Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2004.gada publiskais pārskats

vraa.gov.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2004.gada publiskais pārskats

VALSTS RE˛IONÅLÅSATT±ST±BAS A˛ENTÌRAGada pÇrskats 2004© Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera, 2005.PÇrpublicï‰anas vai citï‰anas gad¥jumÇ atsauce uz ‰o izdevumu obligÇta.


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraSATURSIEVADVÅRDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. VALSTS RE˛IONÅLÅS ATT±ST±BAS A˛ENTÌRAS ATT±ST±BAUN BÌTISKÅKÅS IZMAIøAS 2004.GADÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.1. Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras juridiskais statuss, struktapplera,funkcijas un kompetence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2. 2004.gadÇ Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerÇ notiku‰Çs izmai¿as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. VALSTS RE˛IONÅLÅS ATT±ST±BAS A˛ENTÌRAS DARB±BASREZULTÅTI UN TO IZVîRTîJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.1. ReÆionÇlÇ fonda l¥dzek∫u administrï‰ana:2.1.1. ±pa‰i atbalstÇmo teritoriju att¥st¥bas programmas apkalpo‰ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.1.2. ERAF grantu shïmu apsaimnieko‰ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2. Informat¥vo, apmÇc¥bu un publicitÇtes pasÇkumu veik‰ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3. INTERREG programmas projektu pirmÇ l¥me¿a finan‰u kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.4. Iek‰ïjÇs kontroles sistïmas novïrtïjums un pasÇkumi tÇs pilnveido‰anai . . . . . . . . . . . . . . . . 102.5. PasÇkumi, kas veikti pakalpojumu kvalitÇtes uzlabo‰anai un to rezultÇti . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.6. Sabiedr¥bas aptaujas rezultÇti par Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras darb¥bu . . . . . . . . . . 113. FINANSîJUMS UN TÅ IZLIETOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123.1. Dal¥ba sadarb¥bas partneru finansïtajÇs programmÇs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.2. VRAA l¥dzdal¥ba starptautiskos projektos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.3. PersonÇla izgl¥to‰ana un kvalifikÇcijas paaugstinljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.4. Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras administrï‰anas sistïmas uzlabo‰anaun ar to saist¥tie izdevumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.5. Finan‰u resursi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. PROGNOZES UN PLÅNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. PIELIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205.1. ±pa‰i atbalstÇmÇs teritorijas (27.06.2004. – 31.12.2006.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205.2. ReÆionÇlÇ fonda atbalst¥to projektu skaits plÇno‰anas reÆionos (1998. – 2004. gadÇ) . . . . . . .215.3. ReÆionÇlÇ fonda atbalst¥to projektu skaits rajonos (1998. – 2004. gadÇ) . . . . . . . . . . . . . . . . .225.4. ±pa‰i atbalstÇmo teritoriju att¥st¥bas programmas (NacionÇlÇs programmas)izmanto‰anas veiksm¥gie piemïri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraIEVADVÅRDIValsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera (turpmÇk tekstÇ – VRAA) ir sagatavojusi 2004.gada publisko pÇrskatu,kurÇ sniegta informÇcija par Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleru, tÇs darb¥bu, sasniegtajiem rezultÇtiem,pie‰˙irto finan‰u l¥dzek∫u izlietojumu un plÇnotajiem pasÇkumiem 2005.gadÇ.2004.gads bija lielo pÇrmai¿u gads. ·ajÇ gadÇ notika bezpe∫¿as valsts sabiedr¥bas ar ierobeÏotu atbild¥bu„ReÆionu att¥st¥ba” reorganizÇcija ar mïr˙i izveidot Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleru.Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras misija ir veicinÇt un nodro‰inÇt l¥dzsvarotu un ilgtspïj¥gu att¥st¥bu,ievïrojot visas valsts teritorijas un atsevi‰˙u tÇs da∫u ¥patn¥bas un iespïjas, samazinÇt nelabvïl¥gÇs at‰˙ir¥basstarp tÇm, ¥stenojot reÆionÇlÇs att¥st¥bas atbalsta pasÇkumus.2004.gadÇ VRAA ir strauji augusi, palielinÇjies tai uzticïto funkciju skaits. GalvenÇ uzman¥ba tika pievïrstasagatavo‰anÇs darbiem, lai uzsÇktu Eiropas reÆionÇlÇs att¥st¥bas fonda grantu shïmu apsaimnieko‰anu.VRAA apsaimnieko ReÆionÇlo fondu, kuru pa‰laik paz¥st visos Latvijas reÆionos kÇ reÆionÇlÇs att¥st¥basinstrumentu, kas darbojas ¥pa‰i atbalstÇmajÇs teritorijÇs, sniedzot finan‰u atbalstu uz¿ïmïju un pa‰vald¥buatt¥st¥bas projektiem.Atskatoties uz darba rezultÇtiem, ar gandar¥jumu jÇatz¥st, ka laika posmÇ no 1998. l¥dz 2004. gadam ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs ir aktivizïjusies saimnieciskÇ darb¥ba, izveidotas jaunas un saglabÇtas eso‰Çs darbavietas. 2004.gadÇ daudz laika esam velt¥ju‰i ar¥ mapplesu klientu – pa‰vald¥bu darbinieku un uz¿ïmïju –apmÇc¥bÇm, kuru mïr˙is bija iemÇc¥ties izstrÇdÇt kvalitat¥vus uz¿ïmïjdarb¥bas att¥st¥bas projektus.2004. gads ir bijis mÇc¥bu un pieredzes uzkrljanas laiks gan mums pa‰iem, gan mapplesu klientiem, laiveiksm¥gi varïtu darboties ne tikai Latvijas, bet ar¥ starptautisko programmu ietvaros.Mapplesu pieredze liecina, ka valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas politiku nevar ¥stenot atsevi‰˙as institapplecijas ietvaros.Vïlamos rezultÇtus var sasniegt, tikai veiksm¥gi sadarbojoties valsts institapplecijÇm, pa‰vald¥bÇm,uz¿ïmïjiem, nevalstiskajÇm organizÇcijÇm u.c. reÆionÇlÇs att¥st¥bas procesos iesaist¥tajiem.Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras direktore Aija Bauere3


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera1. VALSTS RE˛IONÅLÅS ATT±ST±BAS A˛ENTÌRAS ATT±ST±BAUN BÌTISKÅKÅS IZMAIøAS 2004.GADÅ1.1. Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras juridiskais statuss,struktapplera, funkcijas un kompetenceValsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera ir izveidota 2004. gada 23. apr¥l¥, reorganizïjot BO VSIA “ReÆionuatt¥st¥ba”, kas vairÇk nekÇ se‰us gadus pÇrvald¥ja ReÆionÇlo fondu. ReorganizÇcijas rezultÇtÇ ValstsreÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera pÇr¿ïma visus VSIA “ReÆionu att¥st¥ba” materiÇlos un nemateriÇlosl¥dzek∫us, pras¥bas un saist¥bas.2004. gada 8. martÇ Ministru kabinetÇ apstiprinÇja Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras nolikumu,savukÇrt, 2004. gada 13. apr¥l¥ – ReÆionÇlÇ fonda nolikumu un ReÆionÇlÇs att¥st¥bas finansï‰anas kÇrt¥bu.Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera ir ReÆionÇlÇs att¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietu ministrijas pÇrraudz¥bÇeso‰a valsts iestÇde.VRAA ir izveidota ar mïr˙i pÇrvald¥t ReÆionÇlo fondu un sniegt publiskos pakalpojumus reÆionÇlÇsatt¥st¥bas jomÇ.Sal¥dzinÇjumÇ ar valsts uz¿ïmumu VRAA funkcijas ir daudz pla‰Çkas. TÇ ne tikai pÇrvalda ReÆionÇlo fondu,bet ar¥ ievie‰ valsts un starptautiskÇs reÆionÇlÇs att¥st¥bas programmas, veic metodiskos, pïtnieciskos uninformat¥vos darbus reÆionÇlÇs att¥st¥bas jomÇ.Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera reizï ar darb¥bas uzsÇk‰anu gatavojÇs akreditÇcijas procesam, laivarïtu k∫applet par Eiropas reÆionÇlÇs att¥st¥bas fonda grantu shïmas apsaimniekotÇju. 2004.gadÇ tika uzsÇktsdarbs pie VRAA struktappleras izveido‰anas, atbilsto‰i vado‰Çs iestÇdes noteiktajÇm pras¥bÇm.Saska¿Ç ar 2004. gada 8. martÇ Ministru kabinetÇ apstiprinÇto Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerasnolikumu, VRAA funkcijas ir:1. Vad¥t un ¥stenot valsts un starptautiskÇs reÆionÇlÇs att¥st¥bas programmas.2. Nodro‰inÇt ReÆionÇlÇ fonda l¥dzek∫u administrï‰anu saska¿Ç ar ReÆionÇlÇ fonda nolikumÇ noteiktajieml¥dzek∫u izlieto‰anas mïr˙iem.3. VeicinÇt reÆionÇlÇs att¥st¥bas pït¥jumu, metodiskÇ nodro‰inÇjuma un apmÇc¥bu procesa att¥st¥bu.4. Nodro‰inÇt sabiedr¥bas informï‰anu par valsts atbalstu reÆionÇlÇs att¥st¥bas programmÇm.Lai ¥stenotu noteiktÇs funkcijas, VRAA veic ‰Çdus uzdevumus:1. Organizï ReÆionÇlÇs att¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietu ministrijas kompetencï eso‰o valsts un starptautiskoprogrammu projektu pieteikumu vïrtï‰anu.2. IzstrÇdÇ priek‰likumus valsts atbalsta programmÇm, kas paredzïtas reÆionÇlÇs att¥st¥bas atbalstam.3. Finansï valsts atbalst¥tos reÆionÇlÇs att¥st¥bas pasÇkumus no ReÆionÇlÇ fonda l¥dzek∫iem.4. Nodro‰ina ReÆionÇlÇs att¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietu ministrijas kompetencï eso‰o reÆionÇlÇs att¥st¥basatbalsta programmu ievie‰anu.5. Uzrauga, lai reÆionÇlÇs att¥st¥bas atbalsta pasÇkumos ieguld¥tie ReÆionÇlÇ fonda l¥dzek∫i tiktu izlietotimïr˙tiec¥gi.6. Izveido reÆionÇlÇs att¥st¥bas atbalsta pasÇkumu izstrÇdes un novïrtï‰anas metodisko bÇzi.7. Izveido un uztur reÆionÇlÇs att¥st¥bas programmu un projektu datu bÇzi un arh¥vu.8. Nodro‰ina reÆionÇlÇs att¥st¥bas pasÇkumu publicitÇti un apmÇc¥bu reÆionÇlÇs att¥st¥bas jautÇjumos.9. Atbilsto‰i kompetencei veic pït¥jumus reÆionÇlÇs att¥st¥bas jomÇ.4


