2013.gadam - Labklājības ministrija

lm.gov.lv

2013.gadam - Labklājības ministrija

SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskodsValsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējumspa programmām un apakšprogrammām 2012. - 2013.gadam2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)Ls2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100Valsts pamatbudžets18. Labklājības ministrijaP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai21700244 143 546 258 410 315 14 266 769 5,8A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citipašu ieņēmumi 6 635 988 6 635 988 0 0,0A420 4.2. 21100; 21200 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādesieņēmumos 20 329 14 191 -6 138 -30,2A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti925 016 93 253 -831 763 -89,9A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 925 016 93 253 -831 763 -89,918100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti925 016 93 253 -831 763 -89,918130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 925 016 93 253 -831 763 -89,918131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 923 999 93 253 -830 746 -89,918132 5.0. 18132 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzekļiem 1 017 0 -1 017 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 236 562 213 251 666 883 15 104 670 6,421710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 210 393 765 219 623 504 9 229 739 4,421720 7.0. 21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksāmvalsts pamatbudžetā 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 244 165 189 258 410 315 14 245 126 5,8B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000238 645 810 256 404 172 17 758 362 7,4B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 38 180 457 40 710 520 2 530 063 6,61000 1.1. 1000 Atlīdzība 24 189 419 27 680 891 3 491 472 14,41100 1.1. 1100 Atalgojums 19 275 810 22 009 649 2 733 839 14,22000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 13 991 038 13 029 629 -961 409 -6,9B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 132 011 917 146 163 290 14 151 373 10,73000 1.3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 19 981 642 21 202 986 1 221 344 6,16000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 112 030 275 124 960 304 12 930 029 11,5B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 89 982 91 732 1 750 1,97700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 89 982 91 732 1 750 1,9B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti68 363 454 69 438 630 1 075 176 1,67100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 17 960 412 20 025 571 2 065 159 11,57120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 17 960 412 20 025 571 2 065 159 11,57300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 23 525 908 16 637 299 -6 888 609 -29,37310 1.5. 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām noteiktam mērķim 11 711 003 6 022 572 -5 688 431 -48,67320 1.5. 7320 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām Eiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējās ārvalstu finanšupalīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem) 11 648 905 10 579 727 -1 069 178 -9,27350 1.5. 7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļējifinansētām atvasinātajām publiskajām personāmun budžeta nefinansētām iestādēm noteiktammērķim 166 000 35 000 -131 000 -78,9PB_res_izdev2012_2013_2308881


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-1007400 1.5. 7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem 708 686 732 381 23 695 3,37460 1.5. 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti pašvaldībām 708 686 732 381 23 695 3,37500 1.5. 7500 Atmaksa valsts budžetā par veiktiemuzturēšanas izdevumiem 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 5 519 379 2 006 143 -3 513 236 -63,7B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 5 519 379 2 006 143 -3 513 236 -63,7P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance-21 643 0 21 643 -100,0F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana21 643 0 -21 643 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 21 643 0 -21 643 -100,0F21 01 00 00 1 F21 01 00 00 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumunaudas līdzekļu atlikumu izmaiņaspalielinājums (-) vai samazinājums (+) 21 642 0 -21 642 -100,0F21 01 00 00 2 F21 01 00 00 2Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļuatlikumu izmaiņas palielinājums (-) vaisamazinājums (+) 1 0 -1 -100,01. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos un finansētosprojektus un pasākumus)P0 17000 - Resursi izdevumu segšanai21700181 346 196 193 120 989 11 774 793 6,5A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citipašu ieņēmumi 6 635 988 6 635 988 0 0,0A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti901 753 77 760 -823 993 -91,4A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 901 753 77 760 -823 993 -91,418100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti901 753 77 760 -823 993 -91,418130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 901 753 77 760 -823 993 -91,418131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 901 753 77 760 -823 993 -91,4A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 808 455 186 407 241 12 598 786 7,221710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 173 808 455 186 407 241 12 598 786 7,2B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 181 367 838 193 120 989 11 753 151 6,5B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000178 922 048 192 741 515 13 819 467 7,7B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 32 125 486 35 744 346 3 618 860 11,31000 1.1. 1000 Atlīdzība 21 232 981 24 857 521 3 624 540 17,11100 1.1. 1100 Atalgojums 16 921 564 19 763 532 2 841 968 16,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 10 892 505 10 886 825 -5 680 -0,1B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 117 066 000 131 044 746 13 978 746 11,93000 1.3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 6 086 933 6 331 191 244 258 4,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 110 979 067 124 713 555 13 734 488 12,4B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 89 982 91 732 1 750 1,97700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 89 982 91 732 1 750 1,9B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti29 640 580 25 860 691 -3 779 889 -12,87100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 17 220 891 19 105 738 1 884 847 10,97120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 17 220 891 19 105 738 1 884 847 10,97300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 11 711 003 6 022 572 -5 688 431 -48,67310 1.5. 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām noteiktam mērķim 11 711 003 6 022 572 -5 688 431 -48,6PB_res_izdev2012_2013_2308882


