projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana - Nodarbinātības Valsts ...

nva.gov.lv

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana - Nodarbinātības Valsts ...

„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”“Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālāsaprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”otrās kārtas otrā apakškārta:“PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANA”2011.gada maijsNodarbinātības valsts aģentūrasEiropas Sociālā fonda departaments


‣ Projekta nosaukums: īss un kodolīgs; sasaucas ar projekta mērķi; konsekventa lietošana projektaiesniegumā.‣ Projekta iesniedzējs: projekta iesniedzēja juridiskaisnosaukums.


1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA1.1. Projekta iesniedzējs:PIEMĒRS:PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJUnosaukumsSociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”reģistrācijas numurs 5 0 0 0 8 1 3 9 8 6 1nodokļu maksātājareģistrācijas numursjuridiskā adreseTīmekļa vietnes adreseinternetāIela, mājasnumursPilsēta, novads,pagastsValstsPasta indeksswww.saullekts.lvDārza iela 47aSigulda, Siguldas novadsLatvijaLV-2150


1.2. Projekta iesniedzējaatbildīgā amatpersona:vārds, uzvārdsamatskontaktiTālrunisFakssE-pasts‣ Šajā sadaļā norādītā atbildīgā amatpersona paraksta arī 7.1.sadaļu „Projekta iesniedzējaapliecinājums”.‣ Ja projekta iesniegumu būs parakstījusi persona, kurai nav attiecīga pilnvarojuma, projektaiesniegums tiks noraidīts!1.3. Projekta iesniedzējakontaktpersona:vārds, uzvārdsamatskontaktiTālrunisFakssE-pasts


1.4. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt):PIEMĒRS:Kods NosaukumsI-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-2 Akciju sabiedrībaI-3 Kooperatīvā sabiedrībaI-4 Individuālais uzņēmumsI-5 Individuālais komersantsI-6 Zemnieka saimniecībaI-7 Zvejnieka saimniecībaI-8 Valsts akciju sabiedrībaI-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-10 Valsts aģentūraI-11 Pašvaldības aģentūraI-12 Reliģiska organizācijaI-13 Sabiedrība ar papildu atbildībuI-14 Fiziska personaI-15 Valsts pārvaldes iestādeI-16 Pašvaldību iestādeI-17 Eiropas Savienības institūcijaI-18 Valsts izglītības iestādeI-19 Pašvaldību izglītības iestādeI-20 Privāta izglītības iestādeX I-21 BiedrībaI-22 NodibinājumsI-23 Centrālā bankaI-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrībaI-25Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondiI-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūrasI-28 Pašvaldība


1.5. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods(lūdzam ierakstīt atbilstošo):PIEMĒRS:87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpekodsnosaukums‣ NACE klasifikators ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnēhttp://www.csb.gov.lv/dokumenti/klasifikacijas-30827.html.1.6. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētais sniedzamais sociālais pakalpojumsun reģistrācijas numurs (lūdzam ierakstīt atbilstošo):PIEMĒRS:437 Aprūpe mājāsReģistrācijas numurssniedzamais sociālais pakalpojums(apliecībā)‣ Ja projekta iesniedzējs būs iesniedzis projekta iesniegumu par sociālo pakalpojumusniegšanu, par kuru projekta iesniedzējs, tā struktūrvienība vai sadarbības partneris navreģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, projekta iesniegums tiks noraidīts!


1.B SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERI, JA PAREDZĒTS(JA PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ PAREDZĒTS PIESAISTĪT VAIRĀKUS PARTNERUS, INFORMĀCIJU NORĀDAPAR KATRU PARTNERI)1.7. Sadarbības partneris:PIEMĒRS:nosaukumsSIA “Bitīte”reģistrācijas numurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0nodokļu maksātājareģistrācijas numurs L V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0juridiskā adrese Iela, mājas numurs Medus iela 200Pilsēta, novads, RīgapagastsValstsLatvijaPasta indekss LV - 2222‣ Ja sadarbības partneri nav plānots piesaistīt, rindā „nosaukums” norāda – n/a (navattiecināms).‣ Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris, projekta iesniegumam obligāti pievieno: sadarbības līgumu par projekta īstenošanu vai nodomu protokolu par sadarbību projekta īstenošanā.‣ Ja projekta iesniegumam nebūs pievienots neviens no šiem dokumentiem, projektaiesniegums tiks noraidīts!


