12.07.2015 Views

Informatīvais ziņojums par stratēģisko ietekmes uz ... - Vides ministrija

Informatīvais ziņojums par stratēģisko ietekmes uz ... - Vides ministrija

Informatīvais ziņojums par stratēģisko ietekmes uz ... - Vides ministrija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Informatīvais ziņojums<strong>par</strong> stratēģisko <strong>ietekmes</strong> <strong>uz</strong> vidi novērtējumu un tā rezultātu ievērošanupolitikas plānošanas dokumentāAtjaunojamo energoresursu pamatnostādnes 2006.-2013.gadamInformatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar 2004.gada 23.martaMinistru kabineta noteikumu Nr. 157 „Kārtība kādā veicams <strong>ietekmes</strong> <strong>uz</strong> vidistratēģiskais novērtējums” (turpmāk – noteikumi Nr.157) VII daļas prasībām.<strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong>, kas ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumentu„Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnes 2006.-2013.gadam”, vienlaikus irveikusi minētā dokumenta stratēģisko <strong>ietekmes</strong> <strong>uz</strong> vidi novērtējumu. Tā gaitātika izveidots vides pārskats <strong>par</strong> potenciālajām vides ietekmēm un tomazināšanas iespējām, tika saņemti institūciju un privātpersonu komentāri,priekšlikumi, kā arī <strong>Vides</strong> pārraudzības valsts biroja atzinums <strong>par</strong> videspārskatu.Pamatnostādņu izstrādes laikā - 2005.gada 20.maijā un 15.novembrīnotika diskusijas <strong>par</strong> atjaunojamo energoresursu izmantošanas politiku Latvijā,<strong>uz</strong> kurām tika aicināti <strong>uz</strong>ņēmēji, nevalstisko organizāciju, valsts pārvaldesinstitūciju, profesionālo asociāciju, izglītības iestāžu un zinātniski pētnieciskoinstitūtu pārstāvji. Diskusijas gaitā izteiktie priekšlikumi attiecībā <strong>uz</strong> mazohidroelektrostaciju darbības vides rādītāju <strong>uz</strong>labošanu, biomasas racionāluizmantošanu un biogāzes lomas palielināšanu atkritumu apsaimniekošanāiestrādāti pamatnostādnēs.Par vides pārskatu tika saņemtas divas atsauksmes, saskaņā ar kurāmiespēju robežās tika koriģēti siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumaaprēķini. Visu no sabiedrības saņemto priekšlikumu <strong>uz</strong>skaitījums un izvērtējumsiekļauts vides pārskata sadaļā „<strong>Vides</strong> pārskata sagatavošanas procedūra,iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība un rezultāti”.Pēc <strong>Vides</strong> pārraudzības valsts biroja 2006.gada 9.jūnija atzinuma Nr.34<strong>par</strong> vides pārskatu „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēm2006.-2010.gadam” saņemšanas saskaņā ar atzinumā izteiktajāmrekomendācijām vides pārskatā tika iekļauta informācija <strong>par</strong> pamatnostādņusaistību ar citu nozaru plānošanas dokumentiem un tajos iekļautajiem videsnosacījumiem.<strong>Vides</strong> pārskatā sniegtie ieteikumi, lai novērstu vai samazinātu politikasdokumenta īstenošanas ietekmi <strong>uz</strong> vidi, ir ņemti vērā, ievērojot dokumenta


vispārīgo raksturu. Videi draudzīgu enerģijas ražošanas tehnoloģiju veicināšanaipamatnostādnēs ieviests rezultatīvais rādītājs realizējamo pilotprojekturaksturam un skaitam. Lai <strong>uz</strong>svērtu atjaunojamo energoresursu izmantošanasiespējas <strong>uz</strong>labot tautsaimniecības attīstības vides rādītājus, attiecīgi papildinātapamatnostādņu sadaļa „Starpsektoru sadarbība”. Monitoringa pasākumunodrošināšanai pamatnostādnēs iekļauta nodaļa <strong>par</strong> atjaunojamo energoresursu<strong>uz</strong>skaites un statistikas stāvokli un risināmajām problēmām. Ņemot vērā videspārskatā konstatēto biogāzes un biodegvielas izmantošanas ieguldījumusiltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, pamatnostādnes papildinātas arpasākumiem biodegvielas izmantošanas veicināšanai un biogāzes koģenerācijasiekārtu attīstībai, kā arī dots <strong>uz</strong>devums izstrādāt biogāzes ražošanas un attīstībasprogrammu. Pamatnostādņu rīcības plānojumā ietverti pētījumi, tai skaitā <strong>par</strong>vides kritērijiem, kas Latvijā <strong>uz</strong>stādāmi biomasas izmantošanai enerģētikā.Politikas plānošanas dokuments „Atjaunojamo energoresursupamatnostādnes 2006.-2013.gadam”, tā stratēģiskā <strong>ietekmes</strong> <strong>uz</strong> vidi novērtējumavides pārskats un <strong>Vides</strong> pārraudzības valsts biroja atzinums <strong>par</strong> šo videspārskatu ir publicēti <strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong>s mājas lapā http://www.vidm.gov.lv/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!