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-1007400 1.5. 7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem 708 686 732 381 23 695 3,37460 1.5. 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti pašvaldībām 708 686 732 381 23 695 3,3B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 2 445 790 379 474 -2 066 316 -84,5B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 2 445 790 379 474 -2 066 316 -84,5P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance-21 642 0 21 642 -100,0F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana21 642 0 -21 642 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 21 642 0 -21 642 -100,0F21 01 00 00 1 F21 01 00 00 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumunaudas līdzekļu atlikumu izmaiņaspalielinājums (-) vai samazinājums (+) 21 642 0 -21 642 -100,02. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanaP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai2170062 797 350 65 289 326 2 491 976 4,0A420 4.2. 21100; 21200 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādesieņēmumos 20 329 14 191 -6 138 -30,2A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti23 263 15 493 -7 770 -33,4A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 23 263 15 493 -7 770 -33,418100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti23 263 15 493 -7 770 -33,418130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 23 263 15 493 -7 770 -33,418131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 22 246 15 493 -6 753 -30,418132 5.0. 18132 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzekļiem 1 017 0 -1 017 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 753 758 65 259 642 2 505 884 4,021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 36 585 310 33 216 263 -3 369 047 -9,221720 7.0. 21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksāmvalsts pamatbudžetā 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 62 797 351 65 289 326 2 491 975 4,0B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700059 723 762 63 662 657 3 938 895 6,6B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 6 054 971 4 966 174 -1 088 797 -18,01000 1.1. 1000 Atlīdzība 2 956 438 2 823 370 -133 068 -4,51100 1.1. 1100 Atalgojums 2 354 246 2 246 117 -108 129 -4,62000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 3 098 533 2 142 804 -955 729 -30,8B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 945 917 15 118 544 172 627 1,23000 1.3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 13 894 709 14 871 795 977 086 7,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 1 051 208 246 749 -804 459 -76,5B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti38 722 874 43 577 939 4 855 065 12,57100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 739 521 919 833 180 312 24,47120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 739 521 919 833 180 312 24,47300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 11 814 905 10 614 727 -1 200 178 -10,27320 1.5. 7320 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām Eiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējās ārvalstu finanšupalīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem) 11 648 905 10 579 727 -1 069 178 -9,2PB_res_izdev2012_2013_2308883


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-1007350 1.5. 7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļējifinansētām atvasinātajām publiskajām personāmun budžeta nefinansētām iestādēm noteiktammērķim 166 000 35 000 -131 000 -78,97500 1.5. 7500 Atmaksa valsts budžetā par veiktiemuzturēšanas izdevumiem 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 3 073 589 1 626 669 -1 446 920 -47,1B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 3 073 589 1 626 669 -1 446 920 -47,1P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance-1 0 1 -100,0F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana1 0 -1 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 1 0 -1 -100,0F21 01 00 00 2 F21 01 00 00 2Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļuatlikumu izmaiņas palielinājums (-) vaisamazinājums (+) 1 0 -1 -100,001.00.00 10.910 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzībaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,8A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,821710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,8B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,8B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70002 318 199 2 344 580 26 381 1,1B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 2 182 674 2 207 296 24 622 1,11000 1.1. 1000 Atlīdzība 1 700 584 1 746 585 46 001 2,71100 1.1. 1100 Atalgojums 1 331 754 1 368 912 37 158 2,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 482 090 460 711 -21 379 -4,4B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 85 577 87 336 1 759 2,17700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 85 577 87 336 1 759 2,1B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti49 948 49 948 0 0,07100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 49 948 49 948 0 0,07120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 49 948 49 948 0 0,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 51 783 5 800 -45 983 -88,8B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 51 783 5 800 -45 983 -88,8P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 001.01.00. 10.910 Nozares vadībaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,8A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,821710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,8B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 2 369 982 2 350 380 -19 602 -0,8B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70002 318 199 2 344 580 26 381 1,1B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 2 182 674 2 207 296 24 622 1,11000 1.1. 1000 Atlīdzība 1 700 584 1 746 585 46 001 2,71100 1.1. 1100 Atalgojums 1 331 754 1 368 912 37 158 2,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 482 090 460 711 -21 379 -4,4B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 85 577 87 336 1 759 2,17700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 85 577 87 336 1 759 2,1B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti49 948 49 948 0 0,0PB_res_izdev2012_2013_2308884


