ogres novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam - Rīgas ...

rpr.gov.lv

ogres novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam - Rīgas ...

Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamapstiprināta ar Ogres novada domes2011. gada 20. janvāra lēmumu (protokols Document Nr. Title 1, 1. §)OGRES NOVADA ATTĪSTĪBASPROGRAMMA 2011.2017. GADAM(4 daļās)II DAĻAAttīstības stratēģija 2011. - 2017. gadamOgre, 2010


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument TitleSATURSIevads .................................................................................................................................... .31. Ogres novada vizītkartes ................................................................................................ .41.1. Teritorija un iedzīvotāji ........................................................................................... .41.2. Pārvalde ................................................................................................................... .61.3. Ekonomika ............................................................................................................... .91.4. Infrastruktūra ......................................................................................................... .131.5. Izglītība un sports .................................................................................................. .171.6. Kultūrvide .............................................................................................................. .211.7. Veselības un sociālā aprūpe ................................................................................... .251.8. Daba ....................................................................................................................... .272. Attīstības stratēģija 2011. - 2017. gadam ..................................................................... 292.1. 1. ilgtermiņa prioritāte – efektīva un moderna pārvalde ......................................... 292.2. 2. ilgtermiņa prioritāte – daudzveidīga un inovatīva ekonomika ........................... 312.3. 3. ilgtermiņa prioritāte – vidi saudzējoša infrastruktūra ......................................... 342.4. 4. ilgtermiņa prioritāte – konkurētspējīga izglītība un sports ................................. 392.5. 5. ilgtermiņa prioritāte – kvalitatīva un pieejama kultūrvide ................................. 432.6. 6. ilgtermiņa prioritāte – veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība .......................... 472.7. 7. ilgtermiņa prioritāte – atbildīga dabas apsaimniekošana .................................... 493. Noteiktās vidēja termiľa prioritātes sasniegšanas izvērtējuma rādītāji .................. 51Ogres novada pašvaldība, 2010 2


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamIEVADSDocument TitleOgres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam II daļa ir Attīstības stratēģija 2011. -2017. gadam (turpmāk tekstā - stratēģija).Lai sniegtu ieskatu par galvenajām tendencēm katrā no teritorijas attīstības jomām, dokumentapirmajā daļā interesenti var iepazīties ar informācijas kopsavilkumu - Ogres novada atsevišķu sfēruvizītkartēm. Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, kā arīsaskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiemmērķiem, prioritātēm un uzdevumiem 1 . Stratēģijas veidotāji ņēmuši vērā arī spēkā esošajā Ogresnovada attīstības programmā 2005. - 2013. 2 , Ogres novada teritorijas plānojumā un Ogres rajonaattīstības programmā 3 noteiktās prioritātes, prioritāros mērķus un pasākumus, lai nodrošinātuplānošanas dokumentu savstarpēju saskaņotību un pēctecību.Stratēģijas daļā iekļauta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, vidēja termiņa prioritātes,kā arī rīcības virzieni un uzdevumi.Tā kā pašvaldībai nav ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta, tad, atbilstošimetodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei 4 , darba grupa ir noteikusi stratēģiskosmērķus un ilgtermiņa attīstības prioritātes.Devīze izvēlēta, ievērojot iedzīvotāju aptaujas rezultātus, un tā ir:„Ogres novads - cilvēka un dabas harmonija”Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu Ogres novada attīstību, izvirzīti šādi stratēģiskiemērķi:1) veicināt Ogres novada ekonomisko izaugsmi un uzľēmumu konkurētspējaspaaugstināšanos;2) attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu;3) nodrošināt vidi saudzējošu augstu dzīves kvalitāti.Balstoties uz stratēģiskajiem mērķiem, izvirzītas 7 ilgtermiņa prioritātes. Katras ilgtermiņaprioritātes ietvaros noteiktas vidēja termiņa prioritātes. 1. vidēja termiņa prioritāte katrā jomānosaka rīcības virzienus un uzdevumus pārvaldes sistēmas pilnveidošanai. 2. un 3. vidēja termiņaprioritāte nosaka rīcības virzienus un uzdevumus infrastruktūras sakārtošanai, pakalpojumupieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tie ir vērsti uz specifisku katras nozares attīstības jautājumurisināšanu. Savukārt 4. prioritāte vērsta uz sabiedrības līdzdalības paaugstināšanu ikvienāteritorijas attīstībai nozīmīgu jautājumu risināšanā.Programmā visas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi ir hierarhiskinumurēti, un tas nodrošina ērtu programmas pārskatāmību un uzraudzību.Lai būtu iespējams novērtēt to, kā norit darbs pie noteikto vidējā termiņu prioritāšusasniegšanas, stratēģiju noslēdz sadaļa par attīstības programmā noteiktās vidēja termiņa prioritātes(kopā 26) sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem.1 Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija (2000. - 2020. g.) un Rīgas reģiona attīstība programma (2005. - 2011.g.)2 Ogres novada attīstības programma (2005. - 2013. g.)3 Ogres rajona attīstības programma 2005. - 2012. gadam4 Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī; RAPLM, 2009.Ogres novada pašvaldība, 2010 3


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam1. OGRES NOVADA Document VIZĪTKARTESTitle1.1. TERITORIJA UN IEDZĪVOTĀJIOgres novada teritoriālā struktūra - Ogres novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Ogres pilsētas, Krapes pagasta,Ķeipenes pagasta, Lauberes pagasta, Madlienas pagasta, Mazozolu pagasta, Meņģeles pagasta, Ogresgala pagasta, Suntažu pagasta un Taurupes pagasta. Novadaadministratīvais centrs ir Ogres pilsēta.OGRES NOVADU VEIDOJOŠO TERITORIĀLO VIENĪBU PAMATRĀDĪTĀJI 2009. GADĀ 5IEDZĪVOTĀJU SKAITSGALVENIE STATISTISKIE RĀDĪTĀJI2009. UN 2010. GADĀKrapes pagastsKopējā platība 989,9 km 229825662640213794578711857801989Ķeipenes pagastsLauberes pagastsMadlienas pagastsMazozolu pagastsMeņģeles pagastsOgres novadsSuntažu pagastsTaurupes pagastsIedzīvotāju skaits 38 948Iedzīvotāju blīvums(iedzīvotāju skaits uz 1 km 2 ) 39,3 iedz./km 2Teritorijas attīstībasindekss (TAI) (2009. gads) 0,581Novada TAI rangs valstī18. vieta5 Pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras sniegtās informācijasOgres novada pašvaldība, 2010 4


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamPASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITAIZMAIĽAS NO 2004. - 2009. GADAM (%)Krapes pagasts -7,5Ķeipenes pagasts -5,6Lauberes pagasts -4,6Madlienas pagasts -8,4Mazozolu pagasts -7,8Meľģeles pagasts -16,6Ogres novads 2,7Suntaţu pagasts -1,3Taurupes pagasts -12,9TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS(PĒC 2007. GADA DATIEM)Krapes pagasts 0,053Ķeipenes pagasts 0,060Lauberes pagasts 0,123Madlienas pagasts -0,142Mazozolu pagasts -0,064Meľģeles pagasts -0,061Ogres novads 0,519Suntaţu pagasts 0,335Taurupes pagasts -0,148IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS(iedzīvotāju skaits uz 1 km 2 )Document TitleKrapes pagasts 10,8Ķeipenes pagasts 13,6Lauberes pagasts 9,7Madlienas pagasts 11,8Mazozolu pagasts 6,6Meľģeles pagasts 7,4Ogres novads 272,1Suntaţu pagasts 13,3Taurupes pagasts 7,5DEMOGRĀFISKĀS SLODZES 6 LĪMENISKrapes pagasts 504,8Ķeipenes pagasts 515,3Lauberes pagasts 502,9Madlienas pagasts 587,4Mazozolu pagasts 474,7Meľģeles pagasts 448,6Ogres novads 501,0Suntaţu pagasts 490,2Taurupes pagasts 541,6IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PĒC NACIONĀLĀSASTĀVA UN VALSTISKĀS PIEDERĪBASLatvieši 28 821 (74 %)Krievi 6838 (17,6 %)Baltkrievi 1118 (2,9 %)Ukraiņi 546 (1,4 %)Poļi 519 (1,3 %)Pārējie 1106 (2,8%)Pilsoņi 88,9 %Nepilsoņi un pārējie 11,1 %6 Bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pretdarbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizinot ar 1000Ogres novada pašvaldība, 2010 5


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam1.2. PĀRVALDE Document Title1. ilgtermiľa prioritāte - efektīva un moderna pārvaldeKOPĪGAIS NOVADAM+ Stabils iedzīvotāju skaits pašvaldībā+ Plašs pašvaldības piedāvāto pakalpojumu klāsts+ Pieredzējuši speciālisti un maza speciālistu mainība+ Labs pašvaldības materiāltehniskais nodrošinājums+ Pievilcīgs pašvaldības kredītportfelisLēns lēmumu pieņemšanas processIzkliedētas pakalpojumu sniegšanas vietas, sarežģīta apmeklētāju apkalpošanas sistēmaNepietiekama publiski pieejamā informācija par pašvaldības darbuNepietiekama savstarpēja iekšējā komunikācija un nesakārtota informācijas apmaiņas sistēma pašvaldības struktūrvienību un iestāžu starpāNepietiekami izmantotas informācijas tehnoloģiju iespējasVāja un nekoordinēta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiemATŠĶIRĪGAIS NOVADĀOGRES PILSĒTA+ Pilsēta ir novada administratīvais centrs+ Pieaugošs iedzīvotāju skaits+ Augsts teritorijas attīstības indekss+ Liels piesaistīto investīciju apjoms+ Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiemNepietiekama pilsētas administrācijas struktūrvienību un iestāžuaktivitāšu un informācijas koordinācijaPAGASTU TERITORIJA+ Vietējās situācijas pārzināšana+ Laba sadarbība ar vietējām iedzīvotāju interešu grupāmStrauja iedzīvotāju skaita samazināšanāsKvalificētu speciālistu neracionāls izmantojumsAtšķirības pašvaldības darbinieku skaitā un atalgojuma līmenīdažādās teritoriālajās vienībās uz 1000 iedzīvotājiemVāja nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanaAugstas pārvalžu uzturēšanas izmaksasOgres novada pašvaldība, 2010 6


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamVISPĀRĪGIE DATI PAR 2009. GADUPārvalžu skaits 9Strādājošo skaits pašvaldībā 1784tai skaitā administrācijā 178LaikrakstsMājas lapaOFICIĀLIE INFORMĀCIJAS AVOTI„Ogrēnietis”www.ogresnovads.lvTERITORIĀLO VIENĪBU ĪPATSVARS KOPĒJOS IEĽĒMUMOS 2009. GADĀ83%4%1%1%2%2%1% 5%1%Krapes pagastsĶeipenes pagastsLauberes pagastsMadlienas pagastsMazozolu pagastsMeņģeles pagastsOgre, Ogresgala pagastsSuntažu pagastsTaurupes pagastsPAŠVALDĪBAS Document Title PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMU STRUKTŪRA 2009. GADĀ(% NO KOPĒJIEM PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMIEM)403530252015105036,2Nodokļuieņēmumi26,8Maksaspakalpojumiun citi pašuieņēmumi19,5Valstsbudžetatransferti15,9Pašvaldībubudžetatransferti1,5NenodokļuieņēmumiGALVENIE FINANŠU STATISTISKIE RĀDĪTĀJI2009. GADĀ, LVL0,1ĀrvalstufinanšupalīdzībaKopējie pamatbudžeta ieņēmumi 31 642 318Kopējie speciālā budžeta ieņēmumi 575 475Izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 iedz. gadā 228Nodokļu ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 307Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedz. 284Pašvaldības saistību apmērs, % no pamatbudžeta 3,62 %Iemaksas PFIF 7 , LVL 283 8047 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondsOgres novada pašvaldība, 2010 7


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam29%7%2%1%3% 10%6%1%PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŢETAIZDEVUMU STRUKTŪRA 2009. GADĀ(% no kopējiem izdevumiem)35%6%Vispārējie valdības dienestiIemaksa PFIFSabiedriskā kārtība un drošībaEkonomiskā darbībaVides aizsardzībaPašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanaVeselībaAtpūta, kultūra, reliģījaIzglītībaSociālā aizsardzībaOGRES NOVADU VEIDOJOŠO PAŠVALDĪBUKOPĪGO SPECIĀLĀ BUDŢETA IZDEVUMU DINAMIKAGads 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.LVL 391 088 617 076 1 190 300 1 595 700 837 363Document TitleOGRES NOVADA PAMATBUDŢETA IZDEVUMI UZ 1 IEDZĪVOTĀJU2009. GADĀ PĒC FUNKCIONĀLĀS KLASIFIKĀCIJAS, LVLVispārējie valdības dienesti 79,7 (9,8 %)Sabiedriskā kārtība un drošība 10,6Ekonomiskā darbība 18,4Vides aizsardzība 53,5Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 233,2Veselība 7,6Atpūta, kultūra, reliģija 44,9Izglītība 284,3Sociālā aizsardzība 52,4PROGNOZĒTAIS SAISTĪBU APMĒRS NO 2011. LĪDZ 2016. GADAM(% NO PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMIEM)Gads 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.Saistībuapmērs5,67 5,44 5,05 4,72 3,19 3,00Ogres novada pašvaldība, 2010 8


