28. augusta domes sēdes protokols - Ropaži.lv

ropazi.lv

28. augusta domes sēdes protokols - Ropaži.lv

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAReģistrācijas Nr. 90000029039Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135Tālr.67918666, fakss 67918385, e-pasts ropazi@ropazi.lvAS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7Ropažu novadāRopažu novada domes sēdesp r o t o k o l s2013.gada 28.augustāNr.14Darba kārtība:Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi1. Par PII „Annele” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijāAttīstības komitejas atzinumi2. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā”apstiprināšanu3. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „d/s Bajāri Nr.233” un „d/s BajāriNr.233A”, Ropažu novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda4. Saistošie noteikumi Nr.11 „Par grozījumiem 2013.gada 20.jūnija saistošajos noteikumosNr.9 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” ”5. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Ropažu novads 1/2domājamo daļu reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz SIA „Jūras Karaliste” vārda6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Zukuru par ½ domājamo daļu adresē„Saules iela 3”, Zaķumuiža7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Baibu Zukuri par ½ domājamo daļu adresē„Saules iela 3”, Zaķumuiža8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Augstkalni”,Ropažu novads, kadastra Nr.8084 002 00219. Par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi10. Par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu Ropažu novada ilgtspējīgas attīstībasstratēģijaiDzīvokļu komisijas atzinumi11. Par Vladimira Gaidukova deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu12. Par Oļega Kalugina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu13. Par Normunda Šelvaha deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu14. Par Maigas Šelvahas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu15. Par Reiņa Šelvaha un Personas nepilngadīgā bērna Deivida Šelvaha deklarētāsdzīvesvietas ziņu anulēšanu16. Par Sarmītes Kuršinskas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu17. Par Jekaterinas Prokudinas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu18. Par īres līguma noslēgšanu ar Juri Markēviču „Bērziņi”, dzīv. Nr.3.Sociālo jautājumu komitejas atzinumi19. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī20. Par Anitas Briedes ģimenes atkārtotu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo mājureģistrā21. Par Andreja Utenkova reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā22. Par Egila Andersona reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā23. Par citas sociālās dzīvojamās platības piedāvāšanu Gunai Kvaselei


24. Par īres līguma atjaunošanu ar Agitu Blažēviču sociālajā dzīvojamā platībā Tumšupe 3-20, Tumšupe, Ropažu novads25. Par Irēnas Ķengas iesnieguma atkārtotu izskatīšanu26. Par Renātes Kleines izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu unsociālo māju reģistra27. Par Guntara Kapitanska iesnieguma izskatīšanu28. Par izmaiņu apstiprināšanu Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā29. Par Multifunkcionālo centru darbību vasaras mēnešos – Multifunkcionālo centruvadītājas D.Jokstes prezentācija30. Multifunkcionālā centra „Silakrogs” un Multifunkcionālā centra „Tumšupe”NOLIKUMA apstiprināšanaNekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas atzinumi31. Par nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja unpriekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari”dz.2 atsavināšanu33. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari”dz.3 atsavināšanu34. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari”dz.4 atsavināšanu35. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.1 atsavināšanas cenasnoteikšanuFinanšu komitejas atzinumi36. Par Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā37. Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļapiemērošanu Ropažu novadā 2014.gadā” apstiprināšanu38. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Annai Strazdiņai39. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Dzidrai Koļesņikovai40. Par līguma slēgšanu ar Elīnu Zundi41. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Andrejam Aleksejevam42. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Gaļinai Jakovļevai43. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu44. Par Sigitas Rotbaumas Čudares iesniegumu45. Par finansiālu atbalstu Ilzei Liepiņlauskai46. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošajam kamaniņu sportistam ValteramKnētam47. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošam kamaniņu sportistam KristenamPutinam48. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta klubs Brīze”49. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Florbola Klubs „Ropaži”50. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības bibliotēkas ierosinātajamprojektam „Logu nomaiņa Zaķumuižas bibliotēkā”51. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Aerobikas - deju zāles skaņas iekārtu komplekta iegāde unuzstādīšana”52. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Zaķumuižas sporta zāles sadalošais tīkls – sporta zālesnoslogotības optimizācijai”53. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Ropažu sporta zāles sadalošais tīkls – sporta zāles noslogotībasoptimizācijai”54. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Ropažu parkā –Trenažieri katram!”55. Par līguma slēgšanu ar biedrību Florbola Klubs “Ropaži”2


56. Par Gunitas Lippes iesniegumu57. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Aktīvi vecāki Ropažu novadam”58. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Dabas dārzi”59. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „e-Avots”Dažādi atzinumi un lēmumprojekti60. Par Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētājavietnieka apstiprināšanu61. Par atļauju RN „Ciemats” SIA noslēgt civiltiesisko līgumu ar Centrālo finanšu un līgumuaģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaRopažu novada Tumšupes ciemā” realizāciju62. Par atļauju RN „Ciemats” SIA noslēgt civiltiesisko līgumu ar Centrālo finanšu un līgumuaģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaRopažu novada Silakroga ciemā” realizāciju63. Par atļauju RN „Ciemats” SIA noslēgt civiltiesisko līgumu ar Centrālo finanšu un līgumuaģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaRopažu novada Ropažu ciemā” realizāciju64. Par Inventarizācijas komisijas locekļiem65. Par Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļiem66. Par īpašuma „Priedes 1” – 1 pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā67. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar GenadijuTretjakovu68. Par īres līguma noslēgšanu ar Inesi Pladeri adresē „Veckangari”dz. 5.69. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lejzemnieki” atsavināšanu70. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Servisa komplekss”, Mucenieki, Ropažunovads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda71. Par Ropažu novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu72. Par ceļa zīmju izvietošanas saskaņojumu73. Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu mājusiltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu Vidzemes prospekts 6,Zaķumuižā mājokļa energoefektivitāti74. Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu mājusiltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu Parka 3, Zaķumuižāmājokļa energoefektivitāti75. Par Ropažu novada pašvaldības nekustamās mantas Rīgā, Lāčplēša ielā 24 atsavināšanu76. Par atsavināmās Ropažu novada pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļa VanHool T812 izsoles noteikumu apstiprināšanu un sākumcenas noteikšanu77. Par autotransporta patapinājuma līguma pārjaunošanu78. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.5 atsavināšanu79. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala„Lejzemnieki”atsavināšanu80. Par Ropažu novada pašvaldības projektu uzraudzības padomi81. Par zemes nomas līguma noslēgšanu82. Par izmaiņām Zaķumuižas pamatskolas nolikumā83. Par Ropažu novada domes Revīzijas komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu84. Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutuapstiprināšanu85. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar ZS „Liepavoti”86. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2013.gada SEPTEMBRĪDomes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,k.2, Ropaži, Ropažu novadā.Ropažu novada domes 28.08.2013. sēde sasaukta plkst. 14 003


Sēdi vada domes priekšsēdētājs:Zigurds BlausSēdē piedalās:- domes deputāti: Antons CibuļskisIndulis LīdacisIngrīda AmantovaIvars GailītisRenāte GremzeJānis GrigaļūnsKlaudija Terēza HēlaAigars KleinsJānis ĶezisModris MucenieksValdis ŠīrantsVladislavs ŠlēgelmilhsMārtiņš VimbaValdis Vucens- administrācijasdarbinieki:- pašvaldības iestāžu,uzņēmumu vadītājiun darbinieki:izpilddirektors Jānis Baklānsjuridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanisjurists Juris Putniņšfinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubenesabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Kolečateritorijas plānotājs Ainārs Lindeprojektu koordinatore Silvija StudāneSIA „Ciemats” valdes loceklis Atis PrauliņšKultūras un izglītības centra vadītāja Sanita Megere-KlevinskaPašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns VeličkoSociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte CibuļskaMultifunkcionālo centru vadītāja Daiga JoksteBāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda ZundePII „Annele” vadītāja Vēsma EglīteMūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga Jankovska- iedzīvotāji: Elizabete ŠupiņaSēdi protokolē:personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva JodzēvičaRopažu novada domes 28.08.2013. sēde atklāta plkst. 14. 054


Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdes darbakārtību.Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes 28.08.2013.sēdes darba kārtības apstiprināšanu,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:Apstiprināt Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdes darba kārtību.IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI1.§Par PII „Annele” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijāIzskatot Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes „Annele” (PII „Annele”) vadītājasV.Eglītes apstiprināšanai iesniegto nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Vispārējasizglītības likuma 8., 9.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 1.punktu un73.pantu, un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,un ņemot vērā deputātes R.Gremzes priekšlikumus,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt PII „Annele” nolikumu.2. Noteikt, ka PII „Annele” nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanasRopažu novada domē.3. Atzīt par spēku zaudējušu Ropažu novada domes 24.02.2010. apstiprināto PII „Annele”nolikumu (apstiprināts ar 24.02.2010. domes sēdes lēmumu Nr.2, 7.§).4. Pēc PII „Annele” nolikuma spēkā stāšanās dienas uzdot PII „Annele” vadītājai V.Eglīteiinformēt un iepazīstināt darbiniekus ar apstiprināto nolikumu.5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu un apstiprināto nolikumu nosūtīt PII„Annele”.ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI2.§Par Saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā”apstiprināšanuRopažu novada domes 27.02.2013. sēdē prot.Nr.2, 13.§ „Par Saistošo noteikumu Nr.6„Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā” apstiprināšanu” tika apstiprināti saistošienoteikumi Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā”.Pēc saistošo noteikumu izskatīšanas Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrija savā atzinumā lūgusi precizēt saistošo noteikumu 6.punktu un svītrot nosaistošo noteikumu izdošanas pamatojuma likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,precizēt saistošo noteikumu 4.punktu, svītrot 7.punktu, precizēt saistošo noteikumu 8., 12., 13.,15. un 16.punktus, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,5


un ņemot vērā deputātes R.Gremzes priekšlikumus,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atcelt Ropažu novada domes 27.02.2013. sēdes lēmumu, prot. Nr.2, 13.§, „Par Saistošonoteikumu Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā” apstiprināšanu”.2. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā”.3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējāizdevumā „Ropažu Vēstis”.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumupaskaidrojuma rakstu un saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienaselektroniski (ar elektronisko parakstu) vai papīra formā nosūtīt LR Vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.3.§Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „d/s Bajāri Nr.233” un „d/s BajāriNr.233A”, Ropažu novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārdaIzskatot Roberta Oganesjana, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2013.gada31.jūlija iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala „d/s Bajāri Nr.233” un „d/s BajāriNr.233A” reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoņa Roberta Oganesjana vārda un,izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,tika konstatēts:Darījumu apliecinošs dokuments – nekustamā īpašuma dāvinājuma līgums;Laulības apliecības kopija;Apdāvinātais – Roberts Oganesjans, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, navLatvijas Republikas pilsonis;Pieprasījumā norādītā zemes platība – 0,068 ha, uz tās esošā dārza māja un palīgceltne,un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis, „d/s Bajāri Nr.233”, kadastraNr.8084 018 0401 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601);Pieprasījumā norādītā zemes platība – 0,0363 ha un tās līdzšinējās un turpmākāsizmantošanas mērķis, „d/s Bajāri Nr.233A”, kadastra Nr.8084 018 0167 – individuālodzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601);Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiemNr.7 apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.3, 40.§nekustamais īpašums „d/s Bajāri Nr.233” un „d/s Bajāri Nr.233A” atrodas – dārzkopībassabiedrību vasarnīcu apbūve (DzS3);Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību;un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7;atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, J.Grigaļūns,A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” – nav, „Atturas” –4 balsis (R.Gremze, I.Gailītis, V.Vucens, K.T.Hēla)R.Gremze: Balsojumā atturos, tāpēc, ka nesaprotu pamatojošo daļu.Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma „d/s Bajāri Nr.233”, kadastra Nr.8084 018 0401, 0,068 ha6


platībā iegūšanai īpašumā uz Roberta Oganesjana vārda, ar zemes izmantošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).2. Piekrist nekustamā īpašuma „d/s Bajāri Nr.233A”, kadastra Nr.8084 018 0167, 0,0363 haplatībā iegūšanai īpašumā uz Roberta Oganesjana vārda, ar zemes izmantošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Robertam Oganesjanam, /adrese/;Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV 1084;Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.4.§Saistošie noteikumi Nr.11 „Par grozījumiem 2013.gada 20.jūnija saistošajos noteikumosNr.9 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” ”Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Ropažu novadapašvaldības domes 2013.gada 20,jūnija sēdē apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.9 (Protokolsnr.9, 1.§)un ņemot vērā izteiktos iebildumus par saistošo noteikumu Nr.9 2.punkta neatbilstību normatīvoaktu prasībām, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un24.pantu, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – 1 balss (R.Gremze),Ropažu novada dome nolemj:1. Izslēgt saistošajos noteikumos Nr.9 „Par grozījumiem 2011.gada 27.decembrasaistošajos noteikumos Nr.15 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” 2.punktu.2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.11 „Par grozījumiem 2011.gada 27.decembrasaistošajos noteikumos Nr.15 „Ropažu novada pašvaldības nolikums”” stājas spēkānākamajā dienā pēc to parakstīšanas.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu unsaistošos noteikumus nosūtīt:visiem pašvaldības struktūrvienību vadītājiem;saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas nosūtīt LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.5.§Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Ropažu novads 1/2 domājamodaļu reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz SIA „Jūras Karaliste” vārdaIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 24.07.2013, iesniegto Maksima Pavlocka, SIA„Jūras Karaliste” vienīgā īpašnieka, reģ. Nr.40103267385, Atlantijas iela 15, Rīga, LV 1015,iesniegumu ar reģ.Nr.1624, ar lūgumu piekrist nekustamā īpašuma „Zivtiņas” 1/2 domājamodaļu no kopīpašuma, zemes gabala un ēkas (ražošanas cehs ar kad. nr. 8084 006 0070 001),reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz SIA „Jūras Karaliste” vārda (īpašnieks LR nepilsonisMaksims Pavlockis), un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un arlietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:7


Darījumu apliecinošs dokuments – 16.07.2013. pirkuma līgums. Pārdevēji - DmitrijsGončars, personas kods /personas kods/ un Vladimirs Gončars, personas kods /personaskods/, katrs pārdod ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Mucenieki,Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006 0070 (kadastra apzīmējums 8084 006 0070), kassastāv no zemes gabala 0.2515 ha platībā, un uz zemes gabala esošā ēkām un būvēm(kadastra apzīmējums 8084 006 0070 001);Pircējs SIA „Jūras Karaliste”, reģ.Nr.40103267385, kurā 100% kapitāla daļu īpašnieks irMaksims Pavlockis, personas kods /personas kods/, nav Latvijas Republikas pilsonis;Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis– JRD jaukta darījumu un ražošanas teritorija (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(NĪLM kods1001)) „Zivtiņas”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006 0070(kadastra apzīmējums 8084 006 0070), kas sastāv no zemes gabala 0.2515 ha platībā;Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantsnosaka darījuma izskatīšanas kārtību, un saskaņā ar Attīstības komitejas sēdes atzinumuProt.Nr.7,un ņemot vērā deputātes R.Gremzes priekšlikumu,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 0060070 (kadastra apzīmējums 8084 006 0070), kas sastāv no zemes gabala 0.2515 ha platībā, un uzzemes gabala esošā ēkās (ražošanas cehs ar kad. nr. 8084 006 0070 001) 1/2 domājamo daļu nokopīpašuma iegūšanai SIA „Jūras Karaliste”, reģ.Nr.40103267385, īpašumā ar zemesizmantošanas mērķi – JRD jaukta darījumu un ražošanas teritorija (rūpnieciskās ražošanasuzņēmumu apbūve (NĪLM kods1001)).2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:2.1 SIA „Jūras Karaliste” (Maksimam Pavlockim), Atlantijas iela 15, Rīga, LV 1015;2.2 Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV 1084;2.3 Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;2.4 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.6.§Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Zukuru par ½ domājamo daļu adresē„Saules iela 3”, ZaķumuižaIzskatot Sergeja Zukura, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 30.jūlijaiesniegumu ar lūgumu noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu, par Ropažu novadapašvaldībai piederošu zemes vienību „Saules iela 3”, Zaķumuiža, kad. Nr.80840080309,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildotsavas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veiktcitas privāttiesiskas darbības, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumuProt.Nr.7,un ņemot vērā deputātes R.Gremzes priekšlikumus,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,8


Ropažu novada dome nolemj:1. Izbeigt Jurijam Dubovam, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības uznekustamo īpašumu Saules iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, zemes vienību arkadastra apzīmējumu 808400 0309.2. Noslēgt uz laiku no 01.09.2013. līdz 31.08.2018. zemes nomas līgumu par ½domājamo daļu, pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Saules iela 3”, Zaķumuiža, kad.Nr.80840080309, kopējā platība 1190 m², ar Sergeju Zukuru, personas kods /personaskods/.3. Uzdot izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu.4. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Zemes nomas līgumu.5. Uzdot Būvvaldes vadītājas vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumupie nomas līguma.6. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamāīpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.7. Sergejam Zukuram, līdz 30.09.2013. noslēgt nomas līgumu, vēršoties Ropažu novadapašvaldībā Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālruni 67918525.8. Ja līdz 01.10.2013. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.10.2013. automātiskizaudē spēku.9. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Jurijam Dubovam, /adrese/;Sergejam Zukuram, /adrese/;Izpilddirektoram Jānim Baklānam;Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem;Juridiskajai daļai;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.7.§Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Baibu Zukuri par ½ domājamo daļu adresē„Saules iela 3”, ZaķumuižaIzskatot Baibas Zukures, peronas kods /persons kods/, dzīvo /adrese/, 2013.gada6.augusta iesniegumu ar lūgumu noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu, par Ropažunovada pašvaldībai piederošu zemes vienību „Saules iela 3”, Zaķumuiža, kad. Nr.80840080309,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildotsavas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veiktcitas privāttiesiskas darbības, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumuProt.Nr.7,un ņemot vērā deputātes R.Gremzes priekšlikumus,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Izbeigt Jurijam Dubovam, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības uznekustamo īpašumu Saules iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, zemes vienību ar kadastraapzīmējumu 808400 0309.2. Noslēgt uz laiku no 01.09.2013. līdz 31.08.2018. zemes nomas līgumu par ½ domājamodaļu, pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Saules iela 3”, Zaķumuiža, kad.9


