13.07.2015 Views

Metodiskais materiāls par dabas resursu nodokli - Balvi

Metodiskais materiāls par dabas resursu nodokli - Balvi

Metodiskais materiāls par dabas resursu nodokli - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Latvijas RepublikasValsts ieĦēmumu dienests<strong>Metodiskais</strong> materiāls<strong>par</strong> <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> <strong>nodokli</strong>


2SATURS1. Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa maksātāji...................................................................... 32. NodokĜa objekti un nodokĜa likmes .................................................................. 43. Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība.......................... 43.1. NodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas vispārīgie nosacījumi........... 43.2. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvi,lietošanu un <strong>par</strong> vides piesārĦošanu............................................................ 53.3. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> videi kaitīgām precēm ....... 73.4. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> iepakojumu ........................ 83.5. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> vienreiz lietojamiem galdatraukiem un piederumiem ......................................................................... 103.6. NodokĜa aprēėināšana <strong>par</strong> oglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)...... 104. Pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība ............................................... 115. Videi kaitīgu preču svara, iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālaveida un svara noteikšanas metodes un pamatojošie dokumenti........................ 126. Kārtība, kādā maksā <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> <strong>nodokli</strong> un atmaksā samaksāto <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong>transportlīdzekĜiem.............................................................................................. 137. Atbrīvojumu no <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> nodokĜa samaksas <strong>par</strong> iepakojumu, vienreizlietojamiem galda traukiem un videi kaitīgām precēm piemērošana ................. 148. Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa piemērošanu regulējošie normatīvie akti................... 15


31. Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa maksātāji1. Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa maksātājs ir persona, kura:1.1. Latvijas Republikas teritorijā ir saĦēmusi vai tai bija pienākumssaĦemt noteikto atĜauju, licenci vai C kategorijas piesārĦojošas darbībasapliecinājumu un:- iegūst ar <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> <strong>nodokli</strong> (turpmāk – <strong>nodokli</strong>s) apliekamus <strong>dabas</strong><strong>resursu</strong>s;- realizē ar <strong>nodokli</strong> apliekamus <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong>s, kas iegūti tādāsaimnieciskajā darbībā, kura neattiecas uz derīgo izrakteĦu ieguvi no zemesdzīlēm;- izmanto zemes dzīĜu derīgās īpašības, iesūknējot ăeoloăiskajāsstruktūrās <strong>dabas</strong>gāzi vai siltumnīcefekta gāzes;- emitē ūdenī un gaisā ar <strong>nodokli</strong> apliekamas piesārĦojošas vielas;- apglabā atkritumus poligonos un izgāztuvēs;- emitē vidē siltumnīcefekta gāzes no stacionāras tehnoloăiskas iekārtas,kurā tiek veiktas likuma "Par piesārĦojumu" 2.pielikumā minētās piesārĦojošāsdarbības;- savā darbībā lieto radioaktīvās vielas, pēc kuru izmantošanas rodasatkritumi, kurus nepieciešams uzglabāt vai apglabāt Latvijas Republikasteritorijā;1.2. Latvijas Republikas teritorijā pirmā:- realizē videi kaitīgas preces, ogles, koksu un lignītu (brūnogles);- realizē preces iepakojumā, kā arī pircēja ērtību vai reklāmasnoformējuma dēĜ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumampievieno iepakojumu;- savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgaspreces vai iepakojumā iegādātas preces, izĦemot preces, kuras apliekamas ar<strong>nodokli</strong>, tās realizējot;- sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šisiepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saĦēmēja;- savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto ogles, koksu unlignītu (brūnogles);1.3. Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā unmazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kasizgatavoti no plastmasas, papīra, kartona, laminātiem ar polimeru vai metālakomponentiem un metāla folijas;1.4. pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reăistrē CeĜu satiksmes drošībasdirekcijā transportlīdzekĜus, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekĜuapsaimniekošanas likums.