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamPRIVĀTĀS UN PUBLISKĀS INVESTĪCIJAS OGRES NOVADĀ18000000161077671600000014000000105863541200000010470962100000007868926 72276318000000600000040000002000000022433192007. gads 2008. gads 2009. gadsPrivātās investīcijasPubliskās investīcijasĀrvalstu investīciju kopējais apjoms no1991. gada līdz 2010. gadam, LVL 10 777 148tai skatā Ogres pilsētā, LVL 10 351 309 (96 %)Document TitlePASTĀVĪGO UZĽĒMUMU SKAITS 2010. GADA 1. JANVĀRĪ OGRESNOVADA TERITORIĀLAJĀS VIENĪBĀSKrapes pagasts168 Ķeipenes pagastsLauberes pagasts146Madlienas pagasts571239649159Mazozolu pagastsMeņģeles pagastsOgre36100 Ogresgala pagasts32Suntažu pagastsTaurupes pagasts250200150100500REĢISTRĒTO UN LIKVIDĒTO UZĽĒMUMU DINAMIKA238179129108 1153017013151 372005.gads 2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gadsReģistrētiLikvidēti3500300025002000150010005000BEZDARBA DINAMIKA OGRES NOVADĀ2870 2736121072801.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010. 01.07.2010.Ogres novada pašvaldība, 2010 10


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamOGRES NOVADA LIELĀKIE UZĽĒMUMI PĒCSTRĀDĀJOŠO SKAITA 2009. GADĀIEDZĪVOTĀJU Document IENĀKUMA Title NODOKĻA IETURĒTĀS SUMMAS2009.GADĀ NOVADA TERITORIĀLAJĀS VIENĪBĀSUzņēmumsStrādājošo skaits1. „Ogres Trikotāža” 4172. „Ogres rajona slimnīca” 3343. „Fazer Maiznīcas” 3024. „Aurora Baltika” 2765. „Ogres Jumis” 2316. „Ogres prestižs” 1167. „Hanzas elektronika” 978. „Pallogs” 959. „Prometāls” 9110. „Gosupi” 87OGRES NOVADA LIELĀKIE UZĽĒMUMI PĒCAPGROZĪJUMA 2009. GADĀUzņēmumsApgrozījums, LVL1. „Fazer maiznīcas" 12 835 2532. „Ogres Jumis” 9 476 2773. „ TM Metal Baltic” 6 622 7024. „Ogres prestižs” 4 294 6645. „Ogres rajona slimnīca” 3 264 3616. „Fazer Amica” 3 055 8547. „BARKS M” 3 028 5958. „Aurora Baltika” 2 921 0609. „IG Centrs” 2 703 83710. „Hanzas elektronika” 2 676 11711. „Senlejas” 2 556 461NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA IEĽĒMUMI NOVADATERITORIĀLAJĀS VIENĪBĀS 2009. GADĀ. LVLLVL %Krapes pagasts 14 895 1,8Ķeipenes pagasts 16 858 2,0Lauberes pagasts 15 034 1,8Madlienas pagasts 31 056 3,7Mazozolu pagasts 11 939 1,4Meņģeles pagasts 12 886 1,5Ogre, Ogresgala pagasts 679 212 80,8Suntažu pagasts 37 930 4,5Taurupes pagasts 21 241 2,5KOPĀ 841 321 100Ogres novada pašvaldība, 2010 11


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamLAUKSAIMNIECĪBALauksaimniecības zemjuīpatsvars pašvaldības teritorijā 35,7 %Kopējā lauksaimniecības zemju platība,tai skaitā aramzemeilggadīgie stādījumipļavasganības35 305,4 ha23 304,7 ha515,3 ha3867,3 ha7618,1 haMeliorēto lauksaimniecības zemju īpatsvars, 58,3 %platība16 112 haNozīmīgākās lauksaimniecības nozares:- graudkopība- dārzeņkopība- piena un gaļas lopkopībaGalvenie lauksaimniecības statistiskie rādītāji 2009. gadā 8 :Graudkopība3659 haKartupeļu audzēšana184,3 haLiellopu skaits 4531Bioloģisko saimniecību skaits, 96tai skaitā pārstrādes uzņēmumi 3Izveidota viena kooperatīvā sabiedrība „Mūsmāju dārzeľi”Ogres Document novada Title lauksaimniecības un meţsaimniecībasuzľēmumi, kuri nodarbina vairāk kā 20 strādājošo 9UzņēmumsStrādājošo skaitsSIA „Madliena 2” 81z/s „Kalnakraučas” 53z/s „Galiņi” 46z/s „Zvaigznītes” 36z/s „Ogre” 31SIA „Tilbe” 29TŪRISMSGalvenie tūrisma statistiskie rādītāji 2009.gadāTūrisma objekti 41Viesnīcas 1Gultas vietu skaits viesnīcās 150Moteļu skaits 1Viesu mājas 4Kempingu skaits 2Ogres pilsētā darbojas Ogres Tūrisma un informācijascentrs (TIC)8 Saimniecības, kuras audzē graudaugu kultūras vairāk kā 20 ha platībā,kartupeļus vairāk kā 1 ha platībā9 Pēc 2008. gada datiemOgres novada pašvaldība, 2010 12


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam1.4. INFRASTRUKTŪRA Document Title3. ilgtermiľa prioritāte - vidi saudzējoša infrastruktūraKOPĪGAIS NOVADAM+ Optimāls autoceļu ceļu tīkls, teritoriju šķērso valsts nozīmes un reģionālie autoceļi un dzelzceļa līnija+ Labs nodrošinājums ar IKT infrastruktūru+ Pieredze ES struktūrfondu apguvē+ Lielākajās apdzīvotajās vietās ir nodrošināts ielu apgaismojumsSlikts valsts un pašvaldību autoceļu stāvoklisNepietiekami droša vide gājējiem un velobraucējiemNeapmierinoša sabiedriskā transporta kustības organizācijaTrūkst vienotas pieejas komunālo pakalpojumu sniegšanāNepietiekami izmantotas IT iespējas publiskajā un privātajā sektorāNepietiekami nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšanaTrūkst labiekārtotu peldvietuPILSĒTA+ Uzlabota satiksmes organizācija+ Rekonstruētas CSS un uzsākta ēku energoefektivitātespaaugstināšana+ ES fondu līdzekļu piesaistīšana ūdenssaimniecībassakārtošanai+ Ieviesta šķiroto atkritumu savākšanas sistēma+ Nodrošināta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanaNepietiekams tiltu skaits pār Ogres upiAtkarība no viena veida kurināmā – gāzesMaz vietu atpūtai un rekreācijaiATŠĶIRĪGAIS NOVADĀPAGASTU TERITORIJA+ Centralizētajās siltumapgādes sistēmās izmantoatjaunojamos kurināmā resursus+ Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas zemes vienības,kas piemērotas atpūtas un rekreācijas objektu izveideiZema ceļu izmantošanas intensitāteSlikts inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklisAtšķirīga sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanasmetodikaNepietiekama dzeramā ūdens kvalitāteVāji attīstīta atkritumu savākšanaZema mājokļu kvalitāteOgres novada pašvaldība, 2010 13


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamSATIKSMES INFRASTRUKTŪRADocument TitleAutoceļi un ielasGalvenie autoceļi12 kmReģionālie autoceļi124,3 kmVietējie autoceļi189,6 kmPašvaldības autoceļi,703,2 kmtai skaitā ar asfalta segumu15,3 kmIelu skaits pašvaldībā 284no tām Ogres pilsētā 202Nozīmīgākie autoceļiA6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki)P4 Rīga - ĒrgļiP5 Ulbroka - OgreP32 Līgatne (Vidzemes šoseja) - SkrīveriP80 Tīnūži - Koknese (perspektīvā starptautiskās nozīmes E22)Izlietotie finanšu līdzekļi pašvaldības autoceļu/ieluuzturēšanai 2009. gadāMērķdotācijas pašvaldību autoceļiem/ielām izlietojums 416 077 LVLPašvaldības budžeta līdzekļiAutomašīnu skaits 2009. gadā229 141 LVLAutomašīnu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 419Ogres novadā reģistrēto automašīnu skaits 16 377DzelzceļšDzelzceļa līnija Rīga - Daugavpils - Indra - valsts robeža 12 kmDzelzceļa stacijas novadā Jaunogre, Ogre, Pārogre, CiemupeOgres stacijai caurbraucošo pasažieru vilcienusastāvu skaits diennaktī 2009. gadā 91Ogres stacijai caurbraukošo kravas vilcienusastāvu skaits diennaktī 2009. gadā 56Pasaţieru pārvadājumi pa dzelzceļu 2009. gadāOgres novada stacijās iekāpušo pasažieru skaits 1 141 184Ogres novada stacijās izkāpušo pasažieru skaits 1 091 245Sabiedriskais transportsAutotransporta pasaţieru pārvadājumu starp apdzīvotajāmvietām pašvaldības teritorijā dinamika3300003200003100003000002900002800002700002600002500003089573235162764072007.gads 2008.gads 2009.gadsOgres pilsētā pārvadāto pasažieru skaits 2009. gadā 797 556Ogres novada pašvaldība, 2010 14


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamSAKARU KOMUNIKĀCIJAS UN INFORMATIZĀCIJAFiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiSIA „Lattelecom”,SIA „Latvijas Mobilais telefons”,SIA „Tele 2”,SIA „Bite Latvija”Mobilo sakaru tīkla pārklājums novada teritorijā 98 %Document TitleSILTUMAPGĀDECentralizēta siltumapgāde nodrošināta Ogres pilsētā, Ķeipenē,Lauberē, Madlienā, Meņģelē, Suntažos un TaurupēCentralizētā siltumapgāde nav pieejama Ogresgalā, Krapē unMazozolosKopējais siltumtīklu garums Ogres pilsētāPatērētais siltumenerģijas daudzums gadā~ 25 km~ 100 000 MWhPasta nodaļu skaits novadā 11Kopējais siltumtrašu garums pagastu teritorijā~ 7,4 kmENERĢĒTIKAS INFRASTRUKTŪRAElektroenerģijas piegāde un sadaleA/S „Sadales tīkls” pārziņā 20 kV un zemāka spriegumaelektropārvades līnijasA/S „Augstsprieguma tīkls” pārziņā 330 kV (37 km) un 110 kV(29 km) elektropārvades līnijasKoģenerācijas stacijaHidroelektrostacijasElektroenerģijas raţošanaSIA „Elektro bizness”, jauda 7,38 MWVecogres HES, jauda 180 kWOgres HES, jauda 639 kWNovada teritoriju šķērso maģistrālais gāzes vads Daugavpils –Rīga 47 km garumāAlternatīvās siltumenerģijas (zemes siltuma) izmantotāji 2009.gadā - pansionāts „Madliena” un Lauberes bērnunamsŪDENSAPGĀDEŪdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji - p/a „Mālkalne”(Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts), p/a „Rosme” (Suntažupagasts), Lauberes pagasta pārvaldes struktūrvienība “Sarma”,Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde „ABZA” un pagastupārvaldes.Kopējais ūdens patēriņš diennaktī ~ 3,3 tūkst. m 3Pazeminātas ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības noteiktas12 ūdens ņemšanas vietām.Ogres novada pašvaldība, 2010 15


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamNOTEKŪDEĽU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANAKopējais notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits, 16tai skaitā bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 11Notekūdeņu atbilstība normatīvo aktu prasībām 98 %Kopējais kanalizācijas tīklu garums Ogres pilsētā ~ 25,7 kmPakalpojuma saņēmēju skaits Ogres pilsētā ~ 69 %Kopējais kanalizācijas tīklu garums pagastu teritorijā ~ 22,7 kmATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANASaražotais atkritumu daudzums uz 1 iedzīvotāju gadā:pilsētā ~ 1,5 m 3pagastu teritorijā 0,85 m 3Kopējais saražoto atkritumu daudzumsnovadā gadā ~ 120 – 130 tūkst. m 3Atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto mājsaimniecībuīpatsvars (Ogre, Ogresgala pagasts, Meņģeles pagasts,Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Lauberes pagasts) > 50 %Document TitleVIDES KVALITĀTEPiesārľotās un potenciāli piesārľotās vietasPiesārņoto vietu skaits novada teritorijā 8Potenciāli piesārņoto vietu skaits novada teritorijā 32Virszemes ūdeľu kvalitāteaugsta kvalitāte - 2 upju ūdensobjektilaba kvalitāte - 4 upju ūdensobjekti un 2 ezeru ūdensobjektividēja kvalitāte - 2 upju ūdensobjektislikta kvalitāte - 1 upes ūdensobjekts (Daugava)ļoti slikta kvalitāte - 1 ezera ūdensobjekts (Pečora ezers)Plūdu riskiBīstamo kravu pārvadājumiTrokšņu piesārņojumsNozīmīgākie vides riskiOgres pilsēta, Ogresgala pagastsautoceļš A6, dzelzceļa līnijaOgres pilsētaAtkritumu apsaimniekošanā iesaistīto mājsaimniecībuīpatsvars (Krapes pagasts, Suntažu pagasts, Ķeipenespagasts, Taurupes pagasts) < 50 %Rekultivētas 9 sadzīves atkritumu izgāztuves. Nav rekultivētasatkritumu izgāztuves „Pinkas” (Krapes pagasts) un „Lapsukalni”(Lauberes pagasts).Ogres novada pašvaldība, 2010 16


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam1.5. IZGLĪTĪBA UN SPORTS Document Title4. ilgtermiľa prioritāte - konkurētspējīga izglītība un sportsKOPĪGAIS NOVADAM+ Plašs izglītības pakāpju nodrošinājums novada teritorijā+ Plašs vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu piedāvājums+ Daudzveidīgas profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības programmu apguves iespējas+ Augsta un normatīvo aktu prasībām atbilstoša pedagogu profesionālā kvalifikācija+ ESF projektu līdzekļu pieejamība un projektu īstenošana novada izglītības iestādēs+ Laba izglītības iestāžu sadarbība ar citām pašvaldības institūcijāmIzglītojamo skaita samazināšanās visās novada izglītības iestādēsNepietiekams speciālo izglītības programmu nodrošinājums vispārizglītojošās izglītības iestādēsFinansējuma samazinājums izglītības iestāžu remontam, siltināšanai, kvalitatīvu mācību līdzekļu iegādeiNepietiekams vai nepilnīgs izglītības iestāžu nodrošinājums ar sporta bāzēm (sporta laukumiem)Neatbilstoša izglītības iestāžu pieejamība izglītojamajiem ar īpašām vajadzībāmATŠĶIRĪGAIS NOVADĀOGRES PILSĒTA+ Mazākumtautību izglītības programmu pieejamība+ Ogres valsts ģimnāzija kā metodiskā atbalsta centrs+ Profesionālās izglītības pieejamība+ Plašas neformālās izglītības iespējas+ Plašs moderno tehnoloģiju pielietojums+ Samazinājusies rinda uz vietām pirmsskolas izglītībasiestādēsLiels vispārizglītojošu skolu klašu piepildījumsNepilnīga infrastruktūra un materiāli tehniskaisnodrošinājums izglītības programmu īstenošanai sportāPAGASTU TERITORIJA+ Plašākas individuālas pieejas iespējas mācību procesā+ Pēdējo gadu laikā uzlabots izglītības iestāžu tehniskaisstāvoklisSkolēnu nelielā skaita dēļ izveidotas apvienotās klasesAugstas izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksasZemāka pedagogu darba samaksaSamazinās pamatdarbā strādājošo pedagogu skaitsOgres novada pašvaldība, 2010 17