Nr.80840080309, kopējā platība 1190 m², ar Baibu Zukuri, personas kods /personas kods/.3. Uzdot izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu.4. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Zemes nomas līgumu.5. Uzdot Būvvaldes vadītājas vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pienomas līguma.6. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamāīpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.7. Baibai Zukurei līdz 30.09.2013. noslēgt nomas līgumu, vēršoties Ropažu novadapašvaldībā Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālruni 67918525.8. Ja līdz 01.10.2013. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.10.2013. automātiski zaudēspēku.9. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Jurijam Dubovam, /adrese/;Baibai Zukurei, /adrese/;Izpilddirektoram Jānim Baklānam;Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem;Juridiskajai daļai;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.8.§Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam„Augstkalni”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 002 0021Izskatot nekustamā īpašuma “Augstkalni” īpašnieka Ērika Pampava iesniegumu01.07.2013, ar reģistrācijas Nr.1500, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajamīpašumam „Augstkalni”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 002 0021, un klāt pievienoto Zemesierīcības projektu, tika konstatēts:1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2012.gada 5.novembra Ropažu novadapašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.2/14 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanunekustamajam īpašumam „Augstkalni”, Ropažu novads, darba uzdevumu, kuršapstiprināts ar 2012.gada 5.novembra sēdes lēmumu Nr.10-9.2/14, 2.& un klātpievienotajiem dokumentiem un 03.10.2006. pieņemto „Zemes ierīcības likumu”,12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",("LV", 66 (4464), 28.04.2011.) [stājas spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažunovada teritorijas plānojumam, kā arī citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.2. Zemes ierīcībai pakļautā nekustamā īpašuma zemes vienība „Augstkalni”, ROPAŽUNOVADS, zemes vienības kadastra apzīmējumu 8084 002 0021 – 17,2ha platībā.3. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi arkredītsaistībām.4. Zemes ierīcības projekta mērķis – zemes vienību ar kadastra apz.8084 002 0021 atdalītvienu jaunu zemes gabalu ar platību 0,45 ha, precizēt esošos un jaunos īpašuma tiesībuaprobežojumus5. Galvenais esošais nekustamo īpašumu lietošanas mērķis:Pamatojoties uz MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.182, „Noteikumi par nekustamāīpašuma objekta noteikšanu”, un saskaņā ar MK 31.07.2001. Noteikumiem Nr.344 -nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība – kods 0101.6. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”, MinistruKabineta 28.03.2006. noteikumiem Nr.241 „Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumuklasifikācija”, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 „Noteikumi par10


ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodikulauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs", Ministru kabineta 26.05.1998.noteikumi Nr.198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijasaizsargjoslu noteikšanas metodiku" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,un ņemot vērā deputātes R.Gremzes priekšlikumu,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Augstkalni” zemes ierīcības projektu.2. Īpašumu nosaukuma priekšlikumi:1) Projektētā zemes vienība Nr.1 – mainīt adresi „Augstkalni”, Rotkaļi, Ropažu novads;2) Projektētā zemes vienība Nr.2 – piešķirt nosaukumu „LMT Augstkalni”, Rotkaļi,Ropažu novads.3. Zemes ierīcības projektā paredzētie lietošanas mērķi un noteiktie apgrūtinājumi:ZemesvienībasNr.Zemesvienībasplatībasplatība(ha)Nekustamāīpašumalietošanas mērķis1. 17.15 Lauksaimniecībāizmantojamāzeme – 0101)Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi* aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija,kods 120301, platība -0.24 ha ,* aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklugaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālospriegumu, līdz 20 kilovoltiem, kods –12050101,platība - 0.51 ha* ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskāsbūves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslasteritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,kods 110410, platība -1.24 ha,* 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslasteritorija lauku apvidos, kods 11020102 - 1.61ha ,* tauvas joslas teritorija gar upi, kods 110502 - 0.86ha* applūstošā ( 10% applūduma varbūtība)teritorija, kods 110204 - 2.60ha11


2. 0,0450 Ar maģistrālāmelektropārvadesun sakaru līnijāmun maģistrālajiemnaftas, naftasproduktu, ķīmiskoproduktu, gāzesun ūdenscauruļvadiemsaistīto būvju,ūdens ņemšanasun notekūdeņuattīrīšanas būvjuapbūve – 1201* aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija,kods 120301, platība -0.0149 ha ,4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:„Mērniecības Centrs MC” AS, Biķernieku ielā 53-32, Rīgā, LV 1039(1 eksemplārs);Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (3 eksemplāri);Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram;Īpašniekam (ierīcības projekta ierosinātājam) Ērikam Pampavam, „Augstkalni”,Rotkaļi, Ropažu novads, LV 2133.Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050 (1eksemplārs ar CD).Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.9.§Par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādiIzskatot Ropažu novada attīstības daļas vadītājas p.i. Signes Grūbes priekšlikumu un,pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma (08.05.2008.) 6. un 10.pantu unTeritorijas attīstības plānošanas likuma (13.10.2011.) 5., 12., 20. un 21.pantu, 19.10.2012. MKnoteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”,kā arī izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošosapstākļus, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt par Ropažu novada Ilgtspējīgas Stratēģijas izstrādes vadītāju Ropažu novadapašvaldības domes priekšsēdētāju Zigurdu Blauu.2. Apstiprināt Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darba uzdevumu un izpildestermiņus saskaņā ar 1.pielikumu.3. Ar šo lēmumu tiek atsaukts 27.02.2013. Ropažu novada domes lēmums Nr.2, 29.§ „ParRopažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Attīstības daļai.12


10.§Par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu Ropažu novada ilgtspējīgas attīstībasstratēģijaiPamatojoties uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 22.janvāra lēmumu Nr.4 par stratēģiskāietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Ropažu novada ilgtspējīgas attīstībasstratēģijai un pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība kādāveicama ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, likumu „Par ietekmes uz vidinovērtējumu”, kā arī izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietusaistošos apstākļus, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma darba uzdevumu un izpildestermiņus saskaņā ar 1.pielikumu.2. Ar šo lēmumu tiek atsaukts 27.02.2013. Ropažu novada domes lēmums Nr.2, 12.§„Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu Ropažu novada ilgtspējīgas attīstībasstratēģijai”.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Attīstības daļai.DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI11.§Par Vladimira Gaidukova deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 10.07.2013. saņemto Vasilija Aņiščenko, personaskods /personas kods/, 10.07.2013. iesniegumu par Vladimira Gaidukova, personas kods/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē„Priedes 4” dz.14, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdē (Prot. Nr.13):konstatēja –No 14.08.2003. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 4” dz.14, Silakrogs,Ropažu novads;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača16.07.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu„Priedes 4” dz.14, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/32) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 30.jūlijam, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajādzīvesvietā „Priedes 4” dz.14, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem.Līdz 30.07.2013. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatuapmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē „Priedes 4” dz.14, Silakrogs,Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”13


Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Vladimira Gaidukova, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Priedes 4” dz.14, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Vladimira Gaidukova, personas kods /personas kods/,sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 4” dz.14, Silakrogs, Ropažunovads, LV 2133.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Vasilijam Aņiščenko uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, VladimiramGaidukovam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, RīgaLV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.12.§Par Oļega Kalugina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.06.2013. saņemto Ausmas Zankovskas, personaskods /personas kods/, 27.06.2013. iesniegumu par Oļega Kalugina, personas kods /personaskods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē „Jauncelmi”Podkājas, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdē (Prot. Nr.13):konstatēja –No 08.07.2004. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Jauncelmi” Podkājas, Ropažunovads;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača16.07.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu„Jauncelmi”, Podkājas, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/33)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 30.jūlijam, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajādzīvesvietā „Jauncelmi”, Podkājas, Ropažu novads, LV 2135, saskaņā ar spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem.14


Līdz 30.07.2013. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatuapmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē „Jauncelmi”, Podkājas, Ropažunovads, LV 2135.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Oļega Kalugina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Jauncelmi”, Podkājas, Ropažu novads, LV 2135.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Oļega Kalugina, personas kods /personas kods/, sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu „Jauncelmi”, Podkājas, Ropažu novads, LV 2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ausmai Zankovskai, /adrese/;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, OļegamKaluginam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, RīgaLV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.13.§Par Normunda Šelvaha deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu12.09.2012. Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdē Nr.9 lēmums 5.§ „ParNormunda Šelvaha uzaicinājumu uz Dzīvokļu komisijas sēdi” tika pieņemts lēmums pardzīvojamo telpu īres līguma laušanu ar Normundu Šelvahu par dzīvojamām telpām adresēBriežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, kā rezultātā Normundam Šelvaham, personas kods/personas kods/, ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētam šajā adresē.Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdē (Prot. Nr.13):konstatēja –15


No 18.12.1997. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Briežu iela 1 dz.2, Ropaži,Ropažu novads;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača16.07.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietuBriežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/31)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 30.jūlijam, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajādzīvesvietā Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, vai deklarēt dzīvesvietuatbilstoši faktiskajai dzīvesvietai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiemaktiem.Līdz 30.07.2013. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatuapmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – Briežu iela 1 dz.2, Ropaži,Ropažu novads, kā arī, nav deklarējusi dzīvesvietu atbilstoši faktiskajaidzīvesvietai.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Normunda Šelvaha, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Normunda Šelvaha, personas kods /personas kods/, sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, NormundamŠelvaham uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, RīgaLV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.16


14.§Par Maigas Šelvahas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu2012.gada 28.augustā starp Ropažu novada pašvaldību un Maigu Šelvahu tika noslēgtsdzīvojamo telpu īres līgums par dzīvojamām telpām Briežu iela 1 dz.3, Ropaži, Ropažu novads.Līdz 16.07.2013. Maiga Šelvaha nav deklarējusi savu dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajam īreslīgumam, kā arī Maigai Šelvahai nav tiesiska pamata būs deklarētai adresē Briežu iela 1 dz.2,Ropaži, Ropažu novads.Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdē (Prot. Nr.13):konstatēja –No 05.03.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Briežu iela 1 dz.2, Ropaži,Ropažu novads;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača16.07.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietuBriežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/30)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 30.jūlijam, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajādzīvesvietā Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, saskaņā ar spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem vai deklarēt dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajamdzīvojamo telpu īres līgumam adresē Briežu iela 1 dz.3, Ropaži, Ropažu novads.23.07.2013. Persona telefoniski informēja, ka ir lauzusi kāju un šobrīd naviespējams ierasties pašvaldībā, lai deklarētu dzīvesvietu atbilstoši faktiskajaidzīvesvietai. Persona nevar pateikt, kad varēs ierasties un deklarēt esošodzīvesvietu.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Maigas Šelvahas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Maigas Šelvahas, personas kods /personas kods/, sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV2135.17


3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, Maigai Šelvahaiuz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, RīgaLV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.15.§Par Reiņa Šelvaha un Personas nepilngadīgā bērna Deivida Šelvaha deklarētās dzīvesvietasziņu anulēšanuSaskaņā ar 19.04.2013. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Reiņa Šelvaha iesniegumupar dzīvojamo telpu īres līguma laušanu par dzīvojamām telpām adresē Briežu iela 1 dz.2,Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, un saskaņā ar 29.05.2013. Ropažu novada domes sēdes Nr.6lēmumu 11.§ „Par īres līguma laušanu ar Reini Šelvahu” un pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Reiņa Šelvaha, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Reiņa Šelvaha, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņaspar deklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.3. Anulēt Reiņa Šelvaha nepilngadīgā bērna Deivida Šelvaha, personas kods/personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2,Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnača anulēt Reiņa Šelvaha nepilngadīgā bērna Deivida Šelvaha, personaskods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2,Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, Reinim Šelvahamuz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.18


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, RīgaLV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.16.§Par Sarmītes Kuršinskas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu05.11.2012. Sarmīte Kuršinska, personas kods /personas kods/, ir deklarējusi dzīvesvietuadresē Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats –vienošanās ar īpašnieku Reini Šelvahu, personas kods /personas kods/. 29.05.2013. Ropažunovada domes sēdē Nr.6 lēmums 11.§ „Par īres līguma laušanu ar Reini Šelvahu”, tika pieņemtslēmums par dzīvojamo telpu īres līguma laušanu ar Reini Šelvahu par telpām Briežu iela 1 dz.2,Ropaži, Ropažu novads, kā rezultātā Sarmītei Kuršinskai, personas kods /personas kods/, ir zudistiesiskais pamats būt deklarētai šajā adresē.Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdē (Prot. Nr.13):konstatēja –No 05.11.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Briežu iela 1 dz.2, Ropaži,Ropažu novads.Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača16.07.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietuBriežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/29)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 30.jūlijam, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajādzīvesvietā Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, saskaņā ar spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem vai deklarēt dzīvesvietu atbilstoši Personasfaktiskajai dzīvesvietai.Līdz 30.07.2013. Persona neieradās, un nav informējusi par tiesisko pamatuapmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē Briežu iela 1 dz.2, Ropaži,Ropažu novads, kā arī, nav deklarējusi dzīvesvietu atbilstoši faktiskajaidzīvesvietai.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,19


Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Sarmītes Kuršinskas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Sarmītes Kuršinskas, personas kods /personas kods/, sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu Briežu iela 1 dz.2, Ropaži, Ropažu novads, LV2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, SarmīteiKuršinskai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, RīgaLV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.17.§Par Jekaterinas Prokudinas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 18.07.2013. saņemto SIA „Pillar 3”, reģ.Nr.40103193067, 16.07.2013. iesniegumu Nr.P3V/2013/1266 par Jekaterinas Prokudinas,personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietuadresē „Priedes 2” dz.4, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdē (Prot. Nr.13):konstatēja –No 06.07.2006. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 2” dz.4, Silakrogs,Ropažu novads.Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača19.07.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu„Priedes 2” dz.4, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/34)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 2.augustam, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajādzīvesvietā „Priedes 2” dz.4, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem.Līdz 02.08.2013. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatuapmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē „Priedes 2” dz.4, Silakrogs,Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās20


ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Jekaterinas Prokudinas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņaspar deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.4, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Jekaterinas Prokudinas, personas kods /personas kods/,sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.4, Silakrogs, Ropažunovads, LV 2133.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:SIA „Pillar 3”, Mednieku iela 4A,Rīga, LV 1010;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, JekaterinaiProkudinai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, RīgaLV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.18.§Par īres līguma noslēgšanu ar Juri Markēviču „Bērziņi”, dzīv. Nr.3.Izskatot Jura Markēviča, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu arlūgumu ierādīt dzīvokli pašvaldības nekustamajā īpašumā „Bērziņi”, dzīv.3;un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – 1 balss (R.Gremze),Ropažu novada dome nolemj:1. Izīrēt Jurim Markēvičam, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldībaipiederošo dzīvojamo telpu:Adrese platība IstabuskaitsStāvs Labiekārto- Īres maksas apmērsjuma līmenis Ls/mēnesī„Bērziņi”-3 44,9 m² 2 1 Bez ērtībām Ls 0,0282. Jurim Markēvičam mēneša laikā noslēgt īres līgumu par piedāvāto dzīvojamo platību„Bērziņi”, dzīv.3, Ropaži, Ropažu novads.3. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;4. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot īres līgumu;5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļaaprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Jurim Markēvičam, /adrese/;Izpilddirektoram Jānim Baklānam;Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;21


Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;Juridiskajai daļai;Sociālajam dienestam.Šo lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada domē (Sporta ielā 1, Ropažu novads, LV 2135) vienamēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI19.§Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 08.07.2013. saņemto ValentīnasLurinas, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3, dz.61, istaba Nr.1, Silakrogs, Ropažu novadā,konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 3, dz.61, istaba Nr.1, Silakrogs, Ropažunovads, īres līgumu ar Valentīnu Lurinu uz laiku no 01.08.2013. līdz 31.01.2014.2. Valentīnai Lurinai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Valentīnai Lurinai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.07.2013. saņemto Māras Engelaspersonas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līgumapagarināšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 16, dz.7, istaba Nr.1, Ropaži, Ropažu novads,konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”,un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,22


Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 16, dz.7, istaba Nr.1, Ropaži, Ropažunovads, īres līgumu ar Māru Engelu uz laiku no 01.08.2013. līdz 31.01.2014.2. Mārai Engelai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Mārai Engelai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 01.08.2013. saņemto PāvelaSimonova, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dz.23, Tumšupe, Ropažu novads, konstatēts, kaīres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”;un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.23, Tumšupe, Ropažu novads,īres līgumu ar Pāvelu Simonovu uz laiku no 01.08.2013. līdz 31.01.2014.2. Pāvelam Simonovam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanasbrīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Pāvelam Simonovam, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 05.08.2013. saņemto GundaraKutovska, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Akācijas ”, dz.2, Ropaži, Ropažu novads, konstatēts, kaīres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”;un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes atzinumu Prot. Nr.8,23


atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Akācijas ”, dz.2, Ropaži, Ropažu novads,īres līgumu ar Gundaru Kutovski uz laiku no 01.08.2013. līdz 31.01.2014.2. Gundaram Kutovskim noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmumasaņemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Gundaram Kutovskim, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 06.08.2013. saņemto Gunas Kvaselespersonas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līgumapagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dz.21, Tumšupe, Ropažu novads, konstatēts, ka īreslīgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”;un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.21, Tumšupe, Ropažu novads,īres līgumu ar Gunu Kvaseli uz laiku no 01.08.2013. līdz 15.09.2013.2. Gunai Kvaselei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Gunai Kvaselei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.20.§Par Anitas Briedes ģimenes atkārtotu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo mājureģistrāIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 14.06.2013. saņemto AnitasBriedes personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu atkārtotireģistrēt ģimeni sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, konstatēts, ka iesniegumam klāt24


pievienots ģimenes ārstes Ligitas Zeltiņas ieteikums, pašvaldībai rast risinājumu A.Briedessociālo apstākļu uzlabošanai, jo ģimenē aug seši bērni.Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam ir sekojoša informācija:/informācija/.07.08.2013. Sociālais dienests veica A.Briedes sadzīves apsekošanu./Informācija/.01.08.2013. Anita Briede tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 14.08.2013. plkst.16.30, Rīgas iela -13, Ropaži, Ropažu novads, lai izteiktu savu viedokli par mājokļa jautājumu.Anita Briede ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un izteica savu viedokli:/informācija/.Izvērtējot visu informāciju pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 27.10.2010. Saistošonoteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.punkta10.4.apakšpunktu „ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējamsdzīvot un nav iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests devis atzinumu”,/Informācija/.Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Reģistrēt Anitu Briedi, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/,Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošinātlēmumu nosūtīt:Anitai Briedei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.21.§Par Andreja Utenkova reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrāIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 15.07.2013. saņemto AndrejaUtenkova, personas kods /personas kods/, pēdējā deklarēta dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu arlūgumu piešķirt sociālo dzīvokli, noskaidrots, ka persona ir bijusi apcietinājumā no 10.11.2010.gada līdz 10.07.2013.gadam.15.07.2013. Sociālais dienests veica Andreja Utenkova tēva ģimenes apsekošanu Priedes 2,dz.10, Silakrogs, Ropažu novads./Informācija/.15.07.2013. Andrejs Utenkovs mutiski tika aicināts ierasties uz Ropažu novada pašvaldībasSociālo jautājumu komiteju 14.08.2013. plkst.15.00, lai izteiktu savu viedokli mājokļajautājumā.Andrejs Utenkovs ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju:/informācija/.Pamatojoties uz likumu: „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 5.punktumaznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tāspirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām naviespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šisnoteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vaipašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamāstelpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi25


atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 27.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālodzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.punkta 10.4 apakšpunktu „ja dzīves vietāpastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams izmantotcitus resursus, ja Sociālais dienests devis atzinumu”.Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Reģistrēt Andeju Utenkovu, personas kods /personas kods/, pēdējā deklarēta dzīvesvieta/adrese/, Ropažu novada pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu reģistrā.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Andrejam Utenkovam, pēdējā deklarētā dzīvesvieta /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,Rīgā, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.22.§Par Egila Andersona reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrāIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11.07.2013. saņemto EgilaAndersona, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu arlūgumu piešķirt dzīvojamo istabu sociālajā dzīvoklī. Noskaidrots, ka Persona ir II.grupasinvalīds, dzīvo viens./Informācija/.Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam ir sekojoša informācija:/informācija/.13.08.2013. Sociālā dienesta pārstāvji veica Egila Andersona dzīvesvietas apsekošanu Upeslejasielā 1, dz.17, Upeslejas, Stopiņu novadā./Informācija/.Pamatojoties uz Ropažu novada domes 27.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļuizīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.punkta 10.4.apakšpunktu „ja dzīves vietā pastāvīgi esošovai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams izmantot citus resursus, jaSociālais dienests devis atzinumu”,/Informācija/.Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atteikt reģistrēt Egilu Andersonu, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta/adrese/, faktiskā dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu unsociālo māju reģistrā.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Egilam Andersonam, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.26


23.§Par citas sociālās dzīvojamās platības piedāvāšanu Gunai KvaseleiPamatojoties uz informāciju, ka Gunas Kvaseles ģimenei ar 26.10.2005. gada Ropažunovada domes lēmumu Prot. Nr.9 6.§ tika piešķirtas īres tiesības sociālā dzīvojamā platībā Zītari5, dz.21, Tumšupe, Ropažu novads, (ģimene sociālā dzīvoklī dzīvo devīto gadu), izvērtējotG.Kvaseles ģimenes sastāvu (visi ģimenes locekļi ir pilngadīgi), izskatot Ropažu novadapašvaldības Sociālā dienesta vadītājas priekšlikumu piedāvāt Gunas Kvaseles ģimenei mazākusociālo dzīvojamo platību;Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ir sekojoša informācija:/Informācija/.Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests 01.08.2013. aicināja G.Kvaseli ierasties uzRopažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komiteju 14.08.2013. plkst 15.30, kurā tiks lemtsjautājums par citas dzīvojamās platības ierādīšanu.G.Kvasele ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošu informāciju:/Informācija/.Gunai Kvaselei tiek piedāvāts mainīties uz mazāku sociālo dzīvojamo platību, Zītari 5, dz.19,Tumšupe, Ropažu novads.01.08.2013. Guna Kvasele iesniedza iesniegumu ar apliecinājumu, ka piekrīt piedāvājumammainīt sociālo dzīvojamo platību Zītari 5, dz.21, Tumšupe, Ropažu novads pret mazāku sociālodzīvojamo platību Zītari 5, dz.19, Tumšupe, Ropažu novads.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Ierādīt Gunas Kvaseles ģimenei sociālo dzīvojam platību vienistabas dzīvokli arkoplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, Zītari 5, dz.19 Tumšupē, Ropažu novads(kopējā platība 44,90 m2), ar malkas apkuri, otrajā stāvā ar koplietošanas koridoru unsanitāro mezglu.2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.19, Tumšupe, Ropažu novadā īreslīgumu ar Gunu Kaseli uz laiku no 16.09.2013. līdz 28.02.2014.3. Gunai Kvaselei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.4. Gunai Kvaselei maksāt par īri ¼ no kopējās īres maksas LVL 1,66, par atkritumuizvešanu ½ no kopējās maksas LVL 0.48 (īres līgumu slēgt Ropažu novada pašvaldībasSociālajā dienestā, samaksu par īri un atkritumu izvešanu veikt Ropažu novadapašvaldības kasē).5. Par elektroenerģiju, slēgt līgumu ar A/S Latvenergo,6. Par ūdeni, kanalizāciju slēgt līgumu ar SIA Ciemats,7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Gunai Kvaselei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.24.§Par īres līguma atjaunošanu ar Agitu Blažēviču sociālajā dzīvojamā platībāTumšupe 3-20, Tumšupe, Ropažu novadsPamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta informāciju par sociālāsdzīvojamās platības īrnieci Agitu Blažēviču :/Informācija/.27


Sakarā ar to, ka sociālā dzīvokļa īrniece Agita Blažēviča neievēro 27.10.2010. saistošonoteikumu Nr.12. „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 6.punktu „Sociālodzīvokļu īrnieki slēdz īres līgumus ar Ropažu novada domi un īres līguma darbības laikā maksā¼ (vienu ceturto daļu) no kopējās pašvaldībā noteiktās īres/apsaimniekošanas maksas attiecīgāskategorijas dzīvokļiem , ½ (pusi) par sadzīves atkritumu izvešanu no personas no pašvaldībānoteiktās sadzīves atkritumu izvešanas maksas pārējiem iedzīvotājiem un ½ (pusi) par siltumu noapsaimniekotāja piestādītā rēķina. Ja sociālo dzīvokli īrē vairākas personas (ģimenes), tadpiestādītā rēķina summu sadala uz sociālajā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu.,8. punktu -Sociālā dzīvokļa īrniekam, kurš dzīvo sociālajā dzīvoklī, ir pienākums norēķināties par izlietotoelektroenerģiju, siltumu, ūdeni, atkritumiem, kanalizāciju un citiem saņemtajiem pakalpojumiempilnā apmērā pēc saņemtajiem rēķiniem, izņemot gadījumus, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumupar papildus atvieglojumiem”.05.08.2013. Agita Blažēviča mutiski tika aicināta uz Ropažu novada pašvaldības Sociālojautājumu komitejas sēdi 14.08.2013. plkst. 15.00.Agita Blažēviča ar dēliem Kārli Blažēviču, Mārtiņu Blažēviču, Zigmundu Blažēviča ieradās uzSociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošu informāciju:/Informācija/.14.08.2013. Agita Blažēviča iesniedza iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālādzīvojamā platībā Zītari 3, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads.Izvērtējot visu iegūto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem unsociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uzlaiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanāsīrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,un ņemot vērā deputātes R.Gremzes priekšlikumu,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot īres līgumu ar Agitu Blažēviču, personas kods /personas kods/, deklarētādzīvesvieta /adrese/ no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.2. Pagarināt īres līgumu ar Agitu Blažēviču, personas kods /personas kods/, deklarētādzīvesvieta /adrese/ no 01.05.2013. līdz līdz 31.10.2013.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Agitai Blažēvičai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.25.§Par Irēnas Ķengas iesnieguma atkārtotu izskatīšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 02.08.2013. Ropažu novadapašvaldībā saņemto Irēnas Ķengas, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta/adrese/, iesniegumu atkārtoti izskatīt jautājumu par slimnīcas rēķina apmaksu.Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ir sekojoša informācija:/Informācija/.16.07.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta sēdē izskatīja Irēnas Ķengasiesniegumu. Iesniegumam ir pievienots izraksts no traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas,SEB bankas maksājuma uzdevums Nr.1040, un rēķina Nr. TOS22455 par pakalpojuma apmaksu28


kopija. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests, izvērtējot esošo informāciju, konstatēja,ka:/Informācija/.Saskaņā ar 2010.gada 30. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi parģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.punktu „ģimene(persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesīpēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu un ja: 2.1. tai nepieder naudas līdzekļuuzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto; 2.2. tā navnoslēgusi uztura līgumu; 2.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 2.4.persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstošiSociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai”.Saskaņā ar 2012.gada 26.septembra Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumuNr.12 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” 4. punktu:maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka analoģiski trūcīgas ģimenes(personas) statusa noteikšanai.Saskaņā ar 2012.gada 26.septembra Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumuNr.12 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” 9.punktu:pašvaldībā noteiktais maznodrošināta pensionāra, personas ar invaliditāti ienākumulīmenis ir Ls 130,00 vienai personai mēnesī (ja ģimenē nav darbspējīgu personu).Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz LR „Sociālo pakalpojumu un sociālāspalīdzības likuma” 32.pantu, kā arī pamatojoties uz 2010.gada 30.marta Ministru kabinetanoteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu partrūcīgu” 2.punktu, 2012.gada 26.septembra Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumuNr.12 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” 4., 9., 30.punktu, Ropažunovada pašvaldības Sociālais dienests nolēma: Atteikt piešķirt Irēnai Ķengai, persons kods050439-10331, pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensācijai, jo Persona neatbilstnormatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.Pamatojoties uz 31.07.2013. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Irēnas Ķengas, personas kods/personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, atkārtoti izskatīt jautājumu parslimnīcas rēķina apmaksu saņemšanas, 06.08.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālaisdienests veica I.Ķengas apsekošanu dzīves vietā.Sarunā Personai tika atkārtoti paskaidrots, kā tiek piešķirti pabalsti, kādā veidā tiek izvērtētipersonas ienākumi, kā izvērtēts trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss. Neskatoties uzskaidrojumiem, I.Ķenga uzskata, ka ir tiesīga saņemt pabalstu ārkārtas situācijā, kuru izmaksāienākumus neizvērtējot.I.Ķenga tika aicināta uz Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komiteju 14.08.2013., laiizteiktu savu viedokli par slimnīcas rēķina apmaksu.I.Ķenga uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 14.08.2013. neieradās.Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atstāt spēkā 16.07.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr.24,5.§ „Par Sociālās palīdzības atteikšanu”.2. Atteikt piešķirt Irēnai Ķengai, personas kods /personas kods/, pabalstu stacionārāsārstēšanas izdevumu kompensācijai, jo Persona neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiemkritērijiem.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Irēnai Ķengai, /adrese/;29


Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.26.§Par Renātes Kleines izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālomāju reģistraRopažu novada pašvaldības Sociālais dienests izskatīja Ropažu novada pašvaldībasSociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru.08.07.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests nosūtīja ierakstītu vēstuli RenāteiKleinei, personas kods /personas kods/, pēdējā deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ar lūgumu līdz31.07.2013. paziņot vai dzīvokļa jautājums ir aktuāls.Līdz 14.08.2013. R.Kleine nav paziņojusi savu viedokli par mājokļa jautājumu.Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ir sekojoša informācija:/Informācija/.Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažunovadā” IV.daļas 10.punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociālimaznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, un uz kuru ir attiecināms viens no šādiemnosacījumiem:10.1.attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpassaskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”;10.2.tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;10.3.persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un naviespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu;Pamatojoties uz to, ka uz R.Kleini neattiecas neviens no iepriekšminētiem kritērijiem un ņemotvērā to, ka R.Kleine nav paziņojusi par mājokļa jautājuma aktualizāciju, var uzskatīt, ka mājokļajautājums R.Kleinei nav aktuāls, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdesatzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Izslēgt Renāti Kleini, personas kods /personas kods/, pēdējā deklarētā dzīvesvieta/adrese/, no Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Renātei Kleinai, uz pēdējo deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.27.§Par Guntara Kapitanska iesnieguma izskatīšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.06.2013. saņemto GuntaraKapitanska, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, piešķirt dzīvojamo platību RihardaLeišavnieka īrētā sociālā dzīvojamā platībā, sakarā ar to, ka dzīvojamā platība ir G.Kapitanskaģimenei ir par mazu.30


03.06.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests nosūtīja atbildi ar informāciju, ka29.05.2013. Ropažu novada domes sēdē dzīvojamā platība „Augšciemi” dz.2, istaba Nr. 2 tikapiešķirta Vilnim Levickim.01.08.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests aicināja Guntaru Kapitansku uzRopažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdi 14.08.2013. plkst. 16.00, laiizteiktu savu viedokli par mājokļa jautājumu.13.08.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests veica Guntara Kapitanskadzīvesvietas „Augšciemi” dz.3, Augšciems, Ropažu novads. Apsekošanas laikā konstatēts, ka/informācija/.G.Kapitanskis ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošu informāciju:/informācija/.Izvērtējot iegūto informāciju un pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr.28 „Sociālodzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV.daļas 10.punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrētpersonai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuruir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:10.1.attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņāar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”;10.2.tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;10.3.persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un naviespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu.Sakarā ar to, ka uz Guntaru Kapitnski neattiecas neviens no iepriekšminētiem punktiem,un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),Ropažu novada dome nolemj:1. Nereģistrēt Guntaru Kapitanski sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, sakarā arto, ka persona neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Guntaram Kapitanskim, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.28.§Par izmaiņu apstiprināšanu Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrāPamatojoties uz 14.08.2013. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumu2.§ „Par Anitas Briedes ģimenes atkārtotu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo mājureģistrā” „Reģistrēt Anitu Briedi, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, Ropažu novadapašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā. 3.§ „Par Andreja Utenkova reģstrēšanusociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā” „Reģistrēt Andreju Utenkovu, p.k. /personas kods/,pēdējā deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada pašvaldības sociālo māju un sociālodzīvokļu reģistrā, 8.§ „Par Renātes Kleines izslēgšanu un Ropažu novada pašvaldības sociālodzīvokļu un sociālo māju reģistra” „Izslēgt Renāti Kleinu, p.k. /personas kods/, pēdējā deklarētādzīvesvieta /adrese/, no Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.Un pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 14.panta 1.daļas31


