Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra - Latvijas Brīvo Arodbiedrību ...

lbas.lv

Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra - Latvijas Brīvo Arodbiedrību ...

Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra


Saturs1. Ievads .................................................................................................................................................. 32. Nozares profesionālo kvalifikācijas līmeņu karte ........................................................................... 63. Nozares saistīto profesiju karte ........................................................................................................ 84. Nozares profesiju raksturojums ....................................................................................................... 95. Nozares pamatprofesiju apraksti .................................................................................................... 205.1. Pamatprofesijas 5.profesionālās kvalifikācijas līmenī ............................................................... 205.1.1. Tūristu gids ........................................................................................................................ 205.1.4. Tūrisma informācijas konsultants ...................................................................................... 215.1.2. Ceļojumu konsultants ........................................................................................................ 225.1.3. Restorānu un viesnīcu vadītājs ......................................................................................... 235.1.5. Šefpavārs ........................................................................................................................... 245.2. Pamatprofesijas 4.profesionālās kvalifikācijas līmenī ............................................................... 255.2.1. Tūrisma organizators ......................................................................................................... 255.3. Pamatprofesijas 3.profesionālās kvalifikācijas līmenī ............................................................... 265.3.1. Lauku tūrisma speciālists .................................................................................................. 265.3.2. Ekotūrisma speciālists ....................................................................................................... 275.3.3. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ................................................................................. 285.3.4. Viesu uzņemšanas speciālists ........................................................................................... 295.3.5. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists ................................................................................. 305.3.6. Viesmīlis ............................................................................................................................ 315.4. Pamatprofesijas 2.profesionālās kvalifikācijas līmenī ............................................................... 325.4.1. Pavārs ................................................................................................................................ 325.4.2. Konditors ............................................................................................................................ 335.5. Pamatprofesijas 1.profesionālās kvalifikācijas līmenī ............................................................... 345.5.1. Pavāra palīgs ..................................................................................................................... 345.5.2. Konditora palīgs ................................................................................................................. 355.5.3. Istabenis ............................................................................................................................ 36Nozares kvalifikāciju struktūra 2


1. IevadsValsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem - Latvijas Darbadevēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītībaskvalitātes valsts dienestu - īsteno projektu, kas izstrādāts Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Nozarukvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana"ietvaros (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001).Projekta mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstošitautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju,izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojotpamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālāsizglītības iegūto prasmju atzīšanu.Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītībasun zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas izstrādāto Nozares izpētes metodiku unformulēto darba uzdevumu nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālāsizglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros.Nozares izpētes rezultāti sastāv no divām daļām – nozares apraksta profesionālās izglītībasvajadzībām (šis dokuments) un nozares profesionālās kvalifikāciju struktūras. Primārais šajā izpētē irnozares profesionālo kvalifikāciju struktūra un tās rezultāti, jo tas ir pamats, lai varētu izstrādātvai aktualizēt profesiju standartus un izstrādāt atbilstošas profesionālās izglītības programmasar moduļu pieeju. Ar nozares aprakstu tiek iegūts visaptverošs nozari raksturojošs informācijaskopums, ko var izmantot jaunieši, lai iegūtu priekšstatu par nozari, par nākamās profesijas izvēli.Vienlaicīgi šo informāciju var izmantot arī darba devēji, pedagogi un profesionālās izglītības audzēkņi, laiiegūtu papildus informāciju par nozares saistību ar izglītības sektoru.Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra veidota, izmantojot šādus informācijas avotus undatu analīzes metodes:1. Esošie profesiju standarti un mācību/studiju programmas (informācijas analīze).2. Publiskā informācija par nozarē nepieciešamajām nākotnes profesijām (informācijasanalīze).3. Nozares uzņēmumu pārstāvju viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē(anketēšana, intervijas).4. Ekspertu viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupu diskusijas,intervijas).5. Nozares ekspertu padomes viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupudiskusijas).Darba mērķis ir izstrādāt praksē esošo nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru un identificētLatvijas Republikas Profesiju klasifikatorā neiekļautas, bet nozarei būtiskas profesijas.Lai sasniegtu mērķi, tika īstenoti tālāk minētie uzdevumi.1. Apzinātas profesijas pētāmajā nozarē, sagatavojot pārstāvēto nozares profesiju sarakstu(nozares pamatdarbībā iesaistītās un nozares atbalsta profesijas).2. Sagrupētas nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas pamatprofesijās, specializācijās unsaistītajās profesijās.3. Izstrādāta kvalifikāciju struktūra, sagrupējot nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijasNacionālās profesionālās kvalifikācijas līmeņos.4. Pamatojoties uz izstrādātajiem nozaru profesiju zināšanu, prasmju un kompetenčuaprakstiem, nozares profesijas attiecinātas pret Eiropas kvalifikāciju ievadstruktūras (EKI)atbilstošajiem līmeņiem, ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumuNr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 1.pielikuma 2.tabulu „EKI līmenimatbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti”.Nozares kvalifikāciju struktūra 3


Nozares saistītajā profesiju kartē izmantotie apzīmējumi:ProfesijaNozares pamatprofesijaSaistītā profesijaProfesijaSpecializācijaNozares kvalifikāciju struktūra 5


Kval.līmenis2. Nozares profesionālo kvalifikācijaslīmeņu karte5Prasmes vispārējsraksturojumsNoteiktas nozaresspeciālista augstākākvalifikācija, kas dodiespēju plānot un veiktarī zinātniskāspētniecības darbuattiecīgajā nozarēProgrammasveidsOtrā līmeņaprofesionālāaugstākāsizglītībasprogrammaIzglītības īstenošanaIlgumsklātienē(aptuvens)Līdz 5gadiem pēcvidējāsizglītībasProfesijasstandartareģistrācijasnumursPamatprofesijaPS 0313 Tūristu gids ----TūrismainformācijaskonsultantsCeļojumukonsultantsRestorānu unviesnīcu vadītājs -- Šefpavārs ---Specializācija4Teorētiskā un praktiskāsagatavotība, kas dodiespēju veikt sarežģītuizpildītāja darbu, kā arīorganizēt un vadīt citucilvēku darbuPirmā līmeņaprofesionālaaugstākāsizglītībasprogramma2-3 gadi pēcvidējāsizglītības-PS 0129--TūrismaorganizatorsKultūras tūrismaorganizatorsVeselības tūrismaorganizatorsSporta tūrismaorganizatorsPS 0140Lauku tūrismaspeciālists-PS 0390Ekotūrismaspeciālists-PS 0115Viesmīlībaspakalpojumuspeciālists3Paaugstinātateorētiskā sagatavotībaun profesionālāmeistarība, kas dodiespēju veikt noteiktusizpildītāja pienākumus,kuros ietilps arī zināmadarba plānošana unorganizēšanaProfesionālāvidējāsizglītībasprogramma3-4 gadupēc pamatizglītībasPS 0180PS 0047PS 0210ViesuuzņemšanasspeciālistsRestorānupakalpojumuspeciālistsViesnīcupakalpojumuspeciālists-PS 0041(2.kval.līmenis)ViesmīlisPS 0181BārmenisPS 0004Ēdināšanaspakalpojumuspeciālists-Nozares kvalifikāciju struktūra 6


Kval.līmenisIzglītības īstenošanaPrasmes vispārējsraksturojumsProgrammasveidsIlgumsklātienē(aptuvens)ProfesijasstandartareģistrācijasnumursPamatprofesijaSpecializācija2Teorētiskā un praktiskāsagatavotība, kas dodiespēju patstāvīgi veiktkvalificētu izpildītājadarbuArodizglītībasprogrammaLīdz 3gadiematkarībā noprofesijasPS 0003 Pavārs -PS 0002 Konditors -1Teorētiskā un praktiskāsagatavotība, kas dodiespēju veiktvienkāršus uzdevumunoteiktā praktiskāsdarbības sfērāProfesionālāspamatizglītībasprogrammaLīdz 3gadiem pēcpamatizglītības (arī arnepilnupamatizglītību)PS 0033 Pavāra palīgs -PS 0023 Konditora palīgs -PS 0332 Istabenis -Nozares kvalifikāciju struktūra 7


