13.07.2015 Views

Latvijas_Nacion ... demiskajam_bibliotekam.pdf - Academia

Latvijas_Nacion ... demiskajam_bibliotekam.pdf - Academia

Latvijas_Nacion ... demiskajam_bibliotekam.pdf - Academia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Latvijas</strong> <strong>Nacion</strong>ālās bibliotēkas repozitārijs


DefinīcijasIFLAII Repozītbibliotēka ir bibliotēka, kas citu bibliotēkuuzdevumā glabā mazpieprasītus izdevumus, kurinepieciešami attiecīgās valsts lasītājiem un eventuālibūtu noderīgi citām bibliotēkāmII Repozitārijs – kooperatīva krātuve (nacionālā vaireģiona galvenā bibliotēka u.c.) vai nacionālas jebreģionālas nozīmes pastāvīga iestāde ar administratīvustatusuII E-repozitārijs - tiešsaistes arhīvs vai digitāla kolekcija


<strong>Latvijas</strong> Republikas „Bibliotēku likums”Likums “Par <strong>Latvijas</strong> <strong>Nacion</strong>ālobibliotēku”MK Noteikumi par nacionālo bibliotēkukrājumu“Likums par LNB projekta realizāciju”Citi bibliotēku darbību regulējošinormatīvie dokumentiRepozitārija reglaments (projekts)Likumdošana


nacionālasnozīmeskultūrvēsturiskszinātniskasnozīmes,vienīgaiseksemplārsLNB repozitārijs


LNB repozitārija mērķinovērstdublēšanossamazinātuzturēšanasizmaksaskolekciju optimālapārvaldīšana


LNB repozitārija funkcijasSaglabātpieejamībumazizmantotajaizinātniskajailiteratūraiNodrošinātSBA un EDPpakalpojumus


Risināmie uzdevumi• Repozitārija• Konsultatīvā• Krājumureglaments padome apzināšana


KRĀJUMS: LNB un citu zinātnisko un speciālo bibliotēkumazizmantotā ārzemju zinātniskā literatūra (monogrāfijas,periodiskie un turpinājuma izdevumi visās valodās un zinātņunozarēs)


Izdevumu pārņemšanas kārtībaPieņem tikai tos izdevumus, kuriem valsts nozīmeskopkatalogā izveidots elektroniskais bibliogrāfisksieraksts vai kuriem veikta mašīnlasāmākataloģizācija un datu kopums atbilstbibliogrāfiskā ieraksta kvalitātes prasībām, konosaka nacionālie un starptautiskie standarti unkurus iespējams tieši importēt valsts nozīmeskopkatalogāPārņemtais krājums pāriet LNB īpašumā, ko nosakastarpbibliotēku sadarbības / dāvinājuma līgums parrepozitāro glabāšanu


PakalpojumiDEPSBASSBADP


Jaunā <strong>Latvijas</strong> <strong>Nacion</strong>ālābibliotēka


Repozitārijs LNB jaunās ēkas kontekstāLNB projekta darba grupas:• Krājumu saglabāšanas un pieejamības darba grupa• Baltijas Papīra restaurācijas centra darba grupa“LNB krājumu attīstības politika” LNB projektaietvarosTiek izstrādātas skaidras robežas starpizdevumu izvietojumu jaunajā ēkā un Silakrogā


Baltijas papīra saglabāšanasun restaurācijas centrsBŪS?!


Ideja par papīra saglabāšanas unrestaurācijas centra izveidi visiemBaltijas valstu arhīviem, bibliotēkām unmuzejiem sadarbībā ar Papīrasaglabāšanas centru (Zentrum fürBuchhaltung/ZFB) Leipcigā.Ar KM lēmumu ir izveidota īpašadarba grupa (vad.A.Vilks, vietn.J.Ezers/LAB) izpētei un koncepcijai(2005).Katlu mājai ir plānotas arī centramnepieciešamās jaudas.VēstureIr sagatavota koncepcija un iesniegtaLR KM.


E-repozitārijsinternetavietņuarhivēšanaobligātāeksemplāradigitālo kopijuglabāšanamanuskriptu digitālāsversijas


Paldies par uzmanību!Dace Gasiņa<strong>Latvijas</strong> <strong>Nacion</strong>ālās bibliotēkasLasītāju apkalpošanas departamenta direktoredace.gasina@lnb.lvwww.lnb.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!