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera10.Sadarb¥bÇ ar ReÆionÇlÇs att¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietu ministriju katru gadu sagatavo reÆionÇlÇsatt¥st¥bas pÇrskatu.11.IzstrÇdÇ priek‰likumus normat¥vo aktu pilnveido‰anai reÆionÇlÇs att¥st¥bas jautÇjumos.12.Atbilsto‰i kompetencei sadarbojas ar valsts un pa‰vald¥bu institapplecijÇm, nevalstiskajÇm organizÇcijÇm,fiziskajÇm un juridiskajÇm personÇm un starptautiskajÇm institapplecijÇm reÆionÇlÇs att¥st¥bas jautÇjumos.Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera veic savu darb¥bu saska¿Ç ar ‰Çdiem normat¥vajiem dokumentiem:1. ReÆionÇlÇs att¥st¥bas likums (pie¿emts LR SaeimÇ 21.03.2002.).2. Publisko aÆentappleru likums (pie¿emts LR SaeimÇ 22.03.2001.).3. Att¥st¥bas plÇns (Vienotais programmdokuments; apstiprinÇts Eiropas KomisijÇ 18.12.2003.).4. Ministru kabineta 2003. gada 4. februÇra noteikumi Nr. 56 “ReÆionÇlÇs att¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietuministrijas nolikums”.5. Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumi Nr. 200 “Noteikumi par Eiropas Savien¥basstruktapplerfondu vad¥bu”.6. Ministru kabineta 2004. gada 13. apr¥∫a noteikumi Nr. 288 “ReÆionÇlÇ fonda nolikums”.7. Ministru kabineta 2004. gada 13. apr¥∫a noteikumi Nr. 289 “ReÆionÇlÇs att¥st¥bas finansï‰anas kÇrt¥ba”.8. 2004. gada 8. marta deklarÇcija par Indu∫a Em‰a vad¥tÇ Ministru kabineta iecerïto darb¥bu.9. Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumi Nr. 130 “Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerasnolikums”.Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras organizatoriskÇ struktapplera 2004. gadÇ5


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraLai kvalitat¥vi veiktu sev uzticïtÇs funkcijas un uzdevumus, VRAA sniedz ‰Çdus pakalpojumus:1. Administrï ReÆionÇlÇ fonda l¥dzek∫us.2. Apkalpo ±pa‰i atbalstÇmo teritoriju att¥st¥bas programmu.3. Izveido un uztur projektu datu bÇzi.4. IzstrÇdÇ metodiku ¥pa‰i atbalstÇmo teritoriju noteik‰anai.5. Veic informat¥vos un konsultÇciju pakalpojumus.6. Uzrauga un kontrolï l¥dzfinansïto projektu ievie‰anu.7. IzstrÇdÇ priek‰likumus l¥dzek∫u piesaist¥‰anai ReÆionÇlajam fondam.8. IzstrÇdÇ priek‰likumus normat¥vo un metodisko dokumentu izstrÇdei.9. Nodro‰ina ministrijas kompetencï eso‰o valsts un starptautisko programmu ievie‰anu.10.Apsaimnieko ERAF grantu shïmas.11.IzstrÇdÇ priek‰likumus reÆionÇlÇs att¥st¥bas datu bÇzes izveido‰anai.12.Apkalpo INTERREG sekretariÇtu.13.Veic INTERREG programmas projektu 1. l¥me¿a finan‰u kontroli.14.Veic apmÇc¥bu un publicitÇtes pasÇkumus.1.2. 2004.gadÇ Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerÇ notiku‰Çs izmai¿as2004. gadÇ VRAA ir k∫uvusi par Eiropas reÆionÇlÇ att¥st¥bas fonda grantu shïmu apsaimniekotÇju. VRAAapsaimnieko divas grantu shïmas:1. VienotÇ programmdokumenta aktivitÇte 2.2.1.2. „Atbalsts ieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs”.2. VienotÇ programmdokumenta aktivitÇte 2.4.4. „Procentu likmju subs¥dijas”.Grantu shïmu apsaimnieko‰ana ir iespïja gan mums, gan mapplesu sadarb¥bas partneriem un klientiemapliecinÇt savas spïjas projektu ¥steno‰anÇ reÆionÇlÇs att¥st¥bas jomÇ atbilsto‰i Eiropas Savien¥baspras¥bÇm.2004.gadÇ VRAA veic pirmos pït¥jumus Latvijas reÆionu att¥st¥bas jomÇ, iesaistÇs starptautiskos projektosun pït¥jumos.2004. gada I pusgadÇ sadarb¥bÇ ar Latvijas statistikas institappletu VRAA ir izdevis informat¥vo materiÇlu“DaÏÇdÇ Latvija: pagasti, novadi, pilsïtas, rajoni, reÆioni. Vïrtïjumi, perspekt¥vas un v¥zijas” latvie‰uvalodÇ.2004. gadÇ izstrÇdÇts pÇrskats “ReÆionu att¥st¥ba LatvijÇ 2004” un pït¥jums “Par reÆionÇlo att¥st¥bu LatvijÇ1999. – 2003.”. Pït¥jumÇ “Par reÆionÇlo att¥st¥bu” ietverta informÇcija par plÇno‰anas reÆioniem, kÇ ar¥plÇno‰anas reÆionu SVID anal¥ze.VRAA ir uzsÇkusi apkalpot Baltijas jappleras reÆiona INTERREG III B programmas ApvienotÇ sekretariÇta R¥gasbiroju, kas savu darbu uzsÇka 2004.gada 1. japplenijÇ. INTERREG III B R¥gas birojs, kur‰ darbojas kÇ ValstsreÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras struktapplervien¥ba tiek finansïts no ·lesvigas-Hol‰teinas Invest¥ciju bankas arkopïjo 2004.gada finansïjumu 234 tapplekst. EUR.2004.gadÇ VRAA ir uzsÇkusi ar¥ INTERREG III A, B, C, ESPON un INTERACT projektu pirmÇ l¥me¿a finan‰ukontroli.6