42. NodokĜa objekti un nodokĜa likmes1. Ar <strong>nodokli</strong> apliekamie objekti noteikti Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa likuma(turpmāk – DRN likums) 4.pantā, nodokĜa likmes un to spēkā esamības periodišā likuma pielikumos.2. Ar <strong>nodokli</strong> apliek:2.1. <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong>s, tajā skaitā arī ūdens <strong>resursu</strong>s, kā arī <strong>par</strong>kavīngliemežu vākšanu tālākai saimnieciskai izmantošanai (nodokĜa likmes DRNlikuma 1. un 2.pielikumā un 20.pantā);2.2. zemes dzīĜu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ăeoloăiskajāsstruktūrās <strong>dabas</strong>gāzi vai siltumnīcefekta gāzes (nodokĜa likmes DRN likuma14.pantā);2.3. atkritumu apglabāšanu poligonos un izgāztuvēs un piesārĦojošu vieluemisiju gaisā un ūdenī (nodokĜa likmes DRN likuma 3., 4., 5.pielikumā un15.pantā);2.4. stacionāras tehnoloăiskas iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzuapjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā (nodokĜa likmes DRNlikuma 4.pielikumā);2.5. videi kaitīgas preces (nodokĜa likmes DRN likuma 6.pielikumā);2.6. preču un izstrādājumu iepakojumu, kā arī iepakojumu, kopakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojumasniegšanas nonāk pie pakalpojuma saĦēmēja (nodokĜa likmes DRN likuma7.pielikumā un 24.pantā), kā arī plastmasas maisiĦus, ko pircēja ērtības vaireklāmas noformējuma dēĜ iepakotu, vai neiepakotu preču vai produktukopumam pievieno tirgotājs (nodokĜa likmes DRN likuma 24.pantā);2.7. vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus (nodokĜa likmesDRN likuma 7.pielikumā);2.8. radioaktīvās vielas (nodokĜa likmes DRN likuma 8.pielikumā);2.10. transportlīdzekĜus, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekĜuapsaimniekošanas likums (nodokĜa likme DRN likuma 26.pantā);2.11. ogles, koksu un lignītu (brūnogles) (nodokĜa likmes DRN likuma9.pielikumā un 23. 1 pantā).3. Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība3.1. NodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas vispārīgie nosacījumi1. Nodokli aprēėina un maksā Valsts ieĦēmumu dienesta noteiktajābudžeta kontā <strong>par</strong> iepriekšējā ceturksnī veiktajām darbībām līdz nākamā mēneša20.datumam.


52. Par C kategorijas piesārĦojošās darbības dēĜ vidē emitēto piesārĦojumuaprēėina un maksā <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20.janvārim.3. Ja aprēėinātais <strong>nodokli</strong>s atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 100 latugadā, aprēėināto <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> iepriekšējo gadu maksā līdz nākamā gada20.janvārim.4. Nodokli <strong>par</strong> transportlīdzekĜiem aprēėina un maksā pirmstransportlīdzekĜa pirmās pastāvīgās reăistrācijas Latvijas Republikā.3.2. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvi,lietošanu un <strong>par</strong> vides piesārĦošanu1. Nodokli aprēėina <strong>par</strong> katru iegūto vai izmantoto <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> vai vidēemitētā piesārĦojuma vienību. Nodokli maksā <strong>par</strong> faktisko <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvesapjomu un <strong>par</strong> kārtējā taksācijas periodā ăeoloăiskajās struktūrās iesūknēto<strong>dabas</strong>gāzes vai siltumnīcefekta gāzu apjomu un vides piesārĦojuma veidu unapjomu.2. Nodokli <strong>par</strong> faktisko <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvi un lietošanu un videspiesārĦošanu limitos noteiktajos apjomos aprēėina atbilstoši DRN likumapielikumos noteiktajām nodokĜa likmēm <strong>par</strong> katru iegūto vai izmantoto <strong>dabas</strong><strong>resursu</strong> vai vides piesārĦojuma veidu atsevišėi.Limitus <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvei un lietošanai un piesārĦojošo vieluemitēšanai vidē nosaka katram <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> un piesārĦojuma veidam atsevišėi.3. Par <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvi un lietošanu virs limitos noteiktajiemapjomiem un virslimita piesārĦojumu aprēėina, sakot ar dienu, kad pārsniegtslimits vai beidzies atĜaujas vai licences derīguma termiĦš.4. Ja nodokĜa maksātājs taksācijas periodā <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong>s ieguvis vailietojis mazāk <strong>par</strong> noteikto limitu, bet nevar pierādīt faktisko apjomu, <strong>nodokli</strong>maksā <strong>par</strong> limitam atbilstošu <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguves vai piesārĦojuma veidu unapjomu.5. Ja taksācijas periodā <strong>dabas</strong> resursi nav iegūti, <strong>par</strong> to informē reăionālovides pārvaldi. Šajā gadījumā <strong>nodokli</strong>s <strong>par</strong> attiecīgo taksācijas periodu navjāmaksā.6. Ja <strong>dabas</strong> resursi tiek izmantoti nevis saimnieciskā darbībā, betpersoniskām vajadzībām sava zemes īpašuma robežās, <strong>nodokli</strong>s nav jāmaksā.


