13.07.2015 Views

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

65. ILZE LORENCE Sporta komisijas locekle 0.0066. DIĀNA LŪSE Dzīvokļu komisijas locekle 5.6167. ILZE MEDNIECE Bāriľtiesas locekle 0.0068. LĪGA MEGNE Medicīniski pedagoģiskās komisijas locekle 9.3469. INETA MEIERE Pašvaldības policijas inspektore 380.0670. MEINARDS MĒTELIS Licencēšanas komisijas loceklis, Pašvaldības īpašumu3.80atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijasloceklis71. NAURIS NAZAROVS Būvniecības komisijas loceklis, komisijas finansējuma505.74piešķiršanai dzīvojamo māju īpašniekiem loceklis72. ANDRIS NEILANDS Lauku attīstības komisijas loceklis 0.0073. MAIJRITA NORDENA Nodokļu speciāliste 385.2474. INĀRA OĻENA Izglītības komisijas locekle, Pedagogu profesionālās darbības 1.87kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle75. TĀLIS ORLOVS Sporta komisijas loceklis 0.0076. SANTA OSE Administratīvās komisijas locekle, Bērnu lietu komisijas2.80locekle77. LELDE OSE Lauku attīstības komisijas locekle 0.0078. IRĒNA OSE Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 9.3479. INESE OZOLA Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste, Publisko iepirkumu 684.82GŪTPELCAkomisijas locekle, bāriľtiesas locekle80. INĀRA PAIČA Lauku attīstības komisijas locekle 0.0081. MARTA RUŠMANE Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja 0.0082. DZINTARS PAKALNS <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas vadītāja 471.45vietnieks, Pašvaldības policijas vecākais inspektors83. EVITA PĒTERSONE Vides speciāliste 438.8884. LIDIJA PETREVICA Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja 7.4885. VINETA PETRIKA Juriste, Izsoļu komisijas locekle 467.3886. ILMĀRS PILENIEKS Novada domes deputāts, Attīstības komitejas loceklis 3.4287. GINTS PREISS Projektu speciālists, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 504.68dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, politiskirepresēto personu komisijas loceklis, Izsoļu komisijasloceklis88. KASPARS RASA Publisko iepirkumu komisijas loceklis, Transporta komisijas 3.27priekšsēdētājs89. DACE REINKOPA Kultūras pārvaldes vadītāja, <strong>novada</strong> domes deputāte, Sociālo 651.41lietu komisijas priekšsēdētāja, Kultūras, tūrisma unstarptautiskās sadarbības komisijas priekšsēdētāja,Sabiedriskās kārtības komisijas locekle90. ARTIS ROBERTS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, Sociālo 22.42lietu komitejas loceklis,91. INĀRA ROZENTALE Novada domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,42.19Attīstības komitejas locekle92. GITA ROZĪTE Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības komisijas0.00locekle93. SERGEJS ROZĪTIS Administratīvās komisijas loceklis 5.6594. VIJA ROŢKALNA Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Bāriľtiesas locekle 463.0395. AIVARS RUDZROGA Novada domes deputāts, Sociālo lietu komitejas loceklis 37.0096. AIGA SAULGRIEZE Bāriľtiesas locekle 0.0097. ILZE SEDLIĽA Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 9.3498. RENĀTE SLŪKA Bāriľtiesas locekle 0.0099. ARVIS SPRUDE Sporta komisijas loceklis 0.00100. TERĒZA STRAUTA Projektu speciāliste, konkursa ”Darīsim paši” ţūrijas884.65komisijas locekle101. DZINTRA STRAZDA Apstādījumu uzraudzības komisijas locekle 0.00102. INTA SŪNA <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bāriľtiesas priekšsēdētāja 480.65


