12.07.2015 Views

2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis

2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis

2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvJa jūsu pastkastītē reizi nedēļā –ceturtdienā – nenonāk laikraksts«<strong>Jelgavas</strong> Vēstnesis»,lūdzam informētredakciju pa tālruni63048800Laikrakstu iespējamssaņemt arī redakcijāPasta ielā 47 – 214.Ceturtdiena, 2011. gada 18. augusts <strong>Nr.32</strong> (<strong>217</strong>) BEZMAKSAS ISSN 1691-4201Prezidents: «Uz mērķimums jāiet visiem kopā»• Sintija Čepanone«Darīšu visu, lai Latvijānevaldītu vadoņi un laivara Latvijā būtu visastautas rokās,» viesojotiesmūsu pilsētā un uzrunājotjelgavniekus, trešdienaspēcpusdienā solījaValsts prezidents AndrisBērziņš.Jelgavnieki prezidentu sagaidījaarī mūsu valstij vajadzīgs laiks, laimēs atkal nostātos uz kājām,» sakaviņa, prezidentam vēlot gudrību unpacietību.Jelgava ir otrā pilsēta, kurāA.Bērziņš ieradies darba vizītē– pirms tam viņš viesojies Jūrmalā.Vizīšu laikā reģionos un pilsētāsīpaša uzmanība tiek pievērsta izglītībasjomai un jaunu darba vieturadīšanai, kas sasaucas ar vienu nošībrīža uzdevumiem – bezdarba samazināšanuun uz ārvalstīm darbapie Jāņa Čakstes pieminekļa, lai,kā saka pensionāre Zinaīda, savāmacīm skatītu prezidentu, kas valstīvarētu ieviest pārmaiņas. «Protams,viņam nebūs viegli, taču es ticu, kasituācija Latvijā uzlabosies, bet tamvajadzīgs laiks. Vai tad Jelgavu pēckara uzcēla vienā dienā? Nē! Unmeklējumos izbraukušo Latvijasiedzīvotāju atgriešanu dzimtenē.«Latvijas attīstība ir balstīta uzizglītību, un, apmeklējot LatvijasLauksaimniecības universitāti untiekoties ar <strong>Jelgavas</strong> izglītības jomaspārstāvjiem, pārliecinājos, ka mūsuvalstij ir nākotne. Jau Jānis ČaksteGarozas ielā klāj asfalta apakškārtu• Sintija ČepanoneIespējams, jau nākamajānedēļā transportakustībai daļēji tiks atklātaGarozas iela, kurpašlaik turpinās asfaltaapakškārtas ieklāšana.«Tiklīdz pa ielu varēspārvietoties, to atklāssatiksmei, taču paralēliturpināsies brauktuvesvirskārtas asfaltēšana,»informē pašvaldībasaģentūras «Pilsētsaimniecība»projektu vadītājaAļona Virviča-Jansone.Kā cukura rūpniecības restrukturizācijasskartajam reģionamJelgavai tika piešķirti līdzekļi notā sauktās «cukura naudas». Pērnšie līdzekļi izlietoti, sakārtojotLielupes gultni un izbūvējot gājējupromenādi posmā no dzelzceļa tiltalīdz Rīgas ielai, savukārt šogadpašvaldība īsteno lietus ūdens kanalizācijassistēmas un ceļa segumavirskārtas nomaiņu Garozasielā. Apakšzemes komunikācijassakārtotas arī tai piegulošajās ielās– Aviācijas, Cukura, Veco Strēlniekuun Pļavu ielā. «Apakšzemeskomunikāciju nomaiņa visos ieluposmos ir noslēgusies, un tagadjau pakāpeniski norit asfaltateicis, ka jādod, nevis jāņem. Pagaidāmgan mēs esam tikai ņēmēji,taču visas pūles jāvelta tam, lai mēsvisu varam iegūt savā zemē un vēlpadalīties ar citiem,» tā A.Bērziņš.A.Bērziņš apmeklēja LLU, lai arizglītības darbiniekiem pārrunātuaktuālākos šīs jomas jautājumus,iepazinās ar autobūves rūpnīcu«Amo Plant», un, uzrunājot uzņēmējus,viņš akcentēja, ka pašreizējosapstākļos viss lielā mērāatkarīgs no pašiem, pašu vēlmesun centieniem. Atzinīgi novērtējotsadarbību, kas veidojusies starpmūsu pašvaldību un «Amo Plant»,viņš aicināja arī citus sekot šim piemēramun savā starpā sadarbotiesvisos līmeņos. «Kaut arī viegli nebūsun jāiegulda vēl milzīgs darbs,uz kopīgo mērķi mums jāiet visiemapakškārtas ieklāšana, ietvju sakārtošanaun apmaļu uzstādīšana.Garozas ielas posmā no Brīvībasbulvāra līdz Pļavu ielai tas jauizdarīts, un atkarībā no laika apstākļiemdarbi turpināsies, paralēliasfaltu ieklājot arī piegulošajāsielās, kur tika veikta lietus ūdenskanalizācijas rekonstrukcija,»stāsta A.Virviča-Jansone.Šie darbi norit projekta «Melioratīvāssistēmas rekonstrukcijacukura rūpniecības restrukturizācijasskartajās teritorijās <strong>Jelgavas</strong>pilsētā» gaitā, un saskaņā ar to piešķirtoslīdzekļus izmantot citiemmērķiem nebija iespējams. Tačupašvaldība nolēmusi rast iespējas,Valsts prezidentsAndrisBērziņš,tiekoties arjelgavniekiem,atgādināja, kakatrs pats irsavas laimeskalējs un patsarī savu nelaimjuradītājs.Viņaprāt, lairītdiena būtulabāka, visiemjāstrādā kopā.«Mums pašiemjāuzņemasatbildībaun par to arījāatbild,» tāA.Bērziņš.Foto: IvarsVeiliņškopā,» tā Valsts prezidents. Laiapkopotu uzņēmēju redzējumu,viņu priekšlikumus un vēlmes,kas perspektīvā varētu būt pamatsierosināt atbilstošus grozījumuslikumdošanā, savā komandā viņšuzaicinājis iesaistīties Latvijas Darbadevēju konfederācijas vadītājuElīnu Egli, kas ir Valsts prezidentaekonomikas, uzņēmējdarbībasun nodarbinātības padomniece.Kā uzrunā norādīja <strong>Jelgavas</strong> domespriekšsēdētājs Andris Rāviņš,Valsts prezidents Jelgavā ieradiesļoti zīmīgā laikā – īsi pirms mūsuvalsts faktiskās neatkarības atjaunošanasgadadienas, ko atzīmēsim21. augustā. Viņš vēlēja, lai atziņas,kas vērtīgas bijušas J.Čakstesdomās, palīdzētu Latvijai un tāscilvēkiem.lai vienlaicīgi ar šiem darbiem Garozasielu padarītu vēl pievilcīgākujelgavniekiem, papildus Garozasielā uzlabojot apgaismojumu, arotrreiz izmantojamajiem materiāliematjaunojot gājēju ietvesun sakārtojot autostāvvietas pieCukurfabrikas stacijas. A.Virviča-Jansone norāda, ka, īstenojot šoieceri, Garozas ielas posmā noBrīvības bulvāra līdz dzelzceļambrauktuves labajā pusē virzienā uzGarozu tiks nodrošināts apgaismojums,posmā no Aviācijas ielas līdzdzelzceļam abpus ceļam tiks izbūvētasgājēju ietves, kā arī noasfaltētiabi stāvlaukumi pie dzelzceļastacijas «Cukurfabrika».<strong>Jelgavas</strong> policijas iecirknivada Tatjana Flandere• Ilze Knusle-JankevicaNo pirmdienas parValsts policijas Zemgalesreģiona pārvaldes<strong>Jelgavas</strong> iecirkņavadītāju iecelta TatjanaFlandere, kura līdzšim strādāja ar nepilngadīgajiemlikumpārkāpējiem.«Nevaruteikt, ka tagad kautkas krasi mainīsies:strādāsim tāpat kā līdzšim – sabiedrības labā– un centīsimies savuspienākumus veikt pēclabākās sirdsapziņas,»tā T.Flandere.T.Flanderes stāžs policijā ir18 gadi, kas visi veltīti darbamar nepilngadīgajiem, betnu pienācis laiks pārmaiņām.«Nav tā, ka šis darbs manir pilnīgi nepazīstams – arī,strādājot ar bērniem, jāveicprocesuālās darbības, jāizskatamateriāli, jārīko profilaktiskipasākumi, nākas saskartiesar administratīvajiem pārkāpumiem.Likumdošana jau irviena, tikai uz bērniem attiecasvēl daži speciālie likumi,» viņasecina pēc pirmajiem diviemmēnešiem amatā, pildot vadītājaspienākumus.Kas attiecas uz darba organizēšanu,T.Flandere norāda,ka nekādas būtiskas pārmaiņaspagaidām neplāno, arī prioritātespaliks tās pašas: smaguun sevišķi smagu noziegumu,narkotiku apkarošana, cīņa artočkām, ieroču nelegālās apritesierobežošana, arī korupcijasapkarošana. «Tas nenozīmē,ka Jelgavā visas šīs lietas irproblemātiskas. Vienkārši kāprioritāte tiek virzīta noziegumu,kam ir augsta bīstamībaspakāpe, apkarošana,» skaidroT.Flandere, piebilstot, ka, piemēram,zādzību no veikaliemir krietni vairāk nekā smagunoziegumu, bet tās parasti irnelielos apmēros un nav sabiedrībaikopumā tik bīstamaskā laupīšanas, slepkavības. Arīieroču nelegālā aprite JelgavāAicinām jelgavniekus23. augustāpulksten 15piedalīties Latvijas Republikasfaktiskās neatkarībasatjaunošanas 20. gadadienasatceres pasākumā Svētbirzē,šajā dienā pieminot staļinismaun nacisma upurus.<strong>Jelgavas</strong> pilsētas domespriekšsēdētājs Andris Rāviņšnav problēma – tiesa, daži šādigadījumi gadā tiek konstatēti,bet ieroči paši par sevi ir ļoti bīstami,tāpēc policija pastiprinātikontrolē, vai to turētājiem ir visasnepieciešamās atļaujas. Savukārtar korupcijas novēršanujāsāk policijas iekšienē, norādaT.Flandere. «Pēdējā laikā bijušivairāki gadījumi, kad aizturētaismēģina iedot policistam kukuli.Mums ir jāpanāk, lai sabiedrībazina: to nemaz nav vērts darīt,jo tā tikai paši sev radīs problēmas.»Protams, T.Flanderei nāksiesrisināt arī kadru jautājumu,kas ir viena no lielākajām problēmāmValsts policijā kopumā.Viņa norāda, ka <strong>Jelgavas</strong> iecirknīkomandējošais sastāvs jeb inspektoriir nokomplektēts un, jair kāda vakance, tad viena divas,toties ir cita problēma – trūkstkārtībnieku, kas strādātu patruļdienestā,konvoja dienestā.«Bet tā ir problēma valstiskālīmenī,» spriež <strong>Jelgavas</strong> iecirkņavadītāja, norādot, ka iemeslivarētu būt jau zināmie: zemsatalgojums (kārtībniekam irzemākais atalgojums policijā)un nepieciešamība pēc speciālasizglītības, fiziskā sagatavotībaun medicīniskā pārbaude, kurudaudzi nespēj iziet.Līdz šim <strong>Jelgavas</strong> iecirknivadīja Zenta Tretjaka, kuraģimenes apstākļu dēļ jūnijasākumā devās izdienas pensijā.Pēdējos divus mēnešus iecirkņavadītājas pienākumus jau pildījaT.Flandere.


