13.07.2015 Views

2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome

2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome

2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong>MAIJS<strong>Nr.5</strong> (43)Iegādāta laivaekoloģiskoavāriju un plūduseku novēršanai<strong>Jelgavas</strong> novada Pašvaldībaspolicijai nodota motorlaiva, kasiegādāta Latvijas–Lietuvas pārrobežusadarbības programmasprojekta Nr.LLIV-315 «Ekoloģiskoavāriju likvidēšana un vides piesārņojumamazināšana Lielupesbaseina teritorijā (Lielupe ECO)»gaitā. Laiva paredzēta videsnovērošanai un rīcībai plūdu unekoloģisko katastrofu gadījumos,cilvēku uzraudzībai, glābšanaiun nepieciešamās palīdzībassniegšanai.Noslēdzoties iepirkuma konkursam, tiesībaspiegādāt motorlaivu saņēma SIA «DoleMarine» par 16720,99 latiem (ar PVN). Laivair piecus metrus gara un aprīkota ar speciāliemgaismas un skaņas signāliem. Tāpat iepirkumāiegādāta piekabe laivas transportēšanai, informē<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Sabiedriskoattiecību nodaļas speciālists Jānis Erno.Projektā vēl ir paredzēts iegādāties radiostacijasnovada pašvaldības atbildīgajiemglābšanas dienestiem agrīnās apziņošanasnodrošināšanai, pieredzes apmaiņas vizīte uzHamburgu Vācijā, kā arī rudenī tiks organizētisemināri «Ekoloģiskās avārijas un rīcības, kasjāievēro ekoloģisko avāriju vai vides piesārņojumulaikā» skolās, kuru laikā 5. – 12.klašu skolēniem tiks stāstīts par ekoloģiskajāmavārijām un rīcību, kas jāievēro gadījumā, jair notikusi ekoloģiska avārija vai radusies citavidei un cilvēkiem bīstama situācija.Projekta gaitā no 10. līdz 12. aprīlim pašvaldībaspārstāvji – projekta vadības grupasdalībnieki – jau apmeklēja Nīderlandi, Groningenasreģionu, lai iepazītos ar Nīderlandespieredzi ūdens resursu apsaimniekošanā unplūdu risku novēršanā.Jāatgādina, ka Latvijas–Lietuvas pārrobežusadarbības programmas projekta mērķisir ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un piesārņojumamazināšana pašvaldību teritorijās,kas atrodas Lielupes upju zonā, nodrošinotiedzīvotāju informēšanu un izglītošanu parrīcībām, kas jāievēro, lai mazinātu videspiesārņojumu, un apmācot vienotu ātrāsreaģēšanas komandu ekoloģisko avāriju sekulikvidēšanai un piesārņojuma mazināšanai.Projekta īstenošanas laiks: no 2012. <strong>gada</strong>aprīļa līdz <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> decembrim. Projektakopējais budžets: 808 584 lati, tajā skaitā<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības kopējā projektabudžeta daļa ir 47 955 lati, no kuriem 40 762latus līdzfinansē ERAF un 7193 latus – pašvaldībaun valsts.Projekta partneri: vadošais partneris –<strong>Jelgavas</strong> pilsētas pašvaldība, projekta partneri– <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība, LatvijasVUGD, LietuvasVUGD Šauļubrigāde, LietuvasVUGDcross borderpart financed bycooperation programmeEuropean RegionalPaņevežas brigāde.bringing neighbours2007 - 2013Development FundcloserCienījamie nākamo pirmklasniekuvecāki vai citi bērnu likumiskiepārstāvji! Aicināmjau jūnijā pieteikt bērnus, kuriapguvuši pirmsskolas izglītībasprogrammu, jūsu izvēlētās <strong>Jelgavas</strong>novada skolas 1. klasē.Arī pirmsskolas izglītības iestāžuun skolu pirmsskolas grupiņasgaida jaunus bērnus. Bērnuspieteikt lūdzam, personīgi ierodotiesizglītības iestādē.Noslēdzies iepirkums par piecunovada izglītības iestāžu siltināšanuKlimata pārmaiņu finanšuinstrumenta (KPFI) projektukonkursa «Kompleksi risinājumisiltumnīcefekta gāzu emisijusamazināšanai» gaitā. Projektsparedz paaugstināt energoefektivitātiElejas vidusskolas 1. – 4.klašu ēkā, Vilces pamatskolā,Vircavas vidusskolā, kā arī divāstās filiālēs – Platonē un Lielvircavā.Savukārt aprīļa domessēdē šā paša konkursa 3. kārtādome paredz startēt ar jauniemprojekta pieteikumiem par vēldeviņu izglītības iestāžu siltināšanunovadā.Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem siltināšanuElejas vidusskolas 1. – 4. klašu ēkā veiksSIA «Telms» par 189 456,72 latiem (bez PVN),Vilces pamatskolas ēku siltinās SIA «Uzars»par 281 263,35 latiem (bez PVN), Vircavas vidusskolasēkas siltināšanu veiks pilnsabiedrība«IP būve» par 170 952,79 latiem (bez PVN),Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkusiltinās SIA «Uni San» par 232 283,07 latiem(bez PVN), savukārt Vircavas vidusskolasLielvircavas ēkā darbus veiks SIA «Uzars» par318 183,13 latiem (bez PVN).Tāpat saskaņā ar trīs izsludināto iepirkumurezultātiem noskaidrots, ka būvuzraudzībuvisās piecās ēkās veiks SIA «Būves un būvsistēmas»kopsummā par 6650 latiem (bez PVN).Piecu izglītības iestāžu siltināšana no pašvaldībasprasīs 692 554,66 latus (ar PVN), savukārtKPFI līdzfinansējums projektu realizācijaiveido 757 980,11 latus (ar PVN), informē pašvaldībasSabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaDace Kaņepone.KPFI ir valsts budžeta programma. Tāsmērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņunovēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņuradītajām sekām un sekmēt siltumnīcefektagāzu emisijas samazināšanu.Lai turpinātu skolu siltināšanu novadā, jauISSN 1691-6158Sāks siltināt piecas skolas; meklē iespējuvēl deviņu izglītības iestāžu siltināšanaiPlūdu radītie zaudējuminovadā – ap 30 000 latu«Šā<strong>gada</strong> plūdus esam aizvadījušisamērā veiksmīgi un būtiskizaudējumi infrastruktūrai navnodarīti. Ja pēc plūdiem 2010.gadā līdztekus ceļiem un caurtekāmmums vajadzēja salabotarī piecus tiltus, tad šogad esamtikuši cauri vien ar atsevišķiemizskalotiem ceļu posmiem unvienu sabojātu caurteku, kasarī prasīs vislielāko finansiāloieguldījumu,» plūdu sekasieskicē pašvaldības ceļu būvinženierisRaimonds Holts. Kopējiezaudējumi tiek lēsti 30 000 latuapmērā.<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Attīstībasnodaļas ceļu būvinženieris R.Holts vērtē, kašogad plūdu radītie zaudējumi ir salīdzinošimazi un arī infrastruktūrai nodarītais kaitējumsnav nekas ārkārtējs. «Kā ierasts, visvairāk plūdiskāra Jaunsvirlaukas pagastu, kur vairākās vietās,paceļoties ūdens līmenim Lielupē, applūdaatsevišķi ceļu posmi, kā rezultātā ceļa klātnēveidojās izskalojumi. Lielākais vienlaidus plūduskartais posms Jaunsvirlaukas pagastā ir 300metru garumā, kam ūdens noskaloja grantsaprīļa novada domes sēdē apstiprināts jaunslēmumprojekts, kas paredz pašvaldības dalībuKPFI finansēto projektu atklātā konkursa 3.kārtā. Dalībai projektu konkursam kopumāpieteiktas vēl deviņas izglītības iestādes. Tomērpašvaldība apšauba uzraugošo institūcijuekonomiski saimniecisko rīcību izsludinātāsprojektu 3. kārtas īstenošanas laika grafikā.Ar domes lēmumu projektu konkursamparedzēts pieteikt sešas skolas – Šķibes pamatskolu,Kalnciema vidusskolu, Staļģenesvidusskolas muižas ēku, Līvbērzes vidusskolu,Aizupes pamatskolu un <strong>Jelgavas</strong> novadaMūzikas un mākslas skolu. Tāpat projektu konkursamtiks pieteikta <strong>Jelgavas</strong> novada Sportacentra filiāle «Kalnciema sporta zāle», IKSC«Līdumi» filiāle «Jaunlīdumi» un Lielplatonessegumu, taču pārējos ceļu posmos izskalotiatsevišķi «robi»,» stāsta R.Holts, piebilstot, kalīdzīga situācija bija arī Platones pagastā.Pašlaik plūdu skartie ceļi jau savesti kārtībā,ceļa klātni nostiprinot ar šķembām, unnu atlicis salabot caurteku Platones pagastā.Ceļu būvinženieris gan piebilst, ka tas prasīsvislielākos finansiālos ieguldījumus. Provizoriskirēķinot, tie varētu būt ap 20 000 latu, jošī caurteka ir apjomīga – divas caurules, katraapmēram 1,5 metru diametrā. «Lai gan tas irvalsts nozīmes grāvis, tam pāri iet pašvaldībasceļš, tādēļ arī caurteku labosim paši,» skaidrospeciālists.Kopumā plūdu radītie zaudējumi <strong>Jelgavas</strong>novadā tiek lēsti 30 000 latu apmērā.Jāpiebilst, ka pašlaik <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijāarī sākta grants seguma ceļu greiderēšana.«Sākotnēji atsevišķus ceļus greiderējāmizņēmuma kārtā, izvērtējot, vai ceļa klātneir pietiekami sausa šiem darbiem, un Vilcespagasts bija viens no pirmajiem, kur varējāmsākt greiderēšanu. Pašlaik jau var aptvert arīcitu pagastu grantētos ceļus, protams, ja vien tieir pietiekami nožuvuši – dubļus dzenāt nav nozīmes,tā būtu līdzekļu izšķērdēšana,» tā viņš.JNZinternātpamatskolas internāta ēka.«Ar dalību konkursā ceram panākt to, kamaksimāli tiek izmantots šīs projektu programmasfinansējums novada izglītības iestādēm,kas nenoliedzami būtu ilgtermiņa ieguldījumsarī no pašvaldības puses. Pašlaik gatavojamprojektu pieteikumus, jo tie jāiesniedz jau maijabeigās,» norāda pašvaldības Attīstības nodaļā.Savukārt domes priekšsēdētājs ZiedonisCaune norāda uz izsludinātā projektu konkursa3. kārtas laika grafika aplamību, jauparedzot iespējamos sarežģījumus darbu unizmaksu plānošanā. «No vienas puses, mēspašvaldībā izmantojam katru iespēju, lai uzlabotuvidi, rekonstruētu ēkas un paaugstinātuto energoefektivitāti, tādēļ labi, ka ir šādas projektuprogrammas, kas to piedāvā darīt. TomērAprīļa novada domes sēdē apstiprinātigrozījumi pašvaldībasbudžetā, piešķirot papildu finansējumugalvenokārt skolām, sociālaiaprūpei, drošībai un videslabiekārtošanai. Kopumā domepiešķīra 225 037 latus papilduizdevumu finansēšanai.šogad sanāk tā, ka atbildes par apstiprinātiemprojektiem saņemam vien vasaras beigās, tātadiespējamā būvniecība paredzama rudenī unziemā, kas nav labākais laika posms apkuresmaiņai un ēku siltināšanai, it īpaši izglītībasiestādēm, kur notiek mācību process. Projektsparedz tā realizāciju noslēgt 31. maijā, kad būtutikai loģiski šādus darbus uzsākt. Turklāt arīiepirkumu rezultātiem automātiski paredzamssadārdzinājums, jo būvnieki izmaksas plānosatbilstoši darbam ziemas apstākļos. Tas irgalēji absurds laika grafiks šādi izsludinātiemprojektiem no uzraugošo institūciju puses – parto sadarbībā ar citām pašvaldībām un LPSpārstāvniecību esam informējuši arī ministriju,pretim gaidot saprātīgu lēmuma maiņu,»skaidro Z.Caune.Piešķir papildu finansējumu drošībaiskolās un vides labiekārtošanaiKā informē <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasSabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja DaceKaņepone, apstiprinātais lēmumprojektsparedz kopsummā par 68 432 latiem atbalstītvirkni nepieciešamību zibensaizsardzības undrošības pasākumiem novada izglītības iestādēs,nodrošinot Svētes pamatskolas Glūdasfiliālē gan zibensaizsardzības sistēmas, ganstarpstāvu sekcionējošo sadaļu un pievadukabeļu nomaiņu, videonovērošanas ierīkošanuElejas vidusskolā, auto stāvlaukuma izveidošanuGlūdas pagasta Skolas ielā, energoefektivitātespasākumus Zaļenieku arodvidusskolā,ugunsdrošības sistēmas uzstādīšanu Vircavasbērnudārza ēkā un skolā, kā arī papilduugunsdzēsības nodrošināšanas pasākumusValgundes sporta hallei.Papildu finansējums 9604 latu apmērāpiešķirts arī mēbeļu iegādei Elejas vidusskolasLielplatones filiālei, bērnudārza grupiņasatvēršanai Vilces pagastā, interaktīvās tāfelesun datora iegādei pirmsskolas piecgadīgo unsešgadīgo grupai «Cālīši» Lielplatonē, ēku uninventāra apdrošināšanai Valgundē un Vilcē.Vienlaikus ar šo domes lēmumu 61 273 latipiešķirti ielu apgaismojumam – Dārza ielāElejā, <strong>Jelgavas</strong> ielā Kalnciemā, Vārpas ciemāLīvbērzes pagastā, Līvānu un Mehanizatoruielu apgaismojumam Jaunsvirlaukā, kā arīparka apgaismojuma ierīkošanai Lielplatonē.Nodrošinot sociālās aprūpes iestāžu darbuun pasākumu norisi, papildus atvēlēti 69 615lati, lai turpinātu SARC telpu remontu Kalnciemafiliālē, nodrošinātu plānotās aktivitātesdienas centrā «Birztaliņas» Lielplatones pagastā,kā arī veiktu būvdarbus dienas centrā«Atmodas» Sesavas pagastā.«Budžeta komisijā saņēmām no pagastiempieprasījumus nepieciešamībām teju 907 000latu apmērā, tomēr, piesardzīgi plānojot budžetu,varējām atbalstīt papildu finansējumu200 000 latu apmērā, turklāt rūpīgi nosakotprioritātes – izglītība, vide, sociālā aprūpe,»norāda pašvaldības izpilddirektors IvarsRomānovs.JNZ


2 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> aktuāliNovadā talko nedēļas garumāApkopojot padarīto Lielajātalkā, noskaidrots, ka <strong>Jelgavas</strong>novadā strādāja aptuveni1000 cilvēku, kopumāsavācot gandrīz 3000 atkritumumaisu. Novada skolēniun citi iedzīvotāji vairākospagastos devās talkāiepriekšējā dienā, 26. aprīlī,kā arī turpināja strādāt vēlnākamajā nedēļā.Kā informē Lielās talkas koordinatore<strong>Jelgavas</strong> novadā Līva Kaunese, pagastossakopti arī daudzdzīvokļu māju pagalmi,salaboti un no jauna ierīkoti soliņi,vairākos pagastos stādīti koki un ziedi.Atkritumu vākšanas darbos akcentslikts uz noslogotākajām šosejām, kuratkritumi ir katru gadu, piemēram,Lietuvas šoseja un Valgundes šoseja.Arī ūdenstilpņu teritorijas tika sakoptas,īpašu uzmanību pievēršot populārākajāmpeldvietām, kā arī parkiem.«Kopumā šogad talka nav tikai darbivie nas dienas garumā, kam galvenaisietekmējošais faktors bija lietus. Lielākādaļa pagastu turpināja darboties visunākamo nedēļu, izvēloties dienas arlabākiem laika apstākļiem,» atzīstL.Kaunese.Tā Svētes pagastā 27. aprīlī talkāpiedalījās aptuveni 60 cilvēku, kas veicasakopšanas darbus sešās pagastavietās, savācot ap 300 atkritumu maisu.Vislielākā aktivitāte bija Jēkabniekos,kur talkā piedalījās daudz bērnu. Šajādienā Svētes skolā bija saaicināti skolēniun viņu vecāki, lai izveidotu 10 objektus,kas paredzēti brīvā laika pavadīšanaistarpbrīžos, vienlaikus apgūstot un izprototfizikas likumus.Vilces pagastā darboties talkas dienādevās aptuveni 113 cilvēki, kas savākušiatkritumus 282 maisos. Darbos piedalījāsarī Vilces skola.Sesavas pagastā Lielās talkas dienātika iestādītas liepas, savukārt 29. aprīlīsakopšanas darbi notika pie Bērvircavasupes. Darbi turpinājās arī 30. aprīlī.Pēcpusdienā skolēni devās sakopt ar atkritumiempiesārņotās grāvmales, valstsun pašvaldības ceļus un mežu.Kalnciema pagastā bija 98 talkotāji,kas savāca ap 250 atkritumu maisu. TalkāKalnciema SARC bija ieradušies arībrīvprātīgie no ārzemēm, kas palīdzējaierīkot jaunus soliņus, izdaiļot SARC teritorijuar apstādījumiem. Kalnciema pagastavidusskola atsevišķu talku nerīkoja,bet gan skolotājas, gan audzēkņi devāstalkā kopā ar pārējiem 27. aprīlī.Līvbērzē talkoja ap 100 iedzīvotāju,savācot 200 atkritumu maisus. Tikaiestādītas arī liepas. 3. maijā talkā devāsAizupes pamatskola, kas vāca atkritumusceļmalās virzienā no skolas uz Svētes upi,uz Dobeli un uz Līvbērzes ciema pusi.Glūdā bija aptuveni 100 talkotāju,kas kopumā savākuši ap 700 maisu. Vēltika salaboti soliņi kamīna dārzā, pirmstalkas dienas tika sakopta arī mazā dīķateritorija. Iedzīvotāji aicināti sekot līdziaktualitātēm, jo pagastā plānots pavasaradarbiem veltīt arī kādu maija dienu.Platones pagastā rosīšanās notiek arīpēc Lielās talkas dienas. 27. aprīlī pagastāaktivizējās ap 60 talkotāju, arī svētdienun pirmdien aktīvisti turpināja darboties,savācot atkritumus piesārņotajāsceļmalās. Kopumā Platones pagastssavācis 632 atkritumu maisus.Savukārt Valgundē laika apstākļu dēļšogad aktivitāte vērtējama kā neliela.Talkas dienā savākti ap 120 maisu atkritumu,kas mētājušies Kalnciema šosejasmalās. Kalnciema vidusskola talkā devāsiepriekšējā dienā – 26. aprīlī.Zaļeniekos rosība notika par spītilietum, lai gan talcinieku bija mazāk nekāplānots. Aptuveni 110 talcinieki savākuši320 atkritumu maisus. Tāpat talkas dienānotika biedrības «Vaidalotas» organizētākoku stādīšana. Pie skolas stadiona turpinotveidot aleju, šogad tika iestādītas 10kastaņas. Savukārt Zaļās muižas parkāvēl plānoti labošanas darbi atpūtas vietāun citur.