Tūrisma attīstības valsts aģentūras gada pārskats par 2005.gadu

tava.gov.lv
  • No tags were found...

Tūrisma attīstības valsts aģentūras gada pārskats par 2005.gadu

1. Tūrisma attīstības valsts aģentūras juridiskais statuss, mērķis un struktūraTūrisma attīstības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esošavalsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku.1.1. Aģentūras struktūraUz pārskata perioda beigām Aģentūrā strādāja 28 darbinieki no 31 pieejamām štata vietām.Aģentūrā ir 5 nodaļas: Grāmatvedības un budţeta plānošanas nodaļa; Juridiskā nodaļa; Projektu un kvalitātes nodaļa; Informācijas tehnoloģiju nodaļa. Mārketinga nodaļa;Aģentūra ir izveidojusi un uztur sekojošas pārstāvniecības un teritoriālās struktūrvienības: Pārstāvniecības ārvalstīs:o Latvijas Tūrisma birojs Helsinkoso Latvijas Tūrisma birojs Londonāo Latvijas Tūrisma birojs Maskavāo Latvijas Tūrisma birojs Stokholmāo Teritoriālās struktūrvienības Latvijas reģionos:o Latvijas Tūrisma informācijas birojs Rīgāo Kurzemes reģiona tūrisma birojso Vidzemes reģiona tūrisma birojso Zemgales reģiona tūrisma birojso Latgales reģiona tūrisma birojs1.2. Nodaļu galvenie uzdevumiGrāmatvedības un budţeta plānošanas nodaļa veic Aģentūras grāmatvedības uzskaiti, finansudokumentācijas apriti, pamatlīdzekļu un citu materiālo vērtību un to aprites atspoguļošanugrāmatvedības uzskaitē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sastāda pusgada, 9mēnešu un gada bilances, izstrādā Aģentūras budţeta projektus, sastāda finansēšanas plānus untāmes, veic budţeta izpildes analīzi, apkopo un sagatavo atskaites un pārskatus par Aģentūrasdarbu izpildi un finansējuma izlietojumu.Juridiskā nodaļa nodrošina valsts iepirkumu procedūru norisi, gatavo un pārbauda iepirkumu unpakalpojumu līgumu projektus, sniedz atzinumus par daţādiem juridiskiem jautājumiem,sagatavo darbinieku darba līgumus un to grozījumus, sagatavo Aģentūras iekšējo normatīvo aktuprojektus, pārstāv Aģentūras intereses valsts iestādēs un tiesībsargājošās institūcijās.Projektu un kvalitātes nodaļa organizē tūrisma infrastruktūras, tūrisma informācijas sistēmas untūrisma produktu attīstību veicinošu projektu izstrādi, vadību un kontroli, izvērtē nepieciešamībuun organizē līdzdalību reģionālo un starptautisko tūrisma attīstību veicinošo projekturealizācijā, izvērtē un apkopo informāciju par projektu finansēšanas avotiem (fondiem u.tml.),sadarbojas ar daţādām tūrismā iesaistītām institūcijām un nevalstiskām organizācijām, veicinotideju un pieredzes apmaiľu tūrisma attīstību veicinošu projektu izstrādē un realizācijā, veido unuztur tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzľēmumu (uzľēmējsabiedrību) datu bāzi.5


Informācijas tehnoloģiju nodaļa veido un uztur Latvijas tūrisma portālu www.latviatourism.lv,plāno un koordinē sadarbību ar citām institūcijām un uzľēmumiem informācijas tehnoloģijujomā, nodrošina Aģentūras rīcībā esošās biroja tehnikas, iekārtu un programmnodrošinājumadarbu un to ekspluatāciju, kā arī Aģentūras rīcībā esošo datu apstrādi, datu aizsardzību undarbības nodrošināšanu saskaľā ar normatīvajiem aktiem.Mārketinga nodaļā ietilpst divas daļas: Ārējo sakaru daļa un Publikāciju un informācijas daļa;Latvijas Tūrisma birojs Rīgā, Latvijas reģionu tūrisma biroji un Latvijas Tūrisma biroji ārvalstīs.Ārējo sakaru daļas kompetencē ir noteikt prioritāros Latvijas tūrisma tirgus, koordinēt valstsdalību starptautiskajās tūrisma izstādēs, komplektēt stendus Latvijas dalībai starptautiskajostūrisma gadatirgos, sadarboties ar tūrisma uzľēmumiem; informēt par Aģentūras organizētajiempasākumiem, izstādēm, darbsemināriem u.tml., atbildēt par Eiropas Ceļojumu komisijas pētījumuanalīzi un datu bāzes izveidi, sagatavot un vadīt daţādas ar mārketingu un ārējiem sakariemsaistītas prezentācijas, organizēt Latvijas tūrisma prezentācijas, sadarboties ar citām nacionālajāmtūrisma organizācijām, īpaši Baltijas valstu ietvaros.Publikāciju un informācijas daļas kompetencē ir plānot, sagatavot un izdot informatīvosmateriālus, izstrādāt Aģentūras iespieddarbu dizainu un organizēt maketu izveidošanu, nodrošinātinformatīvo materiālu tulkošanu un rediģēšanu, sagatavot un papildināt informāciju Latvijastūrisma portālam www.latviatourism.lv, izveidot un pārraudzīt Aģentūras rīcībā esošo fotogrāfijudatu bāzi, to papildināt un pilnveidot, veikt pētniecisku darbu un organizēt aptaujas saistībā artūrisma vidi, tās uzlabošanas iespējām, sadarboties ar tūrisma pētniecības organizācijām,iestādēm, institūcijām, analizēt un sniegt informāciju par jaunāko tūrisma statistiku, izstrādātvienotu tēla veidošanas stratēģiju.Latvijas tūrisma birojs Rīgā apkopo un izplata tūrisma informāciju par Latviju, tās reģioniem,novadiem un pilsētām ar mērķi veicināt ienākošo un vietējo tūrismu Latvijā, apkopo, koordinēun atjauno informāciju par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Latvijā, sagatavo informācijuievietošanai tūrisma portālā, veicina sadarbību un dibina kontaktus ar tūrisma uzľēmumiem,tūrisma pakalpojumu sfērā iesaistītajiem uzľēmumiem, tūrisma reģionālajām asociācijām,tūrisma informācijas centriem, birojiem un punktiem Rīgā un reģionos, koordinē daţādu tūrismapasākumu norisi, organizē informācijas dienas, darbseminārus, popularizē Latvijas tūrismaiespējas un piedāvātos pakalpojumus, sniedzot objektīvu informāciju, atbildot uz informācijaspieprasījumiem un sadarbojoties ar plašsaziľas līdzekļiem, piedalās Aģentūras tūrisma reklāmasmateriālu sagatavošanā, daţādu mārketinga aktivitāšu un pasākumu, t.sk. tūrisma gadatirguārvalstīs, darbsemināru un ārvalstu ţurnālistu vizīšu uz Latviju organizēšanā un koordinēšanā.Teritoriālās struktūrvienības Latvijas reģionos pastāvīgi apkopo un izplata informāciju partūrisma iespējām savā reģionā, veicina sadarbību kontaktu nodibināšanai starp tūrismauzľēmumiem reģionā, kopā ar reģionu speciālistiem izstrādā kopējus tūrisma attīstību veicinošusprojektus vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.Pārstāvniecības ārvalstīs sniedz informāciju ārvalstu tūristiem, tūrisma uzľēmumiem unplašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem par tūrisma iespējām Latvijā, kā arī par sadarbības iespējām arLatvijas tūrisma uzľēmumiem, palīdz organizēt Aģentūras un Latvijas tūrisma uzľēmumu dalībustarptautiskajos tūrisma gadatirgos, palīdz organizēt ārvalstu plašsaziľas un citu tūrismaprofesionāļu vizītes uz Latviju.6


2. Aģentūras darbības finansējumsAģentūras resursi izdevumu segšanai 2005.gadā saskaľā ar finansēšanas plānu (skat. tabuluNr.1).Tabula Nr.1 Aģentūras resursi izdevumu segšanai 2005. gadāResursu veidsPlānotaisfinansējumsFaktiskaisfinansējumsLsDotācijas no vispārējiem ieľēmumiem 1 320 022 1 320 022Pašu ieľēmumi 56 882 54 742KOPĀ: 1 376 904 1 374 7648


3. Aģentūras finansējuma izlietojumsAģentūras finansējums 2005.gadā tika izlietots saskaľā ar Ekonomikas ministrijas apstiprinātodarbu plānu un izdevumu tāmi (skat. tabulu Nr.2).Tabula Nr.2 Aģentūras finansējuma izlietojumsRādītāja nosaukums Plānotais IzpildeTūrisma reklāmas materiālu izdošana 130 000 83 090Sabiedrisko attiecību veidošana 51 000 45 399Gadatirgu izmaksas 114 557 122 884Portāla latviatourism.lv izmaksas 3 660 2 242Ārvalstu tūrisma biroji 90 000 74 532Latvijas tūrisma birojs 25 000 24 993Reģionālie tūrisma informācijas centri 30 000 27 541ASV prezidenta Dţ. Buša vizītes organizēšana 495 726 495 726Aģentūras uzturēšanas izdevumi 436 961 498 357Izdevumi kopā: 1 376 904 1 374 764Aģentūrai, īstenojot 2005. gadā paredzētās aktivitātes, ir radušās atkāpes no plānotā saskaľā ardarba plānu, jo:Samazinājās tūrisma reklāmas materiālu izdošanas izmaksas .Tika paredzētaslielākas izmaksas tipogrāfijas pakalpojumiem (ekonomija 29 650 LVL) unlīdzekļu ekonomijas nolūkos tika algots darbinieks Aģentūras materiālu maketusagatavošanai (ekonomija 17 260 LVL).Sabiedrisko attiecību veidošana līdzekļu ekonomija 5 601 LVL– līdzekļuekonomija radusies saskaľā veiksmīgo sadarbību ar tūrisma nozares pārstāvjiem.Tūrisma gadatirgu izmaksas palielinājums par 8 327 LVL – tūrisma gadatirguorganizācijas faktiskās izmaksas pārsniedza plānoto.Tūrisma portāla latviatourism.lv līdzekļu ekonomija 1 418 LVL – Aģentūra taivietā, lai kontraktētu pasūtīju trešajām personām, algoja speciālistus.Līdzekļu ekonomija Ārvalstu un Latvijas tūrisma biroju darbībā – šo birojuizmaksu ekonomija 15 475 LVL apmērā ir saistāma ar to, ka faktiskās izmaksasbija zemākas, kā tas tika plānots.Aģentūras uzturēšanas izdevumu palielinājums par 61 396 LVL ir saistāms ar to,ka ir nepieciešams precizēt izmaksu uzskaiti pa darba plāna pozīcijām (jo īpašitūrisma gadatirgus organizācijas izmaksas, Aģentūras tūrisma biroju izmaksas), kāarī ar inflācijas ietekmi uz kopējām izmaksām.9


