13.07.2015 Views

IEA PIRLS PĒTĪJUMA SATURS UN STRUKTŪRA

IEA PIRLS PĒTĪJUMA SATURS UN STRUKTŪRA

IEA PIRLS PĒTĪJUMA SATURS UN STRUKTŪRA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2.nodaïaÃ<strong>IEA</strong> <strong>PIRLS</strong> PÇTÎJUMA <strong>SATURS</strong> <strong>UN</strong>STRUKTÛRADefinîcija<strong>IEA</strong> <strong>PIRLS</strong> pçtîjumâ tâpat kâ <strong>IEA</strong> RLS pçtîjumâ tiek lietots termins “lasîtprasme”(reading literacy). Lasîðanas attîstîbas grupa (The Reading Development group –RDG) rûpîgi izanalizçja iepriekð izstrâdâto lasîtprasmes definîciju, pielâgoja tojaunajam pçtîjumam, vairâk atsaucoties uz attiecîgâ pçtîjuma mçría grupasvecumposma bçrniem. Apstiprinâta ðâda lasîtprasmes definîcija:“Lasîtprasme ir spçja saprast un pielietot tâs rakstiskâs valodas formas, kopiedâvâ attiecîgâ sabiedrîba un/vai ir nozîmîgas paðam indivîdam. Mazajiemlasîtâjiem tas nozîmç spçju saprast daþâdu attiecîgas grûtîbas pakâpes tekstunozîmi un jçgu. Bçrniem tâ ir spçja lasît, lai mâcîtos un piedalîtos komunikâcijasprocesâ ar citiem lasîtâjiem, kâ arî lai vienkârði gûtu prieku.” (sk. <strong>PIRLS</strong> Progressin International Reading Literacy Study 2000)Ðajâ lasîtprasmes definîcijâ atspoguïotas teorijas par lasîtprasmi kâ konstruktîvu uninteraktîvu procesu. Lasîtâjs tiek uztverts kâ aktîvs subjekts, kas veido efektîvulasîðanas stratçìiju. Tâ atspoguïojas viòa lasîtprasmç. Nepiecieðams radît pozitîvuattieksmi pret lasîðanu, gan lai lasîtu atpûtai, gan lai lasot iegûtu jaunu informâciju.Lasîðanai tikai tad ir nozîme, ja notiek mijiedarbîba starp lasîtâju un tekstu. Lasîtâjamnepiecieðamas attiecîgas prasmes un pamatzinâðanas. Katrs teksts ir uzrakstîtsattiecîgâ valodâ (plaðâkajâ ðî jçdziena izpratnç), un tam ir noteikti struktûras elementi,kâ arî katrâ tekstâ pausts konkrçts saturs. Situâcijas konteksts var veicinât vçlmilasît, un bieþi vien tas izvirza specifiskas prasîbas lasîtâjam.StruktûraTesti bija sakârtoti 10 testa broðûrâs. Katrâ no tâm iekïauti divi teksti un 23 lîdz 27uzdevumi. Katram skolçnam uzdevumi bija jâizpilda tikai vienâ no testa broðûrâm.Testa izpildei bija paredzçtas divas mâcîbu stundas (2x40min.) ar 10 lîdz 15 minûðustarpbrîdi. Testâ iekïauti gan brîvo atbilþu uzdevumi, gan uzdevumi ar atbilþuvariantiem, no kuriem tikai viena atbilde ir pareiza. Ðajâ atbilþu grupâ nav varianta,kas ïautu skolçnam paust subjektîvo vçrtçjumu vai attieksmi, bet brîvo atbilþuuzdevumos respondentiem jâvçrtç teksta saturs, jânosaka autora zemteksts un nolûki,jâizsaka personîgais viedoklis. Tâdçjâdi, analizçjot ðîs testa daïas uzdevumus,nepiecieðams ievçrot starptautiski vienotu vçrtçðanas sistçmu. Svarîgi atzîmçt, ka15