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-1007100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 49 948 49 948 0 0,07120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 49 948 49 948 0 0,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 51 783 5 800 -45 983 -88,8B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 51 783 5 800 -45 983 -88,8P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 004.00.00. 10.000 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai16 121 101 18 005 948 1 884 847 11,7A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 121 101 18 005 948 1 884 847 11,721710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 16 121 101 18 005 948 1 884 847 11,7B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 16 121 101 18 005 948 1 884 847 11,7B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700016 121 101 18 005 948 1 884 847 11,7B150 1.5. 7100 - 7500; Uzturēšanas izdevumu transferti780016 121 101 18 005 948 1 884 847 11,77100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 16 121 101 18 005 948 1 884 847 11,77120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciāloP1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]budžetu 16 121 101 18 005 948 1 884 847 11,7Finansiālā bilance0 0 005.00.00. 10.000 Valsts sociālie pakalpojumiP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai2170044 751 186 40 959 033 -3 792 153 -8,5A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citipašu ieņēmumi 6 635 469 6 635 988 519 0,0A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti901 753 77 760 -823 993 -91,4A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 901 753 77 760 -823 993 -91,418100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti901 753 77 760 -823 993 -91,418130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 901 753 77 760 -823 993 -91,418131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 901 753 77 760 -823 993 -91,4A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 213 964 34 245 285 -2 968 679 -8,021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 37 213 964 34 245 285 -2 968 679 -8,0B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 44 772 828 40 959 033 -3 813 795 -8,5B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700042 654 133 40 689 359 -1 964 774 -4,6B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 23 502 399 26 956 103 3 453 704 14,71000 1.1. 1000 Atlīdzība 14 976 778 18 185 496 3 208 718 21,41100 1.1. 1100 Atalgojums 11 990 381 14 512 570 2 522 189 21,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 8 525 621 8 770 607 244 986 2,9B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 6 752 045 6 996 303 244 258 3,63000 1.3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 6 086 933 6 331 191 244 258 4,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 665 112 665 112 0 0,0B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti12 399 689 6 736 953 -5 662 736 -45,77300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 11 711 003 6 022 572 -5 688 431 -48,6PB_res_izdev2012_2013_2308885


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-1007310 1.5. 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām noteiktam mērķim 11 711 003 6 022 572 -5 688 431 -48,67400 1.5. 7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem 688 686 714 381 25 695 3,77460 1.5. 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti pašvaldībām 688 686 714 381 25 695 3,7B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 2 118 695 269 674 -1 849 021 -87,3B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 2 118 695 269 674 -1 849 021 -87,3P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance-21 642 0 21 642 -100,0F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana21 642 0 -21 642 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 21 642 0 -21 642 -100,0F21 01 00 00 1 F21 01 00 00 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumunaudas līdzekļu atlikumu izmaiņaspalielinājums (-) vai samazinājums (+) 21 642 0 -21 642 -100,005.01.00. 10.120 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai6 777 127 8 913 534 2 136 407 31,5A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 777 127 8 913 534 2 136 407 31,521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 6 777 127 8 913 534 2 136 407 31,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 6 777 127 8 913 534 2 136 407 31,5B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70006 777 127 8 913 534 2 136 407 31,5B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 6 088 441 6 332 699 244 258 4,03000 1.3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 6 086 933 6 331 191 244 258 4,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 1 508 1 508 0 0,0B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti688 686 2 580 835 1 892 149 274,77300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 0 1 866 454 1 866 4547310 1.5. 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām noteiktam mērķim 1 866 454 1 866 4547400 1.5. 7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem 688 686 714 381 25 695 3,77460 1.5. 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti pašvaldībām 688 686 714 381 25 695 3,7P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 005.03.00. 10.120 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijāsP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai2170021 238 529 24 069 175 2 830 646 13,3A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citipašu ieņēmumi 5 852 588 5 852 588 0 0,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 385 941 18 216 587 2 830 646 18,421710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 15 385 941 18 216 587 2 830 646 18,4B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 21 242 929 24 069 175 2 826 246 13,3B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700020 430 491 23 905 231 3 474 740 17,0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 19 799 487 23 274 227 3 474 740 17,51000 1.1. 1000 Atlīdzība 12 658 200 15 865 400 3 207 200 25,31100 1.1. 1100 Atalgojums 10 169 776 12 662 646 2 492 870 24,52000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 7 141 287 7 408 827 267 540 3,7B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 631 004 631 004 0 0,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 631 004 631 004 0 0,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 812 438 163 944 -648 494 -79,8B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 812 438 163 944 -648 494 -79,8PB_res_izdev2012_2013_2308886


