas attīstības indekss irvispārīgs rādītājs, kas parāda augstāku vaizemāku attīstību no vidējā valstssociālekonomiskā attīstības līmeņa attiecīgajāgadā.Novada nozīmīgākie objekti: Mālpilsmuižas komplekss un parks, Mālpils luterāņubaznīca, Vīnkalns – Mālpils pilskalns, Mālpilskultūras nams, Mālpils sporta halle.Kultūra un sports: Novada administratīvajācentrā atrodas viens no lielākajiem laukukultūras namiem valstī, kurā darbojas koris,vairākas deju kopas, mākslas studija un citipašdarbības kolektīvi. Mālpils novadaiedzīvotājiem sporta iespējas tiek piedāvātasMālpils sporta hallē.1 Valsts Zemes Dienests. Dati uz 2011.01.01.2 Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvalde. Dati uz2011.01.19.3 Nodarbinātības Valsts aģentūra. Dati uz 2011.30.04.4 Ministru Kabineta noteikumi Nr.318, 2.pielikums MKnoteikumiem Nr.482– Teritorijas attīstības indekssnovadiem


10 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.1. IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAIEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKAIedzīvotāju skaits 5 2011.gada 1. jūlijā Mālpilsnovadā bija 3943. Savukārt pēc CentrālāsStatistikas pārvaldes datiem, iedzīvotājuskaits 2011.gada sākumā novadā bijis – 3995iedzīvotāji.Pēdējo 4 gadu laikā iedzīvotāju skaitssamazinājies par 183 (4,4%). Īpaši strauji tassamazinājies 2010.gada laikā – par 73cilvēkiem.Mālpils novadā 2010.gadā noslēgtas 15laulības, šķirtas 8 laulības 6 . Dzimušo skaitskopsummā bijis 27, savukārt mirušo skaits 51,līdz ar to dabiskā pieauguma rādītājs ir -24.2010.gadā novadā iebraukušo skaits bijis 64,izbraukušo skaits 113, savukārt migrācijassaldo rādītājs ir -49.63236317AmatasnovadsAttēls 2: Iedzīvotāju skaita dinamika5 Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvalde. Dati uz2011.01.19.417841554093 406839952007 2008 2009 2010 20112011.gada sākumā71147102Ropažunovads1788717711Siguldasnovads2011.gada 1.jūlijā3856638491Ogresnovads39956 Centrālā Statistikas pārvalde. Dati uz 2011.01.01.3943MālpilsnovadsAttēls 4: Iedzīvotāju skaita salīdzinājums ar apkārtējiemnovadiem569306LīdzdarbaspējasvecumamVīrieši13211382DarbaspējasvecumāSievietes466246VirsdarbaspējasvecumaAttēls 3: Iedzīvotāju dzimumstruktūra un vecuma grupasSalīdzinot iedzīvotāju skaita dinamiku pēdējāpusgada laikā ar apkārtējiem novadiem,situācija ir atšķirīga. Amatas novadāiedzīvotāju skaits samazinājies par 6cilvēkiem (0,09%), Ropažu – palielinājies par12 (0,17%), Siguldas – palielinājies par 176(0,98%), Ogres - samazinājies par 75 (0,19%),savukārt Mālpils novadā – samazinājies par52 (1,3%).DZIMUMSTRUKTŪRA UN GALVENĀSVECUMA GRUPASNo 3990 iedzīvotājiem 2011.gada sākumā,2056 bija sievietes (52%), bet 1934 – vīrieši(48%).Novada iedzīvotāju galvenās vecumu grupas:• līdz darbspējas vecumam - 575 (14%),• darbspējas vecumā – 2703 (68%),• virs darbspējas vecuma – 712 (18%).Novadā kopumā reģistrēti 729 bērni vecumālīdz 18 gadiem, 217 (30%) ir vecumā līdz 6gadiem, savukārt 512 (70%) – vecumā no 7līdz 18 gadiem.DEMOGRĀFISKĀ SLODZEIedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošsrādītājs ir demogrāfiskā slodze (darbspējasvecumu nesasniegušo un pārsniegušo


11 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.personu skaits vidēji uz 1000 personāmdarbspējas vecumā). Mālpils novadademogrāfiskā slodze 7 2010.gadā bija 476, kasir zemāka kā vidējais rādītājs valstī (514).Iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam– 213 (45%), virs darbaspējas vecuma – 263(55%) uz 1000 personām darbaspējasvecumā.NACIONĀLAIS SASTĀVS UN PILSONĪBAMālpils novadā 2011.gada sākumā reģistrēti 83688 pilsoņi, 274 nepilsoņi, 1 bezvalstnieks un25 ārvalstnieki.Pēc nacionālā sastāva 3284 (82%) iedzīvotājipēc tautības ir latvieši, 446 (11%) krievi, 79(2%) baltkrievi, 59 (2) ukraiņi un 122 (3%)pārējo tautību pārstāvji.negatīvs ir dabiskā pieauguma rādītājs, kāarī migrācijas saldo.Darba grupas rezultāti: demogrāfiskāsituācija novērtēta kā viens no lielākajiemdraudiem un arī vājajām pusēm visās jomās.Pašvaldība nevar tieši ietekmēt demogrāfiskosituāciju, jo tas ir nacionāla līmeņa jautājums,tomēr var radīt iespējami pievilcīgāku dzīvesvidi un kvalitāti novadā. Tas savukārtveicinātu iedzīvotāju vēlmi par savām mājāmizvēlēties un saglabāt Mālpils novadu. Tāpatdemogrāfiskās situācijas uzlabošanās notiktugadījumā, ja novadā tiktu attīstītauzņēmējdarbība, īpaši – ražošana.82%LatviešiKrieviBaltkrievi3%2%2%11%UkraiņiCitas tautībasAttēls 5: Iedzīvotāju nacionālais sastāvsAPDZĪVOJUMA STRUKTŪRAApdzīvotās vietas statuss novadā ir Mālpils,Sidgunda un Upmalas (Niči). Lielākaisiedzīvotāju skaits ir novada administratīvajācentrā Mālpilī (2171), savukārt otra lielākāapdzīvotā vieta ir Sidgunda (459).Mālpils ciema platība ir 402,5 ha, Sidgundas –215 ha, savukārt Upmalas – 63 ha. Apdzīvotasvietas, kuras no neseniem ciemiem kļuvušaspar viensētu grupām, ir Vite un Bukas.NOVĒRTĒJUMSMālpils novada iedzīvotāju skaitam, līdzīgivispārējai tendencei Latvijā, ir raksturīgipakāpeniski samazināties. Dzimstība ir zema,7 Centrālā statistikas pārvalde. Dati Uz 2011.01.01.8 Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvalde. Dati uz2011.01.19


12 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.2. PĀRVALDE UN PAKALPOJUMINOVADA DOMES STRUKTŪRAMālpils novada domes pakļautībā atrodas 13iestādes, no kurām 10 ir tiešā pārraudzībā:1. Mālpils novada vidusskola;2. Mālpils novada Sidgundas pamatskola;3. Mālpils novada pirmsskolas izglītībasiestāde “Māllēpīte”;4. Mālpils novada kultūras centrs;5. Mālpils novada Sidgundas bibliotēka;6. Mālpils novada bāriņtiesa;7. Mālpils novada būvvalde;8. Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa;9. Mālpils internātpamatskola;10. Mālpils Profesionālā vidusskolaSavukārt Mālpils novada kultūras centrapakļautībā atrodas 3 citas pašvaldībasiestādes:11. Mūzikas un mākslas skola12. Mālpils novada bibliotēka13. Sidgundas bibliotēka.Pašvaldībā darbojas 3 komitejas un 11komisijas. Novada dome līdzdarbojas 3komercsabiedrībās un kapitālsabiedrībās:SIA „Norma-K”, „SIA Mālpils minerāls” unKrājaizdevumu sabiedrībā „Allažu saime”.Mālpils novada dome darbojas 7 biedrībāsun asociācijās: Biedrībā „Mēs Zivīm”,biedrībā „Mālpils tautskola”, biedrībā „Rīgasrajona lauku attīstības biedrība”,Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības unattīstības biedrībā, Latvijas Pašvaldībusavienībā, Latvijas pašvaldībasizpilddirektoru asociācijā un biedrībā „Septiņisoļi”.LĒMĒJVARAMālpils novada dome darbojas uz likuma„Par pašvaldībām” un 01.07.2009.apstiprinātā Mālpils novada pašvaldībasnolikuma pamata. Novada domes uzdevumsir pieņemt lēmumus, noteikt pašvaldībasinstitucionālo struktūru, lemt par autonomofunkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu unpar kārtību, kādā nodrošina pašvaldībaideleģēto valsts pārvaldes funkciju unpārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī izstrādātun izpildīt pašvaldības budžetu. Dome sastāvno 13 deputātiem. Atsevišķu pašvaldībasfunkciju pildīšanai novada domē ir 3komitejas: finanšu komiteja, sociālo, izglītībasun kultūras jautājumu komiteja untautsaimniecības un attīstības komiteja.IZPILDVARA2010. gadā Mālpils novada domesstruktūrvienībās bija nodarbināts 31darbinieks. Kopumā novada domē ir 6struktūrvienības: Pārvalde, Kanceleja,Investīciju un ārējo sakaru daļa, Pašvaldībaspolicija, Sporta komplekss un Saimnieciskāsdarbības sekmēšanas daļa.BUDŽETSPašvaldības 2011.gada budžetu sastādapamatbudžeta ieņēmumi 3 048 253 LVL unizdevumi tik pat lielā apmērā. Speciālābudžeta ieņēmumus veido 60 542 LVL unizdevumi tik pat lielā apmērā. Kreditorusaistības uz 31.12.2010. bija 4 696 368 LVL,savukārt debitoru saistības 80 845 LVL.Attēls 6: Budžeta izdevumu sadalījums 2010.gadā7% 53%16%1%5%12%6%Vispārējie valdības dienestiSabiedriskā kārtība un drošībaEkonomiskā darbībaPašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošanaAtpūta, kultūra un reliģijaIzglītībaSociālā aizsardzībaPamatbudžeta ieņēmumus 2010.gadā veidojanodokļu ienākumi 992 183 LVL apjomā,nenodokļu ienākumi 89 310 LVL apjomā,transfertu ienākumi 1 288 448 LVL apjomā,budžeta iestāžu ieņēmumi 192 240 LVLapjomā. Lielāko daļa pamatbudžetaizdevumus 2011.gadā sastāda izdevumiizglītībai (1 872 006 LVL) vispārējiem valdībasdienestiem (437 149 LVL), atpūtai, kultūrai unreliģijai (256 958 LVL) un sociālai aizsardzībai(215 201 LVL). Tam seko izdevumiekonomiskajai darbībai (166 239 LVL),pašvaldības teritoriju un mājuapsaimniekošanai (56 000LVL) un sabiedriskaikārtībai un drošībai (44 700 LVL).


13 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.BIEDRĪBAS MĀLPILS NOVADA DOME KOMITEJASDOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJSDOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKSKOMISIJASIZPILDDIREKTORSLĪDZDALĪBA KOMERC-SABIEDRĪBĀS UNKAPITĀLSABIEDRĪBĀSIESTĀDESSTRUKTŪRVIENĪBASAttēls 7: Pārvaldes struktūraIZGLĪTĪBANovadā ir sešas dažādu līmeņu izglītībasiestādes, kuras nodrošina pirmskolas,pamatskolas, vidusskolas, interešu,profesionālo izglītību.• Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte”,• Sidgundas pamatskola,• Mālpils vidusskola,• Mūzikas un mākslas skola,• Mālpils internātpamatskola,• Mālpils profesionālā vidusskola,Mūžizglītības iespējas nodrošina biedrībaMālpils Tautskola.PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „MĀLLĒPĪTE”Iestādē strādā 37 darbinieki, no tiem 22 irpedagogi. Kopumā darbojas 9 bērnu grupas,tai skaitā 4 grupas veic obligātosagatavošanu skolai. Bērnudārzā ir fiziskoaktivitāšu centrs, atsevišķa telpa bērnuēdināšanai un speciāli aprīkots logopēdakabinets. Bērniem no 4 gadu vecuma tiekpiedāvātas nodarbības tautiskajās dejās,deju aerobikā un angļu valodā.Bērnu skaits 2010.gadā PII „Māllēpīte” bija188. Šī gada laikā tika īstenoti vairāki projekti,kuru rezultātā tika paaugstināta iestādestelpu energoefektivitāte, iegūtas jaunasmēbeles atsevišķām telpām un pilnveidotsdabas mācības laukums, kā arī 13 darbiniekipiedalījās devās vizītēs uz citām Eiropasvalstīm.SIDGUNDAS PAMATSKOLASkolā tiek īstenota Vispārējās pamatizglītībasprogramma. Šeit strādā 14 pedagogi araugstāko izglītību un 5 tehniskie darbinieki.2010./2011. mācību gadā pamatskolā mācījās80 skolēni.Skolēniem tiek piedāvātas gankultūrizglītības, gan sporta izglītībasprogrammas: teātra pulciņš, ansambļi,vizuālās mākslas pulciņš, tautisko deju pulciņi,sporta un tūrisma pulciņi. Skolēniem ir labisasniegumi dažādās priekšmetu olimpiādes,konkursos, sporta un tūrisma sacensībās unizstādes. Skolā ir radīta laba materiālitehniskā bāze, ir atbilstošas telpas skolēnuizglītošanās procesa norisei.MĀLPILS VIDUSSKOLAVidusskola ir lielākā novada izglītības iestāde.Skolā tiek realizētas Pamatizglītības,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošavirziena, pamatizglītības otrā posmaneklātienes izglītības un vispārējās vidējāsneklātienes izglītības vispārizglītojošā virzienaprogrammas. Skolā strādā 45 pedagogi un 11tehniskie darbinieki.


14 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.2010.gada 1.septembrī reģistrēto skolēnuskaits bija 408, no kuriem 66 – neklātienesklasēs. Skolēnu sekmju līmenis: augsts (9 un10 balles) – 14%, optimāls (6-8 balles) – 64%,pietiekams (4 un 5 balles) – 20%,nepietiekams (1-3 balles) - 2%. Papildus tiekpiedāvātas gan angļu valodas padziļinātapriekšmetu apguve 1.-2.klasēm, krievu valoda5.klasēm un peldēšana visām klasēm. Skolātiek nodrošināta daudzveidīga interešuizglītība – darbojas vairāki Tautas dejukolektīvi, mūsdienu deju un sporta dejupulciņi, keramikas un vides pulciņi, ansamblis,radošo darbu studija un sporta nodarbības.84 skolēni piedalījušies 23 mācību priekšmetuolimpiādē un konkursos, iegūstot 22godalgotas vietas. Kopumā skolā strādā 45pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLASkolā kopumā licencētas un akreditētas ir 9izglītības programmas: sitaminstrumentu,pūšaminstrumentu (flautas, saksofona), stīguinstrumentu (vijoļspēle, čella, ģitāras),taustiņinstrumentu (klavieru un akordeona)spēle, kā arī vizuāli plastiskās mākslasprogramma. Iestādē strādā 14 pedagogi.2010.gada 1.septembtī mācības skolā uzsāka102 audzēkņi, 69 – mūzikas nodaļā un 33 –mākslas nodaļā.MĀLPILS INTERNĀTPAMATSKOLASkolā tiek īstenotas Pamatizglītībasprogramma un Speciālās pamatizglītībasprogramma, kā arī Profesionālāspamatizglītības programma (ēdināšanaspakalpojumi: kvalifikācija – pavāra palīgs unkokizstrādājumu izgatavošana: kvalifikācija –galdnieka palīgs). Papildus skolēniem tiekpiedāvāti dažādi pulciņi: vizuālās mākslas,tautisko deju, netradicionālo rokdarbu,basketbola, futbola, vides izglītības, ritmikasun citu interešu pulciņi.2009./2010.mācību gadā skolēnu skaits bija –135. 2010./2011.mācību gadā – 125 skolēni.Visi skolēni ir no maznodrošinātām ģimenēmt.sk.1% ir bāreņi, 10% bez vecāku gādībaspalikuši bērni. No Mālpils novada mācās 5%skolēnu, no citiem Pierīgas reģiona novadiemun Rīgas pilsētas mācās 95% skolēnu. Skolāstrādā 31 pedagoģiskie darbinieki.2010.gada februārī Izglītības kvalitātes valstsdienesta ekspertu komisija augsti novērtējaskolas darbības kvalitatīvos rādītājus 7 jomāsun piešķīra maksimālo akreditācijas termiņuuz 6 gadiem.MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLASkolā tiek piedāvāta daudzveidīgaprofesionālā izglītība gan skolēniem arvidējo, gan vispārējo izglītības līmeni.Skolēniem tiek piedāvātas sekojošas 3izglītības programmas: (1) siltuma, gāzes unūdens tehnoloģija, (2) ēdināšanaspakalpojumi un (3) kokizstrādājumuizgatavošana. Izglītojamiem ir pieejamadienesta viesnīca, kā arī interešu izglītība(tautisko deju kolektīvs, kustību teātris, sportaprogramma smagatlētikā, basketbolā,volejbolā un citās aktivitātes). Skolā tiekrealizēti vairāki projekti (pedagogukonkurētspējas veicināšana, mērķstipendijas,partnerības projekti).2009./2010. Mālpils Profesionālo vidusskoluabsolvēja 55 audzēkņi. Pēc skolas beigšanas27% ēku inženiertīklu tehniķi, 6% ēdināšanaspakalpojumu speciālisti, 8% mēbeļu galdniekiturpina mācības augstākajās izglītībasiestādēs.2010./ 2011.mācību gadā MālpilsProfesionālajā vidusskolā mācījās 258audzēkņi.MĀLPILS TAUTSKOLATautskolas mērķis ir veicināt demokrātiskas,pilsoniskas un progresīvas sabiedrībasattīstību. Biedrība „Mālpils Tautskola” veicinamūžizglītības iespējas novada iedzīvotājiem.Tiek organizēti vairāki izglītojoši pasākumi –kursi un semināri praktiskajā psiholoģijā,uzņēmējdarbībā, projektu pieteikumuizstrādē, foto kursi. Tāpat realizēti vairākimūžizglītības projekti. Biedrības ietvarosdarbojas Mālpils jauniešu apvienība, kas irtautskolas struktūrvienība un aktīvilīdzdarbojas vietējās sabiedrībasnotiekošajos procesos un sadarbojas ar citāmjauniešu organizācijām.


15 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE UNPAKALPOJUMIPar novada iedzīvotāju sociālo aprūpi rūpējaspašvaldības aģentūra „Mālpils sociālaisdienests”.Aģentūras uzdevums ir nodrošināt, organizētun administrēt sociālos pakalpojumus unsniegt sociālo palīdzību Mālpils novadaadministratīvās teritorijas iedzīvotājiem, kā arīpārvaldīt pašvaldības dzīvojamo fondu.Iestādē strādā 24 darbinieki, kuri veido 2struktūrvienības: (1) sociālā darba un sociālāspalīdzības nodaļu un (2) sociālās aprūpesnodaļa. Aģentūras pārraudzībā funkcionēilgstošas sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas centrs „Mālpils sociālāsaprūpes centrs”. Centrā tiek aprūpētaspersonas, kurām vecuma vai slimības dēļnepieciešama pastāvīga aprūpe unuzraudzīšana. Kopumā sociālās aprūpesiestādē ir 33 gultas vietas.Pēc materiālās palīdzības 2010.gadā griezās150 ģimenes (personas). Sociālo palīdzībukopā saņēmusi 341 persona, kas pēc sociālāstatusa iedalās sekojoši: cilvēki ar invaliditāti– 23, daudzbērnu ģimenes – 30, pensionāri –48, pārējie (nepilnās ģimenes, pēcieslodzījuma, pilngadību sasnieguši bāreņi).Kopumā pabalstiem 2010.gadā tika izlietoti28 891 LVL.2010.gadā tika veikts preventīvais darbs ar 11ģimenēm. Aģentūra nodrošina psihologapakalpojumus, kas ir pieejami visiempašvaldības iedzīvotājiem. Psihologs2009.gadā ir konsultējis 26 ģimenes. Sociālaisdienests ir apzinājis 12 daudzbērnu ģimenes,kurās pavisam kopā ir 40 bērni vecumā līdz18 gadiem, tāpat arī 54 vientuļos pensionārus,104 invalīdus, 11 bērnus- invalīdus.Psihosociālais atbalsts sniegts 84 personām arinvaliditāti.Mājas aprūpe novadā tiek sniegta 2personām no pašvaldības līdzekļiem un 8pensijas vecumu sasniegušām personām arNVA līdzekļiem.Aģentūras pārvaldībā ir 29 pašvaldībasdzīvokļi, no kuriem 8 ir sociālie dzīvokļi.2010.gadā veikta sociālās dzīvojamās mājās„Smiltnieki” renovācija.Ambulatorā medicīniskā palīdzība novadāpieejama Mālpilī, kur darbojas 2 ģimenesārstu prakses. Novada centrā pieejami arīzobārstniecības pakalpojumi 2zobārstniecības praksēs. Tuvākais steidzamāsmedicīniskās palīdzības punkts un stacionārāsmedicīniskās palīdzības iestāde (Rīgas rajonaslimnīca) ir Siguldā.BĀRIŅTIESA2010.gadā tika nodibināta aizbildnība 4bērniem. Kopējais aizbildnībā esošo bērnuskaits uz 2011. gada 1. janvāri Mālpilsnovadā ir 7 bērni, kurus aprūpē 7 aizbildņi.Aizbildnībā esošo bērnu un aizbildņu skaitamir tendence samazināties. Uz 2011.gada1.janvāri audžuģimenēs atrodas 2 Mālpilsnovada bērni.KULTŪRAPlaša regulāru kultūras pasākumuprogramma un aktivitātes novadaiedzīvotājiem pieejamas Mālpils Kultūrascentrā. Iestādes pakļautībā atrodas Mālpilsmuzeja fondu krājums.Mālpils kultūras nams ir viens no lielākajiemlauku kultūras namiem Latvijā. Tajā atrodasskatītāju zāle 550 vietām, deju zāle, kas labāsakustikas pēc bieži tiek izmantota kākoncertzāle, moderna izstāžu zāle, plašivestibili, administrācijas un nodarbību telpas.Kultūras nama telpās bieži notiek Pierīgasnovadu un valsts mēroga Mākslinieciskāspašdarbības kolektīvu skates un konkursi.Kultūras centrs ir pašvaldības iestāde un tajādarbojas vairāki pašdarbības kolektīvi:Mālpils jauktais koris (26 dalībnieki), jauniešudeju kopa „Māra” (23 dalībnieki), vidējāspaaudzes deju kopa „Sidgunda” (24dalībnieki) un kopa „Kniediņš”, tautaslietišķās mākslas studija „URGA”, bērnuvokālais ansamblis, amatierteātris, folkloraskopa, vecmāmiņu klubiņš „Rezēdas” (40dalībnieces) kā arī ansamblis „Rezēdas” un„Sidgundas sievas”, keramikas studija „MĀL-PILS” (17 dalībnieki) un folkloras kopa „Mālis”(12 dalībnieki). Kultūras namā darbojasizstāžu zāle.


