12.07.2015 Views

Semināra programma - Valsts Darba Inspekcija

Semināra programma - Valsts Darba Inspekcija

Semināra programma - Valsts Darba Inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DARBA DROŠĪBAS un VIDES VESELĪBAS INSTITŪTSInstitute of Occupational Safety and Environmental HealthRĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES aģentūraRiga Stradins University agencyRSU Darba drošības un vides veselības institūta (DDVVI)Higiēnas un arodslimību laboratorijaorganizēprofesionālās pilnveides semināru darba vides testēšanas laboratorijāmun speciālistiem„Darba vides testēšana – svarīgākās problēmāsLatvijā”Semināra mērķis:Nodrošināt ar informāciju par aktuāliem jautājumiem saistībā ar darba videsriska faktoru mērīšanu;Izdiskutēt svarīgākās problēmas darba vides testēšanas jomā biežāknosakāmajiem darba vides riska faktoriem;Vienoties par būtiskākajiem ieteikumiem politikas veidotājiem un valstskontroles institūcijām attiecībā uz darba vides riska faktoru mērījumiem.Mērķauditorija:Darba vides testēšanā iesaistītās laboratorijas, Darba aizsardzības kompetentoinstitūciju personāls, valsts darba inspektori, arodslimību un arodveselības ārsti, u.c.interesenti.Programmā ietvertās tēmas:Svarīgākās prasības dažādu darba vides riska faktoru mērījumiem Latvijā;Izmaiņas ķīmisko vielu mērījumu plānošanai un veikšanai Latvijā;Biežākās problēmas plānojot dažādu darba vides riska faktoru mērījumus(apgaismojuma, mikroklimata, trokšņa, vibrācijas, ķīmisko vielu) darba vidē;Iespējamie ieteikumi normatīvo dokumentu prasību pilnveidošanai;Informācija par darba aizsardzības aktualitātēm Latvijā.Semināra programma – pielikumā.Semināra norises laiks un vieta;2010.gada 7.decembrī – no plkst. 13.00.-17.00.Rīgas Stradiņa universitāte, Senāta zāle, Dzirciema iela 16, RīgaPieteikšanās:e – pasts: ieva.kalve2@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, uzņēmumu un kontaktinformāciju.Tālrunis pieteikumiem un informācijai: 67409139, 26354163Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU DDVVI sertifikāts (4 izglītības stundas).Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem tiks nodrošinātisemināra materiāli un kafijas pauze.Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta LatvijāInformācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2010.gadam” ietvarosDzirciema iela 16LV - 1007, RîgaLatvija: 67409 13967409 12767409 187Fax: + 67409139E-mail: dvvi@rsu.lvwww.rsu.lv/ddvviDzirciema str. 16LV 1007, RigaLatvia


DARBA DROŠĪBAS un VIDES VESELĪBAS INSTITŪTSInstitute of Occupational Safety and Environmental HealthRĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES aģentūraRiga Stradins University agencyProfesionālās pilnveides semināra„Darba vides testēšana – svarīgākās problēmāsLatvijā”PROGRAMMASemināra norises laiks un vieta;2010.gada 7.decembrī– no plkst. 13.00.-17.00.Rīgas Stradiņa universitāte, Senāta zālē, Dzirciema iela 16, RīgaLaiks Tēma Lektors12.30.-13.00. Reģistrācija13.00.-13.20. Ievads un semināra atklāšana.Darba vides laboratoriskie mērījumi Latvijā –kopējās situācijas raksturojums ((Pētījuma „Darbaapstākļi un riski Latvijā 2009.-2010.” rezultāti). RSUDDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorijas datubāze13.20.-13.40. Apgaismojums darba vidē un tā noteikšana(iekštelpās un ārtelpās) – svarīgākās prasības unproblēmas.13.40.-14.30. Troksnis un vibrācija darba vidē un to noteikšana –svarīgākās prasības un problēmas.Biežākās problēmas testēšanas laboratorijās,veicot trokšņa un vibrācijas mērījumu plānošanu unmērīšanu14.30.-14.50. Mikroklimata rādītāju un ventilācijas efektivitātesnoteikšana dažādās darba vidēs – svarīgākāsprasības un problēmas.Ivars Vanadziņš, Dr.med.,Žanna Martinsone, Mg.sab.ves.,Higiēnas un arodslimībulaboratorijas vadītāja,RSU Darba drošības un videsveselības institūts (DDVVI)Anita Seile, Mg.kval.vad.,Dipl.Eng.; DDVVI Higiēnas unarodslimību laboratorijaSvetlana Lakiša, Bc.sab.ves.,Higiēnas un arodslimībulaboratorijaNadežda Ruža, SIA "R & S TET"Vides un darba aizsardzībaslaboratorijas vadītājaŽanna Martinsone, Mg.sab.ves.,DDVVI Higiēnas un arodslimībulaboratorijas vadītāja14.50.-15.10. Kafijas pauze15.10.-16.10. Ķīmiskās vielas un putekļi, to koncentrācijunoteikšana darba vidē- svarīgākās normatīvodokumentu prasības un problēmas ekspozīcijasnovērtējumā.16.10.-16.30. Bioloģiskie riska faktori un to noteikšana -svarīgākās prasības un problēmas.16.30.-16.50. Dalībnieku aptauja un semināra rekomendācijuizstrāde.Diskusijas, aktuāli jautājumi.Semināra noslēgums.Mārīte Baķe,Dr.med.;Pāvels Sudmalis, Mg.chem.DDVVI Higiēnas un arodslimībulaboratorijaDagmāra Sprūdža, Dr.med.DDVVI Higiēnas un arodslimībulaboratorijaVisi lektori, dalībniekiDzirciema iela 16LV - 1007, RîgaLatvija: 67409 13967409 12767409 187Fax: + 67409139E-mail: dvvi@rsu.lvwww.rsu.lv/ddvviDzirciema str. 16LV 1007, RigaLatvia

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!