1.punktu, Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanaskārtība Ropažu novadā” 21.punktu;un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo mājureģistrā uz 14.08.2013.:N.p.k. Vārds, Uzvārds Adrese Uzņemšanas laiks1. Vera Markova /adrese/ 08.02.2011.2. Neļa Šulce-Petrova /adrese/ 24.10.2012.3. Aija Šutova /adrese/ 24.10.2012.4. Irina Voevodina /adrese/ 28.11.2012.5. Vita Jaunslaviete /adrese/ 05.12.2012.6. Rahimi Basirahmad /adrese/ 23.01.2013.7. Svetlana Kudrjavceva /adrese/ 10.04.2013.8. Ļubova Segeda /adrese/ 03.07.2013.9. Briede Anita /adrese/ 14.08.2013.10. Andrejs Utenkovs /adrese/ 14.08.2013.29.§Par Multifunkcionālo centru darbību vasaras mēnešos – Multifunkcionālo centru vadītājasD.Jokstes prezentācijaPamatojoties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas locekļu lūgumusagatavot informāciju par Multifunkcionālo centru darbību vasaras mēnešos, Multifunkcionālocentru vadītāja Daiga Jokste prezentē sagatavoto informāciju par darbību Multifunkcionāloscentros „Silakrogs”, „Tumšupe” vasaras mēnešos.Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:Prezentāciju par Multifunkcionālo centru „Silakrogs”, „Tumšupe” darbību vasaras mēnešospieņemt zināšanai.Domes sēdes pārtraukums 15 30 – 15 45 30.§Multifunkcionālo centra „Silakrogs” un Multifunkcionālā centra „Tumšupe” NOLIKUMAapstiprināšanaIzskatot Multifunkcionālo centru vadītājas Daigas Jokstes sagatavoto Multifunkcionālocentru nolikumu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.8,32


atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru „Silakrogs” unMultifunkcionālā centra „Tumšupe” Nolikumu.NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UN MANTAS ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS ATZINUMI31.§Par nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja unpriekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanuIzskatot Ropažu novada domes 28.06.2013. ārkārtas sēdes lēmumu Prot. Nr.10 8.§, unsaskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 14.08.2013. sēdes atzinumuProt. Nr.6;Ropažu novada dome pieņem zināšanai šādu lēmumu:1. Par Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijaspriekšsēdētāju apstiprināt Jāni Grigaļūnu.2. Par Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijaspriekšsēdētāja vietnieku apstiprināt Ievu Dišleri.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- Jānim Grigaļūnam;- Ievai Dišlerei;- Finanšu un grāmatvedības daļai;- Juridiskajai daļai.32.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari”dz.2 atsavināšanuIzskatot Sergeja Kuročkina, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu,kurā viņš izteica vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu „Veckangari” dz.2, Kangari, Ropažunovads. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arīveikt citas privāttiesiskas darbības, un saskaņā ar Ropažu novada domes sēdes 24.04.2013. Prot.5lēmumu 7.§ „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” atsavināšanu”.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns informē: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 80849001617adresē „Veckangari” dz.2, Kangari, Ropažu novadā, sastāv no:1. dzīvokļa Nr.2 36 m 2 platībā,2. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091001)3600/19780,3. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091002)3600/19780,4. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091003)3600/19780,5. kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 80840150091)3600/1978.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns iepazīstina komisijas locekļus ar nekustamā īpašuma adresē„Veckangari” dz.2, Kangari, Ropažu novadā, esošo dokumentāciju nekustamā īpašumaatsavināšanas cenas noteikšanai:33


SIA „Ober Haus vērtēšanas serviss” reģ. Nr.40003411495, sertificēta vērtētāja SandaKuriloviča, sertifikāts Nr.117, derīgs no 10.06.2010. līdz 10.06.2015. sagatavotonovērtējumu nekustamajam īpašumam „Veckangari”dz.2, Kangari, Ropažu novadākadastra Nr.80849001617. Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 03.01.2013. ir LVL2000,00 un piespiedu pārdošanas vērtība ir LVL 1400,00.Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.2, Kangari, Ropažu novadā, bilances vērtība uz31.07.2013. ir LVL 1166,38.Pēc Valsts Zemes Dienesta kadastrā pieejamās informācijas nekustamā īpašuma„Veckangari” dz.2, Kangari, Ropažu novads, kadastrālā vērtība uz 07.08.2013. ir LVL2013,80.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns izsaka priekšlikumu noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari”dz.2, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr.80849001617 atsavināšanas cenu LVL 2100,00.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu, kuršnosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenesloceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.un saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 14.08.2013. sēdesatzinumu Prot. Nr.6;atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari” dz.2, Kangari, Ropažu novads,kadastra Nr.8084 9001617 atsavināšanas cenu LVL 2100,00;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līgumanoslēgšanu ar Sergeju Kuročkinu, personas kods /personas kods/ par nekustamāīpašuma „Veckangari” dz.2, Lielkangari, Ropažu novads, atsavināšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Sergejam Kuročkinam, /adrese/;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;Izpilddirektoram J.Baklānam;Juridiskajai daļai.33.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari”dz.3 atsavināšanuIzskatot Sergeja Kuročkina, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu,kurā viņš izteica vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu „Veckangari” dz.3, Kangari, Ropažunovads. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arīveikt citas privāttiesiskas darbības, un saskaņā ar Ropažu novada domes sēdes 24.04.2013. Prot.5lēmumu 7.§ „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” atsavināšanu”.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns informē: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 80849001620adresē „Veckangari” dz.3, Kangari, Ropažu novadā, sastāv no:1. dzīvokļa Nr.3 44,9 m 2 platībā,2. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091001)4490/19780,3. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091002)4490/19780,34


4. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091003)4490/19780,5. kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 80840150091)4490/19780,Sēdes vadītājs J.Grigaļūns iepazīstina komisijas locekļus ar nekustamā īpašuma adresē„Veckangari” dz.3, Kangari, Ropažu novadā, esošo dokumentāciju nekustamā īpašumaatsavināšanas cenas noteikšanai:SIA „Ober Haus vērtēšanas serviss” reģ. Nr.40003411495, sertificēta vērtētāja SandaKuriloviča, sertifikāts Nr.117, derīgs no 10.06.2010. līdz 10.06.2015. sagatavotonovērtējumu nekustamajam īpašumam „Veckangari”dz.3, Kangari, Ropažu novadākadastra Nr.80849001620. Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 03.01.2013. ir LVL2500,00 un piespiedu pārdošanas vērtība ir LVL 1800,00.Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.3, Kangari, Ropažu novadā, bilances vērtība uz31.07.2013. ir LVL 1453,35.Pēc Valsts Zemes Dienesta kadastrā pieejamās informācijas nekustamā īpašuma„Veckangari” dz.3, Kangari, Ropažu novads, kadastrālā vērtība uz 07.08.2013. ir LVL2511,60.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns izsaka priekšlikumu noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari”dz.3, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr.80849001620 atsavināšanas cenu LVL 2600,00.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu, kuršnosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenesloceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.un saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 14.08.2013. sēdesatzinumu Prot. Nr.6;a atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari” dz.3, Kangari, Ropažu novads,kadastra Nr.80849001620 atsavināšanas cenu LVL 2600,00.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līgumanoslēgšanu ar Sergeju Kuročkinu, personas kods /personas kods/ par nekustamāīpašuma „Veckangari” dz.3, Lielkangari, Ropažu novads, atsavināšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Sergejam Kuročkinam, /adrese/;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;Izpilddirektoram J.Baklānam;Juridiskajai daļai.34.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.4 atsavināšanuIzskatot Ineses Pladeres, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kurāviņa izteica vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu „Veckangari” dz.4, Kangari, Ropažu novads.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildotsavas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veiktcitas privāttiesiskas darbības, un saskaņā ar Ropažu novada domes sēdes 24.04.2013. Prot.5lēmumu 4.§ „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” atsavināšanu”.35


Sēdes vadītājs J.Grigaļūns informē: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 80849001619adresē „Veckangari” dz.4, Kangari, Ropažu novadā, sastāv no:1. dzīvokļa Nr.4 41,2 m 2 platībā,2. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091001)4120/19780,3. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091002)4120/19780,4. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091003)4120/19780,5. kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 80840150091)4120/19780,Sēdes vadītājs J.Grigaļūns iepazīstina komisijas locekļus ar nekustamā īpašuma adresē„Veckangari”dz.4, Kangari, Ropažu novadā, esošo dokumentāciju nekustamā īpašumaatsavināšanas cenas noteikšanai:SIA „Ober Haus vērtēšanas serviss” reģ. Nr.40003411495, sertificēta vērtētāja SandaKuriloviča, sertifikāts Nr.117, derīgs no 10.06.2010. līdz 10.06.2015. sagatavotonovērtējumu nekustamajam īpašumam - „Veckangari”dz.4, Kangari, Ropažu novadākadastra Nr.80849001619. Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 03.01.2013. ir LVL2200,00 un piespiedu pārdošanas vērtība ir LVL 1500,00.Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.4, Kangari, Ropažu novadā, bilances vērtība uz31.07.2013. ir LVL 1334,47.Pēc Valsts zemes dienesta kadastrā pieejamās informācijas nekustamā īpašuma„Veckangari” dz.4, Kangari, Ropažu novads, kadastrālā vērtība uz 07.08.2013. ir LVL2306,00.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns izsaka priekšlikumu noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari”dz.4, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr.80849001619 atsavināšanas cenu LVL 2400,00.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu, kuršnosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenesloceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.un saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 14.08.2013. sēdesatzinumu Prot. Nr.6;atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari” dz.4, Kangari, Ropažu novads,kadastra Nr.80849001619 atsavināšanas cenu LVL 2400,00;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līgumanoslēgšanu ar Inesi Pladeri, personas kods /personas kods/ par nekustamā īpašuma„Veckangari” dz.4, Lielkangari, Ropažu novads, atsavināšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Inesei Pladerei, /adrese/;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;Izpilddirektoram J.Baklānam;Juridiskajai daļai.36


35.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.1 atsavināšanas cenasnoteikšanuPamatojoties uz Ropažu novada domes sēdes 24.04.2013. Prot.5 lēmumu 4.§ „Parpašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” atsavināšanu”. Saskaņā ar likuma „Parpašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskasdarbības. Un pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Veckangari” atsavināšanas procesa uzsākšanuun nekustamo īpašumu komisijas locekles I.Dišleres priekšlikumu: noteikt cenu nekustamajamīpašumam „Veckangari” dz.1, Kangari, Ropažu novads, sēdes vadītājs J.Grigaļūns informē:nekustamais īpašums ar kadastra numuru 80849001618 adresē „Veckangari” dz.1, Kangari,Ropažu novadā, sastāv no:1. dzīvokļa Nr.1 37,7 m 2 platībā,2. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091001)3770/19780,3. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091002)3770/19780,4. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091003)3770/19780,5. kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 80840150091)3770/19780,Sēdes vadītājs J.Grigaļūns iepazīstina komisijas locekļus ar nekustamā īpašuma adresē„Veckangari” dz.1, Kangari, Ropažu novadā, esošo dokumentāciju nekustamā īpašumaatsavināšanas cenas noteikšanai:SIA „Ober Haus vērtēšanas serviss” reģ. Nr.40003411495, sertificēta vērtētāja SandaKuriloviča, sertifikāts Nr.117, derīgs no 10.06.2010. līdz 10.06.2015. sagatavotonovērtējumu nekustamajam īpašumam - „Veckangari”dz.1, Kangari, Ropažu novadākadastra Nr.80849001618.Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 03.01.2013. ir LVL 2000,00 un piespiedupārdošanas vērtība ir LVL 1400,00.Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.1, Kangari, Ropažu novadā, bilances vērtība uz31.07.2013. ir LVL 1221,08.Pēc Valsts Zemes Dienesta kadastrā pieejamās informācijas nekustamā īpašuma„Veckangari” dz.1, Kangari, Ropažu novads, kadastrālā vērtība uz 07.08.2013. ir LVL2109,37.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns izsaka priekšlikumu noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari”dz.1, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr.80849001618 atsavināšanas cenu LVL 2200,00.un saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 14.08.2013. sēdesatzinumu Prot. Nr.6;atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari” dz.1, Kangari, Ropažu novads,kadastra Nr.80849001618 atsavināšanas cenu LVL 2200,00.2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;Izpilddirektoram J.Baklānam;Juridiskajai daļai.37


FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI36.§Par Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijāPamatojoties uz 16.10.2012. grozījumiem MK noteikumiem Nr.707 15.12.2009. MKnoteikumos Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti”, „Euroieviešanas kārtības likumu”, un izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedībasdaļas izstrādāto aktualizēto grāmatvedības uzskaites, organizēšanas un kārtošanas politiku,un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus jaunā redakcijā:- Nolikums par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu;- Grāmatvedības organizācijas apraksts saistībā ar Eiropas Savienības līdzfinansētoprojektu realizāciju;- Grāmatvedības kontu plāns;- Kontu plāns saistībā ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizāciju;- Grāmatvedības kontu apraksts;- Dokumentu apgrozība;- Nolikums par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti;- Nolikums par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti;- Nolikums par pašu kapitāla, uzkrājumu un saistību uzskaiti;- Nolikums par autotransporta izmantošanu;- Nolikums par inventarizācijām;- Inventarizācijas instrukcija;- Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites metodika;- Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu ( ziedojumu) pieņemšanuun izlietošanu (dokumenti pielikumā).2. Atzīt par spēkā neesošiem Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus, kasapstiprināti 22.02.2012. Ropažu novada domes sēdē Prot.Nr.3, 25.§ un to grozījumus unpapildinājumus, kas apstiprināti 28.11.2012. Ropažu novada domes sēdē Prot.Nr.18,19.§ un 27.02.2013. Prot.Nr.2, 3.§.3. Noteikt Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai AgitaiRubenei organizēt grāmatvedības nolikumu glabāšanu.37.§Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļapiemērošanu Ropažu novadā 2014.gadā” apstiprināšanuSaskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 46.pantu, likuma„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹punktu, 2.¹daļu, 9.panta otro daļu,un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanuRopažu novadā 2014.gadā”.38


2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu unsaistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas nosūtīt Vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrijai (VARAM) zināšanai;3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājaslapā: www.ropazi.lv38.§Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Annai StradiņaiIzskatot Annas Stradiņas, personas kods /personas kods/, iesniegumu par nekustamāīpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadam, kā otrās (2) grupas invalīdeiun iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Iesniegumu;Otrās (2) grupas invaliditāte līdz 17.08.2015, apliecības Nr.528664;Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam unkonstatē, ka :- Anna Stradiņa, deklarētā dzīvesvieta /adrese/,- algotu darbu nestrādā,- īpašumā nekustamais īpašums „Ziedoņi”-9, kadastra Nr.80849001047,- aprēķināts nodoklis 2013.gadam – Ls 7.76,- par laika periodu no 01.01.2013.-30.04.2013., nodoklis samazināts kā trūcīgaipersonai Ls 2.34- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav,- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,„Pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamāīpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošonoteikumu Nr.2. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemRopažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2 19.§), 2.punkta 2.3.1.apakšpunktu, kasnosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50% apmērā nestrādājošam 2grupas invalīdam,un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Samazināt Annai Stradiņai, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, nekustamāīpašuma nodokli par LVL 2.58, (par laika periodu no 01.05.2013.-31.12.2013.) parnekustamo īpašumu „Ziedoņi”-9, kadastra Nr.80849001047.2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinuun maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Izpilddirektoram J.Baklānam;Finanšu un grāmatvedības daļai;Nodokļu administratorei A.Bernhardei.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV 1010) vienamēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.39


39.§Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Dzidrai KoļesņikovaiIzskatot Dzidras Koļesņikovas, personas kods /personas kods/, iesniegumu parnekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadam, kā maznodrošinātai personaiun iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:iesniegumu;16.04.2013. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegto izziņu Nr.18, parmaznodrošinātās personas statusa piešķiršanu no 01.04.2013.-30.09.2013.;nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam unkonstatē, ka :- Dzidra Koļesnikova, deklarētā dzīvesvieta /adrese/,- algotu darbu nestrādā,- īpašumā nekustamais īpašums „Dimanti”-1, kadastra Nr.80840090458,- aprēķināts nodoklis 2013.gadam Ls 83.28,- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav,- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamāīpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošonoteikumu Nr.2. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemRopažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2 19.§), 2.punkta 2.3.2.apakšpunktu, kasnosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50% apmērā maznodrošinātāmpersonām, ja Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātāspersonas statusu,un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Samazināt Dzidrai Koļesņikovai, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/,nekustamā īpašuma nodokli par LVL 20.82, (par laika periodu no 01.04.2013.-30.09.2013.)par nekustamo īpašumu „Dimanti”-1, kadastra Nr.80840090458.2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinuun maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Izpilddirektoram J.Baklānam;Finanšu un grāmatvedības daļai;Nodokļu administratorei A.Bernhardei.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV 1010) vienamēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.40.§Par līguma slēgšanu ar Elīnu ZundiIzskatot Elīnas Zundes, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 01.08.2013.iesniegumu Ropažu novada pašvaldībā reģistrētu ar reģ. nr.1681, ar lūgumu sagatavot un noslēgtappļaušanas līgumu Nāgelmuižas parka un ozola teritorijā, un ņemot vērā likuma „Parpašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām irgādāt par sava administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumubūvniecība rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto40


teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu iekārtošana un uzturēšana; atkritumusavākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanasvietu izveidošana un uzturēšana,un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt vienošanos ar Inetu un Mārtiņu Pentjušiem, ka neiebilst un piekrīt appļaušanasdarbiem sava nekustamā īpašuma „Kadiķi” teritorijā.2. Slēgt līgumu ar Elīnu Zundi, personas kods /personas kods/, par Nāgelmuižas parka unozola teritorijas appļaušanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Elīnai Zundei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības juridiskajai daļai;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.41.§Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Andrejam AleksejevamIzskatot Andreja Aleksejeva, personas kods /personas kods/, iesniegumu par nekustamāīpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadam, kā otrās (2) grupas invalīdamun iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Iesniegumu;Otrās (2) grupas invaliditāte līdz 13.11.2013, apliecības Nr.1003754;Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam unkonstatē, ka :- Andrejam Aleksejevam, deklarētā dzīvesvieta /adrese/,- īpašumā nekustamais īpašums „Vidzemes prospekts 8”-13, kadastraNr.80849000429,- aprēķināts nodoklis 2013.gadam LVL 12.34,- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav,- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamāīpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošonoteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemRopažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2 19.§), 2.punkta 2.3.1.apakšpunktu, kasnosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50% apmērā 2 grupasinvalīdam, 1.4. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots ar taksācijas gadanākamo maksāšanas termiņu un 1.5.Ja atvieglojuma pieprasītājam, pieder vairāki nekustamieīpašumi, atvieglojumu piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc personas izvēles.un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,41