3. Nozares saistīto profesiju karteKvalifikācijaslīmenisTūrisma nozares profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiemAr nozari saistītās citunozaru profesijas5.profesionālāskvalifikācijaslīmenisŠefpavārsRestorānu un viesnīcuvadītājsCeļojumukonsultantsTūrismainformācijaskonsultantsTūristu gidsUzņēmumu vadītājsTūrisma nozaresuzņēmumu vadītājs4.profesionālāskvalifikācijaslīmenisTūrisma organizatorsKultūras tūrismaorganizatorsVeselības tūrismaorganizatorsSporta tūrisma organizators3.profesionālāskvalifikācijaslīmenisĒdināšanaspakalpojumuspeciālistsViesmīlisBārmenisViesu uzņemšanasspeciālistsViesmīlības pakalpojumuspeciālistsRestorānu pakalpojumuspeciālistsViesnīcu pakalpojumuspeciālistsLauku tūrismaspeciālistsEkotūrismaspeciālists2.profesionālāskvalifikācijaslīmenisKonditorsPavārs1.profesionālāskvalifikācijaslīmenisKonditora palīgsPavārapalīgsIstabenisNozares kvalifikāciju struktūra 8


4. Nozares profesiju raksturojumsNozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesTūristu gids Pamatprofesija 5.kval.līmenis6.EKIlīmenisTūristu gidsReģistrācijas numursPS 0313, apstiprināts2005. gada 23.maijāTūristu gidsVidzemes Augstskola-Ir izstrādāts profesijas standarts profesijai„Tūrisma informācijas konsultants” (PS0284) 3.kvalifikācijas līmenī.TūrismainformācijaskonsultantsPamatprofesija5.kval.līmenis6.EKIlīmenis5.kvalifikācijaskvalifikācijas līmenīprofesijas standartsnav izstrādāts.3.kvalifikācijas līmenīir izstrādāts profesijasstandarts profesijai„Tūrisma informācijaskonsultants”.(Reģistrācijas numursPS 0284, apstiprināts2004.gada9.novembrī)5.kvalifikācijas līmenī atbilstošasizglītības programmas navakreditētas.Ir akreditētas izglītības programmas3.kvalifikācijas līmenī ar iegūstamokvalifikāciju „Tūrisma informācijaskonsultants”, kas tiek realizēta tālākminētajās izglītības iestādēs.- Mācību centrs "BUTS".- Valsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikasražotāju vidusskola”.Ir akreditētas atbilstošas izglītībasprogrammas ar iegūstamo kvalifikāciju„Tūrisma informācijas konsultants”3.kvalifikācijas līmenī.Saskaņā ar ekspertu vērtējumu profesija„Tūrisma informācijas konsultants”jāveido kā pamatprofesija 5.kvalifikācijaslīmenī.Ekspertu pamatojums profesionālāskvalifikācijas līmeņa izmaiņām irzināšanu, prasmju un kompetenčuizmaiņas darba tirgus vajadzībām unpieprasījumam.1. Kompetenču apjoma paplašināšanās.2. Kompetenču sarežģītības pakāpeatbilst vadītāja kompetencēm.3. Kompetences ietver sevī augstuatbildību un rīcībspēju.1 Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, Pašvērtējuma ziņojums, Rīga, 2011,pieejams: http://www.nki-latvija.lv/wp-content/uploads/2011/06/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdfNozares kvalifikāciju struktūra 9


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesCeļojumukonsultantsPamatprofesija5.kval.līmenis6.EKIlīmenis5.kvalifikācijaskvalifikācijas līmenīprofesijas standartsnav izstrādāts.3.kvalifikācijas līmenīir izstrādāts profesijasstandarts profesijai„Ceļojumukonsultants”.(Reģistrācijas numursPS 0209, apstiprināts2010.gada 13.oktobrī)5.kvalifikācijas līmenī atbilstošasizglītības programmas navakreditētas.Ir akreditētas izglītības programmas3.kvalifikācijas līmenī ar iegūstamokvalifikāciju „Ceļojumu konsultants”,kas tiek realizēta tālāk minētajāsizglītības iestādēs.- Sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Latgales mācībucentrs".- SIA "Profesionālās izglītības,tālākizglītības un eksaminācijascentrs"- Mācību centrs "BUTS"- Valsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola”- Profesionālās izaugsmes centrs- Mācību centrs Dizaina studija"Poētika"Ir izstrādāts profesijas standarts profesijai„Ceļojumu konsultants” (PS 0209)3.kvalifikācijas līmenī.Ir akreditētas atbilstošas izglītībasprogrammas ar iegūstamo kvalifikāciju„Ceļojumu konsultants” 3.kvalifikācijaslīmenī.Saskaņā ar ekspertu vērtējumu profesija„Ceļojumu konsultants” jāveido kāpamatprofesija 5.kvalifikācijas līmenī.Ekspertu pamatojums profesionālāskvalifikācijas līmeņa izmaiņām irzināšanu, prasmju un kompetenčuizmaiņas darba tirgus vajadzībām unpieprasījumam.1. Kompetenču apjoma paplašināšanās.2. Kompetenču sarežģītības pakāpeatbilst vadītāja kompetencēm.3. Kompetences ietver sevī augstuatbildību un rīcībspēju.Restorānu unviesnīcu vadītājsPamatprofesija5.kval.līmenis6.EKIlīmenisNav izstrādātsRestorānu un viesnīcu vadītājsLatvijas Lauksaimniecībasuniversitāte-Šefpavārs Pamatprofesija 5.kval.līmenis6.EKIlīmenisNav izstrādātsNetiek īstenota akreditēta studijuprogramma-TūrismaorganizatorsPamatprofesija4.kval.līmenis5.EKIlīmenisNav izstrādātsNetiek īstenota akreditēta studijuprogramma-Kultūras tūrismaorganizatorsKultūras tūrismaorganizatorsSpecializācija4.kval.līmenis5.EKIlīmenisReģistrācijas numursPS 0441, apstiprināts2011.gada15.septembrīNetiek īstenota akreditēta studijuprogramma-Nozares kvalifikāciju struktūra 10