1.8. Sadarbības partneraatbildīgā amatpersona:vārds, uzvārdsieņemamais amatskontaktiTālrunisFakssE-pasts‣ Šajā sadaļā norādītā atbildīgā amatpersona paraksta arī 7.2.sadaļu „Sadarbības partneraapliecinājums”.1.9. Sadarbības partnerakontaktpersona:vārds, uzvārdsieņemamais amatskontaktiTālrunisFakssE-pasts


1.10. Sadarbības partnera tips (lūdzam atzīmēt):PIEMĒRS:Kods NosaukumsX I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-2 Akciju sabiedrībaI-3 Kooperatīvā sabiedrībaI-4 Individuālais uzņēmumsI-5 Individuālais komersantsI-6 Zemnieka saimniecībaI-7 Zvejnieka saimniecībaI-8 Valsts akciju sabiedrībaI-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-10 Valsts aģentūraI-11 Pašvaldības aģentūraI-12 Reliģiska organizācijaI-13 Sabiedrība ar papildu atbildībuI-14 Fiziska personaI-15 Valsts pārvaldes iestādeI-16 Pašvaldību iestādeI-17 Eiropas Savienības institūcijaI-18 Valsts izglītības iestādeI-19 Pašvaldību izglītības iestādeI-20 Privāta izglītības iestādeI-21 BiedrībaI-22 NodibinājumsI-23 Centrālā bankaI-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrībaI-25Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondiI-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūrasI-28 Pašvaldība


1.11. Sadarbības partnera NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods(lūdzam ierakstīt atbilstošo):kodsnosaukums‣ Sadaļa tiek aizpildīta līdzīgi kā 1.5.sadaļa “Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbībustatistiskās klasifikācijas kods”.1.12. Plānotā sadarbības modeļa apraksts, norādot pušu tiesības un pienākumus projektaīstenošanā (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):• sadarbības partnera izvēles pamatojums;• pušu tiesības un pienākumi;• aktivitātes, kuru īstenošanai tiks piesaistīts sadarbības partneris.1.13. Sadarbības partnera sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētais sniedzamaisreģistrācijas numurs un sociālais pakalpojums (lūdzam ierakstīt atbilstošo):Reģistrācijas numurs(apliecībā)sniedzamais sociālais pakalpojums‣ Sadaļa tiek aizpildīta līdzīgi kā 1.6.sadaļa “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētaissniedzamais sociālais pakalpojums un reģistrācijas numurs ”.‣ Ja projektā nav paredzēts, ka sadarbības partneris sniedz sociālos pakalpojumus, norāda -n/a (nav attiecināms).


2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS2.1. Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācijaInformācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājiesspēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 1000 rakstuzīmju):• projekta īstenošanā iesaistītās puses;• projekta īstenošanas vieta vai vietas;• projekta īstenošanas laiks mēnešos;• projekta mērķis;• projekta aktualitāte;• mērķa grupas;• projekta galvenās aktivitātes;• sagaidāmie projekta rezultāti;• plānotās kopējās un kopējās attiecināmās izmaksas.