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera2. VALSTS RE˛IONÅLÅS ATT±ST±BAS A˛ENTÌRAS DARB±BAS REZULTÅTIUN TO IZVîRTîJUMS2.1. ReÆionÇlÇ fonda l¥dzek∫u administrï‰ana2.1.1. ±pa‰i atbalstÇmo teritoriju att¥st¥bas programmas apkalpo‰anaNacionÇlÇs programmas „±pa‰i atbalstÇmo teritoriju att¥st¥ba” ¥steno‰ana bija uzsÇkta 1998.gadÇ. TÇsatbalsta mïr˙is ir l¥dzfinansït komercsabiedr¥bu un pa‰vald¥bu att¥st¥bas projektus, lai paÇtrinÇtu ¥pa‰iatbalstÇmo teritoriju att¥st¥bu un veicinÇtu saimniecisko darb¥bu tajos. TÇ rezultÇtÇ samazinÇtosnelabvïl¥gÇs at‰˙ir¥bas starp valsts teritorijÇm un tiktu nodro‰inÇta l¥dzsvarota valsts att¥st¥ba.NacionÇlÇs programmas ietvaros projekti bija iesniegti kred¥tprocentu maksÇjumu dzï‰anai un pa‰vald¥buieguld¥jumiem uz¿ïmïjdarb¥bas infrastruktappleras att¥st¥bÇ. Kred¥ta procentu subs¥dijÇm viena projektafinansï‰anai gadÇ izmaksÇjamais maksimÇlais atbalsta apjoms ir 15 tappleksto‰i latu. MaksimÇlais projektafinansï‰anas termi¿‰ ir 5 gadi. Pa‰vald¥bu iesniegto projektu uz¿ïmïjdarb¥bas infrastruktappleras sakÇrto‰anaiviena projekta finansï‰anai gadÇ izmaksÇjamais maksimÇlais atbalsta apjoms ir 10 tappleksto‰i latu.2004. gadÇ NacionÇlÇs programmas ietvaros noslïgti 107 kred¥tpocentu dzï‰anas l¥gumi, 9infrastruktappleras kopfinansï‰anas l¥gumi un 8 uz¿ïmïjdarb¥bu veicino‰o pasÇkumu kopfinansï‰anas l¥gumi,kÇ ar¥ turpinÇjÇs 583 projektu finansï‰ana, kas uzsÇkti iepriek‰ïjos gados (skat¥t pielikumus 5.2., 5.3., 5.4).2004. gadÇ vald¥ba papildus ir pie‰˙¥rusi 130 000 latu nacionÇlo projektu l¥dzfinansï‰anai no ReÆionÇlÇfonda, ar kuru pal¥dz¥bu papildus iespïjams atbalst¥t aptuveni 80 projektus, kuriem eso‰ais finansïjumsnebija pietieko‰s. Papildus l¥dzfinansïjuma pie‰˙ir‰ana ir bijusi nepiecie‰ama, jo 2003. gadÇ un 2004. gadasÇkumÇ ReÆionÇlajÇ fondÇ bija iesniegts liels skaits projektu. ·Çda situÇcija izveidojusies, ¿emot vïrÇuz¿ïmïju un pa‰vald¥bu lielo aktivitÇti, kÇ ar¥ to, ka uz¿ïmïjiem un pa‰vald¥bÇm ir izveidojusies pozit¥vapieredze darbÇ ar ReÆionÇlÇ fonda finansïjumu.Neraugoties uz to, ka bija pie‰˙irts papildus finansïjums, l¥dzek∫u visu projektu finansï‰anai nepietika un‰obr¥d nenofinansïti ir aptuveni 100 projekti.2004. gadÇ VRAA darbinieki NacionÇlÇs programmas ¥steno‰anas uzraudz¥bas ietvaros veica 32 pÇrbaudesbraucienus, pÇrbaudot 114 projektus to ¥steno‰anas vietÇs, no kuriem pa‰reiz tiek ¥stenoti 65, bet 49projekti ir jau ¥stenoti.No pÇrbaud¥tajiem projektiem R¥gas plÇno‰anas reÆionÇ pÇrbaud¥ti – 9 (2 turpinÇs, 7 pabeigti), LatgalesplÇno‰anas reÆionÇ – 59 (30 turpinÇs, 29 pabeigti), Vidzemes – 24 (15 turpinÇs, 9 pabeigti), Kurzemes –8 (6 turpinÇs, 2 pabeigti) un Zemgales plÇno‰anas reÆionÇ 14 projekti (9 turpinÇs, 5 pabeigti).R¥gas plÇno‰anas reÆionÇ tika pÇrbaud¥ti 3 tradicionÇlÇs lauksaimniec¥bas projekti un 5 tapplerisma projekti.Latgales plÇno‰anas reÆionÇ 23 pakalpojumu projekti, 13 tradicionÇlÇs, 1 netradicionÇlÇs lauksaimniec¥basprojekts, 6 meÏizstrÇdes un kokapstrÇdes, 5 rapplepnieciskÇs raÏo‰anas, 5 tapplerisma un 5 uz¿ïmïjdarb¥basveicinljanas projekti, kÇ ar¥ 1 zvïrkop¥bas projekts.Vidzemes plÇno‰anas reÆionÇ tika pÇrbaud¥ti 13 tradicionÇlÇs lauksaimniec¥bas projekti, 8 pakalpojumu, 2meÏizstrÇdes un 1 tapplerisma projekts. Kurzemes plÇno‰anas reÆionÇ tika pÇrbaud¥ti 3 tradicionÇlÇslauksaimniec¥bas un 5 tapplerisma projekti. Zemgales plÇno‰anas reÆionÇ tika pÇrbaud¥ti 7 pakalpojumuprojekti, 6 tradicionÇlÇs lauksaimniec¥bas un 1 meÏizstrÇdes projekts.7


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera2.1.2. ERAF grantu shïmu apsaimnieko‰anaValsts atbalsta programma „±pa‰i atbalstÇmo teritoriju uz¿ïmïjdarb¥bas (komercdarb¥bas) att¥st¥ba” tikaizstrÇdÇta saska¿Ç ar Eiropas Kopienas regulu Nr.70/2001 par atbalstu maziem un vidïjiem uz¿ïmumiemlaika periodam no 2004.gada – 2006.gadam. TÇ ir apstiprinÇta Valsts atbalsta uzraudz¥bas komisijas sïdïun Eiropas KomisijÇ ar Nr. LV/08/2003, un ¥stenota kÇ divas grantu shïmas:• VienotÇ programmdokumenta aktivitÇte 2.2.1.2. „Atbalsts ieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs”• VienotÇ programmdokumenta aktivitÇte 2.4.4. „Procentu likmju subs¥dijas”Eiropas Savien¥bas struktapplerfondu ietvaros finansïto pasÇkumu ievie‰anas sistïmu nosaka LatvijasRepublikas Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumi Nr. 200 „Noteikumi par Eiropas Savien¥basstruktapplerfondu vad¥bu”.2004. gada 13. oktobr¥ Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera noslïdza sadarb¥bas l¥gumu ar CentrÇlofinan‰u un l¥gumu aÆentappleru par grantu shïmu „Atbalsts ieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs” un ”Procentu likmju subs¥dijas” finansï‰anu no Eiropas reÆionÇlÇs att¥st¥basfonda.Grantu shïmu darb¥bas termi¿‰ ir no 2004. gada 1. janvÇra l¥dz 2006. gada 31. decembrim (projektuiesnieg‰anas termi¿‰ – l¥dz 2006. gada 1. oktobrim), paredzot finan‰u l¥dzek∫u izmanto‰anu l¥dz 2008.gada 31. decembrim.Grantu shïmu ietvaros var pretendït un sa¿emt finansïjumu no valsts budÏeta l¥dzek∫iem un EiropasSavien¥bas ReÆionÇlÇs att¥st¥bas fonda (ERAF) l¥dzfinansïjuma.Grantu shïmu ¥steno‰anai laika periodam no 2004. l¥dz 2006. gadam indikat¥vi plÇnots 8,6 miljoni latu.Grantu shïmu mïr˙is ir l¥dzfinansït komersantu att¥st¥bas projektus, lai paÇtrinÇtu ¥pa‰i atbalstÇmoteritoriju att¥st¥bu un veicinÇtu saimniecisko darb¥bu tajos.Abu grantu shïmu ietvaros atbalstu paredzïts sniegt mazajiem un vidïjiem komersantiem, kuri reÆistrïtiun darbojas ¥pa‰i atbalstÇmÇs teritorijÇs ar mïr˙i paaugstinÇt preãu un pakalpojumu pievienoto vïrt¥buievie‰ot jaunas tehnoloÆijas un inovÇcijas (skat¥t pielikumu 5.1.).Grantu shïmas ietvaros tiek ¥stenoti projekti, kuru rezultÇtÇ tiks:• sekmïta ¥pa‰i atbalstÇmo teritoriju iedz¥votÇju ienÇkumu un dz¥ves l¥me¿a paaugstinljanÇs;• nodro‰inÇta strauja izaugsmes iespïja mazajiem un vidïjiem uz¿ïmumiem;• veicinÇta jaunu tehnoloÆiju ievie‰ana;• paaugstinÇta mazo un vidïjo uz¿ïmumu konkurïtspïja;• veicinÇta raÏo‰anas ar augstu pievienoto vïrt¥bu att¥st¥ba.No 2004. gada 18. oktobra uz¿ïmïji varïja sÇkt iesniegt projektus finansïjuma sa¿em‰anai grantu shïmuietvaros. 2004. gadÇ Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerÇ iesniegti 53 projektu pieteikumi, to finansï‰anuparedzïts uzsÇkt 2005. gadÇ.Grantu shïmu projektu uzraudz¥bas ietvaros l¥dz 2004. gada beigÇm VRAA speciÇlisti veica divaspirmsl¥guma pÇrbaudes un vienu pirmsl¥guma virskontroli.8


