Vārds, uzvārds Amats Alga oktobrī Andrejs Ceļapīters ... - Madona.lv

madona.lv
  • No tags were found...

Vārds, uzvārds Amats Alga oktobrī Andrejs Ceļapīters ... - Madona.lv

Pašvaldības domes deputātiVārds, uzvārds Amats Alga oktobrīAndrejs Ceļapīters Pašvaldības domes priekšsēdētājs 847,10Finanšu un attīstības komitejas priekšsēdētājsAdministratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētājsPašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA"Madonas namsaimnieks", SIA "Madonas siltums"AS "Madonas ūdens", SIA "Madonas slimnīca"Agris Lungevičs Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 606,41Teritoriālo un vides jautājumu komitejaspriekšsēdētājsFinanšu un attīstības komitejas un Sporta unveselībasjautājumu komitejas loceklis, Dzīvokļu jautājumukomisijas priekšsēdētāja vietnieks, Pašvaldībasiepirkumu komisijas loceklis.Daiga Elga Ābola PII "Saulīte" vadītāja537,27(t.sk.atvaļinājumanauda 494,01Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece 303,98Finanšu un attīstības komitejas, Izglītības jautājumukomitejas un sociālo jautājumu komisijas locekleGunita Kļaviľa BJC direktore 343,45Pašvaldības deputāteFinanšu un attīstības komitejas, izglītības un kultūras 0,00jautājumu komitejas, Sporta un veselības jautājumukomitejas locekle.Bruno Kokars Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Sociālo jautājumukomitejas,Sporta un veselības jautājumu komitejasloc.Artis Kumsārs Madonas mūzikas skolas direktors 357,62Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Sociālo jautājumukomitejas un Izglītības jautājumu komitejas loceklisVineta Lamberte Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 470,82Pašvaldības deputāteFinanšu un attīstības komitejas, izglītības un kultūrasjautājumu komitejas un Teritoriālo vides jautājumukomitejas locekle, Sociālo jautājumu komitejaspriekšsēdētāja, Administratīvo aktu strīdu komisijaspriekšsēdētāja vietniece, Dzīvokļu jautājumukomisijas locekleDaiga Maderniece Pašvaldības deputāte


Finanšu un attīstības komitejas, izglītības un kultūras 0,00jautājumu komitejas un Teritoriālo vides jautājumukomitejas locekleVanda Maderniece Madonas Valsts ģimnāzijas direktore 521,27Pašvaldības deputāteFinanšu un attīstības komitejas un Izglītības unkultūras jautājumu komitejas locekleValentīns Rakstiľš Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktors 542,43Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Izglītības un kultūras 0,00jautājumu komitejas, Teritoriālo un vides jautājumukomitejas un Sporta un veselības jautājumukomitejasloceklis, Pašvaldības iepirkumu komisijaspriekšsēdētāja vietnieks.Andris Sakne Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Sociālo jautājumu 0,00komitejas un Administratīvās komisijas loceklis.Rihards Saulītis Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Sporta un veselības 0,00jautājumu komitejas un Pašvaldības iepirkumukomisisjas loceklisRoberts Šľepsts Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Sociālo jautājumu 0,00komitejas un Sporta un veselības jautājumukomitejasloceklis.Kaspars Udrass Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas un Sociālo jautājumu 0,00komitejas loceklis, Sporta un veselības jautājumukomitejas priekšsēdētājsRuta Vizāne Pašvaldības deputāteFinanšu un attīstības komitejas, Teritoriālo un vides 0,00jautājumu komitejas un Pašvaldības iepirkumukomisisjas locekle, Administratīvās komisijaspriekšsēdētāja.Valdis VucānsModrisZomerovskisPašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Sporta un veselības 0,00jautājumu komitejas un Pašvaldības iepirkumukomisijas loveklis, Izglītības un kultūras jautājumukomitejas priekšsēdētājs.Pašvaldības deputātsFinanšu un attīstības komitejas, Teritoriālo un vides 0,00


