12.07.2015 Views

raits_lubinskis ... iena_latvijas_plakatos.pdf - Academia

raits_lubinskis ... iena_latvijas_plakatos.pdf - Academia

raits_lubinskis ... iena_latvijas_plakatos.pdf - Academia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vakard<strong>iena</strong>unšod<strong>iena</strong>Latvijasplakātos


● LNB glabājas vislielākā un pilnīgākā plakātu kolekcijaLatvijā (vairāk k kāk5000 vienību, no kuriem lielākā daļa a irvienīgie eksemplāri pasaulē):


arī vairāki simti reklāmas:


un instruktīvie plakāti:


Plakāta priekšteteči – informatīvas lapas, kas atradās ļaužupulcēšananās s vietās, piemēram,pie baznīcas:


Senākais kolekcijas plakāts mūsdienu mizpratnē:


Senu leģendendāro spožumu liecība:


Plakāts reklamē pasākumu, kuru valsts prezidentamnebija lemts atklāt:t:


Politika un ikd<strong>iena</strong> plakāta interpretācijcijā:


Politika un ikd<strong>iena</strong> plakāta interpretācijcijā:


Politika un ikd<strong>iena</strong> plakāta interpretācijcijā:


Politika un ikd<strong>iena</strong> plakāta interpretācijcijā:


Politika un ikd<strong>iena</strong> plakāta interpretācijcijā:


● Šī kolekcija ļauj izsekot latviešu u plakātu mākslas mgalvenajām m attīststības tendencēm m vairāk k kāk100 gadugarumā.● Plakātus veidojuši i izcilākie latviešu u klasiķi – RihardsZariņš, , Kārlis KPadegs, Niklāvs Strunke, Konrāds Ubāns,Indriķis is Zeberiņš, , Romans Suta, Sigismunds Vidbergs,Ansis Cīrulis, CJūlijs JMadernieks, Oskars Norītis, LudolfsLiberts, Kurts Fridrihsons, Ģirts Vilks, Gunārs Zemgals,Laimonis Šēnbergs, Gunārs Kirke, Ilmārs Blumbergs,Juris Dimiters, Andris Breže, e, Juris Putrāms, OjārsPētersons, Ivars Mailītis, arī šod<strong>iena</strong>s jaunā paaudze.● zinātniskiem pētījumiem,p● reproducēšanai dažāžādos poligrāfiskos izdevumos,● izmantošanai anai teātrtrī,


● izmantošanai anai kino – Lailas Pakalniņasas “Kurpe”:


● izmantošanai anai video – Aigara Graubas “Baiga vasara”:


● izmantošanai anai TV – Virdžīžīnijas Lejiņas“Likteņa a līdumniekildumnieki”:


● izmantošanai anai starptautiskās prezentācijcijās – 1999.–2000. gadāApvienotajā Karalistē izstādē „SIGN OF TIMES” bijaapskatāmi darbi no LNB plakātu kolekcijas:


● 2001. gadā Starptautiskajā GABRIEL tiešsaistes (online) izstādē“TREASURES FROM EUROPE’S S NATIONAL LIBRARIES”LNB reprezentējās s ar Sigismunda Vidberga 1936. gada Dānijas Dmākslas izstādes plakātu:


● 2004. gada izstādes„UNITED IN DIVERSITY” ietvarosIlmāra Blumberga un Artura Mucenieka plakātu digitālāsreprodukcijas grezno Hāgas Hmetro staciju “SOUTERZAIN”:


● 2005. gadā Latvijas kultūras festivāla„ETONNANTELETTONIE” programmā iekļautajautajā izstādē „L’ART DEL’AFFICHE EN LETTON (1920 - 1990)” no LNB kolekcijasuz Franciju aizceļoja 60 plakāti:


● 2005. gadā Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja simtgadesizstādē „MUZEJA LAIKS” no LNB kolekcijas tika atlasītiti60 plakāti:


● 2006. gadā retrospektīvajvajā izstādē „PUBLISKIESPOGUĻI” LNB eksponēja 100 savas kolekcijas plakātus:


Elektroniskās s plakātu datubāzes:● DiBi sākums s– 2000.g.● Pirmais CD – 2001. g.● CD apjoms – 2 diskos 600 plakāti● Digitalizācijas sākums sALEPHā– 2004. g.Meklēšanas iespējas elektroniskajā ALEPH datubāzē:● Pēc c autora, pēc p c nosaukuma, pēc p c tematikas,● Pēc c atslēgvgvārdiem– “signatūra”, “līdzīgs”, “identificēts”,● Pēc c jebkura vārda vbibliogrāfiskajfiskajā aprakstā,● Pēc šifra, izdošanas gada, vietas un izdevēja.


Digitalizācijas nepieciešamamība:● Bibliotēkā iespējams nākonkošajām m paaudzēm m saglabātoriģininālus, kuri, iespējams, ir vienīgie pasaulē, , un(lietojot skaļus vārdus) vuzskatāmi par nacionālobagātību,bu,● Pieejamība visos valsts reģionos(21. gadsimts arī Latgalē),● Izvēles iespējas(sarkana vāze vuz zila fona impresionisma stilā,Gorbačovs ovs ar ugunszīmi,kas ir Leonardo da Vinči “Mona Liza”),


● Oriģininālu saglabāšanaana - papīra sastāvā esošā koksnes masa(līdz pat 80%) viegli pakļaujas aujas destrukcijai, saistvieluskābais raksturs un nestabilie informācijas nesēji– krāsa,druka – sagrauj papīrašķiedras.


● Fiziskā traumēšanaana - saplēsts sts (tikko restaurētais) tais) 1900. g.Riharda Zariņa a jūgendstila jplakāts:


● Jaunieguvumu kvalitatīva saglabāšanaana –Niklāva Strunkes “1920.g. Kultūras Svētkitki”:


Jēkaba Kazāka un Anša a CīruCruļa“1920.g.Kultūras Svētkitki”“LTA salons”


Saulainā nākotne:


Iesāktie, bet nepabeigtie darbi – padomju laika reklāmas,instruktīvie plakāti, lietišķāgrafika u.c.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!