prezentācija - Latvijas Zinātņu Akadēmija

lza.lv

prezentācija - Latvijas Zinātņu Akadēmija

Latvijas krīzespāvarēšanas pieredze - kotā māca Eiropai?Uldis OsisLZA korespondētājloceklisEkonomikas doktors, profesorsLatvijas Zinātņu akadēmijas sēde17.05.2012.


Latvijas finanšu krīze - faktoriĀrējie faktori: ārvalstu banku kreditēšanasekspansija, nekustamie īpašumi, nevērībapasauē (un Latvijā) pret finanšu tirgusregulēšanu, banku peļņas kāre;Iekšējie faktori: zināšanu un pieredzestrūkums, nekritiska uzticēšanās ārvalstuekspertiem, valūtu "kokteilis", neveiksmīgamonetārās politikas varianta izvēle, t.sk.,fiksēts valūtas (lata) kurss ekonomikaspārkaršanas un finanšu krīzes laikā, u.c.


Krīžu faktors - ekonomiskie cikliEkonomiskie (biznesa) cikli - tipiska, regulāraparādība tirgus ekonomikā;No cikliem izvairīties nevar, bet tos var daļējiizlīdzināt, īstenojot pretciklisku politiku arfiskāliem un monetāriem instrumentiem;Tajā skaitā: valsts budžets, valūtas kurss,banku rezerves u.c.;Cikliskums - 5-7 gadi, 10-12 gadi;Ekonomiskā politika - vidējais termiņš.


Latvijā īstenotā ekonomiskā politikaLatvijas rīcība ciklā (2000.g. - šobrīd) -procikliska vai nenoteikta;Koncentrēšanās uz šauru īstermiņa mērķu lokumakroekonomikā (iekšējā vs. ārējādevalvācija, neelastīga budžetakonsolidācija un tml., reālā sektora unsociālās sfēras ignorēšana);Risks nokļūt "garajā" ciklā ("zaudētā"desmitgade, ekonomikas nestabilitāte).


Devalvācijas politika (I) - ārējā(valūtas) devalvācijaTrūkumi: sadārdzinās imports (enerģētikau.c.), kredītu sloga problēma, bankroti(uzņēmumi un mājsaimniecības), augstainflācija;Priekšrocības: eksportējošo nozaru(mežsaimniecība, kokapstrāde,lauksaimniecība, pārtika) konkurētspējaspieaugums, darba vietas, pieaug ieņēmumibudžetā.


Devalvācijas politika (II) - iekšējā(aktīvu) devalvācijaTrūkumi: bezdarba līmeņa palielināšanāsizmaksu "apcirpšanas" rezultātā, masveidadarba spēka emigrācija, sarūk privātās unpubliskās investīcijas, samilzt kredītuatmaksas problēmas, ilgstošas stagnācijasrisks, ārvalstu darba spēka ievešanasnepieciešamība nākotnē;Priekšrocības: tiek aktivizētas strukturālāsreformas, kļūst racionālāka aktīvuizmantošana.


Latvijas IKPEkonomikas«stabilizācija»?


Latvijas ārējā tirdzniecībaSvārstveida ārējā tirdzniecība. T/s efektivitāte.Zema pievienotā vērtība


Latvijas ārējās tirdzniecības bilance


Latvijas maksājumu bilancestekošais konts


Ārvalstu investīciju struktūraAvots: Latvijas banka


Monetārā konsolidācija


Latvijas attīstības ierobežojumiDarbspējīgu iedzīvotāju 180-200 tūkstošuemigrācija - lielākais zaudējums valstij noilgtspējīgas attīstības viedokļa (10-12% noekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem);Saglabājas augsts bezdarba līmenis;Palikušais darba spēks - nepietiekošikvalitatīvs - nopietns ierobežojumsinvestīcijām un ilgtermiņa attīstībai;


Latvijas krīzes mācība LatvijaiSecinājums: Ne iekšējā, ne ārējā devalvācija,tās pielietojot kā izolētas alternatīvas,nenodrošina ilgtspējīgu stabilitāti unizaugsmi tāpat, kā to nenodrošina it visāssituācijās fiksēts valūtas kurss vaisabalansēts valsts budžets(makroekonomika);Makroekonomiskie rādītāji un finanšuparametri skatāmi plašākā ekonomiskāspolitikas kontekstā.


Ekonomiskās politikas (stratēģijas) 2vaļiEkonomiskā attīstība (Economic Development):iedzīvotāju dzīves kvalitāte, zināšanas,inovācija, produktīvas darba vietas,uzņēmumu konkurētspēja, veselīga dzīvesilguma pagarināšana, vides kvalitātesuzlabošana (pamati (Fundamentals));Ekonomiskā izaugsme (Economic Growth):IKP, valsts budžets, valsts ārējais parāds,maksājumu (tirdzniecības) bilance u.c.(tehniskie aspekti (Technicals))


Nacionālais attīstības plāns – 3prioritātes1. Cilvēka drošumspēja: cita izglītība -iemaņas, prasmes, iniciatīva, radošums;2. Tautas saimniecības attīstība:komercspējīga zinātne, inovācija, augstākaPV, eksportspēja, efektivitāte (ārējāstirdzniecības bilance);3. Izaugsmei atbilstošas teritorijas:administratīvi teritoriālās reformasturpināšana, patstāvīgi reģioni, valdībasfunkciju decentralizācija.


Ekonomiskā politika rīcībāEkonomiskās attīstības un izaugsmes organiskasabalansētība;Valsts attīstības plānošana (likums) -Nacionālais attīstības plāns;Pretcikliska fiskālā un monetārā politika -valsts budžets 3-4 gadiem, pamatvirzieni -līdz 2020.gadam;Tautsaimniecības struktūras sabalansētība(investīcijas);


Latvijas mācība - sev un EiropaiLatvijas piemērs Eiropai - labs marketings, betdaudz draudu un neatrisinātu problēmu;Lai kļūtu par miljonāru, nav obligāti daudzpelnīt, svarīgāk ir izvairīties no lieliemzaudējumiem (V.Bafets);Izglītota, prasmīga sabiedrība, ilgtermiņāorientēta pretcikliska ekonomiskā politika.


Pateicos par uzmanību

More magazines by this user
Similar magazines