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera2.2. Informat¥vo, apmÇc¥bu un publicitÇtes pasÇkumu veik‰ana2004. gadÇ ir nodro‰inÇta regulÇra informÇcija par Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras darbu pla‰sazi¿asl¥dzek∫os, VRAA mÇjas lapÇ, apmÇc¥bu seminÇros, pie¿em‰anas laikos VRAA telpÇs, kÇ ar¥ nodro‰inÇtasatbildes uz specifiskiem potenciÇlo un eso‰o projektu iesniedzïju, pla‰sazi¿as l¥dzek∫u un citu interesentuuzdotiem jautÇjumiem.KopumÇ 2004. gadÇ ir veikti ‰Çdi informÇcijas un publicitÇtes pasÇkumi:1. NacionÇlajÇ presï ir publicïtas 24 publikÇcijas.2. TV raid¥jums – LTV 1 raid¥jumÇ „Province” siÏets „Atbalsts uz¿ïmïjiem ¥pa‰i atbalstÇmajÇs teritorijÇs”.3. Izsapplet¥tas tr¥s preses rel¥zes pla‰sazi¿as l¥dzek∫iem.4. RegulÇri aktualizïta informÇcija VRAA mÇjas lapÇ www.vraa.gov.lv, ievietojot jaunÇko informÇciju undokumentÇciju par grantu shïmÇm, kÇ ar¥ apkopojot un publicïjot atbildes uz bieÏÇk uzdotajiem jautÇjumiem.5. Organizïta preses konference „Par projektu pie¿em‰anas uzsÇk‰anu grantu shïmÇs „Atbalstsieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰i atbalstÇmajÇs teritorijÇs” un „Procentu likmju subs¥dijas””.6. Ir sniegtas vairÇk kÇ 1 000 konsultÇcijas projekta pieteicïjiem un interesentiem, kÇ ar¥ sniegtainformÇcija un intervijas Latvijas augstskolu studentu akadïmiskajiem darbiem.2004. gada 15. oktobr¥ ir izdots buklets „Grantu shïma „Atbalsts ieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs” Grantu shïma „Procentu likmju subs¥dijas”” (tirÇÏa 1 500 eksemplÇri latvie‰uvalodÇ) un 15. decembr¥ izdots buklets par Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleru (tirÇÏa 2 000 eksemplÇri– 1 000 latvie‰u valodÇ, 500 ang∫u valodÇ, 500 krievu valodÇ).2004. gada laikÇ VRAA ir ¥stenojusi divus seminÇru ciklus (kopÇ 23 seminÇri) par apsaimniekotajÇm grantushïmÇm, kuru mïr˙auditorija ir ¥pa‰i atbalstÇmo teritoriju mazo un vidïjo uz¿ïmumu pÇrstÇvji,pa‰vald¥bu darbinieki, konsultanti:1. SeminÇri „±pa‰i atbalstÇmÇs teritorijas att¥st¥bas programma un Eiropas Savien¥bas struktapplerfondi”reÆionos laika posmÇ 29.06.2004. – 28.07.2004. To mïr˙is bija skaidrot ±pa‰i atbalstÇmo teritorijuatt¥st¥bas programmas att¥st¥bas perspekt¥vas saist¥bÇ ar Latvijas iestljanos Eiropas Savien¥bÇ. SeminÇruietvaros seminÇru dal¥bnieki tika informïti par ¥pa‰i atbalstÇmo teritoriju pie‰˙ir‰anas kÇrt¥bu, ReÆionÇlÇfonda izveido‰anas mïr˙iem, atbalsta sa¿ïmïjiem, l¥dzek∫u izlieto‰anas virzieniem, budÏetu, kÇ ar¥ parVRAA apsaimniekotajÇm grantu shïmÇm. Norises vietas – Cïsu, Gulbenes, LiepÇjas, Jïkabpils, R¥gas,Rïzeknes un Dobeles rajonos. KopÇ – 7 seminÇri, kuros piedal¥jÇs 225 dal¥bnieki.2. SeminÇri „Grantu shïmu projektu pieteikumu sagatavo‰ana” rajonos laika posmÇ 27.09.2004. –29.10.2004. K∫applestot par grantu shïmu apsaimniekotÇju, VRAA informïja potenciÇlos projektu pieteicïjus pariespïjÇm sa¿emt ES l¥dzfinansïjumu komercdarb¥bas projektiem ¥pa‰i atbalstÇmajÇs teritorijÇs. SeminÇros tikaskaidroti grantu shïmu mïr˙i, atbalsta sa¿ïmïji, izvirz¥tÇs pras¥bas projektu pieteikumu izstrÇdei. Norisesvietas – Balvu, Prei∫u, Aizkraukles, Rïzeknes, Daugavpils, Dobeles, KrÇslavas, Madonas, Valkas, Gulbenes,Cïsu, Talsu, Alappleksnes, Jïkabpils, LiepÇjas un Kuld¥gas rajonos. KopÇ – 16 seminÇri, 420 dal¥bnieki.Papildus ir organizïti divi seminÇri banku darbiniekiem, kuri konsultï uz¿ïmïjus par projekta izstrÇdes unkreditï‰anas jautÇjumiem.2.3. INTERREG programmas projektu pirmÇ l¥me¿a finan‰u kontroleEiropas Kopienas iniciat¥va INTERREG ir starptautiskÇ sadarb¥bas programma, kuras mïr˙is ir stiprinÇtekonomisko un sociÇlo izl¥dzinljanos, atbalstot un veicinot l¥dzsvarotu reÆionÇlo att¥st¥bu un sadarb¥bugan abpus valstu robeÏÇm, gan ar¥ visas Eiropas mïrogÇ. INTERREG programma tiek finansïta no EiropasreÆionÇlÇs att¥st¥bas fonda.9


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraPamatojoties uz LR ReÆionÇlÇs att¥st¥bas un pa‰vald¥bu lietu ministrijas 04.08.2004 r¥kojumu Nr.2-02/144,Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerai tika deleÆïta funkcija nodro‰inÇt pirmÇ l¥me¿a finan‰u kontroliINTERREG III projektiem LatvijÇ.PirmÇ l¥me¿a finan‰u kontrole ietver novïrtïjuma snieg‰anu par projekta ietvaros veikto izdevumu uzskaiti,lietder¥bu un atbilst¥bu plÇnotajam rezultÇtam atbilsto‰i Latvijas Republikas un ES ties¥bu aktu pras¥bÇm, kÇar¥ projektu ievie‰anas gaitÇ iegÇdÇto vai rad¥to materiÇlo un nemateriÇlo vïrt¥bu pÇrbaudi dabÇ.2004. gada otrajÇ pusï tika veiktas 1. l¥me¿a finan‰u kontroles 16 INTERREG III C programmas projektosiesaist¥tajiem projekta partneriem no Latvijas. No visiem pÇrbaud¥tajiem partneriem, tikai divi nesa¿ïmapozit¥vu atzinumu, jo neiesniedza VRAA piepras¥tos kontroles veik‰anai nepiecie‰amos dokumentus.2.4. Iek‰ïjÇs kontroles sistïmas novïrtïjumsun pasÇkumi tÇs pilnveido‰anaiValsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerÇ ir izveidota un darbojas atbilsto‰a iek‰ïjÇs kontroles sistïma. 2004.gadÇ pilnveidota organizatoriskÇ struktapplera, aktualizïti noda∫u nolikumi un darbinieku amatu apraksti.IzstrÇdÇts VRAA iek‰ïjÇs kontroles sistïmas nolikums.2004. gadÇ VRAA ieviests visaptvero‰s risku vad¥bas process, izstrÇdÇta un apstiprinÇta (07.12.2004. VRAAr¥kojums Nr. 63) risku vad¥bas kÇrt¥ba.PÇrskata periodÇ izveidota kvalitÇtes vad¥bas dokumentu sistïma, izveidots kvalitÇtes vad¥bas dokumentureÆistrs. Noteikta procedappleru aktualizÇcijas kÇrt¥ba. IzstrÇdÇtas 6 procedappleras un aktualizïtas 4 procedappleras.VRAA iek‰ïjÇ audita noda∫a 2004. gadÇ veica 13 auditus un sagatavoja 47 ieteikumus iek‰ïjÇs kontrolessistïmas pilnveido‰anai, no tiem 2004. gadÇ ieviesti 44 audita ieteikumi.2.5. PasÇkumi, kas veikti pakalpojumu kvalitÇtes uzlabo‰anai un to rezultÇtiVRAA iek‰ïjÇs procedappleras projektu administrï‰anai un lïmumu pie¿em‰anai ir dokuments, kas regulïVRAA noda∫u darbu attiec¥bÇ uz grantu shïmu projektiem. Visas procedappleras atbilst LR un ES ties¥bu unnormat¥vajiem aktiem un tÇs ievïro attiec¥go noda∫u speciÇlisti, kas ir tie‰i iesaist¥ti grantu shïmu projektuadministrï‰anÇ. Procedappleras skaidri parÇda projekta pieteikuma virz¥bu no tÇ iesnieg‰anas br¥Ïa l¥dzprojekta realizÇcijai un pabeig‰anai.øemot vïrÇ 2004. gada 17. japplenija neatkar¥go auditoru audita zi¿ojumu par grantu shïmu apsaimniekotÇjaatbilst¥bu LR Finan‰u ministrijas r¥kojumos Nr. 901 un Nr. 1215 noteiktajÇm pras¥bÇm, kurÇ norÇd¥ts uznepiecie‰am¥bu pilnveidot iek‰ïjÇs procedappleras grantu shïmu „Procentu likmju subs¥dijas” un „Atbalstsieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰i atbalstÇmajÇs teritorijÇs” projektu administrï‰anai, VRAApilnveidoja un apstiprinÇja iek‰ïjÇs procedappleras projektu administrï‰anai un lïmumu pie¿em‰anai.Procedappleru pirmÇ redakcija tika apstiprinÇta 2004. gada 10. maijÇ ar VRAA r¥kojumu Nr. 1.14.Projektu pie¿em‰anas noda∫a izstrÇdÇja procedappleru „Projektu pieteikumu pie¿em‰ana un administrat¥vÇsatbilst¥bas izvïrtï‰ana”. Projektu atbalsta noda∫a izstrÇdÇja procedappleru „Projektu pieteikumu kvalitat¥vÇsatbilst¥bas izvïrtï‰ana un finansï‰anas l¥gumu sagatavo‰ana”. MaksÇjumu noda∫a izstrÇdÇja procedappleru„Projektu maksÇjumu apliecinÇjuma dokumentu pÇrbaude un maksÇjumu veik‰ana”. Uzraudz¥bas unkontroles noda∫a izstrÇdÇja procedappleru „Projektu uzraudz¥ba un kontrole”.10