<strong>IEA</strong> <strong>PIRLS</strong> pçtîjuma saturs un struktûratesta vçrtçðanâ netiek pievçrsta îpaða uzmanîba gramatikas un pareizrakstîbaskïûdâm, ja vien tâs netraucç izprast teiktâ nozîmi.Tests sadalîts divâs daïâs, ievçrojot divus daþâdus lasîðanas mçríus – lasîðana jaunasinformâcijas iegûðanai (I daïa) un lasîðana literârâs pieredzes papildinâðanai (L daïa).Katrâ no izveidotajâm daïâm iekïauti èetri daþâdi teksti – (I 1-4) un (L 1-4). Katrâbroðûrâ ir tikai divi no ðiem tekstiem, jo katram skolçnam nav iespçjams un navnepiecieðams izpildît visu testu (skat. 2.1. tabulu).2.1. TABULATesta broðûrâs iekïautie teksti%URãUDVÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã/Ã /Ã /Ã ,Ã ,Ã ,Ã /Ã ,Ã ,Ã /Ã/Ã /Ã ,Ã ,Ã ,Ã /Ã ,Ã /Ã /Ã ,ÃÃTâ kâ tikai 10.broðûrâ ievietoti teksti L4 un I4, tad ðîs broðûras uzdevumus izpildîjatrîsreiz vairâk skolçnu, lai iegûtie dati bûtu reprezentatîvi jeb vispârinâmi. Abas tekstuun uzdevumu grupas aptver èetrus lasîðanas kompetences lîmeòus, kas procentuâlisadalîti ðâdi: reproduktîvais lîmenis (skaidri formulçta informâcija) – 20%; tieðusecinâjumu izdarîðana – 30%; ideju un informâcijas interpretçðana un integrçðana –30%; konteksta, valodas un teksta elementu pârbaude un vçrtçðana – 20% no kopçjâapjoma (skat. 2.1. zîmçjumu)16


2.nodaïaà Ã/$6 â$1$6ÃÃ0 5 ,6$35$â$1$6Ã/ 0( ,Ã%DOVW VÃX]ÃUHSURGXNW YRÃÃXQÃVNDLGULÃIRUPXO WXÃLQIRUP FLMXÃ/LWHU UDLÃSLHUHG]HLÃÃÈÃ-DXQDVÃLQIRUP FLMDVÃLHJ ãDQDLÃÃÈÃ,]GDUDÃWLHãXVÃVHFLQ MXPXVÃÃÃÈÃÃÈÃ,QWHUSUHW ÃXQÃLQWHJU ÃLGHMDVÃXQÃLQIRUP FLMXÃÃÃÈÃÃÈÃ3 UEDXGDÃXQÃY UW ÃNRQWHNVWXÃYDORGXÃXQÃWHNVWDÃHOHPHQWXVÃÃÈÃÃÈÃ2.1. ZÎMÇJUMS<strong>PIRLS</strong> struktûra – lasîðanas mçríi un lîmeòi.Tekstu izvçleLai sasniegtu mçríi, pçc iespçjas autentiskâku lasîðanas pieredzes novçrtçðanu,pçtîjumâ iekïautajiem tekstiem jâbût lîdzîgiem tiem tekstiem, kâdus skolçni lasaikdienâ. Ðajâ gadîjumâ, tie nav teksti, kas îpaði rakstîti un sagatavoti testam. Tie irzinâmu autoru teksti, kas piemçroti skolçnu vecumam un lasîðanai no skolas brîvajâlaikâ. Vçl vairâk, tie ir teksti, kas ir tipiski bçrnu intereses piesaistîðanai un dod testauzdevumiem saistoðas atbildes, lîdzîgi, kâdas lasîtâjs rod lasot ikdienâ. Tâ kâ pçtîjumsir starptautisks, lai sasniegtu îstu lasîðanas pieredzes novçrtçðanas iespçju, tekstuizvçle ir zinâmâ mçrâ ierobeþota, jo tie tiek tulkoti visdaþâdâkajâs valodâs. Tiekpievçrsta îpaða uzmanîba, lai tulkotie teksti nezaudçtu saturu, nozîmi un lasîtâjupiesaistoðos elementus. Jâòem vçrâ ne tikai tulkoðana daþâdâs valodâs, bet arîdaþâdu tautîbu kultûru un reliìiju aspekti. Tâtad tekstos nedrîkst bût îpaði pârstâvçtaneviena atseviðía tautîba jeb kultûra. Teksti un jautâjumi, kas balstâs uz kâdu tautukultûras zinâðanâm un pieredzi ir aizliegti. Papildu ierobeþojums ir testam atvçlçtaislaiks. Rezultâtâ teksti nav garâki par 1000 vârdiem, lai skolçni paspçtu tos izlasît unatbildçt uz sekojoðajiem jautâjumiem. (Tekstu piemçrus skat. 1. pielikumâ)17