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamIZGLĪTĪBAS IESTĀŢU SKAITS NOVADA TERITORIJĀ2009. GADĀPirmsskolas izglītības iestādes 9Pamatizglītības iestādes 7Vispārējās vidējās izglītības iestādes 6Vakara vidusskola 1Speciālā izglītības iestāde 1Profesionālās ievirzes izglītības iestādes 5Profesionālās izglītības iestādes 2Document TitlePedagogiPedagogu skaits vispārizglītojošajās skolās, 401tai skaitā sievietes/ vīrieši 358/43Lielākās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaitaIzglītojamo skaits1. Ogres 1. vidusskola 10042. Ogres valsts ģimnāzija 5513. Ogres pamatskola 5226000500040003000200010000VISPĀRĒJĀ PAMATA UN VIDĒJĀ IZGLĪTĪBAKopējā izglītojamo skaita dinamika4952 4625 44084195 41242005. gads 2006. gads 2007. gads 2008. gads 2009. gadsMazākās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaitaIzglītojamo skaits1. Meņģeles pamatskola 512. Mazozolu pamatskola 523. Krapes pamatskola 60Valsts mērķdotācija uz 1 skolēnu gadā, LVLIzglītojamo skaitsOgres novada pašvaldība, 2010 18


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamPIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAIzglītojamo skaita dinamika pirmsskolas izglītības iestādēsDocument PROFESIONĀLĀS Title IEVIRZES IZGLĪTĪBAAudzēkľu skaits izglītības iestādēs 2009. gadā155015001450140013501300151715291382 1380 13912005.gads 2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gadsOgres mūzikas skola 376Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola 116Ogres mākslas skola 455Ogres basketbola skola 190Ogres novada sporta centrs 281Kopā 1418Pedagogu skaits kopā 84Izglītības programmu skaits kopā 30Izglītojamo skaitsPedagogu skaits kopā 199Izglītības programmu skaits kopā 14PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBAAudzēkľu skaits izglītības iestādēs 2009. gadāOgres Amatniecības vidusskola 494Ogres Profesionālā vidusskola 507Ogres Meža tehnikums 10 385Kopā 1386Izglītības programmu skaits kopā 2410 Ogres meža tehnikums juridiski atrodas Ikšķiles novadāCitiŽurnālistikaDarbs ar jaunatniSportsVides programmaTeātriTehniskā jaunradeLietišķā un vizuālā mākslaMūsdienu dejasVokālie ansambļi, studijasInstrumentālistiPūtēju orķestrisDeju kolektīviKoriINTEREŠU IZGLĪTĪBA1134461 2 12Kopējais interešu izglītībā iesaistīto skolēnu skaits 27032010. gada X Skolu jaunatnes dziesmu undeju svētku dalībnieki (32 kolektīvi) 70810160 5 10 15 20 25 30 35192129Ogres novada pašvaldība, 2010 19


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamSPORTA INFRASTRUKTŪRA OGRES NOVADĀOgres novada sporta centrs ar futbola laukumu, vieglatlētikassektoriem un skrejceļu, handbola laukumu un 2 volejbolalaukumiem.- vispārējās fiziskās sagatavotības zāles 4- sporta spēļu zāles 7- kompleksie skolu sporta laukumi 10- trenažieru zāle 1- peldbaseini 2- smagatlētikas zāle 1- biljarda zāle 1- šautuve 1- tenisa korti 2- pludmales volejbola laukumi 4- mini golfa laukums 1- auto - moto trase 1- kalnu slēpošanas trases 2- ledus halle (Ikšķiles novada teritorijā) 1Ogres novada pašvaldības finansējums sporta pasākumiemno 2006. līdz 2010. gadam, LVL30000250002000015000100005000070451115017510 17510282612006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gadsLVLDocument TitleOgres novada pašvaldības finansējums sporta komandām,klubiem no 2007. līdz 2010. gadam, LVL60000500004000030000200001000007805 806021170540202007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gadsNozīmīgākās sporta sacensības novadā- EBL jaunatnes basketbola sacensības- frisbija turnīrs „Rīgas rudens”- karatē sacensības „Ogres kauss”- orientēšanās stafetes „Daugavas kauss”- J. Daliņa piemiņas sacensības soļošanā- taekwondo sacensībasGalvenie statistiskie rādītāji 2009. gadāTreneri 19Sporta skolotāji 27Sporta sacensību skaits 36Sporta sacensību dalībnieku skaits 3382LVLOgres novada pašvaldība, 2010 20


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title1.6. KULTŪRVIDE5. ilgtermiľa prioritāte - kvalitatīva un pieejama kultūrvideKOPĪGAIS NOVADAM+ Plaša un daudzpusīga kultūras infrastruktūra+ Nodrošinājums ar kvalificētiem un ilggadīgiem speciālistiem+ Iespēja apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā+ Augsta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darba kvalitāte un aktīva dalība dažāda mēroga pasākumos+ Iedzīvotājiem nodrošināti mobilās bibliotēkas pakalpojumi (vienīgais šāda veida pakalpojums valstī)+ Stabils kultūras pasākumu apmeklētāju loksVāja savstarpējā kultūras iestāžu sadarbība, nepietiekama kultūras aktivitāšu popularizēšanaNepietiekama platība un apmeklētāju vietu skaits lielu pasākumu organizēšanai, tai skaitā brīvdabāNepietiekams finansējums kultūras infrastruktūras sakārtošanai, augstas kultūras objektu uzturēšanas izmaksasNav pasākumu, kas veicina Ogres novada atpazīstamību reģionā un valstīSamazinās mākslinieciskajā pašdarbībā iesaistīto cilvēku skaitsATŠĶIRĪGAIS NOVADĀOGRES PILSĒTA+ Izstrādāti tehniskie projekti muzeja ēkas būvniecībai uncentrālās bibliotēkas rekonstrukcijai+ Ogres centrālā bibliotēka ir akreditēta reģiona galvenābibliotēka un Eiropas Savienības informācijas punkts+ Pilsētā atrodas vienīgais novadā akreditētais muzejs+ Plašs un daudzpusīgs kultūras pasākumu piedāvājumsPrivātīpašumā esošā brīvdabas estrāde netiek izmantotaatbilstoši sabiedrības interesēmNepietiekamā telpu platība kavē kultūras iestāžu attīstībuPAGASTU TERITORIJA+ Pēdējos trīs gados būtiski uzlabots kultūras iestāžu tehniskaisstāvoklis+ Stabilas kultūras tradīcijas un iedzīvotāju aktivitāteKvalificētu un jaunu speciālistu trūkumsBūtiskas atšķirības kultūras finansējumā uz vienu iedzīvotājuun iestāžu uzturēšanā starp pagastiemIedzīvotājiem reti pieejami pasākumi ar profesionālukolektīvu un mākslinieku piedalīšanosNepietiekama kultūras un tautas namu telpu noslodzeOgres novada pašvaldība, 2010 21


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamKULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMSDocument TitleBIBLIOTĒKASValsts nozīmes kultūras pieminekļu skaits 31Vietējas nozīmes kultūras pieminekļu skaits 90Pašvaldības noteiktās kultūras pieminekļu kompleksāsaizsargjoslas:1) Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūves zona;2) Ogres centra 20. un 30.-to gadu apbūves zona;3) Jaunogres vasarnīcu apbūves zona.OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJSOgres Vēstures un mākslas muzejs - vienīgais akreditētaismuzejs, kas atrodas Ogres pilsētā.2009. gada statistiskie rādītājiKrājuma priekšmetu kopējais skaits 39 438No jauna pieņemti priekšmeti 1017Apmeklētāju skaits 5398Darbinieku skaits 10Piešķirtie budžeta līdzekļi, LVL 111 130NOVADPĒTNIECĪBAS IZPĒTES OBJEKTI NOVADĀLatvijas Gaidu un skautu centrālās organizācijas muzejs OgrēNovadpētniecības kolekcija „Bet tā bija” Madlienas pagastāNovadpētniecības istaba TaurupēSergeja Eizenšteina komunikāciju centrs ĶeipenēSudrabu Edžus memoriālā māja „Siliņi” MeņģelēVilhelma Purvīša dzimtās mājas „Vecjauži” Taurupes pagastāOgres novadā darbojas 11 akreditētas publiskās bibliotēkas,no tām Ogres centrālā bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka,pārējās – vietējas nozīmes bibliotēkas.2009. gada kopējie statistiskie rādītājiLasītāju skaits 8700Apmeklētāju skaits 134 410Izsniegumu skaits 337 193Krājumu skaits 85 090Grāmatu skaits 147 486Lasītāju vietas 401Datoru skaits 118Izlietoti budžeta līdzekļi, LVL 319 322Finansējuma izlietojums krājumu iegādei 2009. gadā, LVLOgres Centrālā bibliotēkaTaurupes bibliotēkaSuntažu bibliotēkaOgresgala bibliotēkaMeņģeles bibliotēkaMazozolu bibliotēkaMadlienas bibliotēkaLauberes bibliotēkaĶeipenes bibliotēkaKrapes bibliotēkaCiemupes bibliotēka0 2 4 6 8uz 1 iedzīvotāju 1 lasītājuOgres novada pašvaldība, 2010 22


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamNEMATERIĀLAIS KULTŪRAS MANTOJUMSKultūras centrs, kultūras nami un tautas namiNovada teritorijā darbojas:- pašvaldības aģentūra „Ogres novada kultūras centrs” untās struktūrvienības – Ogresgala tautas nams un Ciemupestautas nams;- pagastu pārvalžu struktūrvienības - Krapes tautas nams,Ķeipenes tautas nams, Lauberes kultūras nams, Madlienaskultūras nams, Mazozolu tautas nams, Meņģeles tautasnams, Suntažu kultūras nams un Taurupes kultūras namsAmatiermākslas kolektīvu sadalījums pa darbības jomāmPārējie kolektīviVokālie ansambļiRitma deju grupasVokāli instrumentālie ansambļiTēlotājmākslas kolektīviLietišķās mākslas kolektīviFolkloras kopasDrāmas kolektīviPūtēju orķestriTautas deju kolektīviKori122337881315180 5 10 15 20Document TitleAmatiermākslas kolektīvu dalība XXIV Vispārējos LatviešuDziesmu un XIV deju svētkosDeju kolektīvi 15Kori 8Pūtēju orķestri 2Vokālie ansambļi 2Lietišķās mākslas studija 1Kolektīvu skaits dalībnieku skaitsOgres kultūras centrs 13 385Suntažu kultūras nams 6 152Madlienas kultūras nams 6 121Lauberes kultūras nams 3 41Ķeipenes tautas nams 1 16KOPĀ 28 715Kopējie statistiskie rādītāji par amatiermākslas kolektīviemAmatiermākslas kolektīvu skaits 81Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits 1728Maksas kolektīvu un to dalībnieku skaits 16/503Bērnu kolektīvu skaits 19Bērnu kolektīvu dalībnieku skaits 687Bērnu maksas kolektīvu un to dalībnieku skaits 10/430Ogres novada pašvaldība, 2010 23


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamKopējais kolektīvu skaits pilsētas un pagastu kultūrasinstitūcijās (amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas,pulciľi)Kolektīvu skaits Ogres kultūras centrā 32Document Kopējais Title kolektīvu dalībnieku skaits(amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas, pulciľi)pilsētas un pagastu kultūras institūcijāsKopējais dalībnieku skaits Ogres kultūras centrā 970Tradicionālie pasākumiOgres pilsētas svētkiMūzikas svētki OgrēPūtēju orķestru festivāls „Brīze” OgrēSuntažu pagasta dziesmu svētki„Sadancis” un „Madlienas balsis” MadlienāRažas svētki MeņģelēPagastu svētki (Suntaži, Madliena, Ķeipene)Gadskārtu un ieražu svētki pilsētā un pagastos2009. gada kopējie statistiskie rādītāji(kultūras centrs, tautas un kultūras nami)Strādājošo skaits, 135tai skaitā vadītāji 12speciālisti 68pārējie darbinieki 55Kopējie ieņēmumi, LVL 1 089 465Kopējie izdevumi, LVL 1 082 294Ogres novada pašvaldība, 2010 24