67. Par <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvi vai izmantošanu vai vidē emitētopiesārĦojumu virs limitos noteiktā apjoma <strong>nodokli</strong> aprēėina, piemērojot nodokĜalikmi desmitkāršā apmērā.8. Gadījumā, ja persona, kura iegūst vai izmanto <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong>s vai veicpiesārĦojošas darbības, nav saĦēmusi nepieciešamo atĜauju, licenci vaiC kategorijas piesārĦojošas darbības apliecinājumu, <strong>nodokli</strong> aprēėina,piemērojot likmi desmitkāršā apmērā.9. Nodokli <strong>par</strong> <strong>dabas</strong>gāzes un siltumnīcefekta gāzu iesūknēšanuăeoloăiskajās struktūrās persona aprēėina <strong>par</strong> taksācijas periodā faktiskoiesūknēto <strong>dabas</strong>gāzes vai siltumnīcefekta gāzu apjomu.10. Gadījumā, ja iekārtu operatori veic C kategorijas piesārĦojošasdarbības nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktunosacījumu un nav arī iespējams aprēėināt piesārĦojošo vielu apjomu, nodokĜaapmērs ir 50 latu gadā.11. Gadījumā, ja persona C kategorijas piesārĦojošās darbībasapliecinājumu saĦēmusi, vai saimniecisko darbību uzsākusi laikā, kas nesakrīt arnodokĜa taksācijas perioda pirmo mēnesi, <strong>nodokli</strong> aprēėina kā vienudivpadsmito daĜu no gada nodokĜa likmes (50 latiem) <strong>par</strong> katru taksācijasmēnesi pēc apliecinājuma saĦemšanas.12. OglekĜa dioksīda (CO 2 ) emisijai nenosaka limitu. Nodokli aprēėina<strong>par</strong> visu oglekĜa dioksīda (CO 2 ) emisijas apjomu, piemērojot DNR likuma4.pielikumā noteiktās likmes katram kurināmā izejvielas un palīgmateriālaveidam atsevišėi.13. Nodokli <strong>par</strong> virszemes un pazemes ūdeĦu (izĦemot minerālūdeĦus)ieguvi maksā, ja ūdeĦu ieguve pārsniedz 10 kubikmetrus diennaktī. Ja ūdeĦuieguves limits noteikts mazāk <strong>par</strong> 10 kubikmetriem diennaktī, <strong>nodokli</strong> maksātikai <strong>par</strong> to ūdeĦu apjomu, kas iegūts virs limita. Pazemes ūdeĦiem, ko izmanto<strong>par</strong> dzērienu vai pārtikas produktu sastāvdaĜu ražošanas procesā, aprēėinot<strong>nodokli</strong> piemēro DRN likuma 2.pielikumā noteiktās likmes pazemes ūdeĦiem,arī saldūdeĦiem un avotu ūdeĦiem, ko izmanto ūdens apgādē.14. Par <strong>par</strong>ka vīngliemežu vākšanu tālākai saimnieciskai izmantošanai irjāaprēėina un jāmaksā <strong>nodokli</strong>s.15. Ja nodokĜa maksātājs, kurš maksā <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> iepakojumu un kuramatbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotāiepakojuma pārstrāde un reăenerācija (ja preču iepakojuma svars kalendārajā


7gadā nepārsniedz 300 kg), nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svarapamatošanu ar uzskaites dokumentiem, tad tas maksā <strong>nodokli</strong> – 15 latu gadā.Jāievēro, ka nodokĜa maksātājiem visu veidu <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvei unizmantošanai, kā arī piesārĦojošo vielu ievadīšanai vidē ir jāsaĦem attiecīgaatĜauja vai licence, vai C kategorijas piesārĦojošās darbības apliecinājums,kuru izsniedz Vides ministrijas padotībā esošas institūcijas (Valsts vides dienestsun Latvijas vides ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra) un pašvaldības. Dabas <strong>resursu</strong> lietošanas atĜauju uz laiku līdz trim gadiem izsniedzValsts vides dienesta reăionālā vides pārvalde, kuras teritorijā tiek iegūti <strong>dabas</strong>resursi. Bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguvei atĜauju izsniedz pašvaldības,kuras teritorijā tie iegūti. AtĜaujā vai licencē noteiktais maksimālais pieĜaujamais <strong>dabas</strong><strong>resursu</strong> ieguves, lietošanas vai emitējamā piesārĦojuma (arī apglabājamoatkritumu) daudzums vai C kategorijas piesārĦojošas darbības deklarācijānorādītais vidē emitētais piesārĦojuma apjoms ir limits.3.3. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> videi kaitīgām precēm1. Nodokli <strong>par</strong> videi kaitīgām precēm aprēėina atbilstoši nodokĜa likmēmpa preču veidiem saskaĦā ar DRN likuma 6.pielikumu un Ministru kabineta2007.g. 19.jūnija noteikumu Nr.404 "Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa aprēėināšanas unmaksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> atĜauju" 7.pielikumu,kurā noteikta nodokĜa likmju grupām atbilstošo videi kaitīgo preču klasifikācijaun tehniskais raksturojums.2. Nodokli maksā <strong>par</strong> iepriekšējā pārskata periodā Latvijas Republikasteritorijā pirmo reizi realizētajām vai saimnieciskās darbības nodrošināšanaiizmantot uzsāktajām videi kaitīgajām precēm.Ja vairākas videi kaitīgas preces tiek realizētas komplektā vienāiepakojumā, <strong>nodokli</strong> aprēėina <strong>par</strong> visu šo preču kopējo svaru, piemērojotnodokĜa likmi tās preces svaram, kuras funkcijas nodrošināšanai nepieciešamaspārējās iepakojumā esošās preces.3. Nodokli nemaksā <strong>par</strong> elektriskām un elektroniskām iekārtām, kas irtādu iekārtu sastāvdaĜas, kuras neietilpst DRN likuma 6.pielikumā un šonoteikumu 7.pielikumā minēto iekārtu sarakstā.Piemēram, <strong>nodokli</strong> nemaksā <strong>par</strong> transportlīdzekĜos iemontētāmelektriskām un elektroniskām iekārtām (starteri, ăeneratori u.c.).4. Nodokli nemaksā <strong>par</strong> liela izmēra stacionārām iekārtām un ražošanasmehānismiem, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti atbilstošinormatīvajiem aktiem <strong>par</strong> elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, kā arī


