Prezentācija - ES fondi

esfondi.lv

Prezentācija - ES fondi

Rezultātos balstītas pieejaselementi Regulu piedāvājumā• Finansējuma apjoms piesaistītssasniegtajiem mērķiem (milestones):– Ex-ante izvērtējums– Jauna rādītāju sistēma– Snieguma rezerve– Finanšu korekcijas• Kopīgie rīcības plāni (CRP)• Vienkāršotās izmaksas2


Rādītāju sistēma pēc 2013.gada (I)• Jaunā rādītāju sistēma paredz rādītājusIetekmeDV pamatmērķi [milestones]Pamata rādītāji ES līmenīRezultātaIznākuma3


Rādītāju sistēma pēc 2013.gada (II)• Iznākuma rādītāji:– Detalizēti atspoguļo DP intervenci– iespējami izmanto pamata rādītāju sarakstu, papildinot arDV specifiskiem rādītājiem• Rezultāta rādītāji, kas:– Tieša sasaiste ar politikas intervenci– Skaidra normatīva interpretācija (vienošanas paroptimālo sagaidāmo rezultātu)– Statistiski un analītiski apstiprināts– Laicīgi un publiski pieejams (iepriekš publiski izdiskutētsar skaidro motivāciju)4


Rādītāju sistēma pēc 2013.gada (IV)• Jautājumi diskusijai:– Vai jauna rādītāju sistēma nodrošinās efektīvāku uzraudzību?– Kādi faktori kavēs datu ieguvi?– Kādi faktori veicinās rezultātu plānošanu nu to ieviešanasefektivitāti?7


Snieguma pārskatīšana un rezerve(performance review & reserve) Ic• Regulā tiek piedāvāts:– EK un DV vienojas par galvenajiem sasniedzamajiemmērķiem (milestones) 2016., 2018.un 2022.gadiem.– 2017. un 2019.g. EK izvērtē progresu– tiek paredzēta 5% snieguma rezerve, kas var tiktizmantota ~2019.gadā, ja mērķi sasniegti– EK var apturēt maksājumus, ka vidusposma mērķi navsasniegti– Var piemērot finanšu korekciju (līdz 5%), ja gala mērķinetiek sasniegti10


Snieguma pārskatīšana un rezerve(performance review & reserve) II• LV šobrīd neatbalsta snieguma rezervi, jo neredzampiedāvājuma pamatojumu un loģiku• Finanšu korekcijas par mērķu nesasniegšanu –loģiskas, bet šobrīd piedāvājums neskaidrs• Nav pieredzes ar programmas mērķu izvirzīšanu(analītiskā kapacitāte, empīrika)• Nepieciešms paralēli samazināt izmaksu atbilstībaskontroļu slogu (gan klientiem, gan administrācijai)11


Snieguma reserve (III)Jautājumi diskusijai:- Kādi būtu veiksmīgie milestones piemēri?- Vai milestones rādītāji var būt netieši sasaistīti ar KP?- Vai snieguma rezerves pieeja (un nosacījumu pieeja) neradīsspiedienu izvēlēties konkrētas investīciju prioritātes?- Vai iespējams praktiski samazināt administratīvo slogu, virzoties uzmērķu uzraudzību? Kas praktiski būtu jāprasa EK pie Reguluizstrādes?12


Fokuss uz rezultātu (III)Mērķiem, kuru neizpilde var radīt finanšukorekcijas jābūt:• skaidri saprotamiem, sasniedzamiem unprecīziem,• statistiski pamatojamiem un izmērāmiem,• pilnībā izrietošiem no veiktajāminvestīcijām;Nepieciešama skaidra metodoloģija ES līmenīmērķu pareizai definēšanai un novērtēšanai13


Kopīgie rīcības plāni (I)• Kopīgie rīcības plāni (KRP)– Ievieš publiska institūcija– Kopīgi ar EK definē sagaidāmos rezultātus un izmaksas– Maksā par rezultātu nevis izmaksām– Nav izmaksu kontroles– Nav attiecināms uz infrastruktūras projektiem14


Kopīgie rīcības plāni (II)• LV kopumā atbalsta KRP kā drosmīgāko soli rezultātosbalstītas pieejas virzienā, tomēr skeptiska par tā reālāspielietošanas iespējāmJautājumi:• Kur (kāda veida investīcijām) šo praktiski iespējams ieviestLV?• Vai iespējams attiecināt uz infrastruktūras projektiem?• Vai KRP varētu efektīvāk ieviest caur nevalstiskāmstruktūrām• Kā nodrošināt finansiālo atbildību par mērķu sasniegšanu?• Finanšu risku dalīšana (banku, EIB iesaiste?)• Mērķu definēšanas praktiskie aspekti15


Vienkāršoto izmaksu instrumentiEK piedāvājums praktiski nemainīgs salīdzinot ariepriekšējo periodu:- Netiešo izmaksu vienotā likme- Vienību cenas- Kopsummas16


• Vēlamies panākt:• EK ex-ante metodoloģisko atbalstu un, ja, iespējams, EKnoteiktas likmes.• vienkāršoto izmaksu attiecināšanu arī uz standartaprojektiem, kuri pamatā tiek īstenoti caur iepirkumaprocedūru• Attiecināšanu arī uz infrastruktūras projektiem• Jautājums: kurās jomās iespējamspaplašināt vienkāršoto izmaksu izmantošanuun kas praktiski priekš tā nepieciešams? 17

More magazines by this user
Similar magazines