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title1.7. VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE6. ilgtermiľa prioritāte - veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrībaKOPĪGAIS NOVADAM+ Nodrošināta sociālā palīdzība un pieejami sociālie pakalpojumi+ Nodrošināti ilgstošās aprūpes pakalpojumi+ Laba sadarbība ar vietējām un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām u.c. institūcijām+ Pašvaldības budžeta veidošanā sociālais budžets ir viena no prioritātēm+ Pieejami stacionārie un veselības aprūpes pakalpojumiNepietiekama sociālā infrastruktūra, piemērotu un pielāgotu telpu trūkums sociālo pakalpojumu sniegšanai, pieejamībai un pakalpojumu attīstīšanaiVāja savstarpējā sociālo iestāžu sadarbībaAtšķirīga sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi pagastos un pilsētā, neskatoties uz vienotiem saistošiem noteikumiemNepietiekami nodrošināta publiski pieejamā informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiemNepietiekama IKT tehnoloģiju izmantošanaSociālās palīdzības saņēmēju skaita pieaugumsIevērojams pabalstos izmaksāto finanšu līdzekļu pieaugumsATŠĶIRĪGAIS NOVADĀOGRES PILSĒTA+ Attīstīti alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem unģimenēm+ Nodrošinājums ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem+ Daudzpusīgs veselības pakalpojumu piedāvājumsNepietiekami daudzveidīgi sociālie pakalpojumi pieaugušajiemNepietiekams nodrošinājums ar telpāmPAGASTU TERITORIJA+ Speciālisti pārzina un pazīst pagasta iedzīvotājus+ Nodrošināta sociālā pakalpojuma aprūpe mājās pieejamībaNevienmērīgs kvalificētu speciālistu nodrošinājums un to trūkumsBūtiskas atšķirības pamatbudžeta izdevumos sociālajai aizsardzībaiuz vienu iedzīvotāju gadā līdz ATR pabeigšanaiVāji nodrošināta pakalpojumu pieejamība tuvāk klientu dzīvesvietaiNepilnīgi nodrošināta primārā veselības aprūpeOgres novada pašvaldība, 2010 25


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamIZMAKSĀTO SOCIĀLO PABALSTU DINAMIKA OGRES PILSĒTĀ UNOGRESGALA PAGASTĀ, LVL1200000100000080000060000040000020000005417966565819585672008. gads 2009. gads 2010. gads*Document TitleIZMAKSĀTO SOCIĀLO PABALSTU DINAMIKA PAGASTOS, LVLTaurupes pagastsSuntažu pagastsMeņģeles pagasts2010.gads*Mazozolu pagasts2009.gadsMadlienas pagasts2008.gadsLauberes pagastsĶeipenes pagastsKrapes pagasts0 20000 40000 60000 80000*2010. gada plāns ar grozījumiem līdz 01.09.2010.OGRES RAJONA SLIMNĪCAS SNIEGTO PAKALPOJUMU DINAMIKA6000053716533554480140000200007880 7722 648202007. gads 2008. gads 2009. gadsPacientu skaits stacionārā Ambulatoro apmeklējumu skaitsGALVENIE STATISTISKIE RĀDĪTĀJI 2009. GADĀSociālajos pabalstos izmaksātie finanšu līdzekļi, LVL 725 676Sociālo palīdzību saņēmušo personu skaits 6250Sociālajai aizsardzībai izlietotie līdzekļi uz 1 iedz.; LVL 52,4Pansionātu „Madliena” un „Ogre” iemītnieku skaits 76/89Ārstu/ ārstniecības personu skaits Ogres rajona slimnīcā 46/147Ģimenes ārstu prakšu skaits 28Ogres novada pašvaldība, 2010 26


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam1.8. DABADocument Title7. ilgtermiľa prioritāte. ATBILDĪGA DABAS APSAIMNIEKOŠANAKOPĪGAIS NOVADAM+ Dabas teritoriju izdevīga atrašanās vieta Pierīgas reģiona un valsts mērogā, citos novados esošo dabas objektu tuvums+ Ievērojami dzeramā ūdens resursi, kas pilnībā nodrošina iedzīvotāju un ražošanas vajadzības ilgā perspektīvā+ Liela bioloģiskā daudzveidība, procentuāli daudz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju+ Kopumā labi ģeotehniskie apstākļi+ Privātās iniciatīvas dabas teritoriju sakopšanā un veidošanāNepietiekama informācija par vides daudzveidību un tās pieejamībuMaz detāli izpētītu derīgo izrakteņu atradņuNeizmantoti minerālo ūdeņu resursiMaz ūdenstilpju un ūdensteču, kas piemērotas rekreācijaiNepietiekami pašvaldības finanšu resursi vides pasākumu realizēšanāNOZĪMĪGĀKĀS DABAS VĒRTĪBASFIZIOĢEOGRĀFISKIE RAJONI UN APVIDIOgres novads atrodas Austrumeiropas līdzenuma rietumudaļā, divos fizioģeogrāfiskajos rajonos - Viduslatvijas zemienēun Vidzemes augstienē (1. pielikums). Viduslatvijas zemienēnovada teritorijā ir Lejasdaugavas senlejas un Viduslatvijasnolaidenuma dabas apvidi, bet Vidzemes augstienē - Piebalgaspauguraines un Augšogres pazeminājuma dabas apvidi.Izplatītākās koku sugaspriede, bērzs, egle, apse,baltalksnis, melnalksnisVIRSZEMES ŪDEĽILielākie ezeri Lobes jeb Viskāļu ezers (5,2 km 2 )Pečoru ezers (1,03 km 2 )Plaužu ezers (0,96 km 2 )Nozīmīgākās upes - Ogre, Daugava, M. Jugla, Līčupe, Abza,AvieksteUpju tīkla blīvumsZ un ZA daļā ap 0,7 km/km 2R daļā ap 0,5 km/km 2Ogres novada pašvaldība, 2010 27


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻIOgres novada teritorijā ir samērā labvēlīgi inženier -ģeoloģiskie apstākļi dažāda veida būvobjektu celtniecībai, izņe -mot Daugavas ieleju, purvu masīvus, pārpurvotos zemes gaba -lus, kā arī teritorijas, kurās iežu augšējo kompleksu veido ledājakušanas ezera mālainie nogulumi.DERĪGIE IZRAKTEĽIKūdras atradnes, kas lielākas par 100 ha, - Žļaugu, Ozolēnu,Pečoru, Gulbju, Vērenes, Sivenīcas, Lielā Sūces, Čulu unSaulrietu atradneKastrānes ķieģeļmālu atradneDolomīta atradne „Ķilupe”Būvsmilts atradnes – „Madliena”, „Zādzene I”, „Zādzene II”Sapropeļa atradnes – Lobes un Pečora ezeriĀrstnieciskie minerālie bromūdeľi – urbums „RM - 6 Ogre”MEŢI UN PURVIMeţa zemju īpatsvars pašvaldības teritorijā 52,5 %Purva zemju īpatsvars 2,1 %Kopējā meţa zemju platība,52 105, 5 hatai skaitā meži49 217, 5 hapurvi1698,1 hapārējās zemes1189,9 haDocument Title KLIMATISKIE APSTĀKĻIVidējā gaisa temperatūra janvārīR daļāA daļāVidējā gaisa temperatūra jūlijāR daļāA daļāVidējais nokrišľu daudzums gadāR daļāA daļāVidējais sniega kārtas biezumsR daļāA daļāAIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS„NATURA 2000” teritorijas:1) Ogres Zilie kalni;2) Ogres ieleja;3) Vērenes vīksnu un gobu audze;4) Vērenes purvi;5) Lielie Kangari.- 5,9 0 C- 7,2 0 C17,2 0 C16,4 0 C609 mm883 mm10 – 30 cm40 – 60 cmĢeoloģiskie objekti – Ogres dolomītu krauja, Līčupes atsegumsAlejas – Vērenes muižas aleja un Vatrānes alejaDendroloģiskais stādījums – Ķeipenes parksVairāk nekā 20 mikroliegumuBieţāk sastopamie meţu tipivēris, sils, damaksnisOgres novada pašvaldība, 2010 28


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title2. ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2011. - 2017.GADAM2.1. 1. ILGTERMIĽA PRIORITĀTE - EFEKTĪVA UN MODERNA PĀRVALDEVidējatermiľaprioritātes(VTP)1. VTPOptimālapārvaldeRīcībasvirzieni (RV)1.1. RVPārvaldessistēmaspilnveidošana1.2. RVNodrošinājumsar augstaskvalifikācijasspeciālistiem1.3. RVSadarbība arcitāminstitūcijām1.4. RVSabiedriskāUzdevumi1.1.1. Pilnveidot pašvaldības pārvaldesstruktūru1.1.2. Uzlabot finanšu vadības sistēmu1.1.3. Izveidot vienotu personāla vadībassistēmu1.2.1. Sistemātiski paaugstināt pašvaldībasdarbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti1.3.1. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona unvalsts pašvaldību attīstības politikas izstrādēun īstenošanā1.3.2. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un cituvalstu pašvaldībām1.4.1. Veikt pasākumus sabiedriskās kārtībasun drošības uzlabošanāRezultātsEfektīvs pašvaldības administratīvoresursu izmantojumsIeviesta vienota budžeta plānošanassistēma visās iestādēs un struktūrvienībāsSakārtots personāla plānošanas un vadībasprocessApmācīti un kvalificēti pašvaldībasspeciālistiOgres novada interešu pārstāvība dažāduplānošanas dokumentu un normatīvo aktuizstrādē un ieviešanāAktīva pašvaldības dalība noslēgtosadarbības līgumu ietvaros un jaunukontaktu veidošanaPaaugstināta sabiedriskā kārtība novadāPlānotais rezultātasasniegšanas laika posms3 gadulaikā7 gadulaikāPastāvīgiXXXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 29


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamkārtība undrošība1.4.2. Uzlabot pašvaldības policijas materiālitehnisko bāziDocument TitleNodrošināta pašvaldības policijas darbamatbilstoša materiāli tehniskā bāzeX2. VTPE-pārvalde2.1. RVE-pārvaldessistēmasieviešana2.1.1. Izveidot vienotu pašvaldībaskomunikāciju un informācijas sistēmu2.1.2. Iekļauties vienotā valsts e- pārvaldessistēmāIzveidota vienota pašvaldības informācijasun komunikāciju sistēmaIedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiempieejama vienota informācijas sistēmaXX3. VTPSabiedrībaslīdzdalībapārvaldesprocesos2.2. RVE-pakalpojumupieejamībasabiedrībai3.1. RVIedzīvotājuiesaistīšanapašvaldībasattīstībasjautājumurisināšanā2.2.1. Aktivizēt iedzīvotājus izmantotpašvaldības e-pakalpojumus2.2.2. Paplašināt informācijas par pašvaldībupieejamību plašam sabiedrības lokam3.1.1. Sekmēt pilsonisko izglītību uniedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos3.1.2. Izmantot IKT interaktīvās iespējasiedzīvotāju un pašvaldības komunikācijā3.1.3. Veicināt dialogu starp pašvaldību, NVOun interešu grupāmIedzīvotāji aktīvi izmanto pašvaldības e-pakalpojumusNodrošināta pamatinformācijas parpašvaldību pieejamība vismaz divāssvešvalodāsSabiedrības līdzdalība lēmumupieņemšanas un sagatavošanas procesā,teritorijas attīstības jautājumu risināšanāUzlabota iedzīvotāju un pašvaldībaskomunikācijaIeviesta informācijas apmaiņas sistēmastarp pašvaldību un sabiedrību, nodrošinātasabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībāXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 30


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title2.2. 2. ILGTERMIĽA PRIORITĀTE - DAUDZVEIDĪGA UN INOVATĪVA EKONOMIKAVidēja termiľaprioritātes(VTP)1. VTPUzľēmējdarbībuatbalstošapašvaldībaRīcības virzieni(RV)1.1. RVUzņēmējdarbībasatbalsta sistēmaspilnveidošanaUzdevumi1.1.1. Pilnveidot Ogres novadauzņēmējdarbības attīstības atbalstasistēmu1.1.2. Izstrādāt efektīvu nodokļu atlaižusistēmu uzņēmējdarbības veicināšanai1.1.3. Uzlabot pašvaldības un uzņēmējusavstarpējo komunikāciju un sadarbību1.1.4. Attīstīt privāto un publiskopartnerību (PPP)RezultātsIzstrādāta uzņēmējdarbības attīstībasatbalsta sistēmaIzdoti pašvaldības saistošie noteikumipar nodokļu atvieglojumiemNodrošināta operatīva informācijasapmaiņa starp pašvaldību unuzņēmējiem, noorganizēti kopīgipasākumiRealizēti PPP projektiPlānotais rezultātasasniegšanas laika posms3 gadulaikāXX7 gadulaikāPastāvīgiXX1.1.5. Iesaistīt uzņēmējus pašvaldībaslēmumu sagatavošanas un pieņemšanasprocesāUzņēmēju līdzdalība lēmumupieņemšanas un sagatavošanas procesāX1.2. RVNodrošinājumsar augstaskvalifikācijasspeciālistiem1.3. RVSadarbība ar1.1.5. Veikt padziļinātu novada tūrismaattīstības iespēju izpēti1.2.1. Sniegt palīdzību uzņēmējiemdarbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā1.2.2. Sekmēt jauniešu iekļaušanos darbatirgū1.3.1. Popularizēt novadā saražotoprodukciju un sniegtos pakalpojumusJaunu tūrisma produktu piedāvājumsnovadāNodrošināts pašvaldības atbalstsizglītojošu pasākumu organizēšanāJauniešu bezdarba samazināšanāsSadarbībā ar uzņēmējiem un atbalstaorganizācijām izveidots pasākumu plānsXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 31