2 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvviedokļiCeturtdiena, 2011. gada 18. augustsBezdarba rādītāji samazinās; valstī, kaut arī ļoti lēnām, ekonomiskāsituācija stabilizējas, atsevišķās jomās uzlabojas eksportaapjomi; arī pašvaldības atzīst, ka to nodokļu ieņēmumipildās atbilstoši plānotajam. Tam visam būtu jāsignalizē parto, ka arī iedzīvotājiem ekonomiskās izmaiņas vajadzētu sāktizjust, taču diemžēl to pagaidām neapstiprina pieprasījumspēc sociālajiem pabalstiem – iedzīvotāju, kam joprojām nepieciešamapašvaldības palīdzība, skaits nesarūk.«Nelegāļi strādāpilnīgi visās nozarēs»Valdis Dūms, Zemgales reģionālāsValsts darba inspekcijasvadītājs:«No mana skatu punkta raugoties,es neticu, ka tuvākajā laikāvarētu mazināties to personu loks,kas pieprasa un saņem valsts unpašvaldības sociālo palīdzību, untas viss tā viena vienkāršā iemesladēļ – mēs ļoti labi jūtam, ka slēptaisbezdarbs jeb nelegālā nodarbinātībatikai plaukst un zeļ. Lai arī kā manicenstos pārliecināt, ka valstī ekonomiskāsituācija uzlabojas, es tik untā neticu, ka cilvēks mazāk pieprasīspalīdzību. Jā, varbūt indivīds ar laikusāks sajust, ka viņa makā ir vairāknaudas, bet tā būs no nelegāliemienākumiem. Eksperti to atzīst, arīes varu atļauties piekrist, ka mūsuvalstī nevis kaut kas tiek darīts, laicilvēki apzinātos nodokļu maksāšanasnozīmi, bet gan sabiedrība tiekdemotivēta maksāt nodokļus. Mēssaņemam ārkārtīgi daudz signālupar nelegālo nodarbinātību un 75procentos gadījumu arī gūstam tamlikumisku apstiprinājumu. Tagad irpat tādi uzņēmumi, kas darbu rīkomaiņās – pa dienu par minimāloalgu nodarbina cilvēkusar līgumiem, betpa naktīm, kad viņiemšķiet, ka mēs guļam,strādā nelegālās brigādes...Un tā jau irķēdīte – nelegāli strādā,nodokļus nemaksā, betdrošā solī iet uz sociālodienestu un prasapalīdzību. Reiz mankādas lielas būvfirmasvadītājs teica: ja visigodīgi nomaksātu kautvai PVN, mums valstīnevajadzētu nekādu budžeta konsolidāciju– mēs peldētos naudā.Bet kur nu te runāt par PVN, jamums pat algas nemaksā godīgi! Esteikšu atklāti – varbūt tikai valstsun pašvaldības iestādes ir tās, kurāses neatminos nelegālus nodarbinātībasgadījumus, bet pārējā uzņēmējdarbībaszonā – skaties, kurānozarē gribi, – nelegāļi ir visur, unpat nevar izdalīt, kurā jomā vairāk,kurā mazāk.Kaut ko jau mēs un VID «izķeram»,bet tas ir niecīgs skaits, komēs varam izdarīt ar saviem resursiem.Jo uzņēmējs kļūst arvien gudrāks.Tikai vēl viens piemērs pārdomām– tagad modē nāk uzņēmumulīgumi. Tātad darbinieks nevis tiekpieņemts darbā, bet ar viņu tiek noslēgtsuzņēmuma līgums. Un lielaidaļai nemaz nav jausmas, ko tasnozīmē! Tas nozīmē, ka uzņēmējsnemaksā nekādus nodokļus, bettie ir jāmaksā darbiniekam, kurš tonezina vai negrib zināt. Un ir pilnīgiskaidrs, ka VID nav tādu resursu,lai pārbaudītu katru individuālodarbu veicēju, pārbaudītu, vai viņšmaksā nodokļus. Tas ir nereāli!»«Makroekonomiskiecipari uzreiz neatspoguļojasmikroekonomikā»Irina Pilvere, LLU Ekonomikasfakultātes dekāne:«Man šķiet, ka šajā situācijā,kad valdība runā par ekonomiskāssituācijas uzlabošanos, bet iedzīvotājito vēl neizjūt, ir svarīgi saprast,ka tie makroekonomiskie cipariuzreiz neatspoguļojas mikroekonomikā.Tādi rādītāji kā eksportapieaugums, ekonomiskās situācijasstabilizācija katra cilvēka finansiālosituāciju nevar ietekmēt uzreiz.Manuprāt, šeit noteikti ir jārēķināsar laika nobīdi no pusgada līdz patgadam, kad varēsim teikt, ka lielākādaļa sabiedrības izjūt ekonomiskoizaugsmi. Es nevaru apstrīdētvaldības vīru sauktos ciparus, kasapstiprina, ka izaugsme ir sākusies,jo pati tos neesmu pētījusi, tačuarī es piekrītu, ka krīzes punkts irgarām, un agrāk vai vēlāk mēs parto pārliecināsimies. Tas, protams,tādā gadījumā, ja pasaules ekonomikuatkal neskars kādi jaunisatricinājumi.Taču tajā pašā laikā noteikti ircilvēki, kuri jau šobrīd var teikt,ka dzīvot kļuvis vieglāk – kādsvarbūt atradis darbu, kādam alganedaudz paaugstināta. Tās emocijasvar būt atšķirīgas, bet pagaidām irgrūti par to runāt visas sabiedrībaskontekstā.»Par maldināšanusociālo pabalstu varatņemt uz pusgaduMārīte Liepiņa, <strong>Jelgavas</strong> Sociālolietu pārvaldes Sociālāspalīdzības nodaļas vadītāja:«Jā, tā ir taisnība – ekonomiskierādītāji valstī un pilsētā nedaudzuzlabojas, taču vienlaikus gan mēsnevaram teikt, ka pieprasījums pēcsociālajiem pabalstiem šobrīd saruktu.Taču es tam redzu vairākus izskaidrojumus.Būtiskākais no tiemir fakts, ka viens no galvenajiempabalstiem – GMI pabalsts – tiekpiešķirts uz sešiem mēnešiem. Tātad,ja personai ekonomiskā situācijair bijusi kritiska, teiksim, martā,kad tai piešķirts pabalsts, tad šobrīdviņš joprojām turpina to saņemt.Un tā jau ir inerce, ko mēs šodienizjūtam sociālo pabalstu apmēraziņā. Agrāk GMI pabalstu piešķīrauz trīs mēnešiem, bet situācija mainījās2010. gada martā, kad krīzesietekmē valstī tika nolemts GMIpabalstu piešķirt nevis uz trīs, betgan sešiem mēnešiem. Pamatojumstam bija vienkārša aplēse, ka ekonomiskieapstākļi valstī ir spiedīgi uncilvēkiem finansiālā situācija tik ātrimainīties nevar. Tāpēc arī pavisamlikumiski var veidoties gadījumi,ka cilvēks jau kādu laiku strādā,bet vienalga saņem pabalstu, jo taspiešķirts uz noteiktu laiku. Vienīgitad, ja viņš ir pietiekami apzinīgs unNodarbinātības valsts aģentūras<strong>Jelgavas</strong> filiāles sagatavotaisviedoklis:«Redzam vienu būtisku iemeslu,kāpēc ir cilvēki, kas šobrīd varētunedzīvot uz valsts un pašvaldībassociālo pabalstu rēķina, bet tomērizvēlas to darīt. Proti, tie ir cilvēki,kas, zaudējot darbu, nolēmuši reģistrētieskā bezdarbnieki un pilnulaiku arī izmantot šo pabalstu, laigan patiesībā darba tirgū viņiembūtu iespēja atrast jaunus piedāvājumus.Visbiežāk tas ir gadījumos,kad cilvēks jau ilgstoši ir rāvies,sevi nežēlojot, viņš darbā vienkāršiizdedzis un tagad nolēmis likumiskiiepauzēt. Un to dara cilvēki, kuriemienākumi bijuši salīdzinoši labi,tātad arī pabalsts vismaz tos pārismēnešus nav mazs. Tieši tāpēc arīviņi izlemj par labu bezdarbniekustatusam. Protams, ir arī virknecitu bezdarbnieku, kas izmanto iespējusaņemt valsts un pašvaldībasatbalstu.Otrs aspekts ir nelegālā nodarbinātība– ko tur slēpt, ir skaidrs,ka bezdarbnieku vidū ir tādi, kuriparalēli piepelnās. Neapšaubāmi,mūsu uzdevums ir šādus signāluspamanīt un sadarbībā ar Valstspats vēršas pie mums, informējot,ka pabalsts vairs nav nepieciešams,varam viņam to atsaukt. Bet tādigadījumi ir ārkārtīgs retums.Līdzīgi ir arī ar citiem pabalstuveidiem, kas tiek piešķirti uz īsākulaiku – trīs mēnešiem. Taču jāņemvērā, ka, izvērtējot, vai pabalstspienākas, tiek skatīti personas,ģimenes ienākumi vēl par iepriekšējiemtrīs mēnešiem. Tāpēc likumsakarīgi,ka reāli izjust pieprasījumasamazināšanos pēc pabalstiem mēsnevaram agrāk kā pusgada periodāpēc tam, kad cilvēka finansiālie apstākļitiešām ir uzlabojušies.Neapšaubāmi, otra būtiskākāiezīme ir ieradums. Proti, krīzeslaikā, kad pamatīgi pieauga pieprasījumspēc sociālajiem balstiem, bijaļoti daudz cilvēku, kas pirmo reizibija spiesti vērsties pēc palīdzībaspašvaldībā. Pieļauju – daļa noviņiem šobrīd jau atraduši darbu,taču strādā nelegāli un neuzskata,ka tas ir iemesls atteikties no papilduienākuma – pabalsta. Jā, varbūtarī tā dēvētajos treknajos gadosviņi, piemēram, celtniecībā strādājanelegāli, pelnīja 1000 un vairāklatu mēnesī, tāpēc prātā neienācapieprasīt vēl sociālo pabalstu, laigan oficiālu ienākumu it kā nebija.Bet šobrīd, kad tajā pašā celtniecībāmaksā krietni mazāk, – kāpēc gannekļūt nekaunīgākam un vienlaicīginesaņemt algu aploksnē unsociālo pabalstu? Tā taciņa taču iriemīta! Un mums nākas saskartiesar tādiem gadījumiem. Ja šādasituācija tiek atklāta, tad pabalstaizmaksu pārtrauc. Galējais solis, komēs varam piemērot par nepatiesuziņu sniegšanu, ir neļaut personaipretendēt uz sociālo palīdzību turpmākopusgadu. Kā to atklājam? Visbiežāk– cilvēks pie mums vienkāršinevar ierasties noteiktajā datumā,kad viņam saskaņā ar līgumu parlīdzdarbības pienākumu veikšanuir jānāk atskaitīties par šo pasākumuizpildi, jo viņš jau strādā algotudarbu. Ir, ir mums arī tādi bijuši,kas saņem pabalstu, kaut jau ilgulaiku atrodas ārzemēs. Meklējamrokās, bet, izrādās, viņš ir peļņāAnglijā...Lūk, šie ir tie aspekti, kas neļaujobjektīvi novērtēt to, vai pieprasījumspēc sociālajiem pabalstiem sāksamazināties. Bet pieļauju, ka situācijapēc kāda laika varētu mainītiesun atspoguļoties arī skaitļos.Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavāsociālos pabalstus saņem 4319ģimenes jeb 7964 personas, notiem GMI – 962 ģimenes jeb 2138personas.»