jautājumu komitejas, Sporta un veselības jautājumukomitejas, Pašvaldības iepirkumu komisijas unPašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanasun izmantošanas komisijas loceklis.Āris VilšķērstsPašvaldības administrācijas darbinieki un iedzīvotāju pārstāvjiPašvaldības izpilddirektors, pašvaldībasadministrācijas vadītājs 576,75Līga CalmānePašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 0,00Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas unizmantošanas komisijas priekššedētājs,Administratīvo strīdu komisijas loceklis.Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece639,43(t.sk.atvaļinājumanauda 462,71)Alens Dzenis Pilsētas kārtībnieks 183,84Guntis Gailums Administratīvās komisijas un Administratīvo aktukomisijas loceklisSarmīte Kalniľa Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas unizmantošanas komisijas locekleGuntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 524,82Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas unizmantošanas komisijas loceklisJuris Marjuničs Pašvaldības kārtībnieks 183,84Helmuts Pujats Iepirkumu komisijas loceklisAndris Rieba Būvvaldes vadītājs 464,45Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un 0,00izmantošanas komisijas loceklis, Zemes komisijaspriekšsēdētājsAldonis Rībienieks Dzīvokļu jautājumu lomisijas loceklisElita Staune Pašvaldības iepirkumu komisijas locekleJānis Vilcāns Būvinspektors 371,32Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas unizmantošanas komisijas loceklisVelta Vilšķērste Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 264,89Dzīvokļu jautājumu lomisijas locekleEvita Zāle Administratīvo aktu strīdu komisijas un Pašvaldības 0,00īpašuma privatizācijas, atsavināšanas unizmantošanaskomisijas locekle.Vitolds Krištopāns Administratīvās komisijas loceklis 0,00Gatis Kušķis Administratīvās komisijas loceklis 0,00Ināra Mālniece Dzīvokļu jautājumu komisijas locekle 0,00Iveta Vāvere Administratīvās komisijas locekle 0,00Augusts Apinis Arhitekts 408,35


Gundars RiekstiľšMadonas novada pašvaldības sociālais dienestsDienesta vadītājs548,98(t.sk.atvaļinājumanauda 321,77)Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājsOlita Vaivode Vecākais sociālais darbinieks 314,26Rudīte Kumsāre Vecākais sociālais darbinieks 290,84Ilze Jansiľa Vecākais sociālais darbinieks 290,84Ingrīda Māliľa Sociālās palīdzības organizators 274,46Silva Grūbe Sociālās palīdzības organizators 319,96Egita KubliľaSociālais darbinieks ar ģimenēm, bērniemInese Saleniece Sociālais darbinieks Madonā 234,58Lolita Tipaine Sociālais darbinieks Aronas pagastā 274,76Biruta Radžēle Sociālais darbinieks Barkavas pagastā 290,63Elvīra Agarelova Sociālais darbinieks Dzelzavas pagastā 290,63Ārija Ikauniece Sociālais darbinieks Lazdonas pagastā 224,50Anita Biķerniece Sociālais darbinieks Kalsnavas pagastā 218,30Aija Zablocka Sociālais darbinieks Ļaudonas pagastā 290,84Anita DagnijaGlaudāneSociālais darbinieks Mārcienas pagastā171,27Arita Sīpola Sociālais darbinieks Mētrienas pagastā 199,02Anita Ikauniece Sociālais darbinieks Ošupes pagastā 241,08Ināra Miška Sociālais darbinieks Praulienas pagastā 257,87Staľislava Pomere Sociālais darbinieks Sarkaľu pagastā 261,62


Madonas pilsētas iestāžu darbiniekiHaralds Dirnēns Madonas mākslas skolas direktors 338,09Romāns Ližbovskis Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktors 614,84Edgars Avišāns Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora vietnieks 323,57saimnieciskajā darbāInese Strode Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora vietnieks 417,18izglītības jomāVarvaraMaksimčika Madonas vakara vidusskolas direktore 362,63Sľežana Rakstiľa Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieks 456,69izglītības jomāOlga Krištopāne Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieks 119,66izglītības jomāJeļena Safonova Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieks 429,52izglītības jomāLigita Čamane Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieks 78,11izglītības jomāAnatolijs Titovičs Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieks 307,63saimnieciskajā darbāRasma Dzintra Madonas pansionāta direktore 247,59OzoliľaIngrīda Gailīte Madonas mūzikas skolas direktora vietnieks 252,19izglītības jomāLīga Preise PII "Priedīte" vadītāja 381,25Ilze Avotiľa PII "Priedīte" vadītāja vietniece izglītības jomā 221,22Dace Raubiška PII "Kastanītis" vadītāja 277,65PII "Kastanītis" vadītāja vietnieks izglītības jomā 17,95Imelda Saulīte Madonas bibliotēkas vadītāja 407,72Skaidrīte Strade Madonas kultūras nama direktore 246,70Voldemārs Šmugais Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 391,88Līvija Zepa Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 419,74direktoreIveta Janovska PII "Saulīte" vadītāja vietnieks izglītības jomā 308,31