2.2. Projekta īstenošanas vieta:Lūdzam norādīt:PIEMĒRS:Projekta īstenošanas vietas adrese (plānotāsociālā pakalpojuma īstenošanas vietasadrese, kas atbilst sociālo pakalpojumusniedzēju reģistrā reģistrētajaipakalpojumu sniegšanas faktiskajaiadresei)Pašvaldība:Plānošanas reģions (atzīmēt):Dārza iela 47a, Sigulda, LatvijaSiguldas novadsKurzemesLatgalesZemgalesVidzemesRīgasX‣ Pakalpojuma sniegšanas adrese var atšķirties no projekta iesniedzēja juridiskās adreses.‣ Ja pakalpojums klientam tiks nodrošināts mājās, īstenošanas vietas adreses ailē norāda„pakalpojums klienta mājās”.


2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red.saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):PIEMĒRS:87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpekodsnosaukumsNACE kodu piemēri, kas atbilst aktivitātes ietvaros atbalstāmām darbībām:87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu87.10. Aprūpes centru pakalpojumi87.20. Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanaspakalpojumi87.30. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe87.90. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.10. Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi.


2.4. Norādīt projekta atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālāsaprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu" noteiktajamaktivitātes mērķim (ne vairāk kā 500 rakstu zīmju):Aprakstīt un pamatot, kā projekta aktivitātes un rezultāti sekmēs aktivitātes mērķasasniegšanu.‣ Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, laipilnveidotu MK noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes unpalielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu vai sniegt konstatētās problēmasaprakstu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmju):Atsaucoties uz konkrētiem, reāliem datu avotiem – statistikas datiem, pētījumiemu.c.:• identificēt problēmu;• aprakstīt tās nozīmīgumu un aktualitāti;• pamatot projekta īstenošanas nepieciešamību izvēlētajai mērķa grupai;• nodefinēt esošo situāciju un vēlamo projektā sasniedzamo rezultātu, pamatojotiesuz konkrētā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu.


PIEMĒRS:Straujā Latvijas iedzīvotāju novecošanās, ekonomiskās situācijas pasliktināšanās palielina topersonu skaitu, kam nepieciešami sociālie pakalpojumi, kā arī veselības aprūpe viņu dzīvesvietā.Daudzi pensionāri, īpaši tie, kam ir funkcionālie traucējumi, nevar nokļūt līdz ārstniecībasiestādēm. Tas vēl vairāk pasliktina viņu veselības stāvokli un dzīves kvalitāti kopumā.Šobrīd saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona 2009. gada datiem XX novadā ir 3333 pensijasvecuma cilvēku. No tiem tikai 0,6 procenti saņem aprūpi mājās. Saskaņā ar XX novada sociālopakalpojumu attīstības plānu 2012. gadā ir paredzēts, ka aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanair jānodrošina 45 personām. Taču ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ XX novada pašvaldība nespējpilnvērtīgi nodrošināt plašākam cilvēku lokam gan 1.DP «Cilvēkresursi un nodarbinātība», ganLatvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.g., gan arī Rīgas plānošanas reģiona sociālopakalpojumu attīstības programmā 2010.-2016.g. norādīto – uzlabot piekļuvi sociālās palīdzībaspakalpojumiem, tos tuvinot personas dzīvesvietai, kā arī attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus.


2.6. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmju):• aprakstīt 2.5.sadaļā identificētās problēmas risinājumu;• pamatot piedāvātā risinājuma atbilstību mērķa grupas vajadzībām;• norādīt, vai projektā piedāvātie pakalpojumi ir/nav bijuši pieejami līdz šim,kādā apjomā un kvalitātē.2.7. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 500 rakstu zīmju):• īss un precīzs;• reāli sasniedzams un izmērāms;• vērsts uz aktivitātes mērķa sasniegšanu.‣ Ja projekta mērķa sasniegšana nesekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu, projektaiesniegums tiks noraidīts!