16 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.BIBLIOTĒKASNovada teritorijā ir divas bibliotēkās – Mālpilīun Sidgundā.Mālpils bibliotēka ir pašvaldības kultūras,izglītības un informācijas iestāde, kas veiciespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu,kā arī nodrošina informācijas pieejamību unizmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēkaskrājumā ir 12604 vienības, lasītāju skaits – 565.Gada laikā apmeklējumu skaits sasniedzis12850, kas ir par 1487 apmeklējumiem lielāksnekā iepriekšējā gadā. Šo apmeklējumaskaita pieaugumu ļoti ietekmējuši internetalietotāji (kopā 95, t.sk. skolēni un jaunieši līdz18 gadiem - 63 ) – 6650 apmeklējumi. No tieminternetu 3657 reizes izmantojuši pieaugušie,bet 2993 reizes skolēni līdz 16 gadiem.Bibliotēkas lasītāju skaits būtiski nav mainījies,tomēr par 577 vienībām audzis izsniegtodokumentu skaits. Kopējais izsniegumu skaitsir –11725, no kuriem 5476 grāmatas un 6249žurnāli.Savukārt Sidgundas bibliotēkas krājumā ir8930 vienības un lasītāju skaits 2010.gadābijis 132. Gada laikā apmeklējumu skaitssasniedz 2283 reizes, bet izsniegto vienībuskaits – 1375.SPORTSSports 2009.gadā tika atklāts jauns unmoderni aprīkots Mālpils sporta komplekss,kur tiek nodrošināts dažādu sporta iespējuklāsts gan Mālpils, gan apkārtējo novaduiedzīvotājiem.Sporta kompleksā ir 25m peldbaseins unbaseins bērniem. Galvenajā arēnā irsintētiskā seguma taisne ar diviem celiņiem,kas ir piemērota 60m skriešanai un treniņiemvieglatlētikā. Tāpat kompleksā ir trenažieru,aerobikas un cīņu zāles, solārijs, masāžaskabinets, sešas ģērbtuves, atpūtas telpas ardivām pirtīm, ūdens procedūru telpas, solārijsun kafejnīca. Sporta komplekss ir savienots arMālpils vidusskolu, līdz ar to sportanodarbības skolēniem norisinās sportakompleksā.Sporta kompleksā regulāri tiek rīkotasnometnes (volejbolā, peldēšanā), šeittrenējas gan Latvijas bobslejisti unskeletonisti, norisinās sacensības volejbolā,basketbolā, šahā. Tāpat komplekss tiekizmantots dažādu organizāciju kooperatīvopasākumu rīkošanai.2010.gada sākumā tika atklāta renovētāProfesionālās vidusskolas uninternātpamatskolas sporta zāle.Kopumā sporta infrastruktūru novadā varuzskatīt par ļoti attīstītu un piemērotu dažādalīmeņa sacensībām un sporta pasākumiem.INFORMĀCIJAS KANĀLILai nodrošinātu iedzīvotāju informētību parpašvaldībā notiekošajām aktualitātēm unveicinātu sabiedrības līdzdalību, reizi mēnesītiek izdots informatīvais izdevums „MālpilsVēstis”. Izdevumā iekļauta gan informācijapar novada domes darbu, pašvaldībasiestāžu aktualitātēm un darbību, projektiem,gan paziņojumi, raksti un intervijas arpašvaldības iedzīvotājiem un cita veidanoderīga informācija ikvienam novadaiedzīvotājam.2010.gadā izdevuma tirāža bija 1300eksemplāri, viena izdevuma apjoms – 12lapaspuses. Informatīvo izdevumu iespējamslasīt arī pašvaldības mājas lapā.Cits operatīvs informācijas avots ir novadainterneta mājas lapa www.malpils.lv, kurāpieejama informācija ne tikai paraktualitātēm novadā, bet arī detalizētsapraksts par novada pašvaldības iestādēm,piedāvātajiem pakalpojumiem, novadapārvaldi, projektiem. Tāpat pieejami ganpašvaldības dokumenti, gan arī informatīvāizdevuma „Mālpils Vēstis” visi ikmēnešanumuri sākot ar 2002.gadu.Gan mājas lapa, gan novada avīze ir divipopulārākie informācijas avoti.NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJASBez pieminētās biedrības „Mālpils Tautskola”,kas darbojas mūžizglītības jomā, pašvaldībāir vairākas citas nevalstiskās organizācijas,kuras apvieno dažādu interešu pārstāvjus.Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Noticisev” mērķis ir sabiedrības un cilvēku ar


17 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.īpašām vajadzībām sociālās integrācijassaskaņas un labklājības veicināšanas, gan arīto dzīves kvalitātes uzlabošana sociālajā,garīgajā, izglītības un finansiālajā jomā.„Ģimenes atbalsta grupa” ir pašvaldībasaģentūras „Mālpils sociālais dienests”biedrība, kuras mērķis ir piesaistīt resursus unsniegt izglītības, kultūras, sporta un brīvā laikapavadīšanas iespējas.Mālpils pagasta politiski represēto nodaļa irneatkarīga un demokrātiska organizācija,kuras mērķis ir risināt visus ar represijāmsaistītos jautājumus (apzināt represētosnovada iedzīvotājus, veicināt vēsturiskoatmiņu vākšanu un glabāšanu, nodrošinātupuru piemiņas glabāšanu utt.). Biedrībadarbojas kā Mālpils Tautskolasstruktūrvienība.Novadā darbojas Mālpils makšķerniekubiedrība „Mālpils zivīm”, biedrība „Idovesmantojums” (mērķis – vēstures un dabasaizsardzības un saglabāšanas veicināšana),Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības unattīstības biedrība kā arī jauniešu apvienība„MJA.U”.PROJEKTINovada pašvaldībā līdz šim realizēti vairākistarptautiskās sadarbības projekti, kā arīprojekti, kas veicina novada dažādu nozaruattīstību. Īpaši daudz projektu īstenotiizglītības jomā. Projektu finansējumu avoti irgan SOCRATES/Comenius, GRUNDVIG,Leonardo da Vinci programmas, kā arīNīderlandes fonds KNHM, Eiropas reģionālāsattīstības fonds, Kultūrkapitāla fonds un citi.IZGLĪTĪBA UN JAUNATNEIzglītības un jaunatnes nozarē arSOCRATES/Comenius programmas atbalstuīstenots projekts PII „Māllēpīte” ar nosaukumu„Mācīties dzīvei”, kura mērķis ir attīstīt bērnuspējas integrācijā, tolerancē un sociālajāskompetencēs. Šajā programmā īstenots arīprojekts „Eiropas komandas veidošana”Sidgundas pamatskolā ar mērķi izveidotpartnerību starp 8 pamata, vidējās tehniskāsun profesionālās izglītības iestādēm noEiropas valstīm. „Ar Ansīti un Grietiņu cauriEiropai” projekts tika īstenots Mālpils mūzikasun mākslas skolā, kurā kopumā piedalījās 10partnervalstis un projekta galaprodukts irbērnu grāmata, ko kopīgi izstrādājušipartnerskolu skolēni. Savukārt projekts„Veselība un sports skolā un sabiedrībā”īstenots Mālpils vidusskolā. GRUNDVIGprogrammas ietvaros realizēti divi projektiMālpils tautskolā. „Kulturālā migrācijaautobiogrāfijās” mērķis ir attīstīt sabiedrībasapziņu par katra cilvēka dzīvesstāstu unveiksmīgām sadarbības iespējām starpcilvēkiem ar dažādām vēsturiskajām saknēmvietējā, reģionālajā un Eiropas līmenī. Tāpatprojekts veicina cilvēku individuālo prasmjuun iemaņu attīstību svešvalodās undatortehnoloģijās. Programmas Leonardo daVinci ietvaros Mālpils Profesionālajāvidusskolā īstenots projekts „Sadarbībaprofesionālās izglītības attīstībai unilgtspējai”.DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMSBiedrība „Idoves mantojums” īstenojusi 2projektus. Ar Kultūrkapitāla fonda atbalsturealizēts Mālpils luterāņu baznīcasrestaurācijas programma: 2.daļa – baznīcassienu un pamatu sanācija. Ar Nīderlandesfonda KNHM atbalstu īstenots projekts„Palīdzēsim Mālpils baznīcai atveseļoties(talka kriptas mikroklimata atjaunošanai”. Aršī paša fonda atbalstu biedrība „Mālpilszivīm” īstenots projekts Mālpils centraūdenskrātuves krastu labiekārtošanai.Kopumā visiem minētajiem projektiemfinansējums piesaistīts no dažādāmprogrammām 109 579 LVL apmērā.SOCIĀLĀ POLITIKAMālpils pašvaldība ar Nīderlandes KNHMfonda finansiālu atbalstu īstenojusi projektuiedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, savukārt arEiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiemveikti sociālās dzīvojamās mājās „Smiltnieki”siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, turklātar Valsts nodarbinātības dienesta atbalstuticis realizēts projekts „Invalīda –bezdarbnieka darba vietas iekārtošana”. PA„Mālpils sociālais dienests” projekta ietvarosveicis sociālā aprūpes centra sanitāra mezglarenovāciju. Šī projekta finansējuma avotsbijusi Mālpils pagasta padome.


18 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAVairāki projekti realizēti vai arī joprojāmnotiek to īstenošana novada infrastruktūrasuzlabošanai. Finansējums no dažādiemavotiem piesaistīts Mālpils tirgus laukumalabiekārtošanai, kompleksiem risinājumiemsiltumnīcas gāzu emisiju samazināšanaiMālpils profesionālās vidusskolas izglītībasiestāžu ēkās, teritorijas plānojuma unattīstības programmas izstrādei, PII„Māllēpīte”energoefektivitātespaaugstināšanai. Igaunijas – Latvijaspārrobežu programmas ietvaros realizētsstarptautisks veloprojekts. Tāpat piesaistītssociālais darbinieks pašvaldībasadministratīvās kapacitātes stiprināšanai,veikti sociālās mājas „Smiltnieki”siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, veiktaSporta ielas rekonstrukcijas un autotransportastāvlaukuma izbūve pie Sporta ielas. Projektaietvaros veikti satiksmes drošībasuzlabošanas pasākumi Pils ielā, tāpat veiktaizglītības iestāžu informatizācija un Mālpilssiltumapgādes sistēmas efektivitātespaaugstināšana.SADARBĪBA UN FUNKCIONĀLĀS SAITESLielākā daļa starptautiskās sadarbībasnorisinās dažādu projektu ietvaros, visvairāk -mūžizglītības jomā.Ņemot vērā novada ģeogrāfisko novietojumu,kas ir tuvs galvaspilsētai, daudzupakalpojumus Mālpils novada iedzīvotājidodas saņemt uz galvaspilsētu, kā arī uzSiguldu.SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA, DROŠĪBASabiedriskās kārtības nodrošināšanu undomes izdoto saistošo noteikumu ievērošanaskontroli veic Mālpils Pašvaldības policija.Novada pašvaldības policijā strādā dividarbinieki – vecākais inspektors un policijaspriekšnieks. Novadam tuvākā valsts policijasdežūrdaļa ir Siguldas iecirknis. Sabiedriskāskārtības nodrošināšana tiek veiktasadarbojoties ar uzņēmumu „Mustangsapsardze”, kura nodrošina arī videonovērošanu. Regulāri tiek veikti reidi veicinotsabiedrisko kārtību un drošību novadā.Pašvaldības policija 2010.gadā sastādījusi 31administratīvā pārkāpuma protokolu. Pamatāminētie administratīvo pārkāpumu protokolisastādīti par alkohola lietošanu sabiedriskāsvietās un iekšējās kārtības noteikumuneievērošanu. 7 personas nogādātasSiguldas policijas iecirknī pēc ģimeneskonfliktiem. 2010.gadā reģistrēto 9 noziedzīgonodarījumu skaits – 67, kas ir 166 uz 10 000iedzīvotājiem. Salīdzinot ar Latvijas vidējonoziedzības līmeni, kas ir 228 uz 10 000iedzīvotājiem un noziedzīgo nodarījumu skaituRīgas reģionā (317), Mālpils novadā tas irkrietni zemāks.Tuvākā valsts ugunsdzēšanas un glābšanasdienesta brigāde atrodas Siguldā. Savukārtviena ugunsdzēšamā mašīna atrodas arīpašvaldībā atrodošā uzņēmuma SIA”Sidgunda 2” pārziņā, kas paredzētauzņēmuma ugunsdrošības nodrošināšanai.PASTSNovada administratīvajā centrā – Mālpilī -atrodas pasta nodaļa, kura strādā 6 dienasnedēļā un nodrošina pasta pakalpojumus.SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANASabiedriskās ēdināšanas pakalpojuminovadā pieejami Mālpilī, kur atrodas 2kafejnīcas, savukārt Mālpils muižā darbojasrestorāns un bārs.NOVĒRTĒJUMSNovada pārvaldība ir labi strukturēta unfunkcionē veiksmīgi, savukārt novadā sniegtiepakalpojumu vērtējami kā labi un nodrošinaiedzīvotājiem visu nepieciešamo. Ņemot vērāto, ka pašvaldība ir salīdzinoši maza,pieejamo pakalpojumu klāsts uzskatāms parplašu un attīstītu. Unikāla ir pašvaldībasizglītības jomas struktūra, jo šeit tieknodrošināti gan formālās, gan profesionālās,gan mūžizglītības pakalpojumi visām vecumagrupām. Kultūras nams ir lielākais laukupašvaldībās Latvijā, nozīmīga ir sportainfrastruktūra – gan sporta komplekss, BMXtrase, kas veicina novada izaugsmi sportanozarē.9 Centrālā statistikas pārvalde. Dati par 2010.gadu


19 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Iedzīvotāju aptaujas rezultāti: Lielākā daļaiedzīvotāju uzskata, ka novadā esošoizglītības iestāžu pakalpojumi ir pieejami unkvalitatīvi. Tāpat iedzīvotāji ir apmierināti arsporta, kultūras un izklaides pasākumupieejamību un arī kvalitāti. Iedzīvotāju domasuz pusēm dalās jautājumā par veselībasaprūpes un zobārstniecības pakalpojumupieejamību un kvalitāti, savukārt vairumsuzskata, ka sociālās palīdzības unpakalpojumu un sabiedriskās kārtībasnodrošināšanas pieejamība ir apmierinoša.Domas dalās par sabiedriskās kārtībasnodrošināšanas kvalitāti. Pozitīvi novērtētasari bāriņtiesas, dzimtsarakstu nodaļas,būvvaldes, bibliotēku, kultūras centra unsporta kompleksa pakalpojumu kvalitāte.Pozitīvi novērtēta pasta pakalpojumukvalitāte. Lielākā daļa iedzīvotāju informācijupar pašvaldības darbu iegūst pašvaldībasinterneta vietnē www.malpils.lv un ar novadaavīzes „Mālpils vēstis” starpniecību, norādot,ka būtu nepieciešams vairāk informācijas parpašvaldības darbu kopumā.Darba grupu rezultāti: Novadā sniegto sociālopakalpojumu nodrošinājums ir daudzveidīgs;pieejama ir izglītības, kultūras un sportatehniskā bāze, kvalificēti ir speciālisti.Neskatoties uz to, nepieciešami ievērojamilīdzekļi materiāltehniskās bāzes uzlabošanaiun infrastruktūras attīstībai. Izglītības jomānovadā trūkst vienotas koordinācijas unsavstarpējās izglītības iestāžu sadarbības.Nepieciešams paplašināt un padarītefektīvāku sporta kompleksa izmantošanu,attīstīt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumunodrošinājumu. Sociālās aprūpes unpakalpojumu jomā ir sakārtota infrastruktūraun spēcīgs sociālais dienests, kā vājā puseminēta dienas centra trūkums un resursunepietiekamība. Kā novada pārvaldībasstiprās puses minētas kvalificētie speciālisti,novada interneta vietne un bezmaksasinformatīvais izdevums, savukārt vajās pusesminēts komunikācijas trūkums ariedzīvotājiem un projektu trūkums tehniskajājomā. Tāpat secināts, ka nepieciešamsizveidot informācijas centru un veicinātiedzīvotāju iesaisti. Pozitīvi novērtētasadarbība ar pašvaldības policiju un privātoapsardzes firmu, taču norādīts, kanepieciešams uzlabot pašvaldības policijasaprīkojumu, palielināt kapacitāti un veicinātugunsdzēsības depo izvedi.


20 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.3. VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBASĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS, RELJEFSUN KLIMATSMālpils novads ir pašvaldība Vidzemē, kasatrodas 60 km attālumā no Rīgas un 19 kmattālumā no Siguldas. Tas robežojas arRopažu, Siguldas, Amatas un Ogresnovadiem.Novada teritorija atrodas Madlienasnolaidenuma vidusdaļā, kas ir pārejas zonastarp Viduslatvijas zemieni un Vidzemesaugstieni. Kopumā teritorijas virsapakāpeniski pazeminās rietumu virzienā –novada austrumu daļas absolūtā augstumaatzīmes sasniedz 105m vjl., bet novadadienvidrietumu galā tās tikai nedaudzpārsniedz 60 m vjl., atzīmi. Sekojot virsmaspazeminājumam, novadā tek cauri tekošāsupes nolaidenuma krituma virzienā. Šajāvirzienā mainās arī zemkvartāra (pamatiežu)virsas augstums, kvartāra segas biezums,klimatiskie un citi dabas apstākļi.Nokrišņu daudzums sasniedz 600 - 750 mmgadā, kas Latvijā ir viens no augstākajiemrādītājiem. Valdošo vēju virziens ir nodienvidrietumiem. Gadā vidēji ir 159apmākušās dienas, 174 mākoņainas un tikai32 skaidras dienas. Bezsala periods ilgstaptuveni 5,5 mēnešus. Vidējā gaisatemperatūra janvāra mēnesī ir -15 0 C, jūlijā+17 0 C.Reljefs galvenokārt veidojies pēdējāapledojuma laikā. Dominē morēnas viļņotielīdzenumi, kas pagasta austrumu daļā mijasar paugurainiem apvidiem 10 .DABAS RESURSIDERĪGIE IZRAKTEŅINovada ziemeļaustrumu daļā ir ģipšakmensiegulas, tāpat teritorijā atrodas kūdrasatradnes: Klūgas, Torfa (Kaltēnu), Noriņi,Ķēvieši (Lielā), Bērnaukles un Kārdes.Sastopama arī cita derīgā izrakteņa - smiltsun grants rezerves izpētes teritorijas.Ievērojams smilts izplatības areāls atrodasnovada austrumu daļā.ŪDENS RESURSINovada teritorijā atrodas vairāki nelieli ezeriun mākslīgās ūdenskrātuves: Bukasdzirnavezers, Centra dīķis, Lejasjaunzemjudzirnavezers, Mālpils dzirnavezers, Mālpilsparka dīķis, Rāmavu dīķis, Veckalnudzirnavezers, Vites dīķis, Žiburtu dīķis,Ādmiņu, dīķis, Paegļu dīķis un citi.Teritorijai cauri tek Daugavas baseina upes:galvenokārt Lielā Jugla un tās satekupes –Suda un Mergupe, kā arī pietekas Zaube,Dūņupe, Jāņupīte, Tumšupe, Vanagupīte unTeiļupīte. Lielā Jugla, Dūņupe un Teiļupe irkarpveidīgo zivju resursu ūdeņi, savukārtMergupe, Suda, Zaube un Tumšupe -lašveidīgo zivju prioritārie ūdeņi. Upju ielejudziļums nepārsniedz dažus metrus.Mālpils novada teritorija ir ievērojamipārpurvota, purvi aizņem daudzospazeminājumus starp reljefa pacēlumiem.Pavisam šeit atrodas ap 30 purviem vaipārpurvotām vietām.Lielākie purvi ir Lielkangaru (986ha), Airīšu(385 ha), Kārdes (227ha), Bērnaukles (202ha),Klūgu (190ha), Noriņu (165ha) un Kapurgu(135ha).ZEMES RESURSINovada kopējā teritorijas platība 11 ir 21948,6ha no kuriem 13905,5 ha atrodas fiziskopersonu īpašumā, 1662,3 ha juridisko personu39%3%2%50%1%2% 2% 1%Attēls 8: Zemes resursu sadalījumsLIZMežiKrūmājiPurviŪdensApbūveCeļiPārējās zemes10 Mālpils pagasta Attīstības programma 2008.-2020.11 Valsts Zemes Dienests. Dati uz 2011.01.01.


21 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.īpašumā, savukārt 511,0 ha pašvaldībasīpašumā.11065,9ha (50%) no teritorijas klāj mežazemes, 8649,2ha (39%) ir lauksaimniecībāizmantojamā zeme, 194,9ha (1%) ir krūmāji,196,2 (1%) purvi, 464ha (2%) ir ūdens objektuzeme, savukārt 355,1ha (2%) zeme zem ēkāmun pagalmiem, 342,4ha (2%) zeme zemceļiem un 350,9ha (3%) – pārējā zeme.PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMI UN ZEME54%18%22%3%3%MežiLIZSabiedriskās nozīmes objekiRūpniecības objekiPārējā zemeAttēls 9: Pašvaldības īpašumā esošo zemes resursusadalījumsKopumā uz Mālpils novada pašvaldībaipieder 80 nekustamie īpašumi ar 504,06699ha kopējo zemes platību.Vairāk kā puse no īpašumiem ir meži (269,1ha jeb 54% ), savukārt LIZ ir 110,9 ha jeb 22%un pārējā pašvaldības funkcijunodrošināšanai nepieciešamā zeme ir 91,9 hajeb 18% platībā. Dzīvojamo māju apbūve ir1,3 ha, kas ir mazāk par 1% no pašvaldībasīpašumu kopējās platības, savukārt darījumuun komerciāla rakstura apbūves zemes ir vien0,3 ha (mazāk par 1%) platībā. Nedaudzvairāk (3% no kopējiem pašvaldībasīpašumiem) sastāda rūpniecības objekti (16,5ha) un sabiedriskās nozīmes objekti (14,1 ha).Pašvaldības pastāvīgā lietošanā atrodas 179nekustamie īpašumi, kas kopā sastāda190,9362 ha.82,4ha jeb 43% ir satiksmes infrastruktūrasobjekti, 45,2 ha jeb 23% ir LIZ,ūdenssaimniecības zemes – 24,7 ha jeb 14%,pārējā pašvaldības funkciju nodrošināšanainepieciešamā zeme – 20,8ha jeb 11%.Pašvaldības pastāvīgā lietošanā atrodas14,3ha mežu (7%), inženiertehniskās apgādestīkli un objekti 3 ha (2%) platībā un darījumaun komerciālā rakstura zeme 0,5ha platība,kas sastāda mazāk par 1% no lietošanāesošās zemes.23%14%43%7%2%Meži11%LIZŪdenssaimniecībaSatiksmes infrastruktūras objektiInženiertehniskās apgādes tīkli un objektiPārējā zemeAttēls 10:Pašvaldības lietošanā esošo zemes resursusadalījumsAIZSARGĀJAMIE DABAS OBJEKTI,TERITORIJASMālpils novadā atrodas viens mikroliegums 12 .Tā platība ir 2,4ha un teritorija ir AS LatvijasValsts Meži īpašums (115 kvartāls).Mikrolieguma kods – 694. Tāpat teritorijāatrodas viens īpaši aizsargājams koks.Dižkoks- parastais ozols atrodams Mālpilsparkā, 120m attālumā no pils, dīķmalā.Novadā nav neviena īpaši aizsargājamādabas teritorija.Līdzās aizsargājamiem objektiem, novadāatrodas unikāli dabas veidojumi, kas ir arītūrisma objekti: avots Sidgundas parkā unVīnkalna avots. Novadā ir skatu punkti -Urdzēnu kalns (116 m vjl.), Saules kalns unTorņkalns, kas ir Mālpils ciema augstākaispunkts (114,7 m vjl.)PIESĀRŅOTĀS VIETASSaskaņā ar LVGMA datiem Mālpils novadateritorijā atrodas 2 piesārņotas vietas un 3potenciāli piesārņotas vietas.12 Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteroloģijas centrs.