8<strong>par</strong> šajās iekārtās iebūvētām vai pievienotām elektriskām un elektroniskāmsastāvdaĜām.Piemēram, <strong>nodokli</strong> nemaksā <strong>par</strong> rūpnieciskiem darba galdiem arī tad, jatie ir aprīkoti ar elektriskām un elektroniskām sastāvdaĜām (monitori, datuapstrādes iekārtas, kontroles paneĜi u.c.).5. NodokĜa maksātājs, kas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanaiieved videi kaitīgas preces, kas tiek izmantotas jaunu preču ražošanai, ja šīsjaunās preces tiek realizētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, un nodokĜamaksātājs var dokumentāri pamatot attiecīgo preču izvešanu:- <strong>nodokli</strong> nemaksā, ja videi kaitīgu preču ievešana, izmantošana jaunupreču ražošanai un šo jauno preču izvešana notikusi vienā nodokĜa maksāšanasperiodā;- samaksāto nodokĜa summu ieskaita nodokĜa avansa maksājumā, ja videikaitīgu preču ievešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un šo jauno prečuizvešana notikusi dažādos nodokĜa maksāšanas periodos un nodokĜa maksātājsvar dokumentāri pamatot nodokĜa samaksu.3.4. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> iepakojumu1. Nodokli <strong>par</strong> preču un izstrādājumu iepakojumu aprēėina <strong>par</strong> iepriekšējāpārskata periodā Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi realizēto vaisaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču iepakojumu unizstrādājumiem pakalpojumu sniegšanas rezultātā pievienoto iepakojumu.2. Ar <strong>nodokli</strong> apliek arī to iepakojumu, ko pakalpojumu sniedzējspievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk piepakalpojuma saĦēmēja.3. Nodokli <strong>par</strong> transporta iepakojumu vai sekundāro iepakojumu, kasprecei noĦemts, preces izpakojot vai pārpakojot pirms realizācijas vaiizmantošanas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, maksā <strong>par</strong> to pārskataperiodu, kurā preces izpakotas vai pārpakotas.4. Realizējot iepakojumu kopā ar precēm (tai skaitā primāro, sekundāroun terciāro (transporta) iepakojumu), <strong>nodokli</strong> aprēėina neatkarīgi no tā, vai tiekiekasēta atsevišėa samaksa <strong>par</strong> šo iepakojumu. Primārais iepakojums ir tirdzniecības vajadzībām izmantojamsiepakojums, kas nonāk pie iepakotāja vai patērētāja tirdzniecības vietā un irtiešā saskarē ar preci; sekundārais iepakojums ir iepakojums, ko izmanto noteiktadaudzuma tirdzniecībai <strong>par</strong>edzētu preču vienību kopīgai iepakošanai;