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]-4 400 0 4 400 -100,0F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana4 400 0 -4 400 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 4 400 0 -4 400 -100,0F21 01 00 00 1 F21 01 00 00 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumunaudas līdzekļu atlikumu izmaiņaspalielinājums (-) vai samazinājums (+) 4 400 -4 400 -100,005.37.00. 10.120 Sociālās integrācijas valsts aģentūrasadministrēšanas un profesionālās un sociālāsrehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanaP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai217002 704 280 2 697 227 -7 053 -0,3A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citipašu ieņēmumi 782 881 783 400 519 0,1A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti86 400 77 760 -8 640 -10,0A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 86 400 77 760 -8 640 -10,018100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti86 400 77 760 -8 640 -10,018130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 86 400 77 760 -8 640 -10,018131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 86 400 77 760 -8 640 -10,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 834 999 1 836 067 1 068 0,121710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 1 834 999 1 836 067 1 068 0,1B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 2 721 522 2 697 227 -24 295 -0,9B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70002 621 522 2 597 227 -24 295 -0,9B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 2 588 922 2 564 627 -24 295 -0,91000 1.1. 1000 Atlīdzība 1 407 454 1 408 972 1 518 0,11100 1.1. 1100 Atalgojums 1 094 126 1 123 445 29 319 2,72000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 1 181 468 1 155 655 -25 813 -2,2B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 32 600 32 600 0 0,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 32 600 32 600 0 0,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 100 000 100 000 0 0,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 100 000 100 000 0 0,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance-17 242 0 17 242 -100,0F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana17 242 0 -17 242 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 17 242 0 -17 242 -100,0F21 01 00 00 1 F21 01 00 00 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumunaudas līdzekļu atlikumu izmaiņaspalielinājums (-) vai samazinājums (+) 17 242 -17 242 -100,005.39.00. 10.120 Klimata pārmaiņu finanšu instrumentaprojektu īstenošanaP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai217001 156 190 0 -1 156 190 -100,0A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti815 353 0 -815 353 -100,0A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 815 353 0 -815 353 -100,018100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti815 353 0 -815 353 -100,018130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 815 353 0 -815 353 -100,0PB_res_izdev2012_2013_2308887


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-10018131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 815 353 -815 353 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 340 837 0 -340 837 -100,021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 340 837 -340 837 -100,0B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 1 156 190 0 -1 156 190 -100,0B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70003 963 0 -3 963 -100,0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 3 963 0 -3 963 -100,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 3 963 -3 963 -100,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 1 152 227 0 -1 152 227 -100,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 1 152 227 -1 152 227 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 005.62.00. 10.120 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšanaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai1 164 057 1 122 979 -41 078 -3,5A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 164 057 1 122 979 -41 078 -3,521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 1 164 057 1 122 979 -41 078 -3,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 1 164 057 1 122 979 -41 078 -3,5B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70001 110 027 1 117 249 7 222 0,7B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 1 110 027 1 117 249 7 222 0,71000 1.1. 1000 Atlīdzība 911 124 911 124 0 0,01100 1.1. 1100 Atalgojums 726 479 726 479 0 0,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 198 903 206 125 7 222 3,6B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 54 030 5 730 -48 300 -89,4B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 54 030 5 730 -48 300 -89,4P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 005.65.00. 10.900 Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumuīstenošanaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai11 711 003 937 318 -10 773 685 -92,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 711 003 937 318 -10 773 685 -92,021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 11 711 003 937 318 -10 773 685 -92,0B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 11 711 003 937 318 -10 773 685 -92,0B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700011 711 003 937 318 -10 773 685 -92,0B150 1.5. 7100 - 7500; Uzturēšanas izdevumu transferti780011 711 003 937 318 -10 773 685 -92,07300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 11 711 003 937 318 -10 773 685 -92,07310 1.5. 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām noteiktam mērķim 11 711 003 937 318 -10 773 685 -92,0P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 005.67.00. 10.900 Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolasizglītības iestāžu rindu likvidēšanai 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai0 3 218 800 3 218 800A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 3 218 800 3 218 80021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 3 218 800 3 218 800B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 0 3 218 800 3 218 800PB_res_izdev2012_2013_2308888


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70000 3 218 800 3 218 800B150 1.5. 7100 - 7500; Uzturēšanas izdevumu transferti78000 3 218 800 3 218 8007300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 0 3 218 800 3 218 8007310 1.5. 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām noteiktam mērķim 3 218 800 3 218 800P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 007.00.00 04.121 Darba tirgus attīstībaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai4 650 805 4 296 830 -353 975 -7,6A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 650 805 4 296 830 -353 975 -7,621710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 4 650 805 4 296 830 -353 975 -7,6B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 4 650 805 4 296 830 -353 975 -7,6B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70004 409 021 4 192 830 -216 191 -4,9B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 4 405 156 4 188 965 -216 191 -4,91000 1.1. 1000 Atlīdzība 3 019 976 3 144 949 124 973 4,11100 1.1. 1100 Atalgojums 2 378 943 2 475 091 96 148 4,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 1 385 180 1 044 016 -341 164 -24,6B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 0 0,07700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 0 0,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 241 784 104 000 -137 784 -57,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 241 784 104 000 -137 784 -57,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 007.01.00 04.121 Nodarbinātības valsts aģentūras darbībasnodrošināšanaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai4 376 343 4 296 830 -79 513 -1,8A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 376 343 4 296 830 -79 513 -1,821710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 4 376 343 4 296 830 -79 513 -1,8B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 4 376 343 4 296 830 -79 513 -1,8B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70004 134 559 4 192 830 58 271 1,4B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 4 130 694 4 188 965 58 271 1,41000 1.1. 1000 Atlīdzība 3 019 976 3 144 949 124 973 4,11100 1.1. 1100 Atalgojums 2 378 943 2 475 091 96 148 4,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 1 110 718 1 044 016 -66 702 -6,0B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 0 0,07700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 0 0,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 241 784 104 000 -137 784 -57,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 241 784 104 000 -137 784 -57,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 007.03.00 04.121 Aktīvie nodarbinātības pasākumiP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai274 462 0 -274 462 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 274 462 0 -274 462 -100,021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 274 462 -274 462 -100,0PB_res_izdev2012_2013_2308889