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesVeselības tūrismaorganizatorsSpecializācija4.kval.līmenis5.EKIlīmenisNav izstrādātsNetiek īstenota akreditēta studijuprogramma-Sporta tūrismaorganizatorsSpecializācija4.kval.līmenis5.EKIlīmenisNav izstrādātsNetiek īstenota akreditēta studijuprogramma-Lauku tūrisma speciālistsLauku tūrismaspeciālistsPamatprofesija3.kval.līmenis4.EKIlīmenisLauku tūrismaspeciālistsReģistrācijas numursPS 0140, apstiprināts2003.gada 7.janvārīBarkavas arodvidusskolaCīravas arodvidusskolaJaungulbenes arodvidusskolaSmiltenes Valsts tehnikumsViduslatgales Profesionālāvidusskola-EkotūrismaspeciālistsPamatprofesija3.kval.līmenis4.EKIlīmenisEkotūrismaspeciālistsReģistrācijas numursPS 0390, apstiprināts2006. gada 20.decembrīEkotūrisma speciālistsPriekuļu un Jāņmuižas Valststehnikums-ViesmīlībaspakalpojumuspeciālistsPamatprofesija3.kval.līmenis4.EKIlīmenisViesmīlībaspakalpojumuspeciālistsReģistrācijas numursPS 0115, apstiprināts2010.gada 9.jūnijāViesmīlības servisa speciālistsAustrumlatgales ProfesionālāvidusskolaValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskolaViesmīlības pakalpojumuspeciālistsVecbebru Profesionālā vidusskolaValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola"Saulaines Profesionālā vidusskolaSaldus Profesionālā vidusskolaPrivātā Profesionālā vidusskola"SIGMA"AustrumlatgalesNozarē ir izstrādāti profesiju standartitālāk minētajās profesijās.- Viesmīlības pakalpojumuspeciālists.- Restorānu pakalpojumu speciālists.- Viesnīcu pakalpojumu speciālists.Nozarē tiek īstenotas izglītībasprogrammas ar iegūstamo kvalifikācijukādā no tālāk minētajām profesijām.- Viesmīlības pakalpojumuspeciālists.- Viesmīlības servisa speciālists.- Restorānu pakalpojumu speciālists.- Restorānu servisa speciālists.- Viesnīcu pakalpojumu speciālists.- Viesnīcu servisa speciālists.Nozares kvalifikāciju struktūra 11


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesProfesionālā vidusskolaValmieras Profesionālā vidusskolaDobeles Amatniecības unvispārizglītojošā vidusskolaRSABAAs Profesionālā Vidusskola"VICTORIA"Saskaņā ar ekspertu vērtējumu minētāsprofesijas apvienojamas kāspecializācijas zem pamatprofesijas arnosaukumu „Viesmīlības pakalpojumuspeciālists”.Barkavas arodvidusskolaLiepājas Valsts tehnikumsĒrgļu arodvidusskolaBebrenes Profesionālā vidusskolaRestorānu servisa speciālistsRestorānupakalpojumuspeciālistsSpecializācija3.kval.līmenis4.EKIlīmenisRestorānupakalpojumuspeciālistsReģistrācijas numursPS 0180, apstiprināts2003. gada 3.jūnijāDaugavpils Tirdzniecības skolaRestorānu pakalpojumuspeciālistsMācību centrs "RIMAN"Daugavpils Tirdzniecības skolaValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola”-Viesnīcu servisa speciālistsMācību centrs "RIMAN"Daugavpils Tirdzniecības skolaViesnīcupakalpojumuspeciālistsSpecializācija3.kval.līmenis4.EKIlīmenisViesnīcupakalpojumuspeciālistsReģistrācijas numursPS 0047, apstiprināts2002. gada 8.janvārīTūrisma un viesmīlības mācībucentrs ARCUSSmiltenes Valsts tehnikumsValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola”Viesnīcu pakalpojumu speciālists-Valsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola”Smiltenes Valsts tehnikumsNozares kvalifikāciju struktūra 12


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesDaugavpils Tirdzniecības skolaMācību centrs "BUTS"Mācību centrs "RIMAN"Viesu uzņemšanasspeciālistsPamatprofesija3.kval.līmenis4.EKIlīmenisProfesijas standartsattiecīgajākvalifikācijas līmenīizstrādāts profesijai:Viesu uzņemšanasdienesta speciālistsReģistrācijas numursPS 0210, apstiprināts2010.gada 13.oktobrīNetiek īstenota akreditēta studijuprogrammaŠobrīd ir izstrādāts profesijas standartsprofesijai „Viesu uzņemšanas dienestaspeciālists” (PS 0210) 3.kvalifikācijaslīmenī.Ir akreditētas atbilstošas izglītībasprogrammas ar iegūstamo kvalifikāciju„Viesu uzņemšanas organizators”.Saskaņā ar ekspertu vērtējumu, jāmainapamatprofesijas nosaukums uz „Viesuuzņemšanas speciālists”.Viesmīlis (šobrīd 2.kval.līmenis)Skrundas arodvidusskolaAS "kultūras un izglītības centrs"TMC NELLIJA""Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Latgales mācību centrs"Mācību centrs "BUTS"Viesmīlis Pamatprofesija 3.kval.līmenis4.EKIlīmenisViesmīlis (šobrīd2.kval.līmenis)Reģistrācijas numursPS 0041, apstiprināts2009.gada 15.aprīlīSIA "Profesionālās izglītības,tālākizglītības un eksaminācijascentrs"Mācību centrs "RIMAN"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Profesionālās izglītības,tālākizglītības un eksaminācijascentrs"Saskaņā ar ekspertu vērtējumu viesmīļaprofesijas uzdevumu veikšanainepieciešams 3.profesionālaiskvalifikācijas līmenis.Ērgļu arodvidusskolaKuldīgas Tehnoloģiju un tūrismaprofesionālā vidusskolaDaugavpils Tirdzniecības skolaRestorānu servisa skolaSIA "BRUS"Nozares kvalifikāciju struktūra 13


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesSIA "SKIF T" Mācību centrsValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola"BārmenisAS "Kultūras un izglītības centrs"TMC NELLIJA""Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Latgales mācību centrs"Bārmenis Specializācija 3.kval.līmenis4.EKIlīmenisBārmenisReģistrācijas numursPS 0181, apstiprināts2003.gada 3.jūnijāMācību centrs "BUTS"Mācību centrs "RIMAN"Daugavpils Tirdzniecības skolaRestorānu servisa skola-SIA "BRUS"SIA "SKIF T" Mācību centrsValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola"Ēdināšanas servisa speciālistsAustrumlatgales Profesionālāvidusskola Dobeles Amatu skolaMācību centrs "RIMAN"ĒdināšanaspakalpojumuspeciālistsPamatprofesija3.kval.līmenis4.EKIlīmenisĒdināšanaspakalpojumuspeciālistsReģistrācijas numursPS 0004, apstiprināts2009.gada 15.aprīlīSmiltenes Valsts tehnikumsMālpils profesionālā vidusskolaZiemeļkurzemes profesionālāsizglītības kompetences centrs“Ventspils Profesionālā vidusskola”Priekuļu un Jāņmuižas Valststehnikums-Ēdināšanas pakalpojumuspeciālistsSmiltenes Valsts tehnikumsRīgas Būvniecības vidusskolaNozares kvalifikāciju struktūra 14


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesBebrenes Profesionālā vidusskolaJelgavas Amatniecības vidusskolaValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola"Ziemeļkurzemes profesionālāsizglītības kompetences centrs“Ventspils Profesionālā vidusskola”Mālpils profesionālā vidusskolaDobeles Amatu skolaPriekuļu un Jāņmuižas ValststehnikumsViduslatgales ProfesionālāvidusskolaAustrumlatgales ProfesionālāvidusskolaLiepājas Valsts tehnikumsMācību centrs "RIMAN"Skrundas arodvidusskolaKuldīgas Tehnoloģiju un tūrismaprofesionālā vidusskolaMācību centrs "BUTS"Vecbebru Profesionālā vidusskolaDobeles Amatniecības unvispārizglītojošā vidusskolaSaulaines Profesionālā vidusskolaRestorānu servisa skolaValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Bulduru Dārzkopībasvidusskola"Laidzes Profesionālā vidusskolaPavārs Pamatprofesija 2.kval.līmenis4.EKIlīmenisPavārsReģistrācijas numursPS 0003, apstiprinātsPavārsZiemeļkurzemes profesionālāsizglītības kompetences centrs-Nozares kvalifikāciju struktūra 15