4.3. Aģentūras darbības kvalitātes rādītāji4.3.1. Latvijas stenda dalībnieku aptaujas rezultātiLai novērtētu Tūrisma attīstības valsts aģentūras darbu, organizējot Latvijas stendu 2005.gadatūrisma gadatirgos, kā arī izvērtētu Latvijas dalības gadatirgos efektivitāti un uzzinātu uzľēmēju,kas strādā tūrisma nozarē viedokli saistībā ar šo mārketinga aktivitāti, tika veikta stendadalībnieku aptauja. Aptaujas respondenti - dalībnieki, kas piedalījās tūrisma gadatirgos Latvijasstendā 2005.gadā.Aģentūras organizētās Latvijas stenda dalībnieku aptaujas rezultāti:vērtējot Aģentūras darbu izstādes organizēšanā, tas lielākajā daļā tika vērtēts kā "labs",Aģentūra izvērtēja tos gadatirgus, kuros kāds no stenda dalībniekiem Aģentūras darbībubija novērtējis negatīvi, lai turpmākajā organizācijas gaitā novērstu nepilnības;Latvijas stenda iekārtojums visos starptautiskajos gadatirgos pārsvarā tika vērtēts kā"apmierinošs", taču vairāki dalībnieki stendu novērtēja arī ar "viduvēju" atzīmi. Šovērtējumu dalībnieki galvenokārt pamatoja ar labi redzama uzraksta, kas liecinātu, ka tasir Latvijas stends, trūkumu; tāpat stenda dizains palika nemainīgs no 2004. gada unLatvijas stenda dalībnieki bija pieraduši pie tā dizaina;gadatirgu laikā organizētie pasākumi tika viennozīmīgi (80%) novērtēti kā "Veiksmīgi unpiemēroti situācijai". Izdalot atsevišķi vairākus pasākumus, vērtējumu "labi organizēts"ieguva 60% pasākumu, "viduvēji organizēts" 30% pasākumu un atlikušie 10% aptaujātovērtēja Aģentūras rīkotos pasākumus kā "slikti organizētus"; vērtējot Aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti, salīdzinājumā ar 2004.gadu, 30%aptaujāto uzskata, ka tā ir ievērojami uzlabojusies; 20% uzskata, ka kvalitāte ir mazlietuzlabojusies un pārējie respondenti nav saskatījuši nekādas izmaiľas pakalpojumukvalitātē salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;atšķirībā no pagājušā gada, kad lielākā daļa aptaujāto uzskatīja, ka gadatirgu dalībasmaksa ir pārāk augsta, šogad 2/3 uzskata dalības maksu par pieľemamu un tikai 1/3 touzskata kā pārāk dārgu; izvērtējot dalībnieku iesniegtos ierosinājumus Aģentūras darbības uzlabošanai nākotnē,visvairāk tika uzsvērta redzamāka, pamanāmāka un atraktīvāka stenda ar pamanāmuuzrakstu "Latvija" nepieciešamība, tāpat tika pieminēta nepieciešamība pēc jauna stendaun jauna dizaina, kas reklamētu Latviju, kā pievilcīgu ceļojuma galamērķi.4.3.2. Latvijas stenda apmeklētāju aptaujas rezultāti2005.gadā gadatirgus apmeklētāju aptauja tika veikta tūrisma gadatirgū "Matka" Helsinkos.Aptauja tika veikta 2005.gada 20.janvārī un kopumā šajā aptaujā piedalījās 145 respondenti.Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā no visiem respondentiem Latvijā vairāk par trim reizēm irbijuši 9%, no 2-3reizēm Latviju ir apmeklējuši 17% aptaujāto respondentu. 32% no aptaujātajiemrespondentiem Latvijā ir bijuši vienu reizi, taču 43% nekad nav viesojušies Latvijā.Uz jautājumu „Vai Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir atvieglojusi Jūsu ieceļošanu Latvijā?"66% no aptaujātajiem atbildēja, ka iestāšanās Eiropas Savienībā ir atvieglojusi viľu ieceļošanuLatvijā, taču 30% nevarēja uz šo jautājumu atbildēt, bet 3% aptaujāto atzina, ka iestāšanāsEiropas Savienībā nav atvieglojusi viľu ieceļošanu Latvijā.54% aptaujāto atzina, ka galvenais iemesls, kāpēc viľi brauc uz Latviju ir nedēļas nogalespavadīšana Rīgā, 39% apgalvoja, ka brauc atpūsties uz daţādām Latvijas pilsētām, bet 29% braucatpūsties, 23% no aptaujātajiem interesē kultūras tūrisms, 18% - brīvdienas ārpus pilsētas –11


laukos, 12% - ekotūrisms un Latvijas daba, 10% - izklaides pasākumi, 8% - piedzīvojumi, 7% irieradušies citu mērķu vadīti, savukārt 3% no aptaujātajiem Latvijā ir ieradušies biznesa darīšanās.Kā citu iemeslu divi cilvēki minēja SPA iespējas Jūrmalā un vēl divi cilvēki uz Latviju bijadevušies iepirkties.54% respondentu informāciju, lai apmeklētu kādu tūrisma objektu, iegūst internetā, 49% šoinformāciju iegūst ceļojumu aģentūrās, bet gandrīz tikpat daudz cilvēku (45%) par tūrismaobjektiem uzzina tūrisma izstādēs. Jau mazāk respondentu (36%) informāciju iegūst no daţādāmbrošūrām un 22% masu medijiem. 12% informāciju iegūst no saviem paziľām un draugiem, bet3% šo informāciju iegūst kaut kur citur.Kā galveno transportlīdzekli, lai nokļūtu Latvijā, 50% aptaujāto respondentu izmanto kuģi, 27% -kuģi un autobusu, 22% - personīgo mašīnu, 18% kompānijas Finnair pakalpojumus, 15% -AirBaltic pakalpojumus, bet 10% - Ryanair pakalpojumus.Uz jautājumu „Kur jūs apmetaties, kad esat Latvijā?" 50% aptaujāto atzina, ka nakšľo 4-5zvaigţľu viesnīcās, 41% - 2-3 zvaigţľu viesnīcās, 12% apmetas lauku mājās, 8% paliek piekādas latviešu ģimenes, 6% - hostelī un tik pat daudz kempingos, 3% paliek pie saviem draugiemun radiniekiem.46% aptaujāto atzina, ka Latvijā labprāt uzturētos 3 -5 dienas, 36% - 1-3 dienas, 23% labprātpaliktu Latvijā veselu nedēļu, bet 6% - vairāk kā divas nedēļas.Uz jautājumu „Vai jūs apmeklēsiet Latviju arī 2006.gadā?" 62% atbildēja pozitīvi, bet 32%negatīvi.12


5. Aģentūras darba plāna izpildeAģentūras darba plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz Aģentūrai noteiktajiem veicamajiemdarbiem. Šādā skatījumā darba plāna izpilde arī tiks analizēta.5.1. Vietējā un starptautiskā tūrisma iespēju Latvijā popularizēšana5.1.1. Dalības organizēšana un dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgosAģentūra veic Latvijas tūrisma iespēju popularizēšanu gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū,piedaloties starptautiskajos tūrisma gadatirgos, izdodot tūrisma informatīvos materiālus, rīkojotun piedaloties daţādos pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Aģentūra 2004.gadā piedalījās 23starptautiskajos tūrisma gadatirgos (skatīt tabulu Nr.5).Tabula Nr.5 Aģentūras dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgosNr Gadatirgus nosaukums Norises vieta Norises laiks1. 2. 3. 4.1. «VAKANTIEBEURS 2005» Utrehta, Nīderlande 11.01-16.01.20052. « REISELIV 2005 » Oslo, Norvēģija 13.01-16.01.20053. « MATKA 2005 » Helsinki, Somija 20.01–23.01.20054. « CMT 2005 Štutgarte, Vācija 17.01–25.01.20055. « FITUR 2005 » Madride, Spānija 26.01.20056. « HAMBURG FAIR – REISEN 2005 Hamburga, Vācija 9.02.–13.02.20057. « BALTTOUR 2005 » Rīga, Latvija 11.02.-13.02.20058. « BIT 2005 » Milāna, Itālija 12.02 –15.02.20059. « TOUREST 2005 » Tallina, Igaunija 18.02.–20.02.200510. « MUNICH C-B-R 2005» Minhene, Vācija 19.02.-23.02.200511. « VIVATTUR 2005 » Viļľa, Lietuva 03.03.–05.03.200512. « ITB 2005» Berlīne, Vācija 11.03.–15.03.200513. « TUR 2005» Gēteborga,17.03-20.03.2005Zviedrija14. «SALON MONDIAL DU TOURISME Parīze, Francija 17.03-20.03.20052005»15. « MITT 2005» Maskava, Krievija 23.03.–26.03.200516. « IMEX 2005» Frankfurte, Vācija 19.04.–21.04.200517. « COLOGNE RDA 2005» Ķelne, Vācija 04.08. –06.08.200518. « WTM 2005 » Londona,14.11.-17.11.2005Lielbritānija19. « EIBTM 2005 » Barselona, Spānija 29.11-01.12.200520. «SPA&WELNESS TRAVEL Ķelne, Vācija 12.11.2005EXHIBITION 2005»21. „The Holiday Show" Mančestra,14.01.-16.01.2005Lielbritānija22. „The Holiday Show" Glasgova,21.01.-23.01.2005Lielbritānija23. „The Holiday Show" Kārdifa,Lielbritānija18.02.-20.02.2005Piedaloties starptautiskajos tūrisma gadatirgos, Aģentūra kopā ar tūrisma uzľēmumiem(uzľēmējsabiedrībām) informē attiecīgās valsts interesentus, tūrisma operatorus, plašsaziľas13