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 274 462 0 -274 462 -100,0B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000274 462 0 -274 462 -100,0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 274 462 0 -274 462 -100,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 274 462 -274 462 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 020.00.00 10.000 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijasP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai111 347 797 125 098 285 13 750 488 12,3A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 111 347 797 125 098 285 13 750 488 12,321710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 111 347 797 125 098 285 13 750 488 12,3B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 111 347 797 125 098 285 13 750 488 12,3B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000111 347 797 125 098 285 13 750 488 12,3B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 110 297 955 124 048 443 13 750 488 12,56000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 110 297 955 124 048 443 13 750 488 12,5B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti1 049 842 1 049 842 0 0,07100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 1 049 842 1 049 842 0 0,07120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 1 049 842 1 049 842 0 0,0P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 020.01.00. 10.400 Valsts sociālie pabalsti 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai93 421 481 105 410 865 11 989 384 12,8A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 93 421 481 105 410 865 11 989 384 12,821710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 93 421 481 105 410 865 11 989 384 12,8B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 93 421 481 105 410 865 11 989 384 12,8B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700093 421 481 105 410 865 11 989 384 12,8B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 92 395 272 104 384 656 11 989 384 13,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 92 395 272 104 384 656 11 989 384 13,0B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti1 026 209 1 026 209 0 0,07100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 1 026 209 1 026 209 0 0,07120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 1 026 209 1 026 209 0 0,0P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 020.02.00 10.200 Izdienas pensijas 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai17 926 316 19 687 420 1 761 104 9,8A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 926 316 19 687 420 1 761 104 9,821710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 17 926 316 19 687 420 1 761 104 9,8B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 17 926 316 19 687 420 1 761 104 9,8B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700017 926 316 19 687 420 1 761 104 9,8B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 17 902 683 19 663 787 1 761 104 9,86000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 17 902 683 19 663 787 1 761 104 9,8PB_res_izdev2012_2013_23088810


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100B150 1.5. 7100 - 7500; Uzturēšanas izdevumu transferti780023 633 23 633 0 0,07100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 23 633 23 633 0 0,07120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 23 633 23 633 0 0,0P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 021.00.00 04.121 Darba apstākļu uzlabošanaP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai217001 468 776 1 749 259 280 483 19,1A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citipašu ieņēmumi 519 0 -519 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 468 257 1 749 259 281 002 19,121710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 1 468 257 1 749 259 281 002 19,1B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 1 468 776 1 749 259 280 483 19,1B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70001 437 538 1 749 259 311 721 21,7B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 1 436 998 1 748 728 311 730 21,71000 1.1. 1000 Atlīdzība 1 164 744 1 403 985 239 241 20,51100 1.1. 1100 Atalgojums 923 320 1 115 529 192 209 20,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 272 254 344 743 72 489 26,6B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 540 531 -9 -1,77700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 540 531 -9 -1,7B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 31 238 0 -31 238 -100,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 31 238 0 -31 238 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 021.01.00. 04.121 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļukontrole un uzraudzībaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai1 468 776 1 749 259 280 483 19,1A300 3.0. 21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citipašu ieņēmumi 519 -519 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 468 257 1 749 259 281 002 19,121710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 1 468 257 1 749 259 281 002 19,1B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 1 468 776 1 749 259 280 483 19,1B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70001 437 538 1 749 259 311 721 21,7B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 1 436 998 1 748 728 311 730 21,71000 1.1. 1000 Atlīdzība 1 164 744 1 403 985 239 241 20,51100 1.1. 1100 Atalgojums 923 320 1 115 529 192 209 20,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 272 254 344 743 72 489 26,6B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienībasbudžetā un starptautiskā sadarbība 540 531 -9 -1,77700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība 540 531 -9 -1,7B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 31 238 0 -31 238 -100,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 31 238 -31 238 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 022.00.00. 10.000 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai598 727 577 438 -21 289 -3,6A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 598 727 577 438 -21 289 -3,6PB_res_izdev2012_2013_23088811