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmes2009.gada 15.aprīlī“Ventspils Profesionālā vidusskola”Skrundas arodvidusskolaAustrumlatgales ProfesionālāvidusskolaDobeles Amatu skolaSIA mācību centrs"Austrumvidzeme"Mācību centrs "RIMAN"Viduslatgales ProfesionālāvidusskolaRestorānu servisa skolaAS "kultūras un izglītības centrs"TMC NELLIJA""Jelgavas Amatu vidusskolaRīgas Būvniecības vidusskolaValsts aģentūras "Sociālāsintegrācijas centrs" Jūrmalasprofesionālā vidusskolaBebrenes Profesionālā vidusskolaJelgavas Amatniecības vidusskolaValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola"SIA "Viesnīcu un restorānu mācībucentrs"Valmieras Profesionālā vidusskolaSaldus Profesionālā vidusskolaSIA "BEDRĪTES MĀCĪBUCENTRS"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Profesionālās izglītības,tālākizglītības un eksaminācijascentrs"Liepājas Valsts tehnikumsNozares kvalifikāciju struktūra 16


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesLAIMAS NAMA MĀCĪBU CENTRSĒrgļu arodvidusskolaMālpils profesionālā vidusskolaKuldīgas Tehnoloģiju un tūrismaprofesionālā vidusskolaZaļenieku arodvidusskolaVecbebru Profesionālā vidusskolaAizkraukles Profesionālā vidusskolaCīravas arodvidusskolaDobeles Amatniecības unvispārizglītojošā vidusskolaZilupes arodvidusskolaDaugavpils Tirdzniecības skolaSaulaines Profesionālā vidusskolaRīgas Ekonomikas un BiznesaskolaRankas arodvidusskolaValsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Bulduru Dārzkopībasvidusskola"SIA "BRUS", INAS SVILĀNESIZGLĪTĪBAS CENTRSLaidzes Profesionālā vidusskolaKonditorsValmieras Profesionālā vidusskolaKonditors Pamatprofesija 2.kval.līmenis4.EKIlīmenisKonditorsReģistrācijas numursPS 0002, apstiprināts2001. gada 12. martāDobeles Amatu skolaJelgavas Amatu vidusskolaMācību centrs "RIMAN"AS "Kultūras un izglītības centrs"TMC NELLIJA"-Valsts sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Rīgas pārtikas ražotājuvidusskola"Nozares kvalifikāciju struktūra 17


Nozares profesijasPamatprofesija /SpecializācijaProfesionālāskvalifikācijaslīmenisEKIatbilstošaislīmenis 1Profesijas standartsIzglītības programma(s) unizglītības iestāde(s)Ekspertu piezīmesvidusskolaSociālās integrācijas valstsaģentūras Jūrmalas profesionālāvidusskolaArodskola "Dzīvesprieks"Mācību centrs "BUTS"Liepājas Valsts tehnikumsCīravas arodvidusskolaKonditora palīgs Pamatprofesija 1.kval.līmenis3.EKIlīmenisKonditora palīgsReģistrācijas numursPS 0023, apstiprināts2001.gada 19. oktobrīKonditora palīgsMācību centrs "BUTS"Liepājas Valsts tehnikums-Istabenis Pamatprofesija 1.kval.līmenis3.EKIlīmenisViesnīcu istabeneReģistrācijas numursPS 0332, apstiprināts2010.gada18.augustāIstabeneMācību centrs "BUTS"Nozarē ir izstrādāts profesijas standartsprofesijai „Viesnīcas istabene” (PS 0332)1.kvalifikācijas līmenī.Tiek īstenotas atbilstoša izglītībasprogramma ar iegūstamo kvalifikāciju„Istabene” 1.kvalifikācijas līmenī.Saskaņā ar ekspertu vērtējumu, jāmainaprofesijas nosaukums uz „Istabenis”.Nozares kvalifikāciju struktūra 19


5. Nozares pamatprofesiju apraksti5.1. Pamatprofesijas 5.profesionālās kvalifikācijas līmenī5.1.1. Tūristu gids123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs 2Tūristu gids4 Profesijas kods 3 2431 115Profesiju raksturojošiedarba pienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 5. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašā kvalifikācijaslīmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0313, apstiprināts 2005. gada 23.maijā- Atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem humanitāro, sociālo un dabas zinātņu jomāsniegt iekšzemes un ārvalstu tūristiem informāciju par Latviju, tās atsevišķiemnovadiem, pilsētām vai konkrētiem objektiem un interpretēt tos, ievērojot tūristuvēlmes un intereses, un pēc vienošanās ar pasūtītāju- Pavadot iekšzemes vai ārvalstu individuālus tūristus vai tūristu grupas, stingriievērot iepriekšēju rakstisku vai mutisku vienošanos par ceļojuma vai ekskursijasveidu, maršrutu, tajā iekļaujamiem apskates objektiem, ekskursijas laiku u.c.nosacījumus, kas iekļauti līgumā starp pasūtītāju un izpildītāju- Orientēties jaunākajos sasniegumos humanitāro, sociālo un dabas zinātņu jomās,Latvijas saimnieciskās, sabiedriskās un politiskās dzīves norisēs saskaņā ar šīsprofesijas standartā noteiktajām prasībām. Atjaunināt un papildināt informācijuizvēlētajā profesionālās darbības jomā un aprobēt to gida praksē- Pastāvīgi pilnveidot profesionālās darbības teorētiskās un metodiskās zināšanās,prasmes un iemaņas, t.sk. regulāri apkopot un aprobēt praktiskajā darbībājaunākās atziņas gida darba metodikā, piedalīties kvalifikācijas celšanasprogrammās, analizēt un novērtēt profesionālās darbības vidi- Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām- Spēja vadīt savu un citu darbu- Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursulietderīgākai izmantošanai- Veikt stratēģisko plānošanu, izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes unprocesus- Veikt pētniecības darbu attiecīgajā nozarē- Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas un likumdošanas pamatusTūrisma informācijas konsultants-2 Valsts izglītības satura centrs (VISC), 2011, http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml3 Saskaņā 2010.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiempamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", Profesijusaraksts, pieejams http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klasif_0112.pdfNozares kvalifikāciju struktūra 20


5.1.4. Tūrisma informācijas konsultants123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 4221 03Tūrisma informācijas konsultants-Nav izstrādāts (attiecīgajā kvalifikācijas līmenī)5Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi- Strādāt komandā vai individuāli, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi- Uzņemties atbildību un patstāvīgi pieņemt lēmumus- Pārzināt tūrisma produktu, Latvijas un pasaules valstu ģeogrāfiju, reģionālāsīpatnības un tūrisma produkta piedāvājumu, būt informētam par notikumiempasaulē, kas var ietekmēt tūrismu, pārzināt Latvijas tūrisma infrastruktūru un sniegtpriekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem tajā, Latvijas tūrisma tirguspiedāvājumu un tūrisma informācijas meklēšanas instrumentus, sekot aktualitātēmtūrisma piedāvājumā un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiemtajā, identificēt sadarbības partnerus un viņu piedāvājumu pagastā, rajonā, pilsētā,valstī- Sekmēt sadarbību ar tūrisma informācijas sniedzējiem un komersantiem, ievērottūrisma informācijas sniedzēju darbības virzienus, pakalpojumu veidus, apgūtsezonas jauno produktu, identificēt tūrisma informācijas sniedzēja iespējas,prioritātes, sadarbības partnerus, nodrošināt ienākošās un izejošās informācijasapriti, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, citiem tūrisma informācijassniedzējiem Latvijā un ārzemēs, reģionālajām un profesionālajām tūrismaasociācijām, kā arī komersantiem, veidot saikni ar sabiedrību, sadarboties artūroperatoriem, tūrisma aģentiem un plašsaziņas līdzekļiem- Sekmēt tūrisma informācijas biroja, centra, punkta darbību, prast slēgt līgumus arpiegādātājiem un partneriem- Veikt rezervācijas atbilstoši klienta vēlmēm, ievērojot viesmīlības pamatus, noformētun aprēķināt ar ceļojumiem un pasākumiem saistītās izmaksas, realizētpakalpojumu pārdošanu, sniegt konsultācijas tūrisma pakalpojumu izmantošanā,konsultēt par tūrisma maršrutiem- Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām- Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursulietderīgākai izmantošanai- Veikt stratēģisko plānošanu, izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes un procesus- Veikt pētniecības darbu attiecīgajā nozarē- Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas un likumdošanas pamatus6 Kvalifikācijas līmenis 5. kvalifikācijas līmenis (pašlaik 3. kvalifikācijas līmenis)7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenīCeļojumu konsultants, Tūristu gids-Nozares kvalifikāciju struktūra 21


