13.07.2015 Views

Atvieglojumi strādājošajiem un nestrādājošajiem I grupas invalīdiem

Atvieglojumi strādājošajiem un nestrādājošajiem I grupas invalīdiem

Atvieglojumi strādājošajiem un nestrādājošajiem I grupas invalīdiem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

paaugstināšanas laikā <strong>un</strong>neformālās izglītībasieguves laikā”Ministru kabineta1997.gada 8.aprīļanoteikumi nr.138‘’Noteikumi par iedzīvotājuienākuma nodokļa papilduatvieglojumiem invalīdiem,politiski represētajāmpersonām <strong>un</strong> nacionālāspretošanās kustībasdalībniekiem’’Sociālo pakalpojumu <strong>un</strong>sociālās palīdzības likuma26.pantsSauszemes transportalīdzekļu īpašniekuciviltiesiskās atbildībasobligātās apdrošināšanaslikumsLikums“Partransportlīdzekļu ikgadējonodevu”Likums “Par viegloautomobiļu <strong>un</strong> motocikl<strong>un</strong>odokli”Ministru kabineta2010.gada 21.decembranoteikumi Nr.1170"Noteikumi par kārtību,kādā personas arinvaliditāti saņem atbalstumājokļa pielāgošanai, <strong>un</strong>Papildus ar ienākumanodokli netiek apliktasumma 1296 latu apmērāgadāTiesības saņemtprofesionālāsrehabilitācijaspakalpojumus(darbspējas vecumā)Maksājumi ne vairāk kāpar viena transportlīdzekļaapdrošināšanu tieksamazināti par 40%.No nodevas maksāšanastiek atbrīvoti visi I <strong>un</strong> II<strong>grupas</strong> invalīdi par vienuuz viņu vārda reģistrētuautomobili.Nodokli nemaksā invalīdiar pārvietošanāstraucējumiem, kuriem irnoteiktas medicīniskāsindikācijas speciālipielāgoto viegloautomobiļu iegādei <strong>un</strong>pabalsta saņemšanaitransporta izdevumukompensācijai (par vienuuz attiecīgās personasvārda reģistrētu speciālipielāgoto viegloautomobili.)Nodrošina iespēju saņemtatbalstu viena mājokļapielāgošanai personām arI <strong>grupas</strong> invaliditāti,personām ar II <strong>grupas</strong>redzes vai dzirdesinvaliditāti <strong>un</strong> personāmTiesības saņemtprofesionālāsrehabilitācijaspakalpojumus(darbspējas vecumā)Maksājumi ne vairāk kāpar viena transportlīdzekļaapdrošināšanu tieksamazināti par 40% .No nodevas maksāšanastiek atbrīvoti visi I <strong>un</strong> II<strong>grupas</strong> invalīdi par vienuuz viņu vārda reģistrētuautomobili.Nodokli nemaksā invalīdiar pārvietošanāstraucējumiem, kuriem irnoteiktas medicīniskāsindikācijas speciālipielāgoto viegloautomobiļu iegādei <strong>un</strong>pabalsta saņemšanaitransporta izdevumukompensācijai (par vienuuz attiecīgās personasvārda reģistrētu speciālipielāgoto viegloautomobili).Nodrošina iespēju saņemtatbalstu viena mājokļapielāgošanai personām ar I<strong>grupas</strong> invaliditāti,personām ar II <strong>grupas</strong>redzes vai dzirdesinvaliditāti <strong>un</strong> personām


Ministru kabineta2007.gada 11.decembraNoteikumi nr.844„Noteikumi par valstsnodevu par informācijassaņemšanu no Iedzīvotājureģistra”Ministru kabineta2001.gada 5.jūnija.noteikumi nr.234„Noteikumi par valstsnodevu par naturalizācijasiesnieguma iesniegšanu”Ministru kabineta2000.gada 28.novembranoteikumi Nr. 410„Noteikumi par valstsnodevu par atteikšanās noLatvijas pilsonības <strong>un</strong>pilsonības atja<strong>un</strong>ošanasdokumentēšanu”Ministru kabineta2000.gada 22. augustanoteikumi Nr. 289„Noteikumi par valstsnodevu par valsts valodasprasmes atestācijuprofesionālo <strong>un</strong> amatapienākumu veikšanai”Ministru kabineta2006.gada 19.decembra.noteikumi Nr.1046„Veselības aprūpesorganizēšanas <strong>un</strong>finansēšanas kārtība”(14.23.2.apakšp<strong>un</strong>kts)uzvārdu pēc laulībasnoslēgšanas <strong>un</strong>dokumentus pasesizsniegšanai sakarā aruzvārda maiņu iesniegusi30 dienu laikā pēc laulībasnoslēgšanas, valstsnodevas likme par pasespaātrinātu izsniegšanu irpieci lati.No valsts nodevassamaksasiratbrīvoti invalīdi.No valsts nodevas iratbrīvoti pirmās <strong>grupas</strong>invalīdi.Noteikts atvieglojums –valsts nodevas likme ir 5lati pirmās <strong>grupas</strong>invalīdiem, kuri vēlasatja<strong>un</strong>ot pilsonību, kaszaudēta juridiskas kļūdasvai prettiesiskas pilsonībasatņemšanas dēļ.Nodevu 50 % apmērā (5latus) maksā invalīdi(izņemot invalīdus kopšbērnības).Nodevu 10 % apmērā(vienu latu) maksāinvalīdi kopš bērnības.No valsts budžetaapmaksā ģimenes ārstamājas vizīti pie I <strong>grupas</strong>invalīdiem.uzvārdu pēc laulībasnoslēgšanas<strong>un</strong>dokumentus pasesizsniegšanai sakarā aruzvārda maiņu iesniegusi30 dienu laikā pēc laulībasnoslēgšanas, valstsnodevas likme par pasespaātrinātu izsniegšanu irpieci lati.No valsts nodevassamaksasiratbrīvoti invalīdi.No valsts nodevas iratbrīvoti pirmās <strong>grupas</strong>invalīdi.Noteikts atvieglojums –valsts nodevas likme ir 5lati pirmās <strong>grupas</strong>invalīdiem, kuri vēlasatja<strong>un</strong>ot pilsonību, kaszaudēta juridiskas kļūdasvai prettiesiskas pilsonībasatņemšanas dēļ.Nodevu 50 % apmērā (5latus) maksā invalīdi(izņemot invalīdus kopšbērnības).Nodevu 10 % apmērā(vienu latu) maksāinvalīdi kopš bērnības.No valsts budžeta apmaksāģimenes ārsta mājas vizītipie I <strong>grupas</strong> invalīdiem.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!