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraøemot vïrÇ jaunas Vado‰Çs iestÇdes pras¥bas un lai optimizïtu darbu ar projektiem, eso‰Çs procedappleras tikavairÇkkÇrt uzlabotas un izstrÇdÇtas jaunas procedappleru versijas.Papildus procedapplerÇm tika izstrÇdÇti daudzi normat¥vie dokumenti, kas regulï VRAA darbu kÇ grantushïmu apsaimniekotÇju, piemïram,:• Grantu shïmas Nr. LV/08/2003 "±pa‰i atbalstÇmo teritoriju uz¿ïmïjdarb¥bas (komercdarb¥bas)att¥st¥ba" dokumentu aprites, uzskaites un glabljanas kÇrt¥ba;• KÇrt¥ba grantu shïmu „Procentu likmju subs¥dijas”, „Atbalsts ieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs” projekta pieteikumu virz¥bai;• Noteikumi kÇrt¥bai, kÇdÇ VRAA r¥c¥bÇ eso‰Ç informÇcija nododama atklÇt¥bai;• KÇrt¥ba, kÇdÇ tiek sniegta informÇcija par konstatïtajÇm neatbilst¥bÇm;• KÇrt¥ba, kÇdÇ tiek nodro‰inÇta neatbilsto‰i veikto izdevumu atmaksljana un saist¥bu pÇrtrauk‰ana.Lai pilnveidotu un paaugstinÇtu VRAA darbinieku zinljanu, prasmju, iema¿u un profesionÇlÇskompetences l¥meni, kas veicinÇtu personÇla darb¥bas efektivitÇti un kvalitÇti un nodro‰inÇtu VRAAnoteikto funkciju un uzdevumu izpildi, tika izstrÇdÇts un 2004. gada 9. japplelijÇ apstiprinÇts VRAACilvïkresursu att¥st¥bas plÇns. Cilvïkresursu att¥st¥bas plÇna uzdevumi ir:• novïrtït VRAA darbiniekus, vi¿u zinljanas un prasmes atbilsto‰i VRAA funkcijÇm un uzdevumiem;• identificït darbinieku zinljanu un prasmju trapplekumus;• izstrÇdÇt zinljanu un prasmju trapplekumu novïr‰anas un personÇla apmÇc¥bas plÇnu;• izstrÇdÇt darbinieku motivÇcijas pasÇkumus;• izstrÇdÇt personÇla atlases un darbÇ pie¿em‰anas kÇrt¥bu.2.6. Sabiedr¥bas aptaujas rezultÇtipar Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras darb¥buLai noskaidrotu VRAA pakalpojumu sa¿ïmïju vïrtïjumu par sniegto pakalpojumu kvalitÇti 2004. gadÇ,identificïtu problïmas un sniegtu priek‰likumus darba uzlabo‰anai ir izstrÇdÇtas divas aptaujas anketas,apkopoti iegappletie aptaujas rezultÇti, veikta to anal¥ze, problïmu identifikÇcija un izstrÇdÇti priek‰likumiVRAA sniegto pakalpojumu uzlabo‰anai.Aptaujas veik‰anai tika izstrÇdÇtas divas anketas:1. Aptaujas anketa ReÆionÇlÇ fonda atbalsta sa¿ïmïjiem.2. Aptaujas anketa VRAA sniegto pakalpojumu sa¿ïmïjiem.Apkopojot abu anketu rezultÇtus, ir secinÇts, ka lielÇkÇ da∫a respondentu ir apmierinÇti ar VRAA sniegto pakalpojumukvalitÇti. Atzin¥gi tiek vïrtïtas gan VRAA sniegtÇs konsultÇcijas, gan r¥kotie seminÇri, kÇ ar¥ daÏÇdasfinansïjuma piesaistes iespïjas. VairÇki respondenti anketÇs ir ierakst¥ju‰i novïlïjumu VRAA „TÇ turpinÇt!”.Bija ar¥ tÇdi klienti, kuru sadarb¥ba ar VRAA nav bijusi tik veiksm¥ga, kÇdu tie gribïtu. Ir apkopotas problïmasun neapmierinÇt¥bas iemesli, ar kÇdiem VRAA pakalpjumu sa¿ïmïji ir saskÇru‰ies, sadarbojoties ar VRAA.NeapmierinÇt¥bas iemesli attiecinÇmi gan uz VRAA pakalpojumu snieg‰anas veidu, gan uz pakalpojumusaturu.Aptaujas anketÇs bija ietverti jautÇjumi par VRAA pakalpojumu veidu daÏÇdo‰anu, sadarb¥bas iespïjÇm.VRAA pakalpojumu sa¿ïmïju priek‰likumi lielÇkoties bija saist¥ti ar seminÇros apskatǬmajÇm tïmÇm unpar VRAA izstrÇdÇtajiem pït¥jumiem.11


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera3. FINANSîJUMS UN TÅ IZLIETOJUMS3.1. Dal¥ba sadarb¥bas partneru finansïtajÇs programmÇsValsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras darbiniekiem 2004. gadÇ ir bijusi izdev¥ba piedal¥ties daÏÇdosstarptautisko programmu un Çrvalstu divpusïjÇs pal¥dz¥bas projektos, kuros lielu da∫u no nepiecie‰amÇfinansïjuma ir segusi uzaicinÇtÇja puse.2004. gadÇ VRAA darbinieki ir piedal¥ju‰ies ‰ÇdÇs sadarb¥bas partneru finansïtajÇs programmÇs:1. Pieredzes apmai¿as brauciens uz Somiju. TÇ galvenais mïr˙is bija gapplet zinljanas un pieredzi parstruktapplerfondu vad¥bu, programmu administrï‰anu un ievie‰anu SomijÇ. Pieredzes apmai¿as braucienalaikÇ tika pievïrsta ¥pa‰a uzman¥ba partner¥bas veido‰anai turpmÇkai sadarb¥bai ar apmeklïtajÇminstitapplecijÇm. ·¥ brauciena laikÇ pieci aÆentappleras darbinieki apmeklïja daÏÇda l¥me¿a institapplecijas, kas iriesaist¥tas struktapplerfondu vad¥bÇ, nacionÇlo programmu administrï‰anÇ, kÇ ar¥ reÆionu administrÇcijÇ.Pieredzes apmai¿as brauciena ietvaros VRAA darbinieki guva vispus¥gu ieskatu Somijas administrat¥vajÇsistïmÇ, reÆionÇlÇs att¥st¥bas plÇno‰anas jautÇjumos, ES struktapplerfondu apguvï, Eiropas Kopienas iniciat¥vasINTERREG vad¥bÇ, kÇ ar¥ citos jautÇjumos. Lekciju laikÇ bija iespïja uzdot jautÇjumus un diskutït par ¥pa‰iaktuÇliem jautÇjumiem. Lai iegappletu l¥dzfinansïjumu ‰im braucienam, VRAA sagatavoja un iesniedzaprojekta pieteikumu Somijas vïstniec¥bÇ.2. 2004.gada vasarÇ VRAA darbinieki sagatavoja pieteikumus Zieme∫valstu telpiskÇs plÇno‰anas centra(turpmÇk – NORDREGIO) izsludinÇtajam konkursam par iespïju piedal¥ties apmÇc¥bÇs gada garumÇ partïmu „Eiropas Savien¥ba un integrÇcija: uz zinljanÇm balst¥ta ekonomika, sociÇlÇ iek∫au‰anÇs un videsaizsardz¥bas”, kas ir paredzïta reÆionÇlÇs politikas speciÇlistiem. Iespïju piedal¥ties ‰ajÇs mÇc¥bÇs ieguvaãetri VRAA darbinieki. Pirmais seminÇrs notika Gda¿skÇ (Polija). TÇ mïr˙is bija iepaz¥stinÇt dal¥bniekus arEiropas Savien¥bas integrÇcijas jautÇjumiem, globalizÇciju, telpisko att¥st¥bu, ES institapplecijÇm un nostÇdnïm,kopienas iniciat¥vÇm INTERREG III BSR ieskaitot, kÇ ar¥ iepaz¥ties ar Polijas pieredzi struktapplerfondu unkopienas iniciat¥vu vad¥bÇ, gapplet zinljanas par Eiropas Savien¥bas institapplecijÇm un nostÇdnïm.SavukÇrt Vi∫¿as (Lietuva) seminÇrs deva ieskatu Lietuvas, Igaunijas, Polijas, NorvïÆijas un Zviedrijaspieredzï ievie‰ot Lisabonas stratïÆijas (Eiropas Savien¥bas att¥st¥bas stratïÆija no 2000. – 2010. gadam)mïr˙us, rast kop¥gu poz¥ciju un identificït at‰˙ir¥go tÇs ¥steno‰anai. SeminÇra ietvaros notika darba grupudiskusijas par daÏÇdu politisku mïr˙u at‰˙ir¥go traktï‰anu politikÇ un zinÇtnï. SeminÇra laikÇ tika pievïrsta¥pa‰a uzman¥ba Lietuvas lielÇko pilsïtu – Vi∫¿as un Kau¿as att¥st¥bas stratïÆijÇm. Turpret¥ Tallinas seminÇragalvenais uzdevums bija iepaz¥ties ar kartogrÇfiskÇs un statiskÇs informÇcijas sagatavo‰anas unpasnieg‰anas daÏÇdiem veidiem. ·Çda veida zinljanas pal¥dzïs nÇkotnï izstrÇdÇt daudz kvalitat¥vÇkusuzskates materiÇlus.Viens no visu seminÇru vïrt¥gÇkajiem ieguld¥jumiem ir kop¥gs darbs ar Çrvalstu kolïÆiem pie kop¥gas tïmasizpïtes un tÇs prezentÇcijas.3. 2004. gada nogalï VRAA sa¿ïma Zieme∫valstu ministru padomes biroja (Nordic council of Ministers)apstiprinÇjumu diviem pieredzes apmai¿as braucieniem uz SkandinÇvijas valst¥m.PirmÇ pieredzes apmai¿as brauciena mïr˙is bija gapplet pieredzi, zinljanas un jaunas idejas Eiropas reÆionÇlÇspolitikas ¥steno‰anÇ un struktapplerfondu apsaimnieko‰anÇ par pamatu ¿emot Zviedrijas un DÇnijas pieredzi.Pieredzes apmai¿as brauciena laikÇ tika apmeklïtas vairÇkas Zviedrijas iestÇdes: NUTEK (Zviedrijas biznesaatt¥st¥bas aÆentapplera), Jemtlandes Novada administrat¥vÇ padome – maksÇjuma un vad¥bas iestÇde 1. mïr˙areÆionam Jemtlandï, kura pilda sekretariÇta funkcijas Struktapplerfondu Monitoringa komitejai ‰im reÆionam,NacionÇlÇ lauku att¥st¥bas aÆentapplera, Ostersundï. DÇnijÇ, savukÇrt, tika iepaz¥tas NacionÇlÇ celtniec¥bas unprojektï‰anas aÆentapplera, INTERREG III B Zieme∫jappleras programmas sekretariÇta darb¥ba, kÇ ar¥ bija iespïjaiepaz¥ties ar vairÇkiem INTERREG projektiem.OtrÇ pieredzes apmai¿as brauciena mïr˙is bija zinljanu papildinljana par Eiropas Savien¥basstruktapplerfondu projektu uzraudz¥bu un kontroli ZviedrijÇ un SomijÇ. Pieredzes apmai¿as braucienÇ12