9 terciārais (transporta) iepakojums ir iepakojums, ko izmanto, laipārvadātu tirdzniecībai un ražošanai <strong>par</strong>edzētas preces vai sekundāraiepakojuma vienības un izvairītos no preču bojāšanas pārvadājuma laikā.5. Iepakojumu, ko pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēĜ iepakotuvai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs,apliek ar <strong>nodokli</strong> neatkarīgi no tā, vai <strong>par</strong> šo iepakojumu tiek iekasēta atsevišėasamaksa.6. Ja nodokĜa maksātājs Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskāsdarbības nodrošināšanai izmanto preces atkārtoti lietotā iepakojumā, <strong>nodokli</strong>s<strong>par</strong> šo iepakojumu nav jāmaksā, ja atkārtoti lietotā iepakojuma materiāla veiduun svaru var dokumentāri pamatot.Piemēram, ja alus tiek iepildīts pudelēs, kas iepirktas vai savāktas atpakaĜno pircējiem un realizēts tajās Latvijā, <strong>nodokli</strong>s <strong>par</strong> šīm pudelēm nav jāmaksā.7. Ja atsevišėam iepakojuma veidam (primārajam, sekundārajam unterciārajam (transporta) iepakojumam) 95 % no tā svara veido pamatmateriāls,<strong>nodokli</strong> aprēėina, summējot <strong>nodokli</strong> (likmes DRN likuma 7.pielikumā) <strong>par</strong> katruiepakojuma materiāla veidu vai <strong>par</strong> katra attiecīgā iepakojuma veida kopējoiepakojumā izmantotā materiāla svaru.8. Kosmētikas, <strong>par</strong>fimērijas, sadzīves ėīmijas, farmaceitisko un tabakasizstrādājumu iepakojumu neatkarīgi no lietojuma veida apliek ar <strong>nodokli</strong>.9. Nodokli nemaksā <strong>par</strong>:- plastikāta kartēm (tai skaitā algu kartēm, kredītkartēm, telekartēm unplastikāta kartēm, kurās iestiprinātas SIM kartes);- <strong>par</strong> stiprinājumu, kuram izmantota tā pati prece, kas tiek stiprināta;- etiėeti, ja nodokĜa maksātājs precei pievieno tikai etiėeti;- iepakojumu, ko pievieno izstrādājumam vai pirkumam tirdzniecībasvietā pēc pircēja vēlēšanās dāvanas noformējuma veidā.10. Ja, sniedzot pakalpojumu, izstrādājumam tiek pievienots iepakojumsun sniegtais pakalpojums ir tikai izstrādājuma fasēšana un iepakošana, <strong>nodokli</strong><strong>par</strong> iepakojumu maksā pakalpojuma saĦēmējs, ja viĦš realizē izstrādājumuLatvijas Republikas teritorijā.11. NodokĜa maksātājs, kas ieved preces iepakojumā un pēc prečuizpakošanas šo iepakojumu realizē, izvedot to ārpus Latvijas Republikasteritorijas, vai šo iepakojumu izmanto citu preču iepakošanai, kuras realizē ārpusLatvijas Republikas teritorijas, un nodokĜa maksātājs var dokumentāri pamatotattiecīgā iepakojuma izvešanu:


10- <strong>nodokli</strong> nemaksā, ja preču iepakojumā ievešana un šo preču iepakojumaizmantošana citu preču vai izstrādājumu iepakošanai un šo iepakoto preču vaiizstrādājumu izvešana notikusi vienā nodokĜa maksāšanas periodā;- samaksāto nodokĜa summu ieskaita nodokĜa avansa maksājumā, ja prečuiepakojumā ievešana un šo preču iepakojuma izmantošana citu preču vaiizstrādājumu iepakošanai un šo iepakoto preču vai izstrādājumu izvešananotikusi dažādos nodokĜa maksāšanas periodos un nodokĜa maksātājs vardokumentāri pamatot nodokĜa samaksu.12. Plastmasas maisiĦiem, ko pircēja ērtības vai reklāmas noformējumadēĜ iepakotu, vai neiepakotu preču kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs,neatkarīgi no tā, vai <strong>par</strong> šiem maisiĦiem tiek iekasēta atsevišėa samaksa,piemēro nodokĜa likmi, kas minēta DRN likuma 24.pantā.13. Ja preces tiek realizētas plastmasas maisiĦos, kuros tirgotājs tāssafasējis un iepakojis pirms novietošanas tirdzniecības vietā, šiem plastmasasmaisiĦiem piemēro nodokĜa likmi, kas noteikta DRN likuma 7.pielikumā.3.5. NodokĜa aprēėināšana un maksāšana <strong>par</strong> vienreiz lietojamiem galdatraukiem un piederumiem1. Ja vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus (turpmāk – vienreizlietojamie trauki) persona iepērk mazumtirdzniecībā tālākai izmantošanaisabiedriskajā ēdināšanā, <strong>nodokli</strong>s <strong>par</strong> šiem traukiem nav jāmaksā, ja vardokumentāri pamatot to iegādi mazumtirdzniecībā Latvijas Republikas teritorijā.2. Realizējot sabiedriskajā ēdināšanā vienreiz lietojamos traukus kopā arprecēm un produktiem, tos apliek ar <strong>nodokli</strong> neatkarīgi no tā, vai <strong>par</strong> šiemtraukiem tiek iekasēta atsevišėa samaksa.Piemēram, realizējot kafejnīcā kafiju vienreiz lietojamā krūzītē un salātusuz vienreiz lietojamā šėīvja, <strong>nodokli</strong>s <strong>par</strong> krūzīti un šėīvi jāmaksā neatkarīgi notā, vai no pircēja ir iekasēta atsevišėa samaksa <strong>par</strong> šiem traukiem.3.6. NodokĜa aprēėināšana <strong>par</strong> oglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)1. Oglēm, koksam un lignītam (brūnoglēm) <strong>nodokli</strong> aprēėina <strong>par</strong> katruakmeĦogĜu, koksa un lignīta (brūnogĜu) svara vienību atkarībā no tosiltumspējas.2. AkmeĦogĜu, koksa un lignīta (brūnogĜu) svaru un siltumspēju pamatoar uzskaites dokumentiem.


