Martā sk

birzgale.lv

Martā sk

Šogad POPielā pieteicās vairākas komandas, tomēr,tuvojoties pasākumam, dalībnieku skaits saruka. Žēl!Cerējām uz lielāku atsaucību, jo parasti skolēniempatika! Tā arī konkurss izpalika, bet koncerts sanācalabs un jautrs! Skatītāju un līdzjušanas netrūka!Prieks par 3.klases Leldi un Niku, par 4.klasesBrendu, Kristīni, Alisi un Sindiju, kuri ar skolotājasLīgas Paukštes palīdzību bija sagatavojuši vairākaslīnijdejas.Paldies par aktīvu POPielas atbalstīšanu uninteresantiem priekšnesumiem 7.klases Kitijai, Lolitai,Lāsmai, Kristīnei un 1.klases Ričardam, kuram bijanepieciešama liela drosme uzstāties kopā ar lielajāmmeitenēm! Šie bērni gatavojās pasākuma patstāvīgi,tāpēc vēl jo vairāk ir uzteicama viņu iniciatīva unradoša izdoma!Gan jau nākošgad būs lielāka atsaucība!Skolotāja VitaPēc talkas ir patīkami apskatīties uzsakoptajām vietām un lepoties ar to, ka esampiedalījušies tīras un skaistas vides saglabāšanā.Esam pietiekami aktīvi savas videsuzraudzīšanā. Varbūt ir lietderīgi padomāt parpieteikšanos zaļās vides skolai.Devītā klase priecīgi pēc darba paveikšanasgaida autobusu.Esam pārdzīvojuši sniegotu un aukstuziemu. Nu sniegs ir nokusis un skatam paverasviss ziemā sastrādātais. Tāpēc mēs devāmiessavākt gružus un atkritumus ceļmalās .24.aprīlis – Lielātalka. “Uzskatu, ka mājuapkārtne jākopj visu gadunevis vienreiz gadā –talkā. Piekrītu viedoklim,ka normāls cilvēks aizsevis neko zemēnenomet, tad kāpēc viņambūtu jāsavāc cituizmestais. Kāpēc skolniekiem jāsavāc gadagarumā izmestais no automašīnu logiem noBirzgales līdz Krustam. Diemžēl esam tur, kuresam un tāpēc bērni ies un lasīs pa ceļmalu mūsuizmestos gružus cerībā, ka, izaugdami lieli, to pašivairs nedarīs,” saka P.Kotāns.Lielo talku mēs, skolēnu un skolas darbinieki,atbalstījām. Talkošanai ir arī daudzas pozitīvasiezīmes, kas parāda cik stiprs un saliedēts ir mūsukolektīvs un ko tas var izdarīt.Pamatskola, kā ierasts, sakopa ceļuposmus Birzgale – Birzgales pagrieziens,Birzgales centrs- Silamiķeļi, kā arī peldvietu.Skolotāji un darbinieki dienas otrajā pusē sakopaBrāļu kapus.Skolas darbinieki pēc ceļmalu sakopšanasdodas uzkopt Brāļu kapus.Ja kāds no ceļa posmiem ir tīrāk, tad var arīpapļāpāt.2009./2010. m.g. 2.pusgads, Valija Skuja, izstrādātais materiāls projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogunodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

More magazines by this user
Similar magazines