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplerapiedal¥jÇs divi Uzraudz¥bas un kontroles noda∫as darbinieki. Pieredzes apmai¿as brauciena ietvarosdarbinieki piedal¥jÇs vairÇkos auditos, iepaz¥stoties ar Zviedrijas un Somijas auditoru izmantotajÇmpÇrbauÏu programmÇm, veidiem, kÇ tiek veikti auditi, kas ir riska jomas, kas ir galvenÇs problïmas, ar kovi¿i saskaras ikdienas darbÇ. Pieredzes apmai¿as brauciena noz¥m¥gs ieguvums ir ar¥ tas, ka tika uzsÇktasadarb¥ba ar profesionÇliem auditoriem, kas nepiecie‰am¥bas gad¥jumÇ varïtu dal¥ties savÇ pieredzï.3.2. VRAA l¥dzdal¥ba starptautiskos projektos2005. gadÇ VRAA plÇno sagatavot un iesniegt vairÇkus projektu pieteikumus, lai sa¿emtu finansïjumuEiropas kopienas iniciat¥vas INTERREG ietvaros. Projekti varïtu tikt ¥stenoti Latvijas plÇno‰anas reÆionuatt¥st¥bas aÆentappleru un daÏÇdu radniecisko Çrvalstu institappleciju sadarb¥bas ietvaros. Galvenie uzsvari tiks liktiuz daÏÇdu sadarb¥bas t¥klu starp pa‰vald¥bÇm izveidi, starptautiskÇ sadarb¥bas t¥kla izveidi vienotasreÆionÇlÇs att¥st¥bas metodoloÆijas izstrÇdei Baltijas jappleras reÆionÇ, kÇ ar¥ iespïjams starptautiskÇ sadarb¥bast¥kla izveidei vienotas reÆionÇlÇs koncepcijas izstrÇdei u.c. ne mazÇk svar¥gos jautÇjumos.VRAA darbinieki plÇno izmantot Zieme∫valstu ministru padomes biroja piedÇvÇto iespïju doties uzNorvïÆiju un Zviedriju, lai iepaz¥tos ar daÏÇdÇm pïtniec¥bas iestÇdïm, to veikumiem un izveidot cie‰uskontaktus kopïjiem nÇkotnes pïtniec¥bas projektiem reÆionÇlÇs politikas jomÇ. Zieme∫valstu padome2005. gada maijÇ ir devusi apstiprinÇjumu ‰¥ projekta l¥dzfinansï‰anai.2004. gada nogalï VRAA izstrÇdÇja divus projektu pieteikumus Eiropas Komisijas TehniskÇs pal¥dz¥basinformÇcijas apmai¿as birojam (TAEIX). Abi projekti ir apstiprinÇti. 2005. gada ruden¥ pieci aÆentapplerasdarbinieki dosies mÇc¥bu braucienÇ uz Eiropas Savien¥bas institapplecijÇm, lai iepaz¥tos ar ES likumdo‰anureÆionÇlÇs politikas jomÇ, kÇ ar¥ struktapplerfondu izmanto‰anas nosac¥jumiem. Otra projekta ietvaros tiksorganizïts seminÇru cikls Latvijas pa‰vald¥bÇm par aktualitÇtïm ES likumdo‰anÇ. Abu projektu izmaksassegs TAEIX.3.3. PersonÇla izgl¥to‰ana un kvalifikÇcijas paaugstinljana2004. gada 5. maijÇ AÆentapplerÇ strÇdÇja 28 darbinieki, l¥dz 31. decembrim darbinieku skaits sasniedza 51,tajÇ skaitÇ 6 Baltijas jappleras reÆiona INTERREG III B programmas ApvienotÇ sekretariÇta R¥gas birojadarbinieki. No kopïjÇ skaita 31 ir ar augstÇko izgl¥t¥bu un 16 darbinieki studï Latvijas augstskolÇsbakalaura, maÆistra vai augstÇkÇs profesionÇlÇs izgl¥t¥bas iegapple‰anai.Darbinieku izgl¥to‰anas un kvalifikÇcijas paaugstinljanas plÇno‰anas un organizï‰anas mïr˙is irpaaugstinÇt darbinieku prasmju un zinljanu l¥meni, atbalst¥t un veicinÇt pa‰u darbinieku vïlmi pilnveidotsavu kvalifikÇciju, uzlabot darbinieku saskarsmi, sadarb¥bu un iek‰ïjo komunikÇciju, lai panÇktu izgl¥tota unaugsti profesionÇla personÇla motivÇciju ieguld¥t savas prasmes un zinljanas Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥basaÆentappleras tÇlÇkÇ pilnveido‰anÇ un att¥st¥bÇ.13


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera3.4. Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras administrï‰anas sistïmasuzlabo‰ana un ar to saist¥tie izdevumiPieaugot darba apjomam, ar 2005. gada 3. janvÇri tika optimizïta VRAA struktapplera un apstiprinÇtspersonÇla plÇns 2005. gadam. Atbilsto‰i ‰im plÇnam darbinieku skaitu l¥dz 2005. gada beigÇm ir paredzïtspalielinÇt l¥dz 64. 2005. gada 26. apr¥l¥ apstiprinÇta Cilvïkresursu att¥st¥bas plÇna 2. redakcija, kurÇatbilsto‰i ‰¥ dokumenta uzdevumiem katram amatam ir noteikts zinljanu un prasmju kopums un tonepiecie‰amais l¥menis, kÇ ar¥ ietverts VRAA darbinieku zinljanu un prasmju novïrtïjums 2004. gadÇ, kasatspogu∫o gan katram darbiniekam, gan VRAA kopumÇ identificïto zinljanu un prasmju trapplekumus kÇ pïcto svar¥guma pakÇpes, tÇ ar¥ pïc identificïtajiem trapplekumiem dilsto‰Ç sec¥bÇ.Pamatojoties uz ‰o darbinieku novïrtïjumu un identificïtajiem zinljanu un prasmju trapplekumiem, kÇ ar¥¿emot vïrÇ Eiropas Savien¥bas struktapplerfondu vad¥bÇ iesaist¥to institappleciju Cilvïkresursu att¥st¥bas plÇnÇ(Mïr˙a programma 2004 – 2006) VRAA paredzïtÇs apmÇc¥bu iespïjas, ir izstrÇdÇts VRAA personÇlaapmÇc¥bas plÇns 2005. gadam. Darbinieku apmÇc¥bas plÇno‰anÇ un organizï‰anÇ VRAA ievïro principu –jo vairÇk VRAA izprat¥s zinljanu un prasmju trapplekumu noteik‰anas noz¥mi VRAA kopïjo funkciju izpildï unbapples gatava veikt ieguld¥jumus vajadz¥go zinljanu un prasmju att¥st¥‰anÇ, jo kvalitat¥vÇka bapples VRAAdarb¥ba.øemot vïrÇ VRAA darb¥bas papla‰inljanos, ir izstrÇdÇts un Cilvïkresursu att¥st¥bas plÇnÇ iek∫auts PersonÇlaatt¥st¥bas plÇns l¥dz 2005. gada beigÇm un 2006. gadÇ, paredzot kÇ struktappleras, tÇ ar¥ darbinieku skaitaizmai¿as.Lai nodro‰inÇtu un uzlabotu VRAA darbu, 2004. gadÇ:1. IegÇdÇta un uzstÇd¥ta grÇmatved¥bas sistïma Tildes Jumis.2. GrÇmatved¥bas uzskaites sistïmas komponentei Projektu uzskaites, finansï‰anas un anal¥zesinformÇcijas sistïma veiktas izmai¿as un funkcionÇli uzlabojumi, tai skaitÇ ieviesta detalizïta lietotÇjudarb¥bu auditÇcijas un ties¥bu lomu sistïma.3. Ieviesta PersonÇllietu uzskaites sistïma. Saska¿Ç ar Fizisko personu datu aizsardz¥bas likumuGrÇmatved¥bas uzskaites sistïma un PersonÇllietu uzskaites sistïma tika reÆistrïtas Datu valsts inspekcijÇ.4. IzstrÇdÇta Lietved¥bas sistïma un tÇs att¥st¥ba un pielietojuma papla‰inljana joprojÇm turpinÇs.5. Iegappleta pieeja Eiropas Savien¥bas struktapplerfondu vad¥bas informÇcijas sistïmai un darbinieki apmÇc¥tiveikt projektu datu ievadi sistïmÇ.6. Pabeigts darbs pie Grantu shïmu datu informÇcijas sistïmas pras¥bu specifikÇcijas izstrÇdes. Pras¥buspecifikÇcijas izstrÇdï nodro‰inÇta darbinieku akt¥va l¥dzdal¥ba, lai iegappletu pÇrliec¥bu, ka veidojamÇ sistïmaatbild¥s grantu shïmu VPD 2.2.1.2. apak‰aktivitÇtes „Atbalsts ieguld¥jumiem uz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs” un VPD 2.4.4. aktivitÇtes „Procentu likmju subs¥dijas” apsaimnieko‰anasizstrÇdÇtajÇm procedapplerÇm un nepiecie‰amajiem pÇrskatiem.15


