12.07.2015 Views

Fizisko personu datu aizsardzība - Academia

Fizisko personu datu aizsardzība - Academia

Fizisko personu datu aizsardzība - Academia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Fizisko</strong> <strong>personu</strong> <strong>datu</strong>aizsardzībaDatu valsts inspekcija


Personu <strong>datu</strong> aizsardzība Attīstība aizsākās 20.gadsimtā Kāpēc nepieciešama personas <strong>datu</strong> aizsardzība Privātuma aizsardzība Normatīvo aktu izpilde <strong>Fizisko</strong> <strong>personu</strong> <strong>datu</strong> aizsardzības likums (FPDAL) Satversmes 96.pants - “ Ikvienam ir tiesības uz privātāsdzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.” Starptautiskie dokumenti Ietekmē tehnoloģiju attīstība un izmaiņassociālajās attiecībās


Datu valsts inspekcijas kompetence Personas <strong>datu</strong> apstrādes reģistrācija Konsultāciju sniegšana Sūdzību izskatīšana Pārbaužu veikšana Administratīvo sodu piemērošana Atzinumu par normatīvo aktu projektiem sniegšana Starptautiskā sadarbība u.c.


Personas dati Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecasuz identificētu vai identificējamu fizisku <strong>personu</strong> Personas dati = identifikators + informācija “Fiziska persona” – dzīva persona “Jebkāda informācija” – norāda, ka personas datiir informācija ne tikai par personas privāto dzīvi “Identificējama” – ir iespējams identificēt, betnav vēl identificēta Izplatītākie identifikatori - vārds, uzvārds,personas kods, bet tie nav vienīgie


Personas dati Nav nozīme informācijas formātam - ganelektroniska, gan papīra formātā ietverta, ganskaņas, gan attēla formātā Nav nozīme, vai informācija ir sakārtota noteiktāsistēmā vai <strong>datu</strong> bāzē Personas dati var būt arī viedoklis un nepatiesainformācija Datu valsts inspekcija ir izstrādājusirekomendāciju “Personas <strong>datu</strong> definīcija”


Sensitīvi personas dati Sensitīvi personas dati – personas dati, kasnorāda personas rasi, etnisko izcelsmi (tautība),reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību,dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informācijupar personas veselību vai seksuālo dzīvi Sensitīvo personas <strong>datu</strong> apstrāde tiek vairākierobežota, pārkāpumu gadījumos sodi ir bargāki


Personas <strong>datu</strong> apstrādePersonas <strong>datu</strong> apstrāde – jebkuras ar personas datiem veiktas darbības,ieskaitot <strong>datu</strong> vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu,pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu,bloķēšanu vai dzēšanuApstrāde var tik veikta mutiski, rakstiski, elektroniskiUzskaitījums nav izsmeļošsPiemēri: Iesnieguma pieņemšana un atbildes uz iesniegumu sagatavošana unizsniegšana Darbinieka/lasītāja personas lietas izveidošana un uzturēšanaLasītāja kartes aizpildīšanaZvana no lasītāja pieņemšanaVideo novērošanas veikšanaPases kopēšanaDarbinieku e-pasta caurlūkošana Informācijas iegūšana no Iedzīvotāju reģistra par personas dzīvesvietuDokumentu iznīcināšanaDokumentu transportēšana


Personas <strong>datu</strong> aizsardzība principi Tiesisks pamats Likums Līgums PiekrišanaBūtiska ir <strong>datu</strong> subjekta identificēšana un rīcībspējas konstatēšana Tiesisks, iepriekš paredzēts mērķis Mērķim atbilstošs <strong>datu</strong> apjoms Datu subjektu informēšana Personas <strong>datu</strong> tehniska un organizatoriskaaizsardzība


Personas <strong>datu</strong>aizsardzības pārkāpumi Informācijas par darbiniekiem, lasītājiem (<strong>datu</strong> bāzes)nejauša publiskošana internetā Grāmatas neatdevušo, klientu publiskošana –izvietošana bibliotēkā pie ziņojumu dēļa vai bibliotēkasmājas lapā Informācijas par bērnu izpaušana vecvecākiem,nepārliecinoties, ka viņiem ir vecāku pilnvarojums Sacerējuma publiska citēšana bez autora piekrišanas


Personas <strong>datu</strong>aizsardzības pārkāpumi Atsauksmju iegūšana no iepriekšējās darba vietasbez personas piekrišanas Pēc slimošanas pieprasīt darbiniekam, lai sniedzinformāciju par konkrēto slimību E-pasta nosūtīšana vairākiem adresātiem,atklājot visu saņēmēju e-pasta adreses Informācijas iegūšana no Iedzīvotāju reģistrapersoniskām vajadzībām, izmantojot amatapildīšanai piešķirtās pilnvaras


Personas <strong>datu</strong>aizsardzības pārkāpumi Vēstules nosūtīšana uz citu adresi Personas koda norādīšana uz aploksnes Neaizlīmētas aploksnes nosūtīšana Dokumentu nepilnīga iznīcināšana Videonovērošana, neinformējot <strong>datu</strong> subjektus Videonovērošana veikala pielaikošanas bibliotēkastualetē vai darbinieku atpūtas telpās Citas personas <strong>datu</strong> norādīšana savu personas <strong>datu</strong> vietā


Paldies par uzmanību!


Datu valsts inspekcijaBlaumaņa iela 11/13-15, 15, Rīga, LV-1011Konsultācijas un informāciju pa tālruni sniedz darbadienās no plkst. 14.00 līdz 16.00Tel.: 67223131Fakss: 67223556E-pasts:info@dvi.gov.lvwww.dvi.gov.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!