«Nevar viennozīmīgi teikt, ka atkritumumaisu skaits norāda uz piesārņotībutieši <strong>Jelgavas</strong> novadā, jo caur novadu ietvairāki stratēģiski nozīmīgi ceļi, kuruscaurbrauc neskaitāmas automašīnasdie nā. Tās <strong>gada</strong> laikā rada lielu atkritumudaudzumu tieši ceļmalās. Protams,bija jāvāc arī pašu novada iedzīvotājuatstātie atkritumi, taču, manuprāt, būtujārīko kādas kampaņas, kas maina autopasažieru uzvedību. Šajās zonās atkritumudaudzums nemazinās, kā tas irpārējā novada teritorijā,» uzskata talkaskoordinatore.Vienlaikus šogad bija vairāki pagasti,kas noteica citus talkošanas datumus,piemēram, Lielplatones pagastā talkādevās 1. maijā, Elejas pagasta iedzīvotājitalkoja 2. maijā, Sesavas pagastā talkanotika 29. aprīlī. Savukārt Vircavā daudzdarba paspēja padarīt jau 26. aprīlī, kopāar Vircavas vidusskolu savācot atkritumusceļmalās un grāvmalēs.Pagasti, kas turpina atkritumusavākšanas darbus, savākto atkritumumaisu skaitu vēl nenosauc, taču paredzams,ka arī tas mērāms vairākossimtos. Pagastu pārvaldes organizēsavākto atkritumu nogādi uz «Brakšķu»poligonu.JNZFoto: JNZAizvadītajā domes sēdē novada domesdeputāti apstiprināja konkursa «<strong>Jelgavas</strong>novada Uzņēmēju <strong>gada</strong> balva 2013» nolikumuun žūrijas komisiju. Šis būs pirmaisgads, kad, apzinot un novērtējot mūsunovada uzņēmējus dažādās nominācijās,viņi tiks godināti īpašā pasākumā.Piešķirot Gada balvu, suminās labākos uzņēmumus novadāIdeja par īpaša konkursa <strong>Jelgavas</strong>novada uzņēmējiem nepieciešamīburadās, domājot par to, kā apzināt unpateikt viņiem paldies par ieguldījumunovada vārda popularizēšanā, attīstībāun mecenātismā dažādās pašvaldībainozīmīgās jomās, informē pašvaldībasAttīstības nodaļa.Plānots, ka novada Uzņēmēju <strong>gada</strong>balva īpašā ikgadējā pasākumā oktobrītiks pasniegta septiņās nominācijās –Gada lauksaimnieks, Gada tirgotājs,Gada ēdinātājs, Gada pakalpojums,Gada naktsmītne, Gada ražotājs unGada amatnieks –, taču ik gadu tikspiešķirtas arī speciālbalvas, īpaši uzteicotarī Gada partneri, Gada mecenātu, kāarī Jauno komersantu novadā.Pieteikšanās konkursam sāksies 1.jūlijā un ilgs līdz 31. augustam, un šajālaikā <strong>Jelgavas</strong> novada uzņēmēji, iedzīvotājiun pagastu pārvaldes varēs izvirzītsavus kandidātus konkursam balvassaņemšanai. Savukārt oktobrī pašvaldībavietējiem uzņēmējiem organizēskonkursa noslēguma pasākumu, kurāapbalvos konkursa laureātus un pasniegspateicības veltes par piedalīšanos.Konkursa «<strong>Jelgavas</strong> novadaUzņēmēju <strong>gada</strong> balva 2013»nolikumsMērķisApzināt un godināt <strong>Jelgavas</strong> novada uzņēmējus,kuri aktīvi un godprātīgi darbojassavā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbībasvides attīstību novadā. Veicināt <strong>Jelgavas</strong> novadauzņēmēju atpazīstamību plašsaziņaslīdzekļos, popularizējot labas uzņēmējdarbībasprakses piemērus <strong>Jelgavas</strong> novadā.Organizatori un sadarbības partneriKonkursu organizē un vada <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības Attīstības nodaļa.Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiemvar iepazīties <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasmājas lapā www.jelgavasnovads.lv, sazinotiesar kontaktpersonu Iritu Šteinbergu,Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju:irita.steinberga@jelgavasnovads.lv,tālrunis 63048447 vai 25603902, vai arīpagastu pārvaldēs.Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanas izdevumusegšanai, t.sk. veicināšanas balvāmun apbalvošanas ceremonijai, tiek paredzētipašvaldības kārtējā <strong>gada</strong> budžetā.Konkursa noriseKonkurss norisinās katru gadu. Konkursanoslēgums – uzvarētāju apbalvošanasceremonija tiek organizēta katra kārtējā<strong>gada</strong> oktobrī.Katru gadu laika posmā no 1. jūlija līdz 31.augustam <strong>Jelgavas</strong> novada uzņēmēji, iedzīvotājiun pagastu pārvaldes izvirza savuskandidātus konkursam balvas saņemšanai.Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot vienotupieteikuma formu (Pielikums Nr.1) pagastupārvaldēs, <strong>Jelgavas</strong> novada Attīstībasnodaļā Katoļu ielā 2b vai <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības centrālās administrācijas ēkāPasta ielā 37 sekretariātā.Vērtēšanas komisijas apkopotais pretendentusaraksts attiecīgajās nominācijāssabiedrības informēšanas nolūkā tiekpublicēts plašsaziņas līdzekļos un ievietots<strong>Jelgavas</strong> novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lvun informatīvajā izdevumā«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas», nepubliskojotbalsu skaitu.Pirms balsojuma par konkursa uzvarētājiemvērtēšanas komisija iespēju robežās,ievērojot vienlīdzības principu (t.i., katrampretendentam tiek noteikts iespējami vienādailguma apmeklējuma laiks un neviensno pretendentiem netiek diskriminēts), apmeklēkonkursā balvas saņemšanai izvirzītokomersantu uzņēmumus, ražotnes, filiālesu.c. saimnieciskās darbības veikšanas vietasun tiekas ar pašiem komersantiem vai topārstāvjiem.Vērtēšanas komisija, atklāti balsojot, nosakakonkursa uzvarētājus nominācijās.Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā nonominācijām nepiešķirt balvu, ja uz to navizvirzīts neviens pretendents vai pieteiktiepretendenti neatbilst konkursa nolikumaprasībām.Konkursa komisija ir tiesīga filmēt unfotografēt vērtējamos objektus. Iegūtosmateriālus un fotogrāfijas komisija varizmantot noslēguma pasākumā un publicēšanaimedijos.Pretendenti dalībai konkursāKomercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības,kuras veic saimniecisko darbību<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijā, neatkarīgi nojuridiskā statusa un darbības nozares.Komersanti, lauksaimniecisko ražošanu uncitu aroddarbību veicēji – fiziskās personas,kas reģistrējušas un veic saimniecisko darbību<strong>Jelgavas</strong> novadā.Konkursa vērtēšanas komisijaKonkursa oficiālais vērtētājs ir konkursakomisija, kuras sastāvu kopā ar konkursanolikumu apstiprina dome.Komisijas sastāvā ir 6 komisijas locekļi, tajāskaitā komisijas priekšsēdētājs. Komisijapatstāvīgi vienojas par sava darba organizāciju.Komisija ir lemttiesīga, klātesot vismazčetriem komisijas locekļiem. Ja vērtēšanātiek pieteikts komisijas locekļa īpašums,tam no komisijas darba jāatsakās, vietā tiekiecelts cits komisijas loceklis.Konkursa nominācijasGADA LAUKSAIMNIEKSGADA TIRGOTĀJSGADA ĒDINĀTĀJSGADA PAKALPOJUMSGADA NAKTSMĪTNEGADA RAŽOTĀJSGADA AMATNIEKSVērtēšanas komisija var piešķirt šādasspeciālbalvas:GADA PARTNERISJAUNAIS KOMERSANTSGADA MECENĀTSIzvirzīto pretendentu vērtēšanaVērtēšanas komisija izvērtē visus komersantuspēc šādiem kritērijiem:GADA LAUKSAIMNIEKS – sekmīga saimnieciskādarbība nozarē, stabilitāti un izaugsmiraksturojoši saimnieciskie rādītāji, labareputācija;GADA TIRGOTĀJS – uzņēmuma tēls unreputācija klientu vērtējumā, pakalpojumapieejamība, pakalpojuma kvalitāte, nevainojamsserviss;GADA ĒDINĀTĀJS – uzņēmuma tēls unreputācija klientu vērtējumā, pakalpojumapieejamība, pakalpojuma kvalitāte, nevainojamsserviss;GADA PAKALPOJUMS – uzņēmuma tēls unreputācija klientu vērtējumā, pakalpojumapieejamība, pakalpojuma kvalitāte, nevainojamsserviss;GADA NAKTSMĪTNE – uzņēmuma tēls unreputācija klientu vērtējumā, pakalpojumapieejamība, pakalpojuma kvalitāte, nevainojamsserviss;GADA RAŽOTĀJS – uzņēmuma tēls unreputācija klientu vērtējumā, pakalpojumapieejamība, pakalpojuma kvalitāte, nevainojamsserviss;GADA AMATNIEKS – piedāvājuma pieejamība,sortimenta daudzveidība un kvalitāte,jaunrade un izaugsme;GADA PARTNERIS – veiksmīga sadarbībaar pašvaldību, publisko pasākumu atbalstīšana;JAUNAIS KOMERSANTS – veiksmīga saimnieciskādarbība (uzņēmums nedrīkst būtvecāks par vienu gadu);GADA MECENĀTS – pašvaldības Finanšunodaļas dati, pagastu pārvalžu sniegtāinformācija.Gadījumos, kad vērtēšanas komisijas loceklisir saistīts ar kādu no nominantiem(piemēram, viņam pieder šī komersantakapitāldaļas, akcijas vai viņš ir darba attiecībāsar komersantu vai ieņem tajā vēlētuamatu (valdē, padomē), viņš sastāv laulībāvai radniecībā ar individuālo komersantuvai komercdarbības īpašnieku u.c.), komisijasloceklis nedrīkst piedalīties lēmumapieņemšanā (balsošanā) konkrētajā nominācijā.Šajā punktā norādītajā gadījumākonkrētais komisijas loceklis pirms balsošanasmutiski informē par norādīto faktuesamību komisijas priekšsēdētāju un atturasno balsojuma.Vērtēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas.Protokolistu ievēl komisija sēdessākumā. Komisijas sēdes vada komisijaspriekšsēdētājs. Katram komisijas loceklim,t.sk. komisijas priekšsēdētājam un viņavietniekam, balsojumā ir viena balss. Komisijair lemttiesīga, ja tās sēdē piedalāsvismaz puse no balsstiesīgajiem komisijaslocekļiem. Lēmums uzskatāms par pieņemtu,ja par to ir nobalsojuši vairāk par pusino klātesošajiem komisijas locekļiem. Jakomisijas locekļu balsis sadalās vienādi,izšķirošā ir komisijas balss.Uzvarētāju un dalībnieku godināšanaKonkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgāceremonijā, kuru organizē un apmaksā<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība.Uzvarētāji katrā no vērtēšanas komisijasizveidotajām nominācijām saņem atzinībasrakstu un veicināšanas balvu – dāvanu karti100 (viens simts) latu apmērā.Vērtēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanaSūdzības par konkursa vērtēšanas komisijaslēmumiem izskata un izlemj <strong>Jelgavas</strong>novada domes priekšsēdētājs. Ja sūdzībasiesniedzējs nav apmierināts ar pieņemtolēmumu, viņš mēneša laikā var to pārsūdzētAdministratīvā procesa likuma noteiktākārtībā.Domes priekšsēdētājsZ. Caune


Aicina pieteiktsakoptākās sētasnovadā; laureātussuminās rudenspusēLīdz 31. maijam pagastupārvaldēs vietējie iedzīvotājivar pieteikt objektus konkursam«Sakoptākā sēta <strong>Jelgavas</strong>novadā <strong>2013.</strong> gadā». Tā kā<strong>Jelgavas</strong> novada svētki, kadtradicionāli tiek teikts paldiesarī sakopto sētu saimniekiem,šajā gadā notiks mēnesi agrāk– jūnijā –, konkursa laureātuapbalvošana pārcelta uzrudeni.<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība aicinapieteikt objektus konkursam «Sakoptākāsēta <strong>Jelgavas</strong> novadā», un tā devīzeir «Sakopta vide kā pamats stabilainākotnei».Pašvaldības Attīstības nodaļā informē,ka šogad dalībai konkursā var pieteiktobjektus piecās nominācijās: sakoptākāpārvaldes administrācijas ēka, sakoptākāpašvaldības iestāde, sakoptākā individuālāmāja ciemā, sakoptākā lauku viensētaun sakoptākā daudzdzīvokļu māja. Tačuparedzēts piešķirt arī speciālbalvu parinteresantu vides objektu.Saskaņā ar nolikumu konkursā varpiedalīties ikviens <strong>Jelgavas</strong> novada ciemuindividuālo māju vai viensētu īpašnieks,nomnieks vai apsaimniekotājs; ikviensdaudzdzīvokļu māju īpašnieks vai apsaimniekotājs,kā arī ikviens iestādesvadītājs. Sakoptākās sētas dalībai konkursājāpiesaka sava pagasta pārvaldēlīdz 31. maijam. Savukārt līdz 7. jūnijampagasta pārvalde potenciālos nominantusizvērtēs un <strong>Jelgavas</strong> novada konkursampieteiks vienu pārstāvi katrā nominācijā.Jāuzsver, ka iepriekšējā <strong>gada</strong> attiecīgāsnominācijas uzvarētājs trīs gadus nedrīkstpiedalīties konkursā attiecīgajā nominācijā,kurā saņemts apbalvojums.Pieteikto objektu vērtēšana notiks no26. jūnija līdz 5. jūlijam, un to darīs īpašakonkursa komisija astoņu cilvēku sastāvā.Savukārt laureātu apbalvošana paredzēta<strong>Jelgavas</strong> novada Uzņēmēju dienas gaitā,kas plānota oktobrī.Katrā nominācijā 1. vietas ieguvējisaņems dāvanu karti 100 latu vērtībā,2. vietas ieguvēji – dāvanu karti 70 latuvērtībā, 3. vietas ieguvēji – dāvanu karti50 latu vērtībā. Savukārt kā veicināšanasbalva paredzēta dāvanu karte 20 latuvērtībā.Jāpiebilst, ka pieteikt sakoptākoobjektu konkursam iespējams, pagastapārvaldē iesniedzot aizpildītu pieteikumaanketu – tā pieejama <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lvvai uz vietas pagasta pārvaldēs.Turpat var iepazīties arī ar konkursa«Sakoptākā sēta <strong>Jelgavas</strong> novadā <strong>2013.</strong>gadā» nolikumu.JNZ«Jānim ir dabas dots talants,un es kā skolotāja varu vienpiepucēt un uzspodrināt šodārgakmeni. Viņa panākumiir apliecinājums tam, kastrādājam pareizā virzienāun profesionāli,» par desmitgadīgoJāni Landmani noPlatones pagasta saka viņavokālā pedagoģe Edīte Bergmane.Jānis ieguvis iespējuuzstāties Siguldas opermūzikassvētkos.Aprīļa beigās notika tradicionālaiszēnu vokālistu konkurss «Aivieksteslakstīgalas», no kura ar labiem panākumiematgriezušies Platones pagasta puišiJ.Landmanis un Dagnis Roziņš, kuri mācās<strong>Jelgavas</strong> Mūzikas vidusskolā. D.Roziņškonkursā ieguva 1. vietu 16 – 18 gaduvecuma grupā, bet Jāņa sniegums novērtētsar konkursa Galveno balvu, un viņambūs iespēja 4. augustā uzstāties Siguldasopermūzikas svētkos. Šādu uzaicinājumuviņš saņēmis no opermūzikas svētku rīkotājaDaiņa Kalna, un gan viņa pedagoģeE.Bergmane, gan mamma Lolita ir lepnaspar šo puiša sasniegumu.«Jānis konkursā «Aiviekstes lakstīgalas»startēja 9 – 11 gadu vecuma grupā, untajā bija vislielākā konkurence – 16 dalībnieki.Taču tieši viņa sniegums izpelnījāsvislielāko žūrijas atzinību. Ir neizsakāmslepnums un prieks par šo panākumu,»saka E.Bergmane.Pašlaik zināms vien tas, ka JānimSiguldas opermūzikas svētku laikā būsjāuzstājas 4. augustā koncertā Siguldasbaznīcā un jāizpilda vismaz divas dziesmas– par detaļām laika gaitā vēl vienosies arziņasDesmitgadīgais Jānisdziedās Siguldasopermūzikas svētkosFOTO: Desmit gadus vecais Jānis Landmanis (centrā) no Platones pagastakonkursā «Aiviekstes lakstīgalas» ieguva Galveno balvu un iespēju4. augustā uzstāties Siguldas opermūzikas svētkos.svētku organizatoru D.Kalnu. Bet tikmērJānis turpina pilnveidot savas dziedāšanasprasmes, jo vasarā iecerēts piedalīties vēlvairākos konkursos.Puiša mamma Lolita atklāj, ka Jānissācis dungot jau agrā bērnībā. «Pamanīju,ka viņš jau divu trīs gadu vecumā savānodabā vienmēr kaut ko dungoja – taslaikam aizgūts no tēta, kurš arī mēdz piesevis dziedāt. Vēlāk ievērojām, ka viņamir ļoti laba balss, un, kad Jānim bija sešigadi, vedām viņu uz Mūzikas skolu,» stāstamamma Lolita, atklājot, ka pēdējos gadusdēls arī aktīvi piedalās dažādos dziedāšanaskonkursos, iegūstot godalgotas vietas.Tuvākais konkurss, kurā savus spēkusapliecinās arī Jānis, būs 15. maijā Aglonasbazilikas Baltajā zālē, kur notiks jaunovokālistu konkurss «Dziedu Dievmātei».Jāpiebilst, ka Jānis mācās Vircavasvidusskolas Lielvircavas filiālē 4. klasē unparalēli arī <strong>Jelgavas</strong> Mūzikas vidusskolas4. kora klasē pie pedagoģes E.Bergmanes.JNZFoto: no I.Roziņa arhīvaAicina uz Atvērto durvju dienu <strong>Jelgavas</strong> novada SARC<strong>Jelgavas</strong> novada Sociālās aprūpesun rehabilitācijas centrs(SARC) aicina visus interesentusuz Atvērto durvju dienu16. maijā, kurā tiks piedāvātaiespēja iepazīties ar sociālāsaprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiemsenioriem <strong>Jelgavas</strong>novadā.Atvērto durvju diena norisināsies visāstrīs SARC filiālēs – Kalnciemā, Jaunsvirlaukāun Elejā no pulksten 13 līdz 17.Šajā laikā filiāles būs atvērtas ikvienamapmeklētājam un tiks nodrošināta iespējadoties ekskursijās pa tām.«Šo nepilnu divu gadu laikā, kopš darbojas<strong>Jelgavas</strong> novada SARC, ir padarītsdaudz, tādēļ loģiski esam nonākuši piedomas par Atvērto durvju dienu. Tā notiksvisās trīs mūsu filiālēs. Mūsu mērķis ir parādītto, kas paveikts šo gadu laikā. Īpašivēlos atzīmēt SARC Jaunsvirlaukas filiāli,kur notikušas lielākās pārmaiņas. Savā ziņāvēlamies arī kliedēt mītu par sociālās aprūpescentriem, kāds tas iesakņojies sabiedrībā.Aicināti ir visi – vietējie iedzīvotāji,viesi, jebkurš interesents,» norāda <strong>Jelgavas</strong>novada SARC vadītāja Inese Kovaļevska.Skaidrojot SARC darbības pamatprincipus,tā vadītāja uzsver māju sajūtasradīšanu un kā galveno pieejā klientiemmin mērķi: nodrošināt aprūpes institūcijātādus apstākļus, kas būtu pēc iespējas pietuvinātiklienta emocionālajam stāvoklim,kas saistīts ar māju sajūtu. «Nenoliedzami,vides uzlabojumi un aktivitātes to veicina,tomēr lietas, ko var nodrošināt apkārtējie,ir cilvēciskie kontakti. Ceram, ka Atvērtodurvju diena palīdzēs labāk palūkoties uzSociālās aprūpes un rehabilitācijas centruun, iespējams, radīs kādam vēlmi šurp atnāktkādu citu dienu, lai brīdi pabūtu kopāar senioriem,» teic I.Kovaļevska.Pašlaik visās trīs SARC filiālēs kopumāmitinās 94 seniori. Centra darbības pamatmērķiir īstenot ilgstošas sociālās aprūpesun sociālās rehabilitācijas pakalpojumuun krīzes centra pakalpojumu sniegšanupersonām ar invaliditāti, pensijas vecumapersonām, krīzes situācijā nonākušāmģimenēm (personām), bērniem bāreņiemun bez vecāku gādības palikušiem bērniem,kā arī nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumusniegšanu.