13.07.2015 Views

Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības ...

Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības ...

Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Atbildīgās amatpersonas apliecinājumsEsmu informēts, ka kompetentās institūcijas statuss tiek piešķirts15 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja nav saņemts lēmums par atteikumu piešķirtkompetentās institūcijas statusu vai lūgums iesniegt papildu informāciju. Uzskatāms, ka kompetentās institūcijasstatuss minētajā termiņā tiek piešķirts arī tad, ja informācija par kompetento institūciju nav iekļauta interneta vietnē(www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā.Pēc kompetentās institūcijas statusa piešķiršanas un iekļaušanas kompetento institūciju sarakstā internetavietnē (www.lm.gov.lv) lūdzu nosūtīt uz komersanta juridisko adresi lēmumu par kompetentās institūcijas statusapiešķiršanu (atzīmē, ja nepieciešams).Apliecinu, ka iesniegumam pievienoto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem un iesniegumā norādītāinformācija, pievienotie dokumenti un tajos norādītā informācija ir patiesa.Vārds,uzvārdsAmatsKontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)_____._____.__________.(datums*)(paraksts*)Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstošinormatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!