5.1.2. Ceļojumu konsultants123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 4221 015Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumiCeļojumu konsultants-Nav izstrādāts (attiecīgajā kvalifikācijas līmenī)- Ievērot tūrisma uzņēmuma darbības virzienus, iespējas, prioritātes unpakalpojumu veidus- Apgūt Latvijas un starptautiskā tūrisma tirgus piedāvājumus un informācijasmeklēšanas instrumentus- Pārzināt tirgus tendences un apgūt jaunākos produktus- Organizēt klientiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes ar oriģinālu pieejutūrisma produkta veidošanā- Strādāt individuāli un komandā, un pieņemt lēmumus, pielietojot saskarsmespsiholoģijas pamatprincipus- Izvērtēt sava darba kvalitāti- Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu klientu apkalpošanu.- Noformēt dokumentus atbilstoši Eiropas un Latvijas normatīvajiem aktiem unlietvedības noteikumiem- Sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties komandā- Plānot ceļojumu maršrutus un sarakstus- Plānot ceļotāju izmitināšanu- Organizēt un pārdod atpūtas un lietišķo ceļojumu ceļazīmes- Sniegt informāciju- Izstrādāt ceļojumu maršrutus- Rezervēt vietas viesnīcās, transportlīdzekļos u.c.- Sagatavot ekskursiju tekstus- Veicināt tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbildēt par ceļojuma organizēšanasplānošanu- Plānot un izpildīt klienta pasūtījumu, pielietojot profesionālās kompetences- Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām- Spēja vadīt savu un citu darbu- Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursulietderīgākai izmantošanai- Veikt stratēģisko plānošanu, izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes unprocesus- Veikt pētniecības darbu attiecīgajā nozarē- Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas un likumdošanas pamatus6 Kvalifikācijas līmenis 5. kvalifikācijas līmenis (pašlaik 3. kvalifikācijas līmenis)7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenīTūrisma informācijas konsultants-Nozares kvalifikāciju struktūra 22


5.1.3. Restorānu un viesnīcu vadītājs123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursRestorānu un viesnīcu vadītājs-Nav izstrādāts4 Profesijas kods 1411 01 (Viesnīcas vadītājs); 1412 01 (Restorāna vadītājs)5Profesiju raksturojošiedarba pienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 5. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -- Analizēt un novērtēt starptautisko un vietējo ekonomisko vidi, tirgus attīstībastendences, konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes- Identificēt komercdarbības attīstības iespējas vietējā un starptautiskā mērogā- Definēt uzņēmuma darbības stratēģiskos, taktiskos un operatīvos mērķus unpamatvirzienus atbilstoši īpašnieku, citu ieinteresēto pušu un sabiedrībasinteresēm- Analizēt un novērtēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītājus- Koriģēt un pilnveidot plānus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši noteiktajiemmērķiem, ekonomiskajai videi un tirgus situācijai- Īstenot komunikāciju ar uzņēmuma darbiniekiem par sasniedzamajiem mērķiemun uzdevumiem- Pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbības funkcionālās sfēras: mārketingu,ražošanas/ pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanšu vadīšanu,vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c.- Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus- Sekot mērķu īstenošanas gaitai, nodrošināt šo mērķu īstenošanu- Noteikt komercdarbības un finanšu riskus, veikt to analīzi un īstenot aktivitātesrisku negatīvas ietekmes novēršanai- Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām- Spēja vadīt savu un citu darbu- Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursulietderīgākai izmantošanai- Izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes un procesus- Veikt pētniecības darbu attiecīgajā nozarē- Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas un likumdošanas pamatus89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašā kvalifikācijaslīmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī--Nozares kvalifikāciju struktūra 23


5.1.5. Šefpavārs123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursŠefpavārsVirspavārsNav izstrādāts4 Profesijas kods 3434 015Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 5. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī- Plānot darba procesu virtuvē, sastādīt ēdienkartes, tai skaitā banketu ēdienkartes,pasūtīt izejvielas un materiālus- Organizēt un koordinēt virtuves darbu- Vadīt un kontrolēt darba procesus virtuvē- Apmācīt pavārus un pavāru palīgus jauno ēdienkaršu piedāvājuma iestrādei- Pieņemt banketu pasūtījumus, organizēt banketu sagatavošanu un apkalpošanu- Nodrošināt un kontrolēt izejvielu un materiāli vērtību uzskaiti- Sastādīt uzskaites un atskaites dokumentāciju par virtuves darbu- Sadalīt darba uzdevumus atbilstīgi strādājošo pavāru kvalifikācijai, prasmēm uniemaņām- Pārzināt un nodrošināt paškontroles sistēmas darbību uzņēmumā- Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, lai nodrošinātu racionālu darbu unkvalitatīvu gatavās produkcijas (ēdienu) realizāciju- Strādāt komandā un uzņemties atbildību par komandas darbu- Pārzināt pārtikas aprites likumdošanas normatīvus un nodrošināt to ievērošanuvirtuves darbā- Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursulietderīgākai izmantošanai- Izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes un procesus- Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas pamatusRestorānu un viesnīcu vadītājs-Nozares kvalifikāciju struktūra 24


5.2. Pamatprofesijas 4.profesionālās kvalifikācijas līmenī5.2.1. Tūrisma organizators123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursTūrisma organizators-Nav izstrādāts4 Profesijas kods 2431 125Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 4. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī- Sagatavot sadarbības līgumus ar partneriem – piegādātājiem, klientiem, iestādēm,organizācijām un uzņēmumiem- Izstrādāt, vadīt un koordinēt tūrisma projektus- Sastādīt projektu dokumentāciju- Izstrādāt, organizēt un realizēt kvalitatīvus tūrisma produktus- Izstrādāt pasākumu norises plānu- Organizēt pasākumu norises loģistiku- Veikt jauno tūrisma produktu aprobēšanu- Sagatavot informāciju klientiem par jaunajiem tūrisma produktiem- Sadarboties ar partneriem tūrisma produktu izstrādes procesā- Noteikt darbinieku darba uzdevumus un izstrādāt darba aprakstus- Plānot un organizēt darbinieku piesaistīšanu pasākumu nodrošināšanas komandai- Koordinēt ikdienas darba grupas darbu un risināt radušās problēmsituācijas- Veikt projektu izstrādāšanā un produktu realizācijā iesaistītodarbinieku darba kvalitātes novērtējumu- Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām- Spēja vadīt savu un citu darbu- Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursulietderīgākai izmantošanaiKultūras tūrisma organizators, Sporta tūrisma organizators, Veselības tūrismaorganizators--Nozares kvalifikāciju struktūra 25