«Svētes maize» gūst panākumus BriselēApmierināts ar Briselē aizvadīto<strong>gada</strong>tirgu ir «Svētes maizes»maizniekmeistars JānisDāvids: «Tā bija fantastiskaiespēja vēlreiz apliecināt, katādas maizes kā Latvijā navnekur citur. Mūsu produkcijaizpelnījās neviltotu sajūsmu– saņēmām ne tikai degustētājuun pircēju uzslavas, betarī piedāvājumus savu maizirealizēt citās Eiropas valstīs. Kāšī sadarbība attīstīsies, rādīslaiks, taču pavisam noteiktivaram teikt: maize no rudzumiltiem vēl aizvien pasaulē irkaut kas unikāls.»4. maijā Briselē notika Briseles pilsētassvētki, kuros Eiropas Savienības institūcijuieskautajā Šūmaņa aplī norisinājās Maizessvētki. Uzaicinājumu tajos piedalītiessaņēma arī mūsu uzņēmums «Svētes maize».Maizniekmeistars J.Dāvids stāsta, kaierosinājums nācis no <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības, kas arī apņēmās finansiāliatbalstīt uzņēmuma dalību festivālā, sedzotdaļu izmaksu. «Piedāvājums nāca diezganpēkšņi, taču, tā kā jutām pašvaldības ieinteresētībuun atbalstu, piekritām. Tā uzBriseli aizvedām kopumā 90 kilogramustrīs veidu bioloģiskās maizes – pilngraudurupjmaizi, sēklu maizi un augļu maizi,» stāstaJ.Dāvids, piebilstot, ka «Svētes maizes»stendā varēja ne tikai maizi nodegustēt uniegādāties, bet arī ar vizualizāciju palīdzībuuzzināt, kā notiek maizes cepšanas processun kur īsti atrodas <strong>Jelgavas</strong> novads un Svēte– vieta, kur top šī unikālā maize. Jāpiebilst,ka šis «Svētes maizes» divu gadu darbībaslaikā bija jau otrais starptautiskais pasākums,un šajā «Svētes maizi» pārstāvējaJ.Dāvids, Valdis Simsons un brīvprātīgāsLatvijas Ārlietu ministrijas darbiniecesDiāna Krieva un Linda Jaunarāja-Janvāre.«Par to viņām liels paldies, jo viņas nojaucavalodas barjeras un lieliski prezentēja mūsuuzņēmuma produkciju,» tā J.Dāvids, sakotpaldies arī <strong>Jelgavas</strong> novada domei paratbalstu.Festivālā piedalījās maiznieki no dažādāmEiropas valstīm, tostarp Beļģijas,Itālijas un Francijas, taču J.Dāvids vērtē, kašajās valstīs maize lielākoties ir līdzīga, tādēļ«Svētes maizes» piedāvājums pievilinājakuplu pulku interesentu. «Īpaši pieprasītabija rupjā maize – to tik daudzi vēlējāsnogaršot, ka nespējām to griezt, tā arī beidzāsvisātrāk,» rudzu maizes panākumusatklāj maizniekmeistars, piebilstot: «ŠajāJNZ<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>3Staļģenes skolassporta zāli būvēs«UCB»Jau vasarā varēs sākties Staļģenesvidusskolas piebūvesceltniecība – iepirkumā parsporta zāles un ēdināšanasbloka celtniecību izdevīgākopiedāvājumu iesniedza pilnsabiedrība«UCB». Tā būvdarbusapņēmusies paveikt par93 7450,14 latiem bez PVN.<strong>Jelgavas</strong> novada Sabiedrisko attiecībunodaļas vadītāja Dace Kaņepone informē,ka iepirkumā par Staļģenes vidusskolassporta zāles celtniecību startēja kopumātrīs pretendenti un būvdarbu veikšanakonkursa rezultātā uzticēta pilnsabiedrībai«UCB». Būvnieki celtniecības darbusapņēmušies veikt par 93 7450,14 bez PVN.«Tāpat, noslēdzoties iepirkumam parbūvuzraudzību šajā objektā, noskaidrots,ka to veiks SIA «Jurēvičs un partneri» par3000 latu bez PVN. Iepirkuma nolikumsparedz jau vasarā uzsākt SIA «Projektubirojs «Grietēns un Kagainis»» tehniskāprojekta īstenošanu dzīvē, nodrošinot skolaisporta zāles, tās palīgtelpu un ēdnīcasceltniecību,» norāda D.Kaņepone.<strong>Jelgavas</strong> novada domes deputāti jauapstiprinājuši lēmumu par ilgtermiņaaizņēmuma 1 137 944,67 latu apmērāņemšanu Valsts kasē.«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas» jau rakstīja,ka izstrādātais projekts paredz veidotainavā organisku skolas piebūvi sportahallei un ēdnīcai, kas, izmantojot stiklotugaleriju, tiks savienota ar skolas gaiteņiem.Tādā veidā tiks nodrošināta sportahalles funkcionāla sasaiste gan no skolasiekštelpām dienas periodā, gan iespējafunkcionēt autonomi vakara stundās aratsevišķu ieeju no ielas. Savukārt starpskolu un ēdināšanas bloku plānots iekšējaisrekreatīvais pagalms, kas varētu tiktizmantots dažādu pasākumu organizēšanailaukā.Otrā stāva līmenī paredzētas divaslaipveida pārejas no skolas uz tribīņuzonu un papildu telpām, kur sacensībuvai skolas apmaiņas projektu dalībniekiembūs iespēja palikt pa nakti. Tāpat projektsparedz ap sporta zāles un ēdināšanasbloku jaunas transporta un gājēju kustībassistēmas izveidi ar racionālu ceļu,autostāvvietu, gājēju un apstādījumuzonu iekārtojumu, vienlaikus paredzotnepieciešamus labiekārtojuma elementus– vienota stila soliņus, atkritumu urnas,velosipēdu novietnes uzstādīšanu.Staļģenes vidusskola ir viena no lielākajāmun skolēnu skaita ziņā noslogotākajāmizglītības iestādēm <strong>Jelgavas</strong> novadā– šogad tur mācās 353 skolēni. Lai ganskolas ēka, kas uzcelta 1978. gadā, ir renovētaun labiekārtota gan tehnoloģiju, ganmācību aprīkojuma ziņā, vecā muižas daļa,kurā atrodas arī ēdnīca, ir sliktā stāvoklī,un būtiski izjūtams kvalitatīvas sportazāles un ēdnīcas trūkums. Pēc piebūvesuzcelšanas sporta zāli varēs izmantot ne tikaiskolēni, bet arī visi pagasta iedzīvotāji.JNZfestivālā bijām vienīgie no mūsu valsts,un labi, ka neatteicām dalību tajā, citādimums nebūtu iespēja Eiropai parādīt, ar koLatvijas maize ir īpaša. Degustētāji neslēpa,ka mūsu maize patiesi ir kaut kas īpašs unbūtiski atšķiras no Beļģijā nopērkamajāmatšķirīgo sastāvdaļu – rudzu miltu – dēļ.»Dalība Maizes svētkos mūsu novadauzņēmumam bija laba iespēja ne tikaiprezentēt «Svētes maizes» produkciju,bet arī nodibināt ciešākus kontaktus arpotenciālajiem sadarbības partneriem.J.Dāvids stāsta, ka interese bijusi ļoti lielaun uzaicinājums sadarboties saņemts ganno uzņēmumiem, kas vēlas tirgot «Svētesmaizes» produkciju, gan no kāda beļģurestorānu tīkla, kas savā piedāvājumā vēlasiekļaut Svētes maiznīcā tapušo rudzu maizi.Par Latvijas maizes garšu bija sajūsminātaarī pasākuma organizētāja Mariona Volfera,norādot: «Latviešu maizes garša irbrīnišķīga! Pacienāju arī savus draugus, unviņi visi ir sajūsmā!»Jāpiebilst, ka Maizes svētki norisinājāsES institūciju ieskautajā Šūmaņa aplīvienlaikus ar Atvērtajām dienām, kad ESinstitūcijas atver savas durvis jebkuraminteresentam, kurš vēlas apskatīt ēkas uniepazīties ar to darbību klātienē. ŠogadEiropas Komisija vēlējās arī vizualizēt savusaukli «Vienoti dažādībā», parādot, tikdažādi ir dalībvalstu maizes izstrādājumi,taču vienlaikus šis produkts vieno visas valstis.Maizes svētkos tika aicināti piedalītiesvisu dalībvalstu pārstāvji – maizes un toproduktu ražotāji –, lai popularizētu savasvalsts īpašos produktus, to gatavošanasveidus un tradīcijas.JNZ


4 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> aktuāliAr tirdziņiem novadā un Lietuvāveicinās uzņēmējdarbību novadāBiedrība «<strong>Jelgavas</strong> lauku partnerība«Lielupe»» sadarbībā arJonišķu <strong>rajona</strong> partnerību sākusiīstenot projektu «Vietējās uzņēmējdarbībasveicināšana» – tāmērķis ir saglabāt amatniecībasun mājražošanas prasmes un veicinātvietējo uzņēmējdarbību unnodarbinātību Latvijā un Lietuvā.Biedrības vadītāja Līga Švānbergastāsta, ka projekta gaitā – līdz2014. <strong>gada</strong> 31. decembrim – paredzētaspraktiskās un teorētiskāsapmācības mājražotājiem unamatniekiem, plānots izveidotamatnieku darbu ceļojošo izstādi,organizēt pieredzes apmaiņasbraucienus, apkopot senā Zemgaļureģiona ēdienu receptes,rīkot mājražotāju produkcijas unamatnieku izstrādājumu izstādestirdziņus un izdot prezentācijasmateriālu par mājražotājiem<strong>Jelgavas</strong> un Ozolnieku novadā unJonišķu rajonā.<strong>Jelgavas</strong> novada svētku tirdziņš irviena no šī projekta aktivitātēm,un tajā piedalīsies gan vietējiemājražotāji un amatnieki, ganviesi no citām Latvijas vietāmun Lietuvas. Savukārt nedēļupēc novada svētkiem, 15. jūnijā,līdzīgs tirdziņš notiks JonišķosAmatu dienas gaitā, kurā arī<strong>Jelgavas</strong> novada amatnieki unmājražotāji aicināti piedalīties unizmantot iespēju popularizēt savuprodukciju. Dalībai abos tirdziņosinteresenti aicināti pieteikties līdz31. maijam pa tālruni 63048447vai e-pastu: irita.steinberga@jelgavasnovads.lv. Tirdziņa dalībniekiemuz Lietuvu tiks nodrošinātskopīgs bezmaksas transportsnokļūšanai uz tirdziņu un atpakaļ,aprīkojums (galdi un krēsli), pusdienasun, ja nepieciešams, elektrībaspieslēgums. Dalība tirdziņāir bez maksas.Projekta izmaksas ir 27 991,84lati, un tās simts procentu apmērāsedz Eiropas Lauksaimniecībasfonds lauku attīstībai.Pagaidām interese par piedalīšanostirdziņos nav pārāk liela, betsavu motivāciju piedalīties atklājtie <strong>Jelgavas</strong> novada amatniekiun mājražotāji, kas jau ir pieteikušiesdalībai <strong>Jelgavas</strong> novadasvētkos.Nopelnīt var 100 – 200 latus «Novada svētki – mūsu gadskārta»Dalību <strong>Jelgavas</strong> novadasvētku tirdziņā apstiprinājisSesavas kokamatnieksDainis Lēgenbergs. Lai gan,viņaprāt, no peļņas viedokļanekas dižs tas nebūs – varbūtizdosies ietirgot 100 – 200 latus–, būtu muļķīgi tajā nepiedalīties,jo tas ir samērā tuvuviņa mājām.«Neko lielu cilvēki tādos tirdziņosnepērk – kādu gaļas dēlīti, tabureti –,varbūt vēl kaut ko pasūta. Bet jāpiedalāsir, jo sevi jāparāda regulāri un kaut konopelnīt arī vajag,» tā amatnieks ar 14gadu stāžu. Par savu trumpi viņš uzskataplašo sortimentu, un, kā pats saka, «jaklients nenopirks tabureti, nopirks virtuveslāpstiņu». Piedāvājums nepārtrauktitiek papildināts un pieslīpēts, ejot līdziklientu vēlmēm.Agrāk Dainis savu preci licis veikalos,izmēģinājis arī interneta veikalus, betatzīst, ka tas nestrādā. Visiedarbīgākaisveids ir tiešais kontakts ar pircēju, kas iriespējams tikai tirdziņos. «Es pats visuesmu izgatavojis un vislabāk arī pratīšusavu preci noreklamēt, pārliecināt pircējuun pastāstīt par preces labajām īpašībām,»uzskata D.Lēgenbergs.Vēl par saviem plusiem amatnieksuzskata to, ka strādā ar krāsainajiem<strong>Jelgavas</strong> novada svētku tirgūapvienot svētkus ar darbucentīsies arī Staļģenes audējas.«Gribam skaisti parādīt,ko pa ziemu esam sadarījušas,»stāsta viena no audējāmRita Sidraba. Lai pastiprinātusvētku sajūtu, audējas ieradīsiestautas tērpos, tādējādiuzsverot: esam līdzvērtīgas šosvētku dalībnieces – tāpat kādziedātāji un dejotāji.Runājot par preču sortimentu, R.Sidrabanorāda, ka tiek mēģināts izpētīt tirgu unpieprasījumu – šis jau būs trešais <strong>Jelgavas</strong>novada svētku tirgus, kurā audējas piedalīties,un iepriekšējie gadi rāda: vairākkokiem, piemēram, gobu, kļavu, sarkankoku,ozolu, kas izstrādājumus padarainteresantākus un pievilcīgākus. «Patsgalvenais ir iepirkt labu, bet lētu materiālu.Tam braucu pakaļ pa visu Latviju.Piemēram, ieraugu internetā, ka Rēzeknēpārdod ozolu par 70 latiem kubā. Parastācena ir 300 – 400 lati, tāpēc nedomājotsēžos busā un braucu: ja jau cilvēks atdodpar tādu cenu, tātad viņam ir vajadzīganauda. Vai, piemēram, Elejā izzāģējagobas un atdeva man par malkas cenu,»stāsta amatnieks.D.Lēgenbergs atzīst – strādā gan viņšnevis septiņas, bet visas astoņas dienasnedēļā. Ceļas katru dienu pulksten četrosno rīta un katru nedēļu piedalās patvairākos tirdziņos, tostarp bijis arī tirdziņosLietuvā un Igaunijā. Ir arī klienti,kas ar Daiņa izstrādājumiem iepazīstasinternetā, mājas lapā www.viss.lv, uniepirkties brauc pie viņa, tāpēc viņam irjābūt sasniedzamam visu laiku. «Vienreizman kāda sieviete piezvanīja divos naktī.Viņa īstenoja Eiropas projektu un meklējaozola baļļas. Kaut ko jau bija atradusiLietuvā, bet tad ieraudzījusi manējās.Mēs norunājām veselu stundu, un beigāsviņa atteica lietuviešiem un paņēma nomanis divas baļļas. Ja es nebūtu pacēlisklausuli, nebūtu nopelnījis 3000 latu,»tā D.Lēgenbergs, piebilstot, ka tas šajābiznesā ir ļoti būtiski.jādomā par maziem darbiņiem, ko dalībniekivēlētos iegādāties par piemiņu nosvētkiem. «Uz <strong>Jelgavas</strong> novada svētkiemsaaudīsim prievītes ar <strong>Jelgavas</strong> novadauzrakstu, aprocītes,» precizē R.Sidraba,norādot, ka vienas aproces cena varētu būt0,50 – 1,50 lati. «Galīgi jau par velti vai zempašizmaksas savus darbiņus atdot negribas,tomēr mums tas ir hobijs, nevis bizness.»Viņu gan skumdina sabiedrības nekritiskāattieksme pret Ķīnā ražotajām precēm,kas, protams, ir krietni vien lētākas parpašu ražojumiem, bet arī kalpo daudzīsāku laiku. Pēc viņas aplēsēm, nopietnasega, kas austa no pašu krāsotas dzijas,maksā virs 80 latiem, jo tas ir apmērammēnesi ilgs roku darbs, bet veikalā parastusegu var nopirkt pat uz pusi lētāk. Rita gan«<strong>Jelgavas</strong> novada svētki mumsir ne tikai darbs, bet arī svētki,jo tā ir mūsu gadskārta – tiešipirmajos novada svētkossākām startēt kā mājas sieruizgatavotāji,» stāsta Ināra Mālkalneno zemnieku saimniecības«Blūdži» Sesavas pagastā.Siera meistariem novada svētki ir kāatskaites punkts, lai izvērtētu padarīto, kāarī iespēja parādīt savu produkciju novadniekiem.«Ir bijis pat tā, ka tirdziņā nākklāt cilvēki no pagasta un saka: «Tu sierussien? Nezināju!»,» stāsta Ināra, piebilstot,ka atmosfēra līdz šim <strong>Jelgavas</strong> novadasvētkos vienmēr bijusi patīkama un tiešāmkā svētkos. Viņa norāda, ka ir būtiski, laiprodukcijai būtu atpazīstamības zīme, jocilvēki, vienreiz nogaršojuši, pēc tam meklēprodukciju, un tā palīdz viņiem orientētiesplašajā klāstā.Gatavojoties novada svētku tirdziņam,tiek domāts arī par jauniem produktiem,piemēram, sieru ar sēkliņām, marinētiemkāpostu salātiem. I.Mālkalne sola, ka Elejānoteikti būs arī pūdētais franču siers, kastiek gatavots tieši uz novada svētkiem.Sabiedrības attieksme pret vietējo produkciju mainās«Lai gan cilvēki ne vienmēr izprot,kā rodas produkta cena,pēdējā laikā sabiedrības attieksmepret vietējiem ražotājiem,vietējo produkciju, rokudarbu un saviem cilvēkiem irmainījusies uz labu,» uzskataskaistumkopšanas līdzekļuražotāja Daiga Brila.Kalnciemniece D.Brila ar saviemdzintara skaistumkopšanas un veselībasproduktiem <strong>Jelgavas</strong> novada svētku tirgūpiedalīsies jau otro gadu. «Uz tirdziņuvedīšu visu savu produkciju, ne tikai kosmētikaslīdzekļus. Otrs mans hobijs ir zīdaapgleznošana, tāpēc piedāvājumā būs arīapgleznotas šalles, kaklasaites, aizkari,»viņa stāsta, norādot, ka pērn tirdzniecība<strong>Jelgavas</strong> novada svētkos vedusies labi.Lai gan viņas un vīra ražoto produkcijuDalība tirdziņos siera meistariem praktiskiir vienīgais veids, kā realizēt savu produkciju– ik nedēļu ceturtdienās, piektdienāsun sestdienās kāds no ģimenes locekļiempiedalās tirdziņos un ieēdina iedzīvotājusar mājas sieriem un citiem labumiem, joiespējams iegādāties salonos Jelgavā unRīgā un interneta veikalā www.ezoshop.lv,Daiga atzīst, ka vairumam dzintars joprojāmasociējas tikai ar rotām – krellēm unpiespraudēm –, tāpēc pircēji ir jāizglīto unjāiepazīstina ar dzintara dziednieciskajāmīpašībām. «Bet tas ir mūsu darbs, un, jagribam atdevi, arī pašiem jābūt pretimnākošiem,atvērtiem, ieinteresētiem,»tā viņa.Viņa stāsta, ka svētku prieku gan aptumšoizmaiņas likumdošanā, kas paredz,ka no jūlija krēmu marķējumam jābūtdiskrētākam. «Lai visiem it kā būtu vienlīdzīginosacījumi tirgū, jaunie noteikumiparedz, ka uz etiķetes drīkst būt norādītsprodukta veids «krēms», bet nedrīkst būtnorādīts, kam tas domāts un kādas ir tāīpašības. Mums tas nozīmē, ka desmitproduktiem jāizgatavo jaunas etiķetes,un tas nav lēti.»zemnieku saimniecībā nodarbojas arī ardārzeņu pārstrādi (mazsālīti gurķi, tomātiželejā, marinēti kāpostu salāti un citi). «Saskaņāar mūsu likumdošanu mājamatniekstikai pats drīkst savu produkciju tirgot galapatērētājiem,» norāda I.Mālkalne.Lai gan dzintara izstrādājumi salonosar nosaukumu «Dzintara dziednīca» nopērkamijau gadu, cilvēki joprojām nezina,ka tie tiek ražoti tepat Latvijā, tāpēc Briluģimene ir gatava turpināt strādāt, stāstītpar sevi un savu produkciju, lai kļūtuatpazīstami.Uz svētkiem audīs prievītes un aproces ar novada simbolikunegrib piekrist tam, ka visu izsaka nauda –viņasprāt, tā ir tieši attieksme pret tekstiluun saviem cilvēkiem, roku darbu. «Senāklaukos jau katram bija pašausti naktsaizkari, gultas pārklāji un cita daiļradesprodukcija ar tautiskiem elementiem.Tagad jaunā paaudze ir citādāka,» tāviņa. Pozitīvi gan esot tas, ka vērojamatendence – cilvēki arvien vairāk individuālipasūta un iegādājas tautas tērpus: citi tosvelk uz Dziesmu un deju svētkiem, cititautas tērpus ģērbj Jāņos. «Deju svētkudalībniekiem šopavasar esam noaudušasap 120 metru auduma brunčiem Rīgasun Bauskas dejotājiem,» tā R.Sidraba,piebilstot, ka tautas tērpu daudzveidībapadara darbu interesantāku. Zemgalē vienesot 50 dažāda veida brunču.