«Ar ko saslimām, ar to sākam atveseļoties»darba inspekciju reaģēt, bet katramizstāvēt klāt un pierādīt nelegālustrādāšanu nav iespējams. Ar aizdomāmšajā gadījumā nepietiek– ir jābūt pierādījumiem, lai lemtupar bezdarbnieka statusa atcelšanu.Viens no veidiem, kā pamanītusignālu pārbaudīt, ir iespēja noteiktbezdarbniekam biežāku apmeklējumuskaitu mūsu aģentūrā – tasnoteikti neatvieglo dzīvi cilvēkam,kurš paralēli nelegāli iekārtojiesdarbā.Taču nevar noliegt, ka kopumāpēdējā laikā situācija kļūst stabilāka– vēl jūlija sākumā Jelgavā bija3788 bezdarbnieki jeb 10 procentubezdarbs, jūlija beigās tas jau samazinājieslīdz 3560 bezdarbniekiemjeb 9,4 procentiem. Un viens nogalvenajiem rādītājiem pozitīvāmizmaiņām ir tas, ka arvien vairākdarba piedāvājumu ir tieši vīriešiemun tehniskajās profesijās. Unvar teikt: ar ko saslimām, ar to arīsākam atveseļošanos – celtniecībasbums beidzās, bet tagad tiešiceltniecībā ir jūtams, ka aktivitāteatsākas un darba vietu piedāvājumsaug. Arī kopējā vakanču dinamikaiepriecina, jo mēneša laikā vakančuskaits ir pieaudzis no 100 līdz 239,kur vairumā gadījumu tiek meklētitieši vīrieši celtniecības darbiem.Vasaras mēnešos situācija mēdzuzlaboties neatkarīgi no krīzes, tačudiezin vai šoruden piedzīvosim kādulavīnveidīgu bezdarba pieaugumu.Kā katru gadu, tas nedaudz pieaugs,taču kopējā tendence nemainīsies– ekonomiskā situācija ļoti lēnām,bet tomēr uzlabojas, un jāatzīst, kadarbu atrast kļūst vieglāk.Tomēr, no vienas puses, bezdarbaprocents valstī sarūk, bet diemžēlne tikai tāpēc, ka pamazām uzlabojasekonomiskā situācija – ir otra,daudz skumjāka puse. Šie rādītājisarūk arī uz izbraucēju rēķina, untas tiešām ir bēdīgi. Šis process navapstājies un arī neapstāsies, kamērnenostabilizēsies cilvēku parādu vajadzībasattiecībā pret atalgojumu.Tieši tā – mēs jau vairs nerunājampar to, ka cilvēks aizbrauc tāpēc,ka nevar atļauties kaut ko šodienai.Viņš aizbrauc tāpēc, ka nevaratļauties nomaksāt jau iekrātosparādus. Un šajā gadījumā nepalīdzarī tas, ka šodien atrast darbu irvieglāk...»Sagatavoja Kristīne Langenfelde,foto Ivars VeiliņšPilsētnieks vērtēVai jūs apmeklējat<strong>Jelgavas</strong> klubus?Oskars Ločmelis,strādā:– Jā, protams,un esmu apmierinātsarklubiem mūsupilsētā, vienīgi piedāvājums varējabūt plašāks. Ja darbu atsāktuklubs vecajā pasta ēkā, tad varētuteikt, ka ar trijiem lieliem klubiemJelgavai pietiek. Visbiežāk mansanāk aiziet uz «Tonusu», joapmierina gan mūzika, gan turvaldošā atmosfēra.Natālija Beleja,mājsaimniece:– Jāatzīst, kapa klubiemnemēdzu staigāt.Vienreizesmu bijusi, šķiet, «Tonusā»,taču man tur nepatika. Lai ietuuz klubiem, man pietrūkst laika,arī naudas tādiem pasākumiemvienmēr ir par maz, tāpēc priekšrokuparasti dodu atpūtai kopā ardraugiem mājās.Jekaterina Vitaļjeva,auklēbērnu:– Mans iecienītākaisklubsJelgavā ir «Tonuss»,jo uzturieni iet visi mani draugi, turir patīkama atmosfēra un, kassvarīgākais, laba mūzika – tā irdaudzveidīga, jo dīdžeji spēlēgan krievu, gan ārzemju hitus.Esmu bijusi arī nu jau likvidētajā«Operā». Ja Jelgavā būtu vēlviens klubs, tad, manuprāt, apmierinātsvarētu justies ikviens,jo gan jau kādā sev pa prātamko atrastu.Astra, pensionāre:– Pat ja Jelga v ā b ū t uforša vieta,kur atpūstiesmana vecumacilvēkiem, vienalga priekšrokudotu grāmatām, dārzam untusiņiem kopā ar draudzenēm.Bet par klubiem mūsu pilsētāman priekšstats ir no mazbērnustāstītā – zinu, ka uz «Tonusu»labāk neiet, jo tur publika navtā solīdākā, tieši tāpēc manējieapmeklē «<strong>Jelgavas</strong> kreklus».R a i m o n d sSelickis, strādāceltniecībā:– Kaut arī uzklubiem ejureti, kopumāvērtējot, Jelgavā piedāvājums irpietiekami daudzveidīgs. Taču, jajāizvēlas starp naktsklubu Jelgavāun klubu Rīgā, izvēlos pēdējo. Īstipat nezinu, kāpēc. Varbūt iemeslsir publika – gribas satikt vairāklatviešu. Taču galvenais priekšnoteikumsir laba mūzika.«<strong>Jelgavas</strong> Vēstnesis»Metiens – 28000 eks.Iznāk ceturtdienāsReģistrācijas apliecībasnr. 000703171Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»Adrese: Pasta iela 47 – 214,Jelgava, LV – 3001Galvenā redaktore:Kristīne LangenfeldeRedakcija: tālr. 63048801,e-pasts: redakcija@info.jelgava.lvwww.jelgavasvestnesis.lv«Zemgales INFO» birojstālr./fakss: 63048800,e-pasts: birojs@info.jelgava.lvIespiests: SIA «Rene pluss»© Pārpublicēšanas gadījumā atsauceuz «<strong>Jelgavas</strong> Vēstnesi» obligāta.Par sludinājumu un paziņojumu saturuatbild to iesniedzējs.


4www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvatbildamCeturtdiena, 2011. gada 18. augustsBankomāti kļūstdaudzfunkcionāliRūpējoties par bankomātu lietotājuērtībām un vajadzībām, «Nordea»banka paplašina sniegto pakalpojumuklāstu: šobrīd jaunums bankomātos– biļešu iegāde uz nozīmīgākajiem unievērojamākajiem pasākumiem. Tāpat arīturpmāk bankomātos varēs papildinātmobilo sakaru priekšapmaksas kartes,iegūt «Lattelecom» virszemes televīzijasatjaunošanas kodus un pat pieteiktieskonsultācijām ar bankas darbiniekiem.«Latvijā šobrīd esam pirmā un vienīgābanka, kas piedāvā koncertu un citu pasākumubiļešu iegādi bankomātos, tačupasaulē tā ir jau atzīta prakse. Festivāla«Positivus» biļešu iegāde bankomātosbija pirmais veiksmīgais projekts, tāpēcpalielināsim piedāvāto biļešu klāstu, unturpmāk ikviens tās varēs iegādāties 24stundas diennaktī. Turklāt biļešu iegādemūsu bankomātos ir bez papildu komisijasmaksas, un plānojam organizēt arīdažādas akcijas,» stāsta «Nordea» <strong>Jelgavas</strong>klientu apkalpošanas centra vadītājaDace Fiņķe, piebilstot, ka bankomātuloma mūsdienās strauji mainās: «Tā navvairs tikai un vienīgi naudas izsniegšana.Klienti kļūst prasīgāki un arvien vairākdarbības vēlas veikt vienuviet, tāpēcarī turpināsim papildināt bankomātospieejamo pakalpojumu klāstu.»«Nordea» banka sadarbībā ar «Biļešuservisu» domā par to, lai biļešu iegādeuz dažāda veida kultūras pasākumiemkļūtu vēl ērtāka, ātrāka un interesentiempieejamāka. Tāpēc jau kopš šī gadamarta visos «Nordea» bankomātospieejamas biļetes uz lielākajiem un aktuālākajiempasākumiem un koncertiem.Šobrīd iespējams iegādāties biļetes uzLenny Kravitz, «30 Seconds To Mars» un«Rammstein» koncertiem, kā arī uz Pasaulesčempionātu ielu vingrošanā. Šajājomā jau sasniegti pirmie ievērojamie rezultāti,kas liecina, ka šāds pakalpojumsir nepieciešams un klientu novērtēts.No šī gada janvāra «Nordea» bankomātosmobilo sakaru priekšapmaksas karšulietotāji var veikt arī to papildināšanu 24stundas diennaktī. Turklāt par šo pakalpojumunetiek iekasēta komisijas maksa.Nav arī būtiski, vai kartes īpašnieks ir«Nordea» klients – nekādas papildusamaksas nav arī citu banku klientiem.Šobrīd «Nordea» bankomātos ikviensvar atjaunot «Zelta Zivtiņas», «Amigo»,«O!Kartes» un «BiFri» priekšapmaksaskartes.Tāpat bankomātos iespējams iegādātiesarī «Lattelecom» virszemes televīzijasatjaunošanas kodus dažādām TV kanālupakām. Tas darbojas līdzīgi kā mobilotālruņu karšu papildināšana – klients bezjebkādām līgumsaistībām pats var izvēlēties,cik ilgam laika periodam abonētpakalpojumu, iegādājoties konkrētusaktivizācijas kodus.Atgādinām, ka «Nordea» klienti bezmaksas var izmantot gan Latvijas Krājbankas,gan Latvijas Hipotēku un zemesbankas bankomātus visā Latvijā. Jelgavā«Nordea» klientiem pieejami astoņibankomāti.Lai saņemtu konsultāciju, jādodas uz«Nordea» bankas klientu apkalpošanascentru «Jelgava» Lielajā ielā 17a katrudarba dienu no pulksten 9.30 līdz 18.Ja ir jautājumi par bankas sniegtajiempakalpojumiem, konsultāciju var saņemtarī pa tālruni 63012355 vai 67096096.Vairāk informācijas – www.nordea.lvPie «Kanclera nama»,izbūvējot rotaļu laukumu,ietvi nedemontēsĪstenojot ieceri pie veikala «Kanclera nams» izveidot rotaļu laukumu, viena puķu dobe tiks pārcelta uz citu vietu, taču plānotiedarbi nekādā veidā neietekmēs divas ietves, kas ved uz Driksas ielas gājēju posmu un kuru malās izvietoti soliņi. «Kad perspektīvārotaļu laukums tiks paplašināts ar papildu elementiem, vajadzēs demontēt centrālo ietvi – to, kura virzienā no veikalanoslēdzas ar veco afišu stabu. Taču tas noteikti nenotiks tuvākajā laikā,» tā SIA «Kanclers pluss» valdes priekšsēdētājs EdmundsBarkāns, solot, ka līdz ar rotaļu laukuma izveidi vide pie veikala nekļūs mazāk pievilcīga jelgavniekiem. Foto: Ivars Veiliņš«Vēlos izteikt atzinību par ideju bērniem ierīkotspēļu vietu pie «Kanclera nama». Tas irļoti jauki, ļoti daudziem vajadzīgi, turklāt tasarī piesaistīs pircējus veikalam,» «<strong>Jelgavas</strong>Vēstnesim» vēstulē raksta Vija Dišlere. Tačuviņa satraukusies par to, ka līdz ar rotaļulaukuma ierīkošanu demontēta varētu tiktcentrālā ietve un puķu dobe. «Mūsu pilsētātik maz vietās ir skaistas puķu dobes. Lūdzu,neizpostiet skaistumu <strong>Jelgavas</strong> centrā, kasreizē ir atpūtas vieta ar soliņiem un vajadzīgane tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.Nepiekrītu Edmunda Barkāna teiktajam,ka šī vieta tiek maz izmantota. Tā tiek izmantotaun priecē jelgavnieku acis un sirdi.Nepakļausim komerciāliem mērķiem jauiekārtoto skaistumu! Lūdzu, nejauciet nostcentrālo ietvi, kas arī ir vizuāli piemērotaveikala ēkai. Tur taču pietiek vietas bērnurotaļu laukuma ierīkošanai, nedemontējotcentrālo ietvi un puķu dobi!» tā V.Dišlere.Telefongrāmatu varsaņemt Rīgā vai pasūtīt«<strong>Jelgavas</strong> Vēstneša» redakcijā vērsāskāda pensionāre – viņa vēlas noskaidrot,kā dabūt «Zaļo lapu» telefongrāmatu «Jelgava24.lv».Kā informē uzņēmuma klientu servisaspeciāliste Anda Dubrova, iepriekš tikaorganizētas akcijas lielveikalos un pastanodaļās, kuru laikā dalīja «Zaļo lapu»telefongrāmatu, taču pašlaik izdevumu«Jelgava24.lv» iespējams saņemt, vien vēršotiesbirojā Rīgā, Blaumaņa ielā 38 – 40, vaiarī to pasūtot pa pastu. «Šis ir bezmaksasizdevums, un cilvēkam, kas to vēlas saņemtpa pastu, jāpiezvana pa tālruni 67770764un tas jāpiesaka. Tiesa gan – šādā gadījumāpašam vajadzēs segt pasta izdevumus,» tāA.Dubrova.Sagatavoja Sintija Čepanone«Pašlaik rotaļu laukuma izbūves processir mazliet apstājies, jo, pirmkārt, nupatnoslēgusies Lielās ielas veikala pārcelšanāsuz «Kanclera namu», kā arī turpināstelpu pārbūve «Čili picas» vajadzībām, untas prasa laiku un spēku. Otrkārt, apzinottrīs plānotos laukuma rotaļu elementus,atklājās, ka divas rotaļu ierīces varamiegādāties uzreiz, taču trešās piegāde irjāgaida vai arī tās vietā jāizvēlas cita, unpar šo jautājumu mēs vēl neesam izšķīrušies.Taču rotaļu laukums pie «Kancleranama» noteikti būs,» saka SIA «Kanclersplus» valdes priekšsēdētājs Edmunds Barkāns.E.Barkāns uzsver, ka plānotā rotaļulaukuma izbūve nekādā veidā neskars tāsdivas ietves, kas ved uz Driksas ielas gājējuposmu un kuru malās izvietoti soliņi.Komentējot lasītājas iebildes par centrālāsietves demontāžu, E.Barkāns norāda,ka, visticamāk, noticis pārpratums. «ParDaugavas stadionālīdzekļus neieguldīsKāds jelgavnieks ir nesaprašanā, vaitiešām līdz ar jauna stadiona izveidi pieZemgales Olimpiskā centra (ZOC) vecaisDaugavas stadions Sporta ielā 2 jāatstājnovārtā. «Vai tad tiešām ir tik grūti nopļautzāli un savākt atkritumus?» viņš jautā.Daugavas stadionu apsaimnieko Sportaservisa centrs. Tā direktors Juris Kaminskisnorāda, ka arī pēc jaunā stadiona izveidesDaugavas stadions palicis Sporta servisacentra pārziņā, taču patlaban būtiskuslīdzekļus stadiona apsaimniekošanā ieguldītnav racionāli, jo perspektīvā šī teritorijaparedzēta satiksmes termināla izveidei.