līdzekļu pārstāvjus u.c. sabiedrības pārstāvjus par tūrisma iespējām Latvijā, ieinteresējot ceļot uzLatviju, kā arī izplata tūrisma informācijas materiālus par Latviju un tās piedāvājumu.Tūrisma gadatirgu laikā tiek organizēti arī daţādi pasākumi, lai rosinātu daţādu valstuplašsaziľas līdzekļu pārstāvju, tūrisma profesionāļu un iedzīvotāju interesi par Latviju.Gadatirgus laikā Helsinkos tika organizēta stenda apmeklētāju aptauja un Latvijas māksliniekuBērziľu trio priekšnesumi. Tallinā, Maskavā, Helsinkos un Viļľā pirms gadatirgus tikaorganizētas preses konferences. Vairākās izstādēs Norvēģijā, Francijā, Igaunijā un Lietuvā pirmsizstādēm notika tikšanās ar vēstniecības darbiniekiem, kur tika pārrunātas tālākās sadarbībasiespējas. Papildus tam Aģentūra izstādēs rīkoja pasākumus, kuros izstādes apmeklētāji tikaiepazīstināti ar Latvijas produktiem – sieru alu, Latvijas Balzāmu, Latvijas saldumiem, betLondonas izstādē apmeklētājiem, reklamējot Spa iespējas Latvijā, tika piedāvāta roku masāţastendā.5.1.2. Tūrisma reklāmas materiālu izdošanaLai popularizētu Latvijas tūrisma iespējas ārvalstīs, Aģentūra 2005.gadā ir aktualizējusi un nojauna izdevusi 14 veida tūrisma informatīvos materiālus – bukletus, brošūras, kartes, praktiskāsinformācijas lapas (skat. tabulu Nr.6).Orientējoties uz tūrisma produktu attīstību, Aģentūra izstrādāja koncepciju un apkopojainformāciju jauniem tūrisma produktu bukletiem par daţādām tēmām (velomaršruti, pilis unmuiţas, baznīcas, ūdenstūrisms, daba, izjādes ar zirgiem, atpūta ģimenēm ar bērniem, SPA unveselības tūrisms, tūrisma šovi un izrādes, atpūta Baltijas jūras piekrastē, ēdieni un dzērieni,medības un makšķerēšana, amatnieku darbnīcas)Sakarā ar Latvijas dalību festivālā „Pārsteidzošā Latvija", kas 2005.gada rudenī norisinājāsvairākās Francijas pilsētās, Aģentūra izdeva informatīvos materiālus franču valodā. Aģentūra2005.gadā koordinēja trīs Baltijas valstu kempingu kartes izdošanu, kā arī piedalījās Baltijasvalstu Kultūras tūrisma brošūras veidošanā.Visi tūrisma reklāmas materiāli bez maksas tiek izplatīti Latvijas tūrisma birojā Rīgā un visāLatvijā, starptautiskajos tūrisma gadatirgos, prezentāciju pasākumos, darba semināros, LRvēstniecībās ārvalstīs, tūrisma firmām, plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem un citiem interesentiem.Lai nodrošinātu vizuāli pievilcīgu Latvijas tūrisma piedāvājuma atspoguļošanu ārzemju presē unprofesionāļu izdotajā informācijā, tika uzsākts darbs pie fotogrāfiju datu bāzes izveides.Panākot informācijas materiālu informācijas saistību ar interneta portālā www.latviatourism.lvpublicēto detalizēto un aktualizēto informāciju, paredzams, ka ievērojami uzlabosies tūristu unprofesionāļu iespējas iegūt un izmantot šo informāciju.2005.gadā Aģentūra plānoja izdot konceptuāli un saturiski jaunus izdevumus (naktsmītľubrošūras, daţādu jaunu tūrisma produktu brošūras), kuru informācijas vākšana un apkopošana beziepriekšējām iestrādēm ir ļoti apjomīgs un ilgstošs process. Līdz ar to, 2005.gadā notika darbs pieinformācijas vākšanas, apkopošanas un atlases, kurā tika iesaistīti daţādi partneri - objektuapsaimniekotāji, reģionu tūrisma asociācijas, pakalpojumu sniedzēji. Koordinācijas unsaskaľošanas darbs ar visiem iesaistītajiem partneriem, kā arī tam sekojošais tulkošanas, dizainaizstrādes, maketu veidošanas un drukāšanas process radīja situāciju, ka 12 daţādu veidu tūrismaprodukta brošūras tiks saľemtas no tipogrāfijas 2006.gada janvāra mēnesī.Ľemot vērā to, ka 2006.gadā ir plānots mainīt visu TAVA izdoto brošūru vizuālo koncepciju, tikapieľemts lēmums nedrukāt plānotajos apjomos papildus tirāţas vairākās valodās un veidot14


uzkrājumus, piemēram, brošūrām „Latvijas tūrisma tēls", kurās jau ir daļēji novecojusiinformācija un, kas būtu nelietderīgi, paredzot jaunu tēla brošūru veidošanu 2006.gadā.Tabula Nr.6 Aģentūras izdotie tūrisma informatīvie materiāliNr. Informatīvā materiāla nosaukums Tirāža Valodas1. Latvijas zīmētā tūrisma karte 15 000 Vācu valodā2. "Atpūta laukos 2005" – 2 izdevumi 1500 Angļu/latviešu/krievu/vācuvalodās3. Zemgales reģiona tūrisma karte – 4izdevumi36 000 Latviešu/angļu/krievu/vācuvalodā4. Vidzemes reģiona tūrisma karte – 4izdevumi36 000 Latviešu/angļu/krievu/vācuvalodā5. Kurzemes reģiona tūrisma karte – 4izdevumi36 000 Latviešu/angļu/krievu/vācuvalodā6. Latgales reģiona tūrisma karte – 4izdevumi36 000 Latviešu/angļu/krievu/vācuvalodā7. Brošūra "Latvijas tūrisma tēls" – 2 9 000 Franču/angļu valodāizdevumi8. Praktiskās informācijas lapas – 3 5000 Vācu/angļu/franču valodāizdevumi9. Latvijas Tūrisma tēla īss 10000 Franču valodākopsavilkums10. Baltijas kempingu karte10000 Angļu/vācu valodā– 2 izdevumi11. "Latvija" (Īss kopsavilkums un 2000 Japāľu valodāvispārīga informācija par Latviju untās tūrisma piedāvājumu)12. "Darījumu tūrisms Latvijā un Rīgā" 12 000 Angļu valodā13. "Tūrisma mītľu katalogs 2006" 10000 Angļu/vācu valodā14. "Tūrisma aģentu rokasgrāmata" 4000 Angļu valodā5.1.3. Sabiedrisko attiecību veidošanaAģentūra 2005.gadā sarīkoja 34 ārvalstu plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizītes Latvijā. Iespēju arLatviju iepazīties izmantoja pārstāvji no Nīderlandes, Beļģijas, Somijas, Krievijas, Zviedrijas,Spānijas, Čehijas, Vācijas, Japānas, Francijas, Itālijas, Lielbritānijas, Ķīnas, Ukrainas,Baltkrievijas, Turcijas, Austrijas un ASV. Visvairāk Latviju apmeklēja Somijas plašsaziľaslīdzekļu pārstāvju – kopskaitā 4 vizītes ar 17 dalībniekiem. Plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizītestika rīkotas sadarbībā ar Aģentūras ārvalstu pārstāvniecībām Londonā, Berlīnē, Stokholmā,Helsinkos un Maskavā, sadarbojoties ar LR vēstniecībām ārvalstīs, kā arī ar nacionāloaviokompāniju airBaltic.Ārvalstu plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Latviju Lielākā daļa noţurnālistiem Latvijā viesojās pirmo reizi. Vizīšu dalībniekiem, saskaľojot ar viľu interesēm, tiekveidotas visaptverošas programmas, kas ietver ţurnālistu iepazīstināšanu ar Rīgas un Latvijastūrisma produktiem, dodot iespēju sagatavot publikācijas par Latvijas tūrisma piedāvājumu unaktualitātēm. Lielākajā daļā organizēto vizīšu piedalījās pārstāvji no drukātajiem plašsaziľas15


līdzekļiem, tomēr Aģentūra ir organizējusi arī vizītes filmēšanas grupām (no Nīderlandes,Krievijas, Vācijas, Japānas, Lielbritānijas, Itālijas, Zviedrijas).Tabula Nr.7 Aģentūras organizētās plašsaziņas līdzekļu pārstāvju vizītes LatvijāNr.Ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju vizītesPārstāvjuLaika periodsLatvijāskaits1. Nīderlandes plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte 12.01.-Latvijā (sadarbībā ar airBaltic)14.01.200552. Beļģijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 19.01.-(sadarbībā ar airBaltic)21.01.200573. Somijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 04.01.-05.02.2005.24. Beļģijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 09.02.-(sadarbībā ar airBaltic)11.02.2005.85. Krievijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 10.02.-13.02.2005.86. Zviedrijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 16.02.-(sadarbībā ar airBaltic)18.02.2005.67. Nīderlandes plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte 18.02.-Latvijā20.02.2005.58. Spānijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 25.02.2005. 19. Zviedrijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 01.03.-02.03.2005.210. Čehijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 03.03.2005. 711. Somijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 18.03.-19.03.2005.612. Vācijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 21.03.-23.03.2005.113. Somijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 22.03.-24.03.2005.114. Vācijas TV (Mitteldeutsche Rundkunf (MDR)) vizīte 03.04.-Latvijā - raidījums14.04.2005.315. Krievijas TV (MTV Krievija) vizīte Latvijā – 2 24.04.-raidījumi01.05.2005.316. Japānas TV (NHK) vizīte Latvijā - raidījums 17.05.-20.05.2005.817. Somijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 17.05.-20.05.2005.818. Francijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 17.05.-(festivāla „Pārsteidzošā Latvija" ietvaros)20.05.2005.1019. Vācijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā un 04.07.-Baltijā06.07.2005.520. Itālijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 13.07.-16.06.2005.621. Lielbritānijas TV (BBC2 Uncharted Territory) -raidījums422. Ķīnas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā24.08.- 1416