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam2. VTPEkonomiskoattīstībuveicinošainfrastruktūra3. VTPAtbalstsraţošanas unpakalpojumuattīstībaicitāminstitūcijām2.1. RVInfrastruktūrasuzlabošana3.1. RVInvestīcijupiesaisteuzņēmējdarbībasattīstībai3.2. RVRažošanas unpakalpojumuattīstība1.3.2. Iesaistīties valsts un reģionālamēroga uzņēmējdarbības attīstībaspolitikas plānošanā2.1.1. Uzlabot uzņēmumu sasniedzamībuun ražošanas teritoriju attīstību2.1.2. Panākt augstas vides kvalitātesnodrošināšanu ražošanas un pakalpojumusniegšanas zonās3.1.1. Veicināt sadarbību ar LIAA,vēstniecībām un potenciālajieminvestoriem investīciju piesaistē3.1.2. Atbalstīt jaunu uzņēmumuveidošanos3.2.1. Veicināt zinātnieku un uzņēmumusadarbību pētniecības jomā3.2.2. Atbalstīt novadā esošo ražošanasun pakalpojumu uzņēmumu attīstībuDocument TitleAktīva sadarbība ar valsts un reģionainstitūcijāmSakārtoti ražošanas attīstībai nozīmīgipašvaldības ceļi un ielasAugsti vides kvalitātes rādītājiSadarbības rezultātā palielinājiesinvestīciju apjoms uzņēmējdarbībāAtbalsts jaunu uzņēmumu darbībasuzsākšanaiUz zināšanām balstītas ekonomikasattīstībaStabils un pieaugošs nodarbināto skaitsXXXXXXX3.2.3. Attīstīt lauksaimniecības nozaruattīstībuLauksaimniecības un mežsaimniecībasnozaru uzņēmumu tālāka specializācijaun ražošanas dažādošanaX3.2.4. Attīstīt derīgo izrakteņu ieguvesnozares attīstībuPalielinājies derīgo izrakteņu ieguvesapjomsXOgres novada pašvaldība, 2010 32


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam4. VTP Parnovadaekonomikuinformētasabiedrība3.3. RVMērķtiecīgatūrismapiedāvājumaveidošana4.1. RVIedzīvotājuiesaistīšanaekonomiskāsizglītībaspilnveidošanā unsabiedriskajāsaktivitātēs3.3.1. Uzlabot tūrisma pakalpojumupieejamību un kvalitāti Ogres novadā4.1.1. Attīstīt ekonomiskās izglītībasprocesus4.1.2. Veikt regulārus informatīvospasākumus par ekonomikas attīstībunovadāDocument TitleTūrisma objektu apmeklētāju skaitapieaugumsNoorganizēti kursi, semināri u.tml.pasākumiInformēta sabiedrība par ekonomiskāsattīstības procesiem novadāXXXOgres novada pašvaldība, 2010 33


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title2.3. 3. ILGTERMIĽA PRIORITĀTE - VIDI SAUDZĒJOŠA INFRASTRUKTŪRAVidēja termiľaprioritātes(VTP)1. VTPEfektīvainfrastruktūraspārvaldeRīcības virzieni(RV)1.1. RVInfrastruktūraspārvaldessistēmaspilnveidošanaUzdevumi1.1.1. Izveidot vienotu novadainfrastruktūras objektu, pašvaldībasēku un zemju apsaimniekošanassistēmu1.1.2. Izstrādāt vienotu metodikupašvaldības sniegto komunālopakalpojumu tarifu aprēķināšanaiRezultātsIzstrādāts vidēja termiņa infrastruktūrasobjektu un pašvaldības ēku un zemjuattīstības plānsIzstrādāta un ieviesta vienota tarifuaprēķināšanas sistēma katram komunālopakalpojumu veidamPlānotais rezultātasasniegšanas laika posms3gadulaikāXX7gadulaikāPastāvīgi1.1.3. Nodrošināt vienotas uzskaitessistēmas par pašvaldības sniegtajiempakalpojumiem komunālajā jomāieviešanuVienlīdzīgi nosacījumi norēķiniem parpašvaldības sniegtajiem komunālajiempakalpojumiemX1.1.4. Uzlabot visu infrastruktūras unmājokļu apsaimniekošanā iesaistītoinstitūciju savstarpējo sadarbībuIzstrādāta un ieviesta vienota informācijasun pasākumu plānošanas sistēmaX1.1.5. Pilnveidot pašvaldības sniegtopakalpojumu klāstu un uzlabot sniegtokomunālo pakalpojumu kvalitātiPalielinājusies iedzīvotāju apmierinātība arpašvaldības sniegtajiem pakalpojumiemX1.1.6. Samazināt nelietderīgusiltumenerģijas un elektroenerģijasresursu patēriņu1.1.7. Uzlabot pašvaldības ēku unkomunālās infrastruktūrasIzstrādāts pasākumu plāns siltumenerģijasun elektroenerģijas samazināšanaipašvaldības institūcijāsUzlabojusies darba kvalitāte un efektivitāteXXOgres novada pašvaldība, 2010 34


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamapsaimniekotāju materiāli tehniskonodrošinājumuDocument Title1.1.8. Nodrošināt nepieciešamāsdokumentācijas izstrādi ES un valstsbudžeta finansējuma saņemšanaiūdenssaimniecības attīstībai apdzīvotāsvietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāteapdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz20001.2. RVNodrošinājums araugstaskvalifikācijasspeciālistiem1.3. RVInfrastruktūras unmājokļuinformācijassistēmasizveidošana1.2.1. Sistemātiski paaugstinātpašvaldības komunālajā jomāstrādājošo darbinieku kvalifikāciju unprofesionalitāti1.3.1. Izveidot elektroniskas datu bāzespar pašvaldības infrastruktūrasobjektiem1.3.2. Turpināt informācijastehnoloģiju ieviešanu infrastruktūrasun mājokļu apsaimniekošanāApmācīti un kvalificēti pašvaldībasspeciālistiDigitālā veidā izveidota informācija parpašvaldības infrastruktūras objektiemInfrastruktūras un mājokļu institūcijunodrošinājums ar ITXXX1.4. RVSadarbība arcitām institūcijām1.3.3. Nodrošināt sistemātisku unoperatīvu informācijas pieejamību1.4.1. Nodrošināt sistemātiskusadarbību pašvaldības noslēgto līgumuietvaros un paplašināt sadarbībaspartneru loku komunālajā jomāNodrošināta publiski pieejama informācijapar aktualitātēm infrastruktūras un mājokļuapsaimniekošanāAktīva pašvaldības dalība noslēgtosadarbības līgumu ietvaros un jaunukontaktu veidošanaXX1.4.2. Attīstīt sadarbību ar Rīgasplānošanas reģionu, valsts un citāminstitūcijām, Latvijas un citu valstupašvaldībāmAktīva pašvaldības dalība vienotas reģionaun valsts infrastruktūras attīstības unmājokļu politikas izstrādē un īstenošanāXOgres novada pašvaldība, 2010 35


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam2. VTP2.1. RV 2.1.1. Uzlabot Ogres novada teritorijusavstarpēju sasniedzamībuDocument TitleIzveidota optimāla transporta infrastruktūraXMūsdienuprasībāmatbilstošainfrastruktūraSatiksmesinfrastruktūrasattīstība2.1.2. Uzlabot pašvaldības ielu un ceļutehnisko stāvokli2.1.3. Uzlabot ceļu satiksmes drošībassistēmu un satiksmes organizāciju2.1.4. Nodrošināt ar transportainfrastruktūru saistīto objektu atbilstībukvalitātes prasībāmUzlabota satiksmes infrastruktūra kvalitāteIzstrādāts pasākumu plāns satiksmesdrošības un organizācijas pilnveidošanaiUzlabota transporta infrastruktūras objektupieejamība un labiekārtojuma pakāpeXXX2.1.5. Izveidot savstarpēji saistītu unefektīvu sabiedriskā transporta sistēmuUzlabojusies pakalpojumu centru, novadacentra un galvaspilsētas sasniedzamība unsamazinājies ceļā pavadītais laiksX2.2. RVŪdens -saimniecībasinfrastruktūrasattīstība2.1.6. Iekļaut velotransportainfrastruktūru kopējā transporta tīklā2.1.7. Uzlabot ceļu un ielu uzturēšanasdarbu plānošanas un veikšanaskvalitāti uz pašvaldības ceļiem unielām2.2.1. Nodrošināt normatīvo aktuprasībām atbilstošu ūdenssaimniecībasinfrastruktūru2.2.2. Samazināt vides piesārņojumu arneattīrītiem vai nepietiekami attīrītiemsadzīves notekūdeņiem2.2.3. Veikt preventīvos pasākumusdzeramā ūdens horizontu aizsardzībaipret piesārņojumuNodrošinātas alternatīvas un videidraudzīgas pārvietošanās iespējasRacionāli izmantoti pašvaldības līdzekļi unpaaugstinātas kvalitātes prasības (rādītāji)Rekonstruētas dzeramā ūdens apgādes unsadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmasOgres pilsētā un ciemosNormatīvo aktu prasībām atbilstošasnotekūdeņu attīrīšanas sistēmasSaglabāta augsta dzeramā ūdens kvalitāteXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 36


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam2.3. RVModernaatkritumuapsaimniekošanassistēma2.3.1. Rekultivēt nerekultivētāssadzīves atkritumu izgāztuves2.3.2. Samazināt noglabājamoorganiskas izcelsmes atkritumudaudzumu2.3.3. Ieviest pilnu atkritumušķirošanas ciklu un dalīto atkritumusavākšanas sistēmu visā teritorijāDocument TitleNormatīvo aktu prasībām atbilstošisakārtotas slēgtās atkritumu izgāztuvesIzveidota atkritumu kompostēšanasinfrastruktūraPalielinājies pārstrādei nodoto atkritumuapjoms un samazināts noglabāto atkritumuapjomsXXX2.3.4. Uzlabot pašvaldības saistošonoteikumu par atkritumuapsaimniekošanu administrēšanuSamazinājies nesankcionēti noglabātoatkritumu daudzums un palielinājies tomājsaimniecību skaits, kuras noslēgušaslīgumu ar atkritumu apsaimniekotājuX2.4 RVEfektīvaenerģētikasinfrastruktūra2.4.1. Paaugstināt siltuma ražošanas unpārvades efektivitāti2.4.2. Palielināt siltumenerģijaspiegādes drošumu centralizētajāssiltumapgādes sistēmāsSamazināti siltuma zudumi ražošanas unpārvades procesāNodrošināta nepārtraukta siltumenerģijaspiegāde elektroenerģijas piegādestraucējumu gadījumāXX2.4.3. Veicināt centralizētāssiltumapgādes sistēmu atjaunošanuPaaugstināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte undzīvojamo ēku drošībaX2.5. RVSabiedriskāsinfrastruktūrasattīstība2.4.4. Paaugstināt pašvaldības ēkuenergoefektivitāti2.4.5. uzdevums. Paplašinātatjaunojamo enerģijas resursuizmantošanas iespējas un integrēt tosapkures sistēmās2.5.1. Nodrošināt kapsētu pakalpojumupieejamību2.5.2. Izveidot mirušo dzīvniekukrematoriju vai kapsētu Ogres novadāSamazinājies patērētās siltumenerģijasdaudzumsEfektīvi izmantoti atjaunojamie resursiNodrošināta kapsētu teritorijaspaplašināšanās un jaunu kapsētu izveideNodrošināta mirušo dzīvnieku kremēšanavai apbedīšana pašvaldības teritorijāXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 37


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam2.5.3. Veidot mūsdienīgus un videidraudzīgus publiski pieejamusrekreācijas objektus2.5.4. Uzlabot sporta infrastruktūrasobjektusDocument TitlePalielinājies labiekārtotu teritoriju unobjektu skaits pašvaldībāPalielinājies rekonstruēto un renovēto sportainfrastruktūras objektu skaitsXX2.6. RVMājokļu attīstībaun pievilcīga vide2.5.5. Izveidot mūsdienu prasībāmatbilstošas peldvietas2.5.6. Organizēt pašvaldības īpašumāneesošo vidi degradējošo objektusakārtošanu vai nojaukšanu, teritorijurekultivāciju2.6.1. Veicināt dzīvojamo ēkuenergoefektivitātes paaugstināšanu2.6.2. Apzināt padomju laikā būvētodaudzdzīvokļu paneļu māju stāvokli unizstrādāt plānu turpmākai rīcībaiNodrošinātas iedzīvotāju kvalitatīvas atpūtasiespējas pie ūdeņiemPalielinājies sakārtoto objektu un rekultivētoteritoriju skaitsEnerģijas ietaupījums un ekonomisksenerģijas patēriņš, uzlabots ēku ārējaisveidolsIzstrādāts rīcības plāns padomju laikā būvētodaudzdzīvokļu paneļu mājuapsaimniekošanaiXXXX2.6.3. Nodrošināt dzīvojamo zonupubliskās ārtelpas labiekārtošanuatbilstoši izstrādātiem projektiemPalielinājies labiekārtotu objektu skaitsdzīvojamajās zonāsX3. VTPSabiedrībasiesaistīšanainfrastruktūrasattīstībā3.1. RVIedzīvotājulīdzdalībaskoplietošanasteritoriju unobjektuizveidošanā unuzturēšanāpaaugstināšana3.1.1. Organizēt ikgadēju projektukonkursu vietējo iniciatīvu atbalstamapkārtējās vides labiekārtošanā3.1.2. Atbalstīt citu institūcijuorganizētās aktivitātes, kas paaugstinavides kvalitāti3.1.3. Sniegt atbalstu jaunu namuapsaimniekotāju organizācijuveidošanaiRealizēti iedzīvotāju izstrādātilabiekārtošanas projektiIedzīvotāju dalība talkās, akcijās untamlīdzīgos pasākumosApsaimniekošanā nodotu daudzdzīvokļumāju skaita pieaugumsXXXOgres novada pašvaldība, 2010 38