«Šobrīd tērējam vien tik, lai samaksātu parūdeni un gāzi,» tā J.Kaminskis, piebilstot,ka iespēju robežās centrs tomēr rod iespējuvasarā vismaz vienu divas reizes laukumateritoriju nopļaut.Savukārt no rudens tajā trenēsies LLUregbija komanda, kura tad arī praktiskiuzturēs laukumu kārtībā. Jāpiebilst, kalīdzīga sadarbības forma pirms tam bija arfutbola klubu «Jelgava», kurš nu mājvieturadis ZOC stadionā.J.Kaminskis norāda, ka stadionu pagaidāmvēl var izmantot, bet ģērbtuves – vairsne. Tajās ir antisanitāri apstākļi, un, tākā nav līdzekļu to remontam, telpas tiksiztīrītas un aizslēgtas.centrālo ietvi dēvējam to, kura ir tiešipretim veikala ieejai un virzienā no tāsnoslēdzas ar veco afišu stabu,» skaidroE.Barkāns. «Sākotnēji laukums tiks izveidots,neietekmējot taciņu izvietojumu,savukārt viena puķudobe tiks pārcelta uzcitu vietu, un pašlaik tās izvietojums tieksaskaņots ar pašvaldības aģentūru «Pilsētsaimniecība»,jo zeme, uz kuras plānotsrotaļu laukums, pieder pašvaldībai. Parcentrālās ietves demontāžu nāksies domāt,kad laukumu vēlēsimies paplašināt arpapildu rotaļu iekārtām, jo vienīgā iespējapaplašināties būtu uz šīs ietves rēķina,» tāE.Barkāns, gan norādot, ka līdz ar rotaļulaukuma izbūvi vide pie «Kanclera nama»nekļūs mazāk pievilcīga jelgavniekiem,turklāt tur papildus plānots izvietot vēldivus soliņus.Sagatavoja Sintija ČepanoneDomās par cepurupieņemšanu«Tas ir ļoti labi, ka poliklīnikā notiekremonts. Varbūt izremontēs arī garderobitā, lai slimniekam uz poliklīnikuziemā nebūtu jānāk kailu galvu, jo garderobēcepures pretim neņem – neesot,kur likt. Nē, nu varot jau es savu platmaliiemīcīt piedurknē... Puskilometraattālumā ir Zinātniskā bibliotēka, kurgan vienmēr ir iespēja nodot ne tikaicepuri, bet arī jebkura izmēra somu,»laikrakstam klāsta Alberts Sirmulis,vēloties noskaidrot, «vai kādreiz poliklīnikasgarderobē varēs normālinodot virsdrēbes un cepuri. Ja paveicas– varbūt būs arī tik glauni, ka pat somuvarēs nodot»?!SIA «<strong>Jelgavas</strong> poliklīnika» valdeslocekle Anna Zīverte skaidro, ka apmeklētājaierosinājumu padomāt parto, kā būtu iespējams nodrošināt, laicilvēki garderobē varētu nodot arīcepures, ņems vērā un centīsies rasttam risinājumu. Tiesa gan – somas,visticamāk, arī turpmāk garderobēnebūs iespējams nodot. «Mēs nevaramuzņemties atbildību par somās atstātajāmmantām – cilvēks, piemēram, varieņemt galvā, ka kaut kas no somas pazudistieši iestādes garderobē,» pieļaujpoliklīnikas vadītāja.Vecais karogsjāsadala pakrāsāmIr virkne iestāžu, pie kurām ikdienājābūt Latvijas valsts karogam. «Kā likumiskibūtu jārīkojas iestādei, pie kurasjābūt paceltam valsts karogam, ja tas irnolietojies un jāmaina? Kur un kā utilizēnolietoto valsts karogu, lai tā netiktuuzskatīta par karoga zaimošanu?» jautā«<strong>Jelgavas</strong> Vēstneša» lasītāja.Tieslietu ministrijas sabiedriskoattiecību speciālisti uz jelgavnieces jautājumuatbildēt nespēja, vien norādīja,ka tā esot Kultūras ministrijas kompetence,tāpēc «<strong>Jelgavas</strong> Vēstnesis»ar šo pašu jautājumu vērsās Kultūrasministrijā, šoreiz cerot saņemt atbildipēc būtības. Kultūras ministres padomnieksun preses sekretārs AndrisSaulītis paskaidroja, ka saskaņā arLatvijas valsts karoga likuma 3. panta4. daļu «lietošanai nederīgu Latvijasvalsts karogu iznīcina diskrētā veidā».Lai atbildētu uz jautājumu, kā jāsaprotjēdziens «diskrētā veidā», viņš,savukārt, vērsās Ārlietu ministrijā,kas izstrādājusi minēto likumu, unnoskaidroja, ka «karogs ir jāsadalakrāsu lentās publiski nepieejamā vietā.Privātos apstākļos sadalīts pa krāsām,tas vairs nav uzskatāms par valstskarogu». Jāatgādina, ka saskaņā aršo likumu lietot aizliegts bojātu, izbalējušu,netīru vai citādi nepiemērotuLatvijas valsts karogu.Valsts karogi pastāvīgi jāizkar Rīgaspils Svētā gara tornī, pie Latvijas Valstsprezidenta Jūrmalas rezidences, Saeimasgalvenās ēkas, Ministru kabinetaēkas, ministriju ēkām, tiesu ēkām,Ģenerālprokuratūras un Tiesībsargabiroja ēkas, Nacionālo bruņoto spēkuApvienotā štāba ēkas, Latvijas Bankascentrālās ēkas un pie Latvijas Bankasfiliāļu ēkām, republikas pilsētu unnovadu domju ēkām, Latvijas robežkontrolespunktos un robežpārejaspunktos, pie Latvijas diplomātisko unkonsulāro pārstāvniecību ēkām, ja tasir tehniski iespējams un nav pretrunāar uzņemošās valsts normatīvajiemaktiem un diplomātiskā protokolatradīcijām, pie izglītības iestāžu ēkām.Sagatavoja Ilze Knusle-JankevicaPateicība«Sociālo lietupārvaldesspeciālisti navvienaldzīgi»Lai pateiktu paldies <strong>Jelgavas</strong> Sociālolietu pārvaldei par palīdzību, «<strong>Jelgavas</strong>Vēstnesī» vērsās jelgavniece – Matīsamamma. «Esmu pārsteigta, ka arī šajoslaikos iespējams saskarties ar patiesuiejūtību un ieinteresētību,» tā viņa.Vislielāko paldies Matīsa mammavēlas pateikt Sociālo lietu pārvaldesvadītājai Ritai Stūrānei un pārvaldessociālajai darbiniecei darbam ar ģimeniun bērniem Gunai Ziemelei. «Esmu2. grupas invalīde un viena audzinudēliņu Matīsu. Abi bijām nonākušineapskaužamā situācijā – mums vispārnebija iztikas līdzekļu, nebija arī, piekā vērsties šajā krīzes situācijā un lūgtpalīdzību, tāpēc cits nekas neatlika kādoties pēc palīdzības uz Sociālo lietupārvaldi,» stāsta jelgavniece, neslēpjot,ka bijusi pārsteigta par pozitīvoattieksmi, kādu izjutusi šajā iestādē.«Turklāt speciālisti ne tikai bija ieinteresētiman palīdzēt un to arī izdarīja,bet arī vēlāk painteresējās, kā manklājas, vai viss ir kārtībā. Jāatzīst, tāduiejūtību es patiesi nebiju gaidījusi,» tāMatīsa mamma.Sagatavoja Ilze Knusle-JankevicaSagatavoja Sintija ČepanoneSagatavoja Sintija Čepanone


www.jelgavasvestnesis.lvCeturtdiena, 2011. gada 18. augusts sports www.jelgavasvestnesis.lv 5Airētājiem –pasaules čempionātsŠonedēļ uz Ungārijas pilsētu Segedu devušieskanoisti Gatis Pranks, Antons Knesis,Romans Astapovs (visi no <strong>Jelgavas</strong> BJSS) unsmaiļotājs Mārtiņš Upītis (klubs «KC»), kurpiedalīsies pasaules čempionātā un cīnīsiespar ceļazīmi uz Londonas Olimpiskajāmspēlēm. <strong>Jelgavas</strong> BJSS trenere Lelde Laurenorāda, ka vēl Latviju pasaules čempionātāpārstāvēs ventspilniece Elīna Ēdole, kurašobrīd dzīvo un trenējas Jelgavā. Viņa irviena no retajām sievietēm, kas nodarbojasar kanoe airēšanu. «Tas pasaulē ir jaunssporta veids,» skaidro trenere. LondonasOlimpiskajām spēlēm kvalificēsies pasaulesčempionāta pirmo sešu vietu ieguvēji. Vēlviena iespēja būs nākamā gada Eiropasčempionāta pirmo divu vietu ieguvējiem.Piekāpjas U-21 izlaseiDraudzības spēlēFK «Jelgava»ar 2:3 piekāpāsLatvijas Olimpiskajaiizlasei(U-21). Vārtusguva Aleks Naumiksun Romans Bespalovs, bet U-21izlases rindās izcēlās jelgavnieks BorissBogdaškins. Vēl izlasē tika iekļauti jelgavniekiDmitrijs Daņilovs un AleksandrsKļimovs. «Kopumā ar spēli esmu apmierināts.Kaut arī zaudējām, izvirzītos mērķussasniedzām. Devām spēļu praksi tiem, kuripēdējā laikā mazāk spēlējuši – nespēlēja 11pamatsastāva spēlētāji. Izmēģinājām arījaunus taktiskus variantus,» tā FK «Jelgava»galvenais treneris Dainis Kazakevičs.• Ilze Knusle-Jankevicanīcu un šuvju uzlikšanuBasketbolisti Edgars Krūmiņš,Andris un Gatis Justoviči unArvis Vālodze jau otro gadu piedalāsstrītbola turnīrā «GhettoBasket» un arī šogad cīnīsiespar Andra Biedriņa dāvātoiespēju aizbraukt uz ASV unnoskatīties NBA spēli. Izšķirošāsspēles notiks šodien, 18. augustā,Rīgā, Grīziņkalnā. «Aizstāvētčempiona titulu vienmēr irgrūtāk nekā to izcīnīt, bet tasarī uzsit asinis – nevaram mēstaču tā padoties, turklāt vēlreizgribas aizbraukt uz Ameriku,»tā G.Justovičs.Edgars, Gatis un Andris ir pazīstami kopšbērnības un mācījušies arī vienā skolā – <strong>Jelgavas</strong>4. vidusskolā, kopā spēlējuši LatvijasJaunatnes basketbola skolā un arī klubā«Zemgale». Tomēr, lai sāktu spēlēt strītbolu,bija nepieciešama iniciatīva no malas. «Vienuvakaru satiku Arvi – bijām pazīstamitādā «čau čau» līmenī. Viņš teica, ka vajadzētuizveidot komandu un piedalīties turnīrā.Sākumā tas nelikās nopietni,» atcerasEdgars, tomēr komanda tika izveidota, pērnjelgavnieki ar nosaukumu «Urbanmet» kļuvapar «Getto Basket» turnīra uzvarētājiemun arī šogad pēc reitinga atrodas pirmajāvietā. Priekšā vēl četru labāko komandusuperfināls, un uzvarētājs iegūs iespējudoties uz Ņujorku, laiklātienē izjustu NBAgaršu. Šodien puišisaka: «Kaut katraikomandai būtu tādsfāterītis kā Arvis.»Patīk cīņas beznoteikumiemSpēlētāji visi kāviens norāda, kastrītbols ir pavisamkas cits nekā klasiskais basketbols – te irdaudz ātrāka, netīrāka, rupjāka spēle, laukumāir tikai trīs spēlētāji, tāpēc ne mirklinevar atslābināties, turklāt nav tiesnešu.«Interesantākais ir tas, ka strīdīgās situācijāsspēlētāji diskutē – katram ir iespējapierādīt savu taisnību,» tā G.Justovičs,piebilstot, ka tā pagrūstīšanās arī piešķirotasumu. Tiesa, pašam Gatim posms pirmspāris mēnešiem beidzies ar došanos uz slim-pārsistajai acij, bet viņšsaka, ka tas pieder pielietas. «Arī basketbolazālē var gūt traumas,»piebilst Edgars.Jelgavnieki nav neplaši atzīti basketbolisti,ne cīkstoņu tipi,tāpēc likumsakarīgs irjautājums, kas tad irveiksmes pamatā unļauj viņiem apspēlētsavus pretiniekus, tostarpvismaz Latvijāatzītus basketbolistus.