pašvaldību vēlēšanas<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>5Kādi kandidāti vēlas iekļūt<strong>Jelgavas</strong> novada domē?Kā informē Centrālā vēlēšanu komisija, <strong>Jelgavas</strong> novadāšīm pašvaldību vēlēšanām iesniegti seši partiju sarakstiun uz 17 deputātu vietām kandidē kopumā 98 cilvēki. Lūk,arī statistikas dati par <strong>Jelgavas</strong> novada domes deputātukandidātiem.Dzimums:Vīrieši – 52 jeb 53,06% no kandidātiemSievietes – 46 jeb 46,94% no kandidātiemVecums:18 gadi: 1 kandidāts jeb 1,02%19 gadi: 2 kandidāti jeb 2,04%20 gadi: 1 kandidāts jeb 1,02%21 – 30 gadi: 10 kandidāti jeb 10,20%31 – 40 gadi: 15 kandidāti jeb 15,31%41 – 50 gadi: 33 kandidāti jeb 33,67%51 – 60 gadi: 22 kandidāti jeb 22,45%61 – 70 gadi: 14 kandidāti jeb 14,29%Vidējais vecums: 46,1 gadsVecākais kandidāts: 68 gadiJaunākais kandidāts: 18 gadiTautība:Latvieši: 70 kandidāti jeb 71,43%Nav norādīta: 27 kandidātiem jeb 27,55%Lietuvieši: 1 kandidāts jeb 1,02%Pilsonība:Latvijas pilsonība irvisiem 98 kandidātiemIecirkņaNr.464.Vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietaKALNCIEMA KULTŪRASNAMS465. ELEJAS SAIETA NAMS466. GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE467. DIENAS CENTRS «ZEMGALE»468.JAUNSVIRLAUKAS PAGASTAPĀRVALDE469. PAŠVALDĪBAS ĒKA470.471.474.LIELPLATONES TAUTASNAMSKULTŪRAS NAMS«LĪVBĒRZE»PLATONES PAGASTAPĀRVALDE475. SESAVAS TAUTAS NAMS478. SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE479.INFORMĀCIJAS, KULTŪRASUN SPORTA CENTRS «AVOTI»480. ĀRSTA MĀJA481. VILCES TAUTAS NAMS482.483.VIRCAVAS PAGASTAPĀRVALDEZAĻENIEKU IZGLĪTĪBASCENTRSPirmdien 27. maijā 16.00 – 20.00JELGAVAS IELA 15, KALNCIEMS,KALNCIEMA PAGASTS, JELGAVASNOVADS, LV–3016LIETUVAS IELA 42, ELEJA, ELEJASPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3023SKOLAS IELA 3, NĀKOTNE, GLŪDASPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3040UPES IELA 12, ZEMGALE, GLŪDASPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3040UPESKRASTI, STAĻĢENE,JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS,JELGAVAS NOVADS, LV–3031LIEPU IELA 1, MEŽCIEMS,JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS,JELGAVAS NOVADS, LV–3031MAZPLATONE, SIDRABE,LIELPLATONES PAGASTS, JELGAVASNOVADS, LV–3022JELGAVAS IELA 17, LĪVBĒRZE,LĪVBĒRZES PAGASTS, JELGAVASNOVADS, LV–3014ATSPULGI, PLATONE, PLATONESPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3021VIENĪBAS, SESAVA, SESAVASPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3034DZIRNAVU IELA 1, SVĒTE, SVĒTESPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3010SAULES IELA 2, VALGUNDE,VALGUNDES PAGASTS, JELGAVASNOVADS, LV–3017ĀRSTA MĀJA, TĪREĻI, VALGUNDESPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3017VILCES TAUTAS NAMS, VILCE, VILCESPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3026KAMENES, VIRCAVA, VIRCAVASPAGASTS, JELGAVAS NOVADS,LV–3020ZAĻENIEKI, ZAĻENIEKU PAGASTS,JELGAVAS NOVADS, LV–-3011<strong>Jelgavas</strong> novada Vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks pašvaldību vēlēšanāsOtrdien 28. maijā 09.00 – 13.00Pagasti, kas nodrošinās autobusu uz vēlēšanu iecirkņiemLīvbērzes pagastsAutobusa kustības saraksts 1. jūnijā uz vēlēšanuiecirkni Līvbērzes pagasta kultūras namā«Līvbērze»I maršruts:Stūrmaņi – pulksten 8.30; Vārpas centrs – pulksten 8.35;Cimāles – pulksten 8.40; Aizupes skola – pulksten 9.15;Dreimaņi – pulksten 9.20; Avotiņi – pulksten 9.35;Līvbērze – pulksten 9.40 un atpakaļ pulksten 10.II maršruts:Līvbērzes stacija – pulksten 12; Eniņi – pulksten 12.05;Bāči – pulksten 12.07; Ģipteri – pulksten 12.09;Līves – pulksten 12.15; Līvbērze – pulksten 12.21.III maršruts:Rubeņi – pulksten 12.30; Akācijas – pulksten 12.35;Līvbērze – pulksten 12.40 un atpakaļ 13.Glūdas pagastsUz vēlēšanu iecirkni Nākotnē 1. jūnijā kursēs autobuss:no Glūdas – pulksten 10;no Dorupes – pulksten 10.15.Atpakaļ autobuss kursēs, kad visi atbraucēji būs nobalsojuši(ap pulksten 11.15).Savukārt uz vēlēšanu iecirkni Zemgalē autobuss kursēspulksten 12 no Bramberģes.Par īpašām vēlmēm nokļūt uz vēlēšanu iecirkņiem no attālākāmvietām lūdzam zvanīt uz pagasta pārvaldi!Lielplatones pagasts1. jūnijā uz vēlēšanu iecirkni kursēs divi autobusu reisi:pulksten 10 un pulksten 15: Tīsi–tautas nams–Sidrabe–Lielplatone–tautas nams.Vircavas pagastsAutobusa kustības saraksts 1. jūnijā uz vēlēšanu iecirkniVircavas pagasta administrācijas ēkā:Bodnieki – pulksten 9.40; Jačūnas – pulksten 9.45; Roķi –pulksten 9.55; Mazlauki – pulksten 10; Oglaine – pulksten10.10; Reikuļi – pulksten 10.20; Šķīras – pulksten 10.30;Vircava – pulksten 10.35 un atpakaļ ap pulksten 11.30.Platones pagasts1.jūnijā kursēs pašvaldības autobuss uz vēlēšanu iecirkniNr.474:Lielvircava – pulksten 10; Poķi – pulksten 10.15 (skolēnupieturā); Platone;Platkāji – pulksten 11; Pēterlauki; Platone;Muntēni – pulksten 12; Ernesti; Platone.Kad vēlētāji būs nobalsojuši, autobuss viņus nogādās mājās.Trešdien 29. maijā 17.00 – 20.00 Iepriekšējā balsošana –vēlētāji, kuri vēlēšanuCeturtdien 30. maijā 09.00 – 12.00dienā nevarēs nokļūt savāvēlēšanu iecirknī, varPiektdien 31. maijā 10.00 – 16.00izmantot iespēju nobalsotiepriekšSestdien 1. jūnijā 7.00 – 22.00 Vēlēšanu dienaTāpat arī pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem,kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētājivarēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā, iesniedzotiecirkņa komisijai iesniegumu. Iecirkņu komisijas iesniegumus sāk pieņemt no 27. maijalīdz 1. jūnija plkst.12.Iecirkņu komisiju pieņemšanas laikos vēlētājs varēs iepazīties ar deputātu kandidātiemun to programmām.<strong>Jelgavas</strong> novada Vēlēšanu komisija aicina vēlētājus pārliecināties par pases derīgumatermiņu. Ja pasei vēlēšanu dienā būs beidzies derīguma termiņš, vēlētājs nevarēs nobalsot.<strong>Jelgavas</strong> novada Vēlēšanu komisija


6 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> pašvaldību vēlēšanasZaļo un Zemnieku savienības priekšvēlēšanu programma<strong>Jelgavas</strong> novada attīstība vērsta uz stabilu nākotni. Mūsu partijas prioritāte ir – ar savu darbu veidot stabilu pamatu ģimenēm, viesiem, uzņēmējiem,ikvienam, kas sevi saista ar <strong>Jelgavas</strong> novadu. Lai to realizētu, mēs apņemamies:1. Ziedonis Caune<strong>Jelgavas</strong> novada dome,domes priekšsēdētājs2. Edgars Turks<strong>Jelgavas</strong> novada dome,domes priekšsēdētājavietnieks3. Ilze Vītola<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,deputāte; <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldība, sociālā dienestavadītāja vietnieceIzglītībā• Pilnveidot mūsdienīgu izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi • Atbalstīt pedagogu tālākizglītību • Nodrošināt pagarinātās dienas grupas pamatskolāun logopēda un psihologa atbalstu visās izglītības iestādēs • Attīstīt Mūzikas un mākslas skolas centrus novadā • Veicināt jauniešu aktīvudalību pašvaldības attīstībā, savas dzīves telpas uzlabošanā • Atbalstīt <strong>Jelgavas</strong> novada nevalstiskās organizācijas, biedrības un grupas (jaunsardze,mazpulki u.c.), kas popularizē aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, atbalsta jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu, audzina izpratni par pamatvērtībām– ģimeni, darbu, savu zemi • Veicināt mūžizglītības aktivitātes, nodrošinot materiālo bāzi un iesaistot plašāku dalībnieku loku• Stiprināt Zaļeniekuprofesionālās vidusskolas sadarbību ar zemniekiem un uzņēmējiem • Veicināt sadarbību ar LLU zinātnes pētījumu pielietošanai saimnieciskajā darbā4. Juris Lavenieks<strong>Jelgavas</strong> novada dome,deputāts; z/s «Valneri»,īpašnieks5. Jānis Kalviņš<strong>Jelgavas</strong> novadadome, deputāts; z/s«Jaunmežnieki», īpašnieks6. Ināra Vīgante<strong>Jelgavas</strong> novada dome,deputāte; Vircavasvidusskola, izglītībasiestādes vadītājaSociālajā aizsardzībā• Pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, audžuģimenēm, aizbildņiem u.c. iedzīvotāju grupām• Saglabāt sociālās jomas pakalpojumu pieejamību katram iedzīvotājam iespējami tuvāk dzīvesvietai • Turpināt attīstīt izveidoto Sociālā dienesta unBāriņtiesas sadarbību, lai tā sekmētu iedzīvotāju sociālo stabilitāti un labsajūtu • Izveidot novadā sociālo māju • Nodrošināt brīvpusdienas bērnuēdināšanai pamatskolā • Radīt iedzīvotājiem pieejamus higiēnas centrus (duša, pirts, veļas mazgāšana u.tml.)Tautsaimniecībā• Pilnveidot SIA «<strong>Jelgavas</strong> novada KU» darbu • Turpināt pašvaldības autoceļu sakārtošanu • Sekmēt Autoceļu fonda atjaunošanu • Uzlabot infrastruktūrasobjektu pieejamību iedzīvotājiem (apgaismojums, atpūtas zonas, rotaļu laukumi, gājēju celiņi, parki, vienotas norādes un.tml.), sadarbojotiesar uzņēmējiem • Pilnveidot ūdenssaimniecības infrastruktūru • Turpināt meliorācijas sistēmas sakārtošanu • Veidot sadarbību ar uzņēmējiem,zemniekiem un mājražotājiem un atbalstīt tradicionālo uzņēmējdarbību – lauksaimniecību • Turpināt ģeotermālo ūdeņu iegūšanas un izmantošanasiespēju izpēti • Sekmēt teritorijas sakopšanu, labiekārtošanu un racionālu izmantošanu • Veicināt daudzdzīvokļu māju renovāciju • Sekmēt kvalitatīvaātrgaitas interneta pakalpojuma nodrošināšanu novada iedzīvotājiem • Kopt apbedījumu vietas un ieviest vienotu apbedījumu reģistru7. Jānis Kapcjuhs<strong>Jelgavas</strong> novada dome,deputāts; k/s «Zaļenieki»,valdes priekšsēdētājs; z/s«Jaunzemji», īpašnieks10. Māris Šņickovskisz/s «Klīves»,komercdirektors8. Valda Sējānez/s «Mārsili», veterinārārste11. Sandris RozeSIA «Elagro trade»,tirdzniecības pārstāvisZemgales reģionā9. Ilze Beide<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Lielplatones Tautas namavadītāja12. Modris Jansons<strong>Jelgavas</strong> Siltumtīkluuzņēmums, <strong>padome</strong>spriekšsēdētājs; SIA «ViesuLīči», līdzīpašnieksKultūrā• Atbalstīt organizācijas un ļaudis, kuri glabā, kopj un papildina novada kultūrvēsturiskās tradīcijas un vēstures mantojumu un rada «novada produktu»,tādējādi veidojot iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgu vidi • Atbalstīt pašdarbības kolektīvus • Papildināt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi• Piesaistīt līdzekļus bibliotēku fondu papildināšanai un bibliotēku attīstīšanai • Turpināt godāt ģimenes vērtības (sveicot jaundzimušos, zelta un sudrabapārus u.c.) • Lai stiprinātu novada iedzīvotāju pašapziņu un veicinātu atpazīstamību, atbalstīt Latvijas mēroga kultūras pasākumu organizēšanuSportā• Atbalstīt jauno sportistu izaugsmi • Veicināt veselīgu dzīvesveidu. Atjaunot sporta laukumus/stadionus un papildināt sporta inventāru un materiālitehnisko bāzi • Turpināt sporta zāļu celtniecību (Jaunsvirlaukā, Elejā, Lielplatonē), lai nodrošinātu ikvienam novada iedzīvotājam pieeju sportaaktivitātēm • Sniegt atbalstu jaunu sporta veidu attīstībaiSabiedriskajā kārtībā un drošībā• Veicināt iedzīvotāju un Pašvaldības policijas sadarbību un sekmēt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu • Radīt iedzīvotājiem drošu vidi,ieviešot jaunākos tehniskos līdzekļus Pašvaldības policijas darbības efektivitātes uzlabošanai • Uzlabot sabiedriskās kārtības nodrošināšanu publiskopasākumu laikāNovada pārvaldē• Palielināt iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību pagastu pārvaldēs • Turpināt sadarbību starp iedzīvotājiem un novada pārvaldi, veicinot iedzīvotājulīdzdalību novada politikas veidošanā un īstenošanā • Nepārņemt funkcijas, kuras veiksmīgi spēj nodrošināt pagastu pārvaldes • Atbalstīt un veicinātiedzīvotāju, uzņēmēju un NVO iesaistīšanos pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā13. Jānis Irbebiedrība «Mazāshidroenerģētikas asociācija»,valdes loceklis; biedrība«Latvijas atjaunojamāsenerģijas federācija»,<strong>padome</strong>s loceklis16. Maiga Marcinkeviča<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Neklātienes vidusskolasskolotāja; <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldība, Glūdas pagastamūžizglītības koordinatore19. Inga Striška<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Sesavas pamatskolassporta skolotāja, sportazāles vadītāja; <strong>Jelgavas</strong>novada Sporta centrs,volejbola trenere14. Sandra AvotaElejas vidusskola, sportaskolotāja; Sporta centrs,volejbola trenere; Elejaspagasta pārvalde, sportaorganizatore; regbija klubs«Mītava», regbija trenere17. Sergejs Bitels<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Kalnciema pagastapārvaldes Saimniecībasdaļas vadītājs20. Valentīns Toleiķisrezerves virsnieks15. Mārtiņš Kuprēvičs<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,saimniecības pārzinis,darba drošības speciālists18. Lauris Rudzītis<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Zemessardzes 52. kājniekubataljona vokālā ansambļa«Junda» vadītājs; <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldība,Lielvircavas skolassaimniecības pārzinis;<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Platones pagasta pārvaldesdarba aizsardzībasspeciālistsPolitisko partiju apvienības «Saskaņas Centrs»priekšvēlēšanu programma1. Zenta Tretjakaizdienas pensijā2. Raimonds BergmanisSIA «Uguns & Akmens»,valdes loceklis3. Nataļja HohlovaSIA «BUTS», pasniedzēja;SIA «BALT ENERGO WOOD»,uzņēmuma vadītājaPolitisko partiju apvienības «Saskaņas centrs» galvenā vērtība ir CILVĒKS.Mēs, «Saskaņas centrs», uzskatām, ka izveidot <strong>Jelgavas</strong> novadā sabiedrību ar cilvēka cienīgu labklājības līmeni ir iespējams, tikai realizējot politiku,kas balstīta uz kreisajām sociāldemokrātiskām vērtībām.Ar iedzīvotāju drošību mēs saprotam – sociālo aizsardzību, nodrošināta iespēja strādāt, mācīties un pilnveidoties, iedzīvotāju fiziskā drošība,nodrošinātas iedzīvotāju tiesības uz mājokli.Bērni un jaunieši – novada attīstības nākotne:* katram bērnam pieejamu bērnudārzu un skolu ar kvalitatīvu izglītību un materiāli tehnisko bāzi; * bezmaksas pusdienu iespēja bērnudārzuaudzēkņiem un pamatskolas skolēniem, bezmaksas mācību grāmatas un sākumskolas piederumus; * atbalsts bērnu un jauniešu ārpusstundu unārpusskolas nodarbību un pasākumu organizēšanai.Novada galvenā vērtība ir tā iedzīvotāji:* jaunas darba vietas; * atbalstīsim mūžizglītības projektus; * efektīva, pieejama un taisnīga sociālā palīdzība un medicīniskā aprūpe; * izveidosimefektīvu un pieejamu rehabilitācijas finansēšanas sistēmu un dienas centrus iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem; * attīstīsim unpilnveidosim alternatīvos sociālos pakalpojumus visā novadā, nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību un aprūpi tuvu viņu dzīves vietai; * efektīvaun pieejama sabiedriskā transporta infrastruktūra; * bezmaksas valsts valodas apguves iespēja visiem, kam tā ir nepieciešama; * bezmaksasjuridiskās konsultācijas novada iedzīvotājiem; * attīstīsim un pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu; * atbalsts daudzbērnu un maznodrošinātajāmģimenēm, pensionāriem un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām; * pieejami Pašvaldības policijas pakalpojumi visu diennakti.4. Jurijs Barkovskispensionārs7. Kristaps Vinters5. Igors MarudinsSIA «MCB Būve», valdespriekšsēdētājs; SIA«Mītavas logi M», valdespriekšsēdētājs8. Jānis Bergs6. Leonīds Hominskispensionārs9. Mārtiņš BitēnsSIA «ACB Igate», metinātājsKultūra un sports – iespēja izveidot saliedētu novada sabiedrību:* atbalstīsim, tai skaitā finansiāli, visus novada esošos un jaunos mākslinieciskās un radošās pašdarbības kolektīvus, rodot iespēju tiem regulāripiedalīties skatēs, konkursos un svētkos pārstāvot novadu; * sakārtosim novada teritorijā esošās kultūras pieminekļu, apbedījuma un piemiņas vietas;* kultūras un sporta pasākumu pieejamība visiem novada iedzīvotājiem; * līdzvērtīgu un kvalitatīvu piekļuvi kultūras (tautas) namiem, bibliotēkām, ikgadus paredzot līdzekļus gan grāmatu un periodisko izdevumu, gan inventāra un jaunāko tehnoloģiju iegādei; * iespēja izmantot novadā un <strong>Jelgavas</strong>pilsētā esošās sporta būves dažādām sporta aktivitātēm, materiāli stimulēsim sportistus, kas guvuši labus sasniegumus;studentsz/s «Stāveikas», īpašnieksUzņēmējdarbība – novada attīstības garants:* investīciju piesaiste novadam – ES struktūrfondi, programmas un citi finanšu instrumenti; * atbalsts uzņēmējdarbībai (zemnieku saimniecības,mazie un vidējie uzņēmumi), sevišķi uzņēmumiem, kuros tiek nodarbināti <strong>Jelgavas</strong> novada iedzīvotāji; * atbalstīsim inovatīvu risinājumu un tehnoloģijuieviešanu; * katra laba ideja vai projekts, kas nāk par labu novadam un iedzīvotājiem, ir jārealizē, jo labas idejas rada jaunas darba vietas, veicinanovada attīstību; *atbalstīsim novadā saražotās produkcijas jaunu noieta tirgu piesaistīšanu.Sakārtota novada teritorija un infrastruktūra:*efektīva novada pašvaldības pārziņā esošās infrastruktūras un komunikāciju uzturēšana, sakārtošana, rekonstrukcija un izbūve – ceļi, meliorācijas,ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, ielu un ceļu apgaismojums, atpūtas zonas, dabas parki, bērnu rotaļu laukumi, kapi u.c.; * sakārtosimdzīvojamo māju iekšpagalmus, brauktuves, autostāvvietas un atpūtas laukumus.10. Tamāra ŠmitenbergaSIA «K.Ustupa autoskola»,autovadītāju mācībuinstruktore; SIA «K.Ustupaautoskola», sekretāre11. Uldis Slavinskisbiedrība «Pleiades», valdesloceklis12. Irina DolgovaRīgas Stradiņa universitāte,Mācību departamentaspeciālisteNovada pārvalde:* profesionāla, kompakta un efektīva pārvalde, kas nodrošinātu ātru un kompetentu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu dzīves vietā;* ik gadu aicināsim iedzīvotājus ar balsojumu noteikt prioritātes, kuras nepieciešams īstenot, novirzot šīm aktivitātēm 1% no <strong>Jelgavas</strong> novada budžeta;* sabalansēts, racionāls, atklāts un iedzīvotājiem saprotams novada budžets, veicināsim sabiedrības ieinteresētību un atbildību par novada attīstību;* atvieglosim administratīvās procedūras, iespēju robežās samazināsim nodevas, ieviesīsim elastīgu nomas maksu sistēmu; * veicināsim privātoun sabiedrisko (publisko) partnerību; * efektīva un produktīva sadarbība ar sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām; * katram iedzīvotājampieejama informācija par novada domes darbu, tās pieņemtajiem lēmumiem, publicējot tos novada pašvaldības mājas lapā internetā un laikrakstā.«Saskaņas centrs» ir gatavs uzņemties atbildību par <strong>Jelgavas</strong> novada iedzīvotāju drošību un novada attīstību kopumā.13. Elga KostikaSesavas pamatskola,direktora vietniece izglītībasjomā un krievu valodasskolotāja14. Ēriks Vēverisbezdarbnieks15. Pāvels LaskevičsVAS «Latvijas dzelzceļš»,maiņas priekšnieks