5.3. Pamatprofesijas 3.profesionālās kvalifikācijas līmenī5.3.1. Lauku tūrisma speciālists123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 3435 265Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumiLauku tūrisma speciālists6 Kvalifikācijas līmenis 3.kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0140, apstiprināts 2003.gada 7.janvārī- Plānot un organizēt lauku tūrisma pakalpojumu pārdošanu, plānot lauku tūrismapiedāvājumu dažādām mērķgrupām, sniegt informāciju par apkārtnes tūrismaobjektiem, iespējām , pakalpojumiem, izstrādāt tūrisma maršrutus tuvākajāapkārtnē, reklamēt lauku tūrisma piedāvājumu- Sagatavot lauku sētu viesu uzņemšanai, sakārtot apkārtējo vidi, strādāt komandā,sagatavot dzīvojamās telpas, rūpēties par ekoloģiski tīru lauksaimniecības produktuaudzēšanu- Uzņemt viesus lauku sētā, sagaidīt viesus, sniegt informāciju par iespējām, kopiedāvā lauku sēta, tai skaitā par ēdināšanas iespējām, apskates, atpūtas unizziņas objektiem, vides īpatnībām, veidot viesu datu bāzi, organizēt vieturezervēšanu- Apkalpot viesus, nodrošināt viesu un viņu mantas drošību, ievērot viesuapkalpošanas secību, prast raksturot piedāvātos ēdienus, dzērienus, ja viesis tovēlas, pavadīt viesi, iepazīstināt to ar apkārtni, augiem, dzīvniekiem, atpūtasiespējām, veikt norēķinus ar viesiem- Kārtot uzņēmuma dokumentāciju, sastādīt uzskaites un atskaites dokumentāciju,slēgt līgumus, veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus, prast sastādītkalkulācijas un tehnoloģiskās kartes, prast pasūtīt un saņemt produkciju- Novērtēt tūrisma uzņēmuma ražošanas darbību, izvērtēt pieprasījumu, veikt klientuanketēšanu, analizēt datus par uzņēmuma darbību, izstrādāt priekšlikumussaimnieciskās darbības uzlabošanai, sekmēt uzņēmuma peļņas palielināšanos,izmantojot profesionālās zināšanas- Veidot sadarbību ar citiem uzņēmumiem, sadarboties ar specifiskām laukusaimniecībām, piena, gaļas ražotājiem, līdzīgām lauku tūrisma saimniecībām,pārtikas produktu, dzērienu, konditorejas izstrādājumu ražotājiem, tūrismainformācijas centriem--Nozares kvalifikāciju struktūra 26


5.3.2. Ekotūrisma speciālists123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 3435 275Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumiEkotūrisma speciālists6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0390, apstiprināts 2006. gada 20. decembrī- Ievērot galvenos tūrisma industrijas nosacījumus, orientēties tūrisma attīstībastendencēs pasaulē un Latvijā, orientēties pasaules un Latvijas ekotūrisma tirgustendencēs – pieprasījumā un piedāvājumā, pielietot Latvijas ekotūrisma tirguspiedāvājuma un ekotūrisma tirgus informācijas meklēšanas instrumentus,sadarboties ar partneriem oriģinālu risinājumu meklējumos ekotūrisma produktaveidošanā, ievērot Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritorijas bioloģiskodaudzveidību un kultūras vērtības ,kuras atrodamas dabas vidē, orientētiesilgtspējīgā tūrisma attīstības principos, ievērot Eiropas savienības (ES) un LatvijasRepublikas (LR) likumdošanu t. sk. tūrisma likumdošanu- Orientēties Latvijas Republikas tūrisma nozares organizatoriskajā struktūrā,institūciju un nozares asociāciju darbības pamatvirzienos un orientēties tūrismapolitikas veidošanas dokumentos( attīstības programmās, stratēģijas plānos),ievērot ES likumus, LR Tūrisma likumu un citus tiesību aktus tūrisma un ekotūrismajomā, ievērot vides aizsardzības likumu u. c. vides aizsardzības tiesību aktuprasības, orientēties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT), tajā skaitā LatvijasEiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura - 2000 sistēmā- Sagatavot un prezentēt ekotūrisma produktu, pārzināt ekotūrisma uzņēmumadarbības virzienus, pakalpojumu veidus un izmaksas, sadarboties ar partneriemekotūrisma uzņēmuma iespēju, prioritāšu un daudzveidības identificēšanā, apzinātun piedāvāt ar ekotūrismu saistītus papildpakalpojumus, sadarboties ar partneriemvietējo produktu popularizēšanā, reklamēt un prezentēt ekotūrisma produktus unpakalpojumus, sadarboties ar partneriem vēlamā ceļojuma, pasākuma satura,norises laika, ilguma identificēšanā- Apkalpot ekotūrisma objektus, piedalīties izstrādē un iekārtot ekotūrisma maršrutusar mērķi veikt ceļojumus dabiskā vidē, pavadīt ekotūristu grupas- Pārzināt uzņēmējdarbības pamatprincipus, izprast uzņēmuma saimnieciskāsdarbības plānošanas pamatprincipus, ekotūrisma industrijai piesaistīto līdzekļuizlietojumu vides aizsardzības un vietējo iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai- Apgūt ekotūrisma uzņēmuma darbības virzienam nepieciešamo otro svešvalodu,orientēties ekotehnoloģiju pamatprincipos, alternatīvajā enerģētikā, ekobūvniecībaspamatprincipos, bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipos, atkritumuapsaimniekošanas pamatprincipos--Nozares kvalifikāciju struktūra 27


5.3.3. Viesmīlības pakalpojumu speciālists123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 5151 145Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumiViesmīlības pakalpojumu speciālists6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis-Reģistrācijas numurs PS 0115, apstiprināts 2010.gada 9.jūnijā- Organizēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā, t.sk. plānot un kontrolēt sava darbaprocesus, uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmumam piederošo saimniecību,organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes- Strādāt komandā, izvērtēt savu un komandas darba kvalitāti, izvērtēt konflikturisināšanas metodes, pielietot tās nepieciešamības gadījumā, neizpaustkonfidenciālu informāciju par viesi un uzņēmumu- Pieņemt rezervēšanas pasūtījumus, sagaidīt un reģistrēt viesus, ierādīt viesiemapmešanās vietu, sagatavot viesiem rēķinu, palīdzēt risināt viesu problēmas, kasradušās uzturēšanās laikā, piedāvāt viesiem tūrisma produktus, pakalpojumus unaktivitātes, akcentējot attiecīgā reģionā un uzņēmumā pieejamos, veikt dažādaveida norēķinus ar viesiem- Pieņemt pasūtījumus, izvēlēties situācijai atbilstīgu apkalpošanas veidu, organizēttirdzniecības telpu sakārtošanu darbam un beidzot darbu, klāt galdus atbilstošiapkalpošanas veidam, sagaidīt un apkalpot viesus, pārzināt un pielietotprofesionālo terminoloģiju- Noformēt dokumentus atbilstoši likumdošanai un lietvedības noteikumiem, sastādītnorēķinu dokumentāciju, ražošanas procesa atskaites dokumentāciju, pārzinātinventāra, preču, produktu uzskaiti un atskaiti, piedalīties inventarizācijā uzņēmumāun sastādīt inventarizācijas dokumentāciju, izstrādāt pasākumu un tai atbilstošunepieciešamo dokumentāciju- Sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām, sekmēt uzņēmuma apgrozījumapalielināšanos, izmantojot profesionālās zināšanas, analizēt ražošanas atskaites uninventarizācijas rezultātus, veikt pieprasījuma pētīšanu (klientu aptaujas,anketēšana un citi), izvērtēt pieprasījumu savas kompetences ietvaros, izstrādātpriekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai, tiekties uz kopējuuzņēmuma mērķu sasniegšanu7 Specializācija Restorānu pakalpojumu speciālists, Viesnīcu pakalpojumu speciālists89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenīViesu uzņemšanas speciālistsRestorānu un viesnīcu vadītājs (5.kvalifikācijas līmenī)Nozares kvalifikāciju struktūra 28