«Mums bieži to prasa,bet es tā īsti pat nezinu,ko atbildēt. Domāju,mūsu galvenaistrumpis ir tas, ka citscitu pazīstam un izjūtam– dodot piespēli,zinām, kur katrs būs,kur skries, ko darīs,»spriež A.Justovičs, betviņa brālis piebilst, kacitu komandu trūkumsesot tas, ka tās maina sastāvu un spēlētājinepaspēj īsti saspēlēties.Ar septiņām dienāmŅujorkā ir par mazPērn jelgavnieki «Ghetto Basket»turnīrā uzvarēja un šā gada martā pabijaŅujorkā, kurklātienē noskatījāslatviešu centraspēlētāja AndraBiedriņa pārstāvētākluba Goldensteitas«Warriors» maču arŅūdžersijas «Nets»,kā arī tikās ar pašubasketbolistu. PuišiASV bija pirmoreizi un atzīst, kabrauciens bijis iespaidīgs – gan lielpilsētasritms, skaņas, gan NBA spēle arapmēram 50 000 skatītāju, gan tikšanāsar A.Biedriņu. Visspilgtākie iespaidipalikuši par NBA spēli, jo tur ir pavisamcits līmenis – gan meistarības, gan organizētībasziņā. Ja Latvijā basketbola spēleilgst apmēram pusotru stundu, tur – 3,5stundas, bet neapnīk. Pozitīvs iespaidsjelgavniekiem radies arī par A.Biedriņu.Sumina labākosSveikti jūnija un jūlija labākie sportisti.Sporta laureāti – Renārs Dronga (Eiropasčempions pauerliftingā), kanoists GatisPranks (12. un 13. vieta EČ), ArtjomsHaņevičs (2. vieta EČ boksā skolēniem),Kristens Krīgers (3. vieta PČ BMX, 2. vietaEČ, Latvijas čempions), smaiļotājs MarksOzolinkevičs (17. vieta PČ, 16. un 20. vietaEČ junioriem). Latvijas čempioni: Lāsma Zaķīte,M.Ozolinkevičs, Karīna Laure, RūdolfsNartišs, Marks Jefimovs, G.Pranks, AntonsKnesis, Romans Astapovs, Mārtiņš Upītis(visi smaiļotāji un kanoe airētāji), Osmansun Diāna Dzaseževi, Edgars Batkovskis,Juris Egle (visi no cīņas kluba «Milons»),Marks Cimermanis, Vanesa Buldinska, RobertsBāriņš (visi BMX, «Mītavas kumeļi»),Andrejs Romaņivs (vieglatlētika).«Andris ir ļoti viesmīlīgs – parasts džeks.Daudzi domā, ka viņš ir iedomīgs, bet mēsnemanījām neko no tā,» tā savu vārdabrāliraksturo A.Justovičs, un E.Krūmiņšpiebilst, ka latvietis arī laukumā bijispārējo spēlētāju cienīgs.Maskavā – pasaules čempionātsParalēli braucienam uz ASV «GhettoBasket» komandas cīnās arī par ceļazīmiuz pasaules čempionātu strītbolā, kas septembrasākumā notiks Maskavā. Edgarssev vietu čempionātā jau ir nodrošinājis,jo Čehijas atlases posmā par čempioniemkļuva «Baltic Casting Agency» ar NauriLiepiņu, Kristapu Dārgo, RaimonduElbakjanu un E.Krūmiņu sastāvā. Viņšpasaules čempionātā piedalījās arī pagājušajāgadā, kad turnīra rīkotāji izveidojaizlasi, kura pārstāvēja valsti. Tā ieguva dalītudevīto vietu 17 komandu konkurencē.«Pēc pirmās dienas reitingā bijām pirmie,bet otrajā dienā laikam paši nobijāmies –bija daudz lielāka pilsēta, vairāk skatītāju,nevarējām vairs paspēlēt, sākām zaudētun izkritām,» atceras E.Krūmiņš.Pagaidām arī komanda «Armet» navatmetusi cerības doties uz Maskavu – 25.augustā Rīgā tiks izcīnīta viena biļete,Krievijai zaudēLatvijas vīriešubasketbolaizlaseaizvadījusip i r m o n odivām pārbaudesspēlēmJelgavā, ZOC. Mūsu valstsvienībaar 59:84 piekāpās Krievijas izlasei. Spēliklātienē vēroja ap 1500 skatītāju. LatvijasBasketbola savienības pārstāvji uzskata,ka Jelgavā organizatoriskais līmenis bijisaugsts un te var rīkot šāda mēroga pasākumus.Otrā pārbaudes spēle Latvijasizlasei Jelgavā ir 27. augustā pulksten 17pret Lielbritānijas izlasi. Biļetes nopērkamas«Biļešu paradīzes» kasēs (cena –Ls 3). Šo spēli rādīs LTV 7 kanālā.Cīnās par biļeti uz Ameriku27. augustā pulksten 11 pie Sportahalles notiks <strong>Jelgavas</strong> čempionātastrītbolā 3. (pēdējā) kārta. Sacensībasnotiks gan formātā 3:3, gan 1:1 šādāsvecuma grupās: meitenes un zēni līdz16 gadiem; jaunietes un jaunieši, kasvecāki par 17 gadiem. Pieteikšanās– 30 minūtes pirms sacensībām.Mūsējiem – «Mītava Open» bronzaFoto: Ivars VeiliņšPirmo reizi trīs gadu laikā, kopš notiek«Prāta vētras» amatieru futbola turnīrs«Mītava Open», kāds no tā posmiemorganizēts grupas puišu dzimtajā pilsētā.«Jelgavā ir jauns stadions, un šādu iespējugrēks laist garām,» saka ģitārists JānisJubalts. Zemgales Olimpiskajā centrānotika turnīra fināls, kurā piedalījās 18komandas, tostarp vienīgā <strong>Jelgavas</strong> komanda«Bastions Apsardze/JSFB», kamizdevās izcīnīt 3. vietu un 500 latu naudasbalvu. Viens no turnīra pārsteigumiembija pendeļu konkurss meitenēm unbērniem, kurā vārtus sargāja J.Jubalts.«Vārtos stāvu jau trešo gadu. Tā kaut kāsanāca – vilkām sērkociņus, kurš stāvēs,un iekrita man,» stāsta mūziķis.Spēlētājs Dzimšanas Augums Svarsgads (cm) (kg)Edgars Krūmiņš 1985. 194 104Andris Justovičs 1989. 200 90Gatis Justovičs 1987. 183 80Andris un Gatis Justoviči (no kreisās) un Edgars Krūmiņš ir pazīstami jau sen un arī laukumā izjūt viensotru līdz niansēm – kur otrs skries, lēks, metīs bumbu. Viņuprāt, tieši šī noslīpētā saspēle ir viņu panākumupamatā un ļāva pērn strītbola turnīrā «Ghetto Basket» uzvarēt un šogad – čempionu titulu aizstāvēt.bet vēl pastāv arī iespēja čempionātāpiedalīties kā organizatoru uzaicinātajaikomandai. «Es jau labāk gribētu spēlēt arsavu komandu,» piebilst E.Krūmiņš.Interesanti, ka dēlu gaitām līdzi sekoarī puišu vecāki – internetā, savā starpāsazvanoties un pārspriežot rezultātus.«Parasti Edgara tētis piezvana mūsējamun visu pārrunā. Nereti viņi spēles rezultātuzina, vēl pirms mēs piezvanām unpasakām,» piebilst G.Justovičs.Pilsētā vajag kaut ko vērienīgākuLatvijā pirmais strītbola turnīrs notika1993. gadā Rīgā. Tad kādu laikušis sporta veids bija tā kā piemirsts, betpēdējos divus trīs gadus gan pasaulē, ganLatvijā atgūst popularitāti. Arī Jelgavānotiek strītbola turnīri, tomēr atsaucībatajos nav pārāk liela. «Jelgavā ir daudzlabu basketbolistu un cilvēku, kam patīkuzspēlēt, bet viņi laikam kļūst slinki,»spriež E.Krūmiņš, savukārt G.Justovičsuzskata, ka pasākumu nevar rīkot tikaiķeksīša pēc. «Vajag izdomāt ko īpašu, kāpiesaistīt cilvēkus, lai viņi nāk ārā nomājām. Varbūt uzaicināt kādu Latvijāzināmu basketbolistu, kurš arī piedalāskādā no posmiem,» tā Gatis.Piesaka pretenzijas uz čempiona tituluFoto: no Agarska triālakluba arhīvaFoto: Ivars VeiliņšPēc <strong>Jelgavas</strong> pusē aizvadītā 3. Baltijasun Latvijas triāla čempionāta posma nopietnaspretenzijas uz Latvijas čempionatitulu pieteicis Renārs Agarskis (attēlā)no Agarska triāla kluba. SeškārtējamLatvijas čempionam Renāram dramatiskācīņā izdevās pieveikt kluba biedruAndri Grīnfeldu. Lai septīto reizi kļūtupar valsts čempionu, Renāram pēdējāčempionāta posmā atliek tikai finišēt nezemāk kā 5. vietā. Arī Baltijas čempionātaposmā laurus plūca R.Agarskis, otrais– A.Grīnfelds, trešais – Kaspars Vērnieks,šī brīža Latvijas čempions. Jāpiebilst, kašie trīs braucēji pārstāvēs Latviju Nācijukausā jeb pasaules valstu komandučempionātā.Sporta pasākumi• 18. augustā pulksten 16 – orientēšanāssacensību «Alnis 2011» 11. kārta(Aizupē).• 19. augustā pulksten 19 – Zemgalesčempionāts futbolā: JFC «Jelgava-Juniors»– FK «Ozolnieki» (ZOC).• 20. augustā pulksten 12 – <strong>Jelgavas</strong>atklātais čempionāts burāšanā. Regateķīļjahtām un mikrokreiserjahtām (<strong>Jelgavas</strong>Jahtkluba bāzē).• 20. augustā pulksten 16 – 1. līgasčempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – RFS(ZOC).• 23. augustā pulksten 19 – draudzībasspēle futzālā: Latvija – Azerbaidžāna(ZOC).• 25. augustā pulksten 16 – orientēšanāssacensību «Alnis 2011» 12. kārta(Kalnciema vidusskolā).• 27. augustā pulksten 10 – DADJelgava čempionāta 3. posms driftā, dragreisā;autoorientēšanās (sporta kompleksā«Rullītis»).• 27. augustā pulksten 11 – <strong>Jelgavas</strong>čempionāta strītbolā 3. kārta (pie Sportahalles).• 27. augustā pulksten 17 – Latvijasvīriešu basketbola izlases pārbaudes spēlear Lielbritānijas izlasi (ZOC).• 29. augustā pulksten 14 – LČ spēlefutbolā U-16: JFC «Jelgava» – FK «VentspilsOC» (ZOC).Aicinām C1, C, E, Dkategoriju 95. kodapasniedzējuMeklē darbuSieviete – auklītes vai veca cilvēka aprūpētājasdarbu. Tālrunis 29828932.Masieris. Tālrunis 29649375.Humanitārā profila skolotājs – vasarassezonā. Varu pasniegt privātstundas krievuun vācu valodā, tulkot, kā gids organizētekskursijas pa Jelgavu, Rundāles pili.Tālrunis 26872900.Elektriķis. Veicu instalācijas nomaiņu unmontāžu. Tālrunis 28226522.Sieviete meklē darbu. Tālrunis 26776489.Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489,63028129.Piedāvā darbuSIA «AP&AR» meklē celtniekus (-ces), mūrniekus(-ces), namdarus (-es), metinātājus(-as), kuri spēj patstāvīgi strādāt, bez kaitīgiemieradumiem. Piedāvājam labu atalgojumu.Darbs Vidzemē. Tālrunis 25522446.PērkFirma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksatūlītēja. T. 20371498, 26596934.Metāllūžņus (visu veidu). Braucam pakaļ.T.26984528IzīrēIzīrē airu laivu ar motoru makšķerēšanaiun atpūtas braucieniem (vad. apliecība navnepieciešama) <strong>Jelgavas</strong> centrā. Ir aprīkojums.Ērta transporta novietošana. Tel. 20350792.DažādiPiedāvājam jumtu un sienu segumus,papildelementus un noteksistēmas no ražotāja.Labas cenas. Nodrošinām piegādi.Tel. +371 20220144.SIA «Juro» kafejnīca Tērvetes ielā 97 atsākstrādāt. T. 63080529.Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.T. 26719029.Aizsaulē aizgājušiSTAŅISLAVS UPENIEKS (dz. 1930. g.)SERGEJS KONSTANTINOVS (dz. 1963. g.)VIKENTIJS BOROVSKIS (dz. 1960. g.).Izvadīšana 18.08. plkst.12.30 Bērzukapsētā.ALEKSANDRA TKAČUKA (dz. 1933. g.).Izvadīšana 18.08. plkst.15 Romas kapsētā.ELMĀRS POŽARSKIS (dz. 1926. g.).Izvadīšana 23.08. plkst.14 Zanderu kapsētā.


