12.07.2015 Views

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2013. gada ...

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2013. gada ...

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2013. gada ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGASTU PĀRVALDESĒdoles pagasta pārvalde1. Ligita Bergmane Sociālais darbinieks2. Aira Celma Bibliotēkas vadītājs3. Austra Lūciľa Kultūras nama vadītāja4. Anda Upleja Pārvaldes vadītāja5. Rita Zaice Komunāla daļas vadītāja6. Ingrīda Dīriľa Bāriľtiesas locekleĪvandes pagasta pārvalde1. Vineta Avdjukeviča Sociālā darbiniece, kultūras un sporta pasākumu organizatore 223.082. Anda Upleja pārvaldes vadītāja 55.733. Gunta Zingberga Bibliotēkas vadītāja 243.54Gudenieku pagasta pārvalde1. Daina Bērende pārvaldes vadītāja 499.752. Jolanta Dombrovska Sociālā darba speciāliste 264.453. Daiga Kūma Iepirkuma komisijas vadītāja 148.81Kabiles pagasta pārvalde1. Tālvaldis Bergmanis Pārvaldes vadītājs 460.862. Aivija Blinde Sociālais darbinieks 233.063. Aiga Saulgrieze Bāriľtiesas loceklis 343.72Kurmāles pagasta pārvalde1. Lāsma Veigelte Bibliotēkas vadītāja 323.732. Dace Gūtmane Pagasta pārvaldes vadītāja 509.873. Gunta Alkšľuzara Sociālā darbiniece 293.434. Ţanna Rossinska Bibliotēkas vadītāja 295.135. Renāte Slūka Bāriľtiesas locekle 354.186. Agrita Svilpe Sociālā darbiniece 300.87Laidu pagasta pārvalde1. Vizma Hartmane Bibliotekāre 263.442. Daiga Korpfa Sociālais darbinieks 266.373. Andris Neilands Pagasta pārvaldes vadītājs 471.324. Inese Štorha Bibliotekāre 213.045. Māra Vītola Bibliotekāre 111.92Padures pagasta pārvalde1. Arnita Dobele sociālā darba speciāliste 309.012. Brigita Lange pagasta pārvaldes vadītāja 449.323. Aina Salma Bibliotēkas vadītāja 281.504. Ilze Medniece Bāriľtiesas locekle 216.03Pelču pagasta pārvalde1. Daina Girvaite Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja, publisko iepirkumu362.08komisijas locekle2. Edīte Krasnopa Pelču pagasta tautas nama vadītāja, publisko iepirkumu214.28komisijas locekle3. Dace Cielava Pagasta pārvaldes vadītāja 494.464. Marija Cīrule Kuldīgas novada pagastu bāriľtiesas locekle 148.475. Vija Leimane Pelču pagasta sociālā darbiniece, publisko iepirkumukomisijas locekle249.57