103. LIJA ŠĒLE Lauku attīstības komisijas loceklis 0.00104. DINA ŠIMPERMANE Dzīvokļu komisijas locekle 0.00105. NAIRA ŠĶONE Bērnu lietu komisijas locekle 0.00106. VIKTORSIzglītības komisijas loceklis, Pedagogu profesionālās darbības 0.00ŠTEINBERGSkvalitātes novērtēšanas komisijas loceklis107. JURIS ŠTORHS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis 63.85108. MĀRIS TAURĪTE Transporta komisijas loceklis 0.00109. INDULIS TUNNIS Pašvaldības policijas priekšnieks 388.85110. ANDA UPLEJA Lauku attīstības komisijas locekle 1.87111. ANDRIS UPMALIS Transporta komisijas loceklis 0.00112. SIGITA VAIVADE Novada domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,34.76Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības komisijaslocekle113. NORMUNDSPašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju0.00VITOMSKISprivatizācijas komisijas loceklis114. DAIGA MELLERE Konkursa „”Darīsim paši” ţūrijas komisijas locekle 0.00115. RITA ZAICE Lauku attīstības komisijas locekle 0.00116. GUNTIS PUTNIĽŠ Vienotas iepirkumu komisijas ar Skrundas pašvaldību0.00projekta realizācijai loceklis117. LĀSMA ZĪBERGA Bāriľtiesas locekle 0.00118. ILZE ZINGBERGA Bērnu lietu komisijas locekle 0.00119. PĒTERIS ŠNEIDERS Konkursa „”Darīsim paši” ţūrijas komisijas loceklis 0.00120. IVETA ZVIRBULE Zemes ierīkotāja, Zemes komisijas locekle 386.38121. RINALDS GŪTPELCS Pašvaldības policijas priekšnieks, Bērnu lietu komisijas520.58priekšsēdētājs, Administratīvās komisijas loceklis,Sabiedriskās kārtības komisijas loceklis, Licencēšanaskomisijas loceklis122. AIVIS TJAGUNOVIČS Jurists, Bērnu lietu komisijas loceklis 500.29123. DIĀNA ZALĀNE Vecpilsētas vides komisijas locekle 0.00124. JĀNIS MIEZĪTIS Sporta komisijas loceklis 0.94125. JURIS ZVIEDRĀNS Vecpilsētas vides komisijas loceklis 1.87126. AIJA PIĻKA Kultūras, tūrisma, un starptautiskās sadarbības komisijas0.00locekle127. ELĪNA ORNA Projektu speciāliste 625.87128. ULDIS OĻEHNOVIČS Projektu speciālists 428.58129. GATIS BAJINSKIS CA komisijas priekšsēdētāja vietnieks 0.00130. ZANE EGLĪTE Vienotas Iepirkuma komisijas ar Skrundas pašvaldību0.00projekta realizācijai locekle131. SANTA LENCBERGA Vienotas Iepirkuma komisijas ar Skrundas pašvaldību0.00projekta realizācijai locekle132. LINDA KALNIĽA Iepirkuma speciāliste 369.85133. KASPARS ŠABĀNS Pašvaldības policijas inspektors 386.68134. IVARS KRŪMIĽŠ Pašvaldības policijas inspektors 261.54135. ANDRIS ZEMKE Projektu speciālists 571.65136. IVETA GRĪNIĽA Konkursa ”Darīsim paši” ţūrijas komisijas locekle 0.00137. INESE TITOVA Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 0.00138. SIGITA JIRGENSONE Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 0.00139. ALDIS BITINIEKS Būvinspektors 100.12PAGASTU PĀRVALDESĒdoles pagasta pārvalde1. Ligita Bergmane Sociālais darbinieks2. Aira Celma Bibliotēkas vadītājs