www.jelgavasvestnesis.lvCeturtdiena, 2011. gada 18. augusts TV programma www.jelgavasvestnesis.lv 76.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 10.sērija.6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 32.sērija.7.15 «Māsa un brālis». Latvijas anim. f.7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 16.sērija.8.05 «Simpsoni 10». Anim. ser. 7. un 8.sērija.9.00 «Vērtīgais pērtiķēns». Ģim. komēdija.10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 84.sērija.11.55 «Televeikala skatlogs».12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 275.–277.sērija.14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 18.sērija.15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 155.sērija.16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 151. un 152.sērija.18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).19.15 «Bez tabu».19.50 «TV3 ziņas».20.20 «Māja ar kājām gaisā». ASV komēdija. 2003.g.22.35 «Vislabākā filma 2» (ar subt.). Komēdija. 2009.g.0.25 «Mis Saulstariņš». Ar Oskara balvu godalgotaASV komiska drāma. 2006.g.2.15 «Margo kāzās». ASV traģikomēdija. 2007.g.3.50 «Cīņas likums 2». Seriāls. 18.sērija.4.40 «Leons». Animācijas seriāls. 13.sērija.27. augusts, sestdienaLTV17.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 129. un 130.sērija.8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»8.35 «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 19. un 20.sērija.9.00 «Kas te? Es te!»*9.30 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».Anim. ser. 11. un 12.sērija.10.00 «Pienene». Raidījums bērniem. 3.sērija.10.30 «Kas var būt labāks par šo?»11.00 «Meistardetektīvs Blumkvists un Rasmuss». Ģim. f.12.25 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 17. un 18.sērija.14.20 «Top Latvijas Likteņdārzs!»*17.45 «Apeirona stāsti».*18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».18.30 «Es – savai zemītei».19.00 «Vides fakti».*19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».20.30 «Panorāma».21.12 «Latloto izloze».21.20 TV pirmizrāde! O.Kroderam – 90. V.Šekspīrs.«Karalis Līrs». Valmieras teātra izrāde.24.00 Nakts ziņas.0.10 «Havanas blūzs». Muzikāla drāma. 2005.g.LTV77.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».10.30 «Ātruma cilts».*11.00 «Zveja» (ar subt.).*11.30 «Krējums... saldais».*12.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.Maratons sievietēm. Pārraide no Korejas.13.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Tiešraideno Korejas.16.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*16.30 «Piekritu – iekritu». Animācijas filma jauniešiem par AIDS.17.00 Pārbaudes spēle basketbolā. Latvija – Lielbritānija.Tiešraide.19.05 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*19.25 «Latvijas dzelzceļa» kausa izcīņa hokejā. Finālspēle.Tiešraide.21.55 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.23.30 Pludmales volejbola apskats.*24.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*LNT6.05 «Ekstrēms tuvplānā».7.05 «Mans draugs mērkaķēns». Anim. ser. 5. un 6.sērija.7.55 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 22.sērija.8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».Komēdijseriāls. 9.sērija.9.00 «Rīta mikslis».10.00 «Mans mīļais draugs».10.30 «Dzimis brīvībai». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.12.30 «Latvijas stiprākie vīri».Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*13.25 LNT jubileju gaidot. «Rīgas Eiroports». Humora šovs.14.00 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.15.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.16.00 Basteja kolekcija. «Cillertāles mežs». Melodrāma. 2008.g.17.55 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.20.00 LNT ziņas.20.25 Sporta un laika ziņas.20.35 «O’Kartes skatuves spilgtākie pretendenti. Dzimuši mūzikai».22.35 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.0.30 «Labais zaglis». Francijas, Lielbritānijas, Īrijas unKanādas krimināldrāma. 2002.g.2.25 «Maveriks». ASV komēdija. 1994.g.4.30 «Taisnības kareivis». ASV trilleris. 2006.g.TV35.00 «Tekila un Boneti». 12.sērija.5.50 «Ņujorkas ielās 3». 68.sērija.6.35 «Mūžam kopā 2». 13.sērija.7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 6.sērija.7.25 «Kaila kods 3». 5.sērija.8.15 «Simpsoni 10». Anim. ser. 9. un 10.sērija.9.10 «Kapteinis Āķis». Ģim. piedzīv. f.12.05 «Kinomānija».*12.40 «Televeikala skatlogs».12.55 «Greizais spogulis» (ar subt.).15.30 «Savējo līga». ASV sporta komēdija. 1992.g.18.05 «Šausmenīte 4». ASV šausmu komēdija. 2006.g.19.50 TV3 ziņas.20.20 «Nārnijas hronika: Lauva, Ragana un drēbju skapis».Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2005.g.23.10 «Nevainojama bilde». Romantiska komēdija. 1997.g.1.15 «Konfeti». Lielbritānijas romantiska komēdija. 2006.g.3.00 «Tekila un Boneti». Seriāls. 12.sērija.3.50 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 68.sērija.4.35 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 13.sērija.28. augusts, svētdienaLTV17.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 131. un 132.sērija.8.05 «Garīgā dimensija».*8.35 «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 21. un 22.sērija.9.05 «Kas te? Es te!»*9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Anim. ser. 13.un 14.sērija.10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».Populārzinātnisks seriāls bērniem. 33.sērija.10.30 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 33.sērija.10.55 «Montija Dona itāļu dārzi». Dok. f. 1.sērija.12.00 Dievkalpojums.13.00 «Vertikāle».13.30 «Daudz laimes!»14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*15.30 «Meistardetektīvs Blumkvists un Rasmuss».Zviedrijas ģimenes filma. 1997.g.17.00 «Pienene». Raidījums bērniem. 3.sērija.17.30 «Izvēlies zaļi!»18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».18.20 «Province». “Krusta karš pret analogiem”.18.50 «Mantiniece ar sirdsapziņu». Mākslas filma. 2005.g.20.30 «Panorāma».21.33 Laika ziņas.21.40 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1998.g.23.50 «Nakts ziņas».24.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 1.sērija.LTV77.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».8.30 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».9.30 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Tiešraideno Korejas. Fināli četrās dažādās disciplīnās– tāllēkšanā un diska mešanā sievietēm, kā arī100 un 10 000 m skrējienos vīriešiem.14.00 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.15.00 «Tavs auto».*15.30 «Uz meža takas».*16.00 «Autosporta programma nr.1».*16.30 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*16.35 «Tiksimies Tartu».17.05 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.18.40 «Krējums… saldais».19.10 Pludmales volejbola apskats.*19.40 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.21.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 26.sērija.22.10 «Neskaties atpakaļ!» Mistikas drāma. 2009.g.0.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*LNT6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».6.30 «Kāpēc tā gadījās». 37.sērija.7.00 «Mūka Omi noslēpums». ASV anim. ser. 6. un 7.sērija.7.45 «Misters Bīns». Anim. f.8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 1.sērija.8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».9.00 «Autoziņas».9.30 «Ražots Latvijā».10.00 LNT jubileju gaidot. «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls.10.35 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.12.50 «O’Kartes skatuves spilgtākie pretendenti. Dzimušimūzikai».*14.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.15.10 «Mentālists». ASV seriāls. 22. un 23.sērija.17.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 12.sērija.18.05 «Latvijas stiprākie vīri».Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.19.10 LNT ziņu Top 10.20.00 LNT ziņas.20.15 «Basketbols TV».20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».Atklāšanas koncerts.0.10 «Sastrēgumstunda 2».ASV spraiga sižeta komēdija. 2001.g.1.45 «Pusnakts labā un ļaunā dārzā».ASV detektīvfilma. 1997.g.4.25 «Gandrīz varoņi».ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».Izklaidējošs raidījums.TV35.00 «Tekila un Boneti». 13.sērija.5.50 «Ņujorkas ielās 3». 69.sērija.6.30 «Mūžam kopā 2». 14.sērija.6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 7.sērija.7.25 «Mūmija 2». Anim. ser. 205.sērija.7.50 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 16.sērija.8.10 «Kinomānija».8.50 «Māmiņu klubs».9.20 «Garšu laboratorija».10.00 «Superbingo». TV spēle.11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».11.30 «Mūmija: seno tīstokļu meklējumos». Anim. f.12.55 «Mazā Manhetena». ASV ģimenes filma. 2005.g.14.50 «Stepfordas sievas». ASV komēdija. 2004.g.16.40 «Pūķa sirds». ASV piedzīvojumu fantāzijas filma.1996.g. Lomās: D.Kveids, D.Tjūliss, P.Postletveits,D.Meijere u.c. Pēdējam pūķim un ilūzijas zaudējušambruņiniekam jāapvieno spēki, lai uzveiktuļaunu karali, kurš iemantojis daļēju nemirstību.18.50 «Neuzveicamais banzuke».19.50 «Nekā personīga».20.40 «Neiespējamā misija 3». ASV un Vācijas spraigasižeta filma. 2006.g.23.10 F-1: Beļģijas Grand Prix izcīņa.1.50 «Pārciešot zaudējumu». ASV un Lielbritānijasdrāma. 