2.8. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes:PIEMĒRS:AktivitātesNr.nosaukums1. ...2. Sociālāsrehabilitācijasprogrammasīstenošana2.1. Sociālāsrehabilitācijasprogrammasīstenošanapersonām arfunkcionāliemtraucējumiem... ...Aktivitātes aprakstsMērķa grupa – 30 personas ar funkcionāliem traucējumiem.Projekts paredz dot iespēju cilvēkiem, kuri kādu laiku savas slimības dēļ irizolēti no sociālās vides, atgriezties tajā, nodrošinot sociālās rehabilitācijaspakalpojumus, apgūt sociālās un funkcionālās prasmes.Paredzētas 3 grupas, katrā grupā 10 personas (vienai grupai 4 mēneši, 1 xnedēļā nodarbības pa 1,5 stundām). Kopā 48 nodarbības. Programmasietvaros plānots realizēt:• psihologa konsultācijas• individuālu fizioterapiju• atbalsta grupu personām ar fiziska rakstura traucējumiem.Programmas ietvaros tiks piesaistīti šādi speciālisti no Latvijas – psihologsun sociālais pedagogs. Papildus tiks piesaistīts fizioterapeits no Lietuvas.Mērķa grupai tiks nodrošināts transports.‣ Sociālo pakalpojumu ieviešana projektā ir obligāti paredzama!


2.8. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes II:NEGATĪVAIS PIEMĒRS, kā nevajag aprakstīt projekta aktivitāti:Nr.Aktivitātesnosaukums1. .........................1.1. Jaunasalternatīvāssociālās aprūpespakalpojumaprogrammasizstrādeAktivitātes aprakstsMērķa grupas vajadzību apmierināšanai aktivitātes ietvaros tiksizstrādāta jauna alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumaprogramma, kuras ietvaros dalībnieki varēs apgūt jaunasiemaņas un zināšanas. Programmas tiks veidotas tā, lai vienaotru papildinātu, tādējādi pastiprinot pozitīvo efektu.


2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:PIEMĒRS:Aktivitātes Projekta aktivitātesNr. 2 nosaukumsSociālās aprūpespakalpojumu1.programmasizstrādeSociālāsrehabilitācijasprogrammas2.1. īstenošanapersonām arfunkcionāliemtraucējumiem3. Speciālistuapmācība darbamar mērķa grupuRezultātsIzstrādāta sociālāsaprūpespakalpojumuprogrammaIesaistītas personasar funkcionāliemtraucējumiemNotikušasnodarbībasApmācīti speciālistidarbam ar mērķagrupuRezultāts skaitliskā izteiksmēskaits mērvienība1 Programma304820PersonasNodarbībasSpeciālistiNoorganizētisemināri4Semināri


2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļanoteikumiem Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālāsaprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu"):Iznākuma rādītāji:PIEMĒRS:Nr. Rādītāja nosaukums Skaits, 2009.g. Skaits, Mērvienība2013.g.1. Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas Kopā- Kopā- 110 personaspakalpojumus saņēmušo personu X R 3 - 110 personasskaitsX V 4 -X K 5 -X Z 6 -X L 7 -3Rīgas plānošanas reģionā4Vidzemes plānošanas reģionā5Kurzemes plānošanas reģionā6Zemgales plānošanas reģionā7Latgales plānošanas reģionā‣ Skaits ir jānorāda pretī attiecīgajam plānošanas reģionam, kura ietvaros projekts tiksrealizēts.‣ Nav jānorāda apmācīto speciālistu skaits un supervīzijas pakalpojumu saņēmušo speciālistuskaits!


2.11. Aprakstīt projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu ieguldījumu attiecīgajā plānošanasreģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā (ne vairāk kā 1000 rakstuzīmju):PIEMĒRS:Sociālo pakalpojumu attīstības programmā 2010. – 2017.gadam X reģionā norādītasperspektīvas aktivitātes, kas šobrīd netiek nodrošinātas:• dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem,• atbalsta grupas no psihotropām vielām atkarīgām personām.Projekta ietvaros tiks nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgarakstura traucējumiem. Pakalpojuma ietvaros mērķa grupai tiks nodrošinātas sociālāsrehabilitācijas un motivācijas programmas, kā arī sociālo un funkcionālo prasmju attīstība,tādējādi projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti sniegs ieguldījumuX reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā.‣ Projekta iesniegumam obligāti pievieno attiecīgā plānošanas reģiona atzinumu par projektaieguldījumu plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā.