pašvaldību vēlēšanas<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>7Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!» – «Tēvzemeiun Brīvībai/LNNK» priekšvēlēšanu programma1. Aigars Strupulis<strong>Jelgavas</strong> dome, galvenaisspeciālists nekustamāīpašuma nodokļaadministrēšanā2. Oskars Cīrulisz/s «Brūži», īpašnieks3. Aigars GrinbergsSIA «AGKonsult», valdesloceklisNacionāla, izglītota un radoša Latvija sākas ar latvisku, stabilu un aktīvu ikvienu Latvijas novadu, kura pamatā ir stipras ģimenes.Uzņēmējdarbībai atvērta un turīga Latvija top ne tikai valsts programmās un nodokļu sistēmā – tā top arī cilvēku uzņēmībai atvērtās, modernās ungudrās pašvaldībās. Mēs uzskatām, ka tāds var būt <strong>Jelgavas</strong> novads.<strong>Jelgavas</strong> novads – vieta, kurā katrs cilvēks var audzināt un izglītot savus bērnus atbilstoši nacionālajam garam un interesēm.<strong>Jelgavas</strong> novada attīstību nodrošinās pārdomāta un sabalansēta finanšu plānošana, kā arī atklāta politiskās un saimnieciskās vadības principuievērošana pašvaldībā.Pašvaldības budžets:- Nodrošināsim sabalansētu budžetu, kurā, galvenās prioritātes būs izvirzītas novada attīstība un sociālā drošība. - Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas,piesaistot struktūrfondu līdzekļus. - Palielināsim daudzbērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu līdz 90% apmēram. - Paredzēsimfinansiālu atbalstu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz 90% apmēram uzņēmējiem, kas rada stabilas darba vietas novadā.4. Līga Lonerte<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Attīstības nodaļas vadītāja5. Gustavs Kalniņšpensionārs6. Guntis VītoliņšSIA «StādaudzētavaDimzas», valdes loceklisTautsaimniecība un kultūrvide:- Veicināsim mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību. Sakārtosim un radīsim atbilstošu vidi tūrisma attīstībai, atbalstīsim atraktīvus un jaunusprojektus tūristu piesaistīšanai. - Veidosim dabas takas, sadarbojoties ar jaunsargiem, skautiem un gaidām. - Labiekārtosim novada kapsētas unpiemiņas vietas. - Uzlabosim novada upju stāvokli un zemju meliorāciju. - Uzraudzīsim bīstamos kokus pašvaldības teritorijās, skolās, parkos unkapos. - Atbalstīsim tradīciju izkopšanu mednieku, makšķernieku un dzīvnieku audzētāju kolektīvos, dabas resursu saglabāšanu.7. Nadirs AļijevsSIA «AMO un KO», valdesloceklis8. Marianna Madžule<strong>Jelgavas</strong> novada dome,skolotāja9. Inta Savicka<strong>Jelgavas</strong> novada dome,deputāteKomunālā saimniecība un mājokļu politika:- Sadarbībā ar dzīvojamo māju iedzīvotājiem un apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem dibināsim fondu dzīvojamo māju siltināšanai unrenovācijai. - Veidosim publiski pieejamu novadam piederošo dzīvojamo fondu, izstrādāsim tā izmatošanas un uzlabošanas plānu. - Uzlabosimdzeramā ūdens apgādi.10. Ojārs Briedis<strong>Jelgavas</strong> novada dome,pārvaldes vadītājs11. Juris Leitis12. Ēriks DuncisSIA «Demerta pluss»,direktorsTransports un infrastruktūra:- Uzlabosim transporta pakalpojumus novada skolēnu nogādāšanai uz skolām. - Nodrošināsim novada ceļu apsaimniekotāju atbildību par padarītodarbu. - Veicināsim pašvaldību ceļu fonda atjaunošanu. - Novērsīsim nesaimniecisku darbību transporta pārvadājumos novadā.pensionārsSabiedriskā drošība- Pilnveidosim Pašvaldības policijas darbu, uzsvaru liekot uz patruļdienesta attīstību un sadarbību ar iedzīvotājiem – vecāku apgaitas grupām.- Izvietosim ātrumu ierobežojošās zīmes ciemos.13. Alvis ZačsSIA «OAK», pārvaldnieks14. Aigars AudzeSIA «Dana grupa», valdesloceklis; SIA «Dana Art»,valdes loceklis; SIA «AudzesBūvfirma», valdes loceklis15. Andris NikuļcevsSIA «Betons un Dizains»,valdes loceklisSociālā palīdzība:- Pakāpeniski palielināsim finansējumu sociālajā budžetā, kas paredzēts ģimenēm ar bērniem, par 15%, salīdzinot ar 2012. <strong>gada</strong> budžetā atvēlētajiemlīdzekļiem. - Rūpēsimies par pensijas vecuma cilvēku iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē. - Izveidosim bezmaksas speciālo palīglīdzekļu saņemšanuiedzīvotājiem. - Finansiāli atbalstīsim bērnu un jauniešu centrus aprīkojuma iegādei. - Atrisināsim jautājumu par iedzīvotāju aprūpi mājās.Izglītība, kultūra un sports:- Atbalstīsim novadpētniecības projektus un nacionālpatriotisko organizāciju centienus ierīkot un sakārtot piemiņas vietas un kultūras pieminekļusLatvijas aizstāvjiem. - Atjaunosim pie skolām bioloģiskās dārzkopības laukumus. - Nodrošināsim brīvpusdienas pamatskolās līdz ceturtajai klasei.- Finansēsim novada bērnu iespēju mācīties novada mūzikas, mākslas, sporta skolās un pulciņos. - Izveidosim novadpētniecības muzeju – darbnīcu.- Finansiāli atbalstīsim pašdarbības kolektīvus. - Padarīsim aktīvāku kultūras namu darbu novadā. - Finansēsim mūsu sportistu līdzdalībupašvaldību, valsts un starptautiska mēroga sporta sacensībās. - Ierīkosim bērnu rotaļu laukumus pašvaldības īpašumos novada ciematu teritorijāsun pamatskolās.16. Evelīna StrupuleSIA «Grašu nams», projektuasistentePolitiskās partijas «Reģionu alianse» priekšvēlēšanuprogramma1. Aija Tračuma<strong>Jelgavas</strong> novada dome,priekšsēdētāja vietniece2. Ņina Freiberga-Ņitavska<strong>Jelgavas</strong> novada sociālaisdienests, sociālā darbinieceValgundes pagastā3. Ingrīda Baumane<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,kultūras nodaļas galvenāspeciālisteMēs aicinām vienoties par demokrātisku un atvērtu politiku Novadā, risinot dažādus jautājumus pēc būtības, nevis pēc piederības politiskajiem spēkiem.Atbalstīsim ikvienu Novada iedzīvotāju pašvaldības iespēju robežās, veidojot Novadu kā drošu, sakārtotu, ekonomiski aktīvu un uz ilgtspējīgu attīstībuvērstu dzīves telpu!IZGLĪTĪBA• Saglabāsim visas pirmsskolas izglītības iestādes un skolas Novadā! • Veicināsim sadarbību starp Novada izglītības iestādēm. • NodrošināsimKarjeras izglītības pēctecību, iesaistot skolu konsultantus un karjeras izglītības centrus. • Piesaistīsim fondus izglītības kvalitātes paaugstināšanai.• Veidosim demokrātisku izglītības iestāžu vidi, aktivizējot pašpārvalžu darbu, sadarbībā ar vecākiem, atbalsta personālu, sabiedrību un NVO. •Turpināsim organizēt un nodrošināt: - izglītojamiem vasaras nometnes; - skolēnu bezmaksas ēdināšanu; - skolu autobusus <strong>Jelgavas</strong> novadā; - izglītībasiestāžu materiāltehnisko bāzi; - pašvaldības finansēto pedagogu atalgojumu; - interešu izglītību; - mūžizglītību. • Saglabāsim NOVADA STIPENDIJASstudentiem. • Veicināsim sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm, zinošu speciālistu piesaisti <strong>Jelgavas</strong> Novadam.4. Anita KlupšaKalnciema pagastavidusskola, direktore;Mūža izglītības centrs«Kalnciems», valdespriekšsēdētāja5. Jurijs SkribānsValsts vides dienesta Jūrasun iekšējo ūdeņu pārvalde,Iekšējo ūdeņu kontrolesdaļas <strong>Jelgavas</strong> sektoravadītājs6. Ilona FreimanePašvaldības Izglītības,kultūras un sporta centrs«Līdumi», vadītāja;biedrība «Sporta dejuklubs «Lielupe»», valdespriekšsēdētāja, deju pedagoģeSOCIĀLĀ PALĪDZĪBA• Īpašu uzmanību pievērsīsim ģimenēm ar bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, pensionāriem ar zemiem ienākumiem. • Sadarbosimies ar NVO sociālopakalpojumu sniegšanā iedzīvotāju grupām, kurām tas nepieciešams. • Nodrošināsim alternatīvos sociālos pakalpojumus, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.•Izstrādāsim sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai Novada attīstības plāna ietvaros.DROŠĪBA• Veicināsim sadarbību starp Pašvaldības policiju, Valsts policiju, privātajām apsardzes struktūrām un Zemessardzi.7. Lolita Duge<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,projektu vadītāja8. Indra Buse<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Elejas PII «Kamenīte»vadītāja, logopēde; biedrība«<strong>Jelgavas</strong> Ģimenes centrs«Palēciens»», valdes locekle9. Sandra Zeimule<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība,Sesavas pagasta pārvalde,kultūras centra vadītājaKULTŪRVIDE• Veicināsim nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, saglabājot un pilnveidojot kultūras iestāžumateriāltehnisko nodrošinājumu, aprīkojot ar mūsdienīgu infrastruktūru un tehnoloģijām. • Sekmēsim Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistītoamatierkolektīvu regulāru darbību un māksliniecisko izaugsmi, nodrošinot Dziesmusvētku nepārtrauktības procesu, veicinot jaunu dalībnieku piesaisti.• Organizēsim un atbalstīsim reģionāla, valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumus. • Turpināsim darbu kultūras iestāžu vadītāju, kolektīvuvadītāju un iedzīvotāju tālākizglītošanā.SPORTS• Saglabāsim, pilnveidosim sporta tradīcijas Novadā un katrā pagastā. • Atbalstīsim augstu sasniegumu sportu. • Nodrošināsim talantīgajiembērniem un jauniešiem augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas. • Atbalstīsim profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.10. Sigita Roziņa<strong>Jelgavas</strong> novada Sportacentrs, volejbola trenere;Vircavas vidusskola, sportaskolotāja11. Sandra JākobsoneSvētes pagasta pārvalde,Jēkabnieku kultūras namavadītāja, mūžizglītībasspeciāliste12. Sarmīte BelteValgundes pagastapārvalde, sporta metodiķe,mūsdienu deju pulciņavadītāja; Kalnciemavidusskola, direktoresvietniece ārpusstundu darbāVESELĪBAS VEICINĀŠANA• Nodrošināsim ģimenes ārstu pieejamību iedzīvotājiem pagastos. • Izvērtēsim iespēju piesaistīt pašvaldībai sabiedrības veselības veicināšanasspeciālistu. • Atbalstīsim veselības veicināšanas pasākumus un pakalpojumus Novadā. • Veicināsim drošas vides radīšanu Novadā.SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA• Veicināsim katra indivīda piederības sajūtu Latvijas valstij, tās demokrātiskām vērtībām un pilnveidosim iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmesun iespējas iesaistīties sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā. • Turpināsim kopt mazākumtautību vērtības, saglabājot to valodu un kultūru,mudinot veidot savas nacionālās kultūras biedrības.13. Alīna AnkudovičaIzglītības, kultūras un sportacentrs «Līdumi», kultūraspasākumu organizatore;<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasIzglītības pārvalde, interešuizglītības pulciņa vadītāja14. Uģis KūmsSIA «<strong>Jelgavas</strong> Lielāaptieka», farmaceitapalīgs; <strong>Jelgavas</strong> novadaJauniešu <strong>padome</strong>, pārstāvis15. Gita ĶerusSIA «<strong>Jelgavas</strong> pilsētasslimnīca», feldšere (ārstapalīgs)TAUTSAIMNIECĪBA• Rosināsim uzņēmējus veidot Uzņēmēju klubus, savu interešu paušanai un ieteikumu virzīšanai pašvaldības un valsts mērogā. • Veicināsim vietējouzņēmēju produkcijas noietu, izveidojot tirdzniecības vietas un sniedzot informāciju par dažādām tirdzniecības iespējām. • Sadarbībā ar Novadāesošajiem darba devējiem un NVA radīsim vietu pagastos, kur būs pieejama informācija par brīvajām vakancēm, darba ņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem,par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veicinošiem pasākumiem. • Sakārtosim vidi un infrastruktūru, piesaistot dažādu fondu finansējumu, sadarbojoties arNVO: - seno parku un kultūrvēsturisku objektu sakopšana; - aizaugušo upju pārtīrīšana, saglabājot tajās biotopus; - rekreācijas un atpūtas vietu izveidošanapie ūdenstilpnēm; - pastāvošo melioratīvo sistēmu sakopšana un atjaunošana; - vietējās nozīmes ceļu stāvokļa uzlabošana.16. Uldis AmeriksSIA «Laflora», valdespriekšsēdētājs17. Virgīnija Kasparoviča<strong>Jelgavas</strong> novada Glūdaspagasta pārvalde,grāmatvede


8 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> pašvaldību vēlēšanas«Reformu partijas» priekšvēlēšanu programma1. Pārvalde.• Uzlabosim pašpārvaldes pieejamību pagastos. Nodrošināsim vismaz vienu dienu nedēļā, lai pārvaldes darbinieki pieņemtu apmeklētājius vakarastundās. • Ierosinām ieviest novada domes sēžu tiešraižu translēšanu internetā, lai pašpārvaldes darbu padarītu caurspīdīgu un vēlētājiem saprotamu.• Rosinām katra pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināt tikai pēc sabiedrības viedokļa apkopošanas pagasta ietvaros, lai nodrošinātu iedzīvotājiemtiesības izvirzīt sava pagasta pārvaldes vadītāju. • Veidosim iekšējo kontroli, lai uzraudzītu deputātu atbilžu savlaicīgumu un kvalitāti. • Pārskatīsimnovada domes iekšējos tēriņus un veiksim taupības pasākumus atbilstoši situācijai valstī. • Ziņosim novada informatīvajos izdevumos par pieņemtajiemlēmumiem un atskaitīsimies par izdevumiem. • Lai nodrošinātu deputātu pieejamību iedzīvotājiem, iedibināsim kārtību, kādā deputāti veicizbraukumus uz pagastiem. • Rosināsim likuma iniciatīvu, lai iedzīvotājiem svarīgus jautājumus varētu risināt referenduma kārtībā. • Informēsimiedzīvotājus par iespējām piedalīties domes, pagastu pārvaldes darbā un aicināsim to aktīvi izmantot, tā iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanāun savu ideju izteikšanā. • Veicināsim pieredzes apmaiņu starp novadu un pilsētu.2. Izglītība.• Uzskatām, ka novadam katrs zinošs un radošs jaunais cilvēks ir zelta vērtē, jo viņš spēs radīt sev un savai ģimenei labus dzīves apstākļus un dotreālu pienesumu visam novadam, tāpēc radīsim atbalsta sistēmu spējīgiem skolēniem. • Rīkosim izglītojošos seminārus un kursus novada iedzīvotājiempar dažādām aktuālām tēmām, piesaistot ES fondu naudu. • Turpināsim veikt bērnudārzu renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu.Iespēju robežās atvērsim jaunas pirmskolas izglītības iestāžu grupas. • Veicināsim jauniešu iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošinotesošos un izveidojot jaunus Jauniešu centrus. • Nodrošināsim atbalsta sistēmu pedagogiem skolās un pirmskolas izglītības iestādēs. • Aktualizēsimun popularizēsim brīvprātīgā darba iespējas novadā, pagastā.1. Inese VārslavāneZaļenieku Profesionālāvidusskola, skolotāja;Svētes pamatskola,skolotāja; <strong>Jelgavas</strong> novadaNeklātienes vidusskola,skolotāja4. Jānis StauneSIA «LDZ Apsardze»,apsardzes darbinieks2. Kārlis Rimšapensionārs5. Normunds KursītisSIA «BALT ENERGOWOOD», meistars, darbaaizsardzības speciālists;SIA «LDM KOKS», meistars,darba aizsardzībasspeciālists3. Ginta UzuleLR Saeima, praktikante6. Gundars BēmsSIA «Statoil Latvija», veikalavadītājs3. Attīstība un uzņēmējdarbība.• <strong>Jelgavas</strong> novada svētkos rīkosim novada uzņēmēju konferences – sadarbības kontaktu veidošanai un savas produkcijas prezentēšanai novadaiedzīvotajiem. • Publiskosim un apbalvosim uzņēmējus, kuri ar savu darbību ir sekmējuši novada attīstību un atpazīstamību. • Piedāvāsim novadauzņēmējiem nodokļu atvieglojumus, apmaiņā pret novada iedzīvotāju nodarbināšanu, jauniešu un skolēnu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā. •Veicināsim godīgu konkurenci. • Uzskatām, ka atbalstīt ģimenes ar bērniem ir novada eksistenciālā prioritāte, tāpēc ierosinām izvērtēt nekustamāīpašuma nodokļa apmēru ģimenēm ar trijiem un vairāk bērniem. • Atjaunosim vai radīsim jaunus pabalstus veciem cilvēkiem apaļajās jubilejās.• Popularizēsim ES fondu iespējas ne tikai novada centrā, bet arī pagastu pārvaldēs. • Piesaistīsim ES fondu līdzekļus ciematu un viensētu ceļuseguma atjaunošanai, apgaismojuma uzlabošanai. • Izveidosim jaunu sadaļu novada mājas lapā, lai iedzīvotāji varētu apmainīties ar informāciju,pieredzi, derīgām lietām vai sniegt palīdzību.7. Kristīne Smetaņina«EB projekti», žurnāliste8. Sofija Prince<strong>Jelgavas</strong> 6. vidusskola,sociālais pedagogs9. Inese Bartuševicaz/s «Bites», īpašniece4. Kultūra. Veselība.• Rīkosim dažāda veida novada sporta pasākumus – novada sporta spēles, maratonus un popularizēsim netradicionālos sporta veidus. • Veidosimkultūras dzīvi laikmetīgāku un modernāku, atbalstīsim kultūras jomas pasākumus novada teritorijā. • Sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām,lai veicinātu novada cilvēku sabiedrisko aktivitāti. • Veidosim jaunus un rekonstruēsim vecos bērnu spēļu laukumus. • Nodrošināsim transportakustību tā, lai brīvdienās un svētku dienās, iedzīvotāji varētu nokļūt pilsētā un novada centrā, apmeklēt dažādus pasākumus. • Veidosim informatīvaskampaņas sadarbībā ar dažādiem speciālistiem un praktiķiem, lai mudinātu cilvēkus kļūt veselākiem un dzīvespriecīgākiem. • Nodrošināsimiedzīvotājiem vietējo pašdarbības mākslas kolektīvu pasākumu apmeklēšanu bez maksas.10. Egita Kūmaa/s «Latvenergo», klientuapkalpošanas konsultante11. Džesija VilkājaRīgas Tālmācībasvidusskola, direktoravietnieksPartijas «VIENOTĪBA» priekšvēlēšanu programmaVIENOTĪBA ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku rokā ar ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, Eiropas Parlamenta unSaeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Visi kopā mēs panāksim, lai novada pārvalde kļūst godīga, mūsu uzņēmējirada jaunas darba vietas un novada ceļi ar katru gadu kļūst sakoptāki.1. Madars LasmanisRīgas motormuzejs,tehniskais direktors2. Sarmīte BalodeElejas vidusskola, direktore3. Lilita LeohoZaļenieku profesionālāvidusskola, direktoreNovada pārvalde1. Deputāti un pašvaldības darbinieki ar savu uzvedību ir piemērs sabiedrībai, par pārkāpumiem morālā atbildība iestājas pirms tiesiskās atbildības.2. Būsim atvērti komunikācijai ar iedzīvotājiem un medijiem. 3. Veicināsim vietējas nozīmes referendumus par iedzīvotājiem svarīgiem un interesējošiemjautājumiem. 4. Rūpēsimies par sabiedrisko kārtību un drošību novadā; nodrošināsim pašvaldības policiju ar darbiniekiem, ekipējumu un darbaapstākļiem; iesaistīsim cilvēkus kārtības uzturēšanā. 5. Stiprināsim novada pagastu pārvaldes, attīstot pakalpojumu centrus, ieviešot kvalitātesvadības sistēmu un e-pārvaldi novadā, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.4. Ainārs Sviklisindividuālais komersants,pašnodarbinātais5. Imants StriškaLielplatonesinternātpamatskola,skolotājs6. Marita SviķeJaunsvirlaukas pagastapārvalde, grāmatvedeEkonomika un uzņēmējdarbība1. Aktualizēsim novada teritorijas plānojumu, lai tas kalpotu uzņēmējdarbības attīstībai. 2. Izveidosim novada uzņēmēju un lauksaimnieku konsultatīvopadomi, kas palīdzētu izstrādāt novadam ES struktūrfondu apguves plānus. 3. Plānojot infrastruktūras sakārtošanu novadā, priekšroku dosimuzņēmējdarbību attīstošiem projektiem, kas veicina jaunu darba vietu veidošanos. 4. Lai veicinātu sabiedrisko organizāciju iesaisti pašvaldībasdarbā, deleģēsim tām izpildes funkcijas. 5. Kopā ar lauksaimniekiem strādāsim pie jaunu pārstrādes rūpnīcu izveides novadā. 6. Iesaistot novadaizglītības, sociālo dienestu un uzņēmējus, veidosim sistēmu, kas palīdzētu novada uzņēmumiem atrast kvalificētu darbaspēku un veicinātu jauniešuprakses iespējas.7. Armands Ozoliņšz/s «Dandales», īpašnieks8. Raivo PootsVTUA, vecākais inspektors9. Ainārs RīdersSIA «Autofans», valdesloceklisIzglītība, kultūra un sports1. Attīstīsim optimālu novada izglītības iestāžu tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvas pirmsskolas un pamatizglītības pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai,konkurētspējīgas vidējās un profesionālās izglītības programmas spēcīgās vidusskolās, atbalstīsim skolu izaugsmi, atbilstoši izglītības iestāžustratēģiskai izvēlei. 2. Atbalstīsim izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu un modernizāciju, nodrošināsim mūsdienīgus mācībulīdzekļus, turpināsim novada izglītības iestāžu ēku renovācijas projektus. 3. Veicināsim vecāku iesaistīšanos un līdzdalību izglītības iestāžu darbaplānošanā, uzlabošanā. 4. Piesaistīsim finansējumu interešu izglītības programmām un ārpusskolas nodarbībām, kas veicina bērnu un jauniešu spējuun talantu vispusīgu attīstīšanu. 5. Turpināsim iesāktos projektus mūžizglītībā, atbalstīsim novada iedzīvotāju mūžizglītības aktivitātes. 6. Turpināsimatbalstīt talantīgos jauniešus, morāli un materiāli stimulējot tālākai izaugsmei. 7. Pilnveidosim esošās sporta tradīcijas un sporta bāzes katrā pagastā,tādējādi veicināsim katram ieinteresētajam iedzīvotājam piekopt sportisku un veselīgu dzīvesveidu. 8. Attīstīsim kopienu, sabiedriskos, jauniešu unNVO centrus novadā, kas sniegs atbalstu kultūras procesos 9. Sekmēsim tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, kultūras namuatjaunošanu uzlabojot mākslas un kultūras pieejamību novada ļaudīm.10. Guna VīksnaVircavas vidusskolasPlatones filiāle, dabas unsociālo zinātņu skolotāja13. Una Auziņa<strong>Jelgavas</strong> novada sociālaisdienests, sociālā darbiniece11. Sandija SmilgaASA dienas centrs, vadītāja14. Baiba AtmaneElejas vidusskola, skolotāja12. Dace DalgāKalnciema pagasta kultūrasnams, direktore15. Rolands Rozentālsindividuālais komersants,komersantsSociālā sfēra1. Pilnveidosim sociālā dienesta darbu tā, lai īpaša uzmanība un atbalsts tiek veltīts ģimenēm ar bērniem, kā arī veciem, vientuļiem iedzīvotājiem.2. Papildināsim valsts noteikto pabalstu sistēmu tā, lai tā sniegtu papildu atbalstu grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem.Dzīvokļu un komunālā saimniecība1. Izanalizējot komunālo dienestu pakalpojumu piedāvājumu, uzlabojot atkritumu savākšanu un uzsākot to šķirošanu un apsaimniekošanu, panāksimpakalpojumu izmaksu atbilstību kvalitātei. 2. Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju renovāciju, sniedzot pašvaldības speciālistu atbalstu projektu sagatavošanai.3. Sakārtosim novada kapsētas un piemiņas vietas.16. Daila Undzēnaz/s «Krūzespīlādži»,īpašniece17. Raivis AndersonsSIA «JYSK Linnen’nFurniture», pārdevējs18. Aivars NaglisStaļģenes vidusskola,direktorsInfrastruktūra1. Nākamajos četros gados par prioritāti infrastruktūras modernizācijā kļūs ceļu un tiltu rekonstrukcija, remonti. 2. Mēs uzlabosim dialogu ar valstijpiederošo ceļu apsaimniekotājiem, pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai uzsāktu valsts nozīmes ceļu remontu novada teritorijā un uzlabotupārvadājumu efektivitāti.19. Imants Ābomsz/s «Vārpas», īpašnieks1. jūnijā pašvaldību vēlēšanās <strong>Jelgavas</strong> novada iedzīvotājiem būs jāizdarasava izvēle starp šiem sešiem iesniegtajiem partiju sarakstiem, kuri kopāpiedāvā 98 deputātu kandidātus ievēlēšanai novada domē.