3. Austra Lūciľa Kultūras nama vadītāja4. Anda Upleja Pārvaldes vadītāja5. Rita Zaice Pilnvarotā persona iepirkumu veikšanai6. Ingrīda Dīriľa Bāriľtiesas locekleĪvandes pagasta pārvalde1. Vineta Avdjukeviča Sociālā darbiniece, kultūras un sporta pasākumu organizatore 285.422. Anda Upleja pārvaldes vadītāja 39.313. Gunta Zingberga Bibliotēkas vadītāja 251.17Gudenieku pagasta pārvalde1. Daina Bērende pārvaldes vadītāja 343.332. Jolanta Dombrovska Sociālā darba speciāliste 260.233. Lūcija Kalniľa Iepirkumu komisijas locekle 356.194. Daiga Kūma Iepirkuma komisijas vadītāja 145.51Kabiles pagasta pārvalde1. Aigars Ādlers Iepirkuma komisijas loceklis 163.842. Tālvaldis Bergmanis Pārvaldes vadītājs 454.173. Aivija Blinde Sociālais darbinieks 253.164. Ingrīda Dubane Iepirkuma komisijas locekle 371.045. Aiga Saulgrieze Dzimtsarakstu 338.576. Sarmīte Šulca iepirkuma komisijas locekle 182.767. Daiga Rieţniece Kabiles bibliotēka – bibliotēkas vadītāja 227.27Kurmāles pagasta pārvalde1. Lāsma Veigelte Bibliotēkas vadītāja2. Dace Gūtmane Pagasta pārvaldes vadītāja3. Gunta Alkšľuzara Sociālā darbiniece4. Ţanna Rossinska Bibliotēkas vadītāja5. Renāte Slūka Bāriľtiesas locekle6. Agrita Svilpe Sociālā darbinieceLaidu pagasta pārvalde1. Vizma Hartmane Bibliotekāre 262.662. Daiga Korpfa Sociālais darbinieks 263.043. Andris Neilands Pagasta pārvaldes vadītājs 464.634. Inese Štorha Bibliotekāre 210.165. Māra Vītola Vangas bibliotēka - bibliotekāre 110.71Padures pagasta pārvalde1. Arnita Dobele sociālā darba speciāliste 285.742. Brigita Lange pagasta pārvaldes vadītāja 447.133. Aina Salma Bibliotēkas vadītāja 277.614. Ilze Medniece Bāriľtiesas locekle 223.28Pelču pagasta pārvalde1. Daina Girvaite Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja, publisko iepirkumu151.05komisijas locekle2. Edīte Krasnopa Pelču pagasta tautas nama vadītāja, publisko iepirkumu273.58komisijas locekle3. Dace Cielava Pagasta pārvaldes vadītāja 447.134. Marija Cīrule <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bāriľtiesas locekle 145.515. Vija Leimane Pelču pagasta sociālā darbiniece, publisko iepirkumukomisijas locekle257.26


Rendas pagasta pārvalde1. Inta Freiberga pagasta pārvaldes vadītāja2. Tamāra Nolmane Sociālā darba speciāliste3. Inese Šarkovska Pašvaldības iestādes vadītājs4. Dace Pušīlova Kultūras nama vadītājaRumbas pagasta pārvalde1. Līvija Dortāne Sociālais darbinieks 219.232. Larisa Flugrāte Bāriľtiesas priekšsēdētāja 166.543. Ināra Stāraste Bibliotēkas vadītāja 237.854. Lija Šēle Pārvaldes vadītāja 461.145. Elita Erba Sociālais darbinieks 280.25Snēpeles pagasta pārvalde1. Ilze Medniece Bāriľtiesas priekšsēdētāja 123.172. Ārija Brūdere Sociālā darbiniece 460.643. Ināra Paiča pārvaldes vadītāja 491.634 Agita Kuhare Snēpeles bibliotēka – Bibliotēkas vadītāja 92.005. Raimonda Vilmane Tautas nama vadītāja 247.54Turlavas pagasta pārvalde1. Sandra Brantevica Bibliotēkas vadītāja2. Mārcis Brantevics pārvaldes vadītājs3. Agnese Inapša Sociālā darbiniece4. Inese Rubīne Bibliotēkas vadītāja5. Lāsma Zīberga Bāriľtiesas locekleVārmes pagasta pārvalde1. Māris Karlštrēms Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 285.742. Iveta Okmane Bibliotēkas vadītāja 236.203. Lelde Ose pārvaldes vadītāja 447.134. Laila Kudiľa Bāriľtiesas locekle 138.17IESTĀDESSociālās aprūpes centrs ”Venta”1. Dzintra Fiļippova Iepirkuma komisijas locekle 174.942. Iveta Miľina Iepirkuma komisijas locekle 261.053. Astrīda Stumbre direktore 432.454. Zigrīda Šķēle Iepirkuma komisijas locekle 340.62<strong>Kuldīgas</strong> tūrisma attīstības centrs1. Artis Gustovskis Iestādes vadītājs 456.47P/A AĢENTŪRASSociālais dienests1. Ineta Eľģele Sociālās komisijas locekle 395.732. Kristīne Ivanovska Sociālās komisijas locekle 413.233. Inese Jaunzeme Sociālās komisijas locekle 395.734. Maruta Jautaiķe Direktore 491.185. Lorita Rimaševska Sociālās komisijas locekle 395.736. Naira Šķone Sociālās komisijas locekle 496.917. Anda Šlakorciľa Direktora vietniece 445.278. Daiga Zemke Sociālās komisijas locekle 395.73