<strong>IEA</strong> <strong>PIRLS</strong> pçtîjuma saturs un struktûraJautâjumu tipi un vçrtçðanas processSkolçnu spçja saprast tekstu iepriekð minçtajos èetros sapraðanas lîmeòos, tiekvçrtçta ar daþâdiem jautâjumiem, kas seko katram no tekstiem. Tie ir divu tipu jautâjumijeb uzdevumi – ar dotiem atbilþu variantiem un brîvajâm atbildçm. Katrs uzdevumsar dotiem atbilþu variantiem tiek vçrtçts ar vienu punktu, bet brîvo atbilþu uzdevumiar vienu, diviem jeb trijiem punktiem, atkarîbâ no jautâjuma vçrtîbas un sapraðanaslîmeòa.· Viena punkta vçrto jautâjumu atbildes tiek atzîtas par pareizâm, ja tajâs ir visiprasîtie elementi, un tâs ir akurâtas un tekstam atbilstoðas.· Divu punktu vçrto jautâjumu atbildes pilnu vçrtçjumu (2 punkti) saòem, ja atbildçdemonstrçta pilna izpratne kopâ ar paskaidrojumu, kas balstîts uz informâcijutekstâ, ja tas prasîts. Daïçju vçrtçjumu (1 punkts) atbilde saòem, ja tajâ iekïautatikai daïu no prasîtâs informâcijas, un atbildç demonstrçta daïçja izpratne vai navietverti paskaidrojumi, kad tie prasîti.· Visbeidzot, triju punktu vçrto jautâjumu atbildes saòem pilnu vçrtçjumu (3 punkti),ja tajâs demonstrçta plaða izpratne, relatîvi sareþìîtas, abstraktas idejas, uz tekstubalstîti secinâjumi. Daïçju vçrtçjumu (2 punkti) dod, ja atbilde ietver visunepiecieðamo informâciju, bet ne abstraktas idejas, demonstrç tikai sapraðanu,bet ne interpretâciju, kâ arî neiekïauj uz tekstu balstîtus paskaidrojumus. Tâpatdaïçju vçrtçjumu (1 punkts) atbilde saòem, ja iztrûkst kâds no prasîtajiemelementiem.Brîvo atbilþu jautâjumi bija aptuveni viena treðdaïa no kopçjâ jautâjumu skaita.Uzdevumi ar dotiem atbilþu variantiem satur èetras atbildes, no kurâm tikai viena irpareiza. Uzdevumos var bût iekïauts jebkurð no sapraðanas lîmeòiem, bet, tâ kâskolçniem netiek dota iespçja paskaidrot, jeb izvçrtçt savu atbildi, tie nesniedzinformâciju par skolçnu spçju interpretçt un paust subjektîvo vçrtçjumu vai attieksmi.Brîvo atbilþu uzdevumos skolçniem jâuzraksta îsa atbilde, bez iespçjas izvçlçtiesjau sagatavotu atbildi. Ðie jautâjumi ir îpaði piemçroti, lai skolçni paustu savas atbildessubjektîvo vçrtçjumu atkarîbâ no viòu zinâðanâm un pieredzes. Lai novçrtçtu skolçnaatbildi, ir sagatavota îpaða vçrtçðanas instrukcija, kurai ir stingri jâseko visiem brîvoatbilþu vçrtçtâjiem visâs dalîbvalstîs.18Pçtîjumâ papildus testam tika izmantotas daþâdas aptaujas, lai noskaidrotu pçciespçjas vairâk rezultâtus ietekmçjoðos faktorus un attieksmes: skolu direktoru,skolotâju, skolçnu vecâku un skolçnu aptaujas.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!