27.08.2005.23. Francijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā(festivāla „Pārsteidzošā Latvija" ietvaros)06.09.-10.09.2005.24. Ukrainas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 12.09.-15.09.2005.25. Baltkrievijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte 15.09.-Latvijā (sadarbībā ar airBaltic)17.09.2005.26. Turcijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 20.10.-(sadarbībā ar airBaltic)22.10.2005.27. Austrijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 24.10.-(sadarbībā ar airBaltic)26.10.2005.28. Sanktpēterburgas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte 24.10.-Latvijā28.10.2005.29. ASV plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 13.12.-15.12.2005.30. Vācijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 29.12.-01.01.2006.31. Beļģijas /Nīderlandas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju 22.09.-vizīte Latvijā26.09.2004.32. Beļģijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 20.06.-27.06.2004.33. Čehijas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 03.08.-06.08.2004.34. Japānas plašsaziľas līdzekļu pārstāvju vizīte Latvijā 06.12.-15.12.2004.57871221285665.1.4. Preses konferenču, prezentāciju un informatīvo pasākumu rīkošanaAģentūra 2005.gada laikā piedalījusies organizēšanā vai arī līdzfinansējusi vairākus nozīmīguspasākumus:2004.gada 27.septembrī Aģentūra sadarbībā ar Latvijas tūrisma nozares pārstāvjiemorganizēja Pasaules tūrisma dienu – atvērto durvju dienu tūrisma informācijas centros,viesnīcās un tūrisma firmās, kur visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar tūrismanozares darbu;Aģentūra piedalījās Pasaules tūrisma organizācijas Eiropas Reģionālās konferences parkomunikācijām tūrisma jomā – TOURCOM, organizēšanā Rīgā, kurā piedalījās dalībniekino visas pasaules;2005.gada decembrī Aģentūra rīkoja ikgadējo Tūrisma forumu, kurā piedalījās pārstāvjino valsts institūcijām un tūrisma nozares;Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tikaorganizētas ekonomikas diplomātu tikšanās Latgalē un Zemgalē; Aizvadītajā gadā Aģentūra piedalījās arī lielu starptautisku pasākumu organizēšanā –ASV prezidenta Dţ.Buša vizītes Latvijā organizēšanā;2005. gadā papildus tika noorganizēti deviľi darbsemināri:17


Tabula Nr.8 Aģentūras organizētie darbsemināriNr. Darba seminārs Datums1. Tallina, LR vēstniecība Igaunijā, izstādes Tourest 2005 ietvaros, 17.02.2005.sadarbībā ar Saarema Laevakompany2. Helsinki, LR vēstniecība Somijā, izstādes Matka 2005 ietvaros 19.01.2005.3. Maskava, LR vēstniecība Krievijas Federācijā, izstādes MITT 2005 20.03.2005.ietvaros4. Mančestra 10.06.2005.5. Tallina, LR vēstniecība Igaunijā, Latvijas tūrisma portāla prezentācija 28.06.2005.6. Viļľa, LR vēstniecība Lietuvā, Latvijas tūrisma portāla prezentācija 05.07.2005.7. ASV, Ľujorka, Sanfrancisko, Losandţelosa, (Baltijas valstu kopējaisdarbseminārs)10.07.-18.07.2005.8. Maskava, LR vēstniecība Krievijas Federācijā, izstādes Leisure 2005 20.09.2005.ietvaros9. Sanktpēterburga, LR Ģenerālkonsulāts Krievijas Federācijā 11.10.2005.No 15.marta līdz 11.aprīlim starptautiskajā televīzijas kanālā CNN tika veikta Latvijas reklāmaskampaľa. Kampaľa ilga vienu mēnesi un tās laikā daţādās CNN programmās tika rādīts jaunaisLatvijas reklāmas klips. Klipa izgatavošanu un reklāmas kampaľu organizēja Tūrisma attīstībasvalsts aģentūra un kampaľas mērķis bija reklamēt Latviju kā tūrismam pievilcīgu zemi.5.2. Projektu vadība5.2.1. Projekts "Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmas izveide Latvijā"Aģentūra 2005. gada turpināja projektu " Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmasizveide Latvijā", kura mērķis bija izveidot tūristiem saprotamu un sakārtotu ceļu informatīvoinfrastruktūru visā Latvijā. Šajā projektā tika paredzēts uzstādīt ceļa zīmes uzkultūrvēsturiskajiem un dabas apskates objektiem visā LatvijāĽemot vērā lielo interesi par ceļazīmju izgatavošanu Latvijas pašvaldībās un laikietilpīgoceļazīmju saskaľošanu procesu, projekta īstenošana 2005. gadā notika divos etapos. Pirmais etapsnotika līdz 23. jūnijam un otrais līdz 21. decembrim. Kopā tika izgatavotas 1 148 ceļazīmes(skatīt tabulu Nr.9).Tabula Nr.9 Vienotās tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmas izveides realizācijaNr. Etaps Skaits1. Pirmais etaps līdz 23. jūnijam 5652. Otrais etaps līdz 21.decembrim 583Kopā: 1 1485.2.2. Projekts "Autostāvvietu tīkla un tūrisma informācijas tablo/kiosku izveidošana"Šis projekts tika paredzēts kā turpinājums projektam „Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmjusistēmas izveide Latvijā", kā ietvaros tika paredzēts 2005. gadā izgatavot un uzstādīt 50informācijas stendus. Sakarā ar nepieciešamību veikt apjomīgus sagatavošanās darbus šimprojektam, to nebija iespējams veikt 2005. gadā, tādēļ Aģentūra paredz lūgt Ekonomikasministrijai pagarināt šī projekta realizācijas termiľu.18


5.2.3. Sakrālā tūrisma infrastruktūras attīstības projektsSakrālais tūrisms ir vērsts uz plašas tūristu auditorijas iepazīšanos ar Latvijā esošām baznīcām unkulta celtnēm, kā arī baznīcu vēsturi. Projektu konkursa galvenais mērķis bija radītpriekšnosacījumus sakrālā tūrisma produkta izveidei. Šajā projektā bija paredzēts veiktieguldījumus, galvenokārt, minimālas infrastruktūras izveidē, kā arī baznīcu un kulta celtľusakārtošanai apmeklētāju vajadzībām visā Latvijas teritorijā.2004.gada 14.septembrī tika izsludināts projekta konkurss "Sakrālā tūrisma objektuinfrastruktūras attīstība". Šajā konkursā projektu iesniedzēji varēja būt baznīcu vai kulta celtľuīpašnieki vai valdītāji: Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētas reliģiskās organizācijas, sabiedriskasorganizācijas un pašvaldības.Sākotnēji sakrālā tūrisma infrastruktūras attīstības projektam pieejamā finansējuma summa bija1 000 000 LVL, kura vēl tika papildināta ar 500 000 LVL sakarā ar 2004.gada 16.novembrarīkojumu projekta "Par privatizācijas ieľēmumu novirzīšanu sakrālā tūrisma objektuinfrastruktūras uzlabošanai" pieľemšanu un ar to saistīto papildu finansējuma piešķiršanu. Līdz arto kopējā projekta pieejamā finansējuma summa bija 1 500 000 LVL.2005.gada laikā tika īstenota atbalstīto sakrālā tūrisma projektu īstenošanas uzraudzība.Galvenais uzdevums bija nodrošināt projektu realizāciju atbilstoši noslēgtajiem līgumiem unparedzētajiem darbiem.2005. gada rudenī tika veikta visu projektu konkursa ietvaros atbalstīto sakrālā tūrisma objektuapsekošana.Kopumā finansējums tika piešķirts 163 sakrālā tūrisma objektiem.5.2.4. Vienotas informatīvās sistēmas veicināšanu2005. gadā tika sagatavots projekts „Vienotas tūrisma informatīvās sistēmas izveidošanasveicināšana Latvijā – informatīvie stendi dabas, kultūras un vēstures tūrisma objektos". Šisprojekts PHARE 2003.gada Nacionālās programmas projekta Nr. 2003/004-979-06-03Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas ietvaros ir saľēmis PHARE Reģionālāsuzraudzības komitejas atbalstu PHARE finansējuma un valsts pamatbudţeta dotācijassaľemšanai.Ir parakstīta vienošanās ar Finanšu ministriju par projekta realizācijas uzsākšanu un 222 763,00EUR līdzfinansējuma piešķiršanu.Projekta mērķis ir veicināt dabas, kultūras un vēstures objektu izmantošanu tūrisma produktupiedāvājumā un jaunu produktu radīšanā nodrošinot vienotu, kvalitatīvu, atpazīstamu un tūristuprasībām atbilstošu informācijas vidi šajos tūrisma objektos.Kā projekta pamatproblēma ir izvirzīts apgalvojums, ka Latvijā ir daudz tūrisma objektu, kurunozīme tūrismā ir tieši atkarīga no pieejamās informācijas apjoma un tās kvalitātes. Piemēram,Kaives diţozols, Abavas velna ala, Kroľauces svētavoti, Pokaiľu meţs. Visi šie objektinenoliedzami ir unikāli paši par sevi, taču to atraktivitāti lielā mērā veido leģendas, nostāsti, faktiun vēstures notikumi, kas saistīti ar objektu. Daţādiem dabas, kultūras un vēstures objektiemmēdz būt kopīga vēsture, saistība ar citiem nozīmīgiem tūrisma objektiem, sakrāla vērtība vai arītie saistīti ievērojamu cilvēku likteľiem.Projekta laikā plānots apzināt daţādus Latvijas dabas, vēstures un kultūras tūrisma objektus,novērtēt to tūrisma potenciālu un projekta mērķiem atbilstošākos objektus aprīkot ar tūrismainformācijas sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru.19