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title2.4. 4. ILGTERMIĽA PRIORITĀTE - KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA UN SPORTSVidējatermiľaprioritātes(VTP)Rīcībasvirzieni (RV)1. VTP 1.1. RVIzglītībassistēmasRacionāla pilnveidošanaizglītībasprocesapārvaldeUzdevumi1.1.1. Izstrādāt vienotu novada izglītībasattīstības plānu1.1.2. Veikt izglītības iestāžu optimizāciju,nodrošinot izglītības pieejamību un kvalitātiRezultātsIzstrādāts vidēja termiņa izglītības attīstībasplānsNodrošināta pirmsskolas un sākumskolasizglītība iespējami tuvāk bērna dzīves vietaiun kvalitatīvas pamata un vidējās izglītībaspieejamībaPlānotais rezultātasasniegšanas laika posms3 gadulaikāXX7 gadulaikāPastāvīgi1.1.3. Veikt sistemātisku izglītības unsporta nozaru attīstības analīziNodrošināts ikgadējs izglītības un sportanozaru darbības izvērtējums pašvaldībāX1.2. RVNodrošinājumsar augstaskvalifikācijasspeciālistiemun personālu1.1.4. Pakāpeniski ieviest vienotu darbasamaksas sistēmu visās izglītības iestādēs1.1.5. Uzlabot visu izglītības procesāiesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību1.1.6. Racionāli izmantot esošo izglītībasiestāžu infrastruktūru1.2.1. Sistemātiski iesaistīt visu izglītībaspakāpju un veidu pedagogus tālākizglītībasprocesā1.2.2. Atbalstīt izglītības iestāžu tehniskodarbinieku tālākizglītībuNodrošināta vienlīdzīgu kritērijupiemērošana izglītības iestādēs strādājošodarba samaksas noteikšanaiIeviesta vienota izglītības un sportainformācijas apmaiņas un pasākumuplānošanas sistēmaApzināta izglītības un sporta infrastruktūrasizmantošanas efektivitāte un sagatavotipriekšlikumi darbības uzlabošanaiNormatīvo aktu prasībām atbilstoši izglītotiun kvalificēti pedagogiIzglītības iestāžu nodrošinājums arkvalificētiem tehniskajiem darbiniekiemXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 39


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam1.3. RVIzglītībasinformācijassistēmasizveidošana1.4. RVSadarbība arcitāmizglītības unsportainstitūcijām2. VTP 2.1. RVMūsdienuprasībāmIzglītībasiestāžurekonstrukcija1.2.3. Izveidot atbalsta sistēmu jaunajiempedagogiem1.2.4. Nodrošināt sistemātisku metodiskopalīdzību vispārizglītojošajām izglītībasiestādēm1.2.5. Aktivizēt metodisko apvienībudarbību1.2.6. Veicināt un atbalstīt pedagogu radošodarbību un pieredzes apmaiņu1.2.7. Paaugstināt pedagogu kompetenci,prasmes un inovatīvo darbību1.3.1. Izveidot novada izglītības un sportainstitūciju datu bāzi un nodrošināt tāspieejamību1.3.2. Integrēt IKT izglītības procesā1.3.3. Sistemātiski apkopot un papildinātesošo informāciju par izglītības un sportanorisēm katrā teritoriālajā vienībā1.4.1. Nodrošināt sistemātisku sadarbībupašvaldības noslēgto līgumu ietvaros unpaplašināt sadarbības partneru loku1.4.2. Veidot sadarbību ar Rīgas plānošanasreģionu, valsts izglītības un sportainstitūcijām, Latvijas un citu valstupašvaldībām izglītības un sporta jomā2.1.1. Paaugstināt izglītības iestāžuenergoefektivitāti2.1.2. Renovēt un rekonstruēt izglītībasiestāžu ēkasDocument TitlePiesaistīti jauni kvalificēti speciālistiNodrošināts metodiskais atbalstsvispārizglītojošo izglītības iestāžupedagogiemNodrošināts sistemātisks metodiskoapvienību darbsAktīva pedagogu dalība projektos, radošodarbu skatēs, zinātniski pētniecisko darbuvadīšanā un citās aktivitātēsJaunu prasmju un inovatīvu mācību metožuizmantošana izglītības procesāIzveidota publiski pieejama datu bāzeinternetāKvalitatīvu IKT pieejamība pedagoģiskāprocesa nodrošināšanai un e-klasesieviešanaiDigitālā veidā apkopota informācija parizglītības iestādēm un aktivitātēm sportāAktīva pašvaldības dalība noslēgtosadarbības līgumu ietvaros un jaunukontaktu veidošanaAktīva pašvaldības dalība vienotas reģionaun valsts izglītības un sporta politikasizstrādē un īstenošanāSamazinājies iestāžu patērētāssiltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņšNodrošināta kvalitatīva un normatīvo aktuprasībām atbilstoša mācību videXXXXXXXXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 40


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamatbilstošaizglītības unsportainfrastruktūra3. VTPIzglītības unsportapakalpojumupieejamība unattīstībaun renovācija2.2. RVIzglītībasiestāžuinfrastruktūrasuzlabošana2.3. RVIzglītībasiestāžu unsporta objektupieejamībasnodrošināšana3.1. RVAtbalstaprogrammuīstenošana3.2. RVIzglītībaskvalitātespaaugstināšana2.1.3. Pilnveidot izglītības iestāžu sportabāzes2.2.1. Sakārtot izglītības iestāžu un sportaobjektu inženiertehnisko tīklu un palīgtelputehnisko stāvokli2.2.2. Atjaunot izglītības iestāžu sanitāromezglu un ēdināšanas blokus un aprīkojumu2.2.3. Uzlabot drošību visās izglītībasiestādēs2.3.1. Uzlabot visu izglītības iestāžuaudzēkņu pārvadājumus ar sabiedriskotransportu vai pašvaldības autobusiem2.3.2. Uzlabot izglītības iestāžu un sportaobjektu pieejamību cilvēkiem arfunkcionāliem traucējumiem3.1.1. Nodrošināt speciālo izglītībasprogrammu realizāciju augstā kvalitātē3.1.2. Nodrošināt speciālo programmupieejamību pirmsskolas izglītības iestādēs3.2.1. Modernizēt izglītības iestāžu materiālitehnisko bāzi un pilnveidot aprīkojumu3.2.2. Nodrošināt dabas zinību mācībupriekšmetu standartu ieviešanu atbilstošinoteiktajām prasībām3.2.3. Attīstīt profesionāli orientēto vidējāsizglītības programmu pieejamībuDocument TitleNodrošināta izglītības programmu sportāapguveAtjaunoti izglītības iestāžu un sportaobjektu inženiertehniskie tīkli un novērsti tobojājumu riskiNormatīvo aktu prasībām atbilstoši sanitāriemezgli un ēdināšanas blokiUzstādītas video novērošanas kameras vaiveikti citi drošības paaugstināšanaspasākumiRacionāli izmantoti pašvaldības resursiizglītojamo pārvadājumiem un paaugstinātadrošība bērnu nokļūšanai izglītības iestādēun uz mājāmIzglītības un sporta infrastruktūra pielāgotacilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiemIzglītības iestāžu nodrošinājums ar atbalstapersonālu speciālo programmu īstenošanai X XDažādu speciālo programmu piedāvājumspašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēsIzglītības iestāžu nodrošinājums arkvalitatīviem mācību līdzekļiem unmetodiskajiem materiāliemIzglītības iestāžu nodrošinājums aratbilstošām klašu un laboratoriju telpāmdabas zinību priekšmetu standartuīstenošanaiIzstrādātas profesionāli orientētas vidējāsizglītības programmasXXXXXXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 41


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam4. VTPSabiedrībasiesaistīšanaizglītībasprocesā3.3. RVProfesionālāsievirzes uninterešuizglītībasattīstība4.1. RVMūžizglītībaspieejamībapieaugušajiem4.2. RVIzglītībasiestāžu,izglītojamo unviņu pārstāvjusadarbība3.2.4. Pilnveidot aprīkojumu sportaizglītības programmu īstenošanai3.3.1. Nodrošināt plašu un mūsdienīguinterešu izglītības programmu piedāvājumuvispārējās izglītības iestādēs3.3.2. Atbalstīt bērnu un jauniešu kolektīvugatavošanos Latvijas skolu jaunatnesdziesmu un deju svētkiem3.3.3. Atbalstīt profesionālās ievirzes uninterešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešuaktīvu līdzdalību novada un citu institūcijuorganizētajos pasākumos3.3.4. Sniegt atbalstu augstu rezultātusasniegšanai sportā3.3.5. Paplašināt profesionālās ievirzesizglītības iestāžu izglītības programmupiedāvājumu3.3.6. Veicināt bērnu un jauniešupiedalīšanos dažāda mēroga sacensībās,konkursos un projektos3.3.7. Integrēt vides un ekonomiskasievirzes programmas izglītības procesā4.1.1. Atbalstīt mūžizglītības programmuizstrādi novada izglītības iestādēs4.1.2. Nodrošināt pamata un vidējāsizglītības iegūšanas iespējas pieaugušajiem4.2.1. Veicināt bērnu un jauniešu vecākulīdzdalību izglītības iestāžu attīstībā4.2.2. Aktivizēt bērnu un jauniešu vecākuiesaistīšanos izglītības iestāžu organizētajospasākumos un mācību procesāDocument TitleIzglītības iestāžu nodrošinājums ar sportainventāruNodrošinātas bērnu un jauniešu saturīgabrīvā laika pavadīšanas iespējasAktīva bērnu un jauniešu kolektīvu dalībanovada, reģiona un valsts mērogapasākumosPalielinājies to bērnu un jauniešu skaits, kaspopularizē profesionālās ievirzes uninterešu izglītībuReģionāla un valsts līmeņa bērnu unjauniešu sporta sacensību dalībniekunodrošinājums ar nepieciešamo inventāruDažādots interešu izglītības programmupiedāvājums atbilstoši bērnu un jauniešuinteresēmPlašs izglītojamo zināšanu un prasmjupielietojumsMūsdienu prasībām atbilstošu zināšanuieguves iespējas novada izglītības iestādēsDažādu mūžizglītības programmupieejamība novada izglītības iestādēsPaaugstinājies pieaugušo izglītības līmenisAktīva izglītības iestāžu pašpārvalžudarbībaSekmīga izglītības iestāžu, izglītojamo unviņu vecāku sadarbībaXXXXXXXXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 42


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title2.5. 5. ILGTERMIĽA PRIORITĀTE - KVALITATĪVA UN PIEEJAMA KULTŪRVIDEVidējatermiľaprioritātes(VTP)1. VTPEfektīvakultūrasprocesapārvaldeRīcībasvirzieni (RV)1.1. RVKultūraspārvaldessistēmaspilnveidošana1.2. RVNodrošinājumsar augstaskvalifikācijasspeciālistiemUzdevumi1.1.1. Izveidot vienotu novada kultūrasnozares pārvaldes sistēmu1.1.2. Veikt sistemātisku kultūras nozaresattīstības analīzi1.1.3. Uzlabot visu kultūras procesāiesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību1.2.1. Sistemātiski iesaistīt kultūras darbaspeciālistus tālākizglītības procesā1.2.2. Piesaistīt kvalificētus speciālistusamatiermākslas kolektīvu vadīšanā1.2.3. Paaugstināt neakreditēto kultūrasinstitūciju darbinieku profesionalitātiRezultātsIzstrādāts novada kultūras nozarespārvaldes modelis un kultūras attīstībasplānsSagatavots ikgadējs kultūras darbaizvērtējums pašvaldībāIzstrādāta un ieviesta vienota kultūrasinformācijas un pasākumu plānošanassistēmaNormatīvo aktu prasībām atbilstoši,izglītoti un kvalificēti speciālistiNodrošinājums ar kvalificētiemspeciālistiemProfesionāli apmācīti kultūras institūcijudarbiniekiPlānotais rezultātasasniegšanas laika posms3 gadulaikāXX7 gadulaikāPastāvīgiXXXX1.3. RVKultūrasinformācijassistēmasizveidošana1.2.4. Atbalstīt pieredzes apmaiņas kultūraspasākumu organizēšanā1.3.1. Izveidot novada kultūras institūcijudatu bāzi un nodrošināt tās pieejamībuikvienam interesentam1.3.2. Iekļaut izglītības iestāžu bibliotēkasvienotā bibliotēku informācijas sistēmā(BIS)Palielinājies pieredzes apmaiņaspasākumos iesaistīto speciālistu skaitsPubliski pieejama informācija parpašvaldības kultūras institūcijāmIzveidota publiski pieejama vienota visunovada bibliotēku informācijas sistēmaXXXOgres novada pašvaldība, 2010 43


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam1.3.3. Nodrošināt sistemātisku un operatīvuinformācijas par kultūras aktivitātēmpieejamībuDocument TitleNodrošināta publiski pieejama informācijapar kultūras aktivitātēm dažādos veidosX1.3.4. Sistemātiski apkopot un papildinātesošo informāciju par kultūras mantojumuun mūsdienu kultūras procesiem katrāteritoriālajā vienībāDigitālā veidā apkopota informācija paradministratīvo vienību kultūras mantojumuun mūsdienu kultūras procesiemX2. VTPModernakultūrasinstitūcijuinfrastruktūra1.4. RVSadarbība arcitāminstitūcijām2.1. RVKultūrasobjektubūvniecība,rekonstrukcijaun renovācija1.4.1. Nodrošināt sistemātisku sadarbībukultūrā pašvaldības noslēgto līgumuietvaros un paplašināt sadarbības partneruloku1.4.2. Attīstīt sadarbību ar Rīgas plānošanasreģionu un valsts institūcijām kultūras jomā2.1.1. Uzlabot kultūras institūcijuinfrastruktūru2.1.2. Paaugstināt kultūras objektuenergoefektivitāti2.1.3. Atjaunot pašvaldības īpašumā unvaldījumā esošos kultūras pieminekļusSadarbības pasākumos iesaistītas novadakultūras institūcijasPašvaldības darbinieku dalība vienotasreģiona un valsts kultūrpolitikas izstrādē unīstenošanāRekonstruēta OCB ēka, uzcelta muzeja ēka,rekonstruētas brīvdabas estrādesSamazinājies patērētās siltumenerģijas unelektroenerģijas patēriņšAtjaunoti kultūras pieminekļiXXXXX2.2. RVKultūrasobjektuinženiertehniskāstāvokļauzlabošana2.2.1. Sakārtot kultūras iestāžuinženiertehniskos tīklus un palīgtelpas2.2.2. Uzlabot kultūras iestāžu apmeklētājudrošību2.2.3. Uzlabot amatiermākslas kolektīvumēģinājumu un koncertdarbības vidi2.2.4. Nodrošināt pašvaldības kultūrasobjektu pieejamību cilvēkiem ar īpašāmvajadzībāmAtjaunoti kultūras iestāžu inženiertehniskietīkli un veikts palīgtelpu remontsVeikti pasākumi apmeklētāju drošībasuzlabošanaiMūsdienu prasībām atbilstošs zāļu unskatuvju tehniskais aprīkojumsPalielināts to kultūras objektu skaits, kaspieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībāmXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 44