5.3.4. Viesu uzņemšanas speciālists123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 5151 135Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumiViesu uzņemšanas speciālistsViesu uzņemšanas dienesta speciālists6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenīReģistrācijas numurs PS 0210, apstiprināts 2010.gada 13.oktobrī- Organizēt un koordinēt savu darbu, vadīt un kontrolēt darba procesus, organizētviesiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes, instruēt savā pakļautībā esošosdarbiniekus darba vietā- Strādāt komandā, izvērtēt savu un komandas darba kvalitāti, izvērtēt konflikturisināšanas metodes, pielietot tās nepieciešamības gadījumā, neizpaustkonfidenciālu informāciju par viesi un uzņēmumu- Pieņemt rezervēšanas pasūtījumus, sagaidīt un reģistrēt viesus, ierādīt viesiemapmešanās vietu, sagatavot viesiem rēķinu, palīdzēt risināt viesu problēmas, kasradušās uzturēšanās laikā, piedāvāt viesiem tūrisma produktus, pakalpojumus unaktivitātes, akcentējot attiecīgā reģionā un uzņēmumā pieejamos, veikt dažādaveida norēķinus ar viesiem, veikt dažāda veida norēķinus ar viesiem, veidot viesadatu vēsturi, sekot viesa aktivitātēm un izmantotajiem pakalpojumiem visāuzturēšanās periodā- Noformēt dokumentus atbilstoši likumdošanai un lietvedības noteikumiem, sastādītnorēķinu dokumentāciju, ražošanas procesa atskaites dokumentāciju, pārzinātinventāra, preču, produktu uzskaiti un atskaiti, piedalīties inventarizācijā uzņēmumāun sastādīt inventarizācijas dokumentāciju, izstrādāt pasākumu un tai atbilstošunepieciešamo dokumentāciju- Aktīvi sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām, sekmēt uzņēmuma apgrozījumapalielināšanos, izmantojot profesionālās zināšanas, analizēt darba procesaatskaites, veikt pieprasījuma pētīšanu (klientu aptaujas, anketēšana un citi), izvērtētviesu vajadzības, pārzināt konkurentus, izstrādāt priekšlikumus uzņēmumadarbības attīstībai un pilnveidošanaiViesmīlības pakalpojumu speciālists-Nozares kvalifikāciju struktūra 29


5.3.5. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 5151 175Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumiĒdināšanas pakalpojumu speciālists6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0004, apstiprināts 2009.gada 15.aprīlī- Plānot darba procesus, sastādīt ēdienkarti un dzērienu karti, pasūtīt izejvielas unmateriālus- Pieņemt izejvielas, produktu un materiālus un novērtēt to kvalitāti- Organizēt un koordinēt savu darbu- Vadīt un kontrolēt darba procesus- Ievērot un kontrolēt pārtikas un personīgās- Instruēt savā pakļautībā esošos darbiniekus darba vietā- Izraudzīties darbiniekus konkrētu uzdevumu izpildei- Sadalīt darba uzdevumus atbilstīgi strādājošo kvalifikācijai, prasmēm un iemaņām,strādāt komandā- Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros- Veikt produktu pirmapstrādi- Gatavot buljonus un zupas- Gatavot gaļas un zivju pamatēdienus un piedevas tiem- Gatavot saldos ēdienus (desertus) un dzērienus- Gatavot diētiskos un veģetāros ēdienus- Gatavot mērces- Noformēt ēdienus atbilstīgi to veidam un pielietojumam- Gatavot un noformēt banketa ēdienus- Pieņemt pasūtījumus- Organizēt tirdzniecības telpu sakārtošanu darbam un beizot darbu;- Klāt galdus atbilstīgi apkalpošanas veidam, sagaidīt viesus, pārzināt un ieteiktēdienus un tiem piemērotus dzērienus-Šefpavārs (5.kvalifikācijas līmenī)Nozares kvalifikāciju struktūra 30


5.3.6. Viesmīlis123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursViesmīlis4 Profesijas kods 5131 015Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 3.kvalifikācijas līmenis7 Specializācija Bārmenis89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0041, apstiprināts 2009.gada 15.aprīlī (2.kval.līmenis)- Sagatavot tirdzniecības telpas darbam, ievērot pārtikas un personīgās higiēnasnoteikumus darba procesā, lietot darba vietas prasībām atbilstīgu darba apģērbu unaksesuārus- Klāt brokastu, pusdienu, vakariņu, banketu un citu svinību galdus, klāt galduatbilstīgi viesu pasūtījumam, lietot restorāna inventāru, galda piederumus untraukus, uzņēmuma darba specifikai atbilstīgu galda veļu- Raksturot ēdienu gatavošanai izmantotās izejvielas un to izcelsmi, ēdienkartēiekļauto ēdienu gatavošanas tehnoloģiju un garšas īpatnības, raksturot alkoholiskosun bezalkoholiskos dzērienus, izskaidrot ēdienkarti un dzērienu karti, raksturotēdienu un dzērienu saderību- Sagaidīt viesus, sniegt informāciju viesiem par iespējām, ko piedāvā restorānsikdienā, svētkos un pasākumos, un tā tuvākā apkārtne, pieņemt pasūtījumu noviesiem, nodot pasūtījumu virtuvē un bārā izpildīšanai, novākt galda traukus,pasniegt rēķinu un norēķināties ar viesi- Ievērot kritisko kontroles punktu iespējamos riskus produktu uzglabāšanā un ēdienuun dzērienu pasniegšanā, atpazīt bojātus vīnus- Veikt skaidras un bezskaidras naudasnorēķinus, strādāt ar kases aparātu, sastādīt uzskaites dokumentāciju un atskaites- Ievērot produktu un dzērienu noliktavu optimālos temperatūru režīmus,veikt produkcijas pasūtījumu noliktavā, veikt pasūtījuma pavaddokumentaaizpildīšanu- Sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām, pielietot pārdošanas prasmes, sekmētuzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, izmantojot profesionālās zināšanas,veicināt uzņēmuma mērķu sasniegšanu- Apgūt jaunas, racionālas profesionālās iemaņas, piedalīties pieredzes apmaiņā,piedalīties kvalifikācijas pilnveidošanas kursos, pilnveidot svešvalodu unprofesionālās terminoloģijas lietošanu, iepazīties ar jaunumiem publicētajāinformācijā par jaunākajām darba metodēm viesu apkalpošanā--Nozares kvalifikāciju struktūra 31


5.4. Pamatprofesijas 2.profesionālās kvalifikācijas līmenī5.4.1. Pavārs123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursPavārs4 Profesijas kods 5120 025Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 2.kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0003, apstiprināts 2009.gada 15.aprīlī- Sagatavot darba vietu un darbam nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, ievērottelpu un iekārtu higiēnas normas ēdienu gatavošanas procesā, pārtikas unpersonīgās higiēnas noteikumus darba procesā, uzturēt darba vietu kārtībā darbalaikā un sakārtot pēc darba, ievērot tehnoloģiskās plūsmas ēdināšanas uzņēmumā- Pieņemt produktus un novērtēt to kvalitāti organoleptiski, ievērot produktuuzglabāšanas noteikumus, izvēlēties atbilstīgu pirmapstrādes veidus, veikt produktupirmapstrādi- Izstrādāt receptūru un sastādīt tehnoloģisko karti, izvēlēties receptūrā paredzētosatbilstīgas kvalitātes produktus vai pusfabrikātus, siltapstrādes veidus, gatavotēdienus atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam, ievērot gatavo ēdienu uzglabāšanastemperatūru un ilgumu- Novērtēt organoleptiski izejvielu kvalitāti, veikt kvalitātes protokolu aizpildīšanukritiskajos kontroles punktos- Ievērot tehnoloģisko iekārtu lietošanas noteikumus, sekot elektroiekārtu drošaiekspluatācijai, kopt aprīkojumu atbilstīgi ekspluatācijas noteikumiem- Noformēt nepieciešamo izejvielu pieprasījumu, veikt ēdienu kalkulāciju, veiktgatavās produkcijas uzskaiti, veikt produktu izlietojuma atskaiti, inventarizācijuuzņēmumā- Strādāt komandā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un uzņemtiesatbildību par to, sadarboties ar klientiem (uzklausīt ieteikumus), sadarboties arviesmīļiem- Iepazīties un apgūt jaunas receptūras, pilnveidot profesionālās terminoloģijaslietošanu, profesionālās praktiskās iemaņas, iepazīties ar kolēģu pieredzi,piedalīties profesionālajos semināros.KonditorsĒdināšanas pakalpojumu speciālistsNozares kvalifikāciju struktūra 32