Par projekta realizāciju atbildīga ir Aģentūra. Projekta partneri un līdzfinansētāji ir Valstskultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Kurzemes tūrisma asociācija, Zemgales attīstībasaģentūra, Latgales reģiona attīstības aģentūra un Vidzemes attīstības aģentūra.Projektu plānots realizēt 2006.gada laikā un tā kopējais apjoms ir 234 488 EUR5.2.5. Projekts „Diennakts tālrunis tūristiem"2005. gada nogalē tika izstrādāts projekts, kura mērķis ir izveidot informatīvo uzziľu līnijutūristiem par ceļojumu iespējām Latvijā. Šī projekta galvenais uzdevums bija izpētītnepieciešamību izveidot informatīvo uzziľu tālruni un sagatavot ieviešanas tehnisko projektu.Lai Aģentūra ekonomētu un optimizētu savus resursus, klientu apkalpošanas jomā, tiek meklētasiespējas izmantot kontaktu apstrādes risinājumu – "Ienākošā kontakta apstrāde", kas sastāvētu notrīs daļām: Telefonijas risinājums – ieviests sadarbībā ar telekomunikāciju pakalpojumunodrošinātājiem;Datu bāze – vienota vide piekļūšanai pie Aģentūras un citām uzziľu datu bāzēm;Operatoru pakalpojumi – nodrošināti kvalificēti operatori zvanu apkalpošanai.Ieviešot projektu ir paredzams, ka Aģentūras klientu servisa līnijas apkalpošana notiks katrudienu no 8.00 līdz 20.00. Plānotais zvanu skaits dienā ir 100, viena zvana ilgums ir 3 minūtes.Kvalitātes rādītājs apkalpotajiem zvaniem ir 80/20, t.i., 80% zvanu tiek pacelti 20 sekunţu laikā.Uzsākot informatīvās līnijas apkalpošanu, tiks noteikts pilotprojekta termiľš 6 mēneši, pēc kurabeigām tiek izvērtēta risinājuma efektivitāte un pārskatītas zvanu prognozes. Pašreiz Aģentūrastrādā pie finansējuma piesaistes šim projektam.5.2.6. Tūrisma kvalitātes vadībaDalība atbilstības novērtēšanā „Viesnīcu un Restorānu centra" un dalība peldvietu unjahtu ostu atbilstības novērtējuma komisijāAģentūra 2005.gadā sadarbojas ar SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" (SIA "VRC") un iriesaistīta viesnīcu, viesu māju un moteļu sertificēšanā.Informāciju par sertificētajām naktsmītnēm varat iegūt Interneta mājas lapā www.lvra.lv.Zilā Karoga kampaľa - pasaulē populārākā tūrisma eko sertifikācijas shēma. Kampaľas prasībasbalstītas uz kritērijiem, kas nodrošina tūrisma, drošības, servisa un vides kvalitātes interešusaskaľošanu, savukārt peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija ir Latvijasnacionālā novērtējuma komisija šī kvalitātēs sertifikāta piešķiršanai. 2005. gada laikā aģentūrapiedalījās "Zilo karogu" nacionālas ţūrijas darbā. Šajā laikā "Zilo karogu" nacionālā ţūrijaizskatīja sešus pieteikumus. 2005.gadā "Zilais karogs" tika piešķirts Liepājas pludmalei,Ventspils pludmalei un Ventspils jahtu ostai, Majoru un Bulduru pludmalēm Jūrmalā unAbragciema pludmalei.5.2.7. Uzņēmumu, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, reģistrācija datu bāzēPamatojoties uz Ministru kabineta instrukciju "Kārtība, kādā valsts institūcijas ievietoinformāciju internetā" un Ministru kabineta noteikumiem Nr.385 "Kārtība, kādā izveidojamatūrisma pakalpojumu sniedzēju uzľēmumu (uzľēmējsabiedrību) datu bāze", Aģentūra veictūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju un izsniedz atbilstošu izziľu.20


Datu bāzē reģistrēto tūrisma uzľēmumu (uzľēmējsabiedrību) dati tiek izmantoti, izdodotbrošūras, sniedzot informāciju daţādām institūcijām (piemēram, Iekšlietu ministrijai, Valstsrobeţapsardzei, u.tml.).Uz 2005.gada 31.decembri datu bāzē bija reģistrēti 942 uzľēmumi (uzľēmējsabiedrības), kassniedz tūrisma pakalpojumus.5.3. Tūrisma portāla www.latviatourism.lv attīstībaAģentūra 2005.gada laikā ir ieviesusi vairākus jaunus moduļus tūrisma portālāwww.latviatourism.lv, kas savukārt būtiski paplašināja pieejamās informācijas klāstu vai arīmazināja administratīvus šķēršļus portāla apsaimniekošanai, kā arī tika īstenota portālamārketinga kampaľa.Uz naktsmītľu sistēmas bāzes tika izveidota brīvo naktsmītľu sistēma un tā darbojās tūrismasezonas laikā. Ieejot sistēmā un norādot interesējošos kritērijus par naktsmītni un datumu vailaika periodu, lietotājs atbilstoši norādītajiem kritērijiem var atlasīt brīvās naktsmītnes.2005.gadā tika veikta reklāmas kampaľa Latvijas, Igaunijas un Lietuvas portālā Delfi, kuras laikāportālā tika izvietoti portāla www.latviatourism.lv banneri ar mērķi piesaistīt uzmanību brīvonaktsmītľu sistēmai un portālam www.latviatourism.lv Reklāmas kampaľas rezultātā portālaapmeklētāju skaits pieauga 10 reizes un turpmāk noturējās vidēji 700 unikālo apmeklētāju dienā(pirms tam – 500).Lai kategorizētu un nodrošinātu sistemātisku darbu ar Aģentūras rīcībā esošajiem attēliem, kā arīnodrošinātu portāla apmeklētājiem kvalitatīvu attēlu apskati portāla www.latviatourism.lv vidē,tika izstrādāta foto datubāze, kas ir pieejam visās portāla valodu versijās un kas reizi ceturksnītiek papildināta ar jauniem attēliem.2005.gadā Aģentūra, kā sadarbības partneris iesaistījās Eiropas ceļojumu komisijas (EuropeanTravel Commission) veidotajā portālā www.visiteurope.com, kas tiks publiskots 2006.gadapirmajā ceturksnī. Eiropas ceļojumu komisija rīkoja četrus seminārus, kurus apmeklēja arīpārstāvji no Aģentūras.Tika veikta portāla www.latviatourism.lv dizaina nomaiľa ar mūsdienīgāku dizaina izvēli, kasbalstīta uz sezonalitātes principu, t.i., katram gadalaikam ir savs dizains ar attiecīgā gadalaikaelementiem.Ľemot vērā, ka Aģentūras mājas lapas www.tava.gov.lv versija tika administrēta no Valstsinformācijas tīkla aģentūras puses un mājas lapas dizains un funkcionalitāte neatbilda mūsdienuprasībām, mājas lapai tika izstrādāta jauna struktūra un tās funkcionalitāte, kā arī pārveidotatūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāze un pieskaľots portāla www.latviatourism.lv esošaisdizains.5.4. Tūrisma biroji ārvalstīs5.4.1. Latvijas tūrisma birojs HelsinkosLatvijas tūrisma birojs Helsinkos pastāv kopš 2003.gada. Birojā pastāvīgi strādā viens cilvēks.Latvijas tūrisma biroja Helsinkos darbība vērsta uz Latvijas tūrisma veicināšanu no Somijas unSkandināvijas valstīm.Pārskata gadā birojs veica sekojošas aktivitātes:sniedza informāciju visiem interesentiem par Latviju un tūrisma iespējām tajā. Tikapievērsta īpaša uzmanība tiem cilvēkiem, kuri gatavojās Latviju apmeklēt pirmo reizi un,21


kuriem nav priekšstata par Latviju vai kuri savu viedokli par mūsu valsti ir veidojuši,balstoties uz citu teikto vai plašsaziľas līdzekļos pausto informāciju;aktivizēja sadarbību ar Somijas tūrisma nozares, plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem,konferenču un semināru rīkotājiem. Aktīvi tika meklēti jauni sadarbības partneri;tika apspriestas sadarbības iespējas, sniegta jaunākā informācija par tūrisma iespējāmLatvijā, vērsta Somijas pārstāvju uzmanība uz Latviju kā interesantu un atraktīvu tūrismagalamērķi, popularizējot Latvijai svarīgākos un jaunākos tūrisma produktus, īpašiakcentējot mūsu valsts ģeogrāfisko izvietojumu un iespējas piedāvāt augstas klasespakalpojumu līmeni;tika pētīts Somijas tūrisma tirgus un tā iespējas. Sekots līdzi izmaiľām valsts tūrismatirgū, pieprasījumam un piedāvājumam;sniedza un sagatavoja informāciju gan uz individuāliem, gan industrijas un presespieprasījumiem par???? jaunākajiem un interesantākajiem Latvijas tūrisma produktiem;tika veikta sadarbība ar LR vēstniecību Helsinkos, kas paver plašas iespējas tikties ardaţādiem Somijas sabiedrības pārstāvjiem un popularizēt gan Aģentūras, gan Tūrismabiroja darbu ,kā arī popularizēt mūsu valsti kā interesantu, pievilcīgu un atraktīvu tūrismagalamēŗķi;uzturēja un veidoja kontaktus ar Somijas valsts iestādēm, parlamentu, ministrijām unvietējām pašpārvaldēm. Iespēju robeţās tika veidoti un attīstīti kontakti ar amatpersonām,kas vairāk vai mazāk, ir iesaistītas daţādos ar Latviju saistītos darījumu un cita veidaprojektos, kā arī veic cita veida sadarbību ar Latviju.piedalījās citos ar Latviju saistītos pasākumos. piedalījās Starptautiskajā tūrisma gadatirgū Matka 2005veica Somijas tūristu aptauju un apkopoja tās rezultātus2005. gada oktobrī nomainījās Latvijas tūrisma biroja vadītāja Helsinkos.5.4.2. Latvijas tūrisma birojs Londonā2003.gada 6.novembrī tika atvērts Latvijas tūrisma birojs Londonā. 2005.gadā birojā pastāvīgistrādā viens cilvēks. Latvijas tūrisma biroja Londonā darbība vērsta uz Latvijas tūrismaveicināšanu no Lielbritānijas un Īrijas.Pārskata gadā birojs veica sekojošas aktivitātes:sniedza informāciju gan uz individuāliem, gan industrijas un preses pieprasījumiem unapkopoja datus par šiem pieprasījumiem;sagatavoja un izplatīja kvartāla ziľu lapu par Latvijas tūrisma aktualitātēm;organizēja un piedalījās patērētāju gadatirgos The Holiday & Travel Show Mančesterā,Glasgovā, Kardifā un The Destinations Show Londonā. Izstāţu laikā veica apmeklētājuaptauju un sniedza Latvijas prezentāciju Talk Theatre telpās;organizēja preses braucienus britu ţurnālistiem uz Latviju, sniedza intervijas presē, radioun televīzijā t.sk. CNN News, Sky News, BBC Radio;organizēja un pavadīja tūroperatoru iepazīšanās vizītes uz Latviju un organizējaincentīvos braucienus ceļojuma aģentūrām;22