Rendas pagasta pārvalde1. Inta Freiberga pagasta pārvaldes vadītāja2. Tamāra Nolmane Sociālā darba speciāliste3. Alda Grīna Bāriľtiesas locekleRumbas pagasta pārvalde1. Līvija Dortāne Sociālais darbinieks 284.072. Larisa Flugrāte Bāriľtiesas priekšsēdētāja 147.233. Ināra Stāraste Bibliotēkas vadītāja 278.024. Lija Šēle Pārvaldes vadītāja 468.725. Elita Erba Sociālais darbinieks 284.07Snēpeles pagasta pārvalde1. Ilze Medniece Bāriľtiesas locekle 119.702. Ārija Brūdere Sociālā darbiniece 403.003. Ināra Paiča pārvaldes vadītāja 497.244 Agita Kuhare Snēpeles bibliotēka – Bibliotēkas vadītāja 225.905. Raimonda Vilmane Tautas nama vadītāja 252.27Turlavas pagasta pārvalde1. Sandra Brantevica Bibliotēkas vadītāja 259.502. Mārcis Brantevics Pārvaldes vadītājs 454.523. Vineta Brūdere-Sedliľa Sociālā darbiniece 285.764. Inese Rubīne Bibliotēkas vadītāja 225.905. Lāsma Zīberga Bāriľtiesas locekle 148.81Vārmes pagasta pārvalde1. Māris Karlštrēms Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 289.372. Iveta Okmane Bibliotēkas vadītāja 239.423. Lelde Ose pārvaldes vadītāja 454.524. Laila Kudiľa Bāriľtiesas locekle 141.03IESTĀDESSociālās aprūpes centrs ”Venta”1. Dzintra Fiļippova Iepirkuma komisijas locekle2. Iveta Miľina Iepirkuma komisijas locekle3. Astrīda Stumbre direktore4. Zigrīda Šķēle Iepirkuma komisijas locekleKuldīgas tūrisma attīstības centrs1. Artis Gustovskis Iestādes vadītājs 465.34P/A AĢENTŪRASSociālais dienests1. Ineta Eľģele Sociālās komisijas locekle 401.762. Kristīne Ivanovska Sociālās komisijas locekle 418.563. Inese Jaunzeme Sociālās komisijas locekle 401.764. Maruta Jautaiķe Direktore 507.865. Lorita Rimaševska Sociālās komisijas locekle 401.766. Naira Šķone Sociālās komisijas locekle 376.047. Anda Šlakorciľa Direktora vietniece 388.588. Daiga Zemke Sociālās komisijas locekle 401.769. Agnese Inapša Sociālās komisijas locekle 435.36


Kuldīgas novada muzejs1. Daina Antoniška Direktora vietniece 182.142. Dace Bumbiere direktore 445.733. Juris Freijs Direktora vietnieks 592.244. Jolanta Mediľa Iepirkuma komisijas locekle 0.005. Indra Orehova Iepirkuma komisijas locekle 196.026. Elita Pūrīte Iepirkuma komisijas loceklis 212.12Kuldīgas galvenā bibliotēka1. Laima Mirdza Ostele direktore 445.732. Raima Preisa Iepirkuma komisijas locekle 260.793. Rasma Puriľa Krājuma komisijas priekšsēdētāja 248.894. Māra Stepiľa Krājumu komisijas locekle 267.835. Gatis Dēnavs Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 323.30Kuldīgas attīstības aģentūra1. Kas<strong>par</strong>s Rasa direktorsKuldīgas kultūras centrs1. Inta Burnevica direktore2. Andris Grīnvalds izpilddirektorsIzglītības iestādesKuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs1. Ruta Orlova direktore 459.892. Ainars Paipa direktora vietnieks 239.31Kuldīgas novada PIC1. Una Matisone metodiķe/projektu vadītāja2. Ināra Oļena vadītājaKuldīgas novada sporta skola1. Agris Kimbors direktors 616.312. Saila Jansone direktora vietniece 674.143. Tālis Orlovs direktora vietnieks 498.934. Ilze Stukule Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 404.805. Inita Šneidere Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 496.97PII „Bitīte”1. Līga Megne Vadītāja 601.892. Aija Zepa vadītāja vietniece 477.06PII „Ābelīte”1. Ilze Stieģele Metodiķe-vad.v. 330.672. Ruta Ziemele Vadītāja 405.14PII ”Cīrulītis”1. Inguna Krebse Vadītāja 377.982. Astrīda Mārtinsena Metodiķe 275.273. Aina Priediľa Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 212.69Laidu pamatskola1. Gunita Zemberga direktora vietniece 406.492. Sarmīte Berga direktora vietniece 406.49