Ropažu novada dome nolemj:1. Samazināt Andrejam Aleksejevam, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/,nekustamā īpašuma nodokli par LVL 1.54, (par laika periodu no 01.09.2013.-30.11.2013.)par nekustamo īpašumu „Vidzemes prospekts 8”-13, kadastra Nr.80849000429.2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinuun maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Izpilddirektoram J.Baklānam;Finanšu un grāmatvedības daļai;Nodokļu administratorei A.Bernhardei.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV 1010) vienamēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.42.§Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Gaļinai JakovļevaiIzskatot Gaļinas Jakovļevas, personas kods /personas kods/, iesniegumu par nekustamāīpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadam, kā otrās (2) grupas invalīdamun iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Iesniegumu;Otrās (2) grupas invaliditāte līdz 13.02.2015, apliecības Nr.1017868;Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam unkonstatē, ka :- Gaļinai Jakovļevai, deklarētā dzīvesvieta /adrese/,- īpašumā nekustamais īpašums „Zaķumuiža 85”, kadastra Nr. 8084-013-0072,- aprēķināts nodoklis 2013.gadam – LVL 56.04,- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav,- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamāīpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošonoteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemRopažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2 19.§), 2.punkta 2.3.1. apakšpunktu, kasnosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50% apmērā 2 grupasinvalīdam, 1.4. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots ar taksācijas gadanākamo maksāšanas termiņu un 1.5., Ja atvieglojuma pieprasītājam, pieder vairāki nekustamieīpašumi, atvieglojumu piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc personas izvēles.un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Samazināt Gaļinai Jakovļevai, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/,nekustamā īpašuma nodokli par LVL 6.99, (par laika periodu no 01.09.2013.-31.12.2013.) par nekustamo īpašumu „Zaķumuiža 85, kadastra Nr.80840130072.2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinuun maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Izpilddirektoram J.Baklānam;Finanšu un grāmatvedības daļai;42


Nodokļu administratorei A.Bernhardei.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV 1010) vienamēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.43.§Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanuIzskatot Biedrības „Kreisie Patrioti”, valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Krusta 2013.gada10.jūnija iesniegumu, Ropažu novada pašvaldībā reģistrēts ar reģ.nr.1351, ar lūgumu samazinātvalsts nodevas apmēru grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē, apliecinotparaksta īstumu Bāriņtiesā, un ievērojot, ka Bāriņtiesu likuma 61.panta pirmās daļas 5.punktsnosaka „Bāriņtiesa savā darbības teritorijā apliecina iedzīvotāju paraksta īstumu uzdokumentiem”, bet 79.panta pirmās daļas 6.punktā noteikts, ka „valsts nodeva par parakstaīstuma apliecināšana ir Ls.2.” Un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu, kurā noteikts,ka „pašvaldību domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.”Lai veicinātu Ropažu novada iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti un līdzdalību ar likumdošanusaistītos jautājumos,un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt valsts nodevu apliecinot paraksta īstumu Bāriņtiesā Ls 1.2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Biedrības „Kreisie Patrioti” valdes priekšsēdētājam M.Krustam, Liepas ielā 27,Baldone, LV 2125;Bāriņtiesai.44.§Par Sigitas Rotbaumas Čudares iesniegumuIzskatot 09.07.2013. Reģ.Nr.1548 Ropažu novada pašvaldībā iesniegto SigitasRotbaumas Čudares, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 05.07.2013. iesniegumu parviņas meitas Rūtas Patrīcijas Čudares, personas kods /personas kods/, audzināšanu un izglītošanuprivātā pirmsskolas izglītības iestādē „Remeos”, un tā maksas daļēju kompensāciju, kā arīpamatojoties uz pievienotajiem dokumentiem, saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012.lēmumu protokols Nr.3, 22.§ „Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licenzētāsizglītības iestādēs un pārejās pirmskolas izglītības iestādēs”, un saskaņā ar Ropažu novadadomes 30.01.2013. lēmumu protokols Nr.1, 20.§ „Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksāmvienam skolēnam/audzēknim mēnesī no 01.01.2013.”,un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,43


Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt līgumu ar SIA „Remeos” reģ.Nr.40103123996, juridiskā adrese Ģertrūdes iela127-1, Rīga, LV 1009, par Rūtas Patrīcijas Čudares, personas kods /personas kods/,maksas daļēju kompensāciju, sākot no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim.2. Samaksu līdz LVL 91,91 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā arlīgumu, SIA „Remeos” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laikaposmā.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar SIA „Remeos”;4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- SIA „Remeos”, Ģertrūdes iela 127-1, Rīga, LV 1009;- Sigitai Rotbaumai Čudarei, /adrese/;- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.5. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu ungrāmatvedības daļa.45.§Par finansiālu atbalstu Ilzei LiepiņlauskaiIzskatot biedrības „Volejbola klubs „ Ropaži””, reģ. Nr.40008089766, juridiskā adreseSporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads, LV2135, valdes priekšsēdētāja Aigara Kleina iesniegumupar finansiāla atbalsta piešķiršanu Ilzei Liepiņlauskai, personas kods /personas kods/, darba vietaRopažu sporta centrs, sporta pasākumu organizators, deklarētā dzīvesvieta Pietēni, Ropažunovads, LV 2135, saistībā ar 2013.gada jūnijā Polijā, Pasaules čempionātā pludmales volejbolāU23 iegūto 9.vietu, un saskaņā ar 30.05.2012. Ropažu novada domes lēmumu prot. Nr.10 13.§„Nolikums par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem unsporta organizācijām” 5.3.4 punktu,un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 300 apmērā no Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiemIlzei Liepinlauskai par iegūto 9.vietu Pasaules čempionātā U23 pludmales volejbolā.2. Finansiālo atbalstu LVL 300,00 apmērā pārskaitīt Biedrībai „Volejbola klubs „Ropaži”,reģ. Nr.40008089766, SEB bankas kontā LV74UNLA0050006144566 10 (desmit) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un rēķina saņemšanas.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- Biedrībai „Volejbola klubs „Ropaži”;- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu novada sporta centram.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļa.46.§Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošajam kamaniņu sportistam ValteramKnētamIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu unbiedrības „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr.500008075931, juridiskā adrese Šveices iela 13,Sigulda LV 2150, vadītājas I.Amantovas iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu44


novada iedzīvotāju, perspektīvu kamaniņu sportistu Valteru Knētu, personas kods /personaskods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/;un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena nopašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 100 apmērā no Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiembiedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr.500008075931, Valtera Knēta treniņu darbaprocesa nodrošināšanai dalībai Junioru Pasaules un Eiropas Čempionātos kamaniņusportā.2. Pēc lēmuma pieņemšanas un rēķina saņemšanas, finansiālo atbalstu LVL 100,00 apmērāpārskaitīt Biedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr.500008075931, SEB bankaskontā LV39UNLA0050006778800.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- Biedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols”, Šveices iela 13, Sigulda, LV 2150;- Valteram Knētam, /adrese/;- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu novada sporta centram.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļa.47.§Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošam kamaniņu sportistam KristenamPutinamIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu unbiedrības „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr.500008075931 juridiskā adrese Šveices iela 13,Sigulda LV 2150, vadītājas I.Amantovas iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažunovada iedzīvotāju, perspektīvu kamaniņu sportistu Kristenu Putinu, personas kods /personaskods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/;un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena nopašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 300 apmērā no Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiembiedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr.500008075931, Kristena Putina treniņudarba procesa nodrošināšanai dalībai Junioru Pasaules un Eiropas Čempionātos kamaniņusportā.2. Pēc lēmuma pieņemšanas un rēķina saņemšanas, finansiālo atbalstu LVL 300,00 apmērāpārskaitīt Biedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr.500008075931, SEB bankaskontā LV39UNLA0050006778800.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:45


- Biedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols”, Šveices iela 13, Sigulda, LV 2150;- Kristenam Putinam, /adrese/;- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu novada sporta centram.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļa.48.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta klubs Brīze”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.07.2013. saņemto biedrības „Sporta klubs Brīze”valdes priekšsēdētājas I.Amantovas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības „Sporta klubsBrīze” dalību ELFLA atklātā projektu konkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.)Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laikapavadīšanas, izklaides jomā).un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Gailītis, R.Gremze,J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Balsojumā nepiedalās I.Amantova.Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt biedrības „Sporta klubs Brīze” dalību ELFLA atklātajā projektukonkursā, 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotājuaktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās projekta izmaksas 2896,54t.sk. attiecināmās izmaksas 2896,54Ropažu novada pašvaldības budžets 289,65 (10% no attiecināmajām(līdzfinansējums)izmaksām)ELFLA finansējums (Lauku atbalsta 2606,89 (90% no attiecināmajāmdienests)izmaksām)3. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērāno projekta attiecināmajām izmaksām.4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:biedrībai „Sporta klubs Brīze”;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.49.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Florbola Klubs „Ropaži”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 10.07.2013. saņemto biedrības Florbola Klubs„Ropaži” valdes priekšsēdētāja Ingusa Sauliņa iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības FlorbolaKluba „Ropaži” dalību ELFLA atklātā projektu konkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība(2.1.) Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvālaika pavadīšanas, izklaides jomā), lūdzu piešķirt līdzfinansējumu florbola inventāra (apmaļu)iegādei.46


un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt biedrības Florbola Kluba „Ropaži” dalību ELFLA atklātajā projektukonkursā, aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotājuaktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās projekta izmaksas 5 000,00t.sk. attiecināmās izmaksas 4 500,00Ropažu novada pašvaldības budžets 500,00 (10% no attiecināmajām(līdzfinansējums)izmaksām)ELFLA finansējums (Lauku atbalsta 4 500,00 (90% no attiecināmajāmdienests)izmaksām)3. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērāno projekta attiecināmajām izmaksām.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Biedrībai Florbola Klubs „Ropaži”, „Žubītes 5”, Ropaži, Ropažu novads,LV 2135;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.50.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības bibliotēkas ierosinātajamprojektam „Logu nomaiņa Zaķumuižas bibliotēkā”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 07.08..2013. saņemto Ropažu bibliotēkas vadītājasDaces Smukšas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu bibliotēkas dalību EZF atklātā projektukonkursa 3.kārtā EZF RP rīcība 5.1. „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanaun attīstība”, stratēģijas rīcība 1.2.: publiskās infrastruktūras objektu sakārtošana un attīstība”,stratēģijas pieejamības uzlabošana.un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt Ropažu novada bibliotēkas dalību EZF atklātajā projektu konkursā,RP rīcība[1] 5.1. “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana unattīstība”. Stratēģijas rīcība 1.2. Publiskās infrastruktūras objektu sakārtošana unattīstība”, stratēģijas pieejamības uzlabošana.47


2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās izmaksas 2599,93t.sk. attiecināmās izmaksas 2148,70Pašvaldības līdzfinansējums 214,87(10% no attiecināmāmizmaksām)-t.sk., neattiecināmās izmaksas, no 451,23pašvaldības līdzekļiem (PVN 21%)EZF finansējums 1933,83Pašvaldības kopējais finansējums 666,103. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 100% apmērāno kopējās summas.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības Ropažu bibliotēkai;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.51.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Aerobikas - deju zāles skaņas iekārtu komplekta iegāde unuzstādīšana”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.07.2013. saņemto Ropažu sporta centra vadītājasE.Eglājas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātā projektukonkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotājuaktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt Ropažu novada Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātāprojektu konkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējāsteritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laikapavadīšanas, izklaides jomā).2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās izmaksas 1 795,40t.sk. attiecināmās izmaksas 1 483,80Pašvaldības līdzfinansējums 148,38-t.sk., neattiecināmās izmaksas, no 311,60pašvaldības līdzekļiem (PVN 21%)ELFLA 1 335,42Pašvaldības kopējais finansējums 459,983. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 100% apmērāno kopējās summas.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centram;48


Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.52.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Zaķumuižas sporta zāles sadalošais tīkls – sporta zālesnoslogotības optimizācijai”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.07.2013. saņemto Ropažu sporta centra vadītājasE.Eglājas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātā projektukonkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotājuaktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt Ropažu novada Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātāprojektu konkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējāsteritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laikapavadīšanas, izklaides jomā).2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās izmaksas 2 500,00t.sk. attiecināmās izmaksas 2 006,12Pašvaldības līdzfinansējums 206,62-t.sk., neattiecināmās izmaksas, no pašvaldības 433,88līdzekļiem (PVN 21%)ELFLA 1 859,50Pašvaldības kopējais finansējums 640,503. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 100% apmērāno kopējās summas.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centram;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.53.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Ropažu sporta zāles sadalošais tīkls – sporta zāles noslogotībasoptimizācijai”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.07.2013. saņemto Ropažu sporta centra vadītājasE.Eglājas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātā projektukonkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotājuaktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,49


atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt Ropažu novada Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātāprojektu konkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējāsteritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laikapavadīšanas, izklaides jomā).2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās izmaksas 4 998,00t.sk. attiecināmās izmaksas 4 130,58Pašvaldības līdzfinansējums 413,06-t.sk., neattiecināmās izmaksas, no pašvaldības 867,42līdzekļiem (PVN 21%)ELFLA 3 717,52Pašvaldības kopējais finansējums 1 280,483. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 100% apmērāno kopējās summas.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centram;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.54.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centraierosinātajam projektam „Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Ropažu parkā –Trenažieri katram!”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 11.07.2013. saņemto Ropažu sporta centra treneresI.Amantovas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātāprojektu konkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējās teritorijasiedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – 1 balss (K.T.Hēla), „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt Ropažu novada Ropažu sporta centra dalību ELFLA atklātāprojektu konkursa LAP aktivitātē 413.2., stratēģijas rīcība (2.1.) Atbalsts vietējāsteritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laikapavadīšanas, izklaides jomā).2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās izmaksas 9 932,39t.sk. attiecināmās izmaksas 8 208,59Pašvaldības līdzfinansējums 820,86-t.sk., neattiecināmās izmaksas, no 1 723,80pašvaldības līdzekļiem (PVN 21%)50


ELFLA 5 000,00Pašvaldības kopējais finansējums 4 932,393. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 100% apmērāno kopējās summas.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centram;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.55.§Par līguma slēgšanu ar biedrību Florbola Klubs “Ropaži”Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu unbiedrības Florbola Klubs „Ropaži”, Reģ. Nr.50008205531, „Žubītes”-5, Ropaži, LV 2133,iesniegumu, un ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, kaviena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu unsportu,un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Slēgt līgumu ar Biedrību Florbola Klubs „Ropaži”, reģ.Nr.50008205531 par inventārauzglabāšanu Ropažu sporta centra telpās.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juridiskajai daļai sagatavot līguma projektu3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Biedrībai Florbola Klubs „Ropaži”, „Žubītes 5”, Ropaži, Ropažu novads,LV 2135;Ropažu novada pašvaldības juridiskajai daļai;Ropažu sporta centram;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.56.§Par Gunitas Lippes iesniegumuIzskatot 08.08.2013. Reģ.Nr.1721 Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Gunitas Lippes,personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 08.08.2013. iesniegumu par viņas meitas MegijasČiekures, personas kods /personas kods/, audzināšanu un izglītošanu privātā pirmsskolasizglītības iestādē „Patnis”, un tā maksas daļēju kompensāciju, kā arī pamatojoties uzpievienotajiem dokumentiem, saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu protokolsNr.3, 22.§ „Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licenzētās izglītības iestādēsun pārejās pirmskolas izglītības iestādēs”, un saskaņā ar Ropažu novada domes 30.01.2013.lēmumu protokols Nr.1, 20.§ „Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienamskolēnam/audzēknim mēnesī no 01.01.2013.”,un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes atzinumu prot.Nr.7, un saskaņā arFinanšu komitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,51


Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt līgumu ar SIA „Patnis un Partneri”, reģ.Nr.500003976021, juridiskā adreseGregora iela 13a, Rīga, LV 1046, par Megijas Čiekures, personas kods /personas kods/,maksas daļēju kompensāciju, sākot no 2013.gada 5.augusta līdz 2013.gada31.decembrim.2. Samaksu līdz LVL 91,91 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā arlīgumu, SIA „Patnis un Partneri” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumuattiecīgā laika posmā.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar SIA „Patnis unPartneri”;4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- SIA „Patnis un Partneri”, Gregora iela 13a, Rīga, LV 1046;- Gunitai Lippei, /adrese/;- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.5. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu ungrāmatvedības daļa.57.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Aktīvi vecāki Ropažu novadam”Izskatot biedrības „Aktīvi vecāki Ropažu novadam” valdes locekles E.HaberkornesVimbas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības „Aktīvi vecāki Ropažu novadam” dalību EZFatklātā projektu konkursa RP aktivitātē 5.2. „Ar zivsaimniecības un tūrismu saistītas mazamēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, stratēģijas rīcība 1.3. „Vietējai sabiedrībai undzīves telpai nozīmīgu objektu pieejamības un atpazīstamības veicināšana”.un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7, un saskaņā ar Finanšukomitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,M.Vimba balsojumā nepiedalās.Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt biedrības „Aktīvi vecāki Ropažu novadam” dalību EZF atklātāprojektu konkursa RP aktivitātē 5.2. „Ar zivsaimniecības un tūrismu saistītas mazamēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, stratēģijas rīcība 1.3. „Vietējaisabiedrībai un dzīves telpai nozīmīgu objektu pieejamības un atpazīstamībasveicināšana”.2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās projekta izmaksas 6 318,00t.sk. attiecināmās izmaksas 5 000,00Ropažu novada pašvaldības budžets 1 318,00(līdzfinansējums)EZF finansējums (Lauku atbalsta 5 000,00dienests)3. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērāno projekta attiecināmajām izmaksām.4. Uzdot juridiskajai daļai sagatavot trīspusēja līguma projektu.5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:52