2.13. Mērķa grupas problēmu risināšanā iesaistāmo speciālistu izvēles pamatojums (ietverotspeciālistu kvalifikācijas un pieredzes atbilstību plānotajām projekta aktivitātēm) (ne vairāk kā1000 rakstu zīmes):• iesaistāmo speciālistu skaits un nozares;• pamatojums konkrēto speciālistu ieguldījumam aktivitāšu īstenošanā unproblēmu risināšanā;• nepieciešamās kvalifikācijas un pieredzes pamatojums.2.14. Aprakstīt līdzšinējo pieredzi darbā ar mērķa grupu, tajā skaitā izmantotās darbametodes (ja attiecināms) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):• vai līdz šim ir bijusi pieredze darbā ar mērķa grupu;• cik ilga ir līdzšinējā pieredze;• kādas metodes līdzšinējā darbā tika izmatotas.‣ Ja pieredzes darbā ar projekta mērķa grupu nav, tad sadaļā norāda - n/a (nav attiecināms).


2.15. Aprakstīt metodes, kas tiks izmantotas darbā ar mērķa grupu sociālo pakalpojumuīstenošanā (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):• pakalpojumi un metodes, kas bija pieejamas klientam līdz šim;• jaunās un/vai pilnveidotās metodes un pakalpojumi, kas tiks piedāvāti projektaietvaros;• pakalpojumu dokumentācijas izstrāde un pielietošana, piemēram:• sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde katram klientam un tā īstenošanas gaita,• līgums ar klientu par pakalpojuma saņemšanu,• klientu reģistrācijas žurnāls,• klienta apmierinātības novērtēšanas anketa,• klientu sūdzību un ierosinājumu žurnāls,• izsaukumu pieteikumu uzskaites žurnāls,• klienta sociālā izvērtējuma karte u.c.


3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti:3.1.1. Projekta īstenošanas personāls:PIEMĒRS:AtbilstošāsaktivitātesNr. 82.ProjektāieņemamaisamatsSociālaisdarbinieksGalvenie veicamie uzdevumi• Noteikt un identificēt klientasociālās vajadzības, problēmuveidus un cēloņus;• Izstrādāt individuālu sociālāsrehabilitācijas plānu atbilstošiidentificētajām klientasociālajām vajadzībām unproblēmām;• Sniegt klientam konsultācijas uninformāciju par iespējām uzlabotsavu sociālo situāciju u.c.;• Vadīt atbalsta grupu.Kvalifikācija un prasmes• Otrā līmeņaprofesionālā augstākāvai akadēmiskā izglītībasociālajā darbā vaikaritatīvajā darbā;• Vismaz 1 gada pieredzedarbā ar projekta mērķagrupu;• Labas latviešu un krievuvalodas prasmes;• Novērtēt sniegto sociālāsrehabilitācijas pakalpojumu • Prasme strādāt gankvalitāti un atbilstību klienta individuāli, gansociālo vajadzību specifikai; komandā.Nepieciešamaisattiecīgāskvalifikācijasdarbinieku skaitsprojektā1


3.1.2. Projekta administrēšanas personāls:PIEMĒRS:AtbilstošāsaktivitātesNr. 9Projektāieņemamaisamats5. ProjektavadītājsGalvenie veicamie uzdevumi• Projekta vadība unpārraudzība,• personāla atlase un piesaiste,līgumu slēgšana,• iepirkumu veikšana,• atskaišu sagatavošana,• sabiedrības informēšana• u.c.5. Grāmatvedis • Projekta grāmatvedībasuzskaite,• maksājumu veikšana,• maksājuma pieprasījumusagatavošana,• u.c.Kvalifikācija un prasmesAugstākā izglītība,pieredze projektuvadīšanā, vēlamaszināšanas par ESFfinansēto projektuīstenošanas prasībām,zināšanas iepirkumuprocedūru izvēlē unīstenošanāAugstākā izglītībaekonomikā vaifinansēs, vismaz 2gadu darba pieredzeprojektu grāmatvedībāNepieciešamaisattiecīgāskvalifikācijasdarbinieku skaitsprojektā11