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam2.2.5. Uzlabot kultūras institūciju materiālitehnisko bāziDocument TitleKultūras institūciju nodrošinājums arlīdzekļiem mākslinieciski augstvērtīgu uninformatīvi izglītojošu pasākumu noriseiX2.2.6. Turpināt kultūras institūcijuinformatizācijuKultūras institūciju nodrošinājums ar ITX3. VTPKultūrasmantojumasaglabāšanaun mūsdienukultūrasprocesuattīstība3.1. RVKvalitatīvaamatiermāksla3.2. RVDziesmu undeju svētkuprocesa attīstība3.3. RVKultūrasmantojuma unmūsdienukultūras procesa2.2.7. Nodrošināt mobilās bibliotēkaspakalpojumus3.1.1. Veicināt visu paaudžu iesaistīšanosamatiermākslā3.1.2. Paaugstināt amatiermākslas kolektīvudarba kvalitāti3.2.1. Organizēt Ogres novadaamatiermākslas kolektīvu pasākumus,gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem3.2.2. Nodrošināt Dziesmu un deju svētkukolektīvu dalībniekus ar nepieciešamoinventāru3.2.3. Nodrošināt pašvaldības kultūrasspeciālistu iesaistīšanos Dziesmu un dejusvētku plānošanā3.3.1. Izstrādāt unikālu novadaatpazīstamību veicinošu kultūras pasākumupiedāvājumu3.3.2. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvudalību starptautiskos pasākumosAtjaunota mobilās bibliotēkas (bibliobusa)materiāli tehniskā bāzeKultūras tradīciju pārmantojamība unsaglabāšanaAugsti kolektīvu sasniegumi skatēs unkonkursosAmatiermākslas kolektīvu sistemātiskadalība novada organizētajos pasākumos, kāarī reģionāla un valsts mēroga pasākumosKolektīvu nodrošinājums ar kvalitatīvu unprasībām atbilstošu inventāruPašvaldības pārstāvniecība Dziesmu undeju svētku organizējošajās institūcijāsIzstrādāta novada mēroga kultūraspasākumu koncepcija, izveidots Ogresnovada zīmolsNodrošināts pašvaldības atbalsts kolektīvudalībai starptautiska mēroga pasākumosXXXXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 45


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadampieejamība unpopularizēšana3.3.3. Popularizēt vietējo mākslinieku unmūzikas un mākslas skolu audzēkņusasniegumus plašam sabiedrības lokamDocument TitleAktīva mūzikas un mākslas skolu audzēkņuun vietējo mākslinieku dalība dažādoskultūras pasākumosX4. VTPSabiedrībasiesaistīšanakultūrvidesveidošanā4.1. RVIedzīvotājulīdzdalībaskultūrasaktivitātēspaaugstināšana3.3.4. Veicināt profesionālās mākslaspieejamību novadā3.3.5. Iekļaut kultūrvēsturisko mantojumutūrisma un kultūras pakalpojumupiedāvājumā4.1.1. Organizēt ikgadēju kultūras projektukonkursu vietējo kultūras aktivitāšustiprināšanai un jaunu, alternatīvu iniciatīvuatbalstam4.1.2. Atbalstīt formālo un neformāloiedzīvotāju grupu kultūras tradicionālāsaktivitātes4.1.3. Veicināt brīvprātīgo iesaistīšanosvietējas nozīmes pasākumu organizēšanāDažādots kultūras pakalpojumupiedāvājumsPalielināts savstarpēji integrētu kultūras untūrisma produktu piedāvājumsIedzīvotāju līdzdalība vietējas nozīmeskultūras projektosIedzīvotāju līdzdalība vietējas nozīmestradicionālajās kultūras aktivitātēsIedzīvotāju vietējo iniciatīvu aktivitātespaaugstināšanāsXXXXX4.1.4. Atbalstīt visu paaudžu iedzīvotājuiesaistīšanos kultūrizglītības procesāKultūrizglītības programmu piedāvājumsdažāda vecuma iedzīvotāju grupāmXOgres novada pašvaldība, 2010 46


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title2.6. 6. ILGTERMIĽA PRIORITĀTE - VESELĪGA UN SOCIĀLI ATBALSTĪTA SABIEDRĪBAVidējatermiľaprioritātes(VTP)1. VTPOptimālasociālās unveselībasaizsardzībaspārvalde2. VTPMūsdienuprasībāmatbilstošainfrastruktūraRīcībasvirzieni (RV)1.1. RVSociālā darbaorganizācijaspilnveidošana1.2. RVNodrošinājumsar augstaskvalifikācijasspeciālistiem1.3. RVSadarbība arcitāminstitūcijām2.1. RVInfrastruktūrasuzlabošanaUzdevumi1.1.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldībassociālo institūciju savstarpējo sadarbību unkoordināciju1.1.2. Uzlabot pabalstu piešķiršanas sistēmu1.1.3. Uzlabot informācijas par sociālopalīdzību un aizsardzību pieejamībuiedzīvotājiem1.2.1. Sistemātiski paaugstināt sociāloinstitūciju darbinieku kvalifikāciju unprofesionalitāti1.2.2. Iesaistīt pašvaldības speciālistusnovada un citu institūciju organizētajospieredzes apmaiņas pasākumos1.3.1. Sadarboties ar citām pašvaldībām,institūcijām sociālo un medicīniskāspalīdzības jautājumu risināšanā1.3.2. Iesaistīties valsts sociālās un veselībasaizsardzības politikas izstrādē2.1.1. Nodrošināt sociālo pakalpojumu unpalīdzības sniegšanai nepieciešamosmateriāli tehniskos līdzekļus2.1.2. Pielāgot sociālo dienestu unpakalpojumu sniegšanas telpas klientu undarbinieku vajadzībāmRezultātsIeviesta pašvaldības sociālo institūcijuvienota vadības sistēma un sadarbībasmodelisNodrošināta precīza pašvaldības saistošonoteikumu izpildePalielinājies iedzīvotājiem sniegtāsinformācijas apjomsApmācīti un kvalificēti speciālistiPaaugstinājies pieredzes apmaiņaspasākumos iesaistīto darbinieku skaitsPalielinājies kopīgu pasākumu, projektuun sadarbības u.c. līgumu skaitsPašvaldības pārstāvju dalībaspaaugstināšanās reģiona un valstsinstitūciju organizētajos pasākumosMūsdienu prasībām atbilstošs tehniskaisaprīkojums, mobilo pakalpojumu skaitapieaugumsLabiekārtoto telpu īpatsvara pieaugumsPlānotais rezultātasasniegšanas laika posms3 gadulaikāXX7 gadulaikāXPastāvīgiXXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 47


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam3. VTPSociālo unveselībaspakalpojumuattīstība3.1. RVSociālopakalpojumupilnveide3.2. RVJaunualternatīvopakalpojumuieviešana3.3. RVVeselībasaizsardzība2.1.3. Paaugstināt veselības aprūpes unDocument TitleSamazinājies patērētās siltumenerģijaspašvaldības sociālo institūcijudaudzums un izveidota kvalitatīvaenergoefektivitāti un uzlabot infrastruktūru infrastruktūra3.1.1. Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu Nodrošināta nepieciešamā personāla unkvalitāti un pieejamībumateriāli tehnisko resursu pieejamībaNodrošināta bērnu un jauniešu saturīga3.1.2. Attīstīt nometņu darbību sociālā riskabrīvā laika pavadīšanas iespējas nogrupu bērniem un jauniešiemmācībām brīvajā laikā3.1.3. Veicināt audžuģimeņu veidošanos Audžuģimeņu skaita palielināšanās X3.2.1. Uzlabot sociālā riska grupu dzīves Sabiedrībā integrēto personu skaitakvalitātipieaugums3.2.2. Izveidot jaunus sociālās aprūpes unrehabilitācijas pakalpojumus3.2.3. Attīstīt sociālo palīdzību, kas vērsta uzpašaprūpes paaugstināšanu3.3.1. Paplašināt primārās veselības aprūpespakalpojuma pieejamību lauku teritorijā3.3.2. Nodrošināt diennakts neatliekamo unstacionāro medicīnisko palīdzībuDažādoti sociālās aprūpes unrehabilitācijas pakalpojumiPašaprūpes pakalpojuma attīstības iespējupašvaldībā izvērtējumsNodrošināta ģimenes ārsta pakalpojumapieejamība tuvāk iedzīvotāju dzīves vietaiNodrošināta esošo medicīnaspakalpojumu pieejamībaXXXXXXXX4. VTPSabiedrībaslīdzdalībasociālajā unveselībasaizsardzībā4.1. RVIedzīvotājuiesaistīšanasociāloproblēmurisināšanā3.3.3. Attīstīt sekundāro ambulatoropakalpojumu pieejamību3.3.4. Atbalstīt aptieku izveidi lauku teritorijā3.3.5. Attīstīt privātos medicīnaspakalpojumus4.1.1. Veicināt nevalstisko organizācijuiesaistīšanos sociālo problēmu risināšanā4.1.2. Atbalstīt veselīga dzīves veidapopularizējošu pasākumu organizēšanuNodrošināta ambulatoro pakalpojumupieejamība novada teritorijāNodrošināta medikamentu pieejamībalaukosPaplašināts medicīnas pakalpojumu klāstsPaplašinājusies sadarbība starp NVO unnovada sociālajām institūcijāmPasākumu skaita pieaugumsXXXXXOgres novada pašvaldība, 2010 48


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadamDocument Title7. ILGTERMIĽA PRIORITĀTE - ATBILDĪGA DABAS APSAIMNIEKOŠANAVidējatermiľaprioritātes(VTP)1. VTPVides vadībassistēmasieviešana2. VTPPreventīviepasākumivides riskusamazināšanaiun videskvalitātesuzlabošanaiRīcībasvirzieni (RV)1.1. RVVides unainavaspārvaldībassistēmaspilnveidošana2.1. RVVides riskuvadība2.2. RVVideskvalitātesizvērtēšana unplānošanaUzdevumi1.1.1. Veikt rīcību kopumu, kas nepieciešamsVides vadības sistēmas (EMAS) sertifikātaiegūšanai, kādā no pašvaldības iestādēm1.1.2. Veikt novada ainavu inventarizāciju unizstrādāt ainavu kopšanas, uzturēšanas,saglabāšanas un apzaļumošanas noteikumus1.1.3. Veikt pētījumu par Ogres novadakūrortzonu noteikšanu2.1.1. Samazināt bīstamo kravu iespējamāpiesārņojuma riska līmeni apdzīvotās vietās2.1.2. Veikt hidroloģisko pētījumu plūduapdraudētajās teritorijās Ogres novadā2.2.1. Samazināt trokšņa līmeni un uzlabotgaisa kvalitāti Ogres pilsētā2.2.2. Izstrādāt plānu CO 2 emisijassamazināšanai, veikt pašvaldības ēkutermoauditus un sagatavot tehniskodokumentācijuRezultātsIeviesti Vides vadības sistēmas (EMAS)principi pašvaldībāVeikta ainavu inventarizācija, izstrādātiainavu kopšanas, uzturēšanas,saglabāšanas un apzaļumošanas noteikumiKūrortzonas statusa noteikšanaatsevišķām teritorijām atbilstošinormatīvo aktu prasībāmSamazinājies bīstamo autokravuiespējamā piesārņojuma riska līmenis unizstrādāts sadarbības plāns ar atbildīgajāmiestādēmIzstrādāts pasākumu plāns plūdu draudunovēršanaiSagatavots pasākumu plāns trokšņalīmeņa samazināšanai un gaisa kvalitātesuzlabošanai Ogres pilsētāIzstrādāts plāns CO 2 emisijassamazināšanai ar aktivitātēm, laisamazinātu siltuma zudumus pašvaldībasēkāsPlānotais rezultāta sasniegšanaslaika posms3 gadulaikāXXXX7 gadulaikāXXXPastāvīgiOgres novada pašvaldība, 2010 49


Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam3. VTPDabasdaudzveidībassaglabāšana4. VTP3.1. RVĪpašiaizsargājamodabas teritorijuattīstība4.1. RVSabiedrībaslīdzdalībavides attīstībā3.1.1. Iespēju robežās īstenot Dabasaizsardzības plānos (DAP) ietvertospasākumus, kuros kā atbildīgā institūcija irnorādīta pašvaldība3.1.2. Sadarbībā ar citām institūcijāmvienoties par Īpaši aizsargājamo dabasteritoriju (ĪADT) apsaimniekošanasorganizāciju izveidi3.1.3. Piedalīties informācijas par dabaspieminekļiem un dabas objektiem izplatīšanā4.1.1. Izstrādāt un īstenot uzņēmumu uniestāžu informēšanas plānu, lai popularizētuVides vadības sistēmas (EMAS) sertifikātavai principu ieviešanuDocument TitleUzsākta DAP paredzēto pasākumuīstenošanaIzveidotas ĪADT apsaimniekošanasorganizācijasNodrošināta plašāka informācijaspieejamība par dabas pieminekļiem undabas objektiemIzstrādāts plāns Vides vadības sistēmas(EMAS) ieviešanai vairākās iestādēs vaiuzņēmumosXXXXAttīstīta videskomunikācija4.1.2. Izstrādāt un ieviest videskomunikācijas plānu (sabiedrības izglītošanaun informēšana par vides jautājumiem)Nodrošināta sistemātiska, nepārtrauktasabiedrības izglītošana un informēšana parvides jautājumiemXOgres novada pašvaldība, 2010 50