novada svētki<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>9Šogad novada svētki – kāmazie Dziesmu un deju svētkiJa saskaņā ar tradīcijām <strong>Jelgavas</strong>novada svētki notiktu jūlijapirmajā nedēļas nogalē, tiešogad «pārklātos» ar XXV Vispārējolatviešu Dziesmu un XV Dejusvētku noslēguma gājienu unkoncertu. Piedalīšanās Dziesmuun deju svētkos lielākajai daļaikolektīvu ir augstākais mērķis,tāpēc 24 novada kolektīvipiedalīsies šajos svētkos. Lai viņivarētu apmeklēt arī sava dzimtānovada svētkus un lai novada iedzīvotājiembūtu iespēja novērtētsavu kolektīvu sniegumu, šogadnovada svētki pārcelti un notiks8. jūnijā – kopā ar tradicionālajiemBērnu svētkiem. Norisesvieta gan nemainīga – Elejasmuižas parks.«Dziesmu un deju svētki ir īpašs notikums,un šogad tas izjauc mūsu tradīcijas. Tomēr navļaunuma bez labuma – šoreiz novada svētkinotiks kopā ar Bērnu svētkiem, un varbūt šiesvētki turpmāk ir jārīko kopā,» spriež <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājaDzintra Zimaiša, piebilstot, ka to, vai šie svētkitiešām turpmāk notiks kopā, rādīs laiks. Jāpiebilst,ka šī <strong>gada</strong> novada svētki tiek dēvēti arī parmazajiem Dziesmu un deju svētkiem.Svētki bērnu kolektīviemDienas pirmā daļa būs veltīta mazākajiemnovada iedzīvotājiem. Tie, kuri dzied un dejodažādos kolektīvos, uzstāsies tradicionālajāBērnu svētku koncertā un rādīs, ko pa gaduir iemācījušies. «Koncertā, kura nosaukumsšogad būs «Manas mājas tavā azotē, Latvija!»un kurš gatavots Latvijai tās jubilejas gadā,uzstāsies visu <strong>Jelgavas</strong> novada skolu kolektīviun interešu izglītībaspulciņi: ansambļi, kori,tautu deju kolektīvi,mūsdienu deju kolektīviun pirmsskolas dejukolektīvi,» stāsta Bērnusvētku režisore <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldībasIzglītības pārvaldesspeciāliste interešuizglītības jautājumosAnita Liekna.Jāpiebilst, ka <strong>Jelgavas</strong>novadā pirmsskolasvecuma bērni ir aktīvidejotāji – deju kolektīviir ne tikai bērnudārzos,bet arī skolās izveidotajāspirmsskolas grupās.Šajā koncertā, kas ilgs1,5 – 2 stundas, tiešipirmsskolas vecumabērni dejos trīs dejas. «Šogad Bērnu svētkospirmsskolas dejotājiem repertuārā ir trīs dejas– «Pīļu dancis», «Kāda katram dziesma»,«Gailīt’s saka vistiņai». Mūsu bērni šoreiz dejostautas tērpos, meitenēm būs priekšautiņi.Jāsaka, ka mūsu pagastā bērni dejo ar prieku.Tie, kuri pirmsskolas grupiņu sāka apmeklēttrīs četru gadu vecumā, attiecīgi dejo trīsčetrus gadus, citi dejo otro gadu. Bērniempatīk uzstāties, un viņi ir priecīgi par padarītodarbu, kā arī par skatītāju aplausiem,» stāstaLielplatones mazo dejotāju vadītāja IneseReinvalde. «Katrs koncerts, katra uzstāšanāsbērnos veido pozitīvas emocijas un labu pieredzi.Katrs izdejotais koncerts viņiem mācaskatuves kultūru, draudzīgu attieksmi kolektīvāun starp citiem kolektīviem. Viņi ļoti cenšas,un skatītāji to jūt un novērtē,» domu turpinaGlūdas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes«Taurenītis» tautas deju kolektīva «Taurenītis»vadītāja Ilze Lomakina. Viņa piebilst, kabērniem jau no mazotnes jāmāca tautas tērpuvalkāšanas kultūra un ir ļoti labi, ja to jau vardarīt, apmeklējot bērnudārzu.«Šis ir brīdis, kad bērni rāda, ko prot, betpašvaldība novērtē kolektīvu vadītāju darbu,»tā A.Liekna, piebilstot, ka pateicības un labivārdi nereti ir stimuls darboties vēl cītīgāk,radošāk, pašaizliedzīgāk.Jāpiebilst, ka Bērnu svētku koncertā piedalīsiesarī vairāki Ozolnieku novada kolektīvi. KāPieteikšanās svētkutirdziņamTirgotāji, kas vēlas piedāvāt savu preci<strong>Jelgavas</strong> novada svētkos 8. jūnijā, pieteiktiesvar līdz 31. maijam, aizpildottirgošanās pieteikuma anketu, kasatrodama mājas lapas www.jelgavasnovads.lvsadaļā «Pakalpojumi». Parakstītuun ieskenētu pieteikuma anketu varsūtīt uz e-pastu: inese.baumane@jelgavasnovads.lvvai arī iesniegt novadapašvaldības sekretariātā Pasta ielā 37,Jelgavā. Par jautājumiem, kas saistītiar tirdzniecības vietas nodrošinājumu(elektrības pieslēgums, tirdzniecībasvietas aprīkojums u.c.) un iebraukšanascaurlaidēm, sazināties ar novadapašvaldības uzņēmējdarbības atbalstaprojektu vadītāju Iritu Šteinbergu patālruni 25603902.norāda A.Liekna, abiem novadiem ir noslēgtsinterešu izglītības sadarbības līgums un daudzipasākumi tiek rīkoti kopā: tajos piedalās abunovadu kolektīvi, iedzīvotāji, speciālisti, arīfinansējumu nodrošina abas pašvaldības.Interesanti, ka Bērnu svētkos ir arī ieceregodināt gados vecākus novada iedzīvotājus.«Tā kā šī <strong>gada</strong> tēma ir mājas, novads, esam iecerējušisveikt tos <strong>Jelgavas</strong> novada iedzīvotājus,kuriem ir tikpat gadu, cik šogad paliks mūsuvalstij Latvijai – 95,» tā Bērnu svētku režisore.Gaida ciemos runci un bebru<strong>Jelgavas</strong> novada svētkos būs padomāts arīpar dažādām aktivitātēm un norisēm visasdienas garumā. Neiztrūkstošas ir dažādas radošāsdarbnīcas bērniem. «Lielākoties novadapasākumos radošās darbnīcas vada mūsu skoluvizuālās mākslas skolotāji – pašvaldība nodrošinanepieciešamos materiālus un nojumes, betskolotāji izdomā interesantus uzdevumus,»stāsta A.Liekna. Tāpat tiks piedāvātas dažādaspraktiskas nodarbes, ko izmēģina kā mazie, tālielie. Amatniecības centru pārstāvji interesentiemlabprāt iemācīs arī ko jaunu – iejustieskeramiķa lomā, darbojoties pie podniekaripas, iemācīties celošanu, pagatavot kaut kotapošanas tehnikā.Elejas muižas parkā būs arī viesi – par savudarbu stāstīs un dažādas aktivitātes piedāvāsValsts policija. Ciemos ierasties solījuši arī tikierastie un bērniem mīļie viesi – policisti RuncisRūdis un Bebrs Bruno. Tāpat <strong>Jelgavas</strong> novadasvētkos piedalīsies ciemiņi no Lietuvas, kas arībūs sagatavojuši dažādus pārsteigumus. Viensno tiem – uz vietas tiks gatavoti lietuviešupelmeņi. Savukārt Jonišķu kapela dienas daļāno pulksten 15 līdz 16 sadziedāsies ar mūsufolkloras kopām – «Zemgaļi» un «Dimzēns».Protams, svētku dalībnieku un apmeklētājuērtībām tiks nodrošināta arī iespēja paēst.Pašvaldības Kultūrasnodaļas galvenā speciālisteIngrīda Baumanenorāda, ka parkainfrastruktūra pļavāļauj ierīkot piecas sešassilto ēdienu tirgošanasvietas. Šogad svētkudalībniekus ēdinās vietējie,kā arī <strong>Jelgavas</strong> unBauskas uzņēmēji.Tirgos pat rotasno gliemežvākiemKā ierasts, svētkosbūs arī amatnieku tirdziņš,kurā sevi prezentēsgan <strong>Jelgavas</strong>novada amatnieki, ganviesi. Tirdziņš darbosiesno pulksten 12līdz 18. «Savu dalību <strong>Jelgavas</strong> novada svētkosjau pieteikuši tirgotāji, kas piedāvās dažādaspreces, sākot ar skaistiem amatnieku darinājumiem– rotaslietām no gliemežvākiem, keramikasun koka darinājumiem –, pārtikas ražotājusarūpētajiem labumiem – maizi, kūpinātu gaļuun sieru – un mājražotāju jaunumiem un beidzot,protams, ar <strong>gada</strong>tirgum raksturīgajāmpiparkūkām, cukura vati un citiem bērniemdomātiem pārsteigumiem,» stāsta <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības Attīstības nodaļas telpiskāsattīstības plānotāja Inese Baumane, norādot:tirgoties gribētāji pārstāv gan Latviju (Vidzemi,Kurzemi un, protams, Zemgali), gan Lietuvu.Viņa pieļauj, ka tirgotāju interese vēl pieaugs,jo pagājušajā gadā tieši pirms svētkiem bijusiaktīvākā pieteikšanās.Jāpiebilst, ka tirgotāji dalību <strong>Jelgavas</strong> novadasvētkiem var pieteikt vēl līdz 31. maijam.Varēs dziedāt līdziVakara programma sāksies pulksten 20 ar<strong>Jelgavas</strong> novada koru un vokālo ansambļu koncertu«Kling, klang – esam klāt». «Šī koncertaprogramma būs jautra un netipiska, turklātizveidota tieši šiem svētkiem, šim koncertam,»uzsver Dz.Zimaiša, norādot, ka koncerta apmeklētājivarēs dziedāt līdzi.«Koriem un vokālajiem ansambļiem skatesir beigušās – viņi ir ļoti nopietni strādājuši, unnu mēs viņiem vēl pirms atbildīgās uzstāšanāslielajos svētkos ļaujam izampelēties,» tāDz.Zimaiša. Koncertā caurvīsies tēma pardziedoša cilvēka izaugsmi no bērnības līdzpat dalībai unikālajos Latviešu dziesmu undeju svētkos.Šī koncerta ideju īsteno novada un Dziesmusvētku virsdiriģents Ints Teterovskis.Svētku kulminācija –deju uzvedumsSvētku kulminācija būs deju uzvedums«Virs uguns rokas turi», kura režisore ir DaceVilne. Viņa norāda, ka uzvedumā tiks izdejotsDeju svētku cikla «Tēvu laipas» repertuārs.Koncertuzveduma centrālā tēma būs parādītuguns spēku. «Uguns ir kā simbols, un tā ir ļotispēcīga un daudzšķautņaina. Ir pavarda uguns,uguns kā dzīvības uzturētāja, radošā uguns unvēl – to visu dejotāji centīsies izdejot uz skatuvesun parādīt skatītājiem,» tā uzveduma režisore.Efektu paspilgtinās gaismu šovs. Jāpiebilst, kadeju uzvedumā piedalīsies arī viesi – dejotājino Rīgas, Dobeles novada un Lietuvas pilsētasJonišķiem.Pārsteigums būs arī sešu Latvijas NacionālāSvētku programmaNo pulksten 12 līdz 17 – aktīva atpūta parkā, piepūšamās atrakcijas, spēles un radošāsdarbnīcas bērniem.No pulksten 12 līdz 18 – <strong>Jelgavas</strong> novada mājražotāju, kaimiņnovadu un Jonišķu(Lietuva) amatnieku un tirgotāju labumu tirdziņš un andele.No pulksten 13 līdz 14.30 – <strong>Jelgavas</strong> novada un Ozolnieku novada skolēnu koncerts«Manas mājas tavā azotē, Latvija!».No pulksten 15 līdz 16 – sadziedāšanās ar folkloras kopām «Zemgaļi» un «Dimzēni»,Žagares kultūras centra (Lietuva) folkloras kapelu «Švete».Pulksten 17 – ekskursija gida pavadībā uz Elejas muižas parku sadarbībā ar <strong>Jelgavas</strong>reģionālo Tūrisma centru. Svētku norises un vakara koncerta apmeklējums(atgriešanās Jelgavā – ap pulksten 24). Izbraukšana – no <strong>Jelgavas</strong> Sv.Trīsvienībasbaznīcas torņa stāvlaukuma.Pulksten 20 – sadziedāšanas koncerts «Nāc ar mani padziedāt!». Piedalās: <strong>Jelgavas</strong>novada kori un vokālie ansambļi.Pulksten 22 – deju kolektīvu koncerts «Virs uguns rokas turi». Piedalās: <strong>Jelgavas</strong> novadadeju kolektīvi kopā ar viesiem no <strong>Jelgavas</strong>, Rīgas, Dobeles novada un Jonišķiem.Koncertā piedalīsies seši Nacionālā teātra aktieri un Latvijas dziedošās ģimenes.No pulksten 24 līdz 4 – nakts balle. Spēlēs grupa «Bellakords» un «Tirkizband».teātra aktieru un televīzijas šovos iepazītāsLatvijas dziedošās ģimenes. «Pagaidām gannegribu atklāt viesmākslinieku vārdus, jodzīvē mēdz visādi gadīties – tā var ienest savaskorekcijas,» piebilst Dz.Zimaiša.Pēc koncerta svētku apmeklētāji varēs izkustinātkājas vai vienkārši paklausīties muzikāloizpildījumu nakts ballē, kurā pamīšus uzstāsiesgrupa «Bellakords» un pašmāju ansamblis«Tirkizband».Čaklos suminās rudenīTas, ka <strong>Jelgavas</strong> novada svētki tika pārcelti,ienesis arī savas korekcijas. Pērn kā jaunatradīcija tika pieteikta konkursa «Sakoptākāsēta» laureātu godināšana, bet šogad tas nebūsiespējams. «Tā kā šogad <strong>Jelgavas</strong> novada svētkitika pārcelti, izvērtēt krāšņos dārzus un koptāsteritorijas līdz 8. jūnijam būtu krietni par agru,»norāda Inese Baumane. Tas gan nenozīmē, kašogad sakopto sētu īpašnieki netiks vērtēti – sakoptākāssētas konkurss notiks, un tā laureātitiks sveikti rudens pusē.Satiksmes organizācija novada svētkosJNZĪsumāPašvaldībai pasniegta speciālbalva parlogo un novada jaundzimušajiem domātāspiemiņas veltes izstrādi un popularizēšanuVides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijas valsts sekretāra vietniece IlonaRaugze 18. aprīlī, uzsākot radošās darbībasnedēļu «radi!2013», pasniedza balvas pašvaldībuiniciatīvām, kas apliecina spēju efektīviizmantot savus resursus, veicinot ekonomiskoaktivitāti, identitātes stiprināšanu un pašvaldībasatvērtību.UNESCO pārstāve Baiba Moļņika speciālbalvupasniedza arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībaipar iniciatīvu «Logo un piemiņas velte novadajaundzimušajiem».<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība konkursam «Radošākāpašvaldība» pieteica divus vizuālāsidentitātes elementus: logo iestrādi videsobjekta Buras zīmē un novada jaundzimušopiedzimšanas velti – sudraba monētu ar bērnapēdiņu nospiedumu un vēlējumu «Nes <strong>Jelgavas</strong>novadu pasaulē!».Republikas pilsētu un lielo novadu grupā šogadpar laureātiem kļuvis Zemgales reģiona Kompetenčuattīstības centrs ar iniciatīvu «Sistēmasizveide intereses par dabaszinātnēm un spējasrisināt tehniskas dabas problēmas veicināšanaivisos izglītības posmos». Šīs iniciatīvasietvaros <strong>Jelgavas</strong> pilsētas, <strong>Jelgavas</strong> novada unOzolnieku novada skolās ieviesta jauna metodika,kuras pamatā ir 52 eksperimenti mācībustundām un starpbrīžiem – 52 kompaktaseksperimentu stacijas, kas attēlo interesantasfizikas parādības.Aprīlī no mums aizgājuši...Zina Krūmiņa, Platone(11.09.1927. – 01.04.<strong>2013.</strong>)Alina Batura, Jaunsvirlauka(16.07.1963. – 03.04.<strong>2013.</strong>)Genrihs Pavlovskis, Vircava(10.05.1939. – 04.04.<strong>2013.</strong>)Marija Gapļičņika, Glūda(20.04.1917. – 05.04.<strong>2013.</strong>)Austra Romanovska, Līvbērze(16.07.1947. – 05.04.<strong>2013.</strong>)Daina Brencsone, Platone(03.11.1937. – 05.04.<strong>2013.</strong>)Ausma Vazbute, Zaļenieki(27.06.1930. – 07.04.<strong>2013.</strong>)Jūlija Gaidišķe, Svēte(20.05.1924. – 07.04.<strong>2013.</strong>)Jevgeņija Puškina,Jaunsvirlauka(15.07.1946. – 11.04.<strong>2013.</strong>)Nikolajs Palijs, Jaunsvirlauka(16.09.1941. – 14.04.<strong>2013.</strong>)Vladimirs Jakovļevs, Glūda(07.06.1956. – 14.04.<strong>2013.</strong>)Zelma Balgalve, Vilce(21.11.1926. – 15.04.<strong>2013.</strong>)Pjotrs Lukašenko, Valgunde(01.02.1952. – 15.04.<strong>2013.</strong>)Anatolijs Dementjevs, Eleja(25.06.1929. – 16.04.<strong>2013.</strong>)Lilija Gailāne, Zaļenieki(03.05.1938. – 16.04.<strong>2013.</strong>)Anna Millere, Vircava(16.01.1935. – 16.04.<strong>2013.</strong>)Valentīna Ozola, Vircava(27.11.1922. – 16.04.<strong>2013.</strong>)Anastasija Votjakova, Vircava(09.10.1929. – 17.04.<strong>2013.</strong>)Monika Afanasjeva,Kalnciems(10.01.1926. – 18.04.<strong>2013.</strong>)Oļegs Karpovs, Platone(10.07.1953. – 19.04.<strong>2013.</strong>)Jānis Nešpors, Līvbērze(16.02.1955. – 20.04.<strong>2013.</strong>)Viktors Grigorjevs, Vircava(02.01.1953. – 21.04.<strong>2013.</strong>)Valentīns Ļegajevs, Kalnciems(06.01.1928. – 23.04.<strong>2013.</strong>)Zenta Loce, Jaunsvirlauka(09.03.1939. – 24.04.<strong>2013.</strong>)Dzidra Ārija Leikarte, Glūda(06.09.1923. – 25.04.<strong>2013.</strong>)Zofija Zaķe, Kalnciems(27.03.1921. – 26.04.<strong>2013.</strong>)Serafima Poļakova, Eleja(28.05.1932. – 26.04.<strong>2013.</strong>)Apolonija Luna, Līvbērze(23.11.1927. – 27.04.<strong>2013.</strong>)


10 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> pagastu mozaīkaElejaElejnieki šogad Lieldienās netikai šūpojās un ripināja olas, betarī cītīgi strādāja, būvējot putnubūrīšus. Gājputnu māju izgatavošanainepieciešamos materiālusStarptautiskā «Comenius» projekta«Eiropas zaļā lente: Eiropasbērni vēro dabu» gaitā Elejas vidusskolasskolotājas I.Grigaļeviča unD.Peipiņa bija pieredzes apmaiņasbraucienā uz Minheni, kur apmeklējaskolu un bērnudārzu.I.Grigaļeviča stāsta, ka tur bērniemnav jānes uz skolu mājturībānepieciešamās lietas – tās pēc iepriekšizveidotas tāmes sagādā daļējivecāki un daļēji valsts. Bērnudārzsir «atvērtā plāna skola» – ik dienunotiek nodarbības pa kabinetiem,un bērni paši izvēlas, uz kuru nodarbībudoties. Audzinātājas ir tikaikonsultantes, kas vēro, regulē, iesaka.Arī nodarbībās bērnam ir izvēle:tiek piedāvāti materiāli, un bērnspats darbojas, kā grib. SkolotājasValgundeSesavaSagaida gājputnusun instrumentus sagādāja pagastapārvalde. Skolēni varēja praktiskipielietot darbmācības stundās apgūtāszināšanas un varēs arī vērot,kā būrīšos dzīvo putni.Ar projektu dažādo mācību vidiKalnciema vidusskola ir ceļā uzEko skolas nosaukuma saņemšanu,un, lai skolēnus vairāk pievērstuun informētu par veselīgu dzīvesveidu,tika organizēta Veselībasnedēļa, ko rīkoja skolotājas LieneRasnača un Irita Kulmane.Kalnciema vidusskolas direktoreMudīte Laumane stāsta, kaveselu nedēļu skolēni un skolotājiik rītu tika aicināti sporta zālē uzrīta vingrošanu. Tika veikts arīGrib kļūt par Eko skolupētījums, vai skolēni kafejnīcāizvēlas veselīgos augļus vai citusnašķus. Šajā nedēļā skolēniem bijaizglītojoša un interesanta iespējapabūt arī pārvietojamā planetārijā,kurā varēja gūt jaunu informācijuun izdzīvot nepieejamo, apmeklētneaizsniedzamās vietas, kurāscilvēks nevar nokļūt. Sākumskolasskolēni skatījās filmu «Kaluokahina– apburtais rifs»: pilns ar krāsāmun dabas toņiem, neaprakstāmaskaistuma tropiskais koraļļu rifsglabā burvības noslēpumu, cilvēceto nevar atrast. Vecāko klašuskolēniem tika piedāvāts ceļojumsuz biopasauli – tas ir pilnekrānašovs ciparu planetārijiem, kuršacumirklī samazina mūs līdz kukainīšaizmēriem un liek izlidotcauri adatas acij. Biopasaule pētabaktēriju pasauli, viņu satriecošokustības mehānismu, pārsteidzošosēņu struktūru, augu specializācijuun neiedomājamo sarežģītībudzīvnieku pasaulē.«Avotiņu» dejotāji trešo gadu pēc kārtas sakopuši IKSC«Avoti» un Valgundes pagasta pārvaldes apkārtniNedēļu pirms Lielās talkas IKSC«Avoti» notika Elejas Bērnu svētkukoncerta mūsdienu deju kolektīvukopmēģinājums. Neskatoties uzto, ka Lielā talka tika pārcelta, pēcmēģinājuma «Avotiņu» dejotāji,kā bija nolemts, sakopa centraun Valgundes pagasta pārvaldesapkārtni, kā to bija darījuši pēdējosdivus gadus. 