3.1.3. Projekta īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:PIEMĒRS:AtbilstošāsaktivitātesNr. 10NepieciešamaismateriāltehniskaisnodrošinājumsNepieciešamovienību skaitsprojektāMateriāltehniskaisnodrošinājumspieejams (projektaiesniedzējam)Tiks iegādāts/nomātsprojekta iepirkumaprocedūras rezultātā1., 2., 3. Datori 3 1 2 (noma)2., 3. Projektors 1 nav 1 (noma)2., 3. Tāfele 2 1 1 (iegāde)3. Telpa semināram 1 nav 1 (noma)


3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 24PIEMĒRS:(pilnos mēnešos)3.3. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt projekta vadību un uzraudzību (ne vairāk kā 1000rakstu zīmju):• projekta uzraudzībā paredzētie preventīvie pasākumi, iespējamo problēmuidentificēšana un to risināšanas veidi;• projekta vadības un uzraudzības metodes;• atbildības sadalījums projekta vadībā un uzraudzībā.3.4. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt projekta kvalitātes kontroli un izvēlētās mērķa grupasapmierinātības novērtēšanu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju):• projekta ieviešanas efektivitātes izvērtēšanas veidi;• darbības iespējamo projekta īstenošanas risku novēršanai;• plānotie iekšējās kontroles instrumenti;• metodes un pasākumi izvēlētās mērķa grupas apmierinātības novērtēšanai unpakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai.


3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana un ilgtspēja pēcprojekta pabeigšanas (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju):Vai un cik ilgi pēc projekta īstenošanas tiks turpināta projekta mērķa grupasnodrošināšana ar projektā sniegtajiem pakalpojumiem.‣ Projekta iesniedzējs var saņemt punktus projekta iesnieguma vērtēšanas 3.4.kritērijā,ja projekta iesniegumam pievieno pašvaldības domes sēdes lēmumu vai sadarbībaspartnera nodomu protokolu, kas apliecina, ka projekta ietvaros īstenoto sociālopakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta vismaz vienu gadu pēc projekta noslēguma.3.6. Projekta īstenošanas laika grafiks:PIEMĒRS:AtbilstošāsaktivitātesNr. 11Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)2011 2012 2013 20141. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.1. X1.1. X X X X X X X1.2. X2. X X X X X X X3. X X X X X X X X4. X X X X X X X X


3.7. Sniegt projekta īstenošanas risku analīzi:PIEMĒRS:Riska līmenisPlānotie pretpasākumiRisks...3. Aktivitāšurezultātu unuzraudzībasrādītājuizpildes riski3.1. Navpieejamamērķa grupaatbilstošādaudzumā...Varbūtība Ietekme1 4Novērtējuma pamatojumsRiska iestāšanās varbūtībair zema, jo projektaizstrādes laikā tikaizanalizēts mērķa grupasapjoms un vajadzībasnovadā.Riska iestāšanās gadījumātā ietekme var būt būtiska,jo var netikt sasniegtiaktivitāšu rezultāti unuzraudzības rādītāji pilnāapjomā.PretpasākumsProjektaizstrādes laikātika izanalizētsmērķa grupasskaits unvajadzībasnovadā.Projektarealizācijas laikātiks sekots līdzimērķa grupasapjomam unvajadzībām.PretpasākumaīstenošanastermiņšProjektaiesniegumaizstrādesperiods.Visu projektaīstenošanaslaiku.