22 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Kā viena piesārņota vieta norādīta DUS„Virši” (Nr. 80748/3675, iemesls – naftasprodukti gruntsūdenī), savukārt otrā ir Mālpilspagasta vecā izgāztuve „Vilkači” (Nr.80748/3676, iemesls - gruntsūdenspiesārņojums).Potenciāli piesārņotās vietas novadateritorijā ir sekojošas:• Lidlauks, minerālmēslu noliktava(Nr.80748/1848),• DUS „Upmalas” (Nr.80748/4850),• Mālpils pagasta katlu māja(Nr.80748/1852)KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTISaskaņā ar Valsts Kultūras un Pieminekļuaizsardzības inspekciju, Mālpils novadāatrodas 7 valsts nozīmes kultūrvēsturiskiepieminekļi un 4 vietējas nozīmes pieminekļi. 7no visiem aizsargājamiemkultūrvēsturiskajiem objektiem ir arheoloģijas,savukārt 4 arhitektūras pieminekļi. Mālpilsluterāņu baznīca celta 1766.gadā un irievērojams apskates objektsjoprojām mūsdienās. Novadā ir 3 ievērojamipilskalni: Mālpils Vīnkalns, Mālpils viduslaikupilskalns un Sidgundas pilskalns – Veckalns.Īpaši vēsturiska vērtība ir Mālpils muižaskomplekss, Buku muižas komplekss, Rikteresmuižas komplekss un Mergupes bijusīmācītājmuiža. Nozīmīgas kultūrvēsturiskāsvērības ir Pirmā pasaules kara karavīru kapi –Strēlnieku kapi Mālpilī, Otrā pasaules karakaravīru kapi – Sarkanās armijas karavīrukapi Mālpilī un piemineklis Panfilocas divīzijai.NOVĒRTĒJUMSMālpils novada ģeogrāfiskais novietojumsuzskatāms kā labvēlīgs, jo tas atrodassalīdzinoši netālu no galvaspilsētas un ir vieglisasniedzams. Pozitīvi vērtējams fakts, kanovadam ir kūdras, ģipšakmens un smiltsresursi. 50% no novada teritorijas veido meži,kas veicina kokapstrādes nozares attīstību.Vides kvalitāte vērtējama kā laba, novadā irsalīdzinoši maz piesārņotu vietu/objektu.Teritorijā nav nevienas īpaši aizsargājamasdabas teritorijas; ir viens mikroliegums un 7valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi.Iedzīvotāju aptaujas rezultāti: lielākā daļaiedzīvotāju novada vidi uzskata par sakoptu.Darba grupu rezultāti: ģeogrāfiskaisnovietojums minēta kā stiprā puse lielākajādaļā nozaru. Pieejamie ūdens resursi,daudzveidīgā zemes izmantošana un derīgoizrakteņu resursi minēti kā stiprā puseuzņēmējdarbības jomā.VKPAINR.Nozīme Veids Nosaukums2121 Valsts Arheoloģija Idiņu senkapi2124 Valsts Arheoloģija Mālpils viduslaiku pils2125 Valsts ArheoloģijaSidgundas pilskalns(Veckalns)2122 Vietējā Arheoloģija Jaunaudriņu senkapi2123 Vietējā ArheoloģijaMālpils baznīcasviduslaiku kapsēta2126 Vietējā Arheoloģija Vecrubenīšu senkapi2120 Vietējā Arheoloģija6702 Valsts ArhitektūraMālpils pilskalns(Vīnakalns)Mālpils muižasapbūve6703 Valsts Arhitektūra Kungu māja6704 Valsts Arhitektūra Parks8488 Valsts ArhitektūraTabula 1: Kultūrvēsturiskie objektiMālpils luterāņubaznīca


23 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.4. INFRASTRUKTŪRACEĻU INFRASTRUKTŪRANovada teritoriju šķērso divi valsts reģionālieautoceļi:• P3 Garkalne – Alauksts• P8 Inciems – Sigulda – ĶegumsNovada teritoriju šķērso sekojoši vietējievalsts autoceļi:• V59 Mālpils – Peļņi• V60 Mālpils – Zaube – Kliģene• V61 Mālpils – Vite• V62 Glāznieki - Vatrāne• V63 Vite - Viršukalns• V65 Pādes - Tūžas• V66 Sidgunda - Ropaži• V71 Bukas – Mālpils• V72 Mālpils – Slieķi• V73 Sidgunda - Vite - Kniediņi• V84 Inčukalns - KalējbūņasNovadā reģistrēto autoceļu kopējais garumsir 223,5 km, no kuriem 90,5 km ir vietējie valstsautoceļi. Pašvaldības ielu kopgarums ir 39,73km.Mālpils novada dome 2010.gada pārskatā irprognozējusi, ka, pašvaldības infrastruktūrasuzlabošanai un atjaunošanai ir nepieciešamiaptuveni 50 miljoni LVL, t.sk. ielām un ceļiemvairāk kā 30 milj. LVL.SABIEDRISKAIS TRANSPORTSMālpils novadā tiek nodrošinātiautotransporta pakalpojumi, savukārtdzelzceļa līnija Rīga – Ērgļi, ir slēgta jauvairākus gadus.Maršrutā Mālpils - Rīga - Mālpils autobusidarba dienās kursē vidēji 8 reizes, betbrīvdienās vidēji 7 reizes. Savukārt maršrutāMālpils – Sigulda autobusu intensitāte ir vidēji6 reizes dienā. Maršruts Sigulda – Mālpilscaur Allažiem kursē 5 reizes dienā, bet caurJūdažiem 4 reizes dienā. Autobuss Mālpils –Ogre kursē 1 reizi dienā.KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI,LABIEKĀRTOŠANAKomunālos pakalpojumus un teritorijaslabiekārtošanu novada teritorijā nodrošinaMālpils pašvaldības SIA „Norma K”.Uzņēmuma uzdevumi ir uzturēt siltumapgādi,ūdens padevi, kanalizācijas ūdeņu savākšanuun attīrīšanu, labiekārtošanu, kapupakalpojumus,elektrodienestapakalpojumus, pašvaldības ceļu uzturēšanuun māju apsaimniekošanu.Novada teritorijā pavisam reģistrētas 13 659dzīvojamās mājās, no kurām 560 ir 1 dzīvokļa,14 – 2 dzīvokļu, 85 – 3 un vairāku dzīvokļu.Mājokļu skaits 2009.gadā bijis 1468.SILTUMAPGĀDECentralizēto siltumapgādi visām Mālpilsdaudzdzīvokļu mājām Mālpilī nodrošinaMālpils katlu māja. Kopumā centralizētāssiltumapgādes pakalpojumus izmanto 1261iedzīvotāji, kā arī iestādes.ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJADzeramā ūdensapgādi nodrošina 51artēziskā aka, no kurām 3 atrodas Mālpilī un2 Sidgundā. Novadā funkcionē divasbioloģiskās attīrīšanas ietaises (Mālpilī unSidgundā).ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAPar sadzīves atkritumu savākšanu novadateritorijā atbild SIA BO “Ziemeļvidzemesatkritumu apsaimniekošanas organizācija” unSIA “L&T”.ENERGOAPGĀDE, TELEKOMUNIKĀCIJASMālpils novada teritorija nodrošināta arelektroapgādi,telekomunikācijustacionārajiem un mobilajiem sakariem undatu pārraidi.LABIEKĀRTOŠANAPapildus ikdienas teritorijas uzkopšanasdarbiem Mālpils centra teritorijā,daudzdzīvokļu māju masīvā, parka teritorijā13 Centrālās statistikas pārvalde. Dati par 2009.gadu


24 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.un Mālpils kapu teritorijā, tiek veikta ganpašvaldības ceļu apsekošana reizi mēnesī,greiderēti grants ceļi 1502,55 gājiena kmgarumā un pļautas ceļmalas 78km garumādivas reizes gadā, gan apkalpoti līgumi arprivātpersonām par sniega tīrīšanu ziemasperiodā, atjaunotas ceļazīmes un veikti citilabiekārtošanas darbi.MĀJOKĻI2009.gadā Mālpils novadā uzrādītas 659dzīvojamās mājas, no kurām 560 ir 1 dzīvokļa,14 ir 2 dzīvokļu,85 ir 3 un vairāk dzīvokļumājas.Kopējā dzīvojamo māju platība novadā ir156,6 tūks.m 2 , no kuriem 81,5 ir 1 dzīvokļa, 2,2ir 2 dzīvokļu, bet 72,9 ir 3 un vairāk dzīvokļu.Kopumā publiskās infrastruktūras stāvoklispašvaldībā ir samērā slikts un irnepieciešamas investīcijas vairāku projekturealizēšanai, īpašu uzmanību vēršot uzizglītības iestāžu un ceļu infrastruktūrasuzlabošanu.LIDLAUKSNovada teritorijā (pie Bukām, 12 km attālumāno Siguldas un 4 km no Mālpils) atrodasbijušais vietējas nozīmes lauksaimniecībaslidlauks. Tas ir LR nesertificēts lidlauks (EVMP).Skrejceļa augstums ir 93m virs jūras līmeņa,kas ir nedaudz augstāk par Latvijas vidējovirsas augstumu (87 m virs jūras līmeņa)Lidlauka skrejceļa garums ir aptuveni 400metru ar asfalta segumu 20 m platumā.Lidlauks paredzēts izmantošanai mazajāaviācijā un tā tālākai attīstībai unnepieciešamas apjomīga investīciju piesaiste.NOVĒRTĒJUMSKomunālos pakalpojumus novadā nodrošinapašvaldības uzņēmums SIA „Norma-K”.Siltumapgādes,ūdensapgādes,kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas unlabiekārtošanas pakalpojumi tiek nodrošinātiatbilstoši. Kopumā nepieciešams uzlabotinženiertehnisko infrastruktūru, jo daļa irnovecojusies. Īpaši būtiska ir nepieciešamībauzlabot ceļu infrastruktūru. Vairumamdaudzdzīvokļu mājām nav izveidotasapsaimniekošanas biedrības, līdz ar tonepieciešams uzlabot mājokļuapsaimniekošanu. Labi saglabājies ir lidlauks,kura attīstība veicinātu novada ekonomiskoizaugsmi; tam nepieciešama lielu investīcijupiesaiste.Iedzīvotāju aptaujas rezultāti: Iedzīvotāji irneapmierināti ar ielu/ceļu infrastruktūras, tāsuzturēšanas pieejamību un arī kvalitāti.Salīdzinoši vairāk ir tādu, kuri par nepieejamuun nekvalitatīvu uzskata arī gājēju ielu unveloceliņu, maršrutu infrastruktūru. Ieluapgaismojuma tiek vērtēts kā pieejams unkvalitatīvs, arī sabiedriskā transportapakalpojumi biežāk novērtēti kā pieejami unkvalitatīvi.Neapmierinošs vērtējums ir par namuapsaimniekošanas pakalpojumu pieejamībuun arī kvalitāti. Savukārt ūdensapgādes,atkritumu savākšanas/izvešanas, un internetapakalpojumi lielākoties novērtēti kā labipieejami un apmierinoša ir to kvalitāte.Iedzīvotāju domas dalās jautājuma parcentralizētās siltumapgādes pieejamību,biežāk šie pakalpojumi tiek novērtēti kānekvalitatīvs. Iedzīvotāji ir apmierināti arkanalizācijas pakalpojumu pieejamību, betneapmierināti ar to kvalitāti.Darba grupu rezultāti: Kopumā tehniskāinfrastruktūra vērtējama kā labi attīstīta (īpašiMālpils ciemā), tomēr būtiski jāuzlabo ēkuapsaimniekošana un sniegto pakalpojumukvalitāte, kas cieši saistīta ar nepieciešamībuuzlabot infrastruktūras tehnisko stāvokli.Nepieciešams izstrādāt attīstības plānusiltumapgādes pakalpojumiem, sakārtot unattīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu unuzlabot gan pašvaldības, gan privāto ēkuenergoefektivitāti. Kā vājā puse minētazemes īpašnieku neviennozīmīgā attieksmepret saviem īpašumiem, finanšu līdzekļutrūkums esošās infrastruktūras uzturēšanai unattīstībai, kā arī gāzes vada neesamība.


25 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.5. UZŅĒMĒJDARBĪBAUZŅĒMUMU SKAITSUzņēmumu reģistrā 14 uz 2011.gadu Mālpilsnovadā reģistrēti 412 subjekti. No tiemBiedrību un nodibinājumu reģistrā - 16biedrības, Komercreģistrā - 135 sabiedrībasar ierobežotu atbildību (SIA), 21 individuālaiskomersants (IK). Reliģisko organizāciju un toiestāžu reģistrā reģistrēta 1 jauna draudze un3 draudzes, Sabiedrisko organizāciju 4sabiedriskās organizācijas. Uzņēmumureģistra uzskaitē ir 26 individuālie uzņēmumiun 39 SIA, 12 kooperatīvās sabiedrības, 2akciju sabiedrības, 2 valsts uzņēmumi un 146zemnieku saimniecības.Reģistrēto uzņēmumu skaits Mālpils novadāabos reģistros (Komercreģistrs un Uzņēmumureģistrs) no 1995.-2011.gadam ir 205, savukārtlikvidēto uzņēmumu skaits – 93.Uzņēmuma „Mālpils Piensaimnieks”produkcija ir labi atpazīstama un pieprasītaLatvijas tirgū, kā arī guvusi atzinību dažādāspārtikas produktu izstādēs.UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES UNAPGROZĪJUMSPopulārākās novada uzņēmējdarbībasnozares pēc darbības veida irmazumtirdzniecība nespecializētajosveikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikaspreces, dzērienus vai tabaku (5 uzņēmumi),zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (4uzņēmumi), kravu pārvadājumi pa autoceļiem(4 uzņēmumi), citu mēbeļu ražošana (3uzņēmumi), automobiļu apkope un remonts (3uzņēmumi), reklāmas aģentūru darbība (3uzņēmumi), medniecība, medījumu ķeršanaun medījamo dzīvnieku pavairošana, ieskaitotar pakalpojumiem saistīto darbību (2uzņēmumi), citu preču mazumtirdzniecībastendos un tirgos (2 uzņēmumi) un zobārstuprakse (2 uzņēmumi).Kā pieci uzņēmumi ar lielāko apgrozījuminovadā ir SIA „EMU”, SIA „EMU SKULTE”, SIA„MĀLPILS PIENSAIMNIEKS”, SIA „HB TextilesLatvia” un IK „SB Transports”.Uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu2010.gadā bija sekojoši:• SIA „EMU” (2,76 reizes pret 2009.g.),• SIA „EMU SKULTE” (56% pret 2009.g.),• KS „Kabatiņas” (53% pret 2009.g.),• SIA „HB Textiles Latvia” (41% pret2009.g.),• SIA „EMU PRIM” (39% pret 2009.g.),• SIA „SIDGUNDA 2” (36% pret 2009.g.),• ZS „AGATNIEKI” (35% pret 2009.g.).Liels trieciens vietējai ekonomikai bijakokapstrādes uzņēmuma SIA "Laiko" rūpnīcasslēgšana 2009.gadā. Kopumā darbu zaudēja300 uzņēmuma darbinieki, no kuriem vairumsbija Mālpils novada iedzīvotāji.EKONOMISKĀ AKTIVITĀTEEkonomiski aktīvo 15 pašnodarbināto personuskaits novadā ir 68, individuālie komersanti ir13, bet komercsabiedrības – 13. Ekonomiskiaktīvas ir 46 zemnieku saimniecības, 10 fondi/nodibinājumi/ biedrības un 4 pašvaldībasbudžeta iestādes.Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskāsvienības Mālpils novadā pavisam ir 200, nokurām 184 ir mikro, 13 mazās, 2 vidējās un 1lielā.Populārākie ekonomiski aktīvā tirgus sektoravienību darbības veidi ir lauksaimniecība,mežsaimniecība un zivsaimniecība (75vienības), apstrādes rūpniecība (20),vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (33),augkopība un lopkopība, medniecība unsaistītas palīgdarbības (68).NODARBINĀTĪBA2011.gada 31. jūlijā reģistrēto bezdarbniekuskaits 16 Mālpils novadā bija 220 jeb 8,1%, nokuriem 124 (56%) ir sievietes un 96 (44%) ir15 Centrālā statistikas pārvalde. Dati par 2009.gadu14 Lursoft Statistika dati.16 Nodarbinātības Valsts aģentūra. Dati uz 2011.30.04.


26 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.vīrieši. Salīdzinot ar reģistrēto bezdarbalīmeni Rīgas reģionā (7 %), tas ir augstāks, betvidējo valstī (9,4%) – zemāks.78 (35%) no visiem bezdarbniekiem irilgstošie, 17 (8%) ir invalīdi - bezdarbnieki. 23(10%) ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem,savukārt 2 (1%) ir personas pēc bērnakopšanas atvaļinājuma. 21 (10%) persona irpirmspensijas vecuma sievietes, savukārt 11(5%) ir pirmspensijas vecuma vīrieši.Tabula 2: Bezdarba rādītājiRādītājs SkaitsKopējais bezdarbnieku skaits 220Sievietes 124Vīrieši 96Ilgstošie bezdarbnieki 78Invalīdi - bezdarbnieki 17Jaunieši vecumā no 15 – 24 gadiem 23Personas pēc atbrīvošanas noieslodzījuma1Personas pēc bērna kopšanasatvaļinājuma2Pirmspensijas vecuma sievietes 21Pirmspensijas vecuma vīrieši 1191 (41%) personas bezdarba ilgums ir līdz 6mēnešiem, 51 (23%) – no 6 līdz 12 mēnešiem,77 (35%) – no 1 līdz 3 gadiem, bet 1 – no 3gadiem un vairāk.175 (80%) no bezdarbnieku izglītība iegūtalatviešu valodā, 4 – ir valsts valodas augstākāpakāpe, savukārt 7 – valsts valodas vidējāpakāpē, 3 – zemākā pakāpe, bet 31 – navvalsts valodas atestācijas.Saskaņā ar statistiku 17 par aizņemtajāmdarbavietām Mālpils novadā 2010.gadāpavisam, bez privātā sektora komersantiemar nodarbināto skaitu =50 aizņemto darba vietuskaits kopā bija 52 (no tām 46 pamatdarbā arlaika uzskaiti).Strādājošo skaits pamatdarbā sabiedriskajāsektorā 2009.gadā bijis 33,8% no kopskaita,savukārt privātajā sektorā - 66,2%.29 (13%) no reģistrēto bezdarbnieku izglītībaslīmenis ir augstākā izglītība, 85 (39%) –profesionālā izglītība, 52 (24%) - vispārējā, 48(22%) – pamatizglītība, bet 4 (2%) – zemākapar pamatizglītību.39%24%22% 2%ProfesionālāAugstākā13%VispārējāPamatizglītībaZemākā parpamatizglītībuAttēls 11: Bezdarbnieku izglītības līmenisVIDĒJĀ DARBA SAMAKSA2010.gadā strādājošo mēneša vidējā brutodarba samaksa novadā pavisam, bez privātāsektora komersantiem ar nodarbināto skaitu


27 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Tabula 3: Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumuNosaukumsAprgrozījums pret PretDarbības nozare(mlj LVL) 2009. 2008.SIA "EMU" 6,535,055.00 2.76 reizes 70% Kokapstrāde un kokmateriāliSIA "EMU SKULTE" 5,557,496.00 56% 20% Kokapstrāde, kokmateriāliSIA "MĀLPILS 1,334,355.00 -19% -36% Piena produktu ražošanaPIENSAIMNIEKS"SIA "HB Textiles Latvia" 986,803.00 41% 84% Lietotu apģērbu tirdzniecībaIK "SB TRANSPORTS" 983,942.00 nav datu 28% Kravu pārvadājumiPSIA "NORMA K" 432,254.00 -6% -4% Komunālie pakalpojumiSIA"SIDGUNDA 2" 398,140.00 36% -33% Lauksaimniecība, putnkopībaSIA "EMU PRIM" 385,327.00 39% -37% Mežizstrādes tehnika unaprīkojumsSIA "Latiko" 306,562.00 -14% -34% Kokmateriālu vairumtirdzniecībaMālpils patērētāju biedrība 293,391.00 1% 23% MazumtirdzniecībaSIA "LAIKO" 205,689.00 -96% -96% Mēbeļu ražošanaSIA "Slavēkas-S" 173,378.00 11.42 nav datuMazumtirdzniecībareizesZS "AGATNIEKI" 173,264.00 35% -61% LauksaimniecībaKS "KABATIŅAS" 166,830.00 53% -22% MežizstrādeZS"KALNA KASTAŅI" 162,341.00 -5% -33% Pārtikas produktu tirdzniecībaSIA "UPK" 156,256.00 2.18 reizes -52% Celtniecības un remontu darbiZS "MĀLPILS MAIZE" 144,626.00 -40% -48% Maizes un miltu izstrādājumutirdzniecība, pārtika.ZS "PĒTES" 130,020.00 5% -57% Labiekārtošanas darbiZS "LAZDUKALNS" 129,336.00 -64% -71% LopkautuvesZS "BĒRZI" 122,137.00 99% 2.06 reizes LopkopībaSavukārt reģistrēto novietņu skaits arliellopiem ir 77, aitām – 10, kazām – 11,zirgiem – 11. Kopumā reģistrētas 379novietnes, no kurām 94 ir ar dzīvniekiem, 2 arcūkām, 3 ar mājputniem, 4 ar bišu saimēm.66%7%6%2%5%14%Lielākā daļa liellopu novietņu ir ar 1-5liellopiem (47 saimniecības), tam seko 12saimniecības ar 6-10 liellopiem, 5saimniecības ar 11-20 liellopiem, 2 - ar 51-100liellopiem, 3 - ar 101-300 liellopiem, savukārtviena saimniecība reģistrēta grupā ar vairākkā 500 liellopiem 18 .Novada lauksaimniekiem tiek sniegtaskonsultācijas par Eiropas Savienības līdzekļupiesaisti, kā arī saistībā ar dažādiemadministratīviem jautājumiem. Pašvaldībāpieejami arī vetārsta pakalpojumi.Liellopi Cūkas AitasKazas Zirgi Citi dzīvniekiAttēls 12: Reģistrēto dzīvnieku skaits61%16%6%9%4%3%1%1-5 liellopi 6-10 liellopi11-20 liellopi 21-50 liellopi51-100 liellopi 301 - 500 liellopi>500 liellopi18 Lauksaimniecības Datu centrs. Dati uz 2011.01.01.Attēls 13: Reģistrēto liellopu skaits


28 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.TŪRISMSViena no pašvaldības veiksmīgāmuzņēmējdarbības jomām ir tūrisms. Mālpilsnovada atpūtas, tūrisma un kultūras vietas unobjekti ir pieprasīti gan vietējo, gan ārvalstutūristu starpā.Novada viesiem tiek piedāvātas vairākasnaktsmītnes un relaksācijas vietas. Zināmākāun lielākā no tām ir dizaina viesnīca „Mālpilsmuiža”, kurā ir 17 numuriņi ar 34 gultasvietāmkopā. Novadā ir 2 viesu mājas: „Sprīdīši” (14gultasvietas) un „Tāles” (8 gultasvietas).Tūristiem pieejama arī brīvdienu māja„Upeskrasti”, Tāpat skolas brīvlaikosiespējams izīrēt Mālpils profesionālāsvidusskolas internātpamatskolas internātu(līdz 400 gultasvietām). Viesu nams „Aleks”piedāvā gan banketu zāli, pirts,makšķerēšanas iespējas un pavārapakalpojumus. Šeit iespējams nakšņot 5istabiņās.Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novadaapmeklētājiem tiek piedāvātas 4 relaksācijasvietas ar pirtīm: „Jaunaudriņi” Mālpilī,„Dzīles” Sidgundā, „Mazaudriņi” Vitē un„Mergupes”.Aktīvās atpūtas pakalpojumus sniedz SIA„Baltic Tatry Skydiver”, kas piedāvāekskursijas nelielā lidmašīnā virs Mālpilsnovada un Vidzemes, lēcienus ar izpletnitandēmā kopā ar instruktoru, nakšņošanuviesu namā, kā arī pirts un saunaspakalpojumus.Makšķerēšanas iespēja novada teritorijāiespējama Dzirnezērā, Audriņu dīķi, Sudasupes ūdenskrātuvē, Brūnu HES ūdenskrātuvē.Motokrosa cienītājiem iespējams izmantotmotokrosi pie „Kraukļiem”.Mālpils novada apskates objekti iekļautuvairākos tūrisma maršrutos pa Vidzemi unLatviju. Pateicoties īstenotajam projektam „Arvelo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” attīstīts1075km velomaršruts, kas savieno Vidzemi unDienvidigauniju. Maršruta posms vijas arīcauri Mālpils novadam.Par populārāko tūrisma objektu Mālpilsnovadā var uzskatīt Mālpils muižu, kas ir viensno skaistākajiem klasicisma arhitektūraspieminekļiem Vidzemē.NOVĒRTĒJUMSBūtisks novada ekonomisko izaugsmi negatīviietekmējošs faktors bija uzņēmuma SIA„LAIKO” slēgšana 2009.gadā, kuras rezultātadarbu zaudēja vairāki simti novadaiedzīvotāju. Tas atstājis ievērojamas sekasjoprojām uz šī brīža ekonomisko situāciju.Tomēr būtiska problēma ir kvalificētadarbaspēka trūkums, jo daļa iedzīvotājuizvēlas strādāt Rīgā vai Siguldā. Svarīgākāsuzņēmējdarbības jomas ir kokapstrāde unlauksaimniecība. Tūrisma potenciāls var tikuzskatīts par vidēju, jo novadā nav daudzievērojamu apskates objektu vai tūrismapakalpojumu, kā populārākais objekts irMālpils muiža.Iedzīvotāju aptaujas rezultāti: sadzīvespakalpojumu un mazumtirdzniecībaspakalpojumu pieejamība un kvalitātelielākoties novērtēta apmierinoši. Tāpatvairums iedzīvotāju uzskata, ka Mālpilsnovada attīstības virziens ir uzņēmējdarbība,par vienu no aktuālākajām problēmāmuzskatot darbavietu trūkumu.Darba grupu rezultāti: novadam raksturīgāvajā puse ir kvalificēta darbaspēka trūkums,kā arī dažādu sociālo grupu nevēlēšanāsstrādāt. Specifisks ir vietējais tirgus, kasvērtējams kā salīdzinoši mazs un ar zemupirktspēju. Pozitīvi novērtēts fakts, ka navšķēršļu uzņēmējdarbībai no pašvaldībaspārvaldības puses, tomēr vietējāsekonomikas attīstības bremzējoši faktori irnodokļu politika, ceļu tīkla nelietojums unpatriotisma trūkums. Kā iespējas attīstītuzņēmējdarbību un kopējo ekonomiskosituāciju minētas lidlauka attīstība, Mālpils kāguļam-rajona attīstība Rīgai, darbaspēkapārkvalifikācijas kursi un pozitīvākas valstsnodokļu politikas ieviešana attiecībā uztopošajiem un esošajiem uzņēmējiem.