Ogres novada attīstības programma 2011.-2018.gadamDocument Title3. NOTEIKTĀS VIDĒJA TERMIĽA PRIORITĀTES SASNIEGŠANASIZVĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJIOgres novada attīstības programmā 2011.2017.gadam noteiktas 26 vidēja termiņaprioritātes. To sasniegšanas izvērtēšanas izvērtējuma pamatā ir izvērtējuma jeb rezultatīvierādītāji 11 . Ar * atzīmēti tie rādītāji, kurus plānots norādīt pēc datu apkopošanas par 2010. gadu.Ogres novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam noteiktās vidēja termiľaprioritātes sasniegšanas izvērtējuma rādītāji1. ilgtermiľa prioritāte - Efektīva un moderna pārvalde1. vidēja termiņa prioritāte - Optimāla pārvaldeVērtībaRādītājs2010. gadā1. Iedzīvotāju apmierinātība ar Ogresnovada pašvaldības administrācijasdarbu, %Attīstības tendence2017. gadā72 802. Kopējais darbinieku skaitspašvaldībā 12 1784 16843. Darbinieku skaits pašvaldībasadministrācijā, kuru izglītības līmenisatbilst amata aprakstā minētajām90 100prasībām 13 , %4. Finanšu līdzekļu izlietojumsvispārējiem valdības dienestiem, % nopamatbudžeta8 < 85. Administratīvo pārkāpumu skaits 1170 11002. vidēja termiņa prioritāte – E - pārvaldeRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Pašvaldības administrācijas piedāvātoe- pakalpojumu skaits4 142. Iedzīvotāju, kas izmantojuši e –pakalpojumus, skaits1895 60003. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesosRādītājsVērtība Attīstības tendence2009. gadā 2017. gadā1. Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldībasvēlēšanās, %53,64 552. Reģistrēto NVO skaits 14 102 140AvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsCentrālā vēlēšanukomisijaValsts ieņēmumudienests11Papildu informācija par vidēja termiņa prioritātes sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem pieejama attīstībasprogrammas IV daļā Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība12 Pamatdarbā nodarbināto skaits13 Pamatdarbā nodarbināto skaits14 Pēc klasifikācijas – sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbībaOgres novada pašvaldība, 2010 51


Ogres novada attīstības programma 2011.-2018.gadam2. ilgtermiľa prioritāte - Daudzveidīga un inovatīva ekonomika1. vidēja termiņa prioritāte - Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldībaRādītājsVērtība Attīstības tendence2010. gadā 2017. gadā1. Realizēto privāto un publiskopartnerību projekti, visā periodā1 22. Uzņēmumu skaits, kuriem piešķirtasnodokļu/nodevu atlaides gadā un to 10/2828 20/5000kopējais apjoms 15 , LVL2. vidēja termiņa prioritāte - Ekonomisko attīstību veicinoša infrastruktūraRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgurekonstruēto ielu platība Ogres pilsētā 145 700 200 000un Ogres novada ciemos, m 22. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgurekonstruēto pašvaldības ceļu platība 213 634 300 000visā periodā, m 23. vidēja termiņa prioritāte - Atbalsts ražošanas un pakalpojumu attīstībaiRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits(uz 01.01.)2. Strādājošo mēneša vidējā bruto darbasamaksa Rīgas plānošanas reģionā,LVL3. Strādājošo mēneša vidējā bruto darbasamaksa pašvaldībā gadā, LVL1992 2100485 520* 4004. Bezdarbnieku skaits 30. decembrī 2422 12005. Ekonomiski aktīvo iedzīvotājuskaits 16 25 726 25 0006. Privāto investīciju apjoms, LVL *10 000 000 (visāperiodā)7. Publisko investīciju apjoms, LVL 5 804 339 1 900 0008. Ogres novada derīgo izrakteņuieguves apjoms, m 3 * *Document TitleAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsCentrālāstatistiskaspārvaldeCentrālāstatistiskaspārvaldeOgres novadapašvaldībaNodarbinātībasvalsts aģentūraPilsonības unmigrācijas lietupārvaldeCentrālāstatistiskaspārvaldeCentrālāstatistiskaspārvalde, OgresnovadapašvaldībaCentrālāstatistiskas15 2 – NĪN atlaide par ēkām un būvēm, 8 – NĪN par zemi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem16 Uz 01.07.2010.Ogres novada pašvaldība, 2010 52


Ogres novada attīstības programma 2011.-2018.gadam9. Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstībasaģentūras apmeklētāju skaits802 10004. vidēja termiņa prioritāte - Informēta sabiedrība par novada ekonomikuRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Iedzīvotāju apmierinātība ar Ogresnovada pašvaldības darbu, sniedzot 43 70atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, %3. ilgtermiľa prioritāte - Vidi saudzējoša infrastruktūra1.vidēja termiņa prioritāte - Efektīva infrastruktūras pārvaldeRādītājsVērtība2010. gadā1. Iedzīvotāju apmierinātība arpašvaldības sniegto pakalpojumu klāstuun sniegto komunālo pakalpojumukvalitāti, %2. Kapitālieguldījumiem izmantotiefinanšu līdzekļi komunālajā jomā, % nopamatbudžetaAttīstības tendence2017. gadāNav datu 70* *2. vidēja termiņa prioritāte - Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūraVērtība Attīstības tendenceRādītājs2010.gadā 2017.gadā1. Rekonstruēto pašvaldības ceļu kopējāplatība, m 2 142 100 600 0002. Rekonstruēto ielu kopējā platībaOgres pilsētā un Ogres novada ciemos 206 284 690 000m 2Document TitlepārvaldeOgres un Ikšķilestūrisma attīstībasaģentūraAvotsOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldība3. Veloceliņu kopējais garums novadaOgres novada9,95 15,0teritorijā, kmpašvaldība4. Ogres novada dzelzceļa stacijāsiekāpušo/izkāpušo pasažieru skaits1120377/11182461120000/1 100 000VAS „LatvijasDzelzceļš”5. Ogres novadā ar autotransportupārvadāto pasažieru skaits* 1 200 000Sabiedriskātransportapārvadātājupilsētā/pagastu teritorijāsniegtāinformācija6. Ceļu satiksmes negadījumu skaitsCeļu satiksmes163 150Ogres novadādrošības direkcija7. Rekonstruēto un/vai no jaunaOgres novadaizbūvēto centralizēto dzeramā ūdens 6825 42 525pašvaldībaapgādes tīklu garums gadā, m8. Rekonstruēto un/vai no jaunaOgres novadaizbūvēto centralizēto sadzīves7869 29 664pašvaldībanotekūdeņu tīklu garums, m9. Savākto sadzīves atkritumu daudzums 39 186 46 000 Ogres novadaOgres novada pašvaldība, 2010 53


Ogres novada attīstības programma 2011.-2018.gadamgadā, m 310. Mājsaimniecības, kuras noslēgušaslīgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, %Nav datu 9011. Centralizēti savākto notekūdeņuatbilstība normatīvo aktu prasībām98 10012. Rekonstruēto un/vai no jaunaizbūvēto centralizēto siltumapgādes 163 4200tīklu garums pašvaldībā, m13. Ogres novadā esošo kapsētuteritorijas kopējā platība, ha53,1 65,63. vidēja termiņa prioritāte – Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstībāRādītājsVērtība Attīstības tendence2010. gadā 2017. gadā1. Iedzīvotāju dalība talkās, akcijās untamlīdzīgos pasākumos, skaits gadā2. Apsaimniekošanā nodotudaudzdzīvokļu māju īpatsvars pagastuteritorijā, %1605 20000 504. ilgtermiľa prioritāte – Konkurētspējīga izglītība un sports–1.vidēja termiņa prioritāte – Racionāla izglītības un sporta procesa pārvaldeRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Izglītojamo skaits vispārējāspamatizglītības un vispārējās vidējāsizglītības iestādēs2. Izglītojamo skaita izmaiņasvispārējās pamatizglītības un vispārējāsvidējās izglītības iestādēs 5 gaduperiodā, %3. Pedagogu vidējais vecums Ogresnovada vispārējās pamata un vidējāsizglītības iestādēs3871 3480- 16,7 - 1048 50Document TitlepašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldība2. vidēja termiņa prioritāte - Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūraRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadāAvots1. Realizēto energoefektivitātespaaugstināšanas projektu skaitspašvaldības izglītības iestādēs visāperiodā2. Izglītības un sporta iestāžu, kurāmpielāgota infrastruktūra cilvēkiem arfunkcionāliem traucējumiem, skaits4 73 10Ogres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldība3. vidēja termiņa prioritāte - Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstībaVērtība Attīstības tendenceRādītājsAvots2010. gadā 2017. gadā1. Speciālo programmu skaits paš -valdības pirmsskolas izglītības iestādēs3 5Ogres novadapašvaldībaOgres novada pašvaldība, 2010 54


Ogres novada attīstības programma 2011.-2018.gadam2. Interešu un profesionālās ievirzesizglītības programmu skaits3. Nodrošinājums ar dabaszinībuprogrammu apguvei nepieciešamoaprīkojumu un inventāru vispārējāspamatizglītības un vispārējās vidējāsizglītības iestādēs, %183 18850 1004. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības iesaistīšana izglītības procesāRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Pašvaldības izglītības iestāžupiedāvāto mūžizglītības programmuskaits8 155. ilgtermiľa prioritāte - Kvalitatīva un pieejama kultūrvide1. vidēja termiņa prioritāte - Efektīva kultūras procesa pārvaldeRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Darbinieku 17 īpatsvars pašvaldībaskultūras institūcijās, kuru izglītībaslīmenis atbilst amata aprakstāminētajām prasībām, %88 100Document TitleOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldība2. Amatiermākslas kolektīvu vadītājuīpatsvars pašvaldības kultūrasinstitūcijās, kuru izglītības līmenisatbilst amata aprakstā minētajāmprasībām, %76 1002. vidēja termiņa prioritāte - Moderna kultūras institūciju infrastruktūraRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Atjaunoto kultūras pieminekļu skaits,kuri ir pašvaldības īpašumā unvaldījumā2. Pašvaldības īpašumā vai valdījumāesošo kultūras objektu, kas pieejamicilvēkiem ar īpašām vajadzībām,īpatsvars, %2 210 25Ogres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldība3. vidēja termiņa prioritāte - Kultūras mantojuma saglabāšana un mūsdienu kultūras procesuattīstībaRādītājsAvots1. Amatiermākslas kolektīvu un interešuklubu/dalībnieku skaits17 Pamatdarbā nodarbinātieVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā90/1837 80/1700Ogres novadapašvaldībaOgres novada pašvaldība, 2010 55


Ogres novada attīstības programma 2011.-2018.gadam2. Amatiermākslas kolektīvu skaits, kaspiedalījušies Vispārējos LatviešuDziesmu un Deju svētkos (vērtībaskatāma 2008. gadā)3. Amatiermākslas kolektīvu skaits, kaspiedalījušies starptautiska mērogapasākumos28 2512 84. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības iesaistīšana kultūrvides veidošanāRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Apmeklētāju skaits pašvaldībaskultūras iestāžu organizētajospasākumos60 860 62 000Document TitleOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldība6. ilgtermiľa prioritāte - Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība1.vidēja termiņa prioritāte - Optimāla sociālās un veselības aizsardzības pārvaldeRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadāAvots1. Darbinieku 18 īpatsvars pašvaldībassociālajās institūcijās, kuru izglītībaslīmenis atbilst amata aprakstāminētajām prasībām, %2. Kopējais realizēto projektu skaits 19 ,visā periodā3. Iedzīvotāju apmierinātība ar Ogresnovada pašvaldības sociālā darba unpakalpojumu kvalitāti, %92 1000 15Nav datu 802. vidēja termiņa prioritāte - Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūraRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Mobilo pakalpojumu skaits 2 42. Sociālo pakalpojumu un sociālāspalīdzības sniegšanai piemērotu telpuīpatsvars, %60 903. vidēja termiņa prioritāte - Sociālo un veselības pakalpojumu attīstībaRādītājsVērtība Attīstības tendence2010. gadā 2017. gadā1. Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 7595 47002. Sociālajai palīdzībai izmantotiefinanšu līdzekļi, LVL3. Pašvaldības pansionātos dzīvojošopersonu skaits923 870 600 000165 200Ogres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldībaOgres novadapašvaldība18 Pamatdarbā19 Tai skaitā ar investīciju piesaistiOgres novada pašvaldība, 2010 56


Ogres novada attīstības programma 2011.-2018.gadam4. No jauna izveidoto sociālopakalpojumu skaits, visā periodā1 4Document TitleOgres novadapašvaldība5. Audžuģimeņu skaits 5 7Ogres novadapašvaldība6. Ģimenes ārstu prakšu skaits 28 30Ogres novadapašvaldība4. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības līdzdalība sociālajā un veselības aizsardzībāRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadāAvots1. Pašvaldības institūciju organizētajosveselīga dzīves veida popularizēšanaspasākumos iesaistīto iedzīvotāju skaits5000 50007. ilgtermiľa prioritāte - Atbildīga dabas apsaimniekošana1.vidēja termiņa prioritāte - Vides vadības sistēmas ieviešanaRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Pašvaldības iestāžu un uzņēmumuskaits, kuros ieviesta Vides vadībassistēma (EMAS), visā periodā0 1 - 2Ogres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldība2. vidēja termiņa prioritāte - Preventīvie pasākumi vides risku samazināšanai un vides kvalitātesuzlabošanaiRādītājsAvots1. Pašvaldības īpašumā vai valdījumāesošo ēku, kurām veikts termoaudits,skaitsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā3 103. vidēja termiņa prioritāte - Dabas daudzveidības saglabāšanaRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadā1. Dabas aizsardzības plānos ietvertopasākumu skaits, kuros kā atbildīgāinstitūcija ir norādīta pašvaldība, visāperiodā0 284. vidēja termiņa prioritāte - Attīstīta vides komunikācijaRādītājsVērtība2010. gadāAttīstības tendence2017. gadāInformatīvi izglītojošu pasākumu parvides jautājumiem skaits2 3Ogres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaAvotsOgres novadapašvaldībaOgres novada pašvaldība, 2010 57

More magazines by this user
Similar magazines