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-10021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 598 727 577 438 -21 289 -3,6B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 598 727 577 438 -21 289 -3,6B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000596 437 577 438 -18 999 -3,2B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 576 437 559 438 -16 999 -2,91000 1.1. 1000 Atlīdzība 370 899 350 889 -20 010 -5,41100 1.1. 1100 Atalgojums 297 166 281 846 -15 320 -5,22000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 205 538 208 549 3 011 1,5B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti20 000 18 000 -2 000 -10,07400 1.5. 7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem 20 000 18 000 -2 000 -10,07460 1.5. 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti pašvaldībām 20 000 18 000 -2 000 -10,0B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 2 290 0 -2 290 -100,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 2 290 0 -2 290 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 0F50 01 00 00 F50 01 00 00 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašukapitālā 0 0 022.01.00 10.910 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijaun bērnu uzticības tālrunis0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai443 870 417 581 -26 289 -5,9A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 443 870 417 581 -26 289 -5,921710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 443 870 417 581 -26 289 -5,9B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 443 870 417 581 -26 289 -5,9B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000441 580 417 581 -23 999 -5,4B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 441 580 417 581 -23 999 -5,41000 1.1. 1000 Atlīdzība 370 899 350 889 -20 010 -5,41100 1.1. 1100 Atalgojums 297 166 281 846 -15 320 -5,22000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 70 681 66 692 -3 989 -5,6B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 2 290 0 -2 290 -100,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 2 290 -2 290 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 022.02.00 10.400 Valsts programma bērnu un ģimenesstāvokļa uzlabošanai 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai154 857 159 857 5 000 3,2A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 857 159 857 5 000 3,221710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 154 857 159 857 5 000 3,2B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 154 857 159 857 5 000 3,2B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000154 857 159 857 5 000 3,2B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 134 857 141 857 7 000 5,22000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 134 857 141 857 7 000 5,2B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti20 000 18 000 -2 000 -10,07400 1.5. 7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem 20 000 18 000 -2 000 -10,07460 1.5. 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti pašvaldībām 20 000 18 000 -2 000 -10,0P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 0PB_res_izdev2012_2013_23088812


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-10062.00.00 04.121 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)projektu un pasākumu īstenošana 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,1A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,121710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,1B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,1B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000453 761 26 111 -427 650 -94,2B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 453 761 26 111 -427 650 -94,22000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 453 761 26 111 -427 650 -94,2B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 3 066 393 1 626 069 -1 440 324 -47,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 3 066 393 1 626 069 -1 440 324 -47,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 062.06.00P004.12117000 -21700Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)īstenotie projekti labklājības nozarē (2007.-2013.) Resursi izdevumu segšanai3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,1A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,121710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,1B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 -53,1B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000453 761 26 111 -427 650 -94,2B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 453 761 26 111 -427 650 -94,22000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 453 761 26 111 -427 650 -94,2B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 3 066 393 1 626 069 -1 440 324 -47,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 3 066 393 1 626 069 -1 440 324 -47,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 063.00.00. 04.122 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu unpasākumu īstenošanaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai58 415 450 62 678 228 4 262 778 7,3A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 393 919 62 663 290 4 269 371 7,321710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 32 225 471 30 619 911 -1 605 560 -5,021720 7.0. 21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksāmvalsts pamatbudžetā 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 58 415 450 62 678 228 4 262 778 7,3B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700058 409 509 62 678 228 4 268 719 7,3B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 4 740 718 3 981 745 -758 973 -16,01000 1.1. 1000 Atlīdzība 2 177 498 1 967 425 -210 073 -9,61100 1.1. 1100 Atalgojums 1 751 825 1 583 023 -168 802 -9,62000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 2 563 220 2 014 320 -548 900 -21,4B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 945 917 15 118 544 172 627 1,23000 1.3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 13 894 709 14 871 795 977 086 7,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 1 051 208 246 749 -804 459 -76,5B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti38 722 874 43 577 939 4 855 065 12,57100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 739 521 919 833 180 312 24,47120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 739 521 919 833 180 312 24,4PB_res_izdev2012_2013_23088813


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-1007300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 11 814 905 10 614 727 -1 200 178 -10,27320 1.5. 7320 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām Eiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējās ārvalstu finanšupalīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem) 11 648 905 10 579 727 -1 069 178 -9,27350 1.5. 7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļējifinansētām atvasinātajām publiskajām personāmun budžeta nefinansētām iestādēm noteiktammērķim 166 000 35 000 -131 000 -78,97500 1.5. 7500 Atmaksa valsts budžetā par veiktiemuzturēšanas izdevumiem 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 063.02.00. 04.122 Atmaksa valsts pamatbudžetā par EiropasSociālā fonda (ESF) finasējumu (2007.-2013.) 0P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,521720 7.0. 21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksāmvalsts pamatbudžetā 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700026 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5B150 1.5. 7100 - 7500; Uzturēšanas izdevumu transferti780026 168 448 32 043 379 5 874 931 22,57500 1.5. 7500 Atmaksa valsts budžetā par veiktiemuzturēšanas izdevumiem 26 168 448 32 043 379 5 874 931 22,5P1M [17000 - Finansiālā bilance21700] -[1000 - 9000]0 0 063.06.00. 04.122. Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotieP0 17000 -21700projekti labklājības nozarē (2007.-2013.)Resursi izdevumu segšanai32 247 002 30 634 849 -1 612 153 -5,0A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti21 531 14 938 -6 593 -30,6A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 21 531 14 938 -6 593 -30,618100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti21 531 14 938 -6 593 -30,618130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 21 531 14 938 -6 593 -30,618131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 21 531 14 938 -6 593 -30,6A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 225 471 30 619 911 -1 605 560 -5,021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 32 225 471 30 619 911 -1 605 560 -5,0B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 32 247 002 30 634 849 -1 612 153 -5,0B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700032 241 061 30 634 849 -1 606 212 -5,0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 4 740 718 3 981 745 -758 973 -16,01000 1.1. 1000 Atlīdzība 2 177 498 1 967 425 -210 073 -9,61100 1.1. 1100 Atalgojums 1 751 825 1 583 023 -168 802 -9,62000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 2 563 220 2 014 320 -548 900 -21,4B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 945 917 15 118 544 172 627 1,23000 1.3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 13 894 709 14 871 795 977 086 7,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 1 051 208 246 749 -804 459 -76,5B150 1.5. 7100 - 7500;7800Uzturēšanas izdevumu transferti12 554 426 11 534 560 -1 019 866 -8,1PB_res_izdev2012_2013_23088814