Madonas Valsts ģimnāzijas amatpersonu sarakstsSolita Medene Direktora vietnieks izglītības jomā 229,93Mērķdotācijas pedagogu algām sadales komisijaslocekleIveta Vabule Direktora vietnieks audzināšanas jomā 326,95Mērķdotācijas pedagogu algām sadales komisijaslocekleKristīne Lukaševica Izglītības metodiķe 402,90Arturs Krūmiľš Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 254,03Vija Bebriša Mērķdotācijas pedagogu algām komisijas locekle 0,00Gita EidukaDirektora vietnieks audzināšanas jomā(0,235slodzes) 92,60Anita Tropa Direktora vietnieks izglītības jomā (0,5 slodzes) 229,93Mērķdotācijas pedagogu algām komisijas locekle


Novada pašvaldības kapitālsabiedrību amatpersonasNr.p.k.Vārds, uzvārdsIeľemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuSeptembrīmēnesīizmaksātaisatalgojums1 Guntars ĀBOLS SIA “Kusas nami” valdes loceklis 298.662 Jānis IKAUNIEKS SIA Barkavas KPS valdes loceklis 376,783 Māris BELORAGSSIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums”valdes loceklis4 Ilgvars KEREVICS SIA „Dzelzava” valdes loceklis 275,105 Konstantīns VISKOVS SIA „Lazdonas KSU” valdes loceklis 206,336 Bruno KOKARS SIA „Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētājs 1101,627 Mareks PLATAČSSIA „Mārcienas komunālais uzľēmums”valdes loceklis8 Andris VASKIS SIA "Ošupes KU" valdes loceklis9 Uldis LIELVALODIS SIA „Madonas siltums” valdes loceklis 653.9310 Guntars DZENIS SIA „Madonas namsaimnieks” valdes loceklis11 Guntars DAMBENIEKS AS „Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs 843,77 Ls


Aronas pagasta pārvaldes amatpersonām 2010.gada oktobrī izmaksātais atalgojumsNr.p.k.1.Vārds un uzvārdsAndrejs Piekalns2 Silvija ČurksteIeņemamais amats, kas piešķir valsts amatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojumsLVLPagasta pārvaldes vadītājs 486Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA„Kusas nami”Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 0PII “Sprīdītis” vadītāja, vadītāja vietniece izglītībasjomā3 Guntars Ābols Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks 04 Rudīte PrikuleLauteres kultūras nama direktore, “Aronas pagastavēstis” redaktora v.5 Dace Cāzere Aronas bibliotēkas vadītāja 1646 Ina Cimere Viesienas bibliotēkas vadītāja 1147 Solveiga Sāre Kusas bibliotēkas vadītāja. 1808 Līga Zvirgzdiľa Kusas FVP vadītāja, ārsta palīgs 3149 Anna Greidiľa Iepirkumu komisijas loceklis 010 Ligita Škapare Iepirkumu komisijas loceklis 011 Inese Vilcāne Iepirkumu komisijas loceklis 012 Aigars BreidaksKusas pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajādarbā0336177205Iepirkumu komisijas loceklis 013 Agris Sārs Kusas pamatskolas direktors 51214 Ērika Pūce Kusas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā 8015 Iveta Kaparkalēja Kusas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā 4016 Gunārs Ikaunieks Kusas pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā 40


Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes amatpersonām septembrī izmaksātaisatalgojums oktobrī.Vārds, uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķir valsts amatpersonas statusuizmaksātaisatalgojums1. Staľislavs Smelters Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 469,742. Gunta Tomiľa PII “Ābelīte” vadītāja 249,503. Normunds Dzelme Barkavas pamatskolas direktors 338,404. Janīna Liepiľa Barkavas pamatskolas direktora vietniece 157,865. Ināra Juška Barkavas pansionāta vadītāja 251,526. Zeltīte Dūrīte Barkavas kultūras nama direktore 230,307. Jānis Ikaunieks SIA “Barkavas KPS” valdes loceklis 376,788. Aleksandrs Šrubs Iepirkumu komisijas loceklis 0


