13.07.2015 Views

Situācija lauksaimniecības nozarē VDI vērtējumā - Valsts Darba ...

Situācija lauksaimniecības nozarē VDI vērtējumā - Valsts Darba ...

Situācija lauksaimniecības nozarē VDI vērtējumā - Valsts Darba ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Iesniegumilauksaimniecības nozarē(salīdzinājumā ar kopējo iesniegumu skaitu)


Arodslimnieki lauksaimniecības nozarē(salīdzinājumā ar kopējo arodslimnieku skaitu)


Nozares, kurās atklāts vislielākais ēnstrādnieku skaits (2007. - 2009.)


Nozares, kurās pastāv lielākais nereģistrētās nodarbinātības risks -2010. gadā


Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika*Bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts nogrimušā zvejas kuģa “Beverīna” 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis


Pārskats par notikušajiem nelaimes gadījumiem darbāNelaimes gadījumos kopējais cietušo skaits uz 100 000strādājošiem (2008.g. – 2010.g. )2010.gada dati par nelaimes gadījumos cietušajiem uz 100 000 strādājošiem tiks precizēti


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000 strādājošajiemdinamika (2005. – 2010.)10864209,28,56,07 5,473,92,34,52,47,36,013,22,15,944.35 * 3,663,23,22,772005 2006 2007 2008 2009 2010Latvija Lietuva Igaunija vidēji Eiropas Savienībā* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien irbezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nozares, kurās 2010. gadā visvairāk notikuši nelaimes gadījumi darbā


Nozares, kurās 2010. gadā visvairāk notikuši letālie nelaimes gadījumi


Nelaimes gadījumi lauksaimniecības nozarē(salīdzinājumā ar kopējo NG skaitu)


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika lauksaimniecības nozarē


NG sadalījums pēc cietušo darba stāža 2010.gadā lauksaimniecībasnozarē


NG sadalījums pēc cietušo vecuma lauksaimniecības nozarē 2010.gadā


VDI sagatavoto letālo NG Aktu par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem,kas nav saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību (“dabīgās nāves”) panozarēmCitas nozares26%Apstrādes rūpniecība21%Būvniecība7%Transports unuzglabāšana21%Elektroenerģija,gāzes apgāde7%Lauksaimniecība,medniecība unmežsaimniecība7%Valsts pārvalde unaizsardzība11%2010. gadā VDI izmeklēja un sagatavoja Aktu par nelaimes gadījumu darbā, kas nebija saistītas ardarba vides riska faktoru iedarbību arī veselības un sociālās aprūpes nozarē.


NG sadalījums pēc cēloņiem lauksaimniecības nozarē 2010. gadā


VDI tematiskā pārbaude 2010. gadā• Tematiskā pārbaude lauksaimniecības nozarē septembrī;•Tiks apsekoti 150 uzņēmumi;•Uzmanība tiks pievēsta-darba aizsardzības speciālistuesamībai, apmācībām, risku novērtēšanai, OVP, darbaaprīkojumam, izmantotajām ķīmiskajām vielām, darbatiesiskajām attiecībām u.c.


Paldies par uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!