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-1007100 1.5. 7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti 739 521 919 833 180 312 24,47120 1.5. 7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertino valsts pamatbudžeta uz valsts speciālobudžetu 739 521 919 833 180 312 24,47300 1.5. 7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumutransferti citiem budžetiem noteiktammērķim 11 814 905 10 614 727 -1 200 178 -10,27320 1.5. 7320 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertipašvaldībām Eiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējās ārvalstu finanšupalīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem) 11 648 905 10 579 727 -1 069 178 -9,27350 1.5. 7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļējifinansētām atvasinātajām publiskajām personāmun budžeta nefinansētām iestādēm noteiktammērķim 166 000 35 000 -131 000 -78,9B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 5 941 0 -5 941 -100,0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 5 941 -5 941 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 064.00.00 04.240 Eiropas Lauksaminiecības garantiju fonda(ELGF) projektu un pasākumu īstenošanaP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai21700407 463 56 13,8A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti407 463 56 13,8A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 407 463 56 13,818100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti407 463 56 13,818130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 407 463 56 13,818131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 407 463 56 13,8B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 407 463 56 13,8B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000407 463 56 13,8B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 407 463 56 13,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 407 463 56 13,8P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 064.06.00 04.240 Eiropas Lauksaminiecības garantiju fonda(ELGF) projektu un pasākumu īstenošanalabklājības nozarē (2007 - 2013)VSAC " Latgale"P0 17000 -21700A500 5.0. 17000; Transferti18000; 19000Resursi izdevumu segšanai407 463 56 13,8407 463 56 13,8A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 407 463 56 13,818100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti407 463 56 13,818130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 407 463 56 13,818131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 407 463 56 13,8B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 407 463 56 13,8PB_res_izdev2012_2013_23088815


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000407 463 56 13,8B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 407 463 56 13,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 407 463 56 13,8P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 065.00.00 04.240 Eiropas Lauksaminiecības fonda laukuattīstībai (ELFLA) projektu un pasākumuīstenošanaP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai21700308 92 -216 -70,1A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti308 92 -216 -70,1A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 308 92 -216 -70,118100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti308 92 -216 -70,118130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 308 92 -216 -70,118131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 308 92 -216 -70,1B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 308 92 -216 -70,1B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000308 92 -216 -70,1B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 308 92 -216 -70,12000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 308 92 -216 -70,1P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 065.06.00 04.240 Eiropas Lauksaimniecības fonda laukuattīstībai (ELFLA) projektu un pasākumuīstenošana labklājības nozarē (2007-2013)VSAC "Latgale"P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai308 92 -216 -70,1A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti308 92 -216 -70,1A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 308 92 -216 -70,118100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti308 92 -216 -70,118130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 308 92 -216 -70,118131 5.0. 18131 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no valsts pamatbudžeta dotācijas novispārējiem ieņēmumiem 308 92 -216 -70,1B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 308 92 -216 -70,1B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000308 92 -216 -70,1B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 308 92 -216 -70,12000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 308 92 -216 -70,1P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 070.00.00. 04.121 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentuprojektu un pasākumu īstenošanaP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai837 227 932 479 95 252 11,4PB_res_izdev2012_2013_23088816