113. Ja uzskaites dokumentos akmeĦogĜu, koksa un lignīta (brūnogĜu)siltumspēja ir norādīta noteiktā intervālā, nodokĜa aprēėināšanai izmantointervāla augstāko robežu.4. Realizējot akmeĦogles, koksu un lignītu (brūnogĜu) personai, kurai irlicence elektroenerăijas ražošanai vai licence siltumenerăijas un elektroenerăijasražošanai koăenerācijas procesā, nodokĜa maksātājs piemēro 0 procentu nodokĜalikmi.4. Pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība1. NodokĜa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša20.datumam iesniedz attiecīgajā Valsts ieĦēmumu dienesta teritoriālajā iestādēpārskatu <strong>par</strong> aprēėināto <strong>nodokli</strong> (MK noteikumu Nr.404 1.pielikums) <strong>par</strong>iepriekšējo ceturksni, izĦemot šī metodiskā materiāla 3.1.nodaĜā minētosgadījumus, kad <strong>nodokli</strong>s aprēėināms un arī pārskats <strong>par</strong> iepriekšējo gaduiesniedzams līdz nākamā gada 20.janvārim.2. Persona, kura maksā <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> transportlīdzekĜa pirmo pastāvīgoreăistrāciju Latvijas Republikā, pārskatu nesniedz.3. NodokĜa maksātājs, kurš ar Vides ministrijas lēmumu ir atbrīvots nonodokĜa samaksas <strong>par</strong> iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem unpiederumiem vai <strong>par</strong> videi kaitīgām precēm, pārskatu attiecīgajā ValstsieĦēmumu dienesta teritoriālajā iestādē nesniedz <strong>par</strong> periodu, kurā ticispiemērots atbrīvojums no nodokĜa samaksas. Par šo periodu nodokĜa maksātājsvai apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijā vai tās pakĜautībā esošā iestādē –Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā – normatīvajos aktos <strong>par</strong>kārtību, kādā piemēro atbrīvojumus no nodokĜa samaksas <strong>par</strong> iepakojumu,vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un videi kaitīgām precēm,noteiktu pārskatu <strong>par</strong> aprēėināto <strong>nodokli</strong>.4. Ja ārvalstu persona, kura nav reăistrēta Valsts ieĦēmumu dienestā kānodokĜu maksātāja, Latvijas Republikā pirmā realizē vai ieved savassaimnieciskās darbības nodrošināšanai videi kaitīgas preces vai precesiepakojumā, ārvalsts personas vietā <strong>nodokli</strong> var samaksāt un pārskatu iesniegtārvalsts personas pārstāvniecība, preču saĦēmējs vai cita persona Latvijā, arkuru noslēgts rakstveida līgums <strong>par</strong> saistību pārĦemšanu attiecībā uz <strong>nodokli</strong>.5. Persona, kuras saimnieciskajai darbībai ir sezonas raksturs un kuramaksā <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> ieguvi un lietošanu un vidē emitēto


12piesārĦojumu, pārskatu attiecīgajai Valsts ieĦēmumu dienesta teritoriālajaiiestādei iesniedz <strong>par</strong> attiecīgo taksācijas periodu, kad jāmaksā <strong>nodokli</strong>s.6. NodokĜa maksātājs, kurš maksā <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> iepakojumu un kuramatbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotāiepakojuma pārstrāde un reăenerācija (ja preču iepakojuma svars kalendārajāgadā nepārsniedz 300 kg), nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svarapamatošanu ar uzskaites dokumentiem, samaksāto <strong>nodokli</strong> – 15 latu gadā norādapārskata <strong>par</strong> aprēėināto <strong>nodokli</strong> 5.ailē pretī rindai <strong>par</strong> preču un izstrādājumuiepakojumu kopā (MK noteikumu Nr.404 1.pielikums).5. Videi kaitīgu preču svara, iepakojuma un vienreiz lietojamotrauku materiāla veida un svara noteikšanas metodes unpamatojošie dokumenti1. Videi kaitīgu preču, iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālaveidu un svaru nosaka ar vienu no šādām metodēm:- izmantojot preču piegādātāja sniegto informāciju;- izmantojot datus <strong>par</strong> analogu (tādu pašu) preču vai datus <strong>par</strong> analogupreču analoga iepakojuma (identiska materiāla veida un formas) materiāla veiduun svaru un analogu vienreiz lietojamo trauku (tādas pašas formas un materiālaveida trauku) materiāla veidu un svaru;- veicot preču, iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku svēršanu unaprēėinus.2. Videi kaitīgu preču, iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālaveidu un svaru pamato ar vienu no šādiem dokumentiem:- grāmatvedības uzskaites dokumenti un ar aktu (MK noteikumu Nr.4049.pielikums) apstiprinātas iepakojuma un trauku materiālu izlietojuma normas,faktiski patērētā iepakojuma materiālu veidu un svaru apliecinošie dokumenti,realizēto trauku materiālu veidu un svaru un videi kaitīgu preču svaruapliecinošie dokumenti;- piegādātāja noformēts un <strong>par</strong>akstīts dokuments, kas apliecina videikaitīgu preču svaru, iepakojuma un trauku materiāla veidu un svaru;- līgums <strong>par</strong> preču iegādi, kurā iekĜauta informācija <strong>par</strong> videi kaitīgu prečusvaru, iepakojuma materiāla veidu un svaru un trauku materiāla veidu un svaru;- preču piegādātāja sniegts videi kaitīgu preču, iepakojuma vai vienreizlietojamo trauku tehniskais apraksts (specifikācija, arī tā, kas publicētaelektroniskajā katalogā internetā);- Latvijas iepakojuma sertifikācijas centra atzinums <strong>par</strong> iepakojumamateriāla veidu un svaru un vienreiz lietojamo trauku materiāla veidu un svaru;