Biedrībai „Aktīvi vecāki Ropažu novadam”, Zaļā iela 8-21, Ropaži, Ropažunovads, LV 2135;Finanšu un grāmatvedības daļai;Juridiskajai daļai;Attīstības daļai.58.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Dabas dārzi”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 19.07.2013. saņemto biedrības „Dabas dārzi” valdespriekšsēdētājas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības „Dabas dārzi” dalību ELFLA atklātāprojektu konkursa LAP aktivitātē 413.1., stratēģijas rīcība (1.5.) Esošo sociālo, publisko unsadzīves pakalpojumu dažādošanu un pilnveidošanu, jaunu pakalpojumu attīstība un topieejamība uzlabošana, lūdzu piešķirt līdzfinansējumu augļu un dārzeņu pārstrādes iekārtukomplekta iegādei pakalpojumu sniegšanai piemājas saimniecībām.un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7, un saskaņā ar Finanšukomitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt biedrības „Dabas dārzi” dalību ELFLA atklātajā projektu konkursā,aktivitātē 413.1., stratēģijas rīcība (1.5.) Esošo sociālo, publisko un sadzīvespakalpojumu dažādošana un pilnveidošana, jaunu pakalpojumu attīstība un topieejamības uzlabošana.2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās projekta izmaksas 2510,75t.sk. attiecināmās izmaksas 2 259,68Ropažu novada pašvaldības budžets 251,08 (10% no attiecināmajām(līdzfinansējums)izmaksām)ELFLA finansējums (Lauku atbalsta 2 259,68 (90% no attiecināmajāmdienests)izmaksām)3. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērāno projekta attiecināmajām izmaksām.4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:Biedrībai „Dabas dārzi”, Sporta iela 2k-2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.59.§Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „e-Avots”Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 18.07.2013. saņemto biedrības „e-Avots” valdespriekšsēdētājas E.Žeires iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības „e-Avots” dalību EZF atklātāprojektu konkursa RP rīcība[1] 5.1. “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanaun attīstība”, stratēģijas rīcība 1.1.Sociālās infrastruktūras objektu, lietderīgas brīvā laikapavadīšanas iespēju un objektu tīkla dažādošana, pilnveidošana, nostiprināšana un līdzsvarotaattīstība, ar mērķi iegādāties etnogrāfiskos tautas tērpus Ropažu novada folkloras kopai „Oglīte”.53


un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.7, un saskaņā ar Finanšukomitejas 20.08.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Konceptuāli atbalstīt biedrības „e-Avots” dalību EZF atklātajā projektu konkursā, RPrīcība [1] 5.1. “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.Stratēģijas rīcība 1.1.Sociālās infrastruktūras objektu, lietderīgas brīvā laika pavadīšanasiespēju un objektu tīkla dažādošana, pilnveidošana, nostiprināšana un līdzsvarotaattīstība.2. Piekrist šādam finanšu plānam:RādītājiLVLKopējās projekta izmaksas 1 052,10t.sk. attiecināmās izmaksas 1 052,10Ropažu novada pašvaldības budžets 105, 21 (10% no attiecināmajām(līdzfinansējums)izmaksām)ELFLA finansējums (Lauku atbalsta 946,89 (90% no attiecināmajāmdienests)izmaksām)3. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērāno projekta attiecināmajām izmaksām.4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:Biedrībai „e-Avots”, „Straumēni 3”-5, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai.DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI60.§Par Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētājavietnieka apstiprināšanuPamatojoties uz Ropažu novada domes 28.06.2013. ārkārtas sēdes lēmumu Prot.10, 10.§un saskaņā ar Iepirkumu komisijas 02.07.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.1,Ropažu novada dome pieņem zināšanai šādu lēmumu:1. Par Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju apstiprinātRopažu novada domes deputātu Jāni Ķezi.2. Par Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniekuapstiprināt deputātu Induli Līdaci.3. Uzdot Ropažu novada Personālvadības un lietvedības daļai nosūtīt lēmumu:Jānim Ķezim;Indulim Līdacim;Finanšu un grāmatvedības daļai;Juridiskajai daļai.54


61.§Par atļauju RN „Ciemats” SIA noslēgt civiltiesisko līgumu ar Centrālo finanšu un līgumuaģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaRopažu novada Tumšupes ciemā” realizācijuRopažu novada pašvaldībā saņemts RN „Ciemats” SIA lūgums atļaut slēgt civiltiesiskolīgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/198, realizāciju, projekta kopējās izmaksas plānotas421 030,39 LVL.atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atļaut RN „Ciemats” SIA, Reģ.Nr. 40003237420, noslēgt civiltiesisko līgumu arCentrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/198, realizāciju par summu, kas nepārsniedz 421030,39LVL (četri simti divdesmit viens tūkstotis trīsdesmit lati un 39 santīmi).2. Pilnvarot RN „Ciemats” SIA valdes locekli Ati Prauliņu parakstīt civiltiesisko līgumu arCentrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/198, realizāciju, nepārsniedzot šī lēmuma pirmajāpunktā noteikto summu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:RN „Ciemats” SIA;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.62.§Par atļauju RN „Ciemats” SIA noslēgt civiltiesisko līgumu ar Centrālo finanšu un līgumuaģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaRopažu novada Silakroga ciemā” realizācijuRopažu novada pašvaldībā saņemts RN „Ciemats” SIA lūgums atļaut slēgt civiltiesiskolīgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/195, realizāciju, projekta kopējās izmaksas plānotas425 187,95 LVL.atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atļaut RN „Ciemats” SIA, Reģ.Nr. 40003237420, noslēgt civiltiesisko līgumu arCentrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/195, realizāciju par summu, kas nepārsniedz 425187,95LVL (četri simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi lati un 95santīmi).55


2. Pilnvarot RN „Ciemats” SIA valdes locekli Ati Prauliņu parakstīt civiltiesisko līgumu arCentrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/195, realizāciju, nepārsniedzot šī lēmuma pirmajāpunktā noteikto summu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:RN „Ciemats” SIA;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.63.§Par atļauju RN „Ciemats” SIA noslēgt civiltiesisko līgumu ar Centrālo finanšu un līgumuaģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaRopažu novada Ropažu ciemā” realizācijuRopažu novada pašvaldībā saņemts RN „Ciemats” SIA lūgums atļaut slēgt civiltiesiskolīgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/156, realizāciju, projekta kopējās izmaksas plānotas425 187,95 LVL.atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atļaut RN „Ciemats” SIA, Reģ.Nr. 40003237420, noslēgt civiltiesisko līgumu arCentrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/156, realizāciju par summu, kas nepārsniedz 425187,95LVL (četri simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi lati un 95santīmi).2. Pilnvarot RN „Ciemats” SIA valdes locekli Ati Prauliņu parakstīt civiltiesisko līgumu arCentrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APLA/CFLA/156, realizāciju, nepārsniedzot šī lēmuma pirmajāpunktā noteikto summu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:RN „Ciemats” SIA;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.64.§Par Inventarizācijas komisijas locekļiemPamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un likumu „Par grāmatvedību” IIInodaļu, kā arī ņemot vērā Jāņa Jansona iesniegumu par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanasInventarizācijas komisijā, Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina apstiprinātInventarizācijas komisiju šādā sastāvā:1. Kristīne Kviesīte,56


2. Aina Bernharde,3. Rolands Felkers,4. Ināra Stojane,5. Ieva Dišlere.Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina balsot par Inventarizācijas komisijas sastāvu:1. Kristīne Kviesīte,2. Aina Bernharde,3. Rolands Felkers,4. Ināra Stojane,5. Ieva Dišlere.atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, J.Grigaļūns,K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” – nav,„Atturas” – 3 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, V.Vucens),V.Vucens: Atturos, jo nav saprotams par J.Jansonu.I.Gailītis: Atturos, jo iepriekš (Revīzijas komisijā) nomainīja ilggadēju darbinieku.Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Inventarizācijas komisiju šādā sastāvā:1. Kristīne Kviesīte,2. Aina Bernharde,3. Rolands Felkers,4. Ināra Stojane,5. Ieva Dišlere.2. Noteikt, ka pirmajā komisijas sēdē no komisijas locekļiem jāievēl komisijaspriekšsēdētājs.3. Uzdot Juridiskai daļai uz nākamo domes sēdi precizēt Inventarizācijas komisijasnolikumu.4. Ar lēmuma pieņemšanu spēku zaudē 05.10.2009. rīkojums Nr.2-6/45.5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:- visiem Inventarizācijas komisijas locekļiem.65.§Par Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļiemPamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un likumu „Par grāmatvedību” IIInodaļu, kā arī ņemot vērā Jāņa Jansona iesniegumu par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanasPamatlīdzekļu vērtēšanas komisijā, Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina apstiprinātPamatlīdzekļu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:1. Kristīne Kviesīte,2. Rudīte Lejniece,3. Ieva Dišlere,4. Rolands Felkers,5. Igors Grigorjevs,6. Pēteris Salenieks,7. Vēsma Eglīte,8. Daiga Jankovska,9. Evita Eglāja,10. Gunta Darbvare,11. Sarmīte Cibuļska.Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina balsot par Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas sastāvu:1. Kristīne Kviesīte,2. Rudīte Lejniece,57


3. Ieva Dišlere,4. Rolands Felkers,5. Igors Grigorjevs,6. Pēteris Salenieks,7. Vēsma Eglīte,8. Daiga Jankovska,9. Evita Eglāja,10. Gunta Darbvare,11. Sarmīte Cibuļska.atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),„Pret” – nav, „Atturas” – 2 balsis (R.Gremze, V.Vucens),Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:1. Kristīne Kviesīte,2. Rudīte Lejniece,3. Ieva Dišlere,4. Rolands Felkers,5. Igors Grigorjevs,6. Pēteris Salenieks,7. Vēsma Eglīte,8. Daiga Jankovska,9. Evita Eglāja,10. Gunta Drabvare,11. Sarmīte Cibuļska.2. Noteikt, ka pirmajā komisijas sēdē no komisijas locekļiem jāievēl komisijaspriekšsēdētājs.3. Uzdot Juridiskajai daļai uz nākamo domes sēdi precizēt Pamatlīdzekļu vērtēšanaskomisijas nolikumu.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:- visiem Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļiem.66.§Par īpašuma „Priedes 1” – 1 pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatāPamatojoties uz Ropažu novada domes 10.07.2013. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 11, 1.§,nolemts iegādāties izsolē nekustamo īpašumu „Priedes 1”, dz.1, Silakrogs, Ropažu novadā unkopīpašuma 634/36570 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kā arī pamatojotiesuz „Akts 426 par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē”, kas apstiprina šī nekustamā īpašumaiegādi un izskatot Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišlerespriekšlikumu, par Ropažu novada pašvaldības nekustāmā īpašuma „Priedes 1”- 1, Silakrogs,Ropažu novads, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un pamatojoties uz:1. Likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt parnekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;2. Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu- Nostiprinājuma lūgumam jāpievienodokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;3. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1473 1 Nekustamais īpašums „Priedes1” – 1, Silakrogs, Ropažu novads, sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 007 0056,platība 0,1656 ha. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāvno: piecu stāvu dzīvojamās ēkas ar septiņdesmit piecu dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļuīpašumu kopējā platība 3657,00 kvm, nekustamā īpašuma kopējā platība 4928,60 kvm.58


Dzīvojamās mājas „Priedes 1” - 1, īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļumaksātāja kods 90000029039.4. Ropažu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa Nr. 38, kurā dzīvokļaīpašumam Nr. 1, noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 634/36570.Sakarā ar to, ka lēmums nav sagatavots pilnvērtīgi, Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blausierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.Ropažu novada dome nolemj:Atlikt jautājuma izskatīšanu.67.§Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar GenadijuTretjakovuIzskatot Genadija Tretjakova, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, iesniegumupar zemes gabala iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskasdarbības;kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksasnoteikšanas kārtība”,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2013. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu parpašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. R-103, kadastra Nr. 80840090623, platība 485,39m², ar Genadiju Tretjakovu, pers. kods /personas kods/;2. Uzdot izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu ar GenadijuTretjakovu;3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ieva Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pienomas līguma;4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamāīpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt šo lēmumu desmit dienu laikā nolēmuma parakstīšanas brīža:Genadijam Tretjakovam, /adrese/;Izpilddirektoram Jānim Baklānam;Juridiskajai daļai;Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.6. Genadijam Tretjakovam, līdz 30.09.2013. noslēgt nomas līgumu, vēršoties Ropažu novadapašvaldībā Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67918525.7. Ja līdz 30.09.2013. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.10.2013. automātiskizaudē spēku.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.59


68.§Par īres līguma noslēgšanu ar Inesi Pladeri adresē „Veckangari”dz.5.Izskatot Ineses Pladeres, p.k. /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, ar lūgumunoslēgt īres līgumu par adresi „Veckangari”, dz.5, Ropaži, Ropažu novads,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piešķirt Inesei Pladerei, personas kods /personas kods/, /adrese/, Ropažu novadapašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā – „Veckangari” - 5, Kangari, Ropažu nov., LV-2135, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres līgumu (paredzot, ka īrniekam irtiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaņojot ar dzīvokļa īpašnieku) uznenoteiktu laiku.2. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,028 Ls/m², mēnesī 1,06 Ls (0,028 Ls x 38,00 m²).3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai viena mēneša laikā pēc lēmumastāšanās spēkā organizēt īres līgumu noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē„Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu nov., LV-2135, iepriekš veicot saskaņojumus arfinanšu un grāmatvedības daļu.4. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgumsnoslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša laikāno lēmuma spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka Persona nolīguma slēgšanas ir atteikusies. Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkānoslēgt īres līgumu par dzīvojamo platību adresē „Veckangari” dz.5 , Kangari, Ropažunov., LV-2135.5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmumaparakstīšanas brīža:Inesei Pladerei, p.k. /personas kods/, dzīv. /adrese/;Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;Finanšu un grāmatvedības daļai;Juridiskajai daļai;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.69.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lejzemnieki” atsavināšanuIzskatot Ivetas Labejas, personas kods /personas kods/, dzīvojošas /adrese/, iesniegumu,kur viņa izteica vēlmi iegādāties Ropažu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību„Lejzemnieki”, ar kadastra Nr. 80840090265, uz kuras atrodas uz Ivetas Labejas vārdazemesgrāmatā ierakstītas būves, un pamatojoties uz:1. likuma „Par pašvaldībām”1.1. 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībāmlikumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskasdarbības;2. likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”,44.pants. (4) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai(kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas(būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).60


atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lezjemnieki”,Ropažu novads (kadastra Nr. 8084 009 0265), atsavināšanas procesa uzsākšanai.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam organizēt nekustamāīpašuma atsavināšanu.3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ivetai Labejai, /adrese/;Izpilddirektoram Jānim Baklānam;Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai.70.§Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Servisa komplekss”, Mucenieki, Ropažunovads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārdaIzskatot Mihaila Kuļešova, pers.kods /personas kods/, 2013.gada 16.augusta iesniegumuar lūgumu piekrist nekustamā īpašuma „Servisa komplekss” reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļāuz LR nepilsoņa Mihaila Kuļešova vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošoinformāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:Darījumu apliecinošs dokuments – nekustamā īpašuma maiņas līgums;Īpašnieks – SIA „S.I.S”, reģ.Nr. 40003700386, juridiskā adrese Silmaļu iela 9, Tilderi,Salaspils, Salaspils novads, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis Sergejs Saharovs, pers.kods /personas kods/, dzīvojošs /adrese/;Prasītājs – Mihails Kuļešovs, pers.kods /persons kods/, dzīvojošs /adrese/, nav LatvijasRepublikas pilsonis;Pieprasījumā norādītā zemes platība – 0,1449 ha, uz tās esošā metālapstrādes darbnīca,un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis, „Servisa komplekss”, kadastra Nr.8084 006 0052 - komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801);Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiemNr.7 apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40nekustamais īpašums „Servisa komplekss” atrodas – līnijbūvju teritorijas (TL);Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantsnosaka darījuma izskatīšanas kārtību,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – 1 balss (K.T.Hēla),Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma „Servisa komplekss”, kadastra Nr. 8084 006 0052, 0,1449 haplatībā iegūšanai īpašumā uz Mihaila Kuļešova vārda, ar zemes izmantošanas mērķi –komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801).2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –2.1. Mihailam Kuļešovam, pers.kods /persons kods/, dzīvojošs /adrese/.2.2. Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084.2.3. Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.61


