Profesionalitātes un veiksmes faktori projektu vadīšanā

vraa.gov.lv

Profesionalitātes un veiksmes faktori projektu vadīšanā

Profesionalitātes un veiksmes faktoriprojektu vadīšanā„Ekspertu pakalpojumi par ES fondu projektu labāsprakses piemēru pašvaldībās apkopojumu”(ID Nr. VRAA/2011/08/ERAF/MI)VRAA, 19/01/2012


Iepazīsimies!Agita KalviĦa• LU, Ekonomikas un Vadības fakultāte, Vadībzinātnes doktora studijuprogramma• Eurofakultāte• LU, Svešvalodu fakultāte• 14• Konsultante,gadu pieredze organizāciju stratēăiskajā plānošana un vadībaPersonāla pārvaldības maăistra programmas vadītāja,RISEBA– Fontes Vadības konsultācijas vecākā konsultante,– Britu padome - HR pārmaiĦu vadības programmas vadītāja,direktore– ES, bilaterālo projektu vadība organizāciju attīstības,stratēăiskās vadības un pārmaiĦu vadības jomāsFokuss – stratēăiskās plānošanas, pārmaiĦu vadības, procesuefektivizācijas projekti, darba izpildes vadības un darba samaksassistēmu izstrāde, kompetenču modeĜu izstrāde un novērtēšana, vadītājuapmācības2


Ilgtspējīgu organizāciju veiksmes stāstsLīderība– Vadītāju spēja vadīt stratēăiskās plānošanasprocesu un pārmaiĦasorganizācijā/struktūrvienībā/projekta komandāMērėu sasaiste– Mērėu sasaiste no augstākā līdz zemākajamlīmenim, vadītāju personīga atbildība par mērėuizpildi – saikne uz atalgojumuIesaistīšanās– Darbinieki iesaistās kopējo komandas,struktūrvienības un organizācijas kopējo mērėusasniegšanā3


Ko darbinieki sagaida no saviem vadītājiemgrūtos, mainīgos laikos• Analizēt kopā ar mani manis veikto uzdevumu problēmas• Atzīt savas kĜūdas uzreiz• Dot man autonomiju, kad ir deleăēti uzdevumi• Domāt par manu attīstību, kad deleăē man uzdevumus• ěaut man pateikt līdz galam savu ideju, iedrošināt maniturpināt• Iesaistīt mūs dilemmu atklāšanā, ideju ăenerēšanā,problēmu risināšanā• Konfliktsituācijās iedrošināt cilvēkus rast kopīgu risinājumu• Izmantot 360 grādu vērtēšanu, lai novērtētu manus talantus• Iesaistīt mani manu attīstības mērėu definēšanā• Izteikt atzinību par maniem darba rezultātiem un centieniem,palīdzēt man uzlabot neveiksmīgu darba izpildi©Krauthammer International4


Kas rada iekšējo motivāciju?ApstākĜi Avots IznākumsEmocionāla ungarīga veselībaDrošība unuzticēšanāsPašcieĦaAutonomija unbrīvībaPerspektīvaAicinājumsMērėisPārliecībaInteresants darbsKomandaNozīmībaIzaicinājumi (grūtības)Iespēja sasniegtaugstus rezultātusRadoša pieejaMācīšanās un izaugsmeDarba prieks6


PārmaiĦu projektu vadības veiksmju unneveiksmju faktori• Pētījums (2007.gada dati), kurā tika aptaujātas 166 ASV un 18Eiropas organizācijas, sniedza ieskatu pārmaiĦu programmuveiksmju un neveiksmju faktoros:• tikai 1/3 atzina, ka ir veiksmīgi ieviesuši kādas no pārmaiĦām• 32% veiksmīgi ieviesa vīzijas/vērtību/organizācijas kultūras pārmaiĦas• 27% veiksmīgi izmainīja biznesa sistēmas un procesus• 20% veiksmīgi izmainīja IT sistēmas


IEGUVUMU ĪSTENOŠANAS VADĪBABENEFIT REALISATION MANAGEMENTGERALD BRADLEY


Ieguvumu īstenošanas vadība palīdz Izstrādāt vīziju, biznesa stratēăiju un mērėus. Palielināt ieinteresēto pušu iesaistīšanos, veicinot izpratni par unsaistību ar organizācijas, programmas un projekta mērėiem, unnosakot atbildīgos ieguvumu īstenošanai. Identificēt “pareizās” izmaiĦas tehnoloăijā un biznesā, kasnepieciešamas ieguvumu īstenošanai. Uzlabot lēmumu pieĦemšanu, saglabājot uzsvaru uz ieguvumiemno visiem projektu posmiem, izvairoties no neparedzētām projektugaitas izmaiĦām un īstenojot plānoto ieguvumu sasniegšanu. Radīt skaidrību par komunikāciju un atskaitīšanās sistēmu ganvispārīgākā līmenī augstākajai vadībai, gan detalizētākā līmenīprogrammu un projektu izstrādes komandām. Novērtēt paveikto ar skaidriem mērījumiem, izsekojot unatskaitoties par ieguvumiem.