organizēja Ziemassvētku pasākumu britu tūrisma industrijai un presei Latvijasvēstniecības telpāsrakstīja un izplatīja preses relīzes un reklāmrakstus;organizēja un pavadīja BBC2 Uncharted Territory izpētes un filmēšanas grupasbraucienus;organizēja darba birţu un Latvijas prezentāciju Mančestrā ekonomikas ministraA. K. Kariľa vizītes laikā;regulāri tikās ar britu tūrisma industrijas, preses un mācību iestāţu pārstāvjiem;sadarbojās ar Latvijas vēstniecībām Londonā un Dublinā, Latvijas Investīciju AttīstībasAģentūras pārstāvniecību Londonā un Lielbritānijas latviešu sabiedrību informācijasizplatīšanā un kontaktu veidošanā;apkopoja informāciju, rakstīja un izplatīja kvartāla ziľu lapas par Latvijas tūrismaaktualitātēm un preses relīzes par aktuālajiem notikumiem;iesaistījās ceļveţu par Latviju Insight Guide un Thomas Cook Guide tapšanā un esošāsBrad Guide informācijas atjaunošanā.5.4.3. Latvijas tūrisma birojs Stokholmā2005. gada 31. martā notika Latvijas tūrisma biroja Stokholmā oficiālā atklāšana. Biroju atklājaLR Ekonomikas ministrs A. K. Kariľš, Aģentūras direktors U. Vītoliľš. Latvijas tūrisma birojaStokholmā darbība vērsta uz Latvijas tūrisma veicināšanu no Zviedrijas un Skandināvijasvalstīm.Pārskata gadā birojs veica sekojošas aktivitātes:piedalījās tūrisma gadatirgū „TUR 2005", Gēteborgā; noorganizēja zviedru tūrisma kompāniju vizīti Latvijā (no 18.-22. oktobrim); .Latvijas – Zviedrijas biznesa foruma laikā organizēja Latvijas tūrisma darba semināru,kurā piedalījās vairāk kā divdesmit dalībnieku no Zviedrijas tūrisma kompānijām, kā arīdesmit tūrisma kompānijas no Latvijas;piedalījās tūrisma gadatirgū „Festival mässan Senior 2005", Stokholmā;aprīlī un maijā sadarbībā ar Roslagens Högskola AB izveidoja brošūru Riga Ungdom(Rīga jauniešiem). Sniedza konsultācijas par brošūras saturu un vizuālo noformējumu.Brošūrā tika izmantotas fotogrāfijas no Aģentūras veidotā CD "Latvija fotogrāfijās";apzināja un izveidoja Zviedrijas tūrisma kompāniju, kā arī zviedru mediju datubāzi. Ardatubāzes palīdzību notiek regulāra informācijas sniegšana par Latvijas tūrismajaunumiem;palīdzēja organizēt vairākas zviedru ţurnālistu individuālās vizītes Latvijā. Tā piemēram,decembrī notika Zviedrijas nacionālās TV vizīte Latvijā. Zviedrijas TV veidoja siţetu parZiemsvētku noskaľām raidījumam Go’kväll (Labvakar!);sSadarbībā ar Airbaltic pārstāvi apmeklēja Zviedrijas vadošās tūrisma kompānijas unveica Latvijas prezentāciju;23


oktobrī piedalījās ar savu stendu un prezentāciju tūrisma firmas "Grand tours" jaunākataloga un jaunā galamērķa - Latvijas atklāšanā uz Tallink kuģa;sadarbībā ar LIAA pārstāvniecību Zviedrijā un LR vēstniecību Zviedrijā izveidojavadošajā zviedru biznesa laikrakstā "Dagens Industry" pielikumu par Latviju "Setting UpAbroad";maijā pievienojās nacionālo tūrisma organizāciju apvienībai ANTOR Zviedrija, kasZviedrijā apvieno vairāk kā 30 biedrus.5.4.4. Latvijas tūrisma birojs MaskavāTūrisma birojs Maskavā tika atvērts 2004.gada nogalē. Birojs darbojās kā slēgta tipa tūrismapārstāvniecība. Latvijas tūrisma biroja Maskavā darbība vērsta uz Latvijas tūrisma veicināšanuno Krievijas.Pārskata gadā birojs veica sekojošas aktivitātes:izveidoja Krievijas tūrisma kontaktu datu bāzi;pētīja Krievijas tūrisma tirgu un tā iespējas;sniedza un sagatavoja informāciju gan uz individuāliem, gan industrijas un presespieprasījumiem;izvietoja materiālus par Latvijas tūrisma piedāvājumu LR Vēstniecībā KrievijasFederācijā;sniedza informāciju un intervijas par Latviju, tūrisma produktiem un jaunumiem nozarēKrievijas plašsaziľas līdzekļiem;sagatavoja un izdalīja informatīvos materiālus vēstniecības pasākumos;piedalījās informatīvajā stendā Eiropas dienā;organizēja informatīvo stendu Kolomenskoje parkā Līgo pasākuma ietvaros.piedalījās starptautiskajā tūrisma gadatirgū MITT 2005 Maskavā;organizēja informatīvo materiālu izvietošanu, kā arī tikās ar tūrisma nozares pārstāvjiemizstādē MITF 2005;apmeklēja izstādi un starptautiskos seminārus izstādes "Leisure 2005" ietvaros.apmeklēja izstādi "Inwetex CIS travel market 2005" Sanktpēterburgā, kā arī tikās arSanktpēterburgas tūrisma nozares pārstāvjiem.5.4.5. Baltijas valstu tūrisma birojs BerlīnēKopš 2003.gada 19.novembra Baltijas valstu tūrisma birojs atrodas Berlīnē (turpmāk – birojs) unir trīs Baltijas valstu vienīgā oficiāli atzītā un atbalstītā tūrisma pārstāvniecība Vācijā. Birojāpastāvīgi ir nodarbināti trīs darbinieki.Pārskata gadā birojs veica sekojošas aktivitātes:sniedza informāciju visiem interesentiem par tūrisma iespējām Baltijas valstīs un Latvijā.Birojs apkopoja, izvērtēja, pilnveidoja, tulkoja, sagatavoja un izsūtīja informāciju un24


informatīvos materiālus: individuāliem un grupu tūristiem, ceļojuma birojiem, ceļojumaaģentūrām un plašsaziľas līdzekļiem;apkalpoja un aktualizēja mājas lapu www.gobaltic.de;sagatavoja, izdeva un izplatīja Baltijas valstu brošūru, reklāmas materiālus Baltijas valstutūrisma operatoriem;gatavoja preses ziľojumus un reklāmas tūrisma preses izdevumos, plašsaziľas līdzekļupārstāvjiem, preses konferencēm, sniedza intervijas un gatavoja prese aprakstus;organizēja preses braucienus vācu ţurnālistiem uz Latviju: sniedza informācijuplašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem, ceļojuma aģentūras/birojus un Baltijas valstu tūrismaorganizāciju pārstāvjus;organizēja dalību starptautiskajos tūrisma gadatirgos Štutgartē, Hamburgā, Minhenē unĶelnē, pārstāvot trīs Baltijas valstis kopīgā Baltijas valstu stendā.5.5. Tūrisma biroji Latvijā5.5.1. Latvijas Tūrisma birojsAģentūras Latvijas Tūrisma birojs savu darbību uzsāka 2004.gada 25.oktobrī. Biroja atvēršanabija būtisks solis vienota tūrisma informācijas centru tīkla izveidē, sniedzot labāku informācijaspieejamības līmeni sabiedrībai, koordinējot un apkopojot informāciju par tūrisma iespējāmLatvijā un sniedzot to vietējiem tūristiem un ieceļotājiem no ārvalstīm. Birojā patstāvīginodarbināti divi darbinieki.Pārskata gadā birojs veica sekojošas aktivitātes:apkopoja, koordinēja, atjaunoja un izplatīja tūrisma informāciju par Latviju, tāsreģioniem, novadiem un pilsētām ar mērķi veicināt ienākošo un vietējo tūrismu Latvijā;popularizēja Latvijas tūrisma iespējas un piedāvātos pakalpojumus a, sniedzot objektīvuinformāciju biroja apmeklētājiem, atbildot uz informācijas pieprasījumiem unsadarbojoties ar plašsaziľas līdzekļiem;sadarbojās ar tūrisma reģionālajām asociācijām, tūrisma informācijas centriem, birojiemun punktiem Rīgā un Latvijas reģionos – birojā pieejama lielākā daļa Latvijā izdototūrisma informācijas materiālu; veiksmīga sadarbība un informācijas apmaiľa izveidota arRīgas Tūrisma informācijas un koordinācijas centru; sadarbojās ar tūrisma uzľēmumiem, tūrisma pakalpojumu sfērā iesaistītajiemuzľēmumiem – kvalitatīvai un vispusīgai informācijas sniegšanai biroja telpāsnodrošināja iespēju izvietot informācijas materiālus klientiem pieejamos stendos;piedalījās Aģentūras tūrisma reklāmas materiālu sagatavošanā, mārketinga aktivitāšu unpasākumu organizēšanā un koordinēšanā;uzsāka organizēt tūrisma produktu prezentācijas-seminārus;veica ikmēneša seminārus, veltītus tūrisma produktu tēmām.5.5.2. Kurzemes tūrisma birojsKurzemes reģionālais birojs savu darbību Kuldīgā uzsāka 2004.gada 2.februārī un birojāpastāvīgi strādā viens darbinieks.25