71.§Par Ropažu novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanuPamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņukomisiju likuma 5. panta pirmo daļu, novada vēlēšanu komisiju ievēl novada dome, triju mēnešulaikā pēc jaunās domes ievēlēšanas un saskaņā ar 9.pantu, vēlēšanu komisijas locekļu kandidātupieteikšanās termiņu nosaka dome,Ropažu novada dome izsludināja Ropažu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātupieteikšanās līdz 23.08.2013. (ieskaitot) un atbilstoši likuma prasībām (9.pants) paziņojums tikaizlikts redzamā vietā pašvaldības ēkā un ievietots pašvaldības mājaslapā, kā arī tika noteikts, kapieteikums sagatavojams saskaņā ar izstrādāto parauga formu, norādot:vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,darbavietu un profesiju (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā unsarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņšpiekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā aršā likuma prasībām.Kandidātu izvirza:politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība,Ropažu novada domes deputāts,vēlētāju grupa, (pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personaskodu un dzīvesvietas adresi)Tika saņemti un reģistrēti 12 pieteikumi:Nr.p.k. Velēšanu komisijaslocekļa kandidātsNodarbošanās1. Velga Rotberga-Bleija Ropažu vidusskola,Skolotāja, direktoravietniece2. Rita Freimane Ropažu vidusskola,Skolotāja, direktoravietniece3. Dace Malnača Ropažu novadapašvaldībaIedzīv.reģ.speciāliste4. Kristīne Jakušova SIA „LLKC” laukuattīstības speciālists5. Agnese Jurika Ropažu novadapašvaldībaSociālā darbiniece6. Daiga Jokste Ropažu novadapašvaldībaMultifunkcionālocentru vadītāja7. Ināra Kleinberga Zaķumuižaspamatskola,Skolotāja8. Irēna Krote Ropažu novadapašvaldība62Pieredzevēlēšanukomisijasdarbā (skaits)kā komisijaslocekle6 reizeskā komisijaslocekle6 reizeskā komisijaslocekle1 reizesNav pieredzeskā komisijassekretāre12 reizeskā komisijaslocekle5 reizeslīgumstradnieks1 reizekā komisijaslocekle1 reizelīgumstradnieks2 reizeskā komisijaslocekleKandidātaiesniedzēji(izvirzītāji)vēlētāju grupa(10 personas)vēlētāju grupa(10 personas)deputātsZigurds BlausdeputātsIndulis LīdacisdeputātsJānis Ķezisvēlētāju grupa(10 personas)vēlētāju grupa(10 personas)vēlētāju grupa(10 personas)


Apsaimniekojamāsteritorijas pārzinis9. Inese Biteniece Ropažu novadapašvaldība PII„Annele”Skolotāja10. Rolands Felkers Ropažu novadapašvaldībaUgunsdroš.un CAinženieris11. Mārīte Ruze Ropažu novadapašvaldībaKIC, ēkas pārzinis12. Aina Bernharde Ropažu novadapašvaldībaNodokļuadministrators6312 reizeskā komisijaslocekle11 reizeskā komisijasloceklis3 reizeskā komisijaslocekle 1 reizivēlētāju grupa(10 personas)deputātsIndulis Līdacisvēlētāju grupa(10 personas)kā komisijas deputātspriekšsēdētāja Zigurds Blaus12 reizes,kā komisijaslocekle 7 reizesRopažu novada dome pārbauda, vai pieteiktais kandidāts atbilst Republikas pilsētu un novaduvēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajām prasībām (6. pants).Balsošanas noteikumi:Vēlēšanas notiek atklāti, katram deputātam tiek izsniegta personalizēta vēlēšanu zīme arvēlēšanu komisijas locekļa kandidātu vārdiem. Tikai septiņiem kandidātiem pretī ieliek atzīmi„Par”.Par ievēlētiem uzskatāmi tie septiņi kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk,kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai.Tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanukomisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā.Ropažu novada dome atkāti balsojot:Nr.p.k. Vārds, uzvārds „PAR”nodoto balsu skaits1. Velga Rotberga-Bleija 10 balsis(Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.līdacis, I.Amantova,J.Grigaļūns, A.Kleins,J.Ķezis, V.Šīrants,V.Šlēgelmilhs, M.Vimba)2. Rita Freimane 12 balsis(Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.Līdacis, I.Amantova,I.Gailītis, J.Grigaļūns,A.Kleins, J.Ķezis,M.Mucenieks, V.Šīrants,V.Šlēgelmilhs, M.Vimba)3. Dace Malnača 6 balsis(I.Gailītis, R.Gremze,K.T.Hēla, M.Mucenieks,V.Šlēgelmilhs, V.Vucens)4. Kristīne Jakušova 7 balsis(Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.Līdacis, I.Amantova,


J.Grigaļūns,J.Ķezis,V.Šīrants)5. Agnese Jurika 14 balsis(Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.Līdacis, I.Amantova,I.Gailītis, R.Gremze,J.Grigaļūns, K.T.Hēla,A.Kleins, J.Ķezis,M.Mucenieks, V.Šīrants,V.Šlēgelmilhs, V.Vucens)6. Daiga Jokste 13 balsis(Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.Līdacis, I.Amantova,R.Gremze, J.Grigaļūns,K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis,V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens)7. Ināra Kleinberga 7 balsis(I.Gailītis, R.Gremze,K.T.Hēla, A.Kleins,M.Mucenieks, M.Vimba,V.Vucens)8. Irēna Krote 5 balsis(I.Gailītis, R.Gremze,K.T.Hēla, M.Mucenieks,V.Vucens)9. Inese Biteniece 6 balsis(I.Gailītis, R.Gremze,K.T.Hēla, M.Mucenieks,M.Vimba, V.Vucens)10. Rolands Felkers 9 balsis(Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.Līdacis, I.Amantova,J.Grigaļūns,A.Kleins,J.Ķezis, V.Šīrants,V.Šlēgelmilhs)11. Mārīte Ruze 1 balss(M.Vimba)12. Aina Bernharde 15 balsis(Z.Blaus,A.Cibuļskis,I.Līdacis, I.Amantova,I.Gailītis, R.Gremze,J.Grigaļūns, K.T.Hēla,A.Kleins, J.Ķezis,M.Mucenieks,V.Šīrants,V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens)Ņemot vērā, ka divi vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti – Kristīne Jakušova un InāraKleinberga ir saņēmuši vienādu balsu skaitu – 7 balsis, un ņemot vērā, ka tas nav pietiekamsbalsu skaits, lai tiktu kāds no kandidātiem ievēlēts par vēlēšanu komisijas locekli, Ropažunovada domei jābalso par šiem diviem kandidātiem.64


Nr.p.k. Vārds, uzvārds „PAR”nodoto balsu skaits1. Kristīne Jakušova 9 balsis(V.Šlēgelmilhs, V.Šīrants,J.Grigaļūns, J.Ķezis,I.Līdacis, Z.Blaus,A.Cibuļskis, I.Amantova,A.Kleins)2. Ināra Kleinberga 6 balsis(I.Gailītis, R.Gremze,K.T.Hēla, M.Mucenieks,M.Vimba, V.Vucens)Ropažu novada dome balso par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem, kas netika ievēlēti parkomisijas locekļiem.Nr.p.k. Vārds, uzvārds „PAR”nodoto balsu skaits1. Dace Malnača 1 balss(A.Cibuļskis)2. Ināra Kleinberga 14 balsis(Z.Blaus, I.līdacis,I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns,K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis,M.Mucenieks, V.Šīrants,V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens)3. Irēna Krote 5 balsis(I.Gailītis, R.Gremze,K.T.Hēla, M.Mucenieks,V.Vucens)4. Inese Biteniece 0 balsis5. Mārīte Ruze 10 balsis(Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.Līdacis, I.Amantova,J.Grigaļūns, A.Kleins)J.Ķezis, V.Šīrants,V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,Ropažu novada dome nolemj:Apstiprina :1. Ropažu novada vēlēšanu komisiju, septiņu komisijas locekļu sastāvā:1. Ainu Bernhardi;2. Agnesi Juriku;3. Daigu Joksti;4. Ritu Freimani;5. Velgu Rotbergu-Bleiju;6. Rolandu Felkeru;7. Kristīni Jakušovu.65


2. Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu:1. Ināru Kleinbergu;2. Mārīti Ruzi.72.§Par ceļa zīmju izvietošanas saskaņojumuIzskatot Kooperatīva GĪKS „Zaķumuiža 2001” iesniegumu, no kura izriet lūgumssaskaņot ceļa zīmes Nr. 327 „Stāvēt aizliegts” kopā ar papildzīmes Nr. 842 „Izņemot aratļaujām” un papildzīmes Nr. 810 „Darbības virziens 5m” uzstādīšanu pie vārtiem iebraucotGĪKS „Zaķumuiža 2001” teritorijā, kas atrodas Zaķumuižā, Ropažu novadā, kā arī ņemot vērā,ka kooperatīva teritorijā iebrauc pa pašvaldības ceļu un Ceļus satiksmes likuma 38. panta 2. daļu,kas nosaka, ka satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanuveic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar LatvijasValsts ceļiem,Sakarā ar to, ka lēmums nav sagatavots pilnvērtīgi, Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blausierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.Ropažu novada dome nolemj:Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz septembra Ropažu novada domes sēdei.73.§Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturībasuzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu Vidzemes prospekts 6, Zaķumuižāmājokļa energoefektivitātiPamatojoties uz:Ropažu novada domes Attīstības komitejas 13.01.2010. sēdes lēmumu prot.Nr.1 2.§,10.02.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.2 4.§, un 10.03.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.3 3.§,un 12.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.5 16.§,Ropažu novada domes 26.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr. 21, 21.§, kurā nolēmakonceptuāli atbalstīt SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme” dalību Eiropas reģionālā fondalīdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”īstenošanā, lai uzlabotu mājokļu energoefektivitāti,SIA „VILKME” 14.08.2013. vēstuli Nr. 01/8-85, kurā lūgts sniegt galvojumu projekta„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanaspasākumi”, (līguma numurs ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” L-DMS-12-0469)realizēšanai,Ņemot vērā, ka SIA „VILKME” kapitāldaļas 100% apmērā pieder Ropažu novadapašvaldībai,SIA „VILKME” kopējais plānotais aizņēmums ir LVL 170 000,00, paredzētais atmaksastermiņš 15 gadi, plānotā aizņēmuma procenta likme līdz 6,5 % gadā + 6 mēnešu Rigibor.Ievērojot likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26. pantu un Ministru kabinetanoteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (V.Šlēgelmilhs, J.Grigaļūns, J.Ķezis, I.Līdacis, Z.Blaus,A.Cibuļskis, I.Amantova, A.Kleins), „Pret” – 2 balsis (M.Vimba, M.Mucenieks), „Atturas” – 4balsis (I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla, V.Vucens),Balsojumā nepiedalās V.Šīrants.66


V.Vucens: Atturos, jo nav skaidra kopējā koncepcija, ko galvojam, ko negalvojam, nākošajiemgalvosim vai negalvosim.Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižāenergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizēšanai, kā arī piekrist nepieciešamajamkredītam, kas nepārsniedz summu ~130,00 Ls/m 2 , kur mājas kopējā platība ir 1303,7 m 2(siltināšanas procesa uzsākšana pēc pilnvaru saņemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu mājasdzīvokļu īpašniekiem).2. Sniegt galvojumu par SIA „VILKME”, reģistrācijas Nr. 40103073411, kredītsaistībām LVL170 000,00 apmērā, ar paredzamo atmaksas termiņu 15 gadi, un plānoto aizņēmuma procentalikmi līdz 6,5 % gadā + 6 mēnešu Rigibor.3. Noteikt, ka galvojuma līgumu var parakstīt tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumukontroles un pārraudzības padomes lēmumu, ar kuru atbalstīts pašvaldības lēmums sniegtgalvojumu par SIA „VILKME” kredītsaistībām.4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sadarbībā ar SIA „VILKME” sagatavot nepieciešamoinformāciju un dokumentus Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzībaspadomei.5. Uzdot SIA „Vilkme” valdes loceklim nodrošināt projekta realizāciju, organizējot:projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā,optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksutāmei un projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai,atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar līguma noteikumiem.74.§Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturībasuzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu Parka 3, Zaķumuižā mājokļaenergoefektivitātiPamatojoties uz:Ropažu novada domes Attīstības komitejas 13.01.2010. sēdes lēmumu prot.Nr.1 2.§,10.02.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.2 4.§, un 10.03.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.3 3.§,un 12.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.5 16.§,Ropažu novada domes 26.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr. 21, 21.§, kurā nolēmakonceptuāli atbalstīt SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme” dalību Eiropas reģionālā fondalīdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”īstenošanā, lai uzlabotu mājokļu energoefektivitāti,SIA „VILKME” 14.08.2013. vēstuli Nr. 01/8-85, kurā lūgts sniegt galvojumu projekta„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 3, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanaspasākumi”, (līguma numurs ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” L-DMS-12-600)realizēšanai,Ņemot vērā, ka SIA „VILKME” kapitāldaļas 100% apmērā pieder Ropažu novadapašvaldībai,SIA „VILKME” kopējais plānotais aizņēmums ir LVL 104 394,07, paredzētais atmaksastermiņš 15 gadi, plānotā aizņēmuma procenta likme līdz 6,5 % gadā + 6 mēnešu Rigibor.Ievērojot likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26. pantu un Ministru kabinetanoteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (V.Šlēgelmilhs, J.Grigaļūns, J.Ķezis, I.Līdacis, Z.Blaus,A.Cibuļskis, I.Amantova, A.Kleins), „Pret” – 2 balsis (M.Vimba, M.Mucenieks), „Atturas” – 4balsis (I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla, V.Vucens),Balsojumā nepiedalās V.Šīrants.67


Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 3, Zaķumuižāenergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizēšanai, kā arī piekristnepieciešamajam kredītam, kas nepārsniedz summu 127,45 Ls/m 2 , kur mājas kopējāplatība ir 819,02 m 2 (siltināšanas procesa uzsākšana pēc pilnvaru saņemšanas noattiecīgās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem).2. Sniegt galvojumu par SIA „VILKME”, reģistrācijas Nr. 40103073411, kredītsaistībāmLVL 104 394,07 apmērā, ar paredzamo atmaksas termiņu 15 gadi, un plānoto aizņēmumaprocenta likmi līdz 6,5 % gadā + 6 mēnešu Rigibor.3. Noteikt, ka galvojuma līgumu var parakstīt tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu ungalvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumu, ar kuru atbalstīts pašvaldībaslēmums sniegt galvojumu par SIA „VILKME” kredītsaistībām.4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sadarbībā ar SIA „VILKME” sagatavot nepieciešamoinformāciju un dokumentus Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles unpārraudzības padomei.5. Uzdot SIA „Vilkme” valdes loceklim nodrošināt projekta realizāciju, organizējot:projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā,optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projektaizmaksu tāmei un projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai,atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar līguma noteikumiem.75.§Par Ropažu novada pašvaldības nekustamās mantas Rīgā, Lāčplēša ielā 24 atsavināšanuIzskatot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora A.Liškovska 23.08.2013. vēstuli„Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā visvairāk iespējamo vērtību un turpmāko rīcību”un ņemot vērā, ka Ropažu novada pašvaldībai ir īpašums Lāčplēša ielā 24,Rīgā - 1/23 domājamādaļa no zemes zem ēkas, kuras vērtība ir 3685,57 LVL (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit piecilati 57 santīmi) un ēkas 1/23 domājamā daļa, kuras vērtība ir 11431,79 LVL (vienpadsmittūkstoši četri simti trīsdesmit viens lats 79 santīmi) (kadastra Nr.0100 021 0085), kā arīpamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kurš nosaka, kadome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome varlemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī parnekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, R.Gremze,J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – 1 balss (I.Gailītis),Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist uzsākt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24,Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, 1/23domājamās daļas atsavināšanas procedūru, pārdodot to izsolē.2. Pilnvarot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Baklānu piedalīties dokumentusagatavošanā un izsoles organizēšanā.3. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldību organizēt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgāizsoles dokumentu izstrādāšanu un izsoles organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikasnormatīvajiem aktiem.4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:-Ķekavas novada pašvaldībai;-Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;-Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;68


76.§Par atsavināmās Ropažu novada pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļa Van HoolT812 izsoles noteikumu apstiprināšanu un sākumcenas noteikšanuIzskatot Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas iesniegto 26.08.2013.lēmumu Prot.Nr.7, 2.§ un 3.§, un SIA „Baltijas Realizācija Centrs” veikto transportlīdzekļanovērtējumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Pantu, kurš nosaka, ka Dome varizskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:19) noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādānotiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un cituekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Pārdot izsolē transportlīdzekli:1.1.marka: VAN HOOL T8121.2. veids: autobuss1.3. valsts reģistrācijas numurs: FF6122,1.4. izlaiduma gads: 1984,1.5. šasijas numurs: T812124MH131481.6. krāsa: gaiši dzeltena1.7. sēdvietu skaits: 361.8. pašmasa: 102901.9. pilna masa: 13500 kg1.10. motora tips: dīzelis1.11. reģistrācijas apliecība: AD 0600339,1.12.tehniskā apskate: līdz 22.07.2013.2. Apstiprināt pārdodamā transportlīdzekļa izsoles sākumcenu 4 300 Ls (četri tūkstoši trīssimti lati).3. Apstiprināt izsoles Noteikumus (pielikumā).4. Uzdot izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.5. Uzdot Ropažu novada nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai organizētizsoli.6. Sabiedrisko attiecību daļai organizēt izsoles noteikumu publikāciju avīzē „RopažuVēstis” un ievietošanu Ropažu novada mājas lapā.77.§Par autotransporta patapinājuma līguma pārjaunošanuIzskatot Ropažu novada pašvaldības darbinieka - aprūpētājas mājās Benitas Ceplītesiesniegumu, kurā lūgts veikt izmaiņas autotransporta patapinājuma līgumā sakarā ar to, ka darbavajadzībām tiks izmantot cits transporta līdzeklis,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt autotransporta patapinājuma pārjaunojuma līgumu ar Ropažu novada pašvaldībasdarbinieku - aprūpētājas mājās Benitu Ceplīti.69


