13.07.2015 Views

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu ...

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu ...

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>X<strong>XV</strong></strong> Vispārējo latviešu <strong>Dziesmu</strong> <strong>un</strong> <strong>XV</strong> <strong>Deju</strong> svētku<strong>Deju</strong> kolektīvu skatesŽŪRIJAS PROTOKOLSSkates mērogs:Jelgavas, Ozolnieku novadu deju kolektīvi<strong>Deju</strong> apriņķa virsvadītājs/-a/-i: Ieva KareleSkates norises laiks: 13.04.2013, plkst. 11:00Skates norises vieta: Līvbērzes Kultūras namsSkati vērtēja žūrijas komisija:Žūrijas priekšsēdētājs/-a:Jānis ĒrglisSvētku <strong>Deju</strong> lieluzveduma "Tēvu laipas" mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfsŽūrijas locekļi:Maruta AlpaJānis PurviņšG<strong>un</strong>ta SkujaIngrīda Edīte SaulīteZanda MūrnieceRolands JuraševskisLatvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte, Svētku <strong>Deju</strong>lieluzveduma „Tēvu laipas” projekta vadītājaSvētku <strong>Deju</strong> lieluzveduma "Tēvu laipas" mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfsSvētku virsvadītāja, horeogrāfeSvētku Goda virsvadītāja, horeogrāfeSvētku virsvadītāja, horeogrāfeSvētku virsvadītājsSkatē piedalījās: 13 deju kolektīvi/-sSkatē deju kolektīvi novērtēti sekojoši:Nr.p.k.Novads<strong>Deju</strong> kolektīvsIestādes nosaukums, kolektīvanosaukumsVadītājavārds, uzvārdsKvalitātesgrupaGalavērtējums(p<strong>un</strong>kti)Piezīmes,lēmumsJa<strong>un</strong>iešu grupa1 Jelgavas Elejas pagasta ja<strong>un</strong>iešu deju kolektīvs Ivita Lejava 43,7 II pakāpenovads "Tracis"B22 Jelgavas Līvbērzes pagasta ja<strong>un</strong>iešu deju Anita C 29,5 Diploms parnovads kolektīvs "Spīgana"Ja<strong>un</strong>subrēnapiedalīšanos3 Jelgavas Kalnciema pagasta ja<strong>un</strong>iešu deju Daina C 33,4 III pakāpenovads kolektīvs "Solis"Majokasestdiena, 2013. gada 13. aprīlis Lapa 1 / 3


4 Jelgavas Lielplatones pagasta ja<strong>un</strong>iešu deju Lāsma37,3 II pakāpenovads kolektīvs "Audzis"IvanovaCVidējās paaudzes grupa1 Jelgavas Vilces pagasta VPDK "Medaga" Ivita Lejava 46,5 II pakāpenovadsD2 Jelgavas Svētes pagasta VPDK "Sānsolis" G<strong>un</strong>a E 40,3 I pakāpenovadsStankēviča3 Jelgavas Valg<strong>un</strong>des pagasta VPDKInga E 40,3 I pakāpenovads "Valg<strong>un</strong>dietis"Feldmane4 Jelgavas Līvbērzes pagasta VPDK "Miestiņš" Arnolds41,9 I pakāpenovadsNeverovskisE5 Jelgavas Glūdas pagasta VPDK "Nākotne" IlzeE 42,4 I pakāpenovadsLomakina6 Jelgavas Platones pagasta Lielvircavas kultūras G<strong>un</strong>a E 43,7 I pakāpenovads nama VPDK "Pali"TrukšāneSenioru grupa1 Jelgavas Svētes pagasta senioru deju kolektīvs G<strong>un</strong>a F 37,1 II pakāpenovads "Brūklenājs"Stankēviča2 Jelgavas Lielplatones pagasta VPDK "Mārtiņš" Lāsma F 45,0 AugstākānovadsIvanovapakāpe3 Ozolnieku Ozolnieku novada senioru deju Mārīte45,4 Augstākānovads kolektīvs "Ozolnieki"SkrindapakāpeFŽūrijas komisijas locekļi:Jānis ĒrglisMaruta AlpaJānis PurviņšG<strong>un</strong>ta SkujaIngrīda Edīte SaulīteZanda MūrnieceRolands Juraševskissestdiena, 2013. gada 13. aprīlis Lapa 2 / 3


Rolands JuraševskisŽūrijas komisijas sekretāre:Margarita Lukjanskasestdiena, 2013. gada 13. aprīlis Lapa 3 / 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!