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti1 017 0 -1 017 -100,0A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 1 017 0 -1 017 -100,018100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti1 017 0 -1 017 -100,018130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 1 017 0 -1 017 -100,018132 5.0. 18132 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzekļiem 1 017 0 -1 017 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 836 210 932 479 96 269 11,521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 836 210 932 479 96 269 11,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 837 228 932 479 95 251 11,4B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000835 973 931 879 95 906 11,5B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 835 973 931 879 95 906 11,51000 1.1. 1000 Atlīdzība 768 306 842 092 73 786 9,61100 1.1. 1100 Atalgojums 593 945 651 931 57 986 9,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 67 667 89 787 22 120 32,7B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 1 255 600 -655 -52,2B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 1 255 600 -655 -52,2F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana1 0 -1 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 1 0 -1 -100,0F21 01 00 00 2 F21 01 00 00 2Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļuatlikumu izmaiņas palielinājums (-) vaisamazinājums (+) 1 0 -1 -100,070.05.00. 04.121 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KFapgūšanai (2007-2013)P0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai836 210 932 479 96 269 11,5A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 836 210 932 479 96 269 11,521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 836 210 932 479 96 269 11,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 836 210 932 479 96 269 11,5B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 7000834 955 931 879 96 924 11,6B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 834 955 931 879 96 924 11,61000 1.1. 1000 Atlīdzība 768 306 842 092 73 786 9,61100 1.1. 1100 Atalgojums 593 945 651 931 57 986 9,82000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 66 649 89 787 23 138 34,7B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi 1 255 600 -655 -52,2B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana 1 255 600 -655 -52,2P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 070.06.00. 04.121 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentuprojektu un pasākumu īstenošanaP0 17000 -21700labklājības nozarē (2007-2013)Resursi izdevumu segšanai1 017 0 -1 017 -100,0A500 5.0. 17000;18000; 19000Transferti1 017 0 -1 017 -100,0A510 5.0. 18000 Valsts budžeta transferti 1 017 0 -1 017 -100,018100 5.0. 18100 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti1 017 0 -1 017 -100,018130 5.0. 18130 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transfertino valsts pamatbudžeta 1 017 0 -1 017 -100,018132 5.0. 18132 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtietransferti no ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzekļiem 1 017 -1 017 -100,0B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 1 018 0 -1 018 -100,0PB_res_izdev2012_2013_23088817


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70001 018 0 -1 018 -100,0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 1 018 0 -1 018 -100,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 1 018 -1 018 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance-1 0 1 -100,0F 00 00 00 00 F 00 00 00 00 Finansēšana1 0 -1 -100,0F21 01 00 00 F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 1 0 -1 -100,0F21 01 00 00 2 F21 01 00 00 2Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļuatlikumu izmaiņas palielinājums (-) vaisamazinājums (+) 1 -1 -100,073.00.00. 10.400 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzfinansētie projektiP0 17000 - Resursi izdevumu segšanai2170023 804 25 884 2 080 8,7A420 4.2. 21100; 21200 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādesieņēmumos 20 329 14 191 -6 138 -30,2A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 475 11 693 8 218 236,521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 3 475 11 693 8 218 236,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 23 804 25 884 2 080 8,7B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700023 804 25 884 2 080 8,7B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 23 804 25 884 2 080 8,71000 1.1. 1000 Atlīdzība 10 634 13 853 3 219 30,31100 1.1. 1100 Atalgojums 8 476 11 163 2 687 31,72000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 13 170 12 031 -1 139 -8,6P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 073.06.00. 10.400 Ārvalstu finanšu palīdzības finansētoprojektu īstenošana labklājības nozarēP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai23 804 25 884 2 080 8,7A420 4.2. 21100; 21200 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādesieņēmumos 20 329 14 191 -6 138 -30,2A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 475 11 693 8 218 236,521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 3 475 11 693 8 218 236,5B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 23 804 25 884 2 080 8,7B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700023 804 25 884 2 080 8,7B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 23 804 25 884 2 080 8,71000 1.1. 1000 Atlīdzība 10 634 13 853 3 219 30,31100 1.1. 1100 Atalgojums 8 476 11 163 2 687 31,72000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 13 170 12 031 -1 139 -8,6P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 096.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas SavienībasPadomē nodrošināšana 2015.gadāP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai0 83 816 83 816A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 83 816 83 81621710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 83 816 83 816B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 0 83 816 83 816B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 70000 83 816 83 816PB_res_izdev2012_2013_23088818


SAPklasifikācijaskodsGrupas,apakšgru-pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanasklasifikācijaskods2012.gadaplāns argrozījumiem2013.gadaplāns2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu(latos)2013.gada plānaizmaiņas (+,-) pret2012.gada plānu (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100-100B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 0 83 816 83 8161000 1.1. 1000 Atlīdzība 25 617 25 6171100 1.1. 1100 Atalgojums 9 584 9 5842000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 58 199 58 199P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 099.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiemizlietojumsP0 17000 -21700Resursi izdevumu segšanai37 822 0 -37 822 -100,0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 822 0 -37 822 -100,021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija novispārējiem ieņēmumiem 37 822 -37 822 -100,0B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā 37 822 0 -37 822 -100,0B100 1.0. 1000 - 4000; Uzturēšanas izdevumi6000 - 700037 822 0 -37 822 -100,0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 21 822 0 -21 822 -100,02000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi 21 822 -21 822 -100,0B130 1.3. 3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 16 000 0 -16 000 -100,06000 1.3. 6000 Sociālie pabalsti 16 000 -16 000 -100,0P1M [17000 -21700] -[1000 - 9000]Finansiālā bilance0 0 0PB_res_izdev2012_2013_23088819

More magazines by this user
Similar magazines