<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> muzejs1. Daina Antoniška Direktora vietniece2. Dace Bumbiere direktore3. Juris Freijs Direktora vietnieks4. Jolanta Mediľa Iepirkuma komisijas locekle5. Indra Orehova Iepirkuma komisijas locekle6. Elita Pūrīte Iepirkuma komisijas loceklis<strong>Kuldīgas</strong> galvenā bibliotēka1. Laima Mirdza Ostele direktore2. Raima Preisa Iepirkuma komisijas locekle3. Rasma Puriľa Krājuma komisijas priekšsēdētāja4. Māra Stepiľa Krājumu komisijas locekle5. Gatis Dēnavs Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā<strong>Kuldīgas</strong> attīstības aģentūra1. Kaspars Rasa direktors2. Annija Stūrmane Iepirkuma komisijas locekle3. Klāvs Svilpe Iepirkuma komisijas loceklis<strong>Kuldīgas</strong> kultūras centrs1. Inta Burnevica direktore2. Andris Grīnvalds izpilddirektors3. Daiga Pirtniece direktora vietnieceIzglītības iestādes<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> bērnu un jauniešu centrs1. Ruta Orlova direktore 465.162. Ainars Paipa direktora vietnieks 221.92<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> PIC1. Una Matisone metodiķe/projektu vadītāja 393.852. Ināra Oļena vadītāja 186.25<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> sporta skola1. Saila Jansone direktora vietniece 476.512. Agris Kimbors direktors 653.473. Tālis Orlovs direktora vietnieks 492.094. Ilze Stukule Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 633.685. Inita Šneidere Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 429.82PII „Bitīte”1. Līga Megne vadītāja 596.002. Aija Zepa vadītāja vietniece 429.90PII „Ābelīte”1. Ilze Stieģele Metodiķe-vad.v. 276.252. Ruta Ziemele vadītāja 488.60PII ”Cīrulītis”1. Brigita Beinaroviča vadītāja 351.592. Astrīda Mārtinsena metodiķe 272.243. Aina Priediľa Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 210.49