2007.g.3.50 «Tekila un Boneti». Seriāls. 13.sērija.4.40 «Leons». Animācijas seriāls. 13.sērija.SIA «MNL» aicina darbāpārdevēju-konsultantu būvmateriāluveikalā ar iepriekšēju pieredzi.CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi:inguna.piksa@mnl-latvia.lv.SIA «FERO M»iepērk otrreizējās izejvielas:• Makulatūru;• Plēvi;• Plastmasu;• Stiklu.Tālrunis 26118871.Aviācijas iela 18n, Jelgava.www.cermet.lv<strong>Jelgavas</strong> 1. ģimnāzija aicina7. un 10. klašu vecākus uzsanāksmi 30. augustāpulksten 18 skolas aktu zālē.Pēc sanāksmes – tikšanās ar klašuaudzinātājiem.Privātā pirmsskolas izglītībasiestāde «Pīlādzītis»aicina bērnus no 1 līdz 7 gaduvecuma grupās ar latviešu un krievuvalodas apmācību.Piedāvājam regulāras nodarbības,individuālu pieeju, radošus pasniedzējusun kvalitatīvu sagatavošanu skolai.Pērnavas ielā 16, Jelgavā,tālrunis 63021591, 20021871vai 26448426.<strong>Jelgavas</strong> Speciālā internātpamatskolaFilozofu ielā 50 aicina 2011./2012. mācību gadāpiecus un sešus gadus vecos bērnus apmeklētpiecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolasizglītības programmu ar apmācību latviešu valodā.Četrgadīgos bērnus aicinām uz rotaļu grupiņupēcpusdienās.Tālrunis uzziņām – 630<strong>217</strong>73.Saulaines profesionālā vidusskolaturpina uzņemt audzēkņus šādāsizglītības programmās:ar pamatskolas izglītību:• Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs)– 4 gadi,• Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumuspeciālists) – 4 gadi,• Autotransports (automehāniķis) – 4 gadi),• Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumuspeciālists) – 4 gadi;pēc 7. klases:• Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs) – 3 gadi.Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESFmērķstipendiju visās izglītības programmās.Dokumentu iesniegšana – darba dienās no pulksten9 līdz 16.Tālrunis: 63925183, 63925179E- pasts: saulaine@saulainespv.lvMājas lapa: www.saulainespv.lvLazdiņas privātā vidusskola«Punktiņš»Aicinām pievienoties mūsudraudzīgajam pulkam pirmsskolas bērnus!Vēl ir brīvas vietas grupiņās vecumā no 1līdz 5 gadiem (grupā ne vairāk kā 14 bērni),kā arī piedāvājam darbu radošaipirmsskolas skolotājai vidējā grupā.J.Asara iela 12, JelgavaTālrunis 26164369www.punktins.lv<strong>Jelgavas</strong> 3. pamatskolaturpina uzņemt piecgadīgos unsešgadīgos bērnus sagatavošanas grupā.Nodarbības notiksno plkst.15 līdz 18.Pieteikties – skolas lietvedībā katrudienu no plkst.9 līdz 13, līdzi ņemotdzimšanas apliecības kopiju un deklarētāsdzīves vietas izziņas kopiju.Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)piedāvā daudzveidīgu mācībuprogrammu ar iespējām apgūtastrologa profesiju, kā arī iegūtzināšanas citos ezotēriskos virzienos.Tālrunis 29379805.ATLAIDES!• Skolniekuiekārtām• Datorgaldiem• DatorkrēsliemAtlaideslīdz -15%Līzinga noformēšana uz vietasveikalā, pirmā iemaksa 0%www.valants.lvBezmaksas piegādepilsētas robežāsKr. Barona 40, JelgavaTālr./Fakss 63011906KORPUSA MĒBELES, MĪKSTĀS MĒBELES,VIRTUVES MĒBELES,PAKLĀJIAkcija spēkā no 01.08.2011līdz 01.09.2011 vai kamēr prece ir noliktavā


8 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvNOTIKUMICeturtdiena, 2011. gada 18. augustsKultūras pasākumi• 23. augustā pulksten 15 – Staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzē).• 27. augustā – Piena, maizes un medus svētki. No pulksten 10 līdz 15 – svētkutirgus un degustācijas, kultūras programma un atrakcijas. Pulksten 11 – jaundzimušosveikšana (Hercoga Jēkaba laukumā un pie kultūras nama). No pulksten 15 – pienapaku laivu apskate (promenādē). Pulksten 16 – Piena paku laivu regate (uz Lielupespretim <strong>Jelgavas</strong> pilij). Pieteikties regatei var līdz 21. augustam. Plašāka informācija uniesniegums atrodams mājas lapā: www.kultura.jelgava.lv.• 1. septembrī pulksten 20 – Gundars Lintiņš ar draugiem piedāvā Zinību dienaskoncertu «Jelgava ierībina 1. septembri». Piedalās G.Lintiņš ar pavadošo grupu, LieneŠomase, Andris Ērglis un komponists Jānis Strazds, Nikolajs Puzikovs, Ginta Krievkalna,Edvīns Zariņš no grupas «Dakota», Guntis Veits no grupas «Credo», grupa «Amurr», grupa«Laikā pirms» un Ivars Galiņš, grupa «ZZ Top cover band» un «Sunny Groove Diexie».Pasākumu vadīs Māris Grigalis. Biļešu cena iepriekšpārdošanā – Ls 4 (pieaugušajiem); Ls 3(skolēniem un studentiem); bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas. Koncerta dienābiļetes būs dārgākas. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).• 3. septembrī pulksten 19 – Muzikālais teātris «Ars nova» piedāvā J.Lūsēna, M.Zālītesrokoperu «Kaupēn, mans mīļais». Režisore I.Mičule. Galvenajās lomās: A.Keišs, M.K.Kalniņš,A.Krauze, K.Zadovska. Piedalās: mūziķu grupa J.Lūsēna vadībā, A.Osis, Ģ.Rāviņš, I.Ramute,D.Everss, A.Vilims un citi. Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).Izstādes• Līdz 4. septembrim – mākslinieces Sandras Strēles jubilejas izstāde «Viduu» (ĢedertaEliasa <strong>Jelgavas</strong> Vēstures un mākslas muzejā).• Līdz 16. septembrim – fotoizstāde «Augsto purvu vērtības». Izstādes laikā skanēsCD ar putnu balsu ierakstiem (<strong>Jelgavas</strong> Zinātniskajā bibliotēkā).• Līdz 1. septembrim – <strong>Jelgavas</strong> Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde(kultūras namā).• Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).<strong>Jelgavas</strong> pilsētas pašvaldības aģentūra «Kultūra» aicina:DZIEDI, DEJO, MUZICĒ, GLEZNO UN SPĒLĒ TEĀTRI SAVĀ BRĪVAJĀ LAIKĀ JAUNAJĀ SEZONĀ!Kolektīva nosaukums, vadītājs Uzņem jaunus dalībniekus Turpmāk interesētiesnodarbību laikosBērnu vokālā studija «Rotiņa», 6. septembrī plkst.16 Otrd., ceturtd. plkst.16A.Pizika, tālr.29229062 (No 4 g.v. līdz 3. kl.) kultūras namāJauktais koris «Zemgale», 14. septembrī plkst.18 Pirmd., trešd. plkst.18Z.Stafecka, tālr.29490859 (Gaidām dalībniekus visās kultūras namābalsu grupās)Kamerkoris «Tik un tā», 6. septembrī plkst.20 Otrd., ceturtd. plkst.20G.Galiņš, tālr.29467242 (Gaidām dalībniekus visās kultūras namābalsu grupās)Sieviešu vokālais ansamblis «Guns», 6. septembrī plkst.17 Otrdienās plkst.17G.Jumiķe, tālr.26731200 (Jaunkundzes un kundzes, kultūras namāgaidīsim jūs!)Bērnu un jauniešu deju kolektīvs 31. augustā plkst.18 Pirmd., trešd. plkst.18«Ieviņa», L.Ozola, tālr.29484757 (No 2,5 līdz 18 g.v.) kultūras namā «Rota»Deju studija «Intriga», 5. septembrī plkst.18.30 Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.I.Ose, tālr.29149198 (Meitenes vecuma grupās plkst.16 kultūras namāno 6 līdz 25 g.v.)Sarīkojumu deju kursi No 6. septembra plkst.17 Otrd., ceturtd. plkst.17bērniem un jauniešiem,kultūras namāG.Lambergs, tālr.29257697Bērnu un jauniešu deju kolektīvs 5. septembrī plkst.18 Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.«Vēja zirdziņš», (Visās vecuma grupās, plkst.15.30 kultūras namāA.Skrastiņa, tālr.26539194sākot no 3 g.v.)Tautas deju ansamblis «Diždancis», 5. septembrī plkst.20 Otrd., ceturtd. plkst.20I.Karele, tālr.28374363 (Gaidām jauniešus, <strong>Jelgavas</strong> Valsts ģimnāzijākuriem deja ir prieks!)Tautas deju ansamblis «Lielupe» 5. septembrī plkst.18 Pirmdienās plkst.18, ceturtd.(jauniešu studija), (Jauniešus no 15 g.v.) plkst.20 kultūras namāE.Simsone, tālr.29712365Tautas deju ansamblis «Jaunība», 5. un 7. septembrī plkst.20 Pirmd., trešd. plkst.20A.Noviks, tālr.29879292 (Aicinām jauniešus no kultūras namā15 gadu vecuma!)Balles deju kursi pieaugušajiem, No 6. septembra plkst.18 Otrd., ceturtd. no plkst.18 līdz 20G.Lambergs, tālr.29257697kultūras namāTautas deju ansamblis «Lielupe», No 5. septembra pirmd., trešd. plkst.20 Pirmd., trešd. plkst.20E.Simsone, tālr.29712365 (Pamatsastāvā – jauniešus) otrd., ceturtd. plkst.20No 6. septembra otrd., ceturtd. plkst.20(Vid. paaudzes dejotājus)Tautas deju ansamblis «Ritums», 13. septembrī plkst.20 Otrd., ceturtd. plkst.20L.Grīnberga, tālr.26407668 (Vid. paaudzes deju ansamblis) kultūras namāDeju kolektīvs «Laipa», 7. septembrī plkst.20 Pirmd., trešd. plkst.20M.Skrinda, tālr.29428013 (Vid. paaudzes deju kolektīvā kultūras namā «Rota»īpaši gaida pārus)Deju kolektīvs «Rota», 6. septembrī plkst.20 Otrd., ceturtd. plkst.20L.Muskare, tālr.29879292 (Tos, kuri gados labākajos) kultūras namā «Rota»Folkloras kopa «Dimzēns», 7. septembrī plkst.18 Pirmd., piektd. plkst.18V.Leja, tālr.28801113 (Visu gadagājumu, kam vien ir luste kultūras namādziedāt, dejot un muzicēt!)Ā.Alunāna <strong>Jelgavas</strong> teātra studija bērniem, Interesēties pa tālruni 22019566 Jāsagatavo dzejolis,I.Zvilna, tālr.22019566 6. septembrī plkst.17 īss prozas darbs;studijas vidējā grupa, (Tālr.63024668; 5. – 9. kl. audzēkņus) kultūras namāL.Ņefedova, E.Skutele(ieeja no Uzvaras ielas)Ā.Alunāna <strong>Jelgavas</strong> teātra jauniešu studija, 5. septembrī plkst.17A.Matisons, tālr.29190434, A.Bolmanis (No 16 līdz 25 gadiem)<strong>Jelgavas</strong> Jaunais teātris, R.Svjatskis 12. septembrī plkst.19 Pirmd., trešd. plkst.18.30(Teātri spēlēt gribošus jauniešus, kultūras namā «Rota»18 – 28 g.v.)Zīmēšanas studija, 6. septembrī plkst.18 Otrd., trešd. no plkst.16U.Roga, tālr.29546447 (Studijā aicina skolu jauniešus, 5. – 12. kl.) kultūras namāTautas gleznošanas studija, No 1. septembra plkst.18 Pirmd., trešd. no plkst.18;A.Kalniņa, tālr.26314574, (Jauniešus un pieaugušos) otrd., ceturt. no plkst.18I.Klapers, tālr.29953991kultūras namāTautas lietišķās mākslas studija No 1. septembra otrd., ceturtd. Otrd., ceturtd. no plkst.11«Dardedze», I.Ozolniecelīdz 18 kultūras namāKultūras nams, K.Barona iela 6, 63084675, 29120524 Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, 63029742Degustē kliņģeru pasauliun nosmel krējumu!