3. Elita Tisjaka direktore 572.06Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs1. Vera Balandina Iepirkumu komisijas locekle2. Dace Cildermane Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja3. Marija Cīrule Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanaskomisijas locekle4. Iveta Dirţininka Direktora vietniece.5. Vēsma Eida Struktūrvienības vadītāja. Vecākā audzinātāja. Pedagogudarba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle6. Agita Gerasimoviča Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle7. Aivara Kapačs Iepirkuma komisijas loceklis8. Līga Kuršimska Direktora vietniece.Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle9. Ināra Oļena Direktore, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijasvadītāja10. Iveta Pucena Iepirkumu komisijas locekle11. Agnese Veldre Direktora vietniece12. Jadviga Vingolde Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanaskomisijas locekleKuldīgas centra vidusskola1. Larisa Flugrāte direktora vietniece, Iepirkuma komisijas vadītāja 482.162. Brigita Freija Direktore 703.053. Indra Gaile direktora vietniece 545.624. Lelede Rolava direktora vietniece 560.975. Aldis Šternbergs Saimniecības vadītājs, Iepirkuma komisijas loceklis 362.706. Kristīne Roķe Virtuves vadītāja, Iepirkuma komisijas locekle 340.727. Ilze Roberta Direktora vietniece 520.078. Alda Urtāne direktora vietniece 560.19Ēdoles pamatskola1. Aigars Matevičs direktors 483.712. Ligita Mateviča direktora vietniece 488.65Kuldīgas alternatīvā sākumskola1. Lāsma Balode Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijas 402.03locekle2. Sandra Blumberga direktora vietniece 477.303. Lorita Dermane direktore 601.144. Vigra Leismane direktora vietniece 361.645. Sandra Poriľa direktora vietniece 461.14Kuldīgas 2. vidusskola1. Rita Papēde Direktora vietniece 428.643. Inita Embrekte direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu481.53vērtēšanas komisijas loceklis3. Astra Gūtmane direktore 1308.814. Agita Grāvere – direktora vietniece 443.61Prenclava5. Inna Rīna direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu511.06vērtēšanas komisijas loceklis6 Inga Liepiľa direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu433.74vērtēšanas komisijas loceklis7. Ligita Kande direktora vietniece 386.938. Marijana Kondratjeva direktora vietniece 484.55


9. Valija Sprude Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijaslocekle447.33E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola1. Heda Auziľa Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu355.37piešķiršanas komisijas locekle2. Velta Jūrmale Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu242.35piešķiršanas komisijas locekle3. Ilona Klepere direktora vietniece 273.854. Vaira Leite Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu321.79piešķiršanas komisijas locekle5. Maruta Rozīte direktore 448.976. Inguna Svara direktora vietniece 367.157. Daiga Šmēdiľa Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstupiešķiršanas komisijas locekle319.83Kuldīgas MHZV1. Valda Gaure direktore 675.502. Anita Gotfridsone Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 494.153. Aelita Kāla Direktora vietniece informātikas jautājumos 417.844. Evita Kľaza Direktora vietnieks 341.515. Ina Ozola direktora vietniece 493.196. Aija Rēķe direktora vietniece 325.897. Aina Tovstuļaka direktora vietniece 535.268. Santa Zeidaka direktora vietniece 410.73Kuldīgas pamatskola1. Guna Orna direktora vietniece 387.612. Vladimirs Osmanovs direktora vietnieks 570.273. Ļubova Pirtniece direktora vietniece 377.804. Vladimirs Pšečenko direktors 617.51V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija1. Daina Grīna Direktora vietniece 391.912. Jana Jansone Direktore 600.683. Evija Heniľa Direktora vietniece 400.704. Māra Megne Direktora vietniece 399.51Vārmes pamatskola1. Daiga Lapčinska Direktore 407.672. Ivars Stumbris Saimniecības vadītājs 232.663. Aiva Zandere Direktora vietniece 365.514. Danute Krūma Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 210.865. Mudīte Sadauska Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 272.806. Gita Grulle Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 404.35Vilgāles pamatskola1. Astrīda Štorha Direktore 597.502. Ľina Vītola Skolotāja, direktora vietniece 417.083. Malda Zeidaka saimniecības daļas vadītāja 279.334. Inete Megne skolotāja, direktores vietniece 235.20Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola1. Līga Bergmane direktore 457.052. Natālija Vizbule Metodiskās padomes locekle 331.193. Anita Zēberga Direktora vietniece 371.94


4. Laimdota Radionova Direktora vietniece 331.49Turlavas pamatskola1. Aina Bulle direktora vietniece 293.082. Elita Lampa direktora vietniece 331.533. Ināra Uzulēna direktore 446.804. Dţanita Freija Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas komisijas locekle 214.19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!