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera3.5. Finan‰u resursiAkt¥vi un pas¥vi (kopsavilkuma bilance)(latos)Nr. p.k. Gada sÇkumÇ Gada beigÇs1. Akt¥vi: - 145 7771.1. ilgtermi¿a ieguld¥jumi - 105 5911.2. apgrozÇmie l¥dzek∫i - 40 1862. Pas¥vi: - 145 7772.1. pa‰u kapitÇls - 141 7442.2. kreditori - 4 033Programmai 08. Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras uzturï‰anaValsts pamatbudÏeta l¥dzek∫u izlietojums(latos)Nr. Iepriek‰ïjÇ gadÇ PÇrskata gadÇp.k. (faktiskÇ izpilde) apstiprinÇts likumÇ faktiskÇ izpilde1. Ie¿ïmumi (kopÇ): – 474 189 467 3311.1. dotÇcija no vispÇrïjiem ie¿ïmumiem – 444 189 444 1891.2. dotÇcija ¥pa‰iem mïr˙iem – – –1.3. maksas pakalpojumi un citi pa‰u ie¿ïmumi – 30 000 23 1421.4. Çrvalstu finan‰u pal¥dz¥ba-INTERREG R¥gas biroja uzturï‰anai – – 131 5412. Izdevumi (kopÇ): – 474 189 461 5912.1. uzturï‰anas izdevumi (kopÇ): – 419 796 407 1982.1.1. atalgojumi – 216 643 210 6492.1.2. komandïjumi – 7 010 7 8282.1.3. subs¥dijas un dotÇcijas – – –2.1.4. pÇrïjie uzturï‰anas izdevumi – 196 143 188 7212.2. izdevumi kapitÇlieguld¥jumiem (kopÇ): – 54 393 54 3932.2.1. kapitÇlÇs iegÇdes – 54 393 54 3932.2.2. kapitÇlais remonts – – –2.2.3. invest¥cijas – – –3. NodarbinÇt¥ba: –3.1. faktiskais nodarbinÇto skaits – – 473.2. vidïjÇ darba alga – – 56016


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraProgrammai 09. ±pa‰i atbalstÇmo reÆionu att¥st¥ba - nacionÇlie projektiValsts pamatbudÏeta l¥dzek∫u izlietojums(latos)Nr. Iepriek‰ïjÇ gadÇ PÇrskata gadÇp.k. (faktiskÇ izpilde) apstiprinÇts likumÇ faktiskÇ izpilde1. Ie¿ïmumi (kopÇ): – 876 052 876 0521.1. dotÇcija no vispÇrïjiem ie¿ïmumiem – 876 052 876 0521.2. dotÇcija ¥pa‰iem mïr˙iem – – –1.3. maksas pakalpojumi un citi pa‰u ie¿ïmumi – – –1.4. Çrvalstu finan‰u pal¥dz¥ba – – – –2. Izdevumi (kopÇ): – 876 052 876 0522.1. uzturï‰anas izdevumi (kopÇ): – 876 052 876 0522.1.1. atalgojumi – – –2.1.2. komandïjumi – – –2.1.3. subs¥dijas un dotÇcijas – 876 052 876 0522.1.4. pÇrïjie uzturï‰anas izdevumi – – –2.2. izdevumi kapitÇlieguld¥jumiem (kopÇ): – – –2.2.1. kapitÇlÇs iegÇdes – – –2.2.2. kapitÇlais remonts – – –2.2.3. invest¥cijas – – –3. NodarbinÇt¥ba:3.1. faktiskais nodarbinÇto skaits – – –3.2. vidïjÇ darba alga – – –17


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraValsts budÏeta programmu rezultat¥vo rÇd¥tÇju izpildeProgrammai 08. Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleras uzturï‰anaRezultat¥vie rÇd¥tÇji PÇrskata perioda FaktiskiplÇnspÇrskata periodÇIestÇÏu skaits 1 1·tata vien¥bu skaits 47 47±pa‰i atbalstÇmo reÆionu att¥st¥basprogrammas administrï‰ana 1 1Eiropas ReÆionÇlÇs att¥st¥bas fonda grantushïmu administrï‰ana 2 2Organizïtie seminÇri uz¿ïmïjiempar Eiropas ReÆionÇlÇs att¥st¥bas fonda grantu shïmufinansïjuma sa¿em‰anas jautÇjumiem 23 23ReÆionÇlÇs att¥st¥bas programmuun projektu datu bÇzes uzturï‰ana 1 1Sagatavots priek‰likums 2004. gada pÇrskatampar reÆionÇlo att¥st¥bu LatvijÇ 1 1Programmai 09. ±pa‰i atbalstÇmo reÆionu att¥st¥ba – nacionÇlie projektiRezultat¥vie rÇd¥tÇji PÇrskata perioda FaktiskiplÇnspÇrskata periodÇReÆionÇlÇ fonda finansïtie projekti(projektu skaits) 580 583Jaunrad¥tÇs un saglabÇtÇs darba vietasReÆionÇlÇ fonda atbalst¥tajos projektos:jaunrad¥tÇs 450 504saglabÇtÇs 700 70518


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera4. PROGNOZES UN PLÅNIPït¥jumi:2005. gadÇ plÇnots ikgadïjais pÇrskats “ReÆionu att¥st¥ba LatvijÇ 2005”.Darbinieku izgl¥to‰ana:KopumÇ darbinieku izgl¥to‰anÇ un kvalifikÇcijas paaugstinljanÇ no VRAA budÏeta 2005. gadÇ ir plÇnotsieguld¥t LVL 9 650.Grantu shïmu ievie‰ana:Sasniedzamie rezultÇti saska¿Ç ar Vienoto programmdokumentu un programmas papildinÇjumu:VPD pasÇkumaiznÇkumaindikatoriGrantushïmasrezultÇti„Atbalsts ieguld¥jumiemuz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs”„Procentu likmjusubs¥dijas”„Atbalsts ieguld¥jumiemuz¿ïmumu att¥st¥bÇ ¥pa‰iatbalstÇmajÇs teritorijÇs”„Procentu likmjusubs¥dijas”Noslïgti l¥dz 40 finansïjuma l¥gumiemNoslïgti l¥dz 200 finansïjuma l¥gumiemIzveidotas jaunas un/vai saglabÇtas 200 darba vietasPiesaist¥ts privÇtais l¥dzfinansïjums 3 miljoni latuIzveidotas jaunas un/vai saglabÇtas 600 darba vietasPiesaist¥ts privÇtais l¥dzfinansïjums 41 miljons latuFinansïjumsSaist¥bas un finansïjums nacionÇliem projektiem programmÇ „±pa‰i atbalstÇmo teritoriju att¥st¥ba” laikaperiodÇ 2005. – 2012. gadam.Gads 2005 2006 2007. – 2012.Saist¥bas, LVL 630 000 351 716 283 729Valsts budÏeta finansïjums, LVL 630 000 530 000 495 000Finansïjums ERAF Grantu shïmu “Atbalsts ieguld¥jumiem uz¿ïmuma att¥st¥bÇ ¥pa‰i atbalstÇmajÇsteritorijÇs” un „Procentu likmju subs¥dijas” projektiem 2005. – 2008. gadam.Gads 2005 2006 2007. – 2008.Finansïjums, LVL 3 900 000 2 705 200 1 994 80019


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera5. PIELIKUMI5.1. ±pa‰i atbalstÇmÇs teritorijas20


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera5.2. ReÆionÇlÇ fonda atbalst¥to projektu skaitsplÇno‰anas reÆionos (1998. – 2004. gadÇ)21


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera5.3. ReÆionÇlÇ fonda atbalst¥to projektu skaitsrajonos (1998. – 2004. gadÇ)22


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentapplera5.4. ±pa‰i atbalstÇmo teritoriju att¥st¥bas programmas(NacionÇlÇs programmas) atbalst¥to projektu ¥steno‰anas pozit¥vie piemïriAlappleksnes rajona Zelti¿u pagasts,SIA „Kokog∫u raÏo‰anas kompÇnija Vidzeme”.Projekts: „Kokog∫u raÏotnes jaudu palielinljana „Kokog∫u raÏo‰anas kompÇnijÇ Vidzeme” – otrais solis”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2009. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 8 264, 56,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti LVL 1 430, 07. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 1 183 201, 00.Projekta mïr˙is ir izveidot jaud¥gu kokog∫u raÏotni, jo pa‰reizïjie raÏo‰anas apjomi nespïj nodro‰inÇt tirguspiepras¥jumu. Uz¿ïmums plÇno laika periodÇ l¥dz 2006. gadam papildus eso‰ajai raÏo‰anas iekÇrtaiuzbapplevït vïl divas kokog∫u raÏo‰anas iekÇrtas. Uz¿ïmums sekm¥gi sadarbojas ar Latvijas un EiropasvairumtirgotÇjiem, izplatot savu produkciju gan LatvijÇ, gan EiropÇ. Tas sniedz ar¥ iespïju apkÇrtnes meÏuizstrÇdÇtÇjiem gapplet papildus pe∫¿u, realizïjot nepiepras¥to malku un koksnes atkritumus. Uz¿ïmums ar savudarb¥bu nodro‰ina Zelti¿u, Ilzenes un Jaunlaicenes pagasta iedz¥votÇjus ar darbu.Projekta ietvaros paredzïts izveidot 2 jaunas un saglabÇt 21 eso‰o darba vietu.LiepÇjas rajona Rucavas pagasts, SIA „G.M. Koks”.Projekts: „MeÏizstrÇdes un kokapstrÇdes darba kvalitÇtes uzlabo‰ana atbilsto‰i ES pras¥bÇm”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2009. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 21 228, 76,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti LVL 7 399, 37. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 1 361 126,00.Projekta ietvaros SIA „G.M. Koks” iegÇdÇjÇs jaunu meÏistrÇdes tehniku – forvarderi „Timberjack 810C” unba∫˙vedïju „Scania”. IegÇdÇjoties jaunu tehniku, uz¿ïmums palielinÇja veicamo darbu apjomu unsamazinÇja transporta izdevumus. Papildus SIA „G.M. Koks” sniedz ar¥ transporta pakalpojumus citiemmeÏistrÇdï nodarbinÇtajiem uz¿ïmumiem.Projekta ietvaros izveidotas 10 jaunas un saglabÇtas 36 eso‰Çs darba vietas.Prei∫u rajona Stabulnieku pagasts, SIA „PÇrsla 2”.Projekts: „Aukstuma kameras izbappleve ar saldï‰anas iekÇrtas uzstÇd¥‰anu, 2. kÇrta”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2006. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 33 950, 07,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti LVL 10 693, 10. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 1 361 126, 00.SIA „PÇrsla 2” specializïjas lauksaimniec¥bas produktu raÏo‰anÇ, pÇrstrÇdï un realizÇcijÇ. Uz¿ïmums raÏoun pÇrstrÇdÇ (saldï) dÇrza un meÏa ogas un sïnes. I/u „PÇrsla” iepriek‰ïjÇ sadarb¥ba ar ReÆionÇlo fondukop‰ 1998. gada ir bijusi veiksm¥ga, realizïjot tr¥s projektus, kas paredzïja saldïjamo kameru izbapplevi.TagadïjÇ projekta mïr˙is ir palielinÇt pa‰reizïjÇs saldïtavas – noliktavas jaudu l¥dz 700 tonnÇm. ProjektarealizÇcijas gad¥jumÇ paveras iespïjas Latgales lauksaimniekiem pievïrsties netradicionÇlajailauksaimnieciskÇs produkcijas raÏo‰anai. Saldïtava nodro‰inÇs aug∫u un ogu audzïtÇjus Latgalï ar stabilurealizÇcijas tirgu gan LatvijÇ, gan EiropÇ.Projekta ietvaros izveidotas 2 jaunas un saglabÇtas 20 eso‰Çs darba vietas.23