organizēja Latvijas ţurnālistu vizītes uz reģionu;sagatavoja informāciju starptautiskajiem gadatirgiem ārzemēs un kopā ar Latgales tūrismaasociāciju organizēja Latgales reģiona stendu starptautiskajā tūrisma gadatirgū "Balttour2005" Rīgā;apkopoja tūrisma produktu piedāvājumu un sastādīja vairāk nekā 10 maršrutus Latgalesapceļotājiem. Tika sagatavoti un iespiesti daţādi reklāmas materiāli par tūrisma iespējāmreģionā;regulāri sadarbojās un darbojās kopējos projektos ar Kurzemes, Vidzemes, Zemgalesreģionu tūrisma asociācijām, Latvijas TICiem, Lauku tūrisma mītľu asociāciju ,,Laukuceļotājs,,, Latvijas Tūrisma informatīvo organizāciju asociāciju, Ekonomikas ministriju,vortālu Eiropa.lv; ziľu aģentūru Leta un Latvijas radio;regulāri sadarbojās un darbojās kopējos reģiona projektos, darba semināros un piedalījāskonferencēs ar Latgales reģiona attīstības aģentūru, Latgales reģiona Tūrisma asociāciju,,Ezerzeme", Eiroreģionu ,,Ezeru zeme", Eiroreģionu ,,Pleskava, Livonija", Latgalesreģiona vides pārvaldi, reģionālajām PVD iestādēm, rajonu pašvaldībām un TICiem.apsekoja Latgales reģiona rajonu tūrisma objektus un tūrisma servisa pakalpojumusniedzējus, vāca informāciju un fotomateriālus, kā arī sniedza konsultācijas unnepieciešamo informāciju.vairākos rajonos nolasīja lekcijas tūrisma uzľēmējiem un objektu apsaimniekotājiem parkvalitātes novērtēšanu un uzlabošanu, mārketinga darbu un sadarbības iespējām.Regulāri sagatavoja informāciju ievietošanai Latvijas tūrisma reklāmas materiālos;līdzdarbojās Aģentūras gada darba plāna sastādīšanā un perspektīvo attīstības plānuveidošanā, piedalījās normatīvo aktu un kvalitātes standartu izstrādē un uzlabošanā.5.6. Aģentūras publiskie maksas pakalpojumiEkonomikas ministrs 2004.gada 1.decembrī apstiprināja Tūrisma attīstības valsts aģentūrassniegto publisko pakalpojumu veidus un izcenojumus. Tika apstiprināti sekojoši maksaspakalpojumi:Līdzdalība Tūrisma attīstības valsts aģentūras organizētajās izstādēs: 600 Ls par dalību izstāţu stendā; 300 Ls par dalību izstāţu stendā pusi no paredzētā laika; Tūrisma informatīvo materiālu izplatīšana Tūrisma attīstības valsts aģentūrasorganizētajās izstādēsPar tūrisma informatīvo materiālu izplatīšanu Tūrisma attīstības valsts aģentūrasorganizētajās izstādēs tiek noteikta maksa 50 Ls apmērā.Reklāmas izvietošana Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdotajos informatīvajosmateriālosReklāmas izvietošanai Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdotajos informatīvajosmateriālos tiek noteikta maksa 0,98 Ls par 1cm 2 .Par reklāmu A4 formāta izdevumos (21,0 cm x 29,7 cm):28


pilna lapa612 Ls; puse no lapas 306 Ls; ceturtdaļlapa 153 LsPar reklāmu A5 formāta izdevumos (14,8 cm x 21,0 cm): pilna lapa305 Ls; puse no A5 lapas 152 Ls;Reklāmas ievietošana 97x210mm formāta bukletos (9,7 cm x 21,0 cm): lapaspuse200 Ls; puse no lapas 100 LsLatvijas tūrisma informācijas centra pakalpojumiTiek noteikta 20,- Ls maksa sekojošiem Latvijas tūrisma informācijas centrasniegtajiem pakalpojumiem: Viesnīcu, viesu māju un citu naktsmītľu rezervēšanai; Ekskursiju un ceļojumu rezervēšanai; Maksa par citu izdevēju tūrisma informācijas komerciālo materiālu izplatīšanai.Tūrisma attīstības valsts aģentūras ārvalstu pārstāvniecību darbinieku pakalpojumiNoteikt likmi 15 Ls stundā par sekojošu pakalpojumu sniegšanu: Biznesa kontaktu dibināšana; Darba programmu sagatavošana un organizēšana uzľēmumiem darba semināru,izstāţu un citu mārketinga pasākumu ietvaros; Tirgus pētījumu, informācijas analīzes veikšana;2005.gadā no publiskajiem maksas pakalpojumiem tika saľemti 54 742 LVL, kas ir par 112%vairāk nekā 2004. gadā (attiecīgi 25 740 LVL). Šie līdzekļi tika novirzīti atbilstošo izmaksupozīciju segšanai.2005. gadā pašu ieľēmumi netika izpildīti par 2 140 LVL, no kuriem 800 LVL veido debitoruparādi. Paredzētie ieľēmumi netika sasniegti, jo nepiepildījās prognozes par ieľēmumiem notūrisma informācijas ievietošanas Aģentūras informatīvajos materiālos, Solo stenda izmantošanasAģentūras organizētajos tūrisma gadatirgos un reklāmas izvietošanas tūrisma portālāwww.latviatourism.lv.5.7. Citi pasākumi tūrisma iespēju popularizēšanai LatvijāAģentūra sadarbībā ar tūrisma nozares pārstāvjiem un valsts un pašvaldību institūcijām piedalījāssekojošos pasākumos:tika līdzfinansēta SIA "Lauku Ceļotājs" rīkotā Lauku tūrisma konference Rīgā, kurāpiedalījās dalībnieki no visas Latvijas;tika atbalstīta Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) un Nacionālo asociācijuizpildinstitūciju tikšanās, pirmās Latvijas viesnīcu un restorānu industrijai veltītāskonferences „Pasaules viesnīcu biznesa attīstība" norise Rīgā, kurā piedalījās dalībniekino vairākām Eiropas valstīm;5.7.1. Informatīvo pasākumu organizēšanaTika uzsākts tūrisma produktu attīstības darbs – organizētas tūrisma informācijas dienas –semināri: Ziemas prieki, Darījumu tūrisms, Veselības un SPA tūrisms, Tūrisma iespējas Latvijā29


Bērniem un jauniešiem, Kultūras tūrisms, Aktīvo tūrisms un piedzīvojumi, Dabas tūrisms,Skolēnu ekskursijām un amatnieku un mākslinieku darbnīcām, Medības, Makšķerēšana,Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumiLatvijā.5.7.2. Dalība Eiropas Ceļojumu KomisijāAģentūra 2005.gadā ir aktīvi iesaistījusies Eiropas Ceļojumu Komisijas (ECK) darbā. Šīskomisijas pārziľā ir popularizēt Eiropu kā tūrisma galamērķi tālajos tirgos (ASV, Kanāda,Dienvidamerikas valstīs, Japāna, Ķīna). Tāpat Aģentūra aktīvi piedalās ECK izveidotajā rīcībasgrupā, kuras uzdevums ir veidot kopīgu tūrisma portālu www.visiteurope.com.5.7.3. Latvijas Tūrisma fonda darbībaPārskata gada periodā Latvijas Tūrisma fondā nenotika būtiskas izmaiľas. Tas galvenokārtsaistīts ar to, ka tūrisma nozares pārstāvji pašreiz nesaskata nepieciešamību papildus aktivitātēm,kuras būtu nepieciešams veikt centralizēti – Aģentūras paspārnē. Tāpat pārskata gada periodā tikaveiktas pārrunas ar tūrisma nozares pārstāvjiem par iespējām izmantot Latvijas Tūrisma fondalīdzekļus jaunu tūrisma produktu attīstībai. Idejiski šai ierosmei ir atbalsts, tomēr ziedojumi šajākontā papildus netika ieskaitīti. Uz 2005. gada beigām šī fonda atlikums sastādīja 1908.15 LVL.5.7.4. Baltijas tūrisma produktu izveide un realizācija2005. gadā tika iecerēts kopīgi ar Igaunijas un Lietuvas valsts tūrisma organizācijām izveidotkopīgu Baltijas tūrisma produktu ar mērķi piedāvāt to tālajos tūrisma tirgos. Sākotnēji iecerētaisprojekts netika īstenots, jo tā vietā starp Baltijas valstīm tika panākta vienošanās par kopīgutūrisma stendu Berlīnes "ITB 2006" gadatirgū. Šī projekta realizāciju tika uzticēts īstenot Baltijastūrisma birojam Berlīnē.5.7.5. Aģentūras pētījumi 2005. gadāAģentūra 2005.gadā veica divus apjomīgus pētījumus mārketinga jomā:Pētījums „Tūrisma produkta mārketinga izpēte";Tūrisma produkta izpētes mārketinga pētījumā tika aptaujāti respondenti no 7 valstīm –Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, Krievijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, kas irLatvijas augsti prioritārie tūrisma mērķa tirgi. Aptaujas rezultātā tika izveidoti 7 pētījumi parkatru mērķa tirgu, nosakot produktus, kas attiecīgās valsts tūristus visvairāk interesē Latvijā.Pētījumā tika noskaidrots, kādi faktori ietekmē ceļojuma galamērķa izvēli, kur tūristi pirmsbrauciena ieguvuši informāciju par Latviju un kā viľi novērtē savu ceļojumu uz Latviju. Tākā Aģentūra 2005.gadā izveidoja un demonstrēja Latvijas tūrisma reklāmas klipu ārvalstutelevīzijas kanālos, tad respondentiem tika lūgts novērtēt arī šo klipu.Pētījums „Tūrisma attīstības valsts aģentūras mārketinga stratēģijas ekonomiskaispamatojums un ietekme uz valsts budţetu".Pētījums „Tūrisma attīstības valsts aģentūras mārketinga stratēģijas ekonomiskaispamatojums un ietekme uz valsts budţetu" tika realizēts, lai novērtētu Aģentūras mārketingastratēģijas nepieciešamību un tās ietekmi. Pētījumā apskatīta pašreizējā tūrisma nozares vietaun loma Latvijas ekonomikā, tūrisma nozares attīstības dinamika, kā arī pieejas tūrismamārketinga stratēģijas īstenošanai, iespējamie attīstības scenāriji un tūrisma mārketingastratēģijas ietekme uz valsts budţetu.Ľemot vērā to, ka LR Ekonomikas ministrija jau bija veikusi pētījumu „Tūristu autostāvvietuizveides iespējas uz valsts galvenajiem autoceļiem", Aģentūra, lai ekonomētu piešķirtos30