4. SADAĻA – PUBLICITĀTE4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:PIEMĒRS:Plāksne telpāsInformācija tīmekļa vietnē internetāCiti, ārpus projekta finansētiepasākumi (norādīt, kādi)XXXPreses relīzes4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasībasattiecībā uz projekta publicitāti:PIEMĒRS:Dienas centra telpās tiks izvietota plāksne. Reizi trijos mēnešos projekta īstenotāja mājas lapātiks ievietota vai aktualizēta informācija par projekta aktivitātēm.Nepieciešamības gadījumā tiks sagatavotas un medijiem izsūtītas preses relīzes.Visos projekta ietvaros izstrādātajos dokumentos tiks nodrošināta atsauce uz projektu, kā arīnodrošināti ES un ESF struktūrfondu logotipu lietošanas nosacījumi.


5. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀMPRIORITĀTĒM5.1. Aprakstīt, kā projekts nodrošinās ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā (nevairāk kā 500 rakstu zīmju):Kā projekta aktivitātēs tiks ievēroti trīs vienlīdzīgu iespēju pamatprincipi:• dzimumu līdztiesība,• aktīvā novecošanās,• personu ar invaliditāti tiesības.‣ 3.9.kvalitātes kritērijā piešķirto punktu skaits būs atkarīgs no tā, cik no vienlīdzīgu iespējupamatprincipiem (trīs, divus vai vienu) sekmē konkrētais projekts.5.2. Aprakstīt, kā projekts nodrošinās ieguldījumu teritorijas līdzsvarotā attīstībā (ne vairāk kā500 rakstu zīmju):Kādi instrumenti ir paredzēti pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības)nodrošināšanai, piemēram:• nodrošināts transports plānoto sociālo pakalpojumu sasniedzamībai;• plānotie sociālie pakalpojumi sasniedzami ar sabiedrisko transportu;• sociālo pakalpojumu sniegšanas laiks pielāgots mērķa grupas vajadzībām;• sociālie pakalpojumi plānoti tuvu klienta dzīvesvietai u.c.‣ 3.8.kvalitātes kritērijā piešķirto punktu skaits būs atkarīgs no tā, cik instrumentus teritorijulīdzsvarotas attīstības veicināšanai paredz konkrētais projekts.


6. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UNFINANSĒŠANAS KĀRTĪBAPrezentācijā “Projekta finanšu plānošana unbudžeta sastādīšana”


7.1. Projekta iesniedzēja apliecinājums:Projekta iesniedzējsAtbildīgā amatpersona7. SADAĻA – APLIECINĀJUMSAr parakstu apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā_______________________________________________projekta iesniedzēja nosaukums______PERSONA, KAS NORĀDĪTA 1.2.SADAĻĀ___vārds, uzvārds_______________________________________________amatsdd/mm/gggg• projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;• projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Sociālā fonda finansējums tiksizmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistībasiespējams veikt Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrāskārtas otro apakškārtu" noteiktajos termiņos;• šis projekts (aktivitātes un rezultāti) netiek un nav ticis finansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžetalīdzekļiem;• ja projekts tiks apstiprināts, šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts unpašvaldību budžeta līdzekļiem.• Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīviaizpildīts, kā arī ja plānotais Eiropas Sociālā fonda finansējums (kārtējai projektu iesniegumu atlases kārtai vai plānošanas periodam) projektaapstiprināšanas dienā ir izlietots.• Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotā kopija atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem.Paraksts: 17Datums: 17Zīmoga vieta 17dd/mm/gggg


7.2. Sadarbības partnera apliecinājums 18 :Sadarbības partnerisAtbildīgā amatpersonaAr parakstu apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanasdienā____________________________________________________Sadarbības partnera nosaukums______PERSONA, KAS NORĀDĪTA 1.7.SADAĻĀ___________vārds, uzvārds______________________________________________________amatsdd/mm/gggg• esmu iepazinies ar projekta iesniegumu un tā pielikumos iekļauto informāciju;• pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu neradīšu šķēršļus līguma vai vienošanās par projekta īstenošanunoslēgšanai atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijāmalternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu";• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, kaprojektā noteiktās saistības iespējams veikt Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292 "Noteikumi pardarbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas uninstitūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu" noteiktajos termiņos;• neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodos likvidācijas stadijā un mana saimnieciskā darbība nav apturēta vaipārtraukta;• nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.Paraksts: 17Datums: 17Zīmoga vieta 17dd/mm/gggg