Ieguvumu īstenošanas vadība var tiktizmantota Biznesa stratēăijas izstrādāšanā Biznesa “portfeĜa” vadībā Programmu un projektu vadībā PārmaiĦu vadībāIeguvumu īstenošanas vadības izvēlnē ir iekĜauts: Vīzijas noteikšana Diapazona noteikšana Ieinteresēto pušu (stakeholder) vadība Ieguvumu un to mērījumu identificēšana Biznesa lietu izstrādāšana Ieguvumu īstenošanas plānošana Ieguvumu izsekošana un atskaitīšanās sistēma


Ieguvumi ir būtiska programmu vadības sastāvdaĜa:Kāpēc?Ir jāzina, kāpēc mēs darām to, ko darām.Ieguvumiem nevajadzētu būt tikai praksei, kā izlīdzinātinvestīcijas


Ieguvumi ir būtiska programmu vadības sastāvdaĜa:Kā?• Nepārtraukta komunikācija:– Pareizi interpretēt gaidas un cerības– Atpazīt un tikt galā ar neparedzētām izmaiĦām projekta gaitā– Nodrošināt, ka dalībnieku lomu maiĦu gadījumā atbildība parieguvumiem netiek pazaudēta– Izveidot skaidru atskaitīšanās sistēmu par visiem svarīgajiemieguvumiem – 95% no ieguvumiem nav materiāli• Konsekvence starp-projektu/programmu ietvaros:– Atpazīt savstarpējās sakarības– Izvairīties no pārrēėināšanās– PieĦemt lēmumus par investīcijām, balstoties uz skaidru sapratni parieguvumiem


Kas ir veiksme?Veiksme ir:Zināt, kur Tu gribi nokĜūtMērėiIeguvumiZināt, kā tur nokĜūtVeicinātājiIzmaiĦas biznesāSamazināt zaudējumu ietekmiZaudējumsZināt, ka esi sasniedzis vēlamoMērījumi


Projekti, kas radapotenciālasiespējasKorporatīvie vaiprogrammu mērėiPalielinātefektivitātiUzlabotizvietošanuPaātrinātreakcijuSamazinātizmaksas


Projekti, kas radapotenciālasiespējasAugšējālīmeĦakontroleKorporatīvie vaiprogrammu mērėiPalielinātefektivitātiCentralizēta piegādeVeicinātājiIzmaiĦuveicināšanaStarpposmuieguvumiPiegāde biznesa vienībāsIzmaiĦasbiznesāBiznesa izmaiĦu aktivitātesProjekta līmeĦa darba plūsmaIeguvumu īstenošanas plānsGalaieguvumiUzlabotizvietošanuVīzija pargalamērėiemPaātrinātreakcijuSamazinātizmaksasVeicinātājiDaĜas(-s)Biznesa gadījumi


Piemērs ‘tiltam’ vai ‘kartei’VeicinātājiElektroniskākomunikācijaSanāksmjuvadīšanaDokumentuvadībaAtlasestelpasInteraktīvasadarbība arvadītājiemDalīšanāsinformācijāLīdzautorudokumentiElektroniskadiskusijaStarpvalstusadarbībaApmācības Dalītiespieredzēar labāko praksiUzlabotapēctecībasplānošanaUzlabotajaunuproduktuieviešanasplānošanaPalielinātaefektivitātePalielinātaproduktivitātelaiksĀtrākalēmumupieĦemšanapar cenāmUzlabotivadītājurezultātiPalielinātaietekmeno produktuieviešanasFokusētākapārdošanaFokusētākitirdzniecībasspēkiUzlabotacenupolitikaPalielinājusiespārdošanaPieaugumspeĜĦasrādītājosSamazinātasizmaksasPalielinātpeĜĦu


Risku vadība, tai skaitā ar cilvēkiemsaistīto risku apzināšanaVai esam mācījušies no kĜūdām?- Vai ir projektu komandām bijusi pietiekoša izpratne parprojekta mērėiem, ieguvumiem un viĦu lomu tosasniegšanā?- Vai ir bijusi nepieciešamā un optimālā prasmju, zināšanuun kompetenču kombinācija?- Vai ir bijis pietiekošs atbalsts no ieinteresētajām pusēm?- Kā ar komunikāciju? Vai protam sniegt konstruktīvuatgriezenisko saiti?

More magazines by this user
Similar magazines