Patapinājuma devēja vārds, uzvārds,personas kods, adreseBenita Ceplīte, personas kods /personaskods/dzīvojoša: /adrese/.Automašīnas marka BMW 320Reģistrācijas Nr. JH 5298VINWBACB51080AN17122Degvielas veidsBenzīns E95Izlietojuma norma uz 100 km8 litriDegvielas maksimālais patēriņš mēnesī Līdz 60 litriLīguma termiņš 06.08.2013. - 31.12.2013.Finanšu līdzekļiSociālais dienestsMērķisRopažu novada pašvaldības sociālā dienestadarba organizēšanai – atbalsta personaģimenēm2. Uzdot Juridiskajai daļai organizēt līgumu noslēgšanu.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:- Ropažu novada pašvaldības Juridiskai daļai;- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.78.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.5 atsavināšanuIzskatot Ineses Pladeres, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kurāviņa izteica vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu „Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novads.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildotsavas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veiktcitas privāttiesiskas darbības, un saskaņā ar Ropažu novada domes sēdes 24.04.2013. Prot.5lēmumu 4.§ „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” atsavināšanu”.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns informē: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 80849001621adresē „Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novadā, sastāv no:1. dzīvokļa Nr.5 38 m 2 platībā,2. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091001)3800/19780,3. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091002)3800/19780,4. kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80840150091003)3800/19780,5. kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 80840150091)3800/19780.Sēdes vadītājs J.Grigaļūns iepazīstina komisijas locekļus ar nekustamā īpašuma adresē„Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novadā, esošo dokumentāciju nekustamā īpašumaatsavināšanas cenas noteikšanai:SIA „Ober Haus vērtēšanas serviss” reģ. Nr.40003411495, sertificēta vērtētāja SandaKuriloviča, sertifikāts Nr.117, derīgs no 10.06.2010. līdz 10.06.2015. sagatavotonovērtējumu nekustamajam īpašumam - „Veckangari”dz.5, Kangari, Ropažu novadākadastra Nr.80849001621. Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 03.01.2013. ir LVL2100,00 un piespiedu pārdošanas vērtība ir LVL 1500,00.Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma „Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novadā, bilances vērtība uz31.07.2013. ir LVL 1230,39.70


Pēc Valsts zemes dienesta kadastrā pieejamās informācijas nekustamā īpašuma„Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novads, kadastrālā vērtība uz 07.08.2013. ir LVL2125,60. Sēdes vadītājs J.Grigaļūns izsaka priekšlikumu noteikt nekustamajam īpašumam„Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr.80849001621 atsavināšanascenu LVL 2200,00.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu, kuršnosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenesloceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.un saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas sēdes atzinumu Prot. Nr.6;atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – 1 balss (R.Gremze),Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novads,kadastra Nr.80849001621 atsavināšanas cenu LVL 2200,00.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līgumanoslēgšanu ar Inesi Pladeri, personas kods /personas kods/ par nekustamā īpašuma„Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novads, atsavināšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Inesei Pladerei, /adrese/;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;Izpilddirektoram J.Baklānam;Juridiskajai daļai.79.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala„Lejzemnieki” atsavināšanuRopažu novada pašvaldībā saņemts Ivetas Labejas, personas kods /personas kods/, dzīvo/adrese/, iesniegums, kurā izteikta vēlme iegādāties Ropažu novada pašvaldībai piederošo zemesvienību „Lejzemnieki”, kadastra Nr. 8084 009 0265. Uz šī zemesgabala atrodas uz IvetasLabejas vārda zemesgrāmatā ierakstītas būves.J.Grigaļūns iepazīstina komisijas locekļus ar nekustamā īpašuma - zemesgabala „Lejzemnieki”,Ropaži, Ropažu novadā, esošo dokumentāciju zemesgabala atsavināšanas cenas noteikšanai:SIA „Jūsmājas” reģ. Nr. 40003602776, sertificētas vērtētājas Larisas Bogdanovas,sertifikāts Nr.85 derīgs no 21.06.2010. līdz 21.06.2015. sagatavoto novērtējumunekustamajam īpašumam - zemesgabalam - „Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novadākadastra Nr.8084 009 0265. Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 01.08.2013. ir LVL1628,00.Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma – zemesgabala - „Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novadā, bilancesvērtība uz 09.08.2013. ir LVL 2420,00.Pēc Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā pieejamās informācijasnekustamā īpašuma – zemesgabala - „Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novads, kadastrālāvērtība uz 12.06.2013. ir LVL 2714,00. Kadastrālo vērtību veido zeme 1974 m 2 .J.Grigaļūns izsaka priekšlikumu noteikt nekustamajam īpašumam – zemesgabalam„Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novads,, kadastra Nr.8084 009 0265 atsavināšanas cenu 2800,00Ls.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 4.daļu, kurš nosaka, kapubliskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem)71


piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam(visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).un saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 26.08.2013. sēdesatzinumu Prot. Nr.7;atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, J.Grigaļūns,A.Kleins, J.Ķezis, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” – 1 balss (M.Mucenieks), „Atturas” – 5balsis (I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla, M.Vimba, V.Vucens),M.Vimba: Atturos, jo tā arī nesapratu juridiskās nianses.Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemesgabalam „Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažunovads, kadastra Nr.8084 009 0265 atsavināšanas cenu LVL 2800,00;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līgumanoslēgšanu ar Ivetu Labeju, personas kods /personas kods/ par nekustamā īpašuma –zemesgabala „Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novads, atsavināšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ivetai Labejai, /adrese/;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;Izpilddirektoram J.Baklānam;Juridiskajai daļai.80.§Par Ropažu novada pašvaldības projektu uzraudzības padomiLai nodrošinātu Ropažu novada pašvaldības projektu efektīvu ieviešanu, kā arī savlaicīgiidentificēt un novērst riskus projektu īstenošanas laikā,Sakarā ar to, ka lēmums nav sagatavots pilnvērtīgi, Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blausierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.Ropažu novada dome nolemj:Atlikt jautājuma izskatīšanu.81.§Par zemes nomas līguma noslēgšanuAr Rīgas apgabaltiesas Civillietas kolēģijas lēmumu lietā Nr.C04421611 2011.gada28.septembrī apstiprināts 2011.gada 05.jūlija nekustamā īpašuma – Bundulīši, Mucenieki,Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006 0093, izsoles akts Nr 411;Nostiprinātas SIA „Būvdrošība” reģ. Nr.40003514628, piederošā nekustāmā īpašuma-„Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006 0093 īpašums uz ieguvēja SIA„LATECTUS ” reģ. Nr.40103213378, vārda.Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,tika konstatēts:Uz zemes gabala „Bundulīši” kadastra Nr. 8084 006 0093 uzbūvēts nekustamais īpašums kuršreģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumāNr.100000171542 daļēji atrodas uz zemesgabals „Garbunduļi” ar kadastra Nr.8084 0060247,Zemes gabals 0.1950 ha platībā ir piekritīgs Ropažu novada pašvaldībai;Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildotsavas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības [...] slēgt darījumus, kā arī72


veikt citas privāttiesiskas darbības; 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai domevar noteikt maksu par pašvaldības zemes iznomāšanu,atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, J.Grigaļūns,A.Kleins, J.Ķezis, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” – nav, „Atturas” – 5 balsis(M.Mucenieks, I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla, V.Vucens),Ropažu novada dome nolemj:1. Lauzt zemes nomas līgumu kurš noslēgts 2004.gada 09.decembrī ar SIA„Būvdrošība” reģ.Nr.440003514628 par zemes gabala „Garbunduļi” 0,1950 haplatībā, kadastra Nr.8084 006 0247 iznomāšanu pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesasCivillietas kolēģijas lēmumu lietā Nr.C04421611 2011.gada 28.septembrīapstiprināto 2011.gada 05.jūlija nekustamā īpašuma –Bundulīši, Mucenieki ,Ropažunovads ,kadastra Nr.8084 006 0093,izsoles aktu Nr 411 ar kuru īpašums ieguvējs irSIA „LATECTUS ” reģ. Nr.40103213378.2. Noslēgt uz laiku no 02.09.2013. līdz 31.12.2023. zemes nomas līgumu par zemesgabala „Garbunduļi” 0,1950 ha platībā, kadastra Nr.8084 006 0247 iznomāšanu arSIA „ LATECTUS ” reģ. Nr.40103213378, juridiskā adrese Meistaru iela 1,Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076,3. Noteikt zemes nomas maksu5% apmērā no zemesgabals kadastrālās vērtības plusPVN.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juridiskai daļai organizēt zemes nomas līgumanoslēgšanu.5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei organizēt apgrūtinājumadzēšanu Rīgas rajona zemesgrāmatā, Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumāNr.100000437195, III.daļas 1.iedaļā par nostiprinātajām nomas tiesībām SIA„Būvdrošība” Reģ.Nr.4400035146286. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- SIA „LATEKTUS”;- SIA „Būvdrošība”, „Bunduļi”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2106;- Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;- Ropažu novada pašvaldības juridiskajai daļai;- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.82.§Par izmaiņām Zaķumuižas pamatskolas nolikumāIzskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I. Grigorjeva 26.08.2013. iesniegumu parizmaiņām Zaķumuižas pamatskolas nolikumā, kurā lūgts apstiprināt Zaķumuižas pamatskolasnolikumu ar šādām izmaiņām:1) Papildināt nolikuma 10. punktu šādā redakcijā:„Skola īsteno pirmsskolas izglītības programmu 01011111, pamatizglītības izglītībasprogrammu 21011111 un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem armācīšanās traucējumiem 21015611 no 1. līdz 9. klasei saskaņā ar Vispārējās izglītībaslikumu, Pirmsskolas izglītības vadlīnijām un Valsts pamatizglītības standartu.”2) Pildināt nolikumu ar 18. punktu šādā redakcijā:„Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta Zaķumuižā, Skolas ielā 3 un Silakrogā,Priedes ielā 1-1. Pamatskolas izglītības programmas tiek realizētas Zaķumuižā, Skolas ielā3.”3) Papildināt nolikumu ar VII sadaļu „Skolas bibliotēka” šādā redakcijā:„Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību un citu līdzekļu komplektēšanai,uzskaitei, apstrādei, sistematizēšanai un uzglabāšanai, kā arī skolotāju un skolēnuinformatīvam un bibliotekāram atbalstam skolā darbojas bibliotēka.”73


4) Papildināt nolikumu ar 76. punktu šādā redakcijā:„Zaķumuižas pamatskolas bibliotēkas reglaments, ko izstrādā skolas bibliotēkas vadītājs unapstiprina direktors.”kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka,ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldībaskapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus,atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,M.Vimba, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā (sk. pielikumu).2. Noteikt, ka Zaķumuižas pamatskolas nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanasbrīdi.3. Noteikt, ka Zaķumuižas pamatskolas nolikums, kas apstiprināts ar Ropažu novadadomes 28.11.2012. lēmumu Nr. 59, protokols Nr. 18, zaudē spēku ar šī lēmumapieņemšanas brīdi.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumuizsniegt:- Ropažu novada pašvaldības Zaķumuižas pamatskolai.83.§Par Ropažu novada domes Revīzijas komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanuPamatojoties uz Ropažu novada 28.06.2013. ārkārtas domes sēdes lēmumu Prot. Nr.10,11.§, un saskaņā ar Revīzijas komisijas 27.08.2013. sēdes atzinumu Prot.Nr.3,Ropažu novada dome pieņem zināšanai šādu lēmumu:1. Par Ropažu novada domes Revīzijas komisijas priekšsēdētāju apstiprināt KristīniKviesīti.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nosūtīt lēmumu:- Kristīnei Kviesītei;- Finanšu un grāmatvedības daļai;- Juridiskajai daļai.84.§Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutuapstiprināšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldības saimniecības daļas vadītāja P.Volkoviča iesniegumupar pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu apstiprināšanu, sakarā ar esošoun jauna autobusa Setra S213 RL – JJ 1634 iegādi, skolēnu pārvadāšanai,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas”– 3 balsis (V.Šlēgelmilhs, M.Vimba, R.Gremze),Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normas:1.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 –autovadītājs Juris KukulisDegvielas patēriņš uz 100 km – DD 33 litri;ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 36,3 litri;74


1.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 –autovadītājs Roberts BurmistrsDegvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;1.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. RL 1634 –autovadītājs Leonīds NesterjonoksDegvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5litri;1.4. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 –autovadītājs Leonīds NesterjonoksDegvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5litri;1.5. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9788 –autovadītājs Aivars OščenkovsDegvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri.2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnupārvadāšanai:2.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 -Ropaži - „Asari” (māju nosaukums) - Kākciems (centrs) - „Jaunā muiža” (māju nosaukums) -„Vāveres” (vietas nosaukums) - Kangari – „Lielā priede” (vietas nosaukums) - „Purmalas”(satiksmes autobusa pietura) - „Oliņi” (māju nosaukums) – „Aizalkšņi” (māju nosaukums) –Ropaži.Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 3 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometruskaits dienā - 138 km.2.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 -Ropaži - Sidrabsalas- „Podkājas” (māju nosaukums) - „Stiķenes” (māju nosaukums) – Tumšupe(centrs)- „Purvgaiļi” (māju nosaukums) - Ropaži;Ropaži - „Upeskrasti” (māju nosaukums) – „Kalnulaiminieki” (māju nosaukums) - „Liepkalni”(māju nosaukums) – Allažu krustojums – Augšciems - „Grāmatnieki” (māju nosaukums) -„Jasmīni” (māju nosaukums) - Ropaži.Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 3 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometruskaits dienā - 174.1 km.2.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. RL 1634 -Zaķumuiža – Mucenieki - Līči- Silakrogs- Zaķumuiža;Zaķumuiža- Bajāri- Zaķumuiža;Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometruskaits dienā - 82 km.2.4. Saskaņā ar nepieciešamību autobusu maršruti var tikt mainīti, nosakot kopējo nobrauktokilometru skaitu dienā.3. Ar šī lēmuma pieņemšanas dienu spēku zaudē 06.09.2011.Ropažu novada domes ārkārtassēdes lēmums Nr.16 5&.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadība sun loietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam;- finanšu un grāmatvedības daļai;- saimniecības daļas vadītajam PēterimVolkovičam;- autovadītājam Leonīdam Nesterjonokam.75


85.§Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar ZS „Liepavoti”Ņemot vērā, ka 2013.gada 31.augustā beidzas starp Ropažu novada pašvaldību un ZS„Liepavoti” noslēgtā nomas līguma Nr. 8-2.2/42 termiņš par kafejnīcas telpu Ropažu vidusskolas1. stāvā, ar kopējo platību 62m 2 , nomu, kā arī ievērojot, ka abas puses ir izteikušas vēlmi turpinātsadarbību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā skolas kafejnīcā,atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Līdacis, I.Amantova, I.Gailītis,R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba,V.Vucens), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,J.Ķezis balsojumā nepiedalās.Ropažu novada dome nolemj:1. Pagarināt starp Ropažu novada pašvaldību un ZS „Liepavoti” noslēgtā nomas līguma Nr.8-2.2/42 termiņu no 2013. gada 01. septembra līdz 2016. gada 31. augustam.2. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot vienošanos pie nomas līguma par nomas termiņapagarināšanu.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu vidusskolai.86.§Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2013. gada SEPTEMBRĪDzīvokļu komisijas sēde 11.09.2013. plkst.11.00Iepirkumu komisijas sēdepēc nepieciešamībasIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 10.09.2013. plkst.14.00Sociālo jautājumu komitejas sēde 11.09.2013. plkst.15.00Attīstības komitejas sēde 10.09.2013. plkst.16.00Finanšu komitejas sēde 17.09.2013. plkst.16.00Domes sēde 25.09.2013. plkst.16.00Administratīvās komisijas sēdepēc nepieciešamībasBāriņtiesas sēdepēc nepieciešamībasKomisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības.Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisijusēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina turpmāk domes sēdes sasaukt plkst. 14.00.atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (J.Grigaļūns, V.Šīrants, J.Ķezis, I.Līdacis, Z.Blaus, A.Cibuļskis,I.Amantova, A.Kleins, M.Mucenieks), „Pret” – 5 balsis (M.Vimba, V.Vucens, K.T.Hēla,R.Gremze, I.Gailītis), „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),Ropažu novada dome nolemj:Noteikt, ka turpmāk Ropažu novada domes sēdes tiks sasauktas plkst. 14.00.76


Ropažu novada domes 28.08.2013. ārkārtas sēde slēgta plkst. 18 45 .Ropažu novada domes priekšsēdētājs,sēdes vadītājsZ.Blaus/ _______________________ /datumsProtokolistsLīva Jodzēviča77

More magazines by this user
Similar magazines