50 dejotāji vecumā no3 līdz 16 gadiem kopā ar kolektīvaŠomēnes sesavniece ValerijaJode, kuru mēdz saukt arī par Valītivai Valiju, svin savu 100. dzimšanasdienu.Valīte dzimusi Lietuvā, Krukunovadā, zemnieku ģimenē, kurāauga deviņi bērni. Kā stāsta Valītesmāsasmeita Ona Marecka, ģimenebijusi ļoti draudzīga, cits par citurūpējušies un gādājuši. Valerija agrisāka strādāt pie vietējiem bagātiemsaimniekiem. Tur arī viņa sastapasavu pirmo mīlestību un 17 gaduvecumā sagaidīja meitiņu Staņislavu.Rūpes par mazmeitiņu palikavecvecāku ziņā, jo darba meklējumosValērija 1937. gadā ieradāsLielsesavā. Kādu laiku viņa strādājapie Adatiņu saimnieka, tad ceļš garSesavas upīti noveda viņu Jaunpujumājās pie saimnieka EduardaReneslāča. No trīs pretendentēm,kuras nosēdinātas saimniekam pretīpie galda, Reneslācis esot izvēlējiesvidējo – Valeriju. Tas bija viņas liktenis.Saimnieks bija atraitnis, viensaudzināja dēlus Vilni un Anatoliju.Saimnieks vēroja Valijas darbavadītāju Sarmīti Belti un vairākiemvecākiem savāca maisos zemēnomestos atkritumus. ««Avotiņu»dejotāji ir ne tikai labi dejotāji,bet arī čakli talcinieki, kas pirmiepagastā uzsāka Lielo talku, tādējādirādot labu piemēru citiem pagastaiedzīvotājiem. Pēc labi padarītādarba bērniem ļoti garšoja ceptāsdesiņas, bērzu sula un cepumi,»tā kolektīva vadītāja, piebilstot, kaprasmi, kārtības mīlestību un, tā kāvīriešiem mīlestība ejot caur vēderu,vēl redzot, ka viņas dzīvesprieks,skanīgās dziesmas ir kā svētībaatraitņa mājā, ar laiku viņa kļuvapar saimnieka civilsievu. «Skaistakā bilde bija mūsu jubilāre! Es viņāredzu lielu līdzību ar krievu aktrisiElīnu Bistricku, kura filmā «KlusāDona» atveidoja Aksiņju, – tikpatcēla, karaliska,» tā Sesavas bibliotēkasvadītāja Dzidra Šulce.Kara laikā viņu mājā ienāca karagūsteknis Fjodors Andruškins. Starpmeitu Stasīti un Fjodoru uzplaukamīlestība, tika svinētas kāzas, dzimamazbērni Aina (bērnu ārste Rīgā),Aivars. Valijas rūpju loks paplašinājās,bet viņai nekas nebija par grūtu:apkopa mājas soli, pieskatīja un audzinājamazbērnus, kopa slimo vīru.Drīz viņš aizgāja viņsaulē, Valītei paruzticību un dāvāto mīlestību novēlotmāju, zemi un daļu meža.Ģimene, puķes un dziesmas,kurām visām Valīte vārdus zinavēl šodien bez aizķeršanās, ir viņaslielākā laime un prieks. Protams,lielu prieku sagādā mazbērni unapmeklēja arī bērnu starptautiskobibliotēku, kur tiek dāvinātas grāmatasdažādās pasaules valodās.Ievērības cienīgs ir arī ekoparks, kurārotaļu laukumi iekārtoti pēc bērnuzīmējumiem.Aktivitātes notiek arī Elejā. Mazākajiemvisvairāk patika piparkūkucepšana skolas mājturības jaunajākabinetā, vizināšanās zirga kamanās,ledus pils būvēšana, pārgājiens uzElejas parku un nostāstu klausīšanāspie pilsdrupām. Lielākajiem – apgūtāstradīciju rotaļas un dziesmas,zīmju izlikšana no lapām, valstukarogu veidošana no ziediem. Tagadelejnieki gaida viesus no Turcijas,Vācijas, Anglijas un Zviedrijas. Kopāparedzēts apmeklēt skolu, bērnudārzu,Elejas vidusskolas Lielplatonesfiliāli, Tērveti un citas vietas.«Bez skolēnu vecāku, bērnudārzaun skolas kolēģu atbalstaun palīdzības pilnvērtīgs projektadarbs neizdotos. Paldies skolasdirektorei S.Balodei, kolēģēmI.Lejavai, A.Strelčunei, I.Reinvaldei,B.Pundurei, U.Atmanim un vecākiem,kas gādā, atbalsta, palīdz,uzmundrina, fotografē, īpaši 1.a klasesskolnieka Roberta tētim JānimFreimanim par cietokšņa būvdarbuvadīšanu un iesaistīšanos celtniecībasdarbos,» tā I.Peipiņa.tika arī pārrunāti ar nākamajiemkoncertiem saistīti jautājumi.Nodzīvoti simts skaisti gadimazmazbērni. «Reiz Valīte teica –mazbērni solījuši, ka līdz 100 gadiemviņu noteikti izvilkšot. Vārdu turējuši,jo mīlēja un cienīja savu mīļo omīti.Nav jau viņām viegli – divas vienlauku sētā. Katru nedēļas nogalimazbērni atbrauc un atved visunepieciešamo, bet pārējo laikuvienas pašas,» tā Dz.Šulce. Valītesdzīves moto un mīļākā dziesma ir«Liku bēdu zem akmeņa, pāri gājudziedādama».JaunsvirlaukaVircavaLivberze - -Vasaras nometnes «Līdumos»Vasarā «Līdumos» notiks dažādas nometnes. No 25. līdz 30.jūnijam notiks dienas ritmikas un sporta deju nometne dejotājiemno 4 līdz 8 gadiem «Dejot prieks», bet no 1. līdz 6. jūlijam– diennakts nometne «Sporta deju kluba «Lielupe» vasara». Šajāsnometnēs notiks gan deju, gan aerobikas, gan horeogrāfijas treniņi,dalībnieki arī sportos, spēlēs spēles un ies rotaļās.No 22. līdz 26. jūlijam notiks dienasradoši muzikālā nometne 4 – 7gadus veciem bērniem «Smilšu rausis».Bērni izpaudīsies tēlotājmākslā,pirkstiņu darbos, dziedāšanā unmuzicēšanā, dejošanā un kustībās.No 29. jūlija līdz 2. augustam notiksdiennakts atpūtas un piedzīvojumunometne «Apkārt zemeslodei». Nometnesdalībnieki atklās un izzināsjaunu kultūru īpatnības, piedalīsiessportiskās aktivitātēs, darbosiesradošajās darbnīcās.Pieteikties nometnēm var pie IlonasFreimanes pa tālruni 28346922,29472350.Popularizēs veselīgu dzīvesveiduApstiprināts biedrības «Iepazīsimsevi» ES programmas «Jaunatnedarbībā» finansēts projekts «Bodyand Mind in Action» par tēmu veselīgsun aktīvs dzīvesveids. Projektaveids ir sadarbība ar ES kaimiņosesošajām partnervalstīm, un tajāViņa stāsta, ka policists izturējiesatbildīgi un braucis dežūrēt patatšķirībā no jauniešu apmaiņas varpiedalīties arī jaunieši no ES kaimiņvalstīm.Projekts tiks realizēts no 8.līdz 15. jūlijam, kad Jaunsvirlaukāieradīsies 36 dalībnieki no Gruzijas,Ukrainas, Turcijas, Itālijas, Lietuvasun <strong>Jelgavas</strong> novada. Projekta mērķisCilvēks savā vietā«Martā gar mūsu zirgu staļļiem «Saulstari» klīda suņi. Uzbrukaarī maniem suņiem. Pateicoties pašvaldības policistam AivaramBērziņam, kurš savu darbu darīja pēc labākās sirdsapziņas, iztikabez upuriem,» tā zirgu staļļu saimniece Laimdota Dzene.Tautas namā un bibliotēkālīdz 1. jūnijam bez maksas apskatāmamākslinieces SandrasSilevičas gleznu izstāde. Vairumsgleznu ir portreti, kur rotaļīgaspontanitāte mijas ar meditatīvudziļumu. «Pirmo reizimākslinieces gleznas ieraudzīju<strong>Jelgavas</strong> kultūras namā, kur bijaŠogad Līvbērzes vidusskolā pirmoreizi notika jauno dziedātājukonkurss «Līvbērzes cālis 2013».No 11 dziedātājiem par pašu labākotika atzīta piecgadīgā NatālijaRomānova.Konkursā piedalījās 11 jaunielīvbērznieki. Viņus vērtēja žūrija:Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājaRuta Medne, Līvbērzes vidusskolasdirektore Lilija Grase un skolas vecāku<strong>padome</strong>s pārstāvis Aldis Vītols.Katram dalībniekam tika piešķirtaAizupes pamatskolas ansamblis«Noslēpums» izvirzīts dalībaiansambļu konkursa «Balsis 2013»finālā, kas notiks Rīgā.Konkursa vadītāja Erita Karlsonestāsta, ka pašlaik ansamblīmuzicē deviņas meitenes un vienszēns – «priecīgi, smaidīgi, kustīgi,optimistiski skolēni, kuri mīlmūziku un dziesmu». Ansamblisaktīvi muzicē dažādos pasākumos,naktīs. Mēģināts klejojošos suņuspievilināt ar ēdamo, bet tas navir iedrošināt jauniešus uzturēt veselīgudzīvesveidu, attīstīt hobijus unpilnvērtīgi piedalīties savas dzīvesnorisēs, līdz ar to domāt pozitīvi,domāt veselīgi. Vairāk par programmu«Jaunatne darbībā» var uzzinātmājas lapā www.jaunatne.gov.lv.izdevies, tomēr vēlāk suņi pazuduši.Policists pieļauj, ka vai nu suņu saimniekipadzirdējuši, ka pret suņiemsāktas medības, vai arī tie ieklīdušino tālienes garāmejot. L.Dzene sakapaldies policistam par atsaucību, unapliecina, ka viņš ir savā vietā.Dosies uz Dziesmu svētkiemVircavas tautas nama vokālaisansamblis «Kanconeta» piedalījāsvokālo ansambļu reģionālās skates2. kārtā un ar savu sniegumuiepatikās žūrijai – kolektīvs ir uzaicinātspiedalīties XXV VispārējosJauna gleznu izstādenoorganizēta šīs māksliniecesizstāde. Gleznas mani fascinējaun uzrunāja, tāpēc nolēmu, kalabprāt šīs gleznas parādītu arīmūsu pagasta iedzīvotājiem.Tās ir interesantas un uzrunājošas,ir vērts tās apskatīt katrampašam,» atzīst tautas namavadītāja.«Cālī» uzvar Natālija Romānovakāda īpaša nominācija: Jaunākais,Drošākais, Skanīgākais, Nopietnākais,Stilīgākais, Pavasarīgākais cālisun citas. Mazos solistus sagatavojaun pasākumu organizēja un vadījaLīvbērzes vidusskolas mūzikas skolotājaInese Kunga-Švītiņa.Iekļūst konkursa finālāpriecējot klausītājus kā pagastāun novadā, tā arī dažādās Latvijaspilsētās.Šajā mācību gadā ansamblispiedalījās ansambļu konkursā«Balsis 2013». Skates pirmajākārtā iegūts augstākais novērtējums,un ansamblis tika izvirzītspārstāvēt <strong>Jelgavas</strong> un Ozolniekunovadu skates 2. kārtā Zemgalesatlasē. Spēcīgā konkurencē tikaizcīnīts I pakāpes diploms ar ļotilatviešu Dziesmu un XV Dejusvētkos. Dziedātājas piedalīsiesvairākos minikoncertos Vecrīgā.Informē iedzīvotājus par plānoto biznesuPamatojoties uz iedzīvotāju unvairāku zemnieku saimniecību jautājumiem,Vircavā notika informatīvāsanāksme par uzņēmuma «BalticTrade» darbību «Jaunceļmalās». Tākā uzņēmuma paredzamā darbībair dzīvnieku izcelsmes atkritumuproduktu savākšana, iedzīvotājusuztrauc ar vidi saistīti jautājumi.Firmas pārstāve Aija Bitēna stāstīja,ka dzīvnieku izcelsmes pārtikasproduktus un kritušos dzīvniekussavāks slēgtos konteineros no visasLatvijas. Lai mazinātu darbībasnelabvēlīgu ietekmi uz vidi, tiksizmantotas marķētas mašīnas, notekūdeņuattīrīšana slēgtās sistēmās,dezinfekcija un dezinsekcija. Laisaņemtu Eiropas projektu naudu,dabas aizsardzības jomā stingri jāievēroES prasības, un, sazinoties aratbildīgajām iestādēm, noskaidrots,ka uzņēmums jau ievēro visas likumdošanasprasības, lai gan tas darbībuvēl nav uzsācis.«Iedzīvotāji tomēr neguva pilnupārliecību par to, ka nejutīs smakasun nebūs notekūdeņu noplūdes,»rezumē pagasta pārvaldes vadītājaRita Borščevska, piebilstot: sanāksmesdalībnieki vienojušies rūpīgisekot līdzi atkritumu savākšanai ungadījumos, kad process radīs šaubaspar drošību, ziņot par to pagastapārvaldei.augstu punktu skaitu (45,86 punktino 50). Nu priekšā konkursafināls Rīgā.


pagastu mozaīka<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>11KalnciemsZalenieki ,«Kas var būt mūžīgāks parsievieti kā draugu? Uzticies tai, šaimūžīgai, šai mūžīgai mainībai...»ir teicis kāds domātājs, bet tā varteikt arī par Zaļenieku amatierteātraizrādi «Sievietes, sievietes».Izrāde pēc Klēras Būzas darbamotīviem tapusi prasmīgās unneatlaidīgās režisores Lūcijas Ņefedovasvadībā. Uz skatuves dažādosraksturus izdzīvo astoņpadsmit dāmas,kuras ne tikai risina attiecībumudžekli, bet arī vienojas skanīgāsdziesmās. Par muzikālo noformējumu«dzīvajā» katrā izrādē rūpējaspacietīgā un šarmantā GuntraMinkevica. Iecere, ka izrādē dziedāstikai Zaļenieku kultūras namavokālais ansamblis, darba gaitāveiksmīgi pārauga par visa teātrakopdarbu. No tā ieguvēji ir skatītāji.Gaumīgais izrādes vizuālais noformējumstapis, pateicoties kaimiņupagasta darbīgajiem ļaudīm – apgleznotāzīda dekorācijas darinājušisvētenieki Andras Meinertesvadībā. Mēģinājumos apgūtais irCīkstoņiem vairāki startiKalnciema cīkstoņi piedalījušiesvairākās sacensībās, LR čempionātākadetiem Diāna Pleška (46 kg)un Nikolina Vorza (52 kg) izcīnīja2. vietu. Savukārt starptautiskajāIvara Salaka piemiņas turnīrā Cēsīs1. vieta Kristiānam Jansonam (22kg), 2. vieta Žanim Liepam (28 kg)un Andžejam Dubjagam (37 kg), 3.vieta Danielam Jansonsam (24 kg),Markusam Ziemiņam (24 kg), VladislavamProkofjevam (38 kg), IgoramGarajam (34 kg) un ArtēmijamJudinam (44 kg). Visu šo audzēkņutreneris ir Tengizs Papaskiri.Vēl cīkstoņiem medaļas sacensībāsjunioriem Igaunijā. 1. vietaDmitrijam Miļnikovam (32 kg), 2.vieta A.Judinam (38 kg), 3. vietaMarkam Sokolovam (38 kg), PāvelamMatvejevam (34 kg), AlekamProhorovam (32 kg) un EdvīnamNotiks tradicionālā skolēnu konferenceMācību gads tuvojas noslēgumam,un, sekojot skolas tradīcijām,maija beigās notiks skolēnu konference,kurā Skolēnu pašpārvaldeatskaitīsies par mācību <strong>gada</strong> laikāpaveikto un skolas prezidenta kandidātiiepazīstinās ar savu darbaprogrammu nākamajam <strong>gada</strong>m.«Skolēnu pašpārvalde ne tikaiaktīvi darbojas savā skolā, bet arīārpus tās. Piemēram, janvārī piedalījāmiesZemgales reģiona skolēnupašpārvalžu forumā, kurā iepazinacitu skolu ārpusstundu tradīcijas undalījās savā pieredzē, bet aprīlī Skolēnupašpārvalde devās pieredzesapmaiņas braucienā uz Saldu,»stāsta Kalnciema pagasta vidusskolasprezidents Edgars Berķis.Viņš piebilst, ka aktīvi tiek turpinātsarī iepriekšējos gados iesāktaisbrīvprātīgo darbs KalnciemaIestudēta izrādepar sievietēmpārtapis krāšņā izrādē, ko atzinīginovērtējusi žūrija novadu Teātruskatē, atzīstot to par «Gada izrādi2012» un uzteicot reģionālajāTeātru skatē.Izrādi jau redzējuši ne tikai Zaļenieku,bet arī Valgundes, Svētespagastu, Bēnes, Svitenes iedzīvotājiun arī Lizuma (Gulbenes novadā)Teātru festivāla ciemiņi.Jebkurš darbs, kas padarīts nosirds, priecē. Bet uz lauriem snaustnav laika, jo šogad Latvijas jubilejuteātra kolektīvs grib sagaidīt ar īstilatvisku un lauku ļaužu ikdienaiveltītu lugu – Margas Teteres «Brīnumzālīti»pēc Rūdolfa Blaumaņatāda paša nosaukuma stāsta, ko vairākumsskatītāju atpazīs pēc filmas«Īsa pamācība mīlēšanā».Krangam (29 kg). Aleka un Edvīnatreneris ir Aivars Naglis, pārējiem– T.Papaskiri.Sociālās aprūpes centrā. Arī skolāir dažādas tradīcijas – gan mācību,gan ārpusstundu. «Salīdzinošijauna skolas tradīcija ir «Talantufabrika», kurā skolēni izrāda savusneparastos talantus un spējas.Šogad redzējām gan dziedātājus,gan dejotājus, gan arī nākamosfrizierus un cirka akrobātus, tačuvislabākie bija 12. klases mākslinieki,kuru priekšnesums visus tikļoti sajūsmināja, ka nācās to rādītvēlreiz,» E.Berķis ieskicē šī mācību<strong>gada</strong> interesantākos skolas dzīvesnotikumus.Gluda -Senioru deju kolektīvs «Sens,tik sens» ticis pie jauniem koncerttērpiem,pateicoties biedrības«Nākotnes seniores» ELFLApasākuma «Lauku ekonomikasdažādošana un dzīves kvalitātesveicināšana vietējo attīstībasstratēģiju īstenošanas teritorijā»rīcībā «Izglītības, kultūras unkultūras mantojuma aktivitāšuveicināšana vietējiem iedzīvotājiem»īstenotajam projektam.Biedrības pārstāve Ausma Prieciņastāsta, ka projektā bija paredzētspapildināt jau esošos tērpusar jauniem svārkiem, kurpēm,cepurēm. Pateicoties valsts finansējumamun novada līdzfinansējumam,jaunie tērpi ir gatavi. «Arjaunajiem tērpiem deju kolektīvspirmo reizi uzstājās folkloras kopas«Slavjanočki» 10 gadu jubilejā.Skatītājiem patika gan jaunie tērpi,gan arī priekšnesumi. Pašas esamapmierinātas – tagad varēsimdažādot mūsu ietērpu atbilstošidejām,» tā A.Prieciņa.Kolektīvs 6. un 7. jūlijā piedalīsiespasākumā Rīgā, izbaudot arīVilcePagasta pārvalde ierosinājusiparakstu vākšanu par autoceļaP103 Bauska–Dobele rekonstrukcijuun aicina iedzīvotājusparakstīties. «Ar savāktajiem<strong>Jelgavas</strong> novada saistošo noteikumujaunos bukletus ir iespējams saņemtpagasta pārvaldē un pagastabibliotēkās, kur tiks saglabāti saistošonoteikumu kontroleksemplāri.Vilces bibliotēka ziemas periodāSeniorēm jauni tērpiIedzīvotāji vāc parakstus,lai tiktu salabots ceļšparakstiem plānojam vērstiesSatiksmes ministrijā, norādotuz šī ceļa kritisko stāvokli. Tā kā«Latvijas valsts ceļu» pārstāvisdiskusijas laikā Vilces pagastaAr saistošajiem noteikumiemvar iepazīties bibliotēkās(01.09. – 01.06.) ir atvērta otrdienāsun ceturtdienās no pulksten 8 līdz15, piektdienās no 8 līdz 16.30,sestdienās no 9 līdz 16.30, savukārtvasaras periodā (01.06. – 01.09.):otrdienās, ceturtdienās, piektdienāsun sestdienās no pulksten 9Svete -Svētes pamatskolas datorklasēun Jēkabnieku bibliotēkā notikapasākums «Es un internets». Uzdatorapmācībām tika aicināts ikviensiedzīvotājs, lai apgūtu minimālāsdatorlietošanas prasmes.«Galvenā pasākuma būtība bijatā, ka apmācītāji bija tieši jauniešino Svētes skolas un neklātienesvidusskolas,» stāsta pagasta jaunatneslietu koordinators Jānis Zariņš.Mācībās tika apgūta e-pastaizveidošana un lietošana, «Word»pamati, informācijas meklēšanainternetā, iepazītas populārākāsinterneta adreses. «Lielu akcentuapmācībās likām uz «Word» programmasapgūšanu, jo iemācītiesrakstīt un pareizi noformēt tekstuir ļoti svarīgi, turklāt tas cilvēkiempalīdzētu izveidot savu CV, iemācīties,kā uzrakstīt iesniegumu uncitas svarīgas lietas,» tā J.Zariņš.Šī nav pirmā reize, kad pagastānotiek šādas mācības, un J.Zariņšatzīst, ka otrajās apmācībās ieradāsne tikai tie paši cilvēki, kas jaupārvaldē nedeva cerības uz šīceļa plānotu remontu, nolēmām,ka jāvēršas ministrijā,»norāda pārvaldes vadītāja AndaDuge.līdz 16.30. Ziedkalnes bibliotēkair atvērta otrdienās, ceturtdienās,piektdienās un sestdienās no 10līdz 18. Ķīves bibliotēka strādāotrdienās un ceturtdienās no 9līdz 17, piektdienās no 9 līdz 16,sestdienās no 9 līdz 13.Seniori vienojas par aktivitātēmUz pirmo tikšanos, lai atjaunotudalību Pensionāru federācijasrīkotajās aktivitātēs un saplānotusenioru darbību, Vilcē pulcējāspagasta seniori.«Vilces pagastā šī ļaužu grupavienmēr aktīvi piedalās kultūras unDziesmu un deju svētku gaisotni.«Būsim priecīgas un skaistas savosjaunajos tērpos, tos redzēs visaLatvija un ciemiņi.» Augustasākumā kolektīvs uzaicināts uzIgauniju – Starptautisko seniorufestivālu.