29 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SVID ANALĪZESVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību tieknovērtētas novada stiprās un vājās puses, kāarī pastāvošās iespējas un gaidāmie draudi.Novada attīstības stratēģija un izvirzīto mērķusasniegšana tiek izstrādāta, balstoties uz šīmčetrām kritiskajā informācijas daļām.Stiprās puses ir novada īpašības, kas varpalīdzēt sasniegt noteiktos mērķus, vājāspuses – kavēt to sasniegšanu. Iespējas undraudi ir ārējie faktori, kas novada varpalīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto mērķusasniegšanu.SVID analīze ir sadalīta 7 daļās, raksturojotsekojošas jomas:1. Formālā izglītība;2. Mūžizglītība;3. Kultūra, sports un tūrisms;4. Veselības aprūpe un sociāliepakalpojumi;5. Tehniskā infrastruktūra, vide unteritorijas labiekārtošana;6. Pārvalde, komunikācija un sabiedriskādrošība;7. UzņēmējdarbībaSVID analīze ir izstrādāta Mālpils Attīstībasprogrammas 2012.-2018.gadam darba grupusanāksmēs, kurās piedalījušies novada nozarupārstāvji un viedokļu līderi.


30 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.FORMĀLĀ IZGLĪTĪBAFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS JOMAS SVID ANALĪZESTIPRĀS PUSES• Pieejama sporta, kultūras un izglītības jomas bāze• Daudzveidīgs izglītības piedāvājums visa vecumagrupām• Izglītības un izglītības programmas pieejamība• Plašs interešu izglītības programmu piedāvājums(gan pašvaldības, gan valsts finansēts)• Izglītības iestāžu dažādība un daudzums• Kvalificēti pedagogi• Novada ārējo sakaru/projektu vadīšana• Vecāku atbalsts (skola tiek remontēta arī parvecāku līdzekļiem)• Pedagogu profesionālā pieredze, darbošanās ārpusnovada• Dalība projektos Leodardo da Vinci, ERAF,Comenius, KPFI un citos• Droša vide izglītojamiem, pavadot nedēļu skolā• Labvēlīga, izglītojoša un attīstību veicinoša videtrūcīgo ģimeņu bērniem, bērniem bez vecākugādības un bērniem bāreņiem• Laba materiāltehniskā bāze un vide profesionālāsizglītības ieguveiIESPĒJAS• Modelis, kad naudas līdzekļi seko ne tikaiskolēnam, bet iedzīvotājam• Valsts dotācijas projektu īstenošanai, bezstarpniekiem un lielākas iespējas pašvaldībai tokontrolēt un ietekmēt• Iespēja apgūt ES fondu līdzekļus, nodrošinotiespējas skolēniem piedalīties ārvalstu projektos• Sadarbība ar citām izglītības iestādēm (piemēram,augstskolām)• Sadarbība starptautiskos projektos• Strādāt profesionāli, radoši, turpināt izglītoties,atbilstoši savai kvalifikācijai.• ES un citu fondu līdzekļu pieejamība dažādosprojektos• Brīvi realizēt savas idejas, izpausties radoši, paustsavu attieksmi medijos• Izmantot sporta centru izglītības pasākumu unaktivitāšu organizēšanai• Uzņemt vairāk audzēkņus Mālpils profesionālajāvidusskolā un Mālpils internātpamatskolā• Uzsākt neklātienes apmācību Mālpils Profesionālajāvidusskolā pēc 7.klases, 9.klases un 12.klasesVĀJĀS PUSES• Pedagogu trūkums• Demogrāfiskā situācija• Sliktas uzņēmumu attīstības iespējas novadā• Līdzekļu trūkums• Sporta programmas sarežģītība (būtu jāvienkāršo,vairāk nepieciešamas fiziskās aktivitātes normatīvuizpildes vietā)• Atsevišķu izglītības iestāžu nodrošinājums (IKT unciti)• Izglītības iestāžu uzturēšanas budžets• Skolu fiziskās un mācību vides nesakārtotība• Nav novada pašvaldības atbildīgā par izglītībasdarbu, nav koordinēta sadarbība starp izglītībasiespējām novadā• Darbavietu trūkums novadā• Maza sadarbība novada izglītības iestāžu starpā• Naudas trūkums un nepareizi noteiktas prioritātesizglītības iestāžu renovācijā un labiekārtošanā• Stipri atšķirīgs materiālais nodrošinājums (citiem irinteraktīvās tāfeles, citiem nav grāmatu)• Infrastruktūras novecošana, kas ietekmē mācībuprocesu• Ražošanas uzņēmumu trūkums ar konkurētspējīguatalgojumu• Zemais pedagogu atalgojums, kas navkonkurētspējīgs ar apkārtējiem novadiemDRAUDI• Finansējuma trūkums visās jomās, liels darbsjāiegulda to sabalansētībai• Ekonomiskā situācija valstī, kā rezultātā samazināsgan finanšu resursi, cilvēku resursi un skolēnuskaits• Atšķirīgais pedagogu darba atalgojums arpedagoģisko likmi dažādās Latvijas skolās• Ģimeņu aizbraukšana uz ārzemēm• Pedagogu atalgojuma samazināšanās• Biežā izglītības sistēmas maiņa (t.sk. ministrumaiņa)• Demogrāfiskā situācija valstī• Nepietiekamie līdzekļu jaunu izglītības programmuieviešanai• Neziņa par nākotni (piemēram, par 6-gadniekuapmācība)• Motivācijas trūkums (darbinieku darbanenovērtēšana – algu, prēmiju trūkums)• Pedagogu novecošana un jauno kadrunepietiekamība• Jauniešu aizbraukšana no Mālpils novada• Pedagogu zemais atalgojums un darba vietu maiņauz novadiem, kuros ir augstāks atalgojums.• Sašķelts pedagogu kā inteliģences vienotaispolitiskais spēks• Modelis „Nauda seko skolēnam” bieži nenodrošina..skolēnu vajadzības, bet gan skolas vajadzības


31 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.MŪŽIZGLĪTĪBAS JOMAS SVID ANALĪZEMŪŽIZGLĪTĪBASTIPRĀS PUSES• Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, Rīgas unSiguldas tuvums.• Attīstīta transporta infrastruktūra; regulārasatiksme ar Rīgu, Siguldu, Ogri, Aizkraukli.• Izglītības iestāžu infrastruktūras veidošanai unuzlabošanai pēdējā laikā izstrādāto unizstrādājamo projektu skaita pieaugums.• Labs bērnu rotaļu laukumu tīkls.• Ir izmantojamas visas formālās izglītības iespējas,sākot no pirmskolas izglītības līdz vidējai unprofesionālajai izglītībai,• Ir piedāvājumi iedzīvotāju tālākizglītībai un sevispilnveidošanai līdz vecumam• Darbojas informācijas centrs, ir nodrošinātainterneta pieejamība novada iedzīvotājiem, tiekizdota avīze „Mālpils Vēstis“.• Augsta formālās izglītības kvalitāte• Plaši attīstīta starptautiskā sadarbība• Labi attīstīta interešu izglītība mākslas un mūzikasjomā.• Nodibinātas vairākas biedrības, kas pamatā vaidaļēji piedāvā mūžizglītības pakalpojumus,• Mālpils novada iedzīvotāji, uzņēmēji un speciālistiir iesaistījušies Rīgas rajona lauku attīstībasbiedrībā• Augsts kultūras pieejamības līmenis – novadādarbojas dažādi pašdarbības kolektīvi, notiekteātra izrādes un koncerti. Mālpils kultūras centrubieži izmanto Rīgas reģiona pasākumiem.• Pašvaldības vadības pārstāvju tiešā iekļaušanāsmūžizglītības jautājumu risināšanā.• Pašvaldības vadības ieinteresētība izglītībasjautājumu risināšanā• Pašvaldības atbalsts un ieinteresētībacilvēkresursu saglabāšanā un attīstībā:• Augsts sociālās palīdzības un sociālās aprūpeslīmenis, salīdzinot ar citām pašvaldībām;• Izveidota pašvaldības aģentūra “Sociālāspalīdzības dienests“.• Pietiekami liela teritorija pašvaldības īpašumā, laiattīstītu infrastruktūru izglītības iestādēs.VĀJĀS PUSES• Nav valsts finansējuma neformālajā izglītībā,izņemot bezdarbnieku apmācību.• Motivācijas trūkums mācīties visās iedzīvotājuvecuma grupās.• Grūti iekļauties mācību procesā tiem, kuriem irzems izglītības līmenis un kuri pamatizglītībuieguvuši pirms 5 un vairāk gadiem.• Zems iedzīvotāju ienākumu līmenis, kas radaekonomisko un sociālo nedrošību.• Liels degradējušos cilvēku skaits, kuriemnepieciešama rehabilitācija.• Ir jaunieši, kuri nav ieguvuši izglītību, līdz ar tošiem jauniešiem ir zema konkurētspēja darba tirgū.• Neredz tālāku perspektīvu savu prasmjupielietojumam.• Nepietiekoši nodrošināta otrās iespējas izglītībamūža garumā.• Kapacitātes trūkums ES projektu izstrādei unrealizēšanai.• Zemās maksātspējas dēļ iedzīvotāju nespējaiesaistīties dažādās izglītības programmās, laiveicinātu savu personīgo un profesionālo attīstību.• Kvalificētu pedagogu trūkums atsevišķos mācībupriekšmetos.• Nepietiekami attīstīta profesionālās orientācijassistēma vidusskolā un pamatskolā.• Nav pastāvīgu un pietiekoši plašu telpu.• Izglītības un kultūras centri nav pieejami cilvēkiemar kustību traucējumiem.• Nenotiek pasākumi, lai motivētu jauniešus paliktdzīvot un strādāt Mālpilī.• Sadarbības trūkums starp dažādām institūcijāmmūžizglītības jomā.• Izglītības iestāžu darbinieku pārslogotībapamatdarbā.• Telpu trūkums mūžizglītības piedāvājumapaplašināšanai.• Nelabvēlīga iedzīvotāju vecuma struktūra, intensīvaiedzīvotāju novecošanās.• Darbspējas vecuma cilvēku aizplūdums uz pilsētāmun citām ES valstīm.• Kvalificēta darbaspēka trūkums.• Dzīvojamā fonda trūkums kvalificētu kadrupiesaistei.• Uzņēmēju nelielā aktivitāte cilvēkresursu attīstībā (mājokļu būvniecība, darbinieku apmācība, sociālāsgarantijas u.c.).• Jaunajiem speciālistiem nav iespējams parsamērīgām cenām iegādāties dzīvokļus.• Nepietiekams profilaktiskais darbs pusaudžu vidūsabiedriskās kārtības pārkāpumu un alkoholismaapkarošanā.• Zema darba samaksa izglītības un kultūras


32 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.MŪŽIZGLĪTĪBAIESPĒJAS• Iesaistīt Mālpils profesionālo vidusskolu pieaugušotālākizglītības nodrošināšanā.• Veicināt pieaugušo izglītības attīstību pašvaldībā, lainodrošinātu mācīšanos mūža garumā uniedzīvotāju profesionālo un personīgo pilnveidi.• Veicināt iedzīvotāju motivāciju mācīties un strādāt,paredzēt pozitīvās stimulēšanas veidus ģimeņustiprināšanai.• Radīt jaunas darbības formas iedzīvotāju radošāsiniciatīvas veicināšanai.• Attīstīt visa veida uzņēmējdarbību, radot jaunasdarba vietas.• Veicināt profesionālās izglītības pieejamību,pilnveidot programmu klāstu un aktivizēt darbatirgus izpēti.• Nodrošināt pašizglītības iespējas.• Metodiski sagatavot skolotājus, lai ikdienā sniegtuatbalstu skolēniem psiholoģisko un sociāloproblēmu risināšanai, savas nākotnes veidošanai unpozitīvas vērtību orientācijas veidošanai.• Izstrādāt un realizēt projektus mūžizglītībasattīstīšanai, Nacionālo un ES finansējumapiesaistīšanai, starptautiskās pieredzes apguvei unsadarbībai.• Pilnveidot sadarbību starp pašvaldību, izglītības unkultūras iestādēm un NVO cilvēkresursu attīstībasjautājumu risināšanā.• Kopā ar ārzemju partneriem veidot Mālpili parmūžizglītības centru ne tikai vietējā, bet arīstarptautiskā mērogā.• Izstrādāt un realizēt starptautiskus izglītībasprojektus ar ES fondu līdzfinansējumu.• Izveidot pieaugušo izglītotāju tīklu un datu bāziMālpils pagastā.darbiniekiem.• Ļoti slikts vairāku izglītības un kultūras iestāžu ēkuiekšējais un ārējais tehniskais stāvoklis.• Nepietiekami tiek risināts jautājumi, kas saistās aruguns un darba drošību mācību iestādēs.• Nepietiekams finansējums izglītības iestāžumateriāli tehniskās bāzes atjaunošanā un attīstībā.• Nepietiekošs valsts atbalsts pieaugušo izglītībai unprofesionālajai izglītībai, kā rezultātā navpietiekama tālākizglītības pieejamība visāmiedzīvotāju grupām.• Līdzekļu trūkums ES struktūrfondu projektiemnepieciešamā pašvaldības līdzfinansējumanodrošināšanā.• Autobusu satiksme nav organizēta cilvēkuinteresēs, tāpēc daudzi lauku iedzīvotāji, kuri dzīvovairākus kilometrus ārpus centra, netiek uznodarbībām.• Uzņēmumos pieņem strādniekus bez profesionālāsizglītības, pat ar pamatskolas izglītību.• Valsts atbalsta trūkums Mālpils izglītības iestāžuinfrastruktūras atjaunošanā vai attīstībāDRAUDI• Pārāk liels darba apjoms un nepietiekamsdarbinieku skaits mūžizglītības piedāvājumanodrošinājumam.• Sabiedrības vienaldzīga attieksme pret cilvēkiem arīpašām vajadzībām un viņu tuviniekiem.• Nepietiekams finansējums mūžizglītībai kopumā varapdraudēt stratēģijas īstenošanas ilgtspēju, kaspastiprinās nevienlīdzību mūžizglītības pieejamībāstarp laukiem un pilsētām, mazturīgiemiedzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.• Iedzīvotāju, sevišķi jauniešu aizplūšana uz citāmEiropas valstīm.• Vairāku iedzīvotāju grupu zems pašvērtējums,sociālā neaizsargātība un drošības sajūtas trūkums.• Zems atalgojums darbiniekiem, īpaši kultūras unizglītības jomā strādājošajiem.• Izglītības piedāvātāju motivācijas trūkumsiesaistīties regulārā, koordinētā sadarbībāmūžizglītības iespēju nodrošināšanā.• Valsts un pašvaldību nesaskaņota politika unsadarbības trūkums mūžizglītības attīstībā unplānošanā.• Negaidītas ES direktīvas, nelabvēlīgi valdībaslēmumi izglītības iestādēm, pašvaldības vadībasmaiņa, līdz ar to attieksmes un prioritāšu maiņa.• Nekoordinēta mūžizglītības politika valsts unpašvaldību līmenī, kā arī nepietiekoša sadarbībastarp iesaistītajām pusēm.• Zems dzīves līmenis cilvēkiem ar speciālajāmvajadzībām un viņu ģimenes locekļiem,• Pedagogu aiziešana strādāt citās profesijās zemāatalgojuma un dzīvokļu trūkuma dēļ.• Nelabvēlīgs demogrāfiskais stāvoklis,• darbinieku veselības stāvokļa pasliktināšanās


33 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.MŪŽIZGLĪTĪBA• Pilnveidot informācijas centra darbību (Mālpilspagasta mājas lapas pārstrāde, regulāraaktualizācija, t.sk. mūžizglītības vajadzībukontekstā, iespēja ar to iepazīties arī citu valstuiedzīvotājiem).• Veicināt visu vecuma grupu cilvēku iesaistīšanosjauno tehnoloģiju izmantošanā un apguvē, iesaistotcilvēkus ar īpašām vajadzībām.• Regulāri veikt mūžizglītības situācijas analīzi.• Informēt sabiedrību par izglītības iespējāmpašvaldībā (“Mālpils Vēstis”, mājas lapa, bukleti,brošūras u.c.)• Veicināt darba devēju dalību aktīvajosnodarbinātības un mūžizglītības pasākumos.• Veicināt sadarbību starp izglītības piedāvātājiem undarba devējiem, ieinteresēt uzņēmējus iesaistītiessavu darbinieku apmācībā.• Veicināt jauniešu-bezdarbnieku plašākuiesaistīšanos neformālās mūžizglītības aktivitātēs.• Vidējās izglītības iestādēm dibināt un attīstītkontaktus ar augstskolām, veicinot jauniešuprofesionālo orientāciju.• Sekmēt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.• No pārvaldības viedokļa:• Veikt pasākumus, lai pagasta mācību iestādesnodrošinātu ar kvalificētiem izglītības darbiniekiem.• Sadarbībā ar pašvaldību aktivizēt darbu mājokļuprogrammas izstrādē un realizācijā.• Uzlabot pašvaldības infrastruktūru:• Atbalstīt jauno uzņēmēju grupu veidošanu,paredzot piesaistīt līdzekļus ģimeņu biznesauzsākšanai.• Veicināt sadarbību mūžizglītības jomā ar citāmLatvijas pašvaldībām.• Daudz līdzekļu jāiegulda mācību iestāžu renovācijaiun izglītības infrastruktūras izveidei atbilstošimūsdienu prasībām.• Neizveidojot iedzīvotājiem pievilcīgu infrastruktūru(nerealizējot mājokļu programmu, neattīstotuzņēmējdarbību u.c.) turpināsies iedzīvotājuaizplūšana uz pilsētām un uz citām valstīm, tiksbremzēta pagasta attīstība.KULTŪRA, SPORTS UN TŪRISMA JOMAS SVID ANALĪZEKULTŪRA, SPORTS, TŪRISMSSTIPRĀS PUSES• Labie kadri kultūras kolektīvu un kultūras dzīvesvadīšanā• Daudz kolektīvu, uz kuriem balstās kultūras dzīve• Cilvēki ar dažādām prasmēm un talantiem• Kultūrvēsturiskais mantojums• Profesionālo mākslinieku dzimtu klātbūtne• Mākslas darbu izstāžu kvalitāte• Attīstīta kultūras infrastruktūra• Attīstīta sporta materiāltehniskā bāze, t.sk. jaunssporta komplekss• Kultūras kolektīvu skates norisinās Mālpils kultūrasnamā• Daudz iespēju kultūrā, sportā un izklaidē• Piemērotas plašas telpas gan kultūrā, gan sportāVĀJĀS PUSES• Finansējuma trūkums• Vāja materiāltehniskā bāze• Nepilnīga mājaslapa, nav interaktīva• Trūkst piedāvājums tūrisma jomā, savu resursuefektīva izmantošana• Brīvdabas estrādes pilnveidošanasnepieciešamība• Nepietiekams līdzfinansējums atsevišķiemprojektiem• Novecojusi mājas lapa,• Finanšu resursu ierobežotība tālākai attīstībai• Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu trūkums,kvalitāte• Kultūras, sporta un izklaides iespēju vienlīdzīgapieejamība visiem iedzīvotājiem (pakalpojumikoncertēti Mālpilī)• Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu trūkums


34 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.KULTŪRA, SPORTSIESPĒJAS• ES līdzekļu piesaiste projektu īstenošanā• Uzņēmējdarbības attīstīšana• Piesaistīt kadrus un personības• Izglītības iestāžu iesaistīšana vides objektusakopšanā• (Starptautiska) plenēra tradīcijas izvēršana• Sociālo tīklu apgūšanaDRAUDI• Demogrāfiskā situācija• Iedzīvotāju migrācija starp novadiem• Novada pievienošana Siguldai• Tūrisma un kultūras kā prioritātes trūkumsvalstiskā līmenī• Neatbilstoša valsts izglītības attīstības politika unsekošana citu Eiropas valstu modeļiem, kasvienlaicīgi var būt drauds, kas ietekmē Latvijasidentitāti un unikalitātiVESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU JOMAS SVID ANALĪZEVESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPESTIPRĀS PUSES• Ilgstoša pieredze sociālās aprūpes jomā• Izveidots patstāvīgs un lemtspējīgs sociālaisdienests• Ir iespējas brīvā laika pavadīšanai – kultūras centrs,sporta centrs• Izveidota biedrība un atbalsta grupas, kas ir resursssadarbības organizēšanā• Novadā ir aprūpes iestādes (internātskola, kurtrūcīgās ģimenes var sūtīt savus bērnus)• Daļēji sakārtota infrastruktūra sociālo pakalpojumusniegšanā• Sporta komplekss un infrastruktūra ap to• Sociālās aprūpes centrs un citi sociālie pakalpojumi,kas atrodas novadā• Veselīga dzīvesveida popularizēšana dažādāsgrupās: nūjošana, ārstnieciskā vingrošana, dažādasveselības veicināšanas grupas• Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev”un citas biedrības, kam piešķirts SLO statuss• Sociālā aprūpe vecajiem cilvēkiem (sociālāsaprūpes māja)• Sakārtota Mālpils novada sociālā infrastruktūra, laiveicinātu veselīgu dzīvesveidu un nodrošinātusociālo aprūpiIESPĒJAS• Sociālās attīstības projektu izstrāde izmantojot ESfondu līdzekļus• Dienas centra izveide• ERAF, ESF un citu projektu iespējas• Daudz darbavietu ar legālu nodarbinātību• Vajadzētu piesaistīt speciālistus, pulciņu vadītājus,dibināt interešu grupas, vairāk informēt un uzrunātgan bērnus, gan vecākus• Aktīvāk izmantot esošās iespējas – sportakomplekss• ES fondu līdzekļu piesaiste• Spēcīgu speciālistu piesaiste• Iespējas piesaistīt ES finansējumu un valstsatbalstu,• Izveidot specializētās pirmskolas izglītībasprogrammu,• Lielākam skaitam trūcīgo ģimeņu, bērniem bezVĀJĀS PUSES• Kvalificētu darbinieku trūkums• Ceļu infrastruktūra, kas kavē pakalpojumunodrošināšanu• Trūkst starp-institūciju sadarbība• Pielāgots transports• Sabiedriskā transporta trūkums• Par maz piedāvāta iespēja izmantot bērniem sportakompleksu• Dienas centra trūkums• Transporta trūkums• Finanšu trūkums• Darbaspēka trūkums• Darbavietu trūkums• Ģimenes ārstu zemā kapacitāte• Starp-institucionālās un starp-profesionālāssadarbības trūkums• Materiālo resursu trūkums• Resursu nepietiekamība, lai organizētu pasākumussociāli atstumtās grupas cilvēkiemDRAUDI• Iedzīvotāju emigrācija• „Aplokšņu” algas• Maza pašvaldība• Iedzīvotāju skaita samazinājums• Finansējuma trūkums• Ģimenes ārsta noslogojums• Ceļu stāvoklis• Kvalificēta Darbaspēka trūkums• Finansējuma trūkums• novada nelielais izmērs• iedzīvotāju izceļošana un novecošanās


