13.07.2015 Views

Jaunais spēks - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Jaunais spēks - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Jaunais spēks - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rainis- 2 -LIESMA UN VARONSVar nodzēst liesmu - <strong>un</strong> kvēle gaist,Tik k v ē l o j o t v i e n tā karsti kaist:Var varoni nokaut, viņš postā grūst,Bet m ū ž a m no viņa sajūsma plūst.<strong>Ja<strong>un</strong>ais</strong> spēksVĒL VIENSVēl viens ir aizgājis, - mēs pazināmies,Mēs r<strong>un</strong>ājām ar reizes divas, trīsPusvienaldzīgi <strong>un</strong> pusķildodamies;Viņš tagad aizgājis, - ak, ko tik drīz?Man viņam līdz irst atkal viena saiteAr dzimteni, - acs neviļus man trīs,No ja<strong>un</strong>a iesmeldz krūtīs vecā kaite:Tā pate jūra būs, tas lauks, tas mežsNeviena, viena vaiga - viss būs svešs.NĀVES VĀRTIAiziet kā saule,Nokalst kā siensSimti <strong>un</strong> tūkstošiLīdzi kā viens.Nāve vēl vārtusAtviru ver,Ja<strong>un</strong>us <strong>un</strong> ja<strong>un</strong>usZiedokļus cer.Nāves vārtusKā aizdarīt,Lai mūsu dārgākosNevar vairs rīt?Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 5 -AIZ IZĪDAS PLĪVURAZināt visu <strong>un</strong> tomēr dzīvot,Dzīvi iz mūžīgās tumsas brīvot:Te tev ir vīrs, te darbam lauks,Dzīve jūs visus karā sauks.III ŠĶIRTI CEĻI<strong>Ja<strong>un</strong>ais</strong> spēksKRISTĪTAIS UN VĪRSJa tevi kāds pa vaigu sit:Tu kristīts - otru vaigu sniegsi;Bet, ja viņš vēl pa otru sit, -Tu vīrs - to blēdi zemē trieksi!NO CEĻA NOST !Ja jūs nespējat līdzi tikt,Ja jums mājās ir ziedoša laime,Sīki bērniņi trokšņa baidāsUn mīļai sieviņai uztraukums netīk,Vai iesnas plosās, vai ieskrambāts pirksts, -Tad stāvat klusu!Un trīsat, kur neredz!Nenākat klajā pēc miera brēkt,Pēc prieka <strong>un</strong> puķēm, <strong>un</strong> mīlas smaidiem,Un ka tik labi būtu,Ja viss būtu beigts;Un lai mēs strādājot miera darbusBez lieka trokšņa <strong>un</strong> - dūšas.- No ceļa nost,Jūs, kājām pasperamie!- Mums jāiet tālāk, -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 6 -<strong>Ja<strong>un</strong>ais</strong> spēksŠo briesmu brīdi vēl vajaga pārciest,Kad šausmas, asinīm pilot,Pa tīrumiem iet.Tad, tad - nāks tā laime,Pēc kuras mēs tvīkstam,Kas dos mums iespēju iet vēl tālāk,Līdz ja<strong>un</strong>o sauli sniegsim reiz -Ciešāki rindās stājaties kopā!AR VĪNA VĪTNĒM MATOSTie māk tik daiļi izsamist,Bet strādāt, - ak, to ne;Rauj jods: tie var sev lēni dzist,Mums strauji jākvēlē,Mums jānes gaisma tumšā pasaulē,Darbs jāvarē.RĀMAJIEM ĻAUDĪMJūs paši nezināt, cik liels ir vārgs,Ko nestin nēsājat jau mūžus cauri -Kā saprast jums, cik brīvais gaiss ir dārgs,Kad elpojat aizvien tik smagi, šauri?Kā saprast jums tos straujos varoņus,Kad jūsu dvēsles mūžam rāmi dus?IV NEPĀRTRAUKTA CĪŅADĀRGĀ BRĪVĪBAReizi, šo reizi mēs tomērPar cilvēkiem jutušies esam, -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 7 -<strong>Ja<strong>un</strong>ais</strong> spēksTagad mēs zinām, kas vīrs!Tagad mēs jūtam, kas gars!Ug<strong>un</strong>s mums aprija mājas,Un lauks mūsu asinis dzēra -Vai tā par dārgi gan pirktsNākotnes brīvības vārds?VAI MUMS ACIS, KO SNAUST?Vai mums acis, ko snaust?Vai mums mute, ko gaust?Pieres, ko pīšļos liekt?Pleci, ko sitieniem sniegt?Kājas vai ir, ko bēgt?Rokas, ko važās slēgt?Miesas, ko lodēm šaut,Ratos kā gaļu kraut?Sirds vai tik bailīgi pukst?Lūpas tik slepeni čukst?Dvēsle kā mušiņa sīc,Zirnekļa ieķerta, trīc?- Nē, - mums vēl droša ir sirds,Acīs vēl sparība mirdz,Spēki iz krūtīm mums plūst,Klints no tā spēka grūst;Šautnes drīz nevarēs šaut,Lielgabals nevarēs graut,Zobeni nevarēs cirst:Varmāku pārvara irst.Sajūsma pāri plūst,Naidnieks par brāli kļūst, -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 8 -<strong>Ja<strong>un</strong>ais</strong> spēksCīņā mums spēks <strong>un</strong> balsts,Nāk mūsu nākotnes valsts.NEPĀRTRAUKTA CĪŅAVēl šī cīņa nau pēdējā,Nau ko gavilēt uzvarā;Nau ko noskumt, ja zaudējam, -Mēs tomēr reiz visu panākam!Jo solis uz priekšu ir priekš mumsPat smagākais kaujas zaudējums:Par katru varoni, kas tur krīt,Mums desmit vietā stāv tūlīt;Kur varmāka pilsoņu asinis lējis,Viņš brīvības ug<strong>un</strong>s sēklu ir sējis,* * *Vēl šī cīņa nau pēdējā,Nau ko gavilēt uzvarā;Vēl priekšā stāv paši grūtākie darbi,Nākotnes acis spīd asi <strong>un</strong> skarbi;Daudz, daudz vēl kauju - tik nepagurt?Tik svēto sajūsmas ug<strong>un</strong>i kurt!Cietās rindās lai varoņi stājas!Miljoni kaujas laukumā krājas -Dūmi <strong>un</strong> liesmas, <strong>un</strong> asinis jaucas,Tauta celt nākotnes valstību traucas.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!