• Ritma GaidamovičaTuvojas <strong>Jelgavas</strong> «gardākais»notikums – Vispārējie LatvijasPiena, maizes un medus svētki,kas šogad būs 27. augustā nopulksten 10 Hercoga Jēkabalaukumā. Tiks «būvēta» kliņģerupasaule, ceptas 200 kūciņasar vienu svecīti, varēs nogaršotmedu, maizi un eko jogurtu,kā arī «nosmelt krējumu». Betpēcpusdienā ikviens aicinātsuz promenādi, lai tuvumā novērtētulaivas, kas būvētas no45 000 tukšām piena pakām.Svētku noslēgumā – brīvdabaskoncerts Uzvaras parkā un«Saldējuma paradīze».«Svētku mērķis, kā katru gadu, ir veicinātveselīgu dzīvesveidu un celt godāLatvijas preci. Šajā dienā gan piedalīsimiesveselīgās aktivitātēs, gan nogaršosim unpirksim pašmāju produkciju,» tā aģentūras«Kultūra» direktors Mintauts Buškevics.Svētki tradicionāli sāksies ar tirgu HercogaJēkaba laukumā, uz kuru sabrauksmaiznieki, bitenieki, piena ražotāji unamatnieki teju no visas Latvijas. Šobrīdtirgum pieteikušies vairāk nekā 70 tirgotāju,tostarp tādi ražotāji, kuru produkciju<strong>Jelgavas</strong> tirdziņā pircējiem būs iespējaiegādāties pirmo reizi. Paralēli tirgum jelgavnieki,palutinot savas garšas kārpiņas,degustāciju konkursos varēs noteikt Zemgalesatzītāko medu un novērtēt Zemgalesgardāko maizi. «Nedaudz kūtrāki svētkudalībnieki parasti ir piensaimnieki, tačušogad pārsteigumu sagādās Tukuma piens«Baltais», ļaujot degustēt savu jaunākoproduktu – eko jogurtus,» tā direktors.Hercoga Jēkaba laukumā paredzēta arīplaša kultūras programma, ko sarūpēsdeju studija «Intriga», bērnu deju kolektīvs«Vēja zirdziņš», bērnu un jauniešumuzikālais teātris «Nianse», tautas dejuansamblis «Ritums», dejotāju kolektīvi«Laipa» un «Ozolnieki», kā arī viesi – kapela«Hāgenskalna muzikanti». Bet pulksten11 pie kultūras nama tiks sveikti pilsētasmazuļi, kuri dzimuši pēc Jāņiem.Ceps 200 kūkas ar vienu svecīti<strong>Jelgavas</strong> Amatu vidusskolas maizniekiun konditori kopā ar franču uzņēmējuBruno Šaperonu svētku laikā veidos Kliņģerupasauli. Skolas direktore Edīte Bišerestāsta, ka šajā pasaulē tiks savienoti ūdens,sāļie un saldie kliņģeri, ar kuriem cienās arīsvētku apmeklētājus. Vēl Amatu vidusskolapiedāvās Gardēža Karlsona darbnīcu jeb200 kūciņas ar vienu svecīti. «Izcepsim 200kūciņas, kuras mazākajiem dalībniekiemļausim radoši dekorēt un ņemt līdzi uzmājām,» piebilst E.Bišere.Lai patiešām justu, ka šajos svētkostiek popularizēts veselīgs dzīvesveids, būsarī veselīgas aktivitātes. Latvijas Jaunozemnieku klubs piedāvās pasākumu«Nosmel krējumu!» ar piena pastaigu,skrējienu ar bērnu pēc piena, trako biteniekuun saldām bučām gotiņai. Betpirmo reizi Piena, maizes un medussvētkos viesosies Latvijas Sarkanā Krusta<strong>Jelgavas</strong> jaunatnes nodaļa ar Veselībasuniversitāti – jaunieši dalīs burkānus unpiedāvās pārbaudīt veselību. «Sadarbībāar aktīvās atpūtas klubu «AVK» veidojamradošo darbnīcu ar tūrisma elementiem,kurā varēs pasportot,» tā nodaļas vadītājsMāris Liscovs. Autovadītājiem jāņem vērā,ka svētku laikā no pulksten 7 līdz 16 būsslēgts Krišjāņa Barona ielas posms garkultūras namu.Meklēs piena paku «sviestu»Šonedēļ organizatori sākuši dalīt45 000 Rīgas Piena kombināta tukšo pienapaku, kas ir rekordliels skaits regatesvēsturē. Šobrīd būvēt piena paku «kuģus»pieteikušās 25 komandas, tostarp iestādes,uzņēmumi un draugu kompānijas. Jāpiebilst,ka šogad līdz ar remontdarbiem Pastasalas teritorijā mainīta piena paku laivupiestātne. Proti, no pulksten 15 apskatītpeldlīdzekļus varēs promenādē, un tas būsiespējams bez maksas. Bet regatei startsnemainīgs – Lielupē pretī <strong>Jelgavas</strong> pilij,• Ritma Gaidamoviča«Ja pirms 17 gadiem klubsdaudz neatšķīrās no parastaszaļumballes – tikai viss notikazem jumta un cilvēki priecājās,ka vispār ir, kur atpūsties –, tadšodien situācija ir mainījusies.Apmeklētāji arvien lielāku nozīmipiešķir interjeram, kvalitatīvaiun daudzveidīgai mūzikai,gaismām, skaņai, tāpēc ne uzmirkli nevar atslābt, lai spētupiedāvāt to «rozīnīti», kas cilvēkumudinās atnākt atkal,» atzīstnaktskluba «Tonuss», kurš šajānedēļas nogalē svinēs jau 17.dzimšanas dienu, mākslinieciskaisdirektors Edijs Stablinieks.20. augustā <strong>Jelgavas</strong> un reizē arī LatvijasE.Stablinieks nenoliedz, ka arī «Tonusam»šo gadu laikā gājis visādi, taču Jelgavā visoslaikos ir bijuši cilvēki, kuri vēlas izklaidēties.Tiesa, šobrīd ekonomiskā situācijamazliet paretinājusi rindas, taču, lai arīcilvēks klubā ierodas retāk, augušas ir viņaprasības. «Klubu kultūra ir krietni mainījusies.Ir pagājuši tie laiki, kad pietikaar vienu deju zāli un dīdžeju, un visi bijaapmierināti. Cilvēki tagad vēlas daudzveidību,ko interesantu, piemēram, jau kādulaiku valda tematisko ballīšu ēra, kad klubsuz nakti izmainās, ieviešot papildu dekorācijas,atrakcijas. Tiesa, uz urrā! aiziet tikaitās ballītes, kurām nav ilgi jāgatavojas unattiecīgais tērps jau ir apmeklētāja skapī,jo cilvēki ir aizņemti, nemīl īpašu gatavošanos,»tā E.Stablinieks, piebilstot, kaarvien lielāku nozīmi jelgavnieki piešķirdīdžejiem, proti, šeit sagaidot tos, kuri irtopu augšgalos. E.Stablinieks atzīst – kautvecākajam klubam «Tonuss» ir 17. dzimšanasdiena, kuru kopā ar jelgavniekiemvērienīgā ballītē atzīmēs dienu agrāk, 19.augustā.«Tonuss» tika izveidots reizē ar Rīgaslielākajiem klubiem «Hell Fire» un«Rīga», taču tie savu darbību jau beiguši.arī mūsu pilsētā nav lielas konkurences,klubam strādāt nav viegli. «Piemēram,Rīgā ir cita naktsdzīves uzbūve. Cilvēkistaigā no viena kluba uz otru, meklēdamito, kas viņiem patīk, taču mums vienā klubāir jāapvieno no visa pa bišķim, lai izdabātukatra vēlmēm un panāktu, ka klientsDeju kolektīvs «Laipa» piena paku laivu regatē piedalīsies pirmo reizi. «Līdz šim tikaigājām skatīties, bet šoreiz nolēmām, ka gribam jautrību,» tā dejotāja Anita Krūmiņa.Viņas kolēģe Dace Birzmale (attēlā) stāsta, ka laivai jau uzzīmēts rasējums, kas tapis,veicot rūpīgus aprēķinus. Lai noskaidrotu pakas parametrus, Dace speciāli skrējusi uzveikalu pēc kefīra. Un tad jau varēja sākt rēķināt celtspēju. Plosta pamatni veidošottūkstoš pakas. Kolektīvs ir jau arī izdomājis tematiku, bet pagaidām to neatklāj. «Varuvien pačukstēt, ka tas saistīts ar kādu atgadījumu: mūsu kolektīvs nenosvinēja savu 15gadu jubileju, jo nokavējām. Turpmāk gan vairs neko negribam nokavēt,» tā Dace.kas tiks dots pulksten 16. Protams, visaslaivas tiks vērtētas. Aģentūra «Kultūra»akcentē, ka šogad ir nedaudz mainījušāsnominācijas – būs arī jaunas: lielākā laiva,inovatīvākā laiva un «Sviests». «Gadās, kaieraugi laivu uz ūdens un tā vien gribasteikt: «Pilnīgs sviests!» Labā nozīmē. Tāpēcšogad tādai laivai esam nolēmuši piešķirtbalvu,» tā M.Buškevics.Noslēgumā –tikšanās «Saldējuma paradīzē»Savukārt ap pulksten 19 iedzīvotājiaicināti tikties brīvdabas koncertā Uzvarasparkā. Par muzikālu labsajūtu gādās«Lauku muzikanti», pēc tam, pulksten21, grupa «Musiqq», pulksten 22 – «Per».Ieeja uz koncertu pieaugušajiem – trīs lati;skolēniem, studentiem un pensionāriem– divi lati, bet bērniem līdz septiņu gaduvecumam ieeja bez maksas. Tad arī tiks suminātipiena paku laivu regates uzvarētāji,un apbalvošana plānota ap pulksten 20.No pulksten 23 ballīte turpināsiesnaktsklubā «Tonuss», un tās nosaukums– «Saldējuma paradīze». Līdz pulksten 24,uzrādot Uzvaras parka koncerta biļeti,ieeja būs tikai lats. Aģentūra «Kultūra»,aicinot šo dienu pavadīt sportiski un veselīgi,iedzīvotājiem iesaka no pulksten 10 līdz20 apmeklēt arī tehniskos sporta svētkusatpūtas kompleksā «Rullītis», bet pulksten17 – Eiropas čempionāta pārbaudes spēlibasketbolā vīriešiem, kad laukumā ZemgalesOlimpiskajā centrā tiksies Latvijasun Lielbritānijas komandas.«Tonuss» aicina uz 17. dzimšanas dienupaliek te. Tu nevari domāt: kur citur viņšskries...» spriež E.Stablinieks. Skaidrsarī tas, ka cilvēki vēlas ne tikai atnākt uzklubu padejot, bet viņi pieprasa arī papilduaktivitātes – foto stūrīšus, spēles, šovus.Tieši tāpēc kluba tuvākās nākotnes plānosir jaunu izklaides iespēju piedāvāšana, kasbūs kā alternatīva dejošanai.Bet jau šo piektdien, 19. augustā, pulksten23 klubs aicina uz vērienīgo 17. dzimšanasdienas ballīti, kuru vadīs pozitīvaisun omulīgais Ufo, kas jau ir neatņemamakluba dzimšanas dienu daļa. Viņš svētkuviesus aicinās iesaistīties atrakcijās unplēsīs jokus. Bet par labu mūziku gādās djGuano jeb Intars Busulis, kurš šim vakaramsagatavojis ko īpašu. Ko – tas vēl tiekturēts noslēpumā. Kā vakara īpašais viesispirmo reizi Jelgavā ieradīsies kaimiņvalstsLietuvas dīdžejs BlackB, kurš devies savasdzimšanas dienas tūrē pa Eiropu un piestāsarī mūsu pilsētā. Un kur tad dzimšanasdienas ballīte bez tortes?! E.Stabliniekssola, ka šoreiz dzimšanas dienas svētkudalībniekiem būs iespēja cienāties ar lielākotorti kluba vēsturē, bet dāvanā klubs un arīvakara viesi saņems «CHI studio» veidotošovu «Lady Gaga».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!