35 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.vecāku gādības, bērniem, bāreņiem nodrošinātsociālo medicīnisko psiholoģisko atbalstu Mālpilsinternātpamatskolā• Veicināt Mālpils internātpamatskolas skolēnu tālākuintegrāciju vidusskolā un sniegt sociālo atbalstuTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS, VIDES UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS JOMAS SVIDANALĪZETEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN VIDESTIPRĀS PUSES• Attīstīta centra infrastruktūra (ielas, apkure,ūdensapgāde, ceļu infrastruktūra, atkritumuapsaimniekošana)• Zemes reformas veiksmīga pabeigšana• Stipro un lielo zemnieku attīstība un aizaugušoplatību samazināšanās• Mērķtiecīgs pašvaldības darbs attiecībā uz novadateritoriju sakārtošanu• Kultūras un sporta būvju attīstība (vēlēšanāsattīstīt)• Ģeogrāfiskais novietojums• Pieejami sabiedriskie pakalpojumi• Attīstīta infrastruktūru (var normāli atbraukt unaizbraukt)• Lauksaimniecība un lielsaimniecības• Kompakts, ērti sasniedzams centrs• Tiek apgūti Eiropas fondi (daļēji nomainītassiltumtrases)• Darba kolektīvs, speciālisti ar atbilstošu izglītībaslīmeni un iestrādnēm (SIA „Norma-K”)• Pieredze, strādājot ar šķeldu kā kurināmo• Ir neliela pieredze ar ES fondu apguvi• Viens no zemākajiem siltumtarifiem Latvijā• Ir daudz atsaucīgu iedzīvotāju, kas atbalsta idejasar saviem līdzekļiem, negaidot pašvaldībasfinansējumu• Daudz ieguldīts bērnu un jauniešu aktivitāšu uniespēju radīšanā• Ģeogrāfiskais novietojums netālu no Rīgas, starplielajām šosejām• Skolas, kultūras nama sasniedzamība• Ceļu tīkls• Rīgas tuvumsVĀJĀS PUSES• Iedzīvotāju skaita samazināšanās• Nepietiekami naudas līdzekļi, lai uzturētu esošoinfrastruktūru gan centrā, gan ārpus• Zemes īpašnieku neviennozīmīgā attieksme pretsaviem īpašumiem (finansiālo apstākļu unnegribēšanas dēļ, ārzemju īpašnieku zemjuneapsaimniekošana)• Ražošanas attīstības sašaurināšanās (ar kuru daļējisaistīts iedzīvotāju skaita samazinājums)• Daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošana (iekšējie tīkli,fasādes). Gan pašvaldības nespēja piedāvāt, ganiedzīvotāju kūtrums• Sabiedrisko pakalpojumu daudzveidība un kvalitāte(komunikācijas un sapratnes uzlabošana starpiedzīvotājiem un pakalpojumu nodrošinātājiem)• Demogrāfiskā situācija• Pašvaldības un to darbinieku impulsīva strādāšana(tiek uzsākti virkne pasākumu, kuros tiek ieguldītifinanšu līdzekļi, bet projekti netiek attīstīti unizmantoti, „izdarām un pametam”)• Cilvēku un pašvaldības iedzīvotāju ieinteresētībastrūkums kopējā novada attīstībā• Kvalitātes trūkums pakalpojumiem• Nav īpaši liela uzņēmējdarbība novadā• Infrastruktūras lielākās daļas sliktais tehniskaisstāvoklis• Nav pašvaldības dzīvojamā fonda• Infrastruktūras kvalitāte (siltumtrases unūdensapgādes infrastruktūras kvalitāte)• Izglītības iestādes (vidusskola un pamatskola)popularitātes samazināšanās• Siguldas tuvums (pievilina iedzīvotājus izmantot tursniegtos pakalpojumus)• Tarifu politika (politiskā ietekme)• Pilnīgi nolietojies siltumavots• Nav pilnībā izveidotas apsaimniekošanassabiedrības dzaudzdzīvokļu mājās• Nav izstrādāta attīstības plānasiltumpakalpojumiem, balstoties uz ekonomiskipamatotiem aprēķiniem• Siltuma zudumi (puse no siltumtrasēm navnomainītas)• Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana• Zemais atalgojums (viens no zemākajiematalgojumiem nozarē – valsts mākslīgs


36 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN VIDEIESPĒJAS• Uzņēmuma LAIKO pilnīgas darbības atjaunošana,kas attīsta ražošanu un liek attīstīt esošoinfrastruktūru• Ražošanas attīstība (nav pašvaldības funkcija, betvar stimulēt)• Investīciju piesaiste• Palielināt darba vietu skaitu, palielinot iedzīvotājuskaitu novadā• Tradicionālās, ekoloģiskās lauksaimniecībasattīstība• Nodrošināt teritoriju pieejamību ražošanasattīstībai, būvniecībai• Izmantot esošo saimniecību, lai pelnītu• Sakārtot dzīvojamo fondu• Sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu(nemaksātāju dzīvesvietas mainīšana – centradzīvokļa mainīšana un citu dzīvesvietu, atstājotsavu dzīvokli ar savu parādu pašvaldībai unpiedāvāt dzīvot citur lētākā vietā Mālpils novadā)• Karstā ūdens (pakalpojuma) atgūšana• Apsaimniekošanas sakārtošana• Esošā pakalpojuma klāsta uzlabošana (piem.saimniecības preču veikals, lai nav jādodas uzSiguldu)• Investoru piesaiste• Ceļu attīstībasamazinājums par 20%)• Nav karstais ūdens kā pakalpojums• Siltumavota jaudas trūkums, lai nodrošinātunepieciešamo• Iedzīvotāju necenšanās šķirot sadzīves atkritumus• Trūkstošā finansējuma dēļ pamesti 3 gadus atpakaļsakoptie īpašumi• Vecāku un bērnu kūtrums attiecībā un piedāvātoiespēju izmantošanu• Nolietojušās komunikācijas (gan ēkās, gan ārpus)• Iedzīvotāju zemā aktivitāte energoefektivitātesprogrammās un apsaimniekošanā• Visu novada resursu sliktā kvalitāte (ēkas, ceļutīkls, tehniskā inženierinrastruktūra u.c.)• Rīgas tuvums (Mālpils novads atrodas labvēlīgāzonā, kur nemaksā tik lielus maksājumus zemjuizmantošanā)• Nav atkritumu šķirošanas laukumu• Lielgabarīta atkritumu ekspluatācija• Cilvēku maksātspēja laukos• Cilvēku novecošanās laukos• Gāzes vada neesamība• Demogrāfiskā situācijaDRAUDI• Nodokļu politika, reģionālo reformu politiku• Demogrāfiskā situācija (kas var novest pie Mālpilsnovada pievienošanās Siguldas novadam)• Samazinātas valsts dotācijas pašvaldības ceļiem• Iedzīvotāju emigrācija• Finanšu pieejamība (gan pašvaldības resursi, ganiedzīvotāju)• Iedzīvotāju nespēja norēķināties par komunālajiempakalpojumiem (kam pamatā ir nodokļu politika,valdības politika, darba vietu trūkums)• Pie pašreizējā stāvokļa, nevar garantēt, kasiltumapgādes pakalpojums ir sasniedzams unjauda pietiekama• Komunikāciju atrašanās zem ceļiem• Ceļu fonda pasliktināšanās• Pievienošana Siguldas novadam• Elektrības kvalitāte laukos (strāvas spriegumamaiņa)• Pašvaldības ienākumu samazināšanās• Demogrāfiskā situācija


37 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.PĀRVALDES, KOMUNIKĀCIJAS UN SABIEDRISKĀS DROŠĪBAS JOMAS SVID ANALĪZEPĀRVALDE, KOMUNIKĀCIJA UN DROŠĪBASTIPRĀS PUSES• Bagātīgs vēsturiskais mantojums un pievilcīga videtūristiem• Daudz projektu objektu sakārtošanā• Pašvaldībā ir labs speciālistu klāsts• Drošība pietiekama• Laba iedzīvotāju informētība ar novada avīzi unmājas lapu• Pašvaldības atbalsts attīstības projektiem (t.sk.cilvēkresursu attīstībā),• Darbinieku kvalifikācija un svešvalodu zināšanas• Bezmaksas informatīvais izdevums Mālpils novadavēstis un mājas lapa• Ir iespēja saņemt konsultācijas novada domē nospeciālistiem• Mājaslapā ir saites uz citām mājāslapām arnoderīgu informāciju• Pašvaldības policija• Privātā apsardzes firma• Mālpils vēstis un mājaslapa• Laba sadarbība ar valsts policiju• Ļoti laba sadarbība ar apsardzes firmu Mustangs• Ir video novērošana• Viegli nodrošināma sabiedriskā drošība mazāiedzīvotāju skaita dēļIESPĒJAS• Projektu realizācija• Skolu iesaiste vides sakopšanā• Tūrisma informācijas centra vadītāja vietas izveide• ES līdzekļu racionāla izmantošana un sadalevalstiskā līmenī• Atjaunot televīzijas darbu• Mālpils vēstis, kas tiek izdota 2 reizes mēnesīs• Tiešās tikšanās ar darba kolektīviem (ganpašvaldības iestādes, gan uzņēmumi)• Avīzes interneta vietnes izveide• Interaktīva mājas lapa (TV vietā), videokonference• Stimulēt iedzīvotājus projektu rakstīšanā• Informācijas centra atjaunošanaVĀJĀS PUSES• Darbinieku trūkums• Finanšu līdzekļu trūkums• Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma nozareszemā prioritāte• Zemā vides izglītība un kultūra• Finansējuma trūkums ideju realizēšana• Informatīvā izdevuma iznākšana 1 reizi mēnesī (nevienmēr aktuālākā informācija)• Nav pietiekami daudz informācijas vidē (norādes)• Interaktīvā žurnālista trūkums• Policistu skaits• Pašvaldības policijas aprīkojums• Ugunsdzēšanas depo trūkums• Mājas lapas kvalitāte• Komunikācijas trūkums ar iedzīvotājiem• Būvvaldes darbs 1 reizi nedēļā (kas apgrūtinadarbu)• Projektu trūkums tehniskajā jomā• Jaunu tehnoloģiju trūkums drošības jomā• Izglītības iestāžu ietekme uz sabiedrisko drošībuDRAUDI• Finanšu līdzekļa trūkums• Birokrātiskā sloga palielināšanās• Iepirkumu politika• Cilvēku izceļošana• Pašvaldības attīstības stratēģijas maiņa• Sabiedriskā transporta plūsmas samazinājums• Autoceļu stāvoklis• Pēc administratīvās, daudz rajona funkcijas tiekuzliktas novadiem, kas palielina pašvaldībasatbildības un uzliktos uzdevumusUZŅĒMĒJDARBĪBAUZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMAS SVID ANALĪZESTIPRĀS PUSES• Būvniecības tirgū daudz mālpiliešu• Sabiedrisko pakalpojumu piedāvājums• Labi saglabājies lidlauks• Ceļu tīkls• Ģeogrāfiskais novietojums• Sakaru pakalpojumu nodrošinājums• Daudzveidīga zemes izmantošana• Ūdens resursiVĀJĀS PUSES• kvalificēta darbaspēka trūkums• iepirkumu sistēma, kas bremzē veiksmīgu unkvalitatīvu projektu izpildi• dažādu sociālo grupu nevēlēšanās strādāt• mazs tirgus (piemēram, nav pieprasījumasabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem)• vietējā tirgus specifika – ne vienmēr tiek pieprasītskvalitatīvākais, bet izdevīgākais


38 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.UZŅĒMĒJDARBĪBA• Sabiedrības salīdzinoši lēnā novecošanās izglītībasiestāžu dēļ• Rīgas tuvums• Derīgo izrakteņu resursi (kūdras un ģipšakmensatradnes)• Nav šķēršļu uzņēmējdarbībai no pašvaldības puses• Lauksaimnieku apmācības semināri un kursiIESPĒJAS• Lielāks darbaspēka potenciāls, ko var piesaistītMālpilī• Darbaspēka pārkvalifikācijas kursi• Valsts atvieglotie nodokļi jaunu uzņēmumu izveidē• Reālas iespējas attīstīt uzņēmējdarbību, ja cilvēks irpacietīgs, apņēmīgs un mērķtiecīgs• Sabiedriskās ēdināšanas sektora attīstība• Mālpils kā guļam-rajona attīstība Rīgai• Uzņēmēju ieinteresētība attīstīt lidlauku• neadvekāta nodokļu politika attiecībā uz lidlaukaattīstību un investīcijām• sabiedriskās domas pretestība atsevišķu objektuattīstībā• ceļu tīkla nolietojums• Elektroapgādes kvalitāte lauku teritorijās• Nav gāze• Informācijas trūkums uzņēmējiem• Pašvaldības līdzfinansējuma nepieciešamībaprojektu īstenošanā• Daudzu iedzīvotāju nodarbinātība Rīgā, kassamazina vēlmi iesaistīties vietējos pasākumos• Patriotisma trūkums• Uzņēmēju ieinteresētība attīstības plānošanāDRAUDI• Iepirkumu sistēmas• Profesionālās izglītības nepiemērotība valstiskālīmenī• Vietējā tirgus pirktspējas trūkums• Neelastīgs teritorijas plānojums• Sabiedrības (patērētāju) domāšana


39 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMSMālpils novada iedzīvotāju skaits pašlaik ir3990 un līdzīgi vispārējai tendencei Latvijā,tam ir raksturīga pakāpeniskasamazināšanās. Dzimstība ir zema, negatīvs irdabiskā pieauguma rādītājs, kā arīmigrācijas saldo. Demogrāfiskā situācijanovērtēta kā viens no lielākajiem draudiemun arī vājajām pusēm visās jomās.Novada pārvaldība ir labi strukturēta unfunkcionē veiksmīgi. Lai ari Mālpils novads irmazs, sniegtie pakalpojumu vērtējami kā labiun nodrošina iedzīvotājiem visunepieciešamo. Pieejamo pakalpojumu klāstsuzskatāms par plašu un attīstītu. Kāpopulārākie informācijas kanāli ir internetavietnē www.malpils.lv un ar novada avīzes„Mālpils vēstis”, nepieciešama būtuinformācijas centra izveide.Unikāla ir pašvaldības izglītības jomasstruktūra - tiek nodrošināti formālās,profesionālās un mūžizglītības pakalpojumivisām vecuma grupām. Kultūras nams irlielākais lauku pašvaldībās Latvijā, nozīmīgair sporta infrastruktūra, galvenokārt – sportakomplekss.Lielāko daļu pakalpojumu (izglītības, kultūras,sporta, sociālā aprūpes un pakalpojumu,sabiedriskās drošības u.c. jomās) iedzīvotājiuzskata par pieejamiem un arī to kvalitātivērtē apmierinoši. Tomēr nepieciešamiievērojami līdzekļi materiāltehniskās bāzesuzlabošanai un infrastruktūras attīstībai.Negatīvi tiek vērtēta veselības aprūpespakalpojumu pieejamība un kvalitāte.Novada ģeogrāfiskais novietojums uzskatāmskā labvēlīgs. Pozitīvi vērtējams fakts, kanovadam ir kūdras, ģipšakmens un smiltsresursi un 50% no novada teritorijas veidomeži. Vides kvalitāte vērtējama kā laba unkopumā novads ir sakopts.Tehniskā infrastruktūra novadā vērtējama kālabi attīstīta (īpaši Mālpils ciemā), tomērbūtiski jāuzlabo ēku apsaimniekošana unsniegto pakalpojumu kvalitāte, kas ciešisaistīta ar nepieciešamību uzlabotinfrastruktūras tehnisko stāvokli.Komunālos pakalpojumus novadā nodrošinapašvaldības uzņēmums SIA „Norma-K”.Iedzīvotāju domas dalās jautājumā parcentralizētās siltumapgādes pieejamību,biežāk šie pakalpojumi tiek novērtēti kānekvalitatīvi. Īpaši būtiska ir nepieciešamībauzlabot ceļu/ielu infrastruktūru, ar kuraskvalitāti neapmierināti ir iedzīvotāji.Vājā puse ir zemes īpašnieku neviennozīmīgāattieksme pret saviem īpašumiem, finanšulīdzekļu trūkums esošās infrastruktūrasuzturēšanai un attīstībai, kā arī gāzes vadaneesamība.Labi saglabājies ir lidlauks, kura attīstībaveicinātu novada ekonomisko izaugsmi; tamnepieciešama lielu investīciju piesaiste.Pašvaldības ekonomiku negatīvi ietekmējauzņēmuma SIA „LAIKO” slēgšanā 2009.gadā,ar ko arī daļēji saistīts pašreizējais bezdarbalīmenis, kas ir 8,1%. Nozīmīga ir arī kvalificētadarbaspēka trūkums, kas kavē pilnvērtīguuzņēmējdarbības attīstību.Vietējais tirgus ir salīdzinoši mazs un ar zemupirktspēju, tomēr pozitīvi vērtēts fakts, kauzņēmējdarbībai nav šķēršļu no pašvaldībaspārvaldības puses.Svarīgākās uzņēmējdarbības jomas irkokapstrāde, mežistrāde, lauksaimniecība,mazumtirdzniecība un pakalpojumusniegšana. Lielākie uzņēmumi ir SIA „EMU”,SIA „EMU SKULTE” un Mālpils piensaimnieks.Tūrisma potenciāls var tik uzskatīts par vidēju,jo novadā nav daudz ievērojamu apskatesobjektu vai tūrisma pakalpojumu, kāpopulārākais objekts ir Mālpils muiža.Vairums iedzīvotāju uzskata, ka Mālpilsnovada attīstības virziens ir uzņēmējdarbība,par vienu no aktuālākajām problēmāmuzskatot darbavietu trūkumu.Kā lielākie novada attīstības draudi ir kritiskādemogrāfiskās situācija, valsts nodokļupolitikas biežā maiņa un vispārējs finanšu uninvestīciju trūkums.


40 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Stratēģiskā daļa


41 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS POLITIKA LATVIJĀMālpils novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam izstrādāta, ievērojot telpiskāsattīstības plānošanas dokumentu hierarhijuLatvijā. Attīstības programma ir pakārtota unsaskaņota ar Rīgas plānošanas reģionaattīstības plānošanas dokumentiem. Ņemtivērā arī apkārt esošo novadu pašvaldību(Siguldas, Ropažu, Ogres un Amatas novada)telpiskās attīstības noteiktie virzieni. Attīstībasprogramma veidota uz attīstības plānošanasintegrētas pieejas, kas paredz koordinētutelpisko, tematisko un laika dimensiju,nodrošinot interešu saskaņotību starp visiempārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo,vietējo) un ieinteresētajām pusēm(iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajāmorganizācijās u.c.), izmantojot konkrētusinstrumentus, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķiun prioritātes.Ilgtermiņa konceptuālais dokuments:“Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”IlgtermiņaattīstībasplānošanasdokumentsNacionāla līmeņaattīstības plānošanasdokumentiLatvijasilgtspējīgasattīstības stratēģijalīdz 2030.g.Reģionāla līmeņaattīstības plānošanasdokumentiRīgas plānošanas reģionaattīstības stratēģija2000. – 2020.Rīgas plānošanas reģionateritorijas plānojums2005. – 2025.Vietēja līmeņaattīstības plānošanasdokumentiMālpils novadateritorijas plānojums2008. – 2020.gVidējatermiņaattīstībasplānošanasdokumentsLatvijasNacionālaisattīstības plāns2007. – 2013.Rīgas reģionaattīstības programma2005. – 2011.Mālpils novadaattīstības programma2008. – 2020.Allažu pagasta attīstībasNozaru politikasplānošanasdokumentiMālpils novadaAttīstības programma2012 .– 2018.ĪstermiņaattīstībasplānošanasdokumentsSavstarpējāsaskaņotībaInstitūciju darbībasstratēģijasBudžeta plānošanaNozaru plānošanasdokumentiIestādes rīcības plāni1 -3 gadi


42 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANAAttīstības programmas Stratēģiskā daļa ir viena no Attīstībasprogrammas sastāvdaļām. Tajā definēta novada attīstībasvīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un uzdevumi. Konkrēturīcību un investīciju plāns noteikto uzdevumu īstenošanaiiekļauts Rīcības plānā.Skaidri definējot misiju un vīziju tiek noteikti galveniepašvaldības darbības virzieni un vērtības. Ikvienas Latvijaspašvaldības galvenās funkcijas ir noteiktas likumā „Parpašvaldībām”, tādēļ arī par Mālpils novada, tāpat kā ikvienasLatvijas pašvaldības misiju var uzskatīt iedzīvotāju dzīveskvalitātes uzlabošanu.Pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņuvēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūcijustarpniecību nodrošina pašvaldības kompetencē esošo funkcijuun pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valstslikumdošanu un novada iedzīvotāju intereses.Pašvaldības galvenie uzdevumi ir organizēt iedzīvotājiemkomunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvāsteritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, gādāt pariedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālokultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.Pašvaldības nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arīveicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodrošinaiedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz palīdzību iedzīvotājiemdzīvokļa jautājumu risināšanā, sekmē uzņēmējdarbību, rūpējaspar bezdarba samazināšanu, gādā par sabiedrisko kārtību,nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, organizēsabiedriskā transporta pakalpojumus.Stratēģiskā programma veidota, ievērojot stratēģiskāsplānošanas pamatprincipu – definēt sasniedzamos rezultātusno augstāka un konkrētāku līmeni.Misija – precīzi izteikts pamatamērķis, kādēļ novads vispārpastāv.Vīzija - lakonisks ilgtermiņanākotnes redzējums, kasvienlaikus parāda novadaunikālās vērtības.Stratēģiskie mērķi - koncentrētspolitisku uzstādījumu kopumsvēlamajām situācijas pārmaiņāmnoteiktā laika periodā, kas irvērsts uz teritorijas attīstības vīzijassasniegšanu, un kas kalpo parpamatu prioritāšu noteikšanai unturpmāk veicamo darbībuidentificēšanai.Prioritārie virzieni – definētirezultāti konkrētās jomās, kasraksturo stratēģisko mērķu izpildi.Uzdevumi - izvirzīti mērķuīstenošanai, ņemot vērā integrētāspieejas dimensijas (telpiskā,tematiskā, laika) un nodrošinotsavstarpēji papildinoša unkompleksa atbalsta mehānismaizveidi.Rīcības - konkrētu pasākumukopums, kas ir noteikts izvirzītouzdevumu izpildeiRādītāji – indikatori, kas aprakstarezultātus, kuri raksturo uzdevumuizpildiNO AUGSTĀKA UZ NOTEIKTU LĪMENIMISIJA VĪZIJA STRATĒĢISKIE MĒRĶISVIDUZSVEROT STIPRĀSMAZINOT VĀJĀSun/vaiPUSES UNPUSES UN REAĢĒJOTIZMANTOJOT NOVADAUZ NOVADAIESPĒJASDRAUDIEMKO MĒS DARĀM? KĀ MĒSDARĀM?PRIORITĀTES UNVIRZIENIUZDEVUMIRĪCĪBASRĀDĪTĀJIREZULTĀTI


43 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Lai nodrošinātu novada misijas izpildi unteritorijas ilgtspējīgu attīstību, pašvaldībainepieciešama vīzija, kuras piepildīšanai tiekizvirzīti stratēģiskie mērķi un noteikti toprioritārie virzieni. Minēto mērķu sasniegšanaiir sastādīti uzdevumi ar konkrētām rīcībām.Uzdevumu izpilde tiek mērīta pēcrezultatīvajiem rādītājiem, kas ir galvenaisindikators tam, vai plānotie rezultāti konkrētālaika posmā tiek sasniegti.Stratēģiskie mērķi, prioritārie virzieni unuzdevumi atbild uz jautājumu: „Ko mēsdarām, lai sasniegtu izvirzīto vīziju?”, savukārtrīcības uz jautājumu: „Kā mēs darām, laisasniegtu izvirzīto vīziju?”.Rādītāji ir būtiski Attīstības programmaselementi, ar kuras palīdzību iespējams izmērītteritorijas attīstību, attīstības programmasīstenošanas rezultātus un tiešos iznākumus, kāarī novērtēt šo rezultātu radīto ietekmi ilgākālaika posmā.Mālpils novada Attīstības Programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskajā daļā izvirzīta vīzija,stratēģiskie mērķi, noteikti prioritārie virzieniun uzdevumi. Savukārt rīcības iekļautas Rīcībuplānā kā atsevišķā nodaļa.Par novada misiju tiek uzskatīta likuma „Parpašvaldībām” noteiktās pašvaldībasfunkcijas.Attīstības dokumentā noteikti 4 stratēģiskiemērķi, kas ietver galvenais pamats, uz kurapašvaldība vēlās balstīt savu tuvāko 7 gaduattīstību.Katram stratēģiskajam mērķim noteiktas 4ilgtermiņa prioritātes un 4 vidēja termiņaprioritātes, no kurām izriet rīcību virzieni, kasiezīmē svarīgākās pašvaldības jomas unfunkcijas. Kopumā noteikti 11 virzieni.Novada vīzija un stratēģiskie mērķi noteikti,ņemot vērā gan viedokļu līderu vērtējumu,gan aptaujāto iedzīvotāju vērtējumu unskatījumu par novada attīstību.1 VĪZIJA142 RĪCĪBAS(R)ILGTERMIŅĀ4 STRATĒĢISKIEMĒRĶI (SM)22 UZDEVUMI(U)VIDĒJĀ TERMIŅĀ4 ILGTERMIŅAPRIORITĀTES (IP)10 RĪCĪBUVIRZIENI (PV)4 VIDĒJA TERMIŅAPRIORITĀTES (VTP)