Bērzaunes pagasta pārvaldesamatpersonām oktobrī izmaksātais atalgojumsNr. Vārds, uzvārds Ieľemamais amats,kaspiešķir valstsamatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojums LVL1. Ivars Miķelsons Pārvaldes vadītājs 470.822. Veronika Caune Pamatskolas direktore 458.433. Inguna Dūma Pamatskolas direktora 331.51vietniece izglītības jomā4. Ina Fazilova Pamatskolas direktora 353.01vietniece izglītības jomā5. Aivars Sinelis Pamatskolas direktora 353.43vietnieks izglītības jomā6. Māra Briede Pamatskolas direktora 141.41vietnieks saimnieciskajādarbā7. Agrita Plāte PII „Vārpiľa” vadītāja 363.758. Sarmīte Balode PII „Vārpiľa” vietniece 231.91izglītības jomā9. Judīte Gūte Tautas nama vadītāja 154.3710. Ineta Zvirgzdiľa Bibliotekas vadītāja 205.9211. Māris Belorags SIA „Bērzauneskomunālais uzľēmums”valdes loceklisDarba nespējaslapa B


Dzelzavas pagasta pārvaldes amatpersonām oktobra izmaksātais atalgojumsNr.p.k.Vārds un uzvārdsIeľemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojumsLVL1. Elmārs Vaskis Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 462.912. Indra Zukure Dzelzavas pamatskolas direktore 403.023. Anita Dadze4. Inita Karlsone5. Iveta ApenīteDzelzavas speciālās internātpamatskolasdirektoreDzelzavas pagasta pirmsskolas izglītībasiestādes „RŪĶIS” vadītājaDzelzavas pagasta pansināta „Grāveri1”vadītāja424.63233.96267.906. Dace Kalniľa Dzelzavas kultūras nama direktore 255.787. Vineta Truhanova Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja 273.738. Viola Strode Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja 225.249. Astrīda Nagle10. Jana Sipāne11. Aina Saliľa12. Evija AgorelovaDzelzavas pamatskolas direktores vietnieceizglītības jomāDzelzavas pamatskolas direktores vietnieceizglītības jomāDzelzavas speciālās internātpamatskolasdirektores vietniece izglītības jomāDzelzavas speciālās internātpamatskolasdirektores vietniece audzināšanas jomā117.8447.14270.08288.93


Kalsnavas pagasta pārvaldes amatpersonām oktobrī izmaksātais atalgojumsIzmaksātaisNr.pIeľemamais amats, kas piešķirVārds, uzvārdsatalgojums.k.valsts amatpersonas statusuLVL1. Artis MŪRMANIS Pārvaldes vadītājs 530.312. Gunta LAPSAKalsnavas pamatskolasdirektore505.533. Regīna MAKOVSKAKalsnavas pamatskolasdirekt.vietn. mācību darbā351.714. Aija RĒĶEKalsnavas pamatskolas direkt.vietniece saimnieciskajā darbā257.675. Ligita VUCĀNEPirmsskolas izglītības iestādesvadītāja385.946. Gunta ŠTIKOVA Bibliotēkas vadītāja 217.127. Daina ĀBOLIĽA Kultūras nama direktore 0.008. Linda ŪDRE - RIZGADirektores vietniece izglītībasjomā271.059. Zaiga PUTNAPirmsskolas izglītības iestādesvadītājas vietniece293.0110. Ruta ŠĒNBERGAPašvaldības aģentūras“Kalsnava”direktore413,1411. Edvīns CIPULISPašvaldības aģentūras“Kalsnava”direktores vietnieks305,40


MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBALIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDEReģ. Nr. 90000054233, “Ezermaļos”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884tālrunis: 64807247, 64807246, fakss: 64825134, e-pasts: liezere@madona.lvMadonas novada Liezēres pagastāAmatpersonu sarakstsNr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Amatpersonaiizmaksātaisatalgojums(2010.oktobris)Ls1. Jānis Sirmais Pagasta pārvaldes vadītājs 470.822. Jolanta Pabērza Liezēres pamatskolas 454.25direktore3. Indulis Akots Liezēres pamatskolas 228.33direktora vietniekssaimnieciskajā darbā4. Maruta Bikovska Liezēres pamatskolas 319.31direktora vietnieks mācībudarbā5. Sarmīte Pabērza Liezēres pamatskolas 258.28direktora vietnieksārpusstundu darbā6. Sarmīte Pabērza Madonas novada bērnu un 336,70jauniešu ārpusģimenesaprūpes un atbalsts centra„Ozoli” vadītāja7. Ilga Tēberga Liezēres pamatskolas 247.25direktora vietniekspirmsskolas izglītības jomā8. Andrejs Tēbergs Ozolu komunālās199,45saimniecības vadītājs9. Lelde Pieta Liezēres kultūras nama 159.47direktore10. Dace Madalāne Liezēres bibliotēkas201.11bibliotekāre11. Indra Goba Mēdzūlas bibliotēkasbibliotekāre109.58


MĀRCIENAS pagasta pārvaldes amatpersonām par oktobri izmaksātais atalgojumsNr.p.k.Vārds un uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojumsLVL1. Visvaldis Ozoliľš Mārcienas pamatskolas direktors 470.442. Iveta Kaire Direktora vietniece 427.193. Zanda Buzina Kultūras nama direktore 234.404. Ināra Mālniece Pagasta pārvaldes vadītāja 424.135. Ināra Plaunova Direktora vietniece saimnieciskajā darbā 150.516. Lilita Rozniece Bibliotēkas vadītāja 194.697. Nikolajs Piļipenko Komunālās saimniecības vadītājs 212.47


Mētrienas pagasta pārvaldes amatpersonām oktobrī izmaksātais atalgojumsN.p.k.Vārds unuzvārds Ieņemamais Izmaksātaisamatsatalgojums1AndrisDzenovskis Mātrienas pagasta pārvaldesvadītājs 367,682 Jānis Trops P/A" Mētrienas komunālāsaimniecība" direktors 266,47Mētrienas pagasta3 Melita Grudule pārvaldespamatskolasdirektore 364,714Anna AnitaAmata Mētrienas tautas namavadītāja 226,35 Irēna Elksnīte Felšerpunkta vadītāja 296,646 Jolanta Vītola Bibliotēkas vadītāja 168,61


Ošupes pagasta pārvaldes amatpersonām 2010.gada septembra mēnesīizmaksātais atalgojumsN.p.k.Vārds,uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojumsLVL1 Aigars šķēls pārvaldes vadītājs 439,841. Ingrīda Juško NĪ nodokļa administratore, grāmatvede 263,652. Ināra logina Degumnieku pamatskolas direktore 423,743. Edīte Zaube skolas direktora vietniece izglītības jomā 367,534. Daiga Ķevere skolas direktora vietniece izglītības jomā 504,665. Ināra Kokare Bibliotēku vadītāja 196,486. Ilze Melngaile kultūras darba organizatore 231,65Sarmīte7. Saulīte Feldšerpunkta vadītāja 345,808. Andris Vaskis SIA "Ošupes KU" valdes loceklis 121,219. Ilona Strode Aktīvās atpūtas centra vadītāja 238,0610. Ina GutāneLubāna mitrāja informācijas centravadītāja 193,8311.AgrisLungevics iepirkumu komisijas loceklis 0,00


Sarkaņu pagasta pārvaldes amatpersonām oktobrī izmaksātais atalgojumsNr.p.k.Vārds un uzvārdsIeľemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojumsLVL1. Andris Simtnieks Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 469.032. Baiba Pētersone Sarkaľu pamatskolas direktore 437.063. Rolands VēzisPašvaldības aģentūras „Sarkaľu komunālaisserviss” direktors4. Valda Kļaviľa Tautas nama „Kalnagravas” vadītāja418.96294.82,tajā skaitā;Tautas namavadītājasd/a 120.63,AtvaļinājumanaudaLs 92.90Pedagogad/a 81.29.


Vestienas pagasta pārvaldes amatpersonām 2010. gada oktobrī izmaksātais atalgojumsVārds, uzvārds Ieľemamais amats, kas piešķirvalsts amatpersonas statusuIzmaksātais atalgojums(LVL)Artūrs Vīle - Bērziņš Pārvaldes vadītājs 411.79Vera Gutāne Pamatskolas direktore 471.31Ingrīda Leontjeva Direktores vietniece izglītības360.80jomāDina PodjavoDirektores vietniece izglītībasjomā317.08

More magazines by this user
Similar magazines