8. SADAĻA – PIELIKUMIPielikumi (lūdzam ierakstīt atbilstošo):1. Projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres, nomas uniegādes izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti (attiecināms, ja projekta īstenošanaiplāno šādas izmaksas)PIEMĒRS:Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaits1. Izdrukas no tīmekļa vietnes 72. Apliecinājums par telefoniski veiktu cenu aptauju 1‣ Ja projekta 6.2.sadaļā iekļauta kaut viena materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksupozīcija, projekta iesniegumam obligāti pievieno šo izmaksu apmēru pamatojošusdokumentus.2. Dokumenti, kas pamato projekta budžetā paredzēto šķērsfinansējumu* (attiecināms, japrojekta īstenošanai plāno šādas izmaksas)PIEMĒRS:Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaits3. Tāme 1‣ Ja projekta 6.2.sadaļā iekļauta kaut viena šķērsfinansējuma izmaksu pozīcija, projektaiesniegumam obligāti pievieno šo izmaksu apmēru pamatojošus dokumentus.* MK noteikumi Nr. 292 (53.3. un 61.punkts).


3. Sadarbības līgums par projekta īstenošanu, ja tas ar sadarbības partneri ir noslēgts pirmsprojekta iesnieguma iesniegšanas (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbībaspartneri), vai nodomu protokols par sadarbību, kas paredz projekta partnera apņemšanospiedalīties projekta īstenošanā un apņemšanos noslēgt sadarbības līgumu projekta iesniegumaapstiprināšanas gadījumāPIEMĒRS:Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaits4. Nodomu protokols ar SIA «Bitīte» par sadarbību projektaīstenošanā2‣ Sadarbības līgumu vai nodomu protokolu obligāti pievieno, ja projekts tiks īstenotssadarbībā ar sadarbības partneri.‣ Sadarbības līgums vai nodomu protokols noslēdzams ar katru sadarbības partneri, kurštiks iesaistīts projekta īstenošanā.‣ Ja projekta iesnieguma 1.B.sadaļā būs norādīta informācija, ka projektu plānots īstenotsadarbībā ar sadarbības partneri, bet projekta iesniegumam nebūs pievienots sadarbībaslīgums par projekta īstenošanu vai nodomu protokols par sadarbību, projektaiesniegums tiks noraidīts!


4. Plānošanas reģiona atzinums par projekta ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālopakalpojumu attīstības programmas īstenošanāPIEMĒRS:Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaits5. X plānošanas reģiona atzinums 1‣ Ja projekta iesniegumam nebūs pievienots plānošanas reģiona atzinums, kas apliecina,ka projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti sekmē attiecīgāplānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanu, projektaiesniegums tiks noraidīts!5. Pašvaldības domes sēdes lēmums (gadījumos, kad projekta iesniedzējs ir pašvaldība) vaipašvaldības vai cita sadarbības partnera nodomu protokols, kas apliecina, ka projektaietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta vismaz vienu gadu pēcprojekta noslēguma (attiecināms, ja projekta iesniedzējs vēlas iegūt papildpunktus kvalitāteskritēriju vērtējumā).PIEMĒRS:Pielikuma Nr. Dokumenta veids Lappušu skaits6. Novada domes sēdes lēmums 1‣ Pielikumu pievieno, ja projekta iesniedzējs vēlas saņemt punktus 3.4.kvalitātes kritērijavērtējumā un ja projekta iesnieguma 3.5.sadaļā ir sniegta šāda informācija.


Paldies par uzmanību!www.nva.gov.lv/esf

More magazines by this user
Similar magazines