5.4.2. Konditors123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursKonditors4 Profesijas kods 7512 065Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 2. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0002, apstiprināts 2001. gada 12. martā- Sagatavot izejvielas ražošanas procesam, saņemt izejvielas no noliktavas, noteiktizejvielu kvalitāti organoleptiski, veikt izejvielu pirmapstrādi- Gatavot rauga un bezrauga mīklas izstrādājumus, sagatavot mīklas un pildījumus,veidot mīklu izstrādājumus, cept, ievērojot temperatūras režīmus- Gatavot apdares pusfabrikātus, krēmus, sīrupus un pomādi, glazūras, veidotplastiskās masas un šokolādes rotājumus, želejas rotājumus- Noformēt konditorejas izstrādājumus, izmantot dekorējošos elementus no plaucētāsmīklas un olbaltummasas, sausos apdares materiālus (drumslas, riekstus,pūdercukuru)- Veikt ražošanas dokumentācijas uzskaiti, sastādīt receptūras (tehnoloģiskāskartes), veikt konditorejas izstrādājumu kalkulāciju, noformēt preču pieņemšanas unrealizācijas dokumentus- Ievērot sanitārijas un higiēnas noteikumus, personīgo higiēnu, darba higiēnasnoteikumus, uztura higiēnas noteikumus, sniegt pirmo palīdzību nelaimesgadījumos, ievērot darba aizsardzības noteikumus, saskarsmes pamatprincipus- Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, pašizglītoties, piedalīties semināros un kursos,piedalīties pieredzes apmaiņāPavārs-Nozares kvalifikāciju struktūra 33


5.5. Pamatprofesijas 1.profesionālās kvalifikācijas līmenī5.5.1. Pavāra palīgs123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursPavāra palīgs4 Profesijas kods 9412 015Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 1. kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0033, apstiprināts 2002. gada 8. janvārī- Organizēt savu darba vietu, ievērot sanitārijas un higiēnas noteikumus, novērtētproduktu kvalitāti organoleptiski, strādāt ar tehnoloģisko aprīkojumu, ievērojot darbadrošības noteikumus, kopt izmantojamo aprīkojumu, atbilstoši ekspluatācijasnoteikumiem, sakārtot darba vietu darba dienas beigās- Veic izejvielu pirmapstrādi, dot produktu uzglabāšanas noteikumus, veikt produktupirmapstrādi, pusfabrikātu gatavošanu, ievērot pusfabrikātu uzglabāšanasnoteikumus- Gatavot vienkāršus ēdienus, piedevas un kulinārijas izstrādājumus, lasīttehnoloģisko karti (receptūru), izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vaipusfabrikātus, gatavot ēdienus atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, ievērotsaskarsmes pamatprincipus, veikt pašnovērtējumu, sadarboties ar kolēģiem, strādātkomandā- Pašizglītoties, t.sk. celt profesionālo kvalifikāciju, pilnveidot profesionālāsterminoloģijas lietošanu, iepazīties ar kolēģu pieredziKonditora palīgsPavārsNozares kvalifikāciju struktūra 34


5.5.2. Konditora palīgs123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numurs4 Profesijas kods 7512 10Konditora palīgs-Reģistrācijas numurs PS 0023, apstiprināts 2001. gada 19. oktobrī5Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi- Sagatavot izejvielas ražošanas procesam, noteikt izejvielu kvalitāti organoleptiski,veikt izejvielu pirmapstrādi- Gatavot rauga un smilšu mīklas izstrādājumus, sagatavot mīklas, sāļos un saldospildījumus, veidot rauga mīklas pīrādziņus, plātsmaizes un smalkmaizītes, smilšumīklas cepumus un groziņus, biskvīta mīklu ruletēm un plātskūkām, bezraugakārtainās mīklas pīrādziņus un cepumus- Gatavot sausos apdares pusfabrikātus, izmantot pūdercukuru izstrādājumusnoformēšanā, sagatavot visu veidu riekstus, magones un citas sēklas apdarei,drumstalas veidus (biskvīta, smilšu, kārtainās bezrauga mīklas un miltu drumstalas)- Ievērot sanitārijas un higiēnas noteikumus, t.sk. personisko higiēnu, darba higiēnasnoteikumi, uztura higiēnas noteikumus, sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos.- Ievērot darba aizsardzības noteikumus, t.sk. darba drošības noteikumus,elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, ekspluatācijas noteikumus strādājotar konditorejas iekārtām- Ievērot saskarsmes pamatprincipus, t.sk. ievērot uzvedības noteikumus un normas,saskarsmes lomu grupas darbā- Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, t.sk., pašizglītoties, piedalīties semināros unkursos6 Kvalifikācijas līmenis 1.kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenīPavāra palīgsKonditorsNozares kvalifikāciju struktūra 35


5.5.3. Istabenis123Profesijas pamatanosaukumsIespējamās variācijasprofesijasnosaukumamProfesijas standartareģistrācijas numursIstabenis4 Profesijas kods 9112 03 (Viesnīcas istabenis)5Profesijuraksturojošie darbapienākumi unuzdevumi6 Kvalifikācijas līmenis 1.kvalifikācijas līmenis7 Specializācija -89Saistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošanatajā pašākvalifikācijas līmenīSaistītās profesijas,kur nepieciešamapapildus izglītošananākamajākvalifikācijas līmenī-Reģistrācijas numurs PS 0332, apstiprināts 2010.gada 18.augustā (Viesnīcu istabene)- Nodrošināt viesu telpu uzkopšanu un uzturēšanu kārtībā, sagatavot numurus viesuizvietošanai, uzkopt viesu koplietošanas telpas; pielietot telpu uzkopšanas darbaprocedūru secību, pārzināt viesu telpu uzkopšanas veidus: ikdienas, izbraukuma,ģenerālā, realizēt veļas aprūpi- Pārzināt uzņēmuma produktus un pakalpojumus, strādāt komandā, orientēties viesuvajadzībās un vēlmēs, realizēt viesu vēlmes- Orientēties uzņēmuma darbības struktūrā un pamatprincipos, atbildēt par savadarba rezultātu, piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes servisu viesiem, ievērotsadarbības principus ar kolēģiem un dienestiem, prast valsts valodu- Rīkoties atbilstoši uzņēmuma instrukcijām, ievērot pielietojamās tehnikasekspluatācijas noteikumus, ievērot iekšējās kārtības, ugunsdrošības,elektrodrošības noteikumus, viesa un personīgo drošību uzņēmumā, ķīmiskolīdzekļu pielietošanas un glabāšanas noteikumus- Pielietot istabenes servisa dokumentāciju, zināt un pielietot viesmīlības uzņēmumudarbības terminoloģiju, ievērot noliktavu darba noteikumus (darba organizācija,uzglabāšanas veidi un dokumentācija), veikt uzskaiti un atskaiti--Nozares kvalifikāciju struktūra 36

More magazines by this user
Similar magazines