Laidu pamatskola1. Gunita Zemberga direktora vietniece 403.022. Sarmīte Berga direktora vietniece 403.023. Elita Tisjaka direktore 565.93Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs1. Vera Balandina Iepirkumu komisijas locekle 0.002. Dace Cildermane Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 0.003. Marija Cīrule Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 547.58komisijas locekle4. Iveta Dirţininka Direktora vietniece. 522.815. Vēsma Eida Struktūrvienības vadītāja. Vecākā audzinātāja. Pedagogu 537.23darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle6. Agita Gerasimoviča Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 416.347. Aivara Kapačs Iepirkuma komisijas loceklis 0.008. Līga Kuršimska Direktora vietniece.445.10Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle9. Ināra Oļena Direktore, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas 644.64vadītāja10. Iveta Pucena Iepirkumu komisijas locekle 0.0011. Agnese Veldre Direktora vietniece 484.7512. Jadviga Vingolde Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanaskomisijas locekle545.05<strong>Kuldīgas</strong> centra vidusskola1. Iveta Eglīte Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijas 506.95locekle2. Larisa Flugrāte direktora vietniece, Iepirkuma komis.vadītāja 543.543. Brigita Freija direktore 809.474. Indra Gaile direktora vietniece 535.305. Lelede Rolava direktora vietniece 542.206. Aldis Štembergs Saimn.vadītājs, Iepirkuma komisijas loceklis 0.007. Kristīne Roķe Virtuves vadītāja, Iepirkuma komisijas locekle 245.028. Indra Tīruma Direktora vietniece izglītības jomā 402.229. Alda Urtāne direktora vietniece 555.8210. Ilze Roberta Direktora vietniece 511.42Ēdoles pamatskola1. Aigars Matevičs direktors2. Ligita Mateviča direktora vietniece<strong>Kuldīgas</strong> alternatīvā sākumskola1. Lāsma Balode Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijas 404.71locekle2. Sandra Blumberga direktora vietniece 431.353. Lorita Dermane direktore 595.424. Vigra Leismane direktora vietniece 369.125. Sandra Poriľa direktora vietniece 473.85<strong>Kuldīgas</strong> 2. vidusskola1. Inita Embrekte Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu 537.90vērtēšanas komisijas loceklis2. Agita Grāvere – direktora vietniece 0.00Prenclava3. Astra Gūtmane direktore 0.00


4. Ligita Kande direktora vietniece 359.515. Marijana Kondratjeva direktora vietniece 478.766. Inga Liepiľa direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu430.47vērtēšanas komisijas loceklis7. Inna Rīna direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu506.76vērtēšanas komisijas loceklis8. Rita Papēde Direktora vietniece 423.599. Valija Sprude Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijasloceklis436.89E. Vīgnera <strong>Kuldīgas</strong> mūzikas skola1. Heda Auziľa Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu344.82piešķiršanas komisijas locekle2. Velta Jūrmale Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu227.97piešķiršanas komisijas locekle3. Ilona Klepere direktora vietniece 297.674. Vaira Leite Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu318.08piešķiršanas komisijas locekle5. Maruta Rozīte direktore 453.416. Inguna Svara direktora vietniece 356.447. Daiga Šmēdiľa Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstupiešķiršanas komisijas locekle266.81<strong>Kuldīgas</strong> MHZV1. Valda Gaure direktore 686.602. Anita Gotfridsone Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 488.243. Aelita Kāla Direktora vietniece informātikas jautājumos 415.694. Evita Kľaza Direktora vietnieks 352.085. Ina Ozola direktora vietniece 519.296. Aija Rēķe direktora vietniece 323.127. Aina Tovstuļaka direktora vietniece 530.058. Santa Zeidaka direktora vietniece 410.57<strong>Kuldīgas</strong> pamatskola1. Guna Orna direktora vietniece 328.302. Vladimirs Osmanovs direktora vietnieks 542.963. Ļubova Pirtniece direktora vietniece 396.314. Vladimirs Pšečenko direktors 678.96V. Plūdoņa <strong>Kuldīgas</strong> ģimnāzija1. Daina Grīna Direktora vietniece 426.352. Jana Jansone Direktore 209.873. Evija Heniľa Direktora vietniece 423.784. Māra Megne Direktora vietniece 363.49Vārmes pamatskola1. Daiga Lapčinska Direktore 575.492. Ivars Stumbris Saimniecības vadītājs 229.523. Aiva Zandere Direktora vietniece 371.514. Danute Krūma Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 211.225. Mudīte Sadauska Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 276.266. Gita Grulle Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 405.71Vilgāles pamatskola1. Astrīda Štorha Direktore 581.642. Ľina Vītola direktora vietniece 528.77


3. Malda Zeidaka saimniecības daļas vadītāja 274.91Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola1. Līga Bergmane direktore 451.632. Natālija Vizbule Metodiskās padomes locekle 327.42Turlavas pamatskola1. Aina Bulle direktora vietniece 228.222. Elita Lampa direktora vietniece 308.873. Ināra Uzulēna direktore 401.104. Dţanita Freija Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas komisijas locekle 189.14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!