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraValkas rajona Valkas pagasts, SIA „PEPI RER”.Projekts: „Putu polietilïna izstrÇdÇjumu raÏotnes izveido‰anas projekts”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2006. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 30 193, 06,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti LVL 11 504, 52. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 108 210, 00.Projekta mïr˙is ir ValkÇ izveidot dz¥votspïj¥gu putu polietilïna raÏo‰anas uz¿ïmumu ar augstukonkurïtspïju un labÇm att¥st¥bas perspekt¥vÇm. Uz¿ïmums paredz iegapplet vado‰Çs poz¥cijas putupolietilïna izstrÇdÇjumu tirgapple LatvijÇ, kÇ ar¥ ievïrojamu tirgus da∫u SomijÇ. Projekta ¥steno‰anas gad¥jumÇtas dos noz¥m¥gu ieguld¥jumu Valkas un visas Vidzemes att¥st¥bÇ. SIA „PEPI RER” raÏotÇ produkcija dosiespïju citu nozaru uz¿ïmumiem uzlabot vai ar¥ rad¥t pavisam jaunus produktus.Projekta ietvaros tiks izveidotas 25 jaunas un saglabÇtas 4 eso‰Çs darba vietas.Tukuma rajona Zentenes pagasts, SIA „Senten”.Projekts: „SIA „Senten-Auto” kokzÇÆï‰anas ceha modernizÇcija”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2008. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 38 664, 49,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti LVL 20 411, 49. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 335 120, 00.Projekta mïr˙is ir modernizït jau eso‰o kokmateriÇlu pÇrstrÇdes cehu. Paredzïts izveidot ba∫˙u ‰˙iro‰anasl¥niju, iegÇdÇties iekrau‰anas tehniku un izveidot kokzÇÆï‰anas l¥niju. Modernizïjot kokapstrÇdes cehu,palielinÇsies raÏo‰anas apjoms no 13 000 m3 l¥dz 28 000 m3 zÇÆïtÇs produkcijas gadÇ. Uzlabosies gatavÇsprodukcijas kvalitÇte, bapples nesadrumstalots raÏo‰anas process, datorizïta uzskaite un koksnes kust¥baskontrole, kÇ ar¥ tiks nodro‰inÇta darba dro‰¥ba. Uz¿ïmums jau asto¿us gadus ir A/S „Lindeks” partneris,kas nodro‰ina stabilu izejvielu noietu.Projekta ietvaros tiks izveidotas 12 jaunas darbavietas.KrÇslavas rajona Kastu∫inas pagasts, z/s „De¿evo”.Projekts: „Zemnieku saimniec¥bas „De¿evo” linkop¥bas nozares att¥st¥ba un pakalpojumu snieg‰ana”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2007. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 11 206,81,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti LVL 4 880, 15. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 87 462,00.Projekta mïr˙is ir att¥st¥t linkop¥bu un sniegt lauksaimniec¥bas pakalpojumus. Paredzïts, ka z/s „De¿evo”specializïsies linu audzï‰anÇ, palielinot linu sïjumus, kÇ ar¥ ¥pa‰u uzman¥bu velt¥s linu pÇrstrÇdei, izveidojotsertificïtu linu e∫∫as spiestuvi. Lai samazinÇtu produkcijas raÏo‰anas izmaksas, uzlabotu saraÏotÇsprodukcijas kvalitÇti un sniegtu lauksaimniec¥bas pakalpojumus, zemnieku saimniec¥ba ir plÇnojusiiegÇdÇties jaunu un jaud¥gu lauksaimniec¥bas tehniku.Projekta ietvaros tiks izveidotas 7 jaunas un saglabÇta 1 eso‰Ç darba vieta.Valkas rajona Valkas pilsïtas dome.Projekts: „NorÇdes, ce∫a un informÇcijas z¥mes – par viegli izbraucamo pilsïtu”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2005. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 2 737, 26,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti visi LVL 2 737, 26. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 2 963, 00.Projekta mïr˙is ir izveidot un izvietot Valkas pilsïtÇ ce∫a z¥mes ar norÇdïm par galvenajiem ce∫iem, kassavieno Valku ar citÇm pilsïtÇm, kÇ ar¥ norÇdes par galvenajiem tapplerisma objektiem un valsts un pa‰vald¥basiestÇdïm. Realizïjot ‰o projektu, ir atrisinÇta viena no Valkas pilsïtas un novada problïmÇm – pilsïtas viesuun tappleristu informï‰ana par kultappleras, pakalpojumu sa¿em‰anas, tapplerisma un citu objektu atra‰anÇs vietÇm.Tas ir bappletisks ieguld¥jums pa‰vald¥bas infrastruktappleras uzlabo‰anÇ un tapplerisma att¥st¥bÇ ‰ajÇ pilsïtÇ.Projekta ietvaros rad¥ta 1 sezonas darbavieta.24


2004. gada pÇrskats Valsts reÆionÇlÇs att¥st¥bas aÆentappleraKrÇslavas rajona KrÇslavas novada dome.Projekts: „Indras ielas industriÇlÇs zonas att¥st¥ba KrÇslavÇ”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2004. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 10 000, l¥dz2004. gada beigÇm izmaksÇti visi LVL 10 000. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 22 996, 00.Projekta mïr˙is ir atjaunot ielas segumu KrÇslavÇ Indras ielÇ, kur atrodas liela da∫a pilsïtas uz¿ïmumu unlielÇkais kokapstrÇdes uz¿ïmums Latgalï – SIA „KREBSAR”. Ielas tehniskais stÇvoklis bija kritisks, pïdïjosgados pat gandr¥z neizbraucams un tas nopietni apdraudïja satiksmes dro‰¥bu. øemot vïrÇ, ka iela kalpopar tranz¥tkoridoru ar¥ KrÇslavas rajona uz¿ïmumiem, tai ir liela reÆionÇla noz¥me. ±stenojot ‰o projektu,KrÇslavÇ tika rekonstruïta 1,5 km garÇ Indras iela, kas uzlaboja KrÇslavas rajona kokapstrÇdes un citusektoru att¥st¥bu, kÇ ar¥ uzlaboja satiksmes dro‰¥bu ‰ajÇ svar¥gajÇ ce∫a posmÇ.Projekta ietvaros izveidotas 92 jaunas un saglabÇtas 10 eso‰Çs darba vietas.Rïzeknes rajona Vi∫Çnu pilsïtas domeProjekts: „Paraugprojekts kappledras ieguves un izmanto‰anas programmas ietvaros, katlu mÇjasrekonstrukcija gabalkappledras kurinljanai Vi∫Çnos, NÇkotnes ielÇ Nr. 6”.Projekta realizÇcijai l¥dz 2006. gadam paredzïtais VRAA (ReÆionÇlÇ fonda) finansïjums ir LVL 49 053, 91,l¥dz 2004. gada beigÇm izmaksÇti LVL 4 321, 21. Pa‰u ieguld¥jums – LVL 60 000.Projekta mïr˙is ir Vi∫Çnu pilsïtas NÇkotnes ielas Nr. 6 katlu mÇju, kas pa‰reiz darbojas ar mazutu, pÇrveidotpar ar kappledru darbinÇmu kurtuvi. Projekts paredz, ka siltumenerÆijas raÏo‰anai uzstÇd¥s 1x2,5 MW katlu arpriek‰kurtuvi un kurinÇmÇ padeves iekÇrtas, kas paredzïtas gabalkappledras, koka skaidu un ‰˙eldassadedzinljanai, kÇ ar¥ pÇrïjo nepiecie‰amo tehnisko apr¥kojumu (sapplek¿us, appledens sagatavo‰anas iekÇrtasu.c.). Paredzams, ka nÇkotnï kurtuve tiks papla‰inÇta un tÇ spïs nodro‰inÇt ar siltumenerÆiju visu Vi∫Çnupilsïtu. Realizïjot ‰o projektu, tiks izmantoti vietïjie energoresursi (zÇÆu skaidas, kappledra, ‰˙elda), ko iegapplestVi∫Çnu tuvumÇ. Pilsïtas iedz¥votÇji tiks nodro‰inÇti ar siltumenerÆiju visas sezonas garumÇ un karstÇ appledenspadevi visa gada garumÇ, tiks rad¥tas jaunas darbavietas, samazinÇts izme‰u daudzums atmosfïrÇ,samazinÇsies izdevumi par apkuri.Projekta ietvaros rad¥tas 15 jaunas darbavietas.25

More magazines by this user
Similar magazines