«Liels paldies jāsaka jaukajāmun laipnajām SIA «Fille» šuvējāmAnitai un Ligitai, visu viņas paveicaprecīzi un laikā. Mazliet grūtākbija ar kurpēm, ko izgatavoja SIA«Kristāla kurpīte», tomēr arī turviss beidzās labi. Paldies DaceiVācerei – ar savu padomu viņapalīdzēja realizēt projektu,» tākundze.citos pagasta rīkotos pasākumos.Arī uz pirmo senioru tikšanos bijasanākuši ap 30 cilvēku. No Elejasieradās pensionāru apvienībasdalībnieces, lai stāstītu par savudarbošanos. Vilces aktīvisti nolēmapiedalīties «Lattelecom» akcijā«Pieslēdzies, Latvija» (seniorubezmaksas datorkursi) un <strong>Jelgavas</strong>novada rīkotajās nūjošanas dienās,turpinot šo nodarbi arī Vilcē, pieaicinotspeciālistu. Plānotas arī ekskursijas,radošas darbnīcas, interesantastikšanās, projektu rakstīšanaun citas labas lietas,» norāda tautasnama vadītāja Daina Judina.Seniori apgūstdatorprasmesizmantoja iespēju apgūt datorlietošanasprasmes, bet atsaucās arījauni. Pieaugušie atzīst, ka pēcmācībām arī mājās sākuši nedaudzizmantot datoru, tostarp sociālostīklus.Pasākumu organizēja jaunatneslietu koordinators Svētē, <strong>Jelgavas</strong>novada Neklātienes vidusskolasJauniešu pašpārvalde un Svētespamatskolas pašpārvaldes audzēkņi.Nākamais datorapmācības pasākumsplānots maijā. Lai precīziapzinātu dalībnieku skaitu unnoteiktu apmācību datumu, lūgumspieteikties apmācībām patālruni 25970275 vai e-pastu: janis.zarins@jelgavasnovads.lv.Lielplatone«Mūsu bibliotēkas 90 gadujubileja nosvinēta. Tas jau nekas,ka gadu tik daudz – ar katru notiem mūsu bibliotēka kļūst jaunāka,skaistāka un interesantāka,»norāda Lielplatones bibliotēkasvadītāja Māra Puriņa.Dienas centrā «Birztaliņas» katruotrdienu pulksten 16 visi interesentivar apmeklēt nodarbības «Ievadsglezniecībā». Eļļas glezniecībaskursu iesācējiem vada Juris Čuričevs.Uz nodarbībām vēlams līdziņemt otas, ja ir, eļļas krāsas (mazos91. gadā ieies ar sirdsdziesmu«Lasītāju vārdā gribu pateikt lielupaldies novada domei par jaukojubilejas dāvanu – jaunām grāmatām.Paldies visiem sveicējiem ganno <strong>Jelgavas</strong> Zinātniskās bibliotēkas,gan Vilces pagasta kolēģēm un,protams, pašmāju mīļajiem bibliotēkaslasītājiem un draugiem, kā arīpateicība sponsoriem, kuri palīdzējasvinību noorganizēšanā: z/s «Līgo»,a/s «Lielplatone», Tamārai Bisniecei,Jānim Vecmanim, ĒrikamVētram, Dainai Neimanei,» tāM.Puriņa, pateicības vārdus veltotarī dzejniecēm Rasmai Urtānei unAnitai Ķēķei par neaizmirstamiemmirkļiem kopā ar dzeju.Iesākot nākamo desmitgadi,bibliotēka piedāvās ko jaunu – pagastadziesmu mīlošajiem cilvēkiemreizi mēnesī sanākt kopā uz jaukupasākumu, kuru visi kopā arī veidosVar mācīties gleznotkomplektiņus), terpentīnu. Citipalīgmateriāli tiek nodrošināti.Nodarbībās būs iespēja pamēģinātun gūt ieskatu otas glezniecībā,špakteļglezniecībā, iespiešanastehnikā, kā arī izmēģināt gleznošanubrīvā dabā. Dienas centra vadītājaar saviem ieteikumiem un savāmbalsīm. Pasākumam dots nosaukums«Sirdsdziesma». «Zinu, kair cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļnevar dziedāt korī vai kādā ansamblī,tāpēc piedāvājam iespēju kopāizdziedāt tautā iemīļotas melodijas.Domāju, ka kopā ir jauki tā tiešāmno sirds izdziedāties. Zinu pēc sevis,ka šādas reizes uzlabo garastāvokliun daudz vieglāks liekas ikdienassolis,» spriež bibliotēkasvadītāja.Paziņojumi par pasākumadatumiem tiksievietoti novada mājaslapas www.jelgavasnovads.lvLielplatonespagasta sadaļā.Everita Džeriņa norāda, ka pašlaikinterese par nodarbībām ir liela untās tiek apmeklētas kuplā skaitā.Pieaugot gleznotgribētāju skaitam,nodarbības varētu notikt divās grupās.Sīkāka informācija pa tālruni26003646.PlatoneSpilgtākais akcents Platonesskolā ir nesen atklātā bibliotēka.Jaunais interjers un koši oranžāsžalūzijas aicina skolēnus grāmatupasaulē un interaktīvā zinībuapguvē.Bibliotekāre Guna Vīksna svinīgajābibliotēkas atklāšanā aicinājabērnus minēt mīklas par grāmatām,atklāt, kāda ir bijusi pirmā uninteresantākā izlasītā grāmata. Bijajāatmin lielākās un sīkākās grāmatasnosaukumi. Acīgākie nopelnījabalvās eiro monētas. Noslēgumātika sarakstīta Platones skolas īpašāgrāmata. Tā tika veidota uz mālaplāksnes, tieši tāpat kā grāmatasizdeva šumeru kultūras cilvēki pirmsSkolas pirmsskolas grupā iratvērta pagarinātās dienas grupa,kas darbosies līdz pat jūlijam. Tastiks nodrošināts par pašvaldībaslīdzekļiem. Skolas vadītāja EvijaRagovska skaidro, ka tagadSkolas bibliotēkā pieprasītākā –skolotājas grāmata3000 gadiem. Ikviens skolēns unskolotājs varēja pielikt roku šīs vēsturiskāsliecības tapšanā.Jau pirmajā darba dienā izveidojāsrinda uz jaunāko izdevumubibliotēkas krājumā – skolas skolotājasZanes Gravas sarakstītogrāmatu «Velobraucējasdienasgrāmata.Ziemeļamerika».Tā vēsta par autorespiedzīvojumiem, saskarsmiar vietējiemiedzīvotājiem unsirsnīgām tikšanāsreizēm ar Amerikaslatviešiem, par kopīgisvinētiem Līgosvētkiem. Grāmatupirmsskolas grupa darbojas katrudienu līdz pulksten 17.30. Lai bērniembūtu interesantāk, pagarinātajāgrupā katra diena atšķirasar tematiku: ir sporta, mākslas,spēļu, grāmatu un rotaļu diena.bagātīgi ilustrē autores fotogrāfijas,arī tās ļauj labāk iepazīt valsti no citaskatupunkta. Velobraucēja arī solāsdalīties savos iespaidos ar skolēniem,lai ģeogrāfijas stundas izvērstosinteresantākas un popularizētuaktīvo atpūtu.Pirmsskolas grupa strādā līdz pulksten 17.30Papildu informācija par pagarinātāsdienas grupu pieejama patālruni 26492194 (Evija).E.Ragovska norāda, ka pagarinātāgrupa paredzēta arīnākamajā mācību gadā.


12 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> notikumiPasākumiLīvbērzes estrādē18. maijā pulksten 19 – vasaras sezonas atklāšanas koncerts: Guntis Skrastiņšar draugiem un grupa «No pusvārda». Ieeja – bez maksas.Svētē, Jēkabnieku kultūras namā18. maijā pulksten 18 – uz savu 10 gadu jubilejas koncertu aicina vidējās paaudzestautisko deju kolektīvs «Sānsolis» (vadītāja Guna Stankēviča). Ieeja – bezmaksas.Elejā23. maijā pulksten 19 – koncerts «Neimanis un draugi». Ieeja – bez maksas(Saieta namā)25. maijā no pulksten 22 līdz 3 – vasaras sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu«Brekšu Pekši». Ieeja – bez maksas (Elejas muižas parka estrādē).Jaunsvirlaukā15. maijā no pulksten 15 līdz 17 – fotoorientēšanās «Skaistākie skati». Dalība– bez maksas. Pulcēšanās pie «Līdumiem».No 15. maija līdz 10. jūnijam – fotokonkurss «Jaunsvirlaukas pagasts tuvplānā».Bildes jānogādā «Līdumos», kur 10. jūnijā notiks bilžu atlase fotoizstādei. Izstādebūs apskatāma bez maksas no 15. jūnija līdz 25. jūlijam.24. maijā pulksten 18 – tradicionāls sezonas noslēguma pasākums: koncertsun izstāde, kurā varēs redzēt Jaunsvirlaukas pagasta dažādo kolektīvu sniegumu.Ieeja – bez maksas («Līdumos»).24. maijā no pulksten 21 līdz 2 – balle kopā ar grupu «Brīvdiena». Ieeja – bezmaksas. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 28687981 (Alīna).29. maijā pulksten 18 – pašvaldība aicina iedzīvotājus uz sanāksmi IKSC «Līdumi».9. jūnijā pulksten 10 – velobrauciens uz Rundāles pili. Aicināti visi interesenti – ardivriteni, ķiveri, atstarojošo vesti. Izbraukšana no «Kraujām». Dalība – bez maksas.Glūdā17. maijā pulksten 16 – bērnudārza «Taurenītis» koncerts «Dāvana no manassirds». Ieeja – bez maksas (Nākotnes kultūras namā).19. maijā pulksten 10 – Nākotnes kausa izcīņa strītbolā. Sīkāka informācija patālruni 26152766 (Mārīte).25. maijā pulksten 18 – koncerts un Latvijas novadu deju kolektīvu sadancis«Lieli ceļi, mazi ceļi». Ieeja – bez maksas (Nākotnes kultūras namā).28. maijā pulksten 19 – koncerts «Nes sauli un cerību sirdī», piedalās Latvijāpopulāri aktieri un dziedātāji. Ieeja – bez maksas (Nākotnes kultūras namā).29. maijā pulksten 17 – «Savu mīļāko ziedu, augu stādu dāvinu tev!»: apmainīsimiesstādiem un padomiem (pie Nākotnes saieta nama).19. jūnijā pulksten 15 – ārstniecības augu izpēte un vākšana (tikšanās Nākotnessaieta namā).Sesavas tautas namā18. maijā pulksten 19 – pašdarbības kolektīvu koncerts. Ieeja – bez maksas.Valgundē, «Avotos»17. maijā pulksten 15 – <strong>Jelgavas</strong> novada Mūzikas un mākslas skolas Kalnciemavidusskolas filiāles skolēnu darbu izstāde un koncerts. Ieeja – bez maksas.24. maijā no pulksten 22 līdz 3 – Pavasara ziedu balle ar grupu «Lilioms» (Auce).Galdiņu rezervēšana pa tālruni 28612076 (Egija). Ieeja – bez maksasVircavā17. maijā pulksten 19 – koncerts «Z.Neimanis un draugi». Ieeja – bez maksas(tautas namā).Līdz 1. jūnijam – mākslinieces Sandras Silevičas gleznu izstāde (tautas namā,administrācijas ēkā un bibliotēkā).Zaļenieku kultūras namāPirmdienās un trešdienās pulksten 16 – vingrošanas nodarbības fizioterapeitavadībā senioriem. Dalība – bez maksas (Mazajā zālē).14. maijā pulksten 15 – Zaļenieku pamatskolas pirmsskolas grupu koncertsmāmiņām un vecmāmiņām. Ieeja – bez maksas.16. maijā pulksten 15 – novada skolu olimpiāžu uzvarētāju sumināšana.19. maijā pulksten 16 – koncerts «Aicina aktieris Zigurds Neimanis un draugi».Ieeja – bez maksas.30. maijā pulksten 11 – Zaļenieku pamatskolas pasākums «Skolas lepnums».Ieeja – bez maksas.31. maijā pulksten 13 – Zaļenieku pamatskolas pirmsskolas vecākās grupasizlaidums.1. jūnijā pulksten 13 – Austrumu deju klubs «Oriental Ladys» un draugi ielūdzuz vēderdeju koncertu «Austrumu saldumi». Ieeja – par ziedojumu.Vilcē15. maijā pulksten 19 – humora programma «Z.Neimanis un draugi». Ieeja –bez maksas (tautas namā).16. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2013» 6. kārta.23. maijā pulksten 18.30 – Vilces un Elejas vokālo ansambļu sadziedāšanās.Ieeja – bez maksas (tautas namā).Jelgavā19. maijā pulksten 18 – kora «Sidrabe» 95. gadu jubilejas koncerts «Dziesmuredzi». Ieeja – bez maksas (<strong>Jelgavas</strong> mūzikas vidusskolā).Lauku amatierteātru festivāls «Bīne» Vircavā24. maijāNo plkst.19 līdz 21.10 – Rūdolfs Blaumanis «Ļaunais gars»: Tērvetes novadaamatierteātris «Trīne», rež. Dzintra Zimaiša (tautas namā).25. maijāNo plkst.11 līdz 11.50 – Alberts Kronenbergs «Mazais ganiņš»: Bauskasnovada Vecsaules amatierteātris, rež. Gunta Siliņa (tautas namā).No plkst.12 līdz 12.45 – meistarklase amatierteātru režisoriem un dalībniekiem(vidusskolas zālē).No plkst.13 līdz 15.30 – Mārtiņš Zīverts «Minhauzena piedzīvojumi»: <strong>Jelgavas</strong>novada Vilces amatierteātris, rež. Regīna Deksne (tautas namā).No plkst.16 līdz 17 – Vigita Pumpure «Kuce»: Auces novada Īles tautasnama amatierteātris «Tonis», rež. Raisa Adamaite (vidusskolas zālē).No plkst.17.15 līdz 18.55 – Anna Brigadere «Lielais loms»: Alojas novadaPuikules tautas nama amatierteātris, rež. Jānis Roļskijs (tautas namā).No plkst.19.30 līdz 20.45 – Edvards Vulfs «Līnis murdā»: Brocēnu teātris,rež. Zanda Strogonova (tautas namā).No plkst.21 līdz 21.50 – Rūdolfs Blaumanis «Sestdienas vakars»: Aucesnovada Vītiņu tautas nama amatierteātris «Mežrozīte», rež. Raisa Adamaite(vidusskolas zālē).«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361Izdevējs: <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 14.05.<strong>2013.</strong>KultūraMēneša jubilāri –Kalnciema kolektīviŠomēnes apaļas un pusapaļasjubilejas aprit trīs Kalnciemakolektīviem: krievu jauktajamkorim – 25, jauniešu deju kolektīvam«Solis» – 10, sieviešu vokālajamansamblim «Vega West»– 15. «Lai gan, no vienas puses,Kalnciemā varētu būt vairākpašdarbības kolektīvu, no otraspuses, esošie kolektīvi ir nopietniun jau ar stāžu,» vērtē <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības Kultūras nodaļasvadītāja Dzintra Zimaiša.«Kalnciemniekiem tas ir nozīmīgs notikums,jo trešdaļa iedzīvotāju ģimeņu ir bijušas un irsaistītas ar šiem kolektīviem,» norāda kultūrasnama vadītāja Dace Dalgā. Viņa atzīst, ka pašiem gadiem bijuši arī grūti brīži, kad šķitis – tasir kolektīva pēdējais pastāvēšanas gads, pēdējaiskoncerts, bet vienmēr atrasts spēks iesākto turpināt.«Šajos kolektīvos esam izaudzinājuši pašisavus kadrus, kas dalās ar zināšanām, palīdz pagastakultūras dzīvē. Galvenais ir iedrošināt unuzrunāt savējos, tos, kam tas patīk un sirds degar idejām un gribu, tad arī jaunais speciālists varizaugt par lietaskoku. Vadītājs, kurš nesteidzasuz autobusu un nelūkojas pulkstenī, vienmērstrādā daudz ražīgāk. Pie tāda secinājumaesam nonākuši un lepojamies ar Kalnciemaiedzīvotājām kolektīvu vadītājām AleksandruUstjiņivsku, Līgu Bukovsku, Dainu Majoku,»tā D.Dalgā.Koris izaudzina kormeistariVisstabilākais ir koris – ne tikai ar savu mentalitātiun stingrajām tradīcijām, bet arī ar to, kašajā kolektīvā tiek svēti glabātas dziedošo ģimeņutradīcijas. Pašlaik tajā dzied tie, kas stāvējušipie kolektīva pirmsākumiem, un viņu ģimeņulocekļi. Te apgūtas latviešu, krievu, ukraiņutautas dziesmas, un nu repertuārs ir tik plašs,ka koris spētu sniegt stundu garu koncertu.«Lepojamies, ka no mazas dziedātājas pirmajārindā par kormeistari kļuvusi un Mūzikasakadēmijas diplomu ieguvusi A.Ustjiņivska,kura savas zināšanas un prasmes sniedz korimun sieviešu vokālajam ansamblim,» stāstaD.Dalgā. Arī Dz.Zimaiša uzskata, ka tiešikormeistares profesionalitāte ir šī kolektīvatrumpis, piebilstot, ka šis ir vienīgais krievukoris Zemgalē un regulāri piedalās Dziesmusvētku mazākumtautību programmā, kurāpiedalīsies arī šogad.SportsAstotais labākais pasaulēAprīļa izskaņā Portugālē notikaPasaules skolēnu čempionātsorientēšanās sportā.<strong>Jelgavas</strong> novada Sportacentra audzēknis Endijs Titomers,pārstāvot Latvijas izlasivecākajā zēnu grupā, garajādistancē 67 dalībnieku konkurencēizcīnīja 8. vietu.«Portugālē ieradāmies trīs dienas pirmspirmā starta. Pieradām pie siltajiem laikapstākļiemun laika zonas maiņas. Izgājāmpaskriet un dienu pirms sacensībāmaizvadījām divas treniņdistances,» stāstaEndijs. Pirmās sacensības viņam bija vidējādistancē. «Tikai 3,7 kilometri un 20kontrolpunkti. Apvidus līdzīgs kā Latvijā.Pirms starta šķita, ka visam vajadzētu būtlabi, bet, skrienot uz pirmo punktu, bijumetra attālumā, bet to neredzēju. Domāju,ka visu vēl varu saglābt, un centos skrietmaksimāli ātri, līdz ar to nenolasīju karti,un milzīga kļūda, apmēram sešas minūtesvienkārši skraidot un neko nesaprotot.Turpinājumā vēl vairākas mazas kļūdiņas,un rezultāts katastrofāls – 46. vieta, kas netuvu nebija mans mērķis,» tā sportists.Pēc divām dienām E.Titomers startējaFOTO: Sieviešu vokālajam ansamblim«Vega West» – jau 15.Izveidots atraktīvs, darīt gribošsun varošs kolektīvsPirms 15 gadiem kultūras namā kopā nācakultūras darbinieku uzrunātās kalnciemnieces,un mēģinājumu pēc mēģinājuma apliecinājasevi jauns kolektīvs Olgas Vondas vadībā– sieviešu vokālais ansamblis «Vega West».Pēc <strong>Jelgavas</strong> Mūzikas vidusskolas beigšanaskalnciemniece L.Bukovska no audzēknespārtapusi par ansambļa vadītāju un pārņēmajau nostabilizētu kolektīvu, darbā ienesot jaunasiemaņas, jaunas tradīcijas. «Nu tas ir atraktīvs,garajā distancē – 6,5 kilometri un 20kontrolpunkti. «Distance solījās būt grūtaun sāpīga, jo visu distanci bija jāskrienpa dzeloņiem. Tādu apvidu Latvijā nevaratrast. Pirms starta trenere mani nomierināja,teica, lai aizmirstu iepriekšējostartu, lai sākumā skrienu mierīgi, kamērpieradīšu pie kartes. Tā arī darīju – visulaiku sapratu, kur atrodos. Distance bijaļoti forša, bet uz vienu kontrolpunktupieļāvu apmēram divarpus minūšu kļūdu.Pārējo distanci veicu samērā stabili, kautgan nevienā distances daļā nespēju skrietmaksimāli ātri ērkšķu dēļ. Ar rezultātuesmu apmierināts, bet bez kļūdām varētubūt sešiniekā,» savu startu vērtē sportists,piebilstot, ka divas nedēļas pirms sacensībāmnācies trenēties minimāli, jo sāpējiscelis, bet, neskatoties uz to, Portugālē viņšbija labā fiziskā formā. Endija trenere irInguna Čākure.Jāpiebilst, ka izlases sastāvā skolu grupāstartēja arī <strong>Jelgavas</strong> novada Sporta centrapārstāvis Tomass Andersons, kurš vidējādistancē 78 dalībnieku konkurencē ieguva17. vietu.JNZFoto: JNZFOTO: Jaudesmit gadusKalnciemādarbojasdeju kolektīvs«Solis».FOTO: Kalnciemakrievujauktajamkorim šomēnesaprit jau25 gadi.darīt gribošs un varošs kolektīvs,» vērtē pagastakultūras nama vadītāja.«Soļo» desmit gadusJau desmit gadus Kalnciemā darbojasdeju kolektīvs «Solis». Pa šiem gadiem tambijušas trīs vadītājas. Vispirms šefību uzņēmāskādreizējā Kalnciema deju kolektīvadejotāja Laila Ļaksa. Bija arī brīdis, kad kolektīvanākotne tika ielikta Kultūras koledžasabsolventes rokās, bet jaunajai speciālisteisaikne ar kolektīvu neizveidojās. Nu dejotājusvada D.Majoka, kura līdz tam bija kolektīvavadītājas padomdevēja un labākā dejotāja.Dz.Zimaiša piebilst, ka kolektīvs valsts dejukolektīvu skatē ieguva tiesības piedalītiesDeju svētkos.Ik pavasari sāk no jaunaD.Dalgā stāsta, ka katrs pavasaris aiznesprom no Kalnciema lielajā darba un studijudzīvē pagasta jauniešus un katru rudeni praktiskiviss repertuārs jāšķetina no jauna, jāsākno nulles punkta. «Tas ir liels un materiālajāziņā nenovērtējams darbs. Labi, ka kolektīvuvadītāji spēj atrast sevī spēku, pacietību un ticību,un mēs varam lepoties ar dziedošajiem,dejojošajiem kolektīviem!» tā viņa.FOTO: Lai gan sāpošs celis liedzagatavoties ar pilnu atdevi, <strong>Jelgavas</strong>novada Sporta centra audzēknisEndijs Titomers Pasaulesskolēnu čempionātā orientēšanāssportā izcīnīja 8. vietu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!