13- profesionālas personu apvienības (kuru nodibinājuši elektrisko unelektronisko iekārtu ražotāji un kura darbojas ne mazāk kā piecus gadus)atzinums <strong>par</strong> videi kaitīgo preču kategoriju un vidējo svaru (apvienība varizsniegt atzinumu tikai <strong>par</strong> attiecīgajām elektriskajām un elektroniskajāmiekārtām);- muitas iestādes apstiprināta starptautisko kravas pārvadājumupavadzīmes kopija, uz kuras norādīts muitas deklarācijas numurs un datums, japreces ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un kravaspavadzīme satur informāciju <strong>par</strong> videi kaitīgu preču svaru, iepakojuma materiālaveidu un svaru un vienreiz lietojamo trauku materiāla veidu un svaru;- pievienotās vērtības nodokĜa rēėins, kurā ietverta visa nodokĜaaprēėināšanai nepieciešamā informācija <strong>par</strong> videi kaitīgu preču svaru,iepakojuma materiāla veidu un svaru un vienreiz lietojamo trauku materiālaveidu un svaru. NodokĜa aprēėina pamatošanai rēėins derīgs bez <strong>par</strong>aksta.3. Ja nodokĜa maksātāja rīcībā nav dokumentu, kuri satur nodokĜaaprēėināšanai nepieciešamo informāciju, nodokĜa maksātājs izmanto datus <strong>par</strong>analogu videi kaitīgu preču, analogu iepakojumu vai vienreiz lietojamo traukusvaru. NodokĜa maksātāja izveidota komisija to apstiprina ar aktu (MKnoteikumu Nr.404 9.pielikums). Aktā jānorāda arī avots, no kura iegūtainformācija <strong>par</strong> izmantoto analogu un tā izcelsmi.6. Kārtība, kādā maksā <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> <strong>nodokli</strong> un atmaksāsamaksāto <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> transportlīdzekĜiem1. Nodokli <strong>par</strong> transportlīdzekĜiem, kuri Latvijā tiek reăistrēti pirmo reizipastāvīgi, nodokĜa maksātājs samaksā pēc transportlīdzekĜa agregātu numurusalīdzināšanas, bet pirms attiecīgā transportlīdzekĜa reăistrēšanas.2. NodokĜa maksātājs <strong>nodokli</strong> <strong>par</strong> transportlīdzekli samaksā kredītiestādēvai CeĜu satiksmes drošības direkcijā.3. Iekasējot <strong>nodokli</strong>, nodokĜa maksātājam izsniedz maksājumadokumentu, kurā ir norādīta informācija <strong>par</strong> nodokĜa maksātāju, transportlīdzekliun samaksātā nodokĜa apmēru.4. Ja nodokĜa maksātājs ar vienu maksājuma dokumentu maksā <strong>nodokli</strong><strong>par</strong> vairākiem reăistrējamiem transportlīdzekĜiem, maksājuma dokumentampievieno sarakstu, kurā norāda katra transportlīdzekĜa marku, modeli unizgatavošanas gadu. Minēto sarakstu <strong>par</strong>aksta transportlīdzekĜu īpašnieks.