44 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.NOVADA VIEDOKĻU LĪDERU REDZĒJUMSJAUTĀJUMS: „AR KO MĀLPILS NOVADS VAR LEPOTIES?”• Mālpils ir sakārtota, var lepoties arcilvēkiem. Ļoti zinoši un labi skolas vadītājiun kultūras nams ir liels un ar jaukiemdarbiniekiem. Pateicoties 800 gadu jubilejaisakārtots centrs un muiža, pateicotiesprojektiem – ceļi. Labi apstākļi – tuvugalvaspilsētas. Sakārtots bērnudārzs,tehnikums. Ir nodrošināti pilnīgi visi apstākļi,lai gan jaunie un vecie labi dzīvotu.• Pietiekoši skaista, sakopta pašvaldība, kurvar justies labi.• Infrastruktūra – skolas, kultūras centrs unsporta komplekss.• Mālpils novadā ir daudz izglītības iespējas,tai skaitā neklātienes.• Tiek nodrošināta vispārējā un arīneklātienes un interešu izglītību labā līmenī.Skolēniem ir iespēja darboties dažādosprojektos• Skolas cenšas ievērot katra skolēnaattīstības iespējas un meklē, ko katram varvēl piedāvāt uz vieta.• Mālpilī ir daudz jauniešu, kuri pēc sportakompleksa uzcelšanas parādījušies aktīvāsporta jomā;• Cilvēki ar pilsonisko vērtību un piederību.• Novads ir mājas arī trūcīgajiem bērniem, arlielu mīlestību. Profesionālā skola – tiekīstenotas jauniešiem vajadzīgas untautsaimniecībā noderīgas programmas.• Jaunieši piedalās ārvalstu projektos un labirezultāti konkursos. Mālpils puiši ir stiprākiepuiši Vidzemes novadā.• Atbildīgi pedagogi un skolas, kuras rūpējaspar savu pedagogu izglītību. Mālpils irpedagogu izglītības kalve, jo no šejienespedagogi tālāk aiziet uz citām skolām, kļūstpar vadītājiem.• Mālpils novadā ir skaista daba, līdz šim irizdarīts, uzcelts daudz.• Lepojos ar deputātiem.• Latvijā nav daudz tādu mazo apdzīvotovietu, kurā viss ir – 2 sporta zāles, mūzikasskola, vairākas izglītības iestādes utt.• Plašas iespējas bērniem. Citur iespējams irpat vairāk, bet Mālpilī ir daudz unpietiekami.• Pirms 3 gadiem uz Mālpils 800 tika daudzsakopts.JAUTĀJUMS: „KĀDU JŪS VĒLĒTOS REDZĒT MĀLPILS NOVADU PĒC 10 GADIEM?”• Novads saglabāts kā centrs, kas apkalpo unpiedāvā visu nepieciešamo iedzīvotājiem.dienas centrs, kas atrisinātas sociālās brīvālaika pavadīšanas problēmas.Uzlabota būtu satiksmes infrastruktūra, • PII būtu dienas grupa, vairāk logopēdiskāspilnībā atjaunots kokapstrādes uzņēmums.• Mālpilī ir dabas resursi (purvi – apgūt kūdru,grants, meži), kurus būtu apgūti un piesaistītsdarbaspēks un mājās atgrieztos tiek, kasaizbraukuši.• Mālpils novads joprojām būtu saglabāts kāgrupas un specializētās grupas pirmskolās,lai tad ja bērnam ir kādas problēmas tie varmācīties Mālpilī un nav jābrauc uz Rīgu.Mālpils novadā tiek veikts psihosociālaisdarbs šādā kopienā.• Novadā būtu ražotnes, kas izmanto vietējosnovads. Būtu atgriezušies cilvēki un dabas resursus (grants, kūdra), kā arī tiekražošana. Infrastruktūra būtu sakārtota.• Noturēti cilvēki, kas šeit jau dzīvo unapdzīvots tas, kas jau ir – izglītības unkultūras iestādes• Pilnībā atjaunota uzņēmuma SIA „LAIKO” unsociālais slogs būtu mazāks. Atgriezušiesapgūti avoti.• Apstiprināti visi būvobjektu projekti un toizstrādē piedalās vairāki speciālisti.• Novadā esošās ēkas un infrastruktūra tiekapsaimniekota labāk un efektīvāk.• Lauku sētas ir attīstītas, vairāk siltumnīcasdarbaspējīgie – jaunās ģimenes, kas pie mājām – ir skolas, kurām ir vajadzīgaaizbraukušas projām. Atjaunotas diennaktsdežūras (ambulances) un lai būtu novadābioloģiskā produkcija. Pienotava ir modernaun attīstīta un nodrošina labu produkciju. Uz


45 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.ražotnēm plūst cilvēki, ir sakārtoti ceļi unmazā novada pašvaldība ir partnerisSiguldas novadam. Laba sociālā aprūpe,vairāk cilvēku.• Izglītības joma joprojām ir prioritāte.Novadā piedāvātā izglītība lauku apvidosnav pieejama plašā mērā un Mālpilsnovads ir līderis. Tas ir cents gan pieredzesapmaiņā un metodikā.• Kultūras nams ir atjaunots.• Nav līdzfinansējuma trūkuma un teritorija irsakopta.• Ir pietiekami daudz darba vietu, cilvēkinebrauc prom un pietiekams ir dzīvojamaisfonds.• Mālpils novads pastāv kā atsevišķs novads,vai kā Siguldas novada daļa, kas nebūtu tiklabi kā patstāvīgs novads. Prioritāte irkvalitāte, nevis kvantitāte un novads irkompakts.• Sakārtota ir kultūras vide, tiek piesaistītiprofesionāli mākslinieki. Kolektīvi tiekatbalstīti, atjaunota kolektīvumateriāltehniskā bāze. Attīstīts kultūras un arvēsturi saistīto pakalpojumu klāsts, tūrisms.Attīstīti amatnieki un daudz cilvēku, kas ar tonodarbojas un ir savs amatniecības centrs,kas vienlaicīgi piesaista tūristus uniepazīstina ar novada vērtībām.• Ir nodrošinātas norādes uz objektiem un citaveida tūrisma informācija, novadpētniecībasmuzeja pilnveide un attīstība.• Plašāk pieejami un viegli sasniedzamipakalpojumi ikvienam novada iedzīvotājiem• Spēcīgs lauku novads, vieta kur dzīvotjaunajām ģimenēm ar kvalitatīvuinfrastruktūru.• Māksla varētu būt viens no stiprajiemnovada punktiem. Šeit būtu augstas raudzesmākslinieku izstādes un iespējas satikt tosvietējiem iedzīvotājiem. Turpinātasmākslinieku plenēru tradīcijas. Saglabātamākslas aura. Turpināts pašvaldībasatbalsts mākslai.• Ir attīstīta ražošana un kultūras joma irspēcīga, izvirzās priekšplānā.• Ir attīstīta mūžizglītība un „nauda sekoiedzīvotājam”. Regulārs un stabils atbalsts,lai finanšu līdzekļu no ES fondiem nepaliekaugstāka līmeņa institūcijās, ber reāli nonāklīdz novadiem. Šos finanšu līdzekļuizlietošanu var organizēt pati pašvaldība.• Joprojām ir sava avīze, lai ir arī sava mājaslapa.• Mālpils novads ir plaukstošs un ir atjaunotavietējā televīzija.• Mālpils tautskolai ir savas telpas un skola.• Labas attīstības rādītājs – ceļu kvalitāte. Laipēc 10 gadiem ceļa kvalitāte uz Mālpili būtulaba, kas arī liecinātu par vispārēju novadalabklājības līmeņa celšanos.• Ir izveidoti jauni apskates objekti, kaspiesaista ceļotājus. Tiek izmantotas unattīstītas pašreizējās novada vērtības –tehnikums, sporta zāle, kā arī veiksmīgidarbojas kokapstrādes uzņēmums.Iedzīvotāji ir spējīgi pārorientēties unkvalificēties prasībām.


46 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.VĪZIJAMālpils novads - izglītības, kultūras un sporta centrs ar pilnvērtīgudzīves telpu un daudzveidīgiem pakalpojumiem un iespējāmIzglītības centrs – novads ir vieta, kur Mālpils un apkārtējonovadu iedzīvotāji var iegūt kvalitatīvu izglītību visa mūžagarumā. Šeit ir pieejami pirmskolas, pamata, vispārējās,profesionālās izglītības pakalpojumi un nodrošināta modernaizglītības iestāžu infrastruktūra. Ikviens iedzīvotājs šeit var rastdažādās interešu un mūžizglītības iespējas, pilnveidojot sevi unsavu zināšanu un prasmju klāstu Mālpils novadā. Iedzīvotājs, kasieguvis izglītību Mālpils novadā ir konkurētspējīgs darba tirgū,kā arī spējīgs veiksmīgi turpināt izglītoties augstāka līmeņamācību iestādēs ārpus novada robežām.Kultūras centrs – novadā darbojas vairāki kultūras kolektīvi.Novada kultūras namā, kas ir moderns un piemērots dažādiempasākumiem, norosinās regulāri kultūras pasākumi, kolektīvuskates, konkursi, izstādes. Šeit sev tīkamu brīvā laikapavadīšanas veidu var atrast ikviens.Sporta centrs – novads ir gan iecīnīts sporta treniņu unsacensību centrs gan reģionālā, gan arī nacionālā līmenī. Plašassporta un aktīvās atpūtas iespējas tiek piedāvātas Mālpilsnovada iedzīvotājam, kurš ir aktīvs, sportisks un ar labu veselību.Mālpilieši ir sportiska un sabiedriski aktīva sabiedrība.Pilnvērtīga dzīves telpa – novadā tiek nodrošināti visipilnvērtīgai dzīvei nepieciešamie priekšnosacījumi. Novads irsakopts un apkārtējā vide tīra. Attīstīta ir publiskās telpasinfrastruktūra, kas ir piemērota un pieejama gan ikdienas, ganatpūtas un brīvā laika pavadīšanai.Daudzveidīgi pakalpojumi– novadā pieejamo pakalpojumuklāsts ir daudzveidīgs un nodrošina visus svarīgākos un ikdienānepieciešamākos pakalpojumus ikvienam Mālpils novadaiedzīvotājam. Pakalpojumi ir kvalitatīvi un labi organizēti, kā arīaptver visu interešu un sociālo grupu vajadzības.Daudzveidīgas iespējas– novadā iedzīvotājiem un citieminteresentiem tiek piedāvātas plašas iespējas dažādās jomās. Irnodrošināti pietiekami daudz pieejamu resursu, kas ļauj šeitattīstīt gan uzņēmējdarbību, gan apgūt labu formālo un arīneformālo izglītību, šeit var labi pavadīt brīvo laiku, pilnveidotiesun dzīvot pilnvērtīgi.Izglītība - zināšanu un kultūrasizplatīšana; mācīšanas unaudzināšanas pasākumukopumsKultūra - materiālo un garīgovērtību kopums; Attīstības,pilnības pakāpe; garīgābagātība, inteliģence, sadzīvesiemaņasSports – fiziskas un garīgasnodarbības un spēles, kasstiprina organismu un palielinafizisko un garīgo izturībuCentrs– vieta, kurā kas irkoncentrēts; vadošā, noteicošāiestāde, orgānsDaudzveidīgs - tāds, kaspastāv, izpaužas daudzos,dažādos veidos; dažāds,atšķirīgsPakalpojumi – saimnieciskas,sadzīves ērtības (ko sagādākāda iestāde, uzņēmums u.tml.)Pilnvērtīgs - tāds, kas pilnīgi, nodažādiem viedokļiem atbilst, irpilnīgi piemērots noteiktāmlietošanas, izmantošanasprasībāmDzīve - cilvēka sabiedriskāsdarbības izpausmes formas;vide, apstākļi, kādos cilvēksTelpa - vieta, arī vides daļa,kurai (parasti) ir noteiktasrobežas un kurā kas atrodas,noris vai kurai ir kādas funkcijasIespēja - labvēlīgu apstākļu,nosacījumu kopums (kāīstenošanai, veikšanai).*No latviešu valodasskaidrojošās vārdnīcas


47 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Mālpils novada prioritāte ir novadaiedzīvotājs, kuram apkārt tiek veidotapievilcīga un pieejama dzīves telpa arnodrošinātiem pilnvērtīgiem un kvalitatīviempakalpojumiem, drošību, tehniskoinfrastruktūru, sakoptu un aizsargātu dabu,iespēju iesaistīties novada sabiedriskāsaktivitātēs un procesos, neierobežotāmmobilitātes un informācijas ieguves iespējām.Novads tiek mērķtiecīgi veidots kā izglītības,kultūras un sporta centrs. Tas veicina kopējolabklājības līmeņa celšanos novadā, jo šeit irpieejami kvalitatīvi pakalpojumi ne tikaipašiem iedzīvotājiem, bet sekmē novadaekonomisko attīstību un veiksmīgu pozīcijuapkārtējo novadu vidū.Līdz ar spēcīga minēto jomu centraveidošanos tuvākajā apkārtnē tiekpiedāvātas arvien jaunas darba vietas unuzņēmējdarbības iespējas Mālpilsiedzīvotājiem. Racionāli, efektīvi un ilgtspējīgitiek izmantoti novada teritorijas dabas resursi,attīstīta tautsaimniecība un kopumā novadsveidots par pilnvērtīgu dzīves telpu.Novads ir viegli sasniedzams gan noapkārtējiem novadiem un galvaspilsētas, kāarī tajā ir pārvietoties droši un viegli.Satiksmes infrastruktūra un inženiertehniskāinfrastruktūra ir moderna, ilgtspējīga unkvalitatīva. Šeit darba vietas tieknodrošinātas gan vietējiem, ganiedzīvotājiem no apkārtējiem novadiem.Tieši šādā dzīves telpā Mālpils novadaiedzīvotājs jūtas droši, ir motivēts iesaistītieskopīgā novada tālākā attīstībā, veidošanā unvietējās identitātes saglabāšanā. Jauniešivēlas atgriezties novadā pēc izglītībasiegūšanas un pilnvērtīgi izmantot un attīstītsavu potenciālu. Novada iedzīvotāju skaitstiek saglabāts esošajā līmenī vai patpakāpeniski pieaug. Novads ir piemērotavieta dzīvei ar ģimeni, kā arī pilnīgāmvecumdienām.STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMILai sasniegtu uzstādīto vīziju: „Mālpils novads– izglītības un sporta centrs ar pilnvērtīgudzīves telpu un daudzveidīgiempakalpojumiem” noteikti 4 stratēģiskie mērķijeb uzstādījumi, kuri balstīti uz 4pamatvērtībām: izglītību, dzīves telpu,pakalpojumiem un ekonomiku.Stratēģiskais mērķis SM1 ir pieejama unkvalitatīva izglītība visām vecuma grupām.SM1 tiecas uz Mālpils novadu kā izglītībascentru.Stratēģiskais mērķis SM2 ir sakārtota, drošaun pievilcīga dzīves vide. SM2 tiecas uzMālpils novadu kā pilnvērtīgu dzīves telpu.Stratēģiskais mērķis SM3 ir efektīva pārvaldeun ekonomisko attīstību veicinoša vide. SM3tiecas uz Mālpils novadu kā izglītības unsporta centru ar pilnvērtīgu dzīves telpu.Stratēģiskais mērķis SM4 ir daudzpusīgskvalitatīvu pakalpojumu klāsts. SM4 tiecas uzMālpils novadu kā izglītības un sporta centruar pilnvērtīgu dzīves telpu un daudzveidīgiempakalpojumiem.SM1 Pieejama unkvalitatīva izglītībavisām vecuma grupāmSM4 daudzpusīgskvalitatīvupakalpojumu klāstsMĀLPILS NOVADS -IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UNSPORTA CENTRS ARPILNVĒRTĪGU DZĪVES TELPUUN DAUDZVEIDĪGIEMPAKALPOJUMIEM UNIESPĒJĀMSM2 sakārtota, drošaun pievilcīga dzīvesvideSM3 efektīva pārvaldeun ekonomisko attīstībuveicinoša vide


48 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.PRIORITĀTES UN RĪCĪBU VIRZIENISTRATĒĢISKIEMĒRĶI SM1 Pieejamaun kvalitatīvaizglītība visāmvecumagrupāmSM2 sakārtota,droša unpievilcīgadzīves videSM3efektīvapārvalde unekonomiskoattīstībuveicinoša videSM4daudzpusīgskvalitatīvupakalpojumuklāstsILGTERMIŅAPRIORITĀTES(2030.GADS)IP1Konkurētspējīgaun pieprasītaizglītība LatvijāIP2Ilgtspējīga unpievilcīga dzīvestelpaIP3Attīstīta unkonkurētspējīgauzņēmējdarbībaIP4PilnvērtīgaidzīveinodrošinātiaugstaskvalitātespakalpojumiVIDĒJA TERMIŅAPRIORITĀTES(2018.GADS)VTP1Izglītots, zinošs unaktīvs iedzīvotājsVTP2Sakopta daba,moderna tehniskāinfrastruktūra unpievilcīga publiskātelpaVTP3Inovatīvi uzņēmējiun teicamapašvaldībaspārvaldībaVTP4Veselīgs,aizsargāts un ardaudzveidīgiempakalpojumiemnodrošinātsiedzīvotājsPrioritāte ir teritorijas attīstības vispārējāaktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzītapriekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstībasaktualitātēm. Ilgtermiņa prioritātes irprioritātes laika posmā līdz 2030.gadam unizvirza priekšplānā aktualitātes, kas saistītasar novada stratēģisko mērķu, kuri arīuzstādīta 2030.gadam, sasniegšanu.Īstermiņa prioritātes izvirza priekšplānānosacījumus uz kuriem tiekties līdz arAttīstības programmas beigu termiņu –2018.gadu.ILGTERMIŅA PRIORITĀTESAtbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ir noteiktas4 ilgtermiņa prioritātes: (1) Konkurētspējīga unpieprasīta izglītība Latvijā; (2) Ilgtspējīga unpievilcīga dzīves telpa; (3) Attīstīta unkonkurētspējīga uzņēmējdarbība un (4)Pilnvērtīgai dzīvei nodrošināti augstaskvalitātes pakalpojumi. Šīs prioritātesizvirzītas 2030.gadam.VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTESLīdzīgi izvirzītas ir arī īstermiņa prioritātes, kasattiecas uz 2018.gadu. Vidēja termiņaprioritātes tiek atvasinātas no ilgtermiņaprioritātēm. Atbilstoši stratēģiskajiemmērķiem, īstermiņa prioritātes ir sekojošas: (1)izglītots, zinošs un aktīvs iedzīvotājs; (2)Sakopta daba, moderna tehniskāinfrastruktūra un pievilcīga publiskā telpa; (3)Inovatīvi uzņēmēji un teicama pašvaldībaspārvaldība un (4) Veselīgs, aizsargāts un ardaudzveidīgiem pakalpojumiem nodrošinātsiedzīvotājs.Prioritātes ilgtermiņā un vidējā termiņāattiecas uz tām pašām attīstības sfērām,kurām balstīti stratēģiskie mērķi – (1) izglītība,(2) dzīves vide, (3) pakalpojumi un (4)pārvalde un uzņēmējdarbība. Ilgtermiņaprioritātes pilnībā iespējams sasniegtsalīdzoši ilgākā laika posmā un tās izpaužasdaudz plašākā mērogā un apjomā kā vidējatermiņa prioritātes.


49 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.VTP1 Izglītots, zinošs un aktīvs iedzīvotājs ir vidēja termiņa prioritāte.Mālpils novada iedzīvotājiem jau šobrīd tiek nodrošināta daudzveidīgaizglītība, tādēļ vidējā termiņā ir svarīgi saglabāt šo iespēju un attīstīt vēlvairāk, tādejādi nodrošinot to, ka Mālpils novada iedzīvotājs ir izglītots,zinošs un aktīvs. Ilgtermiņā prioritāte ir panākt to, ka Mālpilī iegūtāizglītība ir konkurētspējīga un pieprasīta visā Latvijā. Šīs prioritātesnodrošinātu SM1 sasniegšanu un līdz ar to Mālpils, kā izglītības centraveidošanos.VTP2 Sakopta daba, moderna tehniskā infrastruktūra un pievilcīgapubliskā telpa ir otra vidēja termiņa prioritāte. Mālpils novadapašreizējā tehniskā infrastruktūra ir salīdzinoši attīstīta un plaša (kultūrasnams, sporta komplekss, daudzās izglītības iestāžu ēkas utt.), tomērvidējā termiņa būtu nepieciešams dzīves telpu attīstīt vēl vairāk unmodernizēt, īpašu vērību pievēršot ceļu infrastruktūrai un ēkuapsaimniekošanai, kā arī to renovācijai. Tāpat, lai dzīves vidi veidotuvēl labāku, nepieciešams attīstīt publisko telpu un sakārtot novadu vēlvairāk. Ilgtermiņā tas veidotu arvien pievilcīgāku dzīves telpu.VP3 Inovatīvi uzņēmēji un teicama pašvaldības pārvaldība ir vēl vienavidēja termiņa prioritāte, kas ilgtermiņā tiecas uz attīstītu unkonkurētspējīgu uzņēmējdarbību daudz plašākā mērogā. Inovatīvsuzņēmējs ir tāds, kurš zina un māk īstenot jaunas zinātniskās, tehniskās,sociālās, kultūras vai jebkuras citas nozares izstrādnes un tehnoloģijastirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.Savukārt teicama pašvaldības pārvaldība ir viens no būtiskākajiemattīstību ietekmējošiem faktoriem, jo bez teicamas pārvaldības naviedomājama efektīva un ilgtspējīga resursu izmantošana un attīstība.Kopumā šīs prioritātes tiecas uz SM3, kas veicina novada kopējoekonomisko izaugsmi, līdz ar to arī visa novada kopējo labklājību.VTP4 Veselīgs, aizsargāts un ar daudzveidīgiem pakalpojumiemnodrošināts iedzīvotājs ir viena no 4 novada vidēja termiņa prioritātēm.Jau šobrīd novada iedzīvotājam tiek piedāvāti un ir plaši pieejamidažādi pakalpojumi, gan kultūras, sporta nozarēs, gan sociālāsaizsardzības un aprūpes, drošības un citās jomās. Lai veicinātu novadaizaugsmi un iedzīvotāju vēlmi šeit dzīvot patstāvīgi, pakalpojumusnepieciešams dažādot un pilnveidot vēl vairāk. Līdz ar to ilgtermiņāMālpils novads veidojas, ka vieta, kur ir nodrošināti visi pilnvērtīgaidzīvei nepieciešamie pakalpojumi augstā kvalitāte.RĪCĪBU VIRZIENILai vieglāk spētu noteikt veicamos uzdevumus un pasākumus visustratēģisko uzstādījumu sasniegšanai ir noteikti 11 rīcību virzieni. Rīcībasvirzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidējatermiņa prioritāšu sasniegšanai. Noteiktie virzieni ir sekojoši: Vispārējāun profesionālā izglītība, Mūžizglītība un interešu izglītība, Tehniskāinfrastruktūra un publiskā ārtelpa, Satiksmes infrastruktūra, Sabiedriskādrošība, Dabas resursi, pārvaldība, Uzņēmējdarbības vide,Starptautiskā un vietējā sadarbība, Kultūras, sporta un sabiedriskāsaktivitātes un Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi.MĀLPILS NOVADS- IZGLĪTĪBAS, KULTŪRASUN SPORTA CENTRS ARPILNVĒRTĪGU DZĪVES TELPUUN DAUDZVEIDĪGIEMPAKALPOJUMIEM UNIESPĒJĀMVTP1 Izglītots, zinošs unaktīvs iedzīvotājs•RV1 Vispārējā unprofesionālā izglītība•RV2 Mūžizglītība uninterešu izglītībaVTP2 Sakopta daba,moderna tehniskāinfrastruktūra unpievilcīga publiskā telpa•RV3 Tehniskāinfrastruktūra, ēkas unpubliskā ārtelpa•RV4 Satiksmesinfrastruktūra•RV5 Sabiedriskā drošība•RV6 Dabas resursi unkultūrvēsturiskaismantojumsVTP3 Inovatīvi uzņēmēji unteicama pašvaldībaspārvaldība•RV7 Pārvaldība unsadarbība•RV8 UzņēmējdarbībasvideVTP4 Veselīgs, aizsargātsun ar daudzveidīgiempakalpojumiemnodrošināts iedzīvotājs•RV9 Kultūras, sporta unsabiedriskās aktivitātes•RV10 Veselības aprūpeun sociālie pakalpojumi