6. Grāmatvedības organizācija6.1. Grāmatvedības uzskaite.Grāmatvedības uzskaiti Aģentūra kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā personagūtu skaidru priekšstatu par Aģentūras finansiālo stāvokli, saimnieciskajiem darījumiem noteiktālaika posmā, un lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei.Grāmatvedības sniegtā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama,pilnīga un pamatota ar dokumentiem. Nodrošināta ieľēmumu un izdevumu norobeţošana papārskata periodiem. Aģentūra grāmatvedības uzskaiti kārto ar grāmatvedības programmu UVIS,kas nodrošina finanšu grāmatvedības uzskaiti, krājumu uzskaiti, algu aprēķinus, avansa norēķinuuzskaiti, naudas līdzekļu uzskaiti, finanšu un gada pārskatu sastādīšanu, ilgtermiľa ieguldījumuuzskaiti. Grāmatvedības reģistri programmā UVIS tiek kārtoti divkāršā ierakstu sistēmā.Uzskaites veikto operāciju, reģistru kopsavilkumus un virsgrāmatas izdrukā papīra formātā.Aģentūra ilgtermiľa ieguldījumos uzskaita materiālās vai nemateriālās vērtības, kuras izmantovairākus gadus un šajā kontu grupā neiekļauj vērtības, kas saimniecisko darbību ietekmē tikaivienu gadu. Materiālu krājumos uzskaita materiālās vērtības, kuras paredzētas izlietot viena gadalaikā vai kuru vērtība ir mazāka par 50.00 Ls. Noliktavu uzskaite nodrošina kontroli pār materiālovērtību, materiālu un gatavās produkcijas krājumu saglabāšanu un izlietošanu paredzētiemmērķiem. Aģentūrā krājumus uzskaita pēc FIFO metodes. Aģentūras grāmatvedības uzskaitenodrošina Aģentūru un augstāk stāvošās institūcijas ar informāciju par budţeta līdzekļuizlietošanu un informāciju lēmumu pieľemšanai par budţeta līdzekļu pieprasījumu. KontrolēAģentūras materiālo un finanšu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu. Sniedz finansupārskatu lietotājiem patiesu un pilnīgu informāciju par Aģentūras saimnieciskās darbībasrezultātiem un finansiālo stāvokli.6.2. Gada pārskata sastādīšana.Sastādot gada pārskatu tiek ievēroti sekojoši grāmatvedības principi:saskaľotības princips- pārskata gadā tiek izmantotas iepriekšējā gadā lietotāsgrāmatvedības un novērtēšanas metodes;uzkrāšanas princips- faktiskie ieľēmumi un izdevumi norādīti ľemot vērā to rašanās laiku,nevis naudas saľemšanas vai izdošanas laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķinasaľemšanas datuma, norādīti ar saimniecisko gadu saistītie ieľēmumi un izdevumi.Bilancē var būt iekļauti uzkrājumi, saistības, kā arī izdevumi un ieľēmumi, kas attiecas uznākamo periodu;piesardzības princips- ieľēmumi norādīti tikai tad, kad jau ir iegūti, bet izdevumi reģistrētitad, kad paredzama to iespējamība. Vērā tiek ľemtas visas vērtību samazinošās unnolietojuma summas;formas pakļaušanas saturam princips – saimnieciskie darījumi iegrāmatoti finansupārskatos ľemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis tikai juridisko formu;būtiskuma princips- finansu pārskatos norādīti visi posteľi, kuri būtiski ietekmē finansupārskata lietotāja novērtējumu vai lēmuma pieľemšanu;izmaksu princips- iegūtie un saľemtie līdzekļi norādīti atbilstoši to iegādes izmaksām.katra saimnieciskā gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.32


7. Naudas līdzekļu atlikumi2005. gada beigās Aģentūrai izveidojās sekojoši naudas līdzekļu atlikumi:Pamatbudţeta konti – 233 LVL tiks izmantoti, lai finansētu Aģentūras uzturēšanasizdevumus 2006. gadā. Līdzekļi izvietoti Valsts Kasē.Dāvinājuma konts (Latvijas Tūrisma fonds) – 1 908 LVL, tiks izmantoti saskaľā ar MK2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.204 "Tūrisma fonda nolikums".Citu budţeta līdzekļu konti (projekta "Autostāvvietu tīkla un tūrisma informācijastablo/kiosku izveidošana" finansējums) – tiks lūgts LR Ekonomikas ministriju pagarinātprojekta realizāciju 2006. gadā.33


8. Aģentūras ieceres 2006. gadam2006.gadā Aģentūra plāno turpināt jau iesākto darbu īstenošanu un uzsākt jaunas aktivitātes.Galvenās no tām:Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos. Plānots organizēt dalību 18 gadatirgos;Tūrisma reklāmas materiālu izdošana – 23 veidi;Vienota tūrisma informācijas centru tīkla uzturēšana, un attīstīšana: Latvijas tūrismaportāla www.latviatourism.lv darbības pilnveidošana;Latvijas Tūrisma biroju Helsinkos, Londonā, Stokholmā un Maskavā uzturēšana;Līdzdalība Baltijas valstu tūrisma biroja Berlīnē uzturēšanā;Latvijas Tūrisma biroja Rīgā uzturēšana;Latvijas reģionālo tūrisma biroju uzturēšana Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē;Pievērsīs īpašu uzmanību tūrisma produkta attīstībai Latvijā;Projektu tūrisma attīstības veicināšanai Latvijā izstrāde, koordinācija un realizācijasaistībā ar Eiropas Savienības atbalsta programmām un strukturālajiem fondiem (pārsvarāorientēti uz tūrisma produkta attīstību un tūrisma infrastruktūras uzlabošanu Latvijā);Tiks turpināta līdzšinējā pieredze par semināru organizēšana Latvijas tūrisma nozarei.aizstātas ar semināriem – prezentācijām, kas būs veltītas kādam no tūrisma produktaveidiem;Tiks veikti vietējā tūrisma un ārvalstu tūrisma mērķa tirgus pētījumi;Piedalīsies organizēšanā vai arī atbalstīs ar līdzfinansējumu vismaz trīs tūrisma nozaresasociāciju organizētās konferences, seminārus;Tiks noorganizēts Tūrisma forums gada nogalē.Veidojot tūrisma reklāmas materiālus, koncentrēs resursus tūrisma produktu attīstībai,veidojot atbilstošas produktu brošūras, orientēsies uz tūrisma informācijas specializācijuatkarībā no mērķa grupas, kā arī turpinās veidot vizuāli jaunu tūrisma tēlu ar informācijasmateriālu palīdzību, kas jau veiksmīgi iesākts ar esošajiem informācijas materiāliem.Atbalstīs specifisku (nišas) tūrisma produktu un pakalpojumu izveidi. Radīs un nodrošināsekonomiskos stimulus tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai, inovatīvai darbībai.Tādā veidā veicinās ilgstspējīgu tūrisma produktu attīstību, to piemērošanu un atbilstībutirgus pieprasījumam un īstenojot pasākumus sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Šispasākumu kopums ir īstenojams, ja tiks piešķirts papildus finansējums no valsts budţeta.Radīs interneta vidē papildus informācijas avotu par Latviju; piesaistīs papildusmērķauditoriju no citām valstīm; izmantojot portālu www.visiteurope.com piesaistīsapmeklētājus portālam www.latviatourism.lv. Šis pasākumu kopums ir īstenojams, ja tikspiešķirts papildus finansējums no valsts budţeta.Veicinās Latvijas atpazīstamību un pozitīva tēla veidošanos Itālijas un Francijas tirgos;nodrošinās informācijas pieejamību par Latviju Itālijā un Francijā; īstenos pasākumus34


sadarbības veicināšanai starp Latvijas, Itālijas un Francijas tūrisma nozares pārstāvjiem.Šis pasākums ir īstenojams, ja tiks piešķirts papildus finansējums no valsts budţeta.Ieviesīs tūrisma portālā www.latviatourism.lv jaunas valodu versijas. Izveidos publiskusinterneta piekļuves punktus iedzīvotāju un ārvalstu tūristu pulcēšanās vietās Atjaunosvienoto tūrisma informācijas centru tīklu pašvaldībās un nozīmīgākajos transportakustības centros. Pievienos Tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzľēmumu(uzľēmējsabiedrību) datu bāzi saskaľotajai valsts nozīmes reģistru sistēmai(megasistēma) ar precīzi definētu atbildību un datu savākšanas tehnoloģiju, ko apstiprinanormatīvi akti. Šis pasākumu kopums ir īstenojams, ja tiks piešķirts papildus finansējumsno valsts budţeta.35

More magazines by this user
Similar magazines