145. Ja transportlīdzeklis sešu mēnešu laikā pēc tā pirmās pastāvīgāsreăistrācijas noĦemts no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas, ValstsieĦēmumu dienesta teritoriālā iestāde (atbilstoši nodokĜa maksātāja juridiskajaiadresei vai deklarētajai dzīvesvietai) samaksāto <strong>nodokli</strong> atmaksā no valstsbudžeta 30 dienu laikā pēc nodokĜa maksātāja pieprasījuma un nodokĜa samaksuapliecinoša dokumenta saĦemšanas.6. Ne<strong>par</strong>eizi iemaksāto un pārmaksāto <strong>nodokli</strong> Valsts ieĦēmumu dienestateritoriālā iestāde (atbilstoši maksātāja juridiskajai adresei vai deklarētajai dzīvesvietai) atmaksā no valsts budžeta pēc nodokĜu maksātāja pieprasījuma <strong>par</strong>samaksātā nodokĜa atmaksu saĦemšanai.7. Atbrīvojumu no <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> nodokĜa samaksas <strong>par</strong>iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un videikaitīgām precēm piemērošana1. Nodokli <strong>par</strong> iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiemnodokĜa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajosaktos noteikto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda traukureăenerācijas normu izpildi, kā arī ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojumavai vienreiz lietojamo galda trauku apsaimniekošanas sistēmu un, pamatojotiesuz Vides ministrijas pieĦemto lēmumu, noslēdzis ar Latvijas vides aizsardzībasfonda administrāciju (turpmāk – fonda administrācija) līgumu <strong>par</strong> šīs sistēmaspiemērošanu vai noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu <strong>par</strong> piedalīšanosapsaimniekošanas sistēmā.2. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas un lēmuma<strong>par</strong> atbrīvojuma piemērošanu pieĦemšanas rakstiski informē līgum<strong>par</strong>tnerus <strong>par</strong>noslēgto līgumu un piemērojamo atbrīvojumu no nodokĜa samaksas, norādotVides ministrijas pieĦemtā lēmuma datumu un numuru, kā arī izlietotāiepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidus, kuriem atbrīvojumspiemērojams, un laikposmu, uz kādu atbrīvojums piešėirts.3. Apsaimniekošanas līgumam tiek pievienots pielikums, kurā norādītinodokĜa maksātāji, kas noslēguši apsaimniekošanas līgumu ar apsaimniekotāju.4. Apsaimniekotāju saraksts, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus arfonda administrāciju tiek ievietots Vides ministrijas un fonda administrācijasmājas lapā internetā.5. NodokĜa maksātājs, kurš nemaksā <strong>nodokli</strong>, vai apsaimniekotājs, kuralīgum<strong>par</strong>tneri nemaksā <strong>nodokli</strong>, katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša


15divdesmitajam datumam iesniedz fonda administrācijā pārskatu <strong>par</strong> ceturksnīrealizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojumuvai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamotrauku apjomu un aprēėināto <strong>nodokli</strong> un apliecinājumu <strong>par</strong> finanšu vai materiālo<strong>resursu</strong> nodrošinājumu aprēėinātā plānotā nodokĜa apjomā nākamajamceturksnim.6. NodokĜa maksātājiem jāievēro, ka:- apsaimniekošanas līgums un atbrīvojums no nodokĜa maksāšanas stājasspēkā ar nākamā ceturkšĦa pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanaslīguma <strong>par</strong>akstīšanas;- apsaimniekošanas līguma pielikumu papildina ar jauniem nodokĜamaksātājiem tikai pēc atsevišėa Vides ministrijas lēmuma pieĦemšanas;- jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgum<strong>par</strong>tneriem atbrīvojumupiemēro ar nākamā ceturkšĦa pirmo datumu pēc attiecīgā lēmuma pieĦemšanas;- ja nodokĜa maksātājs, kurš ar apsaimniekotāju noslēdzis līgumu <strong>par</strong>izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku vai videi kaitīgu prečuatkritumu apsaimniekošanu un uz šī līguma pamata ir atbrīvots no nodokĜasamaksas, līgumu lauž, atbrīvojums no nodokĜa samaksas nodokĜa maksātājamtiek pārtraukts, sākot ar nākamā ceturkšĦa pirmā mēneša pirmo datumu pēcVides ministra lēmuma pieĦemšanas un attiecīgā grozījuma izdarīšanasapsaimniekošanas līguma pielikumā.8. Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa piemērošanu regulējošie normatīvie akti1. Latvijas Republikas likumi:- 15.12.2005 Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜa likums;- 20.12.2001 Iepakojuma likums;- 14.12.2000 Atkritumu apsaimniekošanas likums;- 29.01.2004 Nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas likums;- 02.05.1996 likums "Par zemes dzīlēm".2. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi:2.1. Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija Nr.404 "Dabas <strong>resursu</strong> nodokĜaaprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong>lietošanas atĜauju";2.2. Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumi Nr.65 "Noteikumi<strong>par</strong> visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) untermiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu <strong>par</strong>augiem,prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reăistrēta kā iepakojumaapsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem unizĦēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā";


2.3. Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīĜa noteikumi Nr.140 "Iepakojumaklasifikācijas un marėēšanas noteikumi";2.4. Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumi Nr.489 "Kārtība,kādā atbrīvo no <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> nodokĜa samaksas <strong>par</strong> videi kaitīgām precēm";2.5. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.450 "Noteikumi<strong>par</strong> <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> nodokĜa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību <strong>par</strong>transportlīdzekĜiem un <strong>par</strong> kārtību, kādā atbrīvo no <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> nodokĜasamaksas <strong>par</strong> transportlīdzekĜiem";2.6. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr. 446 "Kārtība,kādā atbrīvo no <strong>dabas</strong> <strong>resursu</strong> nodokĜa samaksas <strong>par</strong> iepakojumu un vienreizlietojamiem galda traukiem un piederumiem".16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!