50 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.UZDEVUMISM1PIEEJAMA UNKVALITATĪVAIZGLĪTĪBA VISĀMVECUMA GRUPĀMVTP1 IZGLĪTOTS,ZINOŠS UN AKTĪVSIEDZĪVOTĀJSRīcības virziensRV1 Vispārējā unprofesionālā izglītībaRV2 Mūžizglītība uninterešu izglītībaUzdevumiU1 Uzlabot izglītības iestāžu materiāltehnisko bāziU2 Veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu uniestāžu sadarbībuU3 Attīstīt interešu izglītības pieejamību un klāstuU4 Nodrošināt mūžizglītības pieejamībuU5 Paplašināt mūžizglītības piedāvājuma klāstuSM2 SAKĀRTOTA,DROŠA UNPIEVILCĪGA DZĪVESVIDEVTP2 SAKOPTADABA, MODERNATEHNISKĀINFRASTRUKTŪRAUN PIEVILCĪGAPUBLISKĀ TELPARīcības virziensRV3 Tehniskāinfrastruktūra, ēkas unpubliskā ārtelpaRV4 SatiksmesinfrastruktūraRV5 Sabiedriskā drošībaRV6 Dabas resursi unkultūrvēsturiskaismantojumsUzdevumiU6 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko infrastruktūruU7 Uzlabot publisko ārtelpu un teritorijaslabiekārtošanuU8 Attīstīt mājokļu fondu, namu apsaimniekošanu,publiskā un privātā sektora ēku energoefektivitātiU9 Attīstīt transporta infrastruktūru un satiksmesdrošībuU10 Uzlabot sabiedrisko drošībuU11 Nodrošināt vides resursu un kultūrvēsturiskāmantojuma aizsardzībuU12 Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīguizmantošanuSM3 EFEKTĪVAPĀRVALDE UNEKONOMISKOATTĪSTĪBUVEICINOŠA VIDEVTP3 INOVATĪVIUZŅĒMĒJI UNTEICAMAPAŠVALDĪBASPĀRVALDĪBARīcības virziensRV7 Pārvaldība unsadarbībaRV8 UzņēmējdarbībasvideUzdevumiU13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitātiU14 Attīstīt sabiedriskās attiecības un sabiedrībasiesaistiU15 Attīstīt sadarbību starptautiskā un vietējā mērogāU16 Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstībuU17 Veicināt uzņēmēju iesaistiSM4DAUDZPUSĪGSKVALITATĪVUPAKALPOJUMUKLĀSTSVTP4 VESELĪGS,AIZSARGĀTS UN ARDAUDZVEIDĪGIEMPAKALPOJUMIEMNODROŠINĀTSIEDZĪVOTĀJSRīcības virziensRV9 Kultūras, sporta unsabiedriskās aktivitātesRV10 Veselības un sociālāaprūpe un pakalpojumiUzdevumiU18 Attīstīt kultūras pakalpojumus un pilnveidotkultūras iestāžu infrastruktūruU19 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un infrastruktūruU20 Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas iestāžuinfrastruktūru un dažādot pakalpojumusU21 Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru unkvalitātiU22 Nodrošināt veselības aprūpi un popularizētveselīgu dzīvesveidu


51 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJAŅemot vērtā novada stiprās puses uniespējas, kā arī esošos resursus,pašvaldības ekonomisko specializācijuvar balstīt uz sekojošo nozaru attīstību:• Rīgas reģionā – izglītība, kultūra unsports (novads veidojas kāspēcīgs izglītības, kultūras unsporta centrs).• Latvijā – profesionālā izglītība,kokapstrāde un piensaimniecība(novads nacionālā līmenīatpazīstams un pieprasīts arMālpils profesionālās vidusskolaspiedāvātajiemizglītībaspakalpojumiem, vietējiemkokapstrādes un piensaimniecībasuzņēmumiem un to ražotajiemproduktiem).• Eiropā – kokapstrāde un mazāaviācija (novada uzņēmuminodarbojas ar kokapstrādespakalpojumu eksportu, kā attīstītsir un sertificēts ir Mālpils lidlauks,kas piemērots mazajai aviācijai).•Profesionālāizglītiba•Kokapstrāde•PiensaimniecībaRīgasreģionsLatvija•Izglītība•Kultūra•SportsEiropa•Kokapstrāde•Mazā aviācijaFUNKCIONĀLO SAIŠU STIPRINĀŠANAMālpils novada funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām tiek noteiktas, balstoties uz esošāssituācijas raksturojumu un analīzi. Izvērtējot Mālpils novada attīstības profilu, ņemtas vērā arīapkārtējo novadu attīstības tendences.• Amatas novads: dabas resursi, tūrisms• Ogres novads: darba tirgus, dabas resursi• Ropažu novads: darba tirgus, dabas resursi• Siguldas novads: darba tirgus, sadzīves pakalpojumi, medicīnas pakalpojumi, brīvais laiks,izglītība, kultūra, sports, tūrisms• Rīgas pilsēta: darba tirgus, sadzīves pakalpojumi, augstākā izglītība, medicīnas pakalpojumi,brīvais laiks, sabiedriskais transports


52 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBAMālpils novada Attīstības programmasizstrādē ņemti vērā hierarhiski augstāk stāvošoattīstības plānošanas dokumenti saskaņā arkuriem veidota programmas stratēģiskā daļa –noteikti stratēģiskie mērķi, prioritātes, prioritārievirzieni.ATBILSTĪBA LATVIJA 2030Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstībasstratēģija līdz 2030. gadam. Dokuments irLatvijas hierarhiski augstākais ilgtermiņaattīstības plānošanas dokuments, citu līmeņuplānošanas dokumenti t.sk. Mālpils novadaAttīstības programma 2012.-2018.gadam, irveidots saskaņā ar Latvija 2030 noteiktajiemvirzieniem un prioritātēm. Stratēģijaspamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgāvalstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids,radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība,sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kāātrspējas partneris.ATBILSTĪBA NAPNacionālais attīstības plāns (NAP) ir vidējatermiņa plānošanas dokuments laika posmamno 2007. Līdz 2013.gadam. Dokuments irLatvijas hierarhiski augstākais vidēja termiņaplānošanas dokuments. Tajā noteikts Latvijasattīstības modelis – „Cilvēks pirmajā vietā”.Valsts izaugsmes mērķis ir dzīves kvalitāte,savukārt NAP mērķis ir izglītība un zināšanastautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskaiizcilībai. Izaugsmes resurss – zināšanas.Saskaņā ar NAP dzīves kvalitāti raksturo:materiālā labklājība - stabils darbs un ienākumi,izglītības līmenis, veselības stāvoklis, mājokļakvalitāte, infrastruktūra, pievilcīga telpadarbam, dzīvei un atpūtai, vides kvalitāte,kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums,drošība.NAP prioritātes ir trīs:• Izglītots un radošs cilvēks,• Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība unelastība,• Zinātnes un pētniecības attīstība.Valsts izaugsmes priekšnosacījumi ir sekojoši:Izaugsme reģionos,• Iekļaujošs un noturošs darba tirgus,• Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā,• Droša pilsoniska un saliedētasabiedrība,• Moderna infrastruktūra un pakalpojumi,• Latvijas izaugsmes starptautiskādimensija,• Pieejams mājoklis un sakopta dzīvestelpa,• Laba pārvaldība kā ilgtspējīgsizaugsmes politikas nodrošinājums.Tabula 4: Atbilstība Latvija 2030„Latvija 2030” prioritāte Atbilstošie Mālpils novada Attīstības Programmas 2012.-2018. stratēģiskie uzstādījumi1. Kultūras telpas attīstība • Vīzija: Mālpils – kultūras centrs;• SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts (RV9 Kultūras,sporta un sabiedriskās aktivitātes)2. Ieguldījumi cilvēkkapitālā • SM1 Pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecuma grupām• SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts3. Paradigmas maiņa izglītībā • Vīzija: Mālpils – izglītības centrs;• SM1 Pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecuma grupām;4. Inovatīva un ekoefektiva ekonomika • SM3 Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstību veicinoša vide5. Daba kā nākotnes kapitāls • SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide (RV6 Dabas resursiun kultūrvēsturiskais mantojums)6. Telpiskās perspektīvas attīstība • SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide7. Inovatīva pārvalde un sabiedrības • SM3 Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstību veicinoša videlīdzdalība


53 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.ATBILSTĪBA RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONAATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAIRīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģija2000.-2020 iezīmē reģiona attīstības mērķus unuzdevumus, ko nevar veikt viena atsevišķapašvaldība, bet kam nepieciešamasavstarpēja vienošanās un kopējas rīcības.Stratēģija ir priekšnoteikums reģiona un visutajā ietilpstošo pašvaldību ilgtspējīgaiattīstībai. Dokuments aktualizēts 2008.gadā.Rīgas reģiona attīstības vispārējais mērķis irveicināt reģiona ekonomisko izaugsmi,konkurētspējas paaugstināšanos unintegrēšanos Baltijas jūras reģiona telpā unEiropā, iedzīvotāju labklājības stabilu unbūtisku pieaugumu un veselīgas un drošasvides saglabāšanu, radot priekšnosacījumusreģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.VIETĒJA LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIMālpils novads kā administratīvi teritoriālāvienība izveidota 2009.gadā, par pamatusaglabājot Mālpils pagasta administratīvovienību. Spēkā esošs ir Mālpils pagastateritorijas plānojums 2008.-2020.gadam, kā ariMālpils pagasta attīstības programma 2008.-2020.gadam, kura ņemta vērā izstrādājotMālpils novada Attīstības Programmu 2012.-2018.gadam. Šobrīd norisinās jauna teritorijasplānojuma izstrāde, kurš varētu stāties spēkāvienlaicīgi ar novada Attīstības Programmu.KAIMIŅU PAŠVALDĪBU PLĀNOŠANASDOKUMENTIMālpils novads robežojas ar Amatas, Ogres,Ropažu un Siguldas novadiem.Amatas novadam ir spēkā esošs teritorijasplānojums, kas apvienot novadā ietilpstošopagastu – Nītaures, Skujenes, Zaubes unAmatas novada (Drabešu un Amatas pagastu)atsevišķus teritorijas plānojumus. Šobrīdnorisinās darbs pie jauna novada teritorijasplānojuma izstrādes 2013.-2024.gadam, kā arīAttīstības programmas izstrādes 2013.-2019.gadam.Ogres novadam ir spēkā esošs teritorijasplānojums, kas apvieno novadā ietilpstošopagastu (Ogres novads, Krapes pagasts,Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts,Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts,Meņģeles pagasts, Suntažu pagasts, Taurupespagasts) atsevišķus teritorijas plānojumus. Tiekizstrādāts Ogres novada jaunais Teritorijasplānojuma 2012.-2024. gadam. Spēkā esoša irOgres novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam.Novada vīzija ir – novads kā cilvēka un dabasharmonija. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu Ogresnovada attīstību, izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi:(1) veicināt Ogres novada ekonomiskoizaugsmi un uzņēmumu konkurētspējaspaaugstināšanos; (2) attīstīt novadacilvēkresursu potenciālu un (3) nodrošināt vidisaudzējošu, augstu dzīves kvalitāti.Ropažu novadam ir spēkā esošs teritorijasplānojums 2006.-2018.gadam, kuram veiktigrozījumi 2009.gadā. Spēkā esoša ir attīstībasprogramma, kura izstrādāta 2004.gadā.Siguldas novadam ir spēkā esošs teritorijasplānojums 2008.-2020.gadam, kā arī izstrādātaun spēkā esoša Attīstības Programma 2011.-2017.gadam. Novada vīzija ir Latvijas dabaspērle ar teicamu dzīves kvalitāti, attīstītutūrismu, sportu, izglītību un kultūru. Kāstratēģiskie mērķi izvirzīti divi: (1) Dzīves telpaar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru unpakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskāstelpas un vides infrastruktūru; un (2) Ekonomiskoaktivitāti veicinoša vide un daudzveidīgasaimnieciskā darbība.Rīgas reģiona Attīstības stratēģijas mērķi1. Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un sociālāsaktivitātes pieaugums, paplašinot zināšanu ieguvesiespējas un nodrošinot visiem pieejamu un kvalitatīvuveselības aprūpi, sociālo aizsardzību un pakalpojumuAtbilstošie Mālpils novada Attīstībasprogrammas 2012.-2018. stratēģiskieuzstādījumi• SM1 Pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecumagrupām• SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts


54 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.2. Konkurētspējīga tautsaimniecība un labvēlīgauzņēmējdarbības vide, īpašu vērību veltot uzzināšanām un pētniecību balstīto modernotehnoloģiju un inovāciju attīstībai un reģiona kāstarptautiski atzīta pakalpojuma centra attīstība3. Efektīva sadarbība starp reģiona pašvaldībām, arpārējiem Latvijas reģioniem un valsts institūcijām,nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem Latvijaskopīgās attīstības un izaugsmes interesēs4. Attīstību rosinošas reģiona satiksmes, komunikāciju,informācijas, enerģijas un vides infrastruktūra5. Droša, ērta un videi draudzīga reģiona starptautiskāun vietējā sasniedzamība6. Vietējā un starptautiskā tūrisma attīstība balstoties uzdaudzveidīgās vides, savdabīgās kultūras unkultūrvēsturiskajām vērtībām• SM3 Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstībuveicinoša vide• SM3 Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstībuveicinoša vide• SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide• SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide (RV4Satiksmes infrastruktūra)• SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts(RV9 Kultūras, sporta un sabiedriskāsaktivitātesU19 Attīstīt tūrisma pakalpojumus uninfrastruktūru)• SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide7. Augstas kvalitātes veselīga dzīves vide, sekmējot• SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāstsilgtspējīgas, daudzcentru apdzīvojuma sistēmas(RV10 Veselības un sociālā aprūpe unattīstību, harmonijā ar dabas vidi un saskaņotāmpakalpojumiU22 Nodrošināt veselības aprūpi unpilsētu un lauku attiecībāmpopularizēt veselīgu dzīvesveidu)Tabula 5: Atbilstība reģiona attīstības stratēģijai


55 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Rīcības plāns


56 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Mālpils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gada ietvaros izstrādāts Rīcības plāns,kas ir viena no trīs galvenajām dokumentuveidojošajām daļām.Rīcības plāns sastādīts 7 gadiem secīgi visiemprogrammas Stratēģiskajā daļā noteiktajiemuzdevumiem un ietver:• Rīcības (aktivitātes vai projektus)atbilstoši Stratēģiskajā daļānoteiktajiem uzdevumiem,• Aprakstu par plānoto darbībasrezultātu,• Plānoto rīcības izpildes termiņu vaiperiodu,• Par rīcības īstenošanu atbildīgosizpildītājus;• Rīcības izpildei nepieciešamo finanšuresursu avotus.Rīcības ir konkrētu pasākumu kopums, kas irnoteikts izvirzīto uzdevumu izpildei.Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot pārejāsAttīstības programmas daļas, ieteicams veiktkatru gadu, pārskatot to statusu, iekļaujotjaunas rīcības un projektu idejas, kas atbilstStratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem.Rīcības plānā iekļautās rīcības ieteicamsaktualizēt, veicot ikgadējo Attīstībasprogrammas uzraudzības ziņojuma izstrādi.Mālpils novada Attīstības Programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānu sastāda 142konkrētas rīcības.


57 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SM1 PIEEJAMA UN KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA VISĀM VECUMA GRUPĀMNr.R 1.1R 1.2R 1.3R 1.4Rīcības (aktivitātes vai projekta)nosaukumsPlānotais darbības rezultātsIzpildestermiņš/periodsAtbildīgaisSM1 PIEEJAMA UN KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA VISĀM VECUMA GRUPĀM, VTP1 IZGLĪTOTS, ZINOŠS UN AKTĪVS IEDZĪVOTĀJSRV1 VISPĀRĒJĀ UN PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBAU1 Uzlabot izglītības iestāžu materiāltehnisko bāziMateriāltehniskās bāzes nodrošināšana Modernizēts informātikas kabinets Mālpils novadaun uzlabošana atbilstoši īstenojamāmizglītības programmāmMācību klašu nodrošināšana ar IKTtehnoloģijāmMPV laboratoriju un darbnīcu remontuveikšanaIzglītības iestāžu sporta tehniskāsbāzes uzlabošanaNodrošinātas jaunākās mācību grāmatasmodernizēts dabas zinību kabinetsModernizēts mājturības kabinetsMācību klases aprīkotas ar projektoriem/interaktīvām tāfelēm un citām mācībuprocesā nepieciešamām tehnoloģijāmModernizētas atslēdznieku, siltumapgādes,ventilācijas, metināšanas, interjera dizaina,ēdināšanas laboratorijas un darbnīcasRekonstruēts MPV stadions, tiesnešu ēka,tribīnes un sporta inventāra ēkaRekonstruēts Sidgundas pamatskolas sportalaukumsRekonstruēts PII „Māllēpīte” sporta laukumsdome,izglītībasiestādesFinanšuresursi/avotiPašvaldībasbudžets, valstsbudžetalīdzekļi, fondulīdzekļiR 1.5R 1.6R 1.7Ugunsdrošības un signalizācijassistēmas nodrošināšana atbilstošiprasībāmMācību kabinetu kapitālo remontuveikšana Sidgundas pamatskolā unMālpils vidusskolāKoplietošanas telpu kapitālo remontuveikšana izglītības iestādēs unNodrošinātas ugunsdrošības unsignalizācijas visās izglītības iestādēsRenovēti mācību priekšmetu kabinetiSidgundas pamatskolāRenovēti mācību priekšmetu kabineti MālpilsvidusskolāIzremontētas tualetes, garderobes, gaiteņiun kāpņu telpas


58 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.R 1.8aprīkojuma modernizēšanaIzglītības iestāžu ārējās videslabiekārtošanaIerīkots apgaismojumsIerīkota atpūtas zonuIerīkots auto un velo stāvlaukumsR 1.9 Lasītavas izveide SidgundaspamatskolāIerīkotas pieejamas lasītavas telpasSidgundas pamatskolāR 1.10 Rotaļu zonu izveide pie katras izglītībasiestādes atbilstoši vecumu grupāmPieejami un modernizēti rotaļu laukumi pievisām izglītības iestādēmR 1.11 Izglītības iestāžu nodrošināšana ar Iegādāti krēslimēbelēmR 1.12 Ūdens, siltumapgādes un kanalizācijassistēmu rekonstruēšana novadaRenovēta ūdens, siltumapgādes unkanalizācijas sistēmasizglītības iestādēsR 1.13 Sporta inventāra un koriģējošāsvingrošanas nodarbību inventāraNodrošināts atbilstošs sporta un koriģējošāsvingrošanas inventārsiegāde un nodrošināšanaR 1.14 Grīdas seguma maiņaVeikta grīdas seguma maiņa izglītībasiestādēsR 1.15 Piemērotas skaņu aparatūrunodrošināšana izglītības iestādēmNodrošināta skaņu aparatūra izglītībasiestādēsU2 Veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu un izglītības iestāžu sadarbībuR 1.16 Sadarbības veidošana starp novadaizglītības iestādēmRegulāri kopīgas izglītības iestāžu pārstāvjutikšanās un pieredzes apmaiņas pasākumiR 1.17 Izglītības iestāžu koordinatora piesaiste Koordinators, kas nodrošina izglītībasiestāžu savstarpēju sadarbībuR 1.18 Vienotu apmācības kursu organizēšanavisām izglītības iestādēmRegulāri izglītības darbinieku apmācībaskursi un semināriR 1.19 Pedagogu motivācijas sistēmas izveideun ieviešanaMotivēti un kvalificēti pedagogi visāsizglītības iestādēsR 1.20 Svešvalodas apguves nodrošināšanaPII agrīnā vecumāRV2 MŪŽIZGLĪTĪBA UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAU3 Attīstīt interešu izglītības pieejamību un klāstuPieejama svešvalodas apguve PIIaudzēkņiem


59 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.R 1.21 Materiāltehniskās bāzes uzlabošanasporta kompleksāR 1.22 Sporta kompleksa pieejamībasnodrošināšana brīvā laika pavadīšanaiR 1.23 Jaunu mūzikas instrumentunodrošināšana Mūzikas skolāR 1.24 Interešu izglītības materiāltehniskāsbāzes uzlabošanaR 1.25 Jauniešu iniciatīvu atbalstīšanaR 1.26 Izglītības piedāvājuma un to atbalstastruktūru tīkla optimizēšana atbilstošidemogrāfiskajai un ekonomiskajaisituācijaiNodrošināts moderns sporta inventārssporta kompleksāAktīvi popularizēts un plaši izmantots sportakompleksa piedāvājums;Iegādātas flautas un saksafoniNodrošināti tautas tērpi kolektīviemNodrošināti keramikas izejmateriāliAtbalstīti un īstenoti jauniešu iniciatīvasprojektiU4 Nodrošināt mūžizglītības pieejamībuRegulāri veiktas situācijas analīzesIeviestas jaunas, sabiedrībā pieprasītasneformālās izglītības programmas unpilnveidotas esošās iespējasR 1.27 Informācijas nodrošināšana unkonsultāciju organizēšana visiemiedzīvotājiem izglītības, profesijas unkarjeras izvēlēR 1.28 Priekšnosacījumu radīšana iespējāmnovadā mācīties mūža garumāR 1.29 Pilnu vai daļēju mācību izdevumusegšana iedzīvotājiem mūžizglītībasprogrammu apgūšanaiNodrošinātas karjeras un izglītības izvēlēskonsultācijasPieejama informācija un aktualitātes parmūžizglītības piedāvājumu novadā mājaslapā, „Mālpils vēstīs”, u.c.Regulāri tālākizglītības pasākumiIzstrādāta un ieviesta ģimenes izglītībasprogrammaApzināti un iesaistīti vakara vidusskolasapmācībās novada iedzīvotāji ar nepabeigtupamata un vidējo izglītībuIeviestas mērķa stipendijas mūžizglītībasveicināšanāU5 Paplašināt mūžizglītības piedāvājuma klāstuR 1.30 Vecāku skolas izveide Izveidota Vecāku skola


60 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.R 1.31 Formālās un neformālās izglītībaspiedāvājuma paplašināšana jebkurādzīves posmā un jomā, neatkarīgi noviņu vecuma, dzimuma, dzīves vietasun sociālā stāvokļaR 1.32 Pašvaldības atbalsta palielināšanamūžizglītības piedāvātājiemR 1.33 IKT infrastruktūras pakalpojumunodrošināšana un attīstībaIzstrādāta un realizēta rehabilitācijas unmotivācijas programma sociālās atstumtībasun darba tirgus riska grupāmUzlabotas pašmācības iespējasNodrošināti mācību līdzekļi un izglītībasinfrastruktūra, cilvēkresursiSemināri, lekcijas un kursi pieaugušoizglītības piedāvātājiemPieredzes apmaiņas braucieniIesaistīti visa vecuma grupu cilvēki jaunotehnoloģiju apguvē un izmantošanā


61 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SM2 SAKĀRTOTA, DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES VIDENr.R 2.1R 2.2R 2.3R 2.4R 2.5R 2.6R 2.7R 2.8R 2.9Rīcības (aktivitātes vai projektanosaukums)Plānotais darbības rezultātsIzpildestermiņš/periodsAtbildīgaisSM2 SAKĀRTOTA, DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE, VTP2 MODERNA TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PIEVILCĪGA PUBLISKĀ TELPARV3 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA, ĒKAS UN PUBLISKĀ ĀRTELPAU6 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko infrastruktūruSiltumavotu attīstības rīcības plāna Izstrādāts un ieviests novada siltumavotuizstrādērīcības plānsŪdenssaimniecības sakārtošana Veikta cauruļu nomaiņa MālpilīMālpils ciemāŪdenssaimniecības sakārtošana Izlabota ūdenssaimniecība Upmalu ciemāUpmalu ciemāKomunāluzņēmuma tehniskās bāzes Augsta komunālā uzņēmuma kapacitāte unuzlabošana un kapacitātesmodernizēta tehniskā bāzepalielināšanaKanalizācijas sistēmas un attīrīšanasiekārtu attīstība un sakārtošanaSidgundāBioloģisko attīrīšanas iekārturekonstruēšanaParku infrastruktūras atjaunošana unsakārtošana Mālpilī un SidgundāMālpils novada kapsētu teritorijusakārtošanaAtkritumu šķirošanas laukumu unpunktu izveideR 2.10 Lielgabarīta atkritumu savākšanasiespēju paplašināšanasR 2.11 Publisko peldvietu un atpūtas vietulabiekārtošanaModernizēta kanalizācijas un attīrīšanasiekārtu sistēma Sidgundas ciemāRekonstruētas bioloģiskās attīrīšanasiekārtasU7 Uzlabot publisko ārtelpu un teritorijas labiekārtošanuLabiekārtots parks MālpilīLabiekārtots parks SidgundāIzveidota atkritumu šķirošanas sistēmaMālpils kaposSakārotas Mālpils, Rūķīšu un Torņkalnakapu teritorijasIzveidots atkritumu šķirošanas laukumsIekārtots atkritumu šķirošanas punktsIzveidojot atkritumu šķirošanas laukumu,kurā būtu iespēja bez maksas novadaiedzīvotājiem šķirot visa veida atkritumusDrošas un labiekārtotas publiskās peldvietasFinanšuresursi/avoti


62 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Regulāras talkas atpūtas vietu sakopšanaiLabiekārtotas atpūtas vietasR 2.12 Gājēju ceļu un ietvju atjaunošana, Droši un rekonstruēti gājēju ceļi un ietvesjaunu izveideR 2.13 Mālpils estrādes infrastruktūras Moderna, pieejama un labiekārtota MālpilsatjaunošanaestrādeR 2.14 Vides pieejamības nodrošināšana Pieejamas sabiedriskās vietasiedzīvotājiem ar funkcionāliem unmobilitātes traucējumiemR 2.15 Daudzdzīvokļu māju pagalmuSakopti daudzdzīvokļu māju pagalmisakārtošanas veicināšanaKonkurss par skaistāko un sakoptāko mājupagalmiemR 2.16 Privāto teritoriju un īpašumuSakoptas privātās teritorijassakārtošanas veicināšanaU8 Attīstīt mājokļu fondu, namu apsaimniekošanu, privātā un publiskā ēku energoefektivitātiR 2.17 Esošo mājokļu apsaimniekošanas Izveidotas apsaimniekošanas biedrības visāsveicināšanadaudzdzīvokļu mājāsR 2.18 Energoefektivitātes projektu izstrādesveicināšana un attīstībaUzlabota namu apsaimniekošana Sidgundāun UpmalāsPiesaistīti privātie apsaimniekotājiRealizēti daudzdzīvokļu māju siltināšanasprojektiRealizēt pašvaldības objektu siltināšanasprojektusR 2.19 Dzīvojamā fonda uzlabošana Izveidots jauns dzīvojamais fondsR 2.20 Valsts autoceļu rekonstrukcijasveicināšana un interešu pārstāvēšanavalstiskā līmenīIzveidots dienesta dzīvokļu fondsRV4 SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAU9 Attīstīt transporta infrastruktūru un satiksmes drošībuRekonstruēts autoceļš no Sidgundaspamatskolas līdz Sidgundas centram argājēju un velo celiņa izbūvu (P8 Inciems –Sigulda – Ķegums posms)Rekonstruēti autoceļi P3 Garkalne –Alauksts un P8 Inciems – Sigulda – Ķegums


63 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.R 2.21 Pašvaldības ielas Jaunā – Krasta iela,Mālpils ciemā rekonstrukcija, autostāvlaukuma izbūve pie PIIR 2.22 Cietā seguma atjaunošana unsatiksmes drošības nodrošināšanaParka ielā, Mālpils ciemāR 2.23 Pašvaldības ceļu un valsts autoceļunodalījuma joslu atbrīvošana nokokiem un krūmiemR 2.24 Ielu asfalta seguma atjaunošanaSidgundas ciemāR 2.25 Sabiedriskā transporta pakalpojumupieejamības uzlabošana Mālpils novadalauku teritorijā un reisu laikuefektivizēšanaR 2.26 Nepārtrauktu pašvaldības policijasiecirkņa darba laiku nodrošināšanaR 2.27 Pašvaldības policijas materiāltehniskāsbāzes uzlabošanaAutoceļu Mālpils – Peļņi km1,1 un Mālpils –Vite km 0,0 krustojuma un virszemes ūdensatvades sistēmas rekonstrukcijaGājēju/ velo ceļini izbūve Strēlnieku ielā līdzMālpils kapiem un Mergupes ielā izbūve unrekonstrukcijaRekonstruēti vietējie valsts autoceļi Mālpils– Vite, Pādes – Tūžas, Mālpils – Peļņi, Bukas– Mālpils, Sidgunda – Ropaži, Sidgunda-Vite- Kniediņi, Mālpils –Zaube, Mālpils -SlieķiRekonstruēta Jauna – Krasta iela Mālpilsciemā, auto stāvlaukuma izbūve pie PIIRekonstruēta Parka iela, Mālpils ciemāBraukšanai droši autoceļiRekonstruēts ielu tīkls Sidgundas ciemāPieejami un nodrošināti kvalitatīvasabiedriskā transporta pakalpojumiRV5 SABIEDRISKĀ DROŠĪBAU10 Uzlabot sabiedrisko drošībuPašvaldības policijas iecirknis darbojas visudiennakti katru dienuModerns aprīkojums pašvaldības policijaiIzveidota atskurbtuves vietaIzveidots Īslaicīgās aizturēšanas izolators(IĀI)Izveidots ugunsdzēsības depoR 2.28 Ugunsdzēsības depo izveidesveicināšanaR 2.29 Dzīvnieku patversmes izveide Izveidota dzīvnieku patversmeR 2.30 Drifta un dragreisa trases izveides Izveidotas automašīnu sacensību trases


64 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.veicināšanaR 2.31 Videonovērošanas sistēmasuzlabošanaR 2.32 Peldētavas ar glābšanas dienestuizveideR 2.33 Ielu apgaismojuma uzlabošanaR 2.34 Vecāku patruļas izveideIerīkotas jaunas videokameras unmodernizētas esošāsModernizēta līdzšinējā videonovērošanassistēmaIzveidots glābšanas dienests, kas darbojasvasaras sezonālabiekārtota peldvietaPilnveidots apdzīvoto vietu ielu unsabiedrisko vietu apgaismojumsIzveidota vecāku patruļa, kas darbojas pēcnepieciešamībasR 2.35 Saistoši noteikumu izstrādāšana Izstrādāti saistošie noteikumiRV6 DABAS UN KULTŪRVĒSTURES RESURSIU11Nodrošināt vides aizsardzību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanuR 2.36 Mazo HES darbības uzraudzībasveikšanaR 2.37 Vides izglītības un informatīvupasākumu organizēšanaR 2.38 Kultūrvēsturiskā mantojumasaglabāšanaR 2.39 Zivju resursu ikgadēja atjaunošanaR 2.40 Derīgo izrakteņu racionālaizmantošanaR 2.41 Atjaunojamo energoresursu projektuattīstība un realizācijaSabiedrības apziņas līmeņapaaugstināšanās par vides aizsardzībuSabiedrības iesaistīšanās brīvprātīgo darbāSaglabāts kultūrvēsturiskais novadamantojumsU12Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu


65 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SM3 EFEKTĪVA PĀRVALDE UN EKONOMISKO ATTĪSTĪBU VEICINOŠA VIDENr.R.3.1R.3.2R.3.3R.3.4R.3.5R.3.6R.3.7R.3.8Rīcības (aktivitātes vai projektaPlānotais darbības rezultāts Izpildes termiņš/periods Atbildīgais Finanšunosaukums)resursi/avotiSM3 EFEKTĪVA PĀRVALDE UN EKONOMISKO ATTĪSTĪBU VEICINOŠA VIDE , VTP3 INOVATĪVI UZŅĒMĒJI UN TEICAMA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBARV7 PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBAU13Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitātiPašvaldību darbinieku prasmju unkompetences paaugstināšanaProjektu sagatavošana finansējumapiesaistei, projektu īstenošanaRegulāru pašvaldības darbinieku unvadības sanāksmju organizēšanaIzglītības iestāžu vadošo darbinieku unatbildīgās komitejas tikšanosorganizēšanaPašvaldības atbalsta palielināšanamūžizglītības piedāvātājiemDarbinieku stimulēšana un darbaefektivitātes vērtēšana un motivācijasprogrammas izveide un ieviešanaPašvaldības uzņēmuma (PSIA „Norma-K”) efektivitātes paaugstināšana unatbildības deleģēšanas pilnveidošanaPašvaldības speciālistu pieejamībaspaaugstināšanaKatru pirmdienu plkst. 10.00 darbiniekusanāksmes pie novada domesizpilddirektoraKursi un semināri pieaugušo izglītībaspiedāvātājiemPieredzes apmaiņas braucieniBibliotēku, muzeju, kultūras, sporta,medicīnas un sociālās aprūpes iestāžu,nodibinājumu, biedrību un citu institūcijudalība neformālās izglītības piedāvāšanādzīves vietāsJurista štata vietas pilnas slodzes darbībaBūvvaldes vadītāja pilnas slodzes darbībaU14 Attīstīt sabiedriskās attiecības un sabiedrības iesaisti


66 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.R.3.9Mājas lapas saturiskā un vizuālāuzlabošanaMālpils mājaslapā ieviesta interaktīva vietneVizuāli un saturiski pievilcīga mājas lapaR.3.10 Vietējā laikraksta „Mālpils vēstis” Regulāri izdots bezmaksas vietējaisizdošanalaikrakstsR.3.11 Mālpils TV atjaunošana (pieejamībasnodrošināšana Mālpils iedzīvotājiemvisā novada teritorijā)R.3.12 Regulāru deputātu un iestāžu vadītājutikšanos ar iedzīvotājiem organizēšanaR.3.13 Modernu informācijas stendu izveide LED ekrāni/tablo publiskās vietāsR.3.14 Sociālo tīklu un jaunāko tehnoloģijuizmantošana iedzīvotāju informēšanāpar novada aktualitātēmR.3.15 Jauniešu iniciatīvu veicināšana uniesaiste novada attīstībāJauniešu organizācijas iesaistītas novadaaktualitāšu popularizēšanā un iedzīvotājuinformēšanāR.3.16 Brīvprātīgā darba veicināšanaR.3.17 Regulāra novada svētku rīkošana Mālpils novada svētkiU15 Attīstīt sadarbību starptautiskā un vietējā līmenīR.3.18 Sadarbības ar citām pašvaldībām Pieredzes apmaiņas braucieniuzlabošanaReģionālo kultūras, sporta un izglītībaspasākumu uzņemšana un dalībaR.3.19 NVO sektora attīstības veicināšana Atbalsts esošajām NVOJaunas aktīvas NVOR.3.20 Pašvaldības kapacitātespaaugstināšana ES projektu izstrādēun realizēšanāR.3.21 Sadarbības ar ārvalstu partneriemattīstīšana mūžizglītības piedāvājumāR.3.22 Sadraudzības attīstība ar pašvaldībāmārvalstīsR.3.23 Nekustamā īpašuma nodokļu atlaižuKursi un semināri projektu izstrādē unvadībāCilvēkresursu attīstību veicinošu projektuizstrādē un ieviešanā izglītības iestādēsRealizēti formālās un neformālās izglītībasstarptautiskie projektiRV8 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDEU16Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību


67 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.piešķiršanaR.3.24 Informācijas datu bāzes izveide pardažādiem ekonomiskai darbībaiizmantojamiem objektiem novadā(ēkas, būves, zeme)R.3.25 Informatīva atbalsta par ESstruktūrfondu līdzfinansējuma iespējāmuzņēmējdarbības attīstībā unkonkurētspējas paaugstināšanānodrošināšanaR.3.26 Elastīga teritorijas plānojuma izstrādeR.3.27 Uzņēmēju motivēšana piedalītiesregulārās tikšanās un novadasakārtošanāR.3.28 Kooperācijas veicināšanaR.3.29 Lidlauka attīstības veicināšanaR.3.30 Veicināt uzņēmēju vēlmi piedalītiessabiedriskās apspriešanās un novadaattīstības plānošanāR.3.31 Darba devēju dalības veicināšananodarbinātības un mūžizglītībaspasākumosR.3.32 Uzņēmēju dalības veicināšanateritorijas plānošanas un attīstībasdokumentu izstrādēU17 Veicināt uzņēmēju iesaistiJaunas prakses vietasBezdarbnieku apmācībasDarbinieku kvalifikācijas kursiDarba devēju iesaistīšana skolēnunodarbinātībā vasaras brīvlaikāUzņēmēju dalība sabiedriskās apspriešanās


68 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.SM4 DAUDZPUSĪGS KVALITATĪVU PAKALPOJUMU KLĀSTSNr. Rīcības (aktivitātes vai projektanosaukums)Plānotais darbības rezultātsIzpildestermiņš/periodsAtbildīgais Finanšuresursi/avotiSM4 DAUDZPUSĪGS KVALITATĪVU PAKALPOJUMU KLĀSTS, VTP4 VESELĪGS, AIZSARGĀTS UN AR DAUDZVEIDĪGIEM PAKALPOJUMIEM NODROŠINĀTS IEDZĪVOTĀJSRV9 KULTŪRAS, SPORTA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTESU18 Attīstīt kultūras pakalpojumus un pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūruR.4.1 Kultūras centra rekonstrukcija Rekonstruēts Kultūras centrsR.4.2 Kultūras centra materiāli tehniskāsbāzes atjaunošana atbilstoši mūsdienuprasībāmR.4.3 Amatu mājas izveideR.4.4 Saieta vietas izveide SidgundāR.4.5 Mākslinieku Skulmju dzimtas mākslasgalerijas izveideR.4.6 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumuizveides veicināšanaR.4.7 Jauniešu centra izveideR.4.8 Telpas Mālpils Kultūras centravēsturiskā mantojuma krājumamateriālu pastāvīgo ekspozīcijuizvietošanaiR.4.9 Informācijas centra atjaunošana unpieejamības nodrošināšana (t.sk.tūrisma speciālista piesaiste)R.4.10 Informācijas norāžu sistēmas izveideMālpilī un SidgundāR.4.11 Eko tūrisma takas izveidošanaR.4.12 Mālpils novada vietējo velomaršrutumarķēšanaR.4.13 Aktuāla novada bukleta (ieskaitottūrisma piedāvājumu) izveidošanaIzveidota jauna kafejnīcaU19 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un infrastruktūruPieejams informācijas centrs tūristiem uniedzīvotājiemInformācijas stendu izvietošana pienozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiemobjektiem


69 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.R.4.14 Skatu torņa izveidošana (Torņkalns)R.4.15 Vidēja līmeņa viesnīcas izveides Izveidota *** viesnīcaveicināšanaR.4.16 Kultūrvēsturiskos un dabas objektussakopšana, izveidojot tos par tūrismaobjektiem (avoti, pilskalni, ēkas)R.4.17 Kooperācijas ar pašvaldībām tūrismamaršruta izstrādēU20 Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas iestāžu infrastruktūru un dažādot pakalpojumusR.4.18 Rotaļu laukumu pilnveidošana unrekonstrukcija SidgundāR.4.19 Rotaļu laukumu optimizācija unvienota rotaļu parka izveide MālpilīR.4.20 Dienas atpūtas centra izveideSidgundāR.4.21 Tenisa laukuma un šautuves izveidepie parkaR.4.22 Sporta sekciju pakalpojumupiedāvājumu dažādošana, sportaskolas izveideR.4.23 Veicināt pludmales sakārtošanu unlaivu/velo nomuR.4.24 Medību tūrisma attīstībaR.4.25 Esošā stadiona renovācijas veikšanaR.4.26 Gada sporta pasākuma rīkošananovada iedzīvotājiemRV10 VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE UN PAKALPOJUMIU21 Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un sociālo pakalpojumu kvalitātiR.4.27 Alternatīvu pakalpojumunodrošināšanaPilnveidotas veselību veicinošas atbalstagrupas: nūjošana un ārstnieciskāvingrošanaNodrošināti ergoterapeita un rehabilitorapakalpojumiLogopēdiskie un defektologa pakalpojumipirmskolas vecuma bērniem


70 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Regulārs preventīvais darbs ar dažādāmriska grupāmR.4.28Jaunu sociālo pakalpojumu iestāžuizveideDienas centrs pieaugušajiem un bērniemMālpilīDienas centrs SidgundāAprūpes māja un mobilās grupasSociālā māja riska ģimenēmPatversmeR.4.29 Speciālā transporta līdzekļa iegādeR.4.30R.4.31R.4.32Aprūpētāju apmācības unrehabilitācijasSociālo darbinieku kapacitātespaaugstināšanaKopienu iniciatīvu grupu izveide unattīstībaR.4.33 Regulāra veselīga dzīvesveidapasākumu organizēšanaR.4.34 Sporta pulciņu piedāvāšana unpopularizēšanaR.4.35 Ģimenes ārstu kapacitātespalielināšanaR.4.36 Veselīga uztura un dzīvesveidapopularizēšana izglītības u.c. iestādēsSupervīzijas darbiniekiemApmācības un rehabilitācijasU22 Nodrošināt veselības aprūpi un popularizēt veselīgu dzīvesveiduĢimeņu sporta dienaTūrisma pārgājieniOrientēšanās sacensībasSporta sacensības starp vietējām skolām


71 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Investīciju plāns


72 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.FINANŠU INSTRUMENTS, (LVL VAI %)PLĀNOTAIS LAIKA POSMSPAPILDINĀTĪBAINDIKATĪVĀPROJEKTA PLĀNOTIEPARTNERIN. P.K. PROJEKTA NOSAUKUMS ATBILSTĪBAVIDĒJA TERMIŅAPRIORITĀTĒM,RĪCĪBĀMAR CITIEMPROJEKTIEM(NORĀDĪTPROJEKTAN.P.K.)SUMMA(LVL)PRIVĀTAISSEKTORSPAŠVALDĪ-BAS BUDŽETSESFONDUFINANSĒ-JUMSCITIFINANSĒ-JUMAAVOTIDARBĪBAS REZULTĀTIUN TO REZULTATĪVIERĀDĪTĀJIPROJEKTAUZSĀKŠANASDATUMSPROJEKTAREALIZĀCIJASILGUMS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ES FONDU LĪDZFINANSĒTI PROJEKTI


73 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Uzraudzības plāns


74 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBAATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAAttīstības programmas veiksmīgas īstenošanaspriekšnoteikumi:- noteikts atbildīgais par attīstībasprogrammas īstenošanu;- attīstības programmas īstenošana notiekorganizēti;- attīstības programmas īstenošana irsasaistīta ar Mālpils novada budžetu.Attīstības programmas īstenošana tieknodrošināta:- politiskajā līmenī, ko nodrošina Mālpilsnovada dome un domes komitejas;- izpildes līmenī, ko nodrošina novadaadministrācija, pagastu pārvaldes, iestāžuvadītāji.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANASUZRAUDZĪBAAttīstības plānošanas procesa svarīgs elementsir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuraspalīdzību iespējams:- izmērīt teritorijas attīstību;- izmērīt attīstības programmas īstenošanasrezultātus;- novērtēt attīstības programmas īstenošanasrezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā.Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir sekojoši:- nodrošināt attīstības programmā izvirzītomērķu sasniegšanu, identificējot pārmaiņaspašvaldībā kopumā un pa jomām;- nodrošināt pašvaldības attīstībasnovērtēšanas iespējas;- sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīguattīstības programmas ieviešanu unuzraudzību, nodrošinot ar informāciju parattīstības plānošanas dokumentaīstenošanas sasniegumiem - sabiedrību,politiķus un citas ieinteresētās puses;- pamatot attīstības programmasaktualizācijas nepieciešamību;- veicināt pašvaldības struktūrvienību, valstsinstitūciju, komersantu un sabiedrībaskoordinētu darbību pašvaldības attīstībasjautājumos.PRIEKŠLIKUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMASUZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA STRUKTŪRAIUzraudzības ziņojumu veido 3 daļas: ievads,AP ieviešanas izvērtējums, secinājumi unpriekšlikumi.IEVADS: Uzraudzības ziņojuma sagatavošanasmērķis, laika periods, par kādu uzraudzībasziņojums sagatavots, uzraudzības ziņojumastruktūra un sagatavošanā iesaistītie.IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMS: ieviešanas process unsadarbība ar sociālajiem partneriem,izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu unrīcību sasniegšanu, rezultatīvo rādītājuizvērtējums un ietekme uz novada attīstību,Investīciju plāna izvērtējums, kas ietverpārskatu par finanšu izlietojumu un prognozessasaistē ar pašvaldības budžetu.SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI: galvenāsproblēmas un iespējas novada turpmākaiattīstībai, secinājumi par nepieciešamoproblēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti,rekomendācijas Attīstības programmasgrozījumiem un/vai aktualizācijai, priekšlikumiAttīstības programmas aktualizēšanai.Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzībasziņojumu, Mālpils novada dome pieņemlēmumu par Attīstības programmasgrozījumiem un/vai aktualizāciju. Uzraudzībasziņojums var tikt izmantots novada budžetaplānošanai un publiskā pārskatasagatavošanai.Attīstības programmas Uzraudzības ziņojumusagatavošanai, Mālpils novada pašvaldība irizveidojusi rezultatīvo rādītāju datu bāzi, kuraregulāri tiek uzskatītas izmaiņas rādītājos, kasnorādīti attīstības programmas sadaļas„Pielikumi”.


75 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.UZRAUDZĪBAS PROCESSKatru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskataizstrādi tiek veikts Mālpils novada Attīstības Programmasuzraudzības process 3 soļos:- tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā arRīcības plānu,- tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati,- tiek apkopoti datu par darbību rezultatīvajiem rādītājiemIzrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts ikgadējaisuzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu(norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanasvirzienā, ietverts uzraudzības rādītāju apkopojums)Dati par īstenotajām rīcībāmMālpils novada teritorijas attīstībasrādītāju datiDati par darbību rezultatīvajiemrādītājiemMālpils novada AttīstībasProgrammas IKGADĒJAISuzraudzības ziņojumsReizi 3 gados papildus katru gadu veicamajām darbībāmuzraudzības procesa ietvaros tiek veikts Mālpils novadaAttīstības Programmas uzraudzības process 2 soļos:- veikta novada iedzīvotāju aptauja- apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītājiIzrietot no šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3 gadu pārskataziņojums par attīstības programmas ieviešanu, norādotattīstības programmas rādītāju sasniegumus 3 gadu periodā.novada iedzīvotāju aptaujapolitikas rezulātu rādītājiMālpils novada AttīstībasProgrammas 3 GADU pārskataziņojumsREZULTATĪVIE RĀDĪTĀJIGads2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.Bezdarba līmenis( % )Iedzīvotājuienākuma nodokļaapmērs uz vienuiedzīvotāju (latos)Demogrāfiskāsslodzes līmenisPastāvīgoiedzīvotāju skaitaizmaiņasTeritorijas attīstībasindekssRādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs IzmaiņasTabula 6: Teritorijas attīstības rādītāji


76 | Mā lpils novada Attī stī bas Programma 2012.- 2018.Mālpils novada Attīstības Programmas 2012.-2018.gadam izstrādātājs SIA „ReģionālieProjekti”.